CÍMKE: 'halál'

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről.

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő ko­csi­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át...

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át a fi­a­tal szí­nész...

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Élete utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Az el­is­mert sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Mind­össze 51 éves volt.

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

A film hang­tech­ni­kusa, James Ems­wil­ler halt meg egy sze­ren­csét­len bal­eset­ben.

A film hang­tech­ni­kusa, James Ems­wil­ler halt meg egy sze­ren­csét­len bal­eset­ben.

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar bajnoknő

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar bajnoknő

Idén már biz­to­san nem lát­hat­juk vívni Rio arany­ér­me­sét.

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos.

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 1984-ben 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg az NFL-ben sze­replő Char­gerst. Most már az uno­kái ve­ze­tik a klu­bot.

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Brutális gyilkosság: Betege szúrta le a házhoz járó ausztrál ápolónőt

Brutális gyilkosság: Betege szúrta le a házhoz járó ausztrál ápolónőt

Kór­házba ke­rült, de az or­vo­sok nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Kór­házba ke­rült, de az or­vo­sok nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Busz­so­főr­ként dol­go­zott az ál­do­zat.

Egy tár­sas­ház mel­lett ha­ladt el az angol férfi, ami­kor a 27. eme­leti la­kás­ból a fe­jére esett az ablak. Az ál­do­zat azon­nal éle­tét vesz­tette.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot egy taxi hátsó ülé­sén.

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Brutális, egy medencéből került a halálos fertőzés a férfi szervezetébe

Brutális, egy medencéből került a halálos fertőzés a férfi szervezetébe

A férfit kór­házba vit­ték, de az or­vo­sok már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A férfit kór­házba vit­ték, de saj­nos az or­vo­sok már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

A si­ke­res szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette. A szí­nész éle­tét nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

A si­ke­res szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette. A szí­nész éle­tét nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

A gye­rek­mű­so­rok sztárja kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Megdöbbentő dolgokat mond saját haláláról Reviczky Gábor

Megdöbbentő dolgokat mond saját haláláról Reviczky Gábor

Egy ősi jós­lat alap­ján tudja, hogy mennyi van még hátra az éle­té­ből...a szí­nész min­dent meg­tesz, hogy túl­élje a saját ha­lá­lát.

Hármas tragédiát okozott a volt rendőr, buliból ment hazafelé - helyszíni videó

Hármas tragédiát okozott a volt rendőr, buliból ment hazafelé - helyszíni videó

A volt rendőr és két fi­a­tal vesz­tette éle­tét egy fron­tá­lis ka­ram­bol­ban Bán­ffy­hu­nyad­nál.

Tragikus hír érkezett a Star Wars rajongók számára

Tragikus hír érkezett a Star Wars rajongók számára

78 éves ko­rá­ban el­hunyt Gary Kurtz.

78 éves ko­rá­ban el­hunyt Gary Kurtz, az első kettő Star Wars film pro­du­cere. Egy éve küz­dött a ha­lá­los kór­ral - adta hírül csa­ládja.

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét a fickó.

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét az a fickó, aki szinte meg­ál­lás nél­kül az ágy­ban ak­ro­ba­ti­ká­zott.

Meghalt az utas, a sofőr élesztette újra

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét a férfi, aki a pesti du­gó­ban lett rosszul.

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a pesti csúcs­for­ga­lom­ban ara­szoló au­tó­ban min­den elő­ze­tes pa­nasz nél­kül rosszul lett az anyós­ülé­sen.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, aki 8 hónap múlva mégis vi­lágra hozta gyer­me­két.

Családi tragédia a reptéren: szülei szeme láttára halt meg a gyönyörű tini

Családi tragédia a reptéren: szülei szeme láttára halt meg a gyönyörű tini

A fi­a­tal lány az al­ler­giás re­ak­ci­óba hal­ha­tott bele.

A fi­a­tal lány az al­ler­giás re­ak­ci­óba hal­ha­tott bele.

Durva: kitálalt a boncmester, aki megvizsgálta Diana holttestét

Durva: kitálalt a boncmester, aki megvizsgálta Diana holttestét

Döb­be­ne­tese ki­je­len­té­se­ket tett a pa­to­ló­gus.

Döb­be­ne­tese ki­je­len­té­se­ket tett a pa­to­ló­gus.

Tragédiára derült fény, holtan találták a népszerű színészt

Tragédiára derült fény, holtan találták a népszerű színészt

Gyá­szol a film­vi­lág.

