CÍMKE: 'halál'
FRISS HÍREK

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Emi­att sötét gon­do­la­tok fog­lal­koz­tat­ják.

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Egyál­ta­lán nem is akart ün­ne­pelni.

Megrázó részletek derültek ki a sztárszínésznő haláláról

Megrázó részletek derültek ki a sztárszínésznő haláláról

A szí­nésznő egész éle­té­ben sú­lyos men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

A Su­per­men-fil­mek­ből meg­is­mert szí­nésznő egész éle­té­ben sú­lyos men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia.

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia, ami­vel fel­tépte a fájó se­be­ket.

Szörnyű részleteket árult el a Fertő tóba dobott, feldarabolt lány édesanyja

Szörnyű részleteket árult el a Fertő tóba dobott, feldarabolt lány édesanyja

Alf­red U., mi­u­tán meg­ölte R. Zsu­zsan­nát, a fel­da­ra­bolt ál­do­zat né­mely test­ré­szét a la­kása hű­tő­jébe, a töb­bit a tóba tette.

Gyászhír sújtja a művészvilágot: elhunyt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír sújtja a művészvilágot: elhunyt a népszerű sorozatsztár

Vi­lág­szerte is­mert fil­mek­ben és so­ro­za­tok­ban ját­szott.

Vi­lág­szerte is­mert fil­mek­ben és so­ro­za­tok­ban ját­szott. Ő ala­kí­totta Su­per­man ba­rát­nő­jét is.

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

A kicsi egy moz­gó­lép­cső­ről esett le. A tra­gé­diát egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette.

Családja közölte: váratlanul rosszabbul lett és elhunyt a sikeres tévés

Családja közölte: váratlanul rosszabbul lett és elhunyt a sikeres tévés

Gyer­me­kei és fe­le­sége gyá­szol­ják a szí­nészt. Kór­házba vit­ték, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Súlyos vádak érték a gyászoló modellt, szerelme haláláért hibáztatják

Súlyos vádak érték a gyászoló modellt, szerelme haláláért hibáztatják

Né­hány ra­jongó tel­je­sen ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dik.

Né­hány ra­jongó tel­je­sen ér­zé­ket­le­nül vi­sel­ke­dik. Sokan nem tud­ják fel­dol­gozni a fi­a­tal ze­nész, Avi­cii ha­lá­lát.

Rettenetes tragédia történt Szolnokon, nem tudták megmenteni a munkást

Rettenetes tragédia történt Szolnokon, nem tudták megmenteni a munkást

Ál­lí­tó­lag nem ez volt az első ilyen eset.

Mire ész­re­vet­ték, hogy baj tör­tént, már késő volt.

Gyászol a sportvilág: elhunyt a gyilkos kórral küzdő fociedző

Gyászol a sportvilág: elhunyt a gyilkos kórral küzdő fociedző

86 éves volt Chuck Knox.

Több NFL-es csa­pat­nál is dol­go­zott Chuck Knox, aki­vel a de­men­cia vég­zett. 86 éves volt.

Most közölték: elhunyt a világ egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosa

Most közölték: elhunyt a világ egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosa

A gyil­kos azért csalta ál­do­za­tait a la­ká­sára, mert ma­gá­nyos volt. Hát­bor­zon­gató tet­te­i­ért vi­szont élet­fogy­tig­lanra ítél­ték.

Óriási veszteség, először szólalt meg a gyászoló magyar sztárszínész

Óriási veszteség, először szólalt meg a gyászoló magyar sztárszínész

Min­den szülő rém­ál­mát éli meg a so­ro­zat­sztár.

Min­den szülő rém­ál­mát éli meg a so­ro­zat­sztár, aki alig egy hete vesz­tette el a lá­nyát.

Kiszivárgott a felvétel, a segélyhívó operátora miatt halt meg egy nő

Kiszivárgott a felvétel, a segélyhívó operátora miatt halt meg egy nő

Sem­mibe vette a hal­dokló nőt, rá­adá­sul még gú­nyo­ló­dott is rajta.

