CÍMKE: 'halál'

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Feb­ruár 22-én volt egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Tragikus baleset ért egy magyar turistacsoportot, még tart a mentés

Egy ember éle­tét vesz­tette, ami­kor la­vina zú­dult a cso­portra a Magas-Tát­rá­ban.

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett, de a kórt nem tudta le­győzni a szer­ve­zete.

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett, de a kórt nem tudta le­győzni a szer­ve­zete.

Be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Döbbenet, be volt oltva, mégis belehalt az influenzába a nő

Egy AH1 tí­pusú influ­en­za­ví­rus­sal fer­tő­zött nő halt meg az er­dé­lyi Nagy­sze­ben­ben, pedig be volt oltva .

AH1 tí­pusú influ­en­za­ví­rus­sal fer­tő­zött nő halt meg az er­dé­lyi Nagy­sze­ben­ben.

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett.

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Az előző napot együtt töl­töt­ték, Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

A szí­nész olyan nagy si­kerű so­ro­za­tok­ban is fel­tűnt, mint a Csil­lag­kapu, Vész­hely­zet vagy a Mel­rose Place.

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött a vi­lág­klasszis kapus, aki já­té­kos­ként vb-arany­ér­met nyert.

Gyász: Hosszas betegeskedés után elhunyt a legendás bajnok

Gyász: Hosszas betegeskedés után elhunyt a legendás bajnok

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett. A ko­rábbi ki­váló pank­rá­tor a mai napig tart egy re­kor­dot.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Megszólaltak az orvosok, ez okozta a focista halálát

Megszólaltak az orvosok, ez okozta a focista halálát

Sa­lá­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Emi­li­ano Sa­lá­nak esé­lye sem volt a túl­élésre a sze­ren­csét­len­ség után.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Ötvenheten meghaltak a pancsolt szesztől

Ötvenheten meghaltak a pancsolt szesztől

Már leg­alább öt­ven­he­ten meg­hal­tak.

Már leg­alább öt­ven­he­ten meg­hal­tak csü­tör­tök óta Észak-In­di­á­ban, mi­u­tán il­le­gá­li­san ké­szí­tett szeszt fo­gyasz­tot­tak - kö­zöl­ték a helyi ha­tó­sá­gok szom­ba­ton.

Kiderült, miért nincs az influenzának magyar halálos áldozata

Kiderült, miért nincs az influenzának magyar halálos áldozata

Amíg 2019 első két he­té­ben 11 és 19 ezren, az ötö­dik héten már 77 ezer 500-an ke­res­ték fel az or­vo­su­kat.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt Rudi As­sa­uer, aki UEFA-kupa- és Német Kupa-győ­zel­met is ün­ne­pel­he­tett a Schal­ké­val. Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Azo­no­sí­tot­ták Sala holt­tes­tét.

Emi­li­ano Sala földi ma­rad­vá­nyait emel­ték ki a ten­ger mé­lyé­ről csü­tör­tök reg­gel. Az ar­gen­tin fo­cis­tát szál­lító kis­re­pü­lő­gép ja­nuár 21-án tűnt el a ra­dar­ról.

Gyászhír érkezett, legyőzte a gyilkos kór az ismert focistát

Gyászhír érkezett, legyőzte a gyilkos kór az ismert focistát

Matt­hew Bra­zier a leg­ma­ga­sabb szin­ten ját­szott 20 évig. Nyi­rok­rák vég­zett a 42 éves sport­em­ber­rel.

Matt­hew Bra­zier a leg­ma­ga­sabb szin­ten ját­szott 20 évig. Nyi­rok­rák vég­zett a 42 éves sport­em­ber­rel.

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Olim­piai ezüst­ér­mes volt.

Olim­piai ezüst­ér­mes és vi­lág­baj­noki arany­ér­mes volt a szom­ba­ton el­hunyt ma­gyar klasszis.

Tragédia a megállóban: Villamos alá löktek egy utast, szörnyethalt

Tragédia a megállóban: Villamos alá löktek egy utast, szörnyethalt

A szem­ta­núk sze­rint a tet­tes egy haj­lék­ta­lan volt, akit egy­előre nem si­ke­rült el­fogni.

Megrendítő, így halt meg a Dózsa György úti gázoló korábbi bűntársa

Megrendítő, így halt meg a Dózsa György úti gázoló korábbi bűntársa

Holt­tes­tére öt nap­pal a ha­lál­eset után ta­lált rá az egyik is­me­rőse.

Holt­tes­tére öt nap­pal a ha­lál­eset után ta­lált rá az egyik is­me­rőse. A férfi ott­hon szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

El­hunyt a csa­pat fi­a­tal szur­ko­lója.

