CÍMKE: 'halál'

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Vég­leg el­aludt a 24 éves Lend­vai Anna, a Csak le­ve­gőt! című blog írója.

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere.

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere. Így bú­csúz­nak tőle a ze­né­szek.

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Orrspray-pánikot robbantottak ki a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Ra­jon­gá­sig sze­rette...

Pász­tor Erzsi ra­jon­gá­sig sze­rette a kedd haj­nal­ban hosszú be­teg­ség után el­hunyt Schu­bert Évát. A szí­nésznő a Mok­ká­ban me­sélt ben­ső­sé­ges kap­cso­la­tuk­ról.

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­za­tuk van.

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak.

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met.

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met, és kór­házba küldi őt.

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás.

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics.

A halálon gondolkodik a legendás magyar énekes

A halálon gondolkodik a legendás magyar énekes

Egyre gyak­rab­ban jut eszébe.

Bár ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend és meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, mégis egyre gyak­rab­ban gon­dol a ha­lálra Aradszky László.

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Nincs meg­egye­zés!

Már­ci­us­ban de­rült ki, mi áll az üz­let­em­ber vég­ren­de­le­té­ben, a csa­lád azóta sem tu­dott meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben.

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat... Egy nyi­tott kér­dés azon­ban ma­radt...

Az el­múlt he­tek­ben ka­pott gyö­nyörű, mil­liós ér­tékű sír­kö­vet az el­hunyt po­li­ti­kus. Fe­le­sége, Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, nyi­tott kér­dé­sek azon­ban még min­dig ma­rad­tak Tor­gyán Jó­zsef ha­lá­lát il­le­tően.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét!

Az öz­vegy­ben nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét! Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott!

Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye. Szé­gyellte a csa­lád a te­me­tő­ben ural­kodó ál­la­po­to­kat?

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

A szí­nész tisz­te­le­tére jó­té­kony­sági gá­la­es­tet ren­dez­tek, ame­lyen a 12 éves János és a ki­lenc és fél éves Luca is fel­lép­tek.

Megható vallomás a gyászoló Bálint gazdától

Megható vallomás a gyászoló Bálint gazdától

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol­tak.

Bá­lint György hosszú éve­ken át dol­go­zott együtt a ked­den el­hunyt Nagy Györggyel, és kö­zeli ba­rát­sá­got ápol­tak egy­más­sal.

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Tragédia, 11-est védett és meghalt a kapus

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Döb­be­ne­tes tra­gé­dia tör­tént egy spa­nyol­or­szági után­pót­lás fut­ball­mér­kő­zé­sen.

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Nem lá­to­gat­hatja min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

A leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól bú­csú­zott.

A leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól kel­lett ma végső bú­csút ven­nie.

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Az is­mert és sze­re­tett po­li­ti­kus öz­ve­gye a leg­ked­ve­sebb em­lé­ke­ket a szí­vé­ben őzi.

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

Tragédia a strandon: holtan találták a kétévest, szülei mellett halt meg

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre.

A szü­lők nem fi­gyel­tek a me­den­cé­ben úsz­káló gye­rekre, ez ve­zet­he­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka is­me­ret­len.

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Mér­he­tet­len gyász...

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Drámai részletek a siklóernyősök haláláról: a család láthatta mi történik

Drámai részletek a siklóernyősök haláláról: a család láthatta mi történik

Együtt kezd­ték a sik­ló­er­nyős tan­fo­lya­mot, és együtt halt meg a két szen­tesi barát, akik fához kö­töz­ték ma­gu­kat...

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani. Ta­valy a leg­töb­bet fej­lődő já­té­kos el­is­me­rést kapta a csa­pa­tá­tól.

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani. Ta­valy a leg­töb­bet fej­lődő já­té­kos el­is­me­rést kapta a csa­pa­tá­tól.

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett.

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett. Több ezren meg­sé­rül­tek.

Gyász, meghalt a bokszlegenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

A Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Drámai vallomás! A magyar színésznő úgy érezte, meg fog halni

Drámai vallomás! A magyar színésznő úgy érezte, meg fog halni

Görbe Nóra nem nyi­tott a sze­re­lemre.

A Lin­da­ként be­fu­tott Görbe Nóra férje ha­lála után be­zár­kó­zott. Kép­te­len volt fáj­dal­má­ról be­szélni. Most azon­ban, majd egy évvel ké­sőbb meg­nyílt.

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Holttestet találtak Budapest népszerű szórakozó-övezetében!

