CÍMKE: 'halálhír'
FRISS HÍREK

Kiakadt a Jurassic Park sztárja, halálhírét keltették

Kiakadt a Jurassic Park sztárja, halálhírét keltették

Tel­je­sen össze­om­lott Jeff Goldb­lum édes­anyja, ami­kor meg­hal­lotta, hogy fia le­zu­hant egy szik­lá­ról.

Tel­je­sen össze­om­lott Jeff Goldb­lum édes­anyja, ami­kor meg­hal­lotta, hogy fia le­zu­hant egy szik­lá­ról, és éle­tét vesz­tette.

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt...

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt, most még egy kamu por­tál is rém­hírt ter­jeszt róla.

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Most közölték: elhunyt a pedofilbotrány kulcsfigurája

Most közölték: elhunyt a pedofilbotrány kulcsfigurája

Az ame­ri­kai püs­pök ret­te­ne­tes dol­go­kat tit­kolt el a ha­tó­sá­gok és a szü­lők elől.

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Nem kellett volna elengedni a kezét: Összeomlott VV Fanni barátja

Az is­me­rő­sei sem tud­ják túl­tenni ma­gu­kat a Fanni ha­lá­lán...

Egy­kori ba­rátja, VV Den­nis is re­a­gált a tra­gi­kus hírre.

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng. Is­me­rő­seik azt kér­dez­ge­tik, hogy él -e még a mű­sor­ve­zető. Fel­há­bo­rító ami tör­tént.

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Az izom­ce­le­bet már sok­szor te­met­ték.

Az izom­ce­leb­nek már a szem­öl­döke sem sza­lad föl, ha ál­hí­rek je­len­nek meg róla a kat­tin­tás­va­dász ol­da­la­kon.

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik azok a hí­res­sé­gek is, akik­nek va­lót­lan ha­lál­híre rázta meg az em­be­re­ket.

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik azok a hí­res­sé­gek is, akik­nek va­lót­lan ha­lál­híre rázta meg az em­be­re­ket.

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta!

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

2016-nak még min­dig nincs vége...

2016-nak még min­dig nincs vége... El­vette tő­lünk Wil­liam Sa­lice-t, a Kin­der-tojás fel­ta­lá­ló­ját is.

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Így akar­ták kí­mélni őket.

Egy szü­lő­nek semmi sem lehet fáj­dal­ma­sabb, mint el­te­metni saját gyer­me­két.Ennél csak az bor­zal­ma­sabb, ha tit­kol­ják, hogy el­ve­szí­tette fiát, vagy lá­nyát.

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

A nap amikor Gábor Zsazsa bolondot csinált Friderikuszból

A nap amikor Gábor Zsazsa bolondot csinált Friderikuszból

Van ti­zen­nyolc per­ced arra, hogy ön­fe­led­ten ne­vetve bú­csúzz el a világ talán leg­is­mer­tebb ma­gyar asszo­nyá­tól?

Van ti­zen­nyolc per­ced arra, hogy ön­fe­led­ten ne­vetve bú­csúzz el a világ leg­is­mer­tebb ma­gyar asszo­nyá­tól?

Halász Judit halálhírét keltették

Halász Judit halálhírét keltették

Ma­nap­ság divat híres em­be­rek ha­lál­hí­rét kel­teni az in­ter­ne­ten.

Ma­nap­ság divat híres em­be­rek ha­lál­hí­rét kel­teni az in­ter­ne­ten, most a gyer­mek­da­lok sztárja volt soron. Őt azon­ban ez nem zak­latta fel.

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Most ál­lí­tó­lag egy iraki bér­gyil­kos mér­gezte meg Mo­szul kö­ze­lé­ben. Mégis élet­ben van a ret­te­gett vezér?

Cáfolja saját halálhírét Kasza Tibi

Cáfolja saját halálhírét Kasza Tibi

Azzal szem­be­sült az in­ter­ne­ten, hogy el­hunyt.

Az éne­kes meg­döb­bent, ami­kor azzal szem­be­sült az in­ter­ne­tet bön­gészve, hogy el­hunyt. Ami ter­mé­sze­te­sen nem igaz.

Őrület: Brad Pitt halálhírét keltették!

Őrület: Brad Pitt halálhírét keltették!

El­ké­pesz­tően aljas mód­szer­rel akar­tak hasz­not húzni az egyre bot­rá­nyo­sabb Brang­el­ina-vá­lás­ból! Ször­nyű hír ke­rin­gett a neten az 52 éves sztár­ról.

El­ké­pesz­tően aljas mód­szer­rel akar­tak hasz­not húzni az egyre bot­rá­nyo­sabb Brang­el­ina-vá­lás­ból! Ször­nyű hír ke­rin­gett a neten az 52 éves sztár­ról.

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

Már a ha­lál­hí­rét kel­tik.

A Forma-1 le­gen­dája to­vábbra sincs jól, de ez azért túl­zás. Már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád­ta­gok, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit, hogy ne dől­je­nek be a lájkva­dász csa­lók­nak.

Újra halálhírét keltették Caramelnek

Újra halálhírét keltették Caramelnek

Tra­gi­kus hírre hívja fel a fi­gyel­met egy kat­tin­tás­va­dász oldal. Egy hó­nap­pal ez­előtt már meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­lon, hogy az éne­kes el­hunyt...

Tra­gi­kus hírre hívja fel a fi­gyel­met egy kat­tin­tás­va­dász oldal. Egy hó­nap­pal ez­előtt már meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­lon, hogy az éne­kes el­hunyt...

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Meg­nőtt azok­nak a ka­mu­ol­da­lak­nak a száma, me­lyek ma­gyar sztá­rok ha­lál­hí­rét kel­tik.

Caramelt gyászolja az internet

Caramelt gyászolja az internet

Most éppen Ca­ra­mel ha­lál­hí­rét kel­tet­ték...

Fel­há­bo­rító, hogy egyes lájkva­dász ol­da­lak mi­lyen mor­bid dol­gokra ké­pe­sek! Most éppen Ca­ra­mel ha­lál­hí­rét kel­tet­ték...