El­hunyt a DVTK egyik leg­lel­ke­sebb szur­ko­lója, Kapus Krisz­tián. Érte is har­col­nak majd szom­ba­ton a fo­cis­ták a Me­ző­kö­vesd ellni baj­no­kin.

Szörnyű hír érkezett, gyászol a Vidi

Szörnyű hír érkezett, gyászol a Vidi

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat mély meg­döb­be­nés­sel ér­te­sült arról, hogy rövid időn belül két le­gen­dá­ját is el­ve­szí­tette. Hor­váth Lajos 80, míg Né­meth Lajos 88 éve­sen tá­vo­zott.

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat mély meg­döb­be­nés­sel ér­te­sült arról, hogy rövid időn belül két le­gen­dá­ját is el­ve­szí­tette. Hor­váth Lajos 80, míg Né­meth Lajos 88 éve­sen tá­vo­zott.

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Ndaye Mu­lamba az 1974-es Af­rika-kupát ki­lenc gól­lal zárta, ez a mai napig re­kord. Ugya­n­ab­ban az évben a vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt.

Ndaye Mu­lamba az 1974-es Af­rika-kupát ki­lenc gól­lal zárta, ez a mai napig re­kord. Ugya­n­ab­ban az évben a vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt.

Megette a hűtés nélkül tárolt spagettit, megrázó ami utána következett

Megette a hűtés nélkül tárolt spagettit, megrázó ami utána következett

A fi­a­tal férfi meg­me­le­gí­tette, majd el­fo­gyasz­totta a rom­lott tész­tát.

A fi­a­tal férfi meg­me­le­gí­tette, majd el­fo­gyasz­totta a rom­lott tész­tát.

Gyászol a világsztár, szörnyű tragédiák érték

Gyászol a világsztár, szörnyű tragédiák érték

Gyá­szol Ad­rien Ra­biot.

Két héten belül két sú­lyos vesz­te­ség is érte a fran­cia lab­da­rú­gót, Ad­rien Ra­biot-t.

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Éve­ken át csak ta­lál­gat­tak a ra­jon­gók, hogy miért kel­lett 32 éve­sen meg­hal­nia Bruce Lee-nek.

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a csa­lád­cent­ri­kus, meg­bíz­ható férfi­ről.

Holtan találták meg a kútba esett spanyol kisfiút

Holtan találták meg a kútba esett spanyol kisfiút

Ma éjjel fél kettő előtt öt perc­cel.

Ma éjjel fél kettő előtt öt perc­cel ju­tot­tak el a men­tő­csa­pa­tok a kút al­jára.

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Egy fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg őket.

A la­kó­kat egy egy­szerű, fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg a bor­zal­mas vég­től.

Gyász, meghalt a világhírű sprinter

Szomorú hír érkezett, meghalt a világhírű sprinter

Mi­ja­zaki Hi­de­ki­csi 108 éve­sen hunyt el.

Mi­ja­zaki Hi­de­ki­csi tör­té­nel­met írt, mi­u­tán 105 éve­sen le­fu­totta a száz mé­tert 42.22 má­sod­perc alatt. A japán sport­em­ber 108 éve­sen hunyt el.

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Szom­bat éjjel tör­tént.

A tra­gé­dia szom­bat éjjel tör­tént Hor­vát­nád­alja tér­sé­gé­ben, rend­őrök te­rel­ték a for­gal­mat.

Eddig nem sejtett részletek láttak napvilágot Andy Vajna haláláról

Eddig nem sejtett részletek láttak napvilágot Andy Vajna haláláról

A vi­lág­szerte si­ke­res ma­gyar film­pro­du­cer 74 éves ko­rá­ban hunyt el.

A vi­lág­szerte si­ke­res ma­gyar film­pro­du­cer 74 éves ko­rá­ban hunyt el.

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Súlyos tragédiát okozott a felelőtlenség az M3-as autópályán

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban: nyolc autó fu­tott egy­másba.

Bru­tá­lis tö­meg­bal­ese­tet oko­zott az em­beri fe­le­lőt­len­ség teg­nap haj­nal­ban.

Balesetet szenvedett a dögös bikinimodell, nem tudták megmenteni

Balesetet szenvedett a dögös bikinimodell, nem tudták megmenteni

Je­lezte, hogy szo­rult hely­zetbe ke­rült és nem képes mo­zogni, de holt­tes­tét csak 43 órá­val a se­gély­hí­vás után ta­lál­ták meg.

Rettenetes tragédiáról jött hír, holtan esett össze a rendőrök előtt egy férfi

Rettenetes tragédiáról jött hír, holtan esett össze a rendőrök előtt egy férfi

A férfi rosszul lett, esz­mé­le­tét vesz­tette és le­állt a lég­zése.

A férfi rosszul lett, esz­mé­le­tét vesz­tette és le­állt a lég­zése. Meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de saj­nos nem si­ke­rült.

