CÍMKE: 'halál'

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit.

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay sír­köve!

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére!

Egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi ennek az oka!

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Egy­szer maga Si­natra üzente meg neki, hogy ne hagyja abba az ének­lést, olyan te­het­sé­ges.

Egy­szer maga Si­natra üzente meg neki, hogy ne hagyja abba az ének­lést, olyan te­het­sé­ges.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

A te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

5 éve mon­dott le XVI. Be­ne­dek pápa...

5 éve annak, hogy le­mon­dott tiszt­sé­gé­ről XVI. Be­ne­dek pápa. Az egy­kori egy­házfő le­ve­let írt egy olasz lap­nak, ami­ben kö­zölte, ő már a ha­lá­lára ké­szül.

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

Sokkolta a családot a rendőrség, holtan találták az egyetemi tanárt

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, de az ál­do­zat ro­ko­nai sze­rint sok­kal rosszabb lehet az igaz­ság.

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Szomorú hír jött: elhunyt a sorozatsztár

Szomorú hír jött: elhunyt a legendás sorozatsztár

Mozis és tévés pro­duk­ci­ók­ban is fel­tűnt.

A szí­nész szá­mos mozis és tévés pro­duk­ci­ó­ban is fel­tűnt. Ala­kí­tá­sáért Emmy-díjra és Arany Gló­buszra is je­löl­ték.

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról! A fe­szült­ség azon­ban így is ta­pint­ható! Az öz­vegy ba­rát­nő­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post ol­va­só­i­nak! Vajon bé­ké­ben nyu­god­hat végre az Arany­em­ber?

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett. Tu­laj­don­kép­pen az el­hunyt po­li­ti­kus mé­reg­drága em­lék­műve a föld­del vált egyen­lővé.

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de hiába.

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de nem sok­kal ké­sőbb már csak a tra­gé­di­á­ról tu­dott be­szá­molni.

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

A férfi már ala­po­san ki­ta­lálta, mit és ho­gyan sze­retne, és ez nem esett ne­he­zére, mivel nem fél a ha­lál­tól.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett te­le­fon­jára.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Kép­te­len el­en­gedni...

A le­gen­dás po­li­ti­kus öz­ve­gye egy évvel férje ha­lála után is kép­te­len fel­dol­gozni gyá­szát. Ma­rika ma is be­szél az egyet­len férfi­hoz, akit sze­re­tett.

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

2014 szep­tem­be­ré­ben, 78 éves ko­rá­ban hunyt el a le­gen­dás mű­vész. Így em­lé­kez­nek rá egy­kori la­kó­há­zá­ban!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Napra pon­to­san két éve írta ezt a le­ve­let Ka­ta­lin, mely­ben éppen bol­dog­sá­gát osz­totta meg is­me­rő­se­i­vel.

Napra pon­to­san két éve írta ezt a le­ve­let Ka­ta­lin, mely­ben éppen bol­dog­sá­gát osz­totta meg is­me­rő­se­i­vel. Akkor le­győzte a be­teg­sé­get...

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Nem hiszel a szemednek: sokkoló dolgot rögzített egy térfigyelő kamera

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a na­pok­ban, ame­lyen tisz­tán ki­ve­hető, amint a test és a lélek szét­vá­lik...

Megdöbbentő fejlemény, sejthette a 19 éves rákoskeresztúri lány, hogy meg fogják ölni

Megdöbbentő fejlemény, sejthette a 19 éves rákoskeresztúri lány, hogy meg fogják ölni

Meg­hök­kentő, ami ki­de­rült.

Meg­döb­bentő do­log­ról szá­molt be a Ri­post­nak az Újlak ut­cá­ban meg­gyil­kolt 19 éves lány egyik is­me­rőse. S. Fanny sejt­hette, hogy a volt ba­rátja, W. Dávid így vagy úgy, de vé­gezni fog vele.

Holtan esett össze a műszak végén az orvos, nem tudtak segíteni rajta

Holtan esett össze a műszak végén az orvos, nem tudtak segíteni rajta

A tra­gi­kus sorsú férfi 40 em­bert ke­zelt ha­lála előtt.