Szak­ér­tőkre vár­nak a hely­szí­nen, akik meg tud­ják majd ál­la­pí­tani, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát.

Szak­ér­tőkre vár­nak a hely­szí­nen, akik meg tud­ják majd ál­la­pí­tani, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát. Az Origo híre alap­ján a fo­lyó­ból húz­hat­ták ki az el­huny­tat, hogy bal­eset, vagy gyil­kos­ság ál­do­zata lett, rö­vi­de­sen ki­de­rül­het.

Eladják Kovács Erzsi 3 éve lakatlan kísértetházát!

Eladják Kovács Erzsi 3 éve lakatlan kísértetházát!

Jú­nius má­so­di­kán lenne 89 éves a mű­vésznő, aki­nek ha­lála óta üre­sen áll egy­kori ott­hona.

Jú­nius má­so­di­kán lenne 89 éves a mű­vésznő, aki­nek ha­lála óta üre­sen áll egy­kori ott­hona.

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Edzé­sen ka­pott szív­ro­ha­mot a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos. Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Videóra vették, amint egy elgázolt kutya lelke elhagyja a testét

Sokan azt gon­dol­ják, hogy az élő­lé­nyek lelke va­la­mi­féle meg­fog­ha­tat­lan, lát­ha­tat­lan dolog, ami talán egy másik lét­sí­kon lé­te­zik csu­pán.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Halálos kórházi műhiba: kikötözték és félrekezelték a 21 éves fiatalt

Halálos kórházi műhiba: kikötözték és félrekezelték a 21 éves fiatalt

A szak­ér­tői vé­le­mé­nyek is ki­mond­ják, to­tá­li­san fél­re­ke­zel­ték Ár­pá­dot. Rá­adá­sul, ami­kor til­ta­ko­zott, ki is kö­töz­ték

Ezt ígérték a negyedikről kizuhant Pannikának halála előtt a szülők

Ezt ígérték a negyedikről kizuhant Pannikának halála előtt a szülők

Fáj­dal­mas és meg­rázó dol­go­kat mond­tak a Kistar­csán ki­zu­hant kis­lány szü­lei...

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel.

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel.

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

64 éves volt.

Éle­té­nek 64. évé­ben szom­ba­ton halt meg Lit­a­uszki János Ba­lázs Béla-díjas ren­dező.

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

A 89 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­óri­ás­nak ka­lan­dos élete volt!

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Apja miatt változtatta meg nevét Básti Juli!

Apja miatt változtatta meg nevét Básti Juli!

Negy­ven éve hunyt el a szí­nész­le­genda! Lánya, Básti Juli em­lé­ke­zett a Ri­post­nak az év­for­duló al­kal­má­ból! Ér­de­kes csa­ládi tit­kok de­rül­tek ki!

Negy­ven éve hunyt el a szí­nész­le­genda! Lánya, Básti Juli em­lé­ke­zett a Ri­post­nak!

Döbbenetes vallomás: többször is a saját halálát kívánta Muri Enikő

Döbbenetes vallomás: többször is a saját halálát kívánta Muri Enikő

Fi­a­tal ko­rá­ban na­gyon rossz vi­szony­ban volt édes­any­já­val az éne­kesnő, amit csak nem­ré­gen tu­dott vele ren­dezni.

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Szo­morú hírt kap­tunk...

Szo­morú hírt ka­pott szer­kesz­tő­sé­günk! Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Világsztárral szerepelt egy filmben Darvas Iván

Világsztárral szerepelt egy filmben Darvas Iván

Ti­zen­nyolc évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel a két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nész­ről!

Ti­zen­nyolc évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel a két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nész­ről!

A halálról vallott Oszvald Marika

A halálról vallott Oszvald Marika

So­káig ápolta imá­dott édes­ap­ját, aki mél­tó­ság­gal vi­selte a ha­lált.

So­káig ápolta imá­dott édes­ap­ját, aki mél­tó­ság­gal vi­selte a ha­lált, ezzel pedig az ope­rett­éne­kes­nőre is ha­tott.

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Ki­de­rült, miért nem sze­retné a csa­lád nyil­vá­nos­ságra hozni, hol nyug­szik majd a 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész!

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Nyo­mot akar hagyni maga után...

Egy kol­lé­gája ha­lá­la­kor kez­dett el gon­dol­kozni Apáti Bence azon, hogy el kell vál­lalni a te­le­ví­ziós fel­ké­ré­se­ket.