Sem­mibe vette a hal­dokló nőt, rá­adá­sul még gú­nyo­ló­dott is rajta. Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anya leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Szívszorító, így teltek az elhunyt magyar színésznő utolsó napjai

Szívszorító, így teltek az elhunyt magyar színésznő utolsó napjai

Ha­lála előtt még egy hó­nap­pal a szín­pa­don állt, köz­ben pedig küz­dött a ször­nyű be­teg­ség­gel.

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

A kicsi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt az elismert magyar művész

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt az elismert magyar művész

Gyá­szol a mű­vész­vi­lág, hosszú be­teg­ség után halt meg a költő. Lánya fe­kete profil­kép­pel gyá­szolja őt Fa­ce­boo­kon.

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Borzalmas tragédia, elhunyt Várkonyi Andrea

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után va­sár­nap el­hunyt Vár­ko­nyi And­rea szí­nésznő.

Szörnyű, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Gyászhír sújtja a művészvilágot: forgatás közben halt meg a filmes

Gyászhír sújtja a művészvilágot: forgatás közben halt meg a filmes

Épp egy já­tékfil­men dol­go­zott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. Kór­házba vit­ték, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Véres éjszaka - halálos késelés Milánóban!

Véres éjszaka - halálos késelés Milánóban!

A rend­őrök kö­zép­korú ma­rok­kó­i­a­kat ke­res­nek. Vá­lo­ga­tás nél­kül szúr­tak meg min­den­kit a fő­pá­lya­ud­var kör­nyé­kén. Négy ál­do­za­tuk van, az egyi­kük meg­halt.

A rend­őrök kö­zép­korú ma­rok­kó­i­a­kat ke­res­nek. Vá­lo­ga­tás nél­kül szúr­tak meg min­den­kit a fő­pá­lya­ud­var kör­nyé­kén.

Micsoda tragédia, sírva tett szomorú bejelentést Larion Zoé

Micsoda tragédia, sírva tett szomorú bejelentést Larion Zoé

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­ban a könnye­i­vel küsz­ködve kö­zölte a gyász­hírt.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­ban a könnye­i­vel küsz­ködve kö­zölte a gyász­hírt.

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

A vég­te­len fáj­da­lom­ról és ki­lá­tás­ta­lan­ság­ról ta­nús­kodó mon­da­tok könnye­ket csal­tak test­vére sze­mébe is.

Újabb sokkoló részletek derültek ki Avicii haláláról

Újabb sokkoló részletek derültek ki Avicii haláláról

Durva dol­go­kat akart le­lep­lezi.

Durva dol­go­kat akart le­lep­lezi a vi­lág­hírű dj. Már uta­lá­so­kat tett a For A Bet­ter Day című szá­má­nak klip­jé­ben is, de sen­ki­nek nem tűnt fel.

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Tragédia a tatabányai lakótelepen: a férfinek esélye sem volt védekezni

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi.

Egyet­len ütés miatt halt meg a 46 éves férfi, mi­u­tán az utcán rá­tá­mad­tak.

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Tragikus hír, otthonában lőtték agyon a korábbi sztárfocistát

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára.

Ba­rát­nője ta­lált rá a Green Bay Pac­kers egy­kori já­té­ko­sára. Két kis­gyer­mek apja volt.

Tragikusan fiatalon, egy hiba miatt halhatott meg a kórházban Árpi

Tragikusan fiatalon, egy hiba miatt halhatott meg a kórházban Árpi

A fiú orr­vér­zés­sel ke­rült kór­házba, majd pár nap múlva meg­halt. A fő­or­vos­nőt nem von­ják fe­le­lős­ségre.

10 éves fiút rázott halálra az áram

10 éves fiút rázott halálra az áram

Éppen a ba­rát­já­val bú­jócs­ká­zott, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia. A fiú a szá­rí­tót vá­lasz­totta a leg­ide­á­li­sabb hely­nek, de arra nem gon­dolt, hogy meg­ráz­hatja az áram.