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Andy Vajna szom­ba­ton még ba­rá­tok­kal va­cso­rá­zott, jó­kedve volt. Éj­szaka vagy haj­nal­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Andy Vajna szom­bat este még ba­rá­tok­kal va­cso­rá­zott, jó­kedve volt. Éj­szaka vagy haj­nal­ban tör­tén­he­tett a tra­gé­dia.

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

A vég­ze­tes estén az or­szág­ban volt.

Azért van tu­do­mása erről, mert a vég­ze­tes estén éppen az or­szág­ban tar­tóz­ko­dott.

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

Teljes sokk, halott apjáról küldött képeket a kislány

De ezzel meg­men­tett egy éle­tet.

A hat­éves gyer­mek iszo­nya­tos dol­go­kon ment ke­resz­tül, de tet­té­vel meg­men­tett egy másik éle­tet.

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla.

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla. Egy­kori sze­relme min­den­nap gon­dol rá.

Rejtélyes fertőzés támadta meg szervezetét, elhunyt a magyar válogatott focista

Rejtélyes fertőzés támadta meg szervezetét, elhunyt a magyar válogatott focista

Szü­le­tés­napja előtt hunyt el.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia, két nap­pal a szü­le­tés­napja előtt el­hunyt Ros­tás Sán­dor.

Ittasan zuhant a mélybe egy pár, már nem segíthettek rajtuk

Ittasan zuhant a mélybe egy pár, már nem segíthettek rajtuk

Éppen a szikla szé­lén ál­lí­tot­tak fel ka­me­ra­áll­ványt, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Éppen a szikla szé­lén ál­lí­tot­tak fel egy ka­me­ra­áll­ványt, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Gyászol Liam Neeson, felesége halála után itt az újabb tragédia

Gyászol Liam Neeson, felesége halála után itt az újabb tragédia

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get az Oscar-díjra je­lölt szí­nész, akit olyan fil­mek­ben lát­hat­tunk, mint az El­ra­bolva vagy a Star Wars: Bal­jós ár­nyak?

Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb mind­össze 25 éves volt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt. A min­denki által ked­velt spor­toló mind­össze 25 éves volt.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Nem tud­ták meg­men­teni a csü­tör­tö­kön, a déli órák­ban bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Agyontaposták a világhírű sportolót

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá.

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe. Csu­pán 25 éves volt.

Naponta egy ember meghal lakástűzben! Mi van itt?

Naponta egy ember meghal lakástűzben! Mi van itt?

Két hét alatt 14 ha­lál­eset tör­tént.

Két hét alatt 14 ha­lál­eset tör­tént la­kás­tűz miatt: még csak ja­nuár fele telt el, mégis már 430 la­kás­tűz­höz ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat! Mi van itt?

Elborzadt az anyuka, szörnyű látvány fogadta, amikor kinyitotta a fagyasztót

Elborzadt az anyuka, szörnyű látvány fogadta, amikor kinyitotta a fagyasztót

Csak pár percre ma­rad­tak egye­dül a gye­re­kek, ami­kor nyo­muk ve­szett.

Csak pár percre ma­rad­tak egye­dül a gye­re­kek, ami­kor nyo­muk ve­szett.

Családja jelentette be: elhunyt a legendás magyar sportember

Családja jelentette be: elhunyt a legendás magyar sportember

Czu­czi Győző töb­bed­ma­gá­val rakta le a ma­gyar mo­to­krossz alap­jait. 80 éves volt.

Czu­czi Győző töb­bed­ma­gá­val rakta le a ma­gyar mo­to­krossz alap­jait. 80 éves volt.

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Az ál­do­za­tok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Tragikus hírt kaptunk: Elhunyt az ismert magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Elhunyt az ismert magyar művész

92 éves volt...

Most kap­tuk a hírt, hogy éle­té­nek 92. évé­ben el­hunyt az is­mert festő, dísz­let­ter­vező, jazz­do­bos.

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Ötre emelkedett az influenza miatt meghalt betegek száma a szomszédban

Leg­utóbb egy Maros me­gyei, 70 éves férfi hunyt el, aki­nél a la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok ki­mu­tat­ták az A tí­pusú influ­en­za­ví­rust.

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Tizennyolcan haltak meg egy rehabilitációs intézetben

Ti­zen­nyolc ember meg­halt, és tu­cat­nyian meg­sé­rül­tek pén­te­ken egy ecu­a­dori al­ko­hol- és drog­el­vonó in­té­zet­ben tör­tént tűz­vész­ben.

Ti­zen­nyolc ember meg­halt, és tu­cat­nyian meg­sé­rül­tek pén­te­ken egy ecu­a­dori al­ko­hol- és drog­el­vonó in­té­zet­ben tör­tént tűz­vész­ben.