A tra­gi­kus sorsú férfi vég­zett az éj­sza­kai ügye­let­tel, majd még egy mű­sza­kot el­vál­lalt.

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

A fi­a­tal nő sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éve­kig ki­tar­tóan küz­dött a kór­ral. Most azon­ban tra­gi­kus hírt ka­pott a csa­lád.

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

Hiába ro­han­tak vele kór­házba.

A szü­lők rövid időn belül kór­házba ro­han­tak a kis­gye­rek­kel, de ott már nem tud­tak se­gí­teni.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek.

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént.

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Fur­csa je­le­ket ka­pott.

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Mi tör­tén­he­tett pon­to­san?

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént, ahol ők is el­ve­szí­tet­ték sze­re­tett csa­lád­tag­ju­kat, Fejes Évát.

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

A ra­jon­gói ma is gyá­szol­ják.

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Kiderült, mégsem a vajhal ölte meg a Thaiföldön nyaraló magyart

Egy másik hal­faj le­he­tett a vég­ze­tes va­cso­rá­ban.

Egy másik hal­faj le­he­tett a vég­ze­tes va­cso­rá­ban, mert a vaj­hal fo­gyasz­tása nem okoz ilyen durva tü­ne­te­ket.

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

Borzalmas csavar a Thaiföldön meghalt magyar férfi ügyében

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak.

A férfi­hoz egy­ből men­tőt hív­tak, ami­kor rosszul lett, de va­lami egé­szen más ér­ke­zett, a men­tők pedig hosszú per­ce­kig vá­rat­tak ma­gukra.

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. A 82 éves le­genda hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

Szörnyű látvány: halálba zuhant egy nő a luxusnyaraláson

Szörnyű látvány: halálba zuhant egy nő a luxusnyaraláson

"Min­den vér­ben úszott" - írta édes­any­já­nak egy szem­tanú. A ven­dé­gek órá­kig el se hagy­hat­ták a fe­dél­ze­tet.

"Min­den vér­ben úszott" - írta egy szem­tanú. A ven­dé­gek órá­kig el se hagy­hat­ták a fe­dél­ze­tet.

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Gyá­szol a film­szakma, a mű­vész száz­nál is több film­ben ját­szott.

A mű­vész ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek.

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt 91 éves ko­rá­ban Paul Bo­cuse, a fran­cia kony­ha­mű­vé­szet meg­újí­tója. Évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

A csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. Bár a ma­gyar hí­res­ség végig bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, a csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját. El­ké­pesztő amit ál­lí­tott!

Kórházban halt meg a népszerű zenész, özvegye az orvosokat hibáztatja

Kórházban halt meg a népszerű zenész, özvegye az orvosokat hibáztatja

A gyá­szoló fe­le­ség sze­rint szá­mos hibát el­kö­vet­tek a kór­ház­ban.

A gyá­szoló fe­le­ség sze­rint szá­mos hibát el­kö­vet­tek a kór­ház­ban.

Borzalom a síparadicsomban: a turisták szeme láttára történt tragédia

Borzalom a síparadicsomban: a turisták szeme láttára történt tragédia

Egy síelő sisak nél­kül szen­ve­dett bru­tá­lis bal­ese­tet, már a men­tők sem tud­tak rajta se­gí­teni.

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott.

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott a hat­van­éve­sen el­hunyt ze­nész.

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

Legyőzte a rák, elhunyt az olimpikon sportoló

A ko­sa­ras olim­piát nyert az ame­ri­kai vá­lo­ga­tot­tal, de két baj­noki címet is meg­szer­zett.

A ko­sa­ras olim­piát nyert az ame­ri­kai vá­lo­ga­tot­tal, de két baj­noki címet is meg­szer­zett.

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Öt­ven­ki­lenc éve­sen el­hunyt az egy­kori ki­váló fut­ball­csa­tár, aki a vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Öt­ven­ki­lenc éve­sen el­hunyt az egy­kori ki­váló fut­ball­csa­tár, aki a vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal.

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

A szü­lők tel­je­sen össze­tör­tek, fel­je­len­tést tesz­nek az or­vo­sok ellen. A kicsi még csak más­fél éves volt.