A 10 éves te­xasi kisfia éppen egy ba­rát­já­val bú­jócs­ká­zott. A fiú a szá­rí­tót vá­lasz­totta a leg­ide­á­li­sabb hely­nek, de arra nem gon­dolt, hogy meg­ráz­hatja az áram. A helyi sajtó arról szá­molt be, hogy az áram­ü­tött fiút meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, , mi­előtt kór­házba vit­ték volna, de éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyászhír sújtja a művészvilágot: férjével hunyt el a magyar alkotó

Gyászhír sújtja a művészvilágot: férjével hunyt el a magyar alkotó

Alig né­hány óra kü­lönb­ség­gel hal­tak meg. Há­zas­sá­guk 72 éven át tar­tott.

Alig né­hány óra kü­lönb­ség­gel hal­tak meg. Há­zas­sá­guk össze­sen 72 éven át tar­tott.

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

Gyászhír érkezett: balesetet szenvedett, elhunyt a fiatal sportoló

Gyászhír érkezett: balesetet szenvedett, elhunyt a fiatal sportoló

Tár­sa­i­val in­dult tú­rázni, de vég­ze­tes bal­eset érte. Éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Helyszíni videó jött: holtan esett össze a tanárnő a gyerekek előtt

Helyszíni videó jött: holtan esett össze a tanárnő a gyerekek előtt

A di­á­kok épp elő­adást tar­tot­tak, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A men­tők már sem­mit sem te­het­tek.

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért.

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt. Így ál­lí­tott em­lé­ket a tíz napja el­hunyt le­gen­dás dj-nek.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt.

Megszólalt az elítélt anya: Azóta is minden éjjel a fiammal álmodom

Megszólalt az elítélt anya: Azóta is minden éjjel a fiammal álmodom

"Én min­dent el­kö­vet­tem, hogy meg­ment­sem őt" - mondta a Szé­kes­fe­hér­vári Tör­vény­szék fo­lyo­só­ján la­punk­nak M. Tünde.

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Keresztelőre vitték a 3 hónapos kisfiút, szörnyű, ami végül történt

Keresztelőre vitték a 3 hónapos kisfiút, szörnyű, ami végül történt

Azt egy­előre nem tudni, hogy ez össze­füg­gés­ben áll-e a ke­resz­te­lés­sel.

Azt egy­előre nem tudni, hogy ez össze­füg­gés­ben áll-e a ke­resz­te­lés­sel.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa élete utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

Iszonyat, mit találtak a gödör mélyén - erre senki sem számított

A rend­őr­ség még nyo­moz.

A fő­bérlő el­bor­zadt, ami­kor a ház­hoz ér­ke­zett. A rend­őr­ség még nyo­moz.

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

A ma­gyar űr­ha­jós a házát árulta, már a bú­tort is el­vit­ték.

A ma­gyar űr­ha­jós a házát árulta, a bú­tort is el­vit­ték. Mel­lő­zött­nek érezte magát, az utolsó hó­nap­jai ke­se­rűen tel­tek...

Sokkoló, előkerültek az első fotók az elhunyt Prince holttestéről

Sokkoló, előkerültek az első fotók az elhunyt Prince holttestéről

A fel­vé­te­le­ket 2 évvel a rej­té­lyes ha­lál­eset után tette közzé a rend­őr­ség.

A fel­ka­varó fel­vé­te­le­ket 2 évvel a rej­té­lyes ha­lál­eset után tette közzé a rend­őr­ség.

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Rej­tély, mi tör­tént.

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan, aki az Ins­tag­ra­mon mo­dell­ként vált is­mertté.

Elhunyt az Oscar-díjas filmrendező

Elhunyt az Oscar-díjas filmrendező

Meg­halt Milos For­man - je­len­tette a CTK cseh hír­ügy­nök­ség szom­ba­ton.

Meg­halt Milos For­man - je­len­tette a CTK cseh hír­ügy­nök­ség szom­ba­ton az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő Oscar-díjas film­ren­dező fe­le­sé­gére hi­vat­kozva.

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

A férfi egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg, egy­ből ki sem tud­ták men­teni a víz­ből.

A férfi egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg, egy­ből ki sem tud­ták men­teni a víz­ből.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: épp­úgy akad köz­tük 19 éves, mint 87 esz­ten­dős. A ször­nyű ese­tek kap­csán nem csak férfi­a­kat, de nőt is gyá­szol­nak a hoz­zá­tar­to­zók. A héten is ér­ke­zett egy ször­nyű hír...