Tárgyalása előtt halt meg a molesztálásal vádolt edző

Tárgyalása előtt halt meg a szexuális erőszakkal vádolt edző

Mi­chael Car­sont azzal gya­nú­sí­tot­ták, hogy 11 fiú­gyer­me­ket mo­lesz­tált annak ide­jén.

Mi­chael Car­sont azzal gya­nú­sí­tot­ták, hogy 11 fiú­gyer­me­ket mo­lesz­tált annak ide­jén. Egy au­tó­bal­eset miatt nem tudta be­bi­zo­nyí­tani az ár­tat­lan­sá­gát.

Szörnyű hír jött, elhunyt a magyar olimpiai bajnok pólós

Szörnyű hír jött, elhunyt a magyar olimpiai bajnok pólós

Hosszan­tartó be­teg­ség után, ked­den reg­gel a kór­ház­ban érte a halál.

Hosszan­tartó be­teg­ség után, ked­den reg­gel a kór­ház­ban érte a halál.

Gyász: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Megrendítő hírt közöltek: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Dal­los Andor mind­össze 59 éves volt.

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során. Mind­össze 59 éves volt.

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják.

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Megrendítő vallomás, barátját gyászolja a magyar focista

Megrendítő vallomás, barátját gyászolja a magyar focista

Ti­zen­há­rom esz­ten­deje ezen a napon hunyt el Za­vadszky Gábor. Leg­jobb ba­rátja a mai napig kép­te­len fel­dol­gozni az ese­mé­nye­ket.

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Fal­cao apu­kája 61 éves volt.

A ko­lum­biai vá­lo­ga­tott Ra­da­mel Fal­cao apu­kája szin­tén fut­bal­lista volt, részt vett az 1980-as nyári olim­pián is. Áp­ri­lis­ban lett volna 62 éves.

Megrázó vallomás: magát hibáztatja felesége haláláért a sztárénekes

Megrázó vallomás: magát hibáztatja felesége haláláért a sztárénekes

A 78 éves sztár egész éle­té­ben ezt az egy nőt sze­rette.

A 78 éves sztár egész éle­té­ben ezt az egy nőt sze­rette, most pedig fe­le­lős­nek érzi magát fe­le­sége ha­lá­láért.

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Brutális halált halt öt fiatal lány egy szabadulószobában

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét.

Öt ti­né­dzser­korú lány vesz­tette éle­tét, egy férfi pedig meg­se­be­sült pén­te­ken egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ki­tört tűz­vész kö­vet­kez­té­ben.

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata.

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben, a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Döbbenetes részletek, ez vezetett az M3-ason történt újévi tragédiához

Döbbenetes részletek, ez vezetett az M3-ason történt újévi tragédiához

Egy fi­a­tal nő vesz­tette éle­tét az au­tó­pá­lyán az év leg­ele­jén.

Egy fi­a­tal nő vesz­tette éle­tét az au­tó­pá­lyán az év leg­ele­jén.

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Te­mes­vári edző­ként is si­ke­res volt.

Te­mes­vári Tibor edző­ként a Veszp­rém­mel nyerte meg az NB III-at. Já­té­kos­ként tagja volt a Dorog, az Eger és a Vi­deo­ton baj­nok­csa­pa­tá­nak.

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Rejtélyes hullát találtak: a fején nejlontáska volt

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg.

Ka­rá­csony más­nap­ján ta­lál­ták meg a kü­lö­nös holt­tes­tet a szlo­vá­kiai Ér­sek­új­vár kö­ze­lé­ben. A fején zacskó volt, a zacs­kó­ból pedig rej­té­lyes csö­vek áll­tak ki.

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

Szívszorító verssel emlékezik a 18 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Zámbó Jimmyre középső fia, Szebasztián

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés.

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Jogsi nélkül hajtott a máramarosi házfalba, csúnya vége lett

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban Má­ra­ma­ros me­gyé­ben.

Nagy se­bes­ség­gel egy ház­nak üt­kö­zött az au­tó­já­val egy fi­a­tal sofőr csü­tör­tök haj­nal­ban.

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Cur­tis élet­ben tartja az em­lé­két.

Cur­tis igyek­szik élet­ben tar­tani ba­rátja em­lé­két és má­so­kat is erre biz­tat.

Fekete karácsony: két ember meghalt a győri karambolban

Fekete karácsony: két ember meghalt a győri karambolban

Össze­üt­kö­zött két gép­ko­csi.

Össze­üt­kö­zött két gép­ko­csi hétfő dél­előtt Győr-Moson-Sop­ron me­gyé­ben, a 83-as főút Győr és Gy­őr­szem­ere kö­zötti sza­ka­szán.

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon, lakhelyén végezhettek az idős emberrel

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Az eset­tel kap­cso­lat­ban meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.