Rettenetes: családja mellett halt meg az apuka az aquaparkban

Horror az aquaparkban: családja mellett halt meg az apuka

Az el­hunyt fe­le­sége az uszo­dát okolja a tör­tén­te­kért, mert még orvos sem volt a kö­zel­ben.

Botrány: az oltásellenes szülők miatt halt meg a baba

Botrányosan viselkednek az oltásellenes szülők, miattuk halt meg a baba

A fél éves kort sem érte meg.

A ma­gyar ol­tás­el­le­nes moz­ga­lom ve­ze­tője nem en­gedte, hogy kisfiát or­vo­sok ke­zel­jék, a gye­reke pedig a fél éves kort sem érte meg.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Sinkovits Imre fia eddig sosem hallott titkokat árult el apjáról

Sinkovits Imre fia eddig sosem hallott titkokat árult el apjáról

17 éve halt meg a le­gen­dás szí­nész, aki idén lenne 90 éves.

17 éve halt meg a le­gen­dás szí­nész, aki idén lenne 90 éves.

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

Borzasztó tragédia - holtan találták otthonában a fiatal pornósztárt!

A ször­nyű ha­lál­eset pon­tos okait egy­előre nem tudni, de sokan úgy gon­dol­ják, hogy saját ke­zű­leg vég­zett ma­gá­val.

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert.

Tommy Law­rence két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert a csa­pat­tal. 14 éven ke­resz­tül védte a sztár­klub ka­pu­ját.

Tragikus hír jött: életét vesztette a népszerű tévésztár

Tragikus hír jött: életét vesztette a népszerű tévésztár

Gyá­szol a film­szakma, a szí­nész szá­mos tévé- és mo­zifilm­ben sze­re­pelt: több mint 160 pro­duk­ci­ó­ban tűnt fel.

Gyá­szol a film­szakma, a szí­nész szá­mos tévé- és mo­zifilm­ben sze­re­pelt: több mint 160 pro­duk­ci­ó­ban tűnt fel.

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Ott volt az 1952-es olim­pián is.

Az 1952-es olim­pián a ha­to­dik lett Sán­dor Ist­ván, aki ké­sőbb Ka­na­dá­ban te­le­pe­dett le.

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Így vi­sel­ke­dett, ha mér­ges volt.

Ki­de­rült, hogy hív­ták őt ze­nész­tár­sai, és hon­nan tud­ták, azt, ha mér­ges.

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat ha­lá­los mérgű hül­lők­höz.

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat olyan, ha­lá­los mérgű hül­lők­höz, ame­lyek ma­rása ellen itt­hon nem, vagy alig hoz­zá­fér­he­tőek az el­len­mér­gek... A hely­zet rá­adá­sul egyre rosszabb lehet - a szak­értő sze­rint.

Szörnyű napon van túl a Klapka család

Szörnyű napon van túl a Klapka család

A ha­tal­mas fa­mí­li­á­nak na­gyon szo­mo­rúan kez­dőd­he­tett az új év. Egy éve tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel ment el az Arany­em­ber.

A ha­tal­mas fa­mí­li­á­nak na­gyon szo­mo­rúan kez­dőd­he­tett az új év. Egy éve tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel ment el az Arany­em­ber.

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Né­hány éve még tömeg volt.

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Hor­váth Ernő tel­je­sen össze­tört.

Hor­váth Ernő még nem tudta fel­dol­gozni, hogy el­ve­szí­tette pár­ját. A tra­gé­dia előtt még fi­gyel­mez­tette is Sza­lay Gyön­gyit.

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál. Sze­ret­tei bú­csúz­tat­ták a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál szerda dél­előtt. Csa­lád­tag­jai, ba­rá­tai és is­me­rő­sei kí­sér­ték végső út­jára a múlt év végén hár­ma­s­ik­rek­nek éle­tet adó, majd a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt Zámbó Jimmy! A csa­lád min­den évben meg­em­lé­ke­zést tart a sír­nál.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú, arany- és pla­ti­na­le­me­zes elő­adó­mű­vész, Zámbó Jimmy... A csa­lád azóta min­den évben meg­em­lé­ke­zést tart a sír­nál. Jimmy fia, Krisz­tián, bár meg­fo­gadta, hogy ezen a napon nem jön ki a te­me­tőbe, mégis meg­je­lent.