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Kiderült, ezért halt meg a versenyén a fiatal sportoló

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás a profi ke­re­kes va­sár­napi tra­gé­di­ája kap­csán.

Min­den ké­telyt el­osz­la­tott a bon­co­lás a profi ke­re­kes va­sár­napi tra­gé­di­ája kap­csán.

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

A fi­a­tal ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de nem ez okozta ha­lá­lát. Ra­jon­gói gyá­szol­ják.

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött - ez ve­zet­he­tett ha­lá­lá­hoz.

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

Felfoghatatlan hiba, végzetes injekciót kapott egy fiatal nő egy kórházban

A be­te­get vé­let­le­nül élve be­bal­zsa­moz­ták. Ször­nyű kínok közt vesz­tette éle­tét.

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Pris­cilla meg­törte a csen­det.

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok. Most egy­kori fe­le­sége, leg­na­gyobb sze­relme törte meg a csen­det...

Gyászhír érkezett, holtan találták az eltűnt kisfiút

Gyászhír érkezett, holtan találták az eltűnt kisfiút

A mind­össze két­éves gye­rekre egy fa­ágra fenn­akadva buk­kan­tak rá. Az or­vos­szak­értő bon­co­lást ren­delt el.

A mind­össze két­éves gye­rekre egy fa­ágra fenn­akadva buk­kan­tak rá. Az or­vos­szak­értő bon­co­lást ren­delt el.

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág.

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág. A film­sztár hosszú be­teg­ség után hunyt el.

Megható búcsú, az elhunyt futballsztárról meséltek társai

Megható búcsú, az elhunyt futballsztárról meséltek társai

Egész Ang­liát meg­rázta Wilkins ha­lála.

Egész Ang­liát meg­rázta Ray Wilkins ha­lála. A ko­rábbi kö­zép­pá­lyás 61 éve­sen hunyt el.

Gyászol az ország, holtan találták az egykori elnök feleségét

Gyászol az ország, holtan találták az egykori elnök feleségét

Win­nie Man­dela rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Asszisz­tense kö­zölte a tra­gi­kus hírt. Win­nie Man­dela rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Iszonyat, mire lettek figyelmesek a szülők a kút mélyén

Iszonyat, mire lettek figyelmesek a szülők a kút mélyén

A szü­lők és a ha­tó­sá­gok sem te­het­tek sem­mit. A tra­gé­dia óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett!

A szü­lők és a ha­tó­sá­gok sem te­het­tek sem­mit. A tra­gé­dia óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett!

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

Családja jelentette be, meghalt a véreskezű politikus

A dik­tá­tor több­ször is bí­ró­ság előtt állt. Bör­tön­ben csak tíz napot kel­lett ülnie.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Fil­mek­kel és so­ro­za­tok­kal is fog­lal­ko­zott.

Vi­lág­szerte el­is­mer­ték mun­ká­ját, hisz fil­mek­kel és so­ro­za­tok­kal is fog­lal­ko­zott.

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült.

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült, csak test­vé­re­i­nek kö­szön­hető, hogy meg­me­ne­kült.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír...

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

Gyászol a sportvilág, borzalmas tragédia történt a kosárpályán

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el.

NBA-be tartó te­het­ség hunyt el. Meccs köz­ben esett össze Zeke Ups­haw. A Det­roit Pis­tons sztár­jai is meg­em­lé­kez­tek róla a mér­kő­zé­sü­kön.

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Eltűnt a sportoló, új részlet derült ki az utolsó, végzetes tettéről

Gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tét, de gya­kor­la­ti­lag biz­tos a ha­lála. Esé­lye sem volt a túl­élésre.

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Ilyen esélyekkel lehet nálunk drámai plázatűz

Hat­van­nál is töb­ben hal­tak meg a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. Vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak?

