CÍMKE: 'halál'

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént.

A halál torkából menekült meg MC Hawer

A halál torkából menekült meg MC Hawer

Nem vette észre, mek­kora a baj.

So­káig észre sem vette, mek­kora a baj. Hiába kér­lel­ték sze­ret­tei, hogy áll­jon le, kép­te­len volt.

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

El­hunyt az FTC egy­kori já­té­kosa.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Ha a fiunk nem hal meg, Prince még ma is élne - ál­lítja az egy éve el­hunyt le­gen­dás ze­nész egy­kori fe­le­sége.

Ha a fiunk nem hal meg, Prince még ma is élne - ál­lítja az egy éve el­hunyt le­gen­dás ze­nész egy­kori fe­le­sége.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

A min­dig jó­kedvű, mo­soly­gós, élet­erős éne­kes ré­geb­ben gyak­ran küz­dött a dé­mo­na­i­val!

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

A szí­nész két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból. Ne­ve­lő­ap­ját ve­szí­tette el.

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott.

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott.

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van...

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

El­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Vál­to­zá­sok lesz­nek, ha végre le­zá­rul a ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos bot­rány...

Nem elég, hogy a csa­lád el­ve­szí­tette az Arany­em­bert, Klapka Györ­gyöt, a vég­ren­de­let körül is bo­nyo­dal­mak van­nak. Meg­tud­tuk: az öz­vegy éle­té­ben nagy vál­to­zá­sok lesz­nek, ha végre le­zá­rul a ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos bot­rány.

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett.

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett. A női és férfi vá­lo­ga­tott mel­lett az után­pót­lás­ban is dol­go­zott.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert.

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Tíz évet ját­szott a Schal­ké­ban.

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban, ahol majd­nem 200 meccset ját­szott.

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több za­va­ros hír lát nap­vi­lá­got Klapka ha­gya­té­ká­ról!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról, min­den­ről le­rán­totta a lep­let az örök­ség­gel kap­cso­lat­ban is!

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a baj.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok.

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Egy elő­adása előtt lett rosszul.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Párja ha­lála után az ital­hoz me­ne­kült.

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van, ex­férje is azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van, ex­férje is azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett!

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket. Éle­té­nek 77. évé­ben el­hunyt Roger Pin­geon, aki ke­rék­pá­rozó volt.

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket. Éle­té­nek 77. évé­ben el­hunyt Roger Pin­geon, aki ke­rék­pá­rozó volt.

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben fu­tott.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Meg le­he­tett volna men­teni?

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Pon­tot nem si­ke­rült sze­rez­nie.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Új­sá­got is ve­ze­tett a ko­rábbi elnök.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

St­ressze­sek a csa­lád­ta­gok!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a tra­gi­kus sorsú her­cegnő a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

27 évvel fi­a­ta­labb a fe­le­sége.

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel. Azt mondja, őt semmi nem éri vá­rat­la­nul.

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés, és úgy érezte, nem vár­hat to­vább: meg­fo­gal­mazta vég­aka­ra­tát! El­árulta, miért érezte ilyen sür­gős­nek, hogy pa­pírra vesse ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei. Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság!

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság a ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban!

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Álom marad a vissza­té­rés.

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült. Az élet azon­ban más­képp hozta...

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

A csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját.

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája éve­kig tartó hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

6 tonnás pornógyűjteménye miatt halt meg a perverz pasas

6 tonnás pornógyűjteménye miatt halt meg a perverz pasas

Az a gyűj­te­mény okozta a vesz­tét, ami­ben a meg­nyug­vást ke­reste!

Hiába tet­tek meg min­dent az or­vo­sok, éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bár­csak ne lenne igaz...

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot, a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki bronz­ére­mig ju­tott. Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet... Egy kö­zeli hoz­zá­tar­to­zója a kö­zös­ségi ol­da­lon ve­tett véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Meggyes Ro­land, azaz Mo­ha­man ha­lá­lá­nak meg­lepő a ma­gya­rá­zata.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét, egye­sek azon­ban más­hogy lát­ták a hely­ze­tet.

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét...

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

So­káig küz­dött a be­teg­ség­gel...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Fel­fogni a ha­lált egy fel­nőtt­nek sem könnyű. Hát, még ha egy gye­rek­nek kell szem­be­néz­nie saját élete vé­gé­vel, az még fáj­dal­ma­sabb.

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

87 éve­sen, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

87 éve­sen, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és el­gon­dol­ko­dott...

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek neki.

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Szek­szár­don ab­lak­pu­co­lás köz­ben esett ki egy néni a nyol­ca­dik eme­let­ről. Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el. A fotós 23 éven át fény­kép­zete a mi­nisz­ter­el­nö­köt. Fe­le­sé­gét és három gyer­me­ket hagyta hátra.

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el. A fotós 23 éven át fény­kép­zete a mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Egyéni leg­jobb­ját az olim­pián érte el.

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Na­ponta két­szer meg­si­ratja a fiát.

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát, bár ki­felé nem mu­tatja mér­he­tet­len fáj­dal­mát.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. Egy­per­ces gyá­sz­ünet­tel em­lé­kez­nek rá.

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt a 48 éves klasszis, aki két olim­piai arany­ér­met nyert kar­ri­erje során.

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt a 48 éves klasszis, aki két olim­piai arany­ér­met nyert kar­ri­erje során.

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get.

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get.

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Hi­he­tet­len dolog tör­tént...

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a klub­nál.

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett.

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént...

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént, az urnát pedig biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!