Vá­gó­ként is el­is­mert volt, igazi vi­lág­sztá­rok­kal dol­go­zott együtt. Gyá­szol a film­vi­lág.

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt. Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Most jelentették be: szomorú körülmények közt hunyt el az ismert színésznő

Egyik film­jé­ben egy rák­be­teg anyát ala­kí­tott, de akkor már maga is mell­rák­ban szen­ve­dett.

Gyászol a Vígszínház, megrendítő hírt kapott a társulat

Gyászol a Vígszínház, megrendítő hírt kapott a társulat

"Em­léke örökre szí­vünk­ben él."

"Em­léke örökre szí­vünk­ben él" - így bú­csú­zott Esze­nyi Enikő és a Víg­szín­ház tár­su­lata.

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Félelmei gyötörték: ettől rettegett halála előtt a Família Kft. színésze

Töb­bek kö­zött az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás...

Töb­bek kö­zött az anyagi csőd­től is tar­tott Nagy Sán­dor Tamás szí­nész, aki a Fa­mí­lia Kft. Szép Ká­ro­lya­ként lett or­szág­szerte is­mert és nép­szerű!

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

Felkavaró videó! Élő adásban halt meg a 86 éves írónő

Felkavaró videó! Élő adásban halt meg a 86 éves írónő

Vá­rat­la­nul el­hall­ga­tott ...

A nép­szerű írónő egy reg­geli talk­show-ban me­sélt az éle­té­ről, de egy­szer csak vá­rat­la­nul el­hall­ga­tott.

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Iszonyat a Vörös-tengernél, hihetetlen, mi okozta a pár halálát

Egy ve­szély­te­len­nek tűnő szer okozta a tra­gé­diát. Egy­más után hal­tak meg az ál­do­za­tok.

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Ha­lá­los ki­me­ne­telű ve­re­ke­dés tör­tént a né­met­or­szági Köt­hen város egyik ját­szó­te­rén.

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Most elő­ször szó­lalt meg a csa­lád.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Ki­de­rült, hogy egy éven át máj­rák­kal küz­dött, és most saj­nos fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Ki­de­rült, hogy egy éven át máj­rák­kal küz­dött, és most saj­nos fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Most jött: balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Gyá­szol a sport­vi­lág, au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a fi­a­tal te­het­ség.

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Po­piela mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

A Lánchídról ugrott le egy fiatal, míg a barátai videózták

A Lánchídról ugrott le egy fiatal, míg a barátai videózták

Ko­moly la­vi­nát in­dí­tott el Will Smith.

Ko­moly la­vi­nát in­dí­tott el az ame­ri­kai szí­nész, Will Smith ak­ci­ója, azóta tö­me­gek pró­bál­tak fel­mászni a Lánc­hídra, az egyik eset­nek tra­gé­dia lett a vége...

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Burt Rey­nolds egy­kori kol­lé­gái is ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát.

Csa­ládja je­len­tette be a gyász­hírt, Burt Rey­nolds egy­kori kol­lé­gái is ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát.

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Lehet, hogy még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Döbbenetes orvosi hiba miatt halhatott meg a fiatal magyar birkózó

Egy durva sza­bály­ta­lan­ság okoz­hatta egy fi­a­tal spor­toló ha­lá­lát a 17 éves Rózsa György edzés köz­ben esett össze...

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Sokkot kapott az újdonsült feleség, amikor benyitott a hotelszobába

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan sé­tált az oltár felé sze­rel­mé­vel.

Né­hány órá­val ko­ráb­ban még bol­do­gan, csil­logó sze­mek­kel sé­tált az oltár felé élete sze­rel­mé­vel, majd meg­tör­tént a baj.

Rejtélyes hír jött: tragikus hirtelenséggel elhunyt a gyönyörű modell

Rejtélyes hír jött: tragikus hirtelenséggel elhunyt a gyönyörű modell

A 20 éves mo­dell utolsó két nap­já­ról senki sem tud sem­mit.

A 20 éves mo­dell utolsó két nap­já­ról senki sem tud pon­tos in­for­má­ci­ó­val szol­gálni, a rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik.

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

Családi tragédia a nyaraláson: sokkot kapott és hányt az édesanya párja

A nő egy­szer csak össze­esett és már nem le­he­tett rajta se­gí­teni.

A nő egy­szer csak össze­esett és már nem le­he­tett rajta se­gí­teni. Je­gyese nem tudja fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

21 évvel ez­előtt hunyt el.