Megrendítő részletek a világbajnok magyar sportoló haláláról

Megrendítő részletek a világbajnok magyar sportoló haláláról

A ször­nyű tra­gé­dia előtt még mo­soly­gott a fo­tó­sok­nak az olim­piai bronz­ér­mes Sza­lay Gyön­gyi.

A ször­nyű tra­gé­dia előtt még mo­soly­gott a fo­tó­sok­nak Sza­lay Gyön­gyi, vi­lág­baj­nok pár­baj­tőr­vívó.

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Az öz­vegy ilyet sze­retne...

A ha­lála nap­jáig dol­gozó, te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Ti­zen­hét évvel ez­előtt el­hunyt Jimmy.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt fe­kete napra vir­radt az or­szág: ja­nuár má­so­di­kán el­hunyt Zámbó Jimmy, ha­zánk egyik leg­ked­vel­tebb elő­adó­mű­vé­sze.

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt. Mary el­árulta, ho­gyan to­vább...

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő te­me­té­sére csak a szűk csa­ládi és ba­ráti kört hív­ják meg...

Elátkozták Gulácsiékat: újabb borzalmas tragédiára derült fény

Elátkozták Gulácsiékat: újabb tragédiára derült fény

Halál ár­nyéka vetül a német fut­ball­sta­di­onra.

Halál ár­nyéka vetül a sta­di­onra. Né­hány nap múl­tán megint ször­nyű hírt kür­tölt vi­lággá a német fo­ci­klub.

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Egy hét­tel ez­előtt ér­ke­zett a rossz hír.

Az éne­kesnő egy hét­tel ez­előtt ve­szí­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, most újra dol­go­zik.

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól...

Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól...

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Mi­chael Jack­son ha­lála óta.

Mi­chael Jack­son ha­lála óta ren­ge­teg ti­tokra de­rült fény és most itt egy újabb, ami­nek biz­to­san sokan örül­nek majd.

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

El­fog­ták a rend­őrők.

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

Gyász, meghalt a közkedvelt sztárszakács

Gyász, meghalt a közkedvelt sztárszakács

A sztár­sza­ká­csot 87 éves ko­rá­ban érte a halál, Gu­al­tiero Mar­chesi sze­ret­tei kö­ré­ben tá­vo­zott el.

A sztár­sza­ká­csot 87 éves ko­rá­ban érte a halál, Gu­al­tiero Mar­chesi sze­ret­tei kö­ré­ben tá­vo­zott el.

Összeroppant a gyásztól Bujtor István özvegye: Ez nagyon szomorú...

Összeroppant a gyásztól Bujtor István özvegye: Ez nagyon szomorú...

Judit asszony a Ri­post­nak me­sélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról!

Judit asszony a Ri­post­nak me­sélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról! Az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel egyre ne­he­zebb neki...

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Fá­bián Ju­li­nak ál­lí­tott em­lé­ket.

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény No­vo­zánszki Fanni ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton.

Váratlan tragédia - elhunyt az X-Faktor fiatal felfedezettje!

Váratlan tragédia - elhunyt az X-Faktor fiatal felfedezettje!

Tóth Gabi né­hány napja ér­te­sült róla, nagy a baj. Azon­nal ke­reste men­tor­tár­sát, Al­földi Ró­ber­tet, de késő volt.

Tóth Gabi né­hány napja ér­te­sült róla, nagy a baj. Azon­nal ke­reste men­tor­tár­sát, Al­földi Ró­ber­tet, de késő volt. "Óri­ási szo­mo­rú­ság ül Ka­ni­zsa és a kör­nyék szí­vén. Egy fi­a­tal lélek hagyta el ezt a föl­det. Az el­múlt na­pok­ban, he­tek­ben min­denki Kris­tó­fért imád­ko­zott, Kris­tóf­nak pró­bált va­la­ho­gyan se­gí­teni..."