Hat­van­nál is töb­ben vesz­tet­ték éle­tü­ket a ke­mero­vói plá­za­tűz­ben Orosz­or­szág­ban va­sár­nap. A ször­nyű tra­gé­dia miatt azon­ban ide­haza is sokan el­gon­dol­kod­nak azon, vajon a ma­gyar be­vá­sár­ló­köz­pon­tok mennyire biz­ton­sá­go­sak, ha­zánk­ban is meg­tör­tén­het egy ilyen dráma?

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

A tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték a szü­lők­től.

Igazi dráma ez a szü­lők­nek, akik­től a tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték.

"Halálba hajszolták aput." Elégtételt követel a focibíró lánya

"Halálba hajszolták aput." Elégtételt követel a focibíró lánya

Kom­lósi Olí­via sze­retné, ha végre ki­de­rülne, ki a fe­le­lős édes­apja ha­lá­láért.

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Még el tu­dott kö­szönni...

Még el tu­dott kö­szönni imá­dott nagy­pa­pá­já­tól és el tudta mon­dani neki, hogy mennyire sze­reti őt. Meg­ható sza­vak a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

A Kos­suth-díjas szí­nész és fe­le­sége már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj, de igye­kez­tek bol­do­gan élni.

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

A so­ro­zat­sztárt a kór­ház­ban érte a halál. Egye­lőre nem tud­ják a tra­gé­dia pon­tos okát!

A so­ro­zat­sztárt a kór­ház­ban érte a halál. Egye­lőre nem tud­ják a tra­gé­dia pon­tos okát!

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

A lán­gok kö­zött vesz­tette éle­tét egy tűz­oltó az egye­sült ál­la­mok­beli hely­szí­nen.

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

Borzalom a műtőben: belehalt a szülésbe a nemi erőszak 14 éves áldozata

A fi­a­tal lány csá­szár­met­szés­sel hozta vi­lágra gyer­me­két, de komp­li­ká­ciók lép­tek fel.

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Bor­zasztó tra­gé­dia, ami a kecs­ké­den élő Pa­mi­ná­val tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia, ami a kecs­ké­den élő Pa­mi­ná­val tör­tént.

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most Ot­tawa, és a tel­jes sport­vi­lág őket gyá­szolja.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Sokkoló: evett a fáról, majd bele is halt a férfi

Sokkoló: evett a fáról, majd bele is halt a férfi

Vég­ze­tes hibát kö­ve­tett el egy férfi azzal, hogy be­le­kós­tolt a ti­szafa ter­mé­sébe. A fa ter­mése is le­vele is rend­kí­vül mér­gező.

Ijesztő, mindenre felkészítette orvosa Détár Enikőt

Ijesztő, mindenre felkészítette orvosa Détár Enikőt

Szak­em­ber se­gí­tett neki.

A szí­nésznő ren­ge­teg fáj­dal­mas em­lék­kel él együtt, mégis szük­sége volt szak­em­ber se­gít­sé­gére.

Medvehagymát ment szedni két nő, de az egyikük meghalt

Medvehagymát ment szedni két nő, de az egyikük meghalt

In­for­má­ciók sze­rint két nő va­sár­nap el­in­dult med­ve­hagy­mát szedni, de a meg­be­szélt időre nem tér­tek vissza a csa­lád­juk­hoz.

In­for­má­ciók sze­rint két nő va­sár­nap el­in­dult med­ve­hagy­mát szedni, de a meg­be­szélt időre nem tér­tek vissza a csa­lád­juk­hoz. A pol­gár­őrök, kü­lön­le­ges men­tők és a rend­őrök qu­a­dok­kal ke­re­sik most is So­mogy­hat­van-Me­re­nye-Tót­szent­györgy ha­tá­rá­ban a még el­tűnt nőt.

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el, földi ma­rad­vá­nya­i­ról azon­ban máris ku­ta­tó­la­bo­rok dön­te­né­nek.

Halálos baleset a reptéren: szörnyű, ami a dolgozóval történt

Halálos baleset a reptéren: szörnyű, ami a dolgozóval történt

Ki­zu­hant egy vá­ra­kozó re­pü­lő­ből.

Egy lé­gi­utas-kí­sérő eddig tisz­tá­zat­lan okok­ból ki­zu­hant egy fel­szál­lásra vá­ra­kozó re­pü­lő­ből.

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban hunyt el.

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.