Diana her­cegnő 21 évvel ez­előtt hunyt el. A men­té­sé­ben se­gítő tűz­oltó most elő­ször szó­lalt meg.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Magyar építőmunkás halt meg Bécsben! Nem hiszed el hol találták meg

Magyar építőmunkás halt meg Bécsben! Nem hiszed el hol találták meg

A kol­lé­gája ta­lált rá,a tűz­ol­tó­ság se­gít­sé­gé­vel szed­ték ki a holt­tes­tet.

A kol­lé­gája ta­lált rá,a tűz­ol­tó­ság se­gít­sé­gé­vel szed­ték ki a holt­tes­tet.

Szívgyógyszer helyett homeopátiás bogyót kapott a férfi, holtan rogyott össze

Szívgyógyszer helyett homeopátiás bogyót kapott a férfi, holtan rogyott össze

Óri­á­sit hi­báz­ha­tott a 35 éves férfi há­zi­or­vosa, in­fark­tus he­lyett reflux­szal ke­zelte a be­te­gét...

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Az Auszt­rá­li­á­ban élő csa­lád fiú­tag­jára va­laki szán­dé­ko­san rá­gyúj­totta a házat.

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

A csa­ló­dás a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Migránsbosszú. Felgyújtották a saját hajójukat!

Egy ember meg­halt.

A ta­va­lyi évhez ké­pest kürül­be­lül öt­ször annyi "ten­geri szö­ke­vény" tu­né­zi­ait fog­tak el, mint egy évvel ko­ráb­ban.

Gyilkos kór ütötte fel a fejét szomszédainknál, halálos áldozat is van

Gyilkos kór ütötte fel a fejét szomszédainknál, halálos áldozat is van

Egy idős férfi halt bele az Af­ri­ká­ból szár­mazó be­teg­ségbe, pedig el sem hagyta ott­ho­nát.

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Au­gusz­tus 21-ével lejár a 2017. ja­nuár 20-án éjjel tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje...

Au­gusz­tus 21-ével lejár a 2017. ja­nuár 20-án éjjel tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje, de a ma­gyar ha­tó­sá­gok még min­dig nem ne­vez­ték meg a fe­le­lő­sö­ket. Ős­szel az olasz bí­ró­ság előtt kell nyi­lat­koz­nia a ma­gyar busz­ve­ze­tő­nek, el­is­meri-e fe­le­lős­sé­gét. Ha igen, leg­fel­jebb 12 év bör­tönt kap­hat.

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt.

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Ezzel akarják kárpótolni a gyászoló családokat Genovában - Már 43 halott

Ezzel akarják kárpótolni a gyászoló családokat Genovában - Már 43 halott

Fél­mil­li­árd euró kár­té­rí­tést he­lyez­tek ki­lá­tásba.

Fél­mil­li­árd euró kár­té­rí­tést he­lye­zett ki­lá­tásba Ge­nova vá­rosa és az ál­do­za­tok csa­lád­tag­jai szá­mára, va­la­mint a híd új­jáépí­té­sét ígérte a le­om­lott szer­ke­ze­tet üze­mel­tető au­tó­sztráda-tár­sa­ság ve­zér­igaz­ga­tója.

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor el­süllyedt.

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor a bal­eset tör­tént. A di­á­ko­kat szál­lító hajó Szu­dán északi ré­szén süllyedt el.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

El kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült.

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Gyá­szol a film­szakma.

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát, aki SMS-ben üzente meg, hogy véget vet az éle­té­nek.

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. Mind­össze 28 évet élt.

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó mind­össze 28 évet élt.

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Ke­mény hó­na­po­kat él át.

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt élete kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas idő­sza­ká­ról. Sőt, ta­ná­csot is ad a kö­ve­tő­i­nek...

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Szá­mos csú­csot tart.

Szá­mos csú­csot tart az ame­ri­kai Chi­cago Black­hawks egy­kori jég­ko­ron­go­zója. A spor­toló tel­je­sít­mé­nyét egé­szen kü­lön­le­ges el­is­me­ré­sek­kel ju­tal­maz­ták...

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba, egyiküket sem tudták már élve kiemelni

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni az éle­tü­ket.

Apa és fia a víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani, ami­kor meg­tör­tént a baj. A se­gít­sé­gükre siető har­ma­dik ember is a kútba esett. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni az éle­tü­ket.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Apja tel­je­sen össze­om­lott.

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Dél-Koreát sem kíméli a szokatlan hőség, már 35 ember életét követelte

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Töb­ben meg­sé­rül­tek.

Ak­kora tömeg gyűlt össze a plá­zá­ban, hogy lássa a szí­nészt, hogy töb­ben meg­sé­rül­tek.