CÍMKE: 'halálhír'

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt Nagy Gyula, a Fekete Lyuk klub alapítója

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt Nagy Gyula, a Fekete Lyuk klub alapítója

A szo­morú hírt Má­tyás At­tila, a Sex Ac­tion ze­ne­kar gi­tá­rosa je­len­tette be Fa­ce­boo­kon.

Elhunyt Norvégia második világháborús hőse

Elhunyt Norvégia második világháborús hőse

Meg­halt Jo­a­chim Ro­en­ne­berg, aki se­géd­ke­zett egy ne­héz­vi­zet gyártó náci ob­jek­tum el­pusz­tí­tá­sá­ban.

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem igaz.

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette.

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Megrázó közleményt adott ki Avicii családja, öngyilkos lehetett a világhírű DJ

Megrázó közleményt adott ki Avicii családja, öngyilkos lehetett a világhírű DJ

A svéd DJ csa­ládja erő­sen utalt arra, hogy Avi­cii ön­gyil­kos lett.

A svéd DJ csa­ládja erő­sen utalt arra, hogy Avi­cii ön­gyil­kos lett.

Kiakadt a Jurassic Park sztárja, halálhírét keltették

Kiakadt a Jurassic Park sztárja, halálhírét keltették

Tel­je­sen össze­om­lott Jeff Goldb­lum édes­anyja, ami­kor meg­hal­lotta, hogy fia le­zu­hant egy szik­lá­ról, és éle­tét vesz­tette. A hír­ről ké­sőbb ki­de­rült, hogy nem igaz.

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt...

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt, most még egy kamu por­tál is rém­hírt ter­jeszt róla.

Most közölték: elhunyt a pedofilbotrány kulcsfigurája

Most közölték: elhunyt a pedofilbotrány kulcsfigurája

Az ame­ri­kai püs­pök ret­te­ne­tes dol­go­kat tit­kolt el a ha­tó­sá­gok és a szü­lők elől.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

VV Fanni is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a tör­tén­te­ken. Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Az izom­ce­le­bet már sok­szor te­met­ték.

Az izom­ce­leb­nek már a szem­öl­döke sem sza­lad föl, ha ál­hí­rek je­len­nek meg róla a kat­tin­tás­va­dász ol­da­la­kon.

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta!

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng.

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng. Is­me­rő­seik azt kér­dez­ge­tik, hogy él -e még a mű­sor­ve­zető. Fel­há­bo­rító ami tör­tént.

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

2016-nak még min­dig nincs vége... El­vette tő­lünk Wil­liam Sa­lice-t, a Kin­der-tojás fel­ta­lá­ló­ját is.

2016-nak még min­dig nincs vége... El­vette tő­lünk Wil­liam Sa­lice-t, a Kin­der-tojás fel­ta­lá­ló­ját is.

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Így akar­ták kí­mélni őket.

Egy szü­lő­nek semmi sem lehet fáj­dal­ma­sabb, mint el­te­metni saját gyer­me­két.Ennél csak az bor­zal­ma­sabb, ha tit­kol­ják, hogy el­ve­szí­tette fiát, vagy lá­nyát.

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most je­len­tette be me­ne­dzsere.

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

A nap amikor Gábor Zsazsa bolondot csinált Friderikuszból

A nap amikor Gábor Zsazsa bolondot csinált Friderikuszból

Bú­csúzz el ve­lünk ne­vetve...!

Van ti­zen­nyolc per­ced arra, hogy ön­fe­led­ten ne­vetve bú­csúzz el a világ talán leg­is­mer­tebb ma­gyar asszo­nyá­tól? Ha a vá­lasz igen, kat­tints és dőlj hátra!

Őrület: Brad Pitt halálhírét keltették!

Őrület: Brad Pitt halálhírét keltették!

El­ké­pesz­tően aljas mód­szer­rel akar­tak hasz­not húzni a vá­lás­ból!

El­ké­pesz­tően aljas mód­szer­rel akar­tak hasz­not húzni az egyre bot­rá­nyo­sabb Brang­el­ina-vá­lás­ból!

Halász Judit halálhírét keltették

Halász Judit halálhírét keltették

Ma­nap­ság divat híres em­be­rek ha­lál­hí­rét kel­teni az in­ter­ne­ten, most a gyer­mek­da­lok sztárja volt a soron.

Ma­nap­ság divat híres em­be­rek ha­lál­hí­rét kel­teni az in­ter­ne­ten, most a gyer­mek­da­lok sztárja volt a soron.

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Most ál­lí­tó­lag egy iraki bér­gyil­kos mér­gezte meg Mo­szul kö­ze­lé­ben. Mégis élet­ben van a ret­te­gett vezér?

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

A Forma-1 le­gen­dá­já­nak már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád­ta­gok, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

A Forma-1 le­gen­dája to­vábbra sincs jól, de ez azért túl­zás. Már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

Cáfolja saját halálhírét Kasza Tibi

Cáfolja saját halálhírét Kasza Tibi

Azzal szem­be­sült az in­ter­ne­ten, hogy el­hunyt.

Az éne­kes meg­döb­bent, ami­kor azzal szem­be­sült az in­ter­ne­tet bön­gészve, hogy el­hunyt. Ami ter­mé­sze­te­sen nem igaz.

Újra halálhírét keltették Caramelnek

Újra halálhírét keltették Caramelnek

Bor­zasztó ha­zug­ság ter­jed a vi­lág­há­lón...

Tra­gi­kus hírre hívja fel a fi­gyel­met egy kat­tin­tás­va­dász oldal. Egy hó­nap­pal ez­előtt már meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­lon, hogy az éne­kes el­hunyt...

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Meg­nőtt azok­nak a ka­mu­ol­da­lak­nak a száma, me­lyek ma­gyar sztá­rok ha­lál­hí­rét kel­tik.

Caramelt gyászolja az internet

Caramelt gyászolja az internet

Most éppen Ca­ra­mel ha­lál­hí­rét kel­tet­ték...

Fel­há­bo­rító, hogy egyes lájkva­dász ol­da­lak mi­lyen mor­bid dol­gokra ké­pe­sek! Most éppen Ca­ra­mel ha­lál­hí­rét kel­tet­ték...