CÍMKE: 'halál'
FRISS HÍREK

Gyászhírt közöltek: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Gyászhírt közöltek: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Con de Lange agy­da­ga­nat­tal küz­dött ta­valy óta.

Con de Lange agy­da­ga­nat­tal küz­dött ta­valy óta. A 38 éves kri­kett­já­té­kos két gyer­me­ket ha­gyott hátra.

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek.

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek. Kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni.

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

Rokona végignézte halálát, rettenetes balesetben halt meg Ferenc

A férfi­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

A ze­nész végső nyug­he­lye Fejér me­gyé­ben van, oda za­rán­do­kol édes­anyja, ze­nész­tár­sai és ra­jon­gói is.

A ze­nész végső nyug­he­lye Fejér me­gyé­ben van, oda za­rán­do­kol édes­anyja, ze­nész­tár­sai és ra­jon­gói is.

Autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

Tragikus hírt kaptunk, autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok.

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok. A ka­tari ping­pon­gos a bu­da­pesti vb-n is részt vett volna.

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit. Kerti mun­ká­la­tok köz­ben lett rosszul, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Családi dráma: a hírekből értesült édesapja haláláról a magyar színésznő

Családi dráma: a hírekből értesült édesapja haláláról a magyar színésznő

Tel­je­sen össze­tört édes­apja ha­lál­hí­ré­től Bács Kati.

Tel­je­sen össze­tört édes­apja ha­lál­hí­ré­től Bács Kati.

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Megrázó hír jött: váratlanul elhunyt a fiatal műsorvezető

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett.

Hir­te­len rosszul lett és össze­esett. A kór­ház felé ve­zető úton halt meg.

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Sikoltozás hallatszott a szexelő pár szobájából, durva, ami ezután történt

Ke­gyet­len véget ért az aktus, de a férfi ál­lítja: "bal­eset tör­tént". A rend­őr­ség nyo­moz.

"Feltámasztott" egy embert a csodatevőnek hitt lelkész, de aztán szörnyűség történt

"Feltámasztott" egy embert a csodatevőnek hitt lelkész, de aztán szörnyűség történt

A férfit nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Ko­ráb­ban tö­me­ge­ket ver­tek át hazug mód­sze­rük­kel.

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

Szörnyű tragédia történt, sűrű füst jelezte a bajt

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek a la­kás­ban ta­lált nőn: az ágyá­ban vesz­tette éle­tét.

A tűz­ol­tók már nem se­gít­het­tek a la­kás­ban ta­lált nőn: az ágyá­ban vesz­tette éle­tét.

Gyászhír érkezett, holtan találták a négygyermekes anyukát

Gyászhír érkezett, holtan találták a négygyermekes anyukát

A nőről hó­na­pok óta sem­mit sem le­he­tett tudni.

A nőről hó­na­pok óta sem­mit sem le­he­tett tudni. A csa­lád sze­retné meg­ér­teni, pon­to­san mi tör­tént.

Felfoghatatlan tragédia Tarcsafalván, hiába küzdöttek a 2 éves életéért

Felfoghatatlan tragédia Tarcsafalván, hiába küzdöttek a 2 éves életéért

Játék köz­ben a pa­takba csú­szott a kis­lány, de már a men­tők­nek sem si­ke­rült vissza­hoz­niuk a túl­vi­lág­ról.

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt, a tet­te­sek egyi­két agyon­lőt­ték. A me­ne­külő bű­nö­ző­ket nagy erők­kel ke­re­sik.

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Megrázó fejlemény, holtan találták az eltűnt férfit

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték...

Hó­na­pok óta nagy erők­kel ke­res­ték, de mire rá­ta­lál­tak, már késő volt. Egy tu­rista ri­asz­totta a ha­tó­sá­go­kat. Az or­vos­szak­ér­tői vé­le­mény még várat ma­gára.

Szörnyethalt egy nő Kassán, ablakpucolás közben zuhant ki a hetedikről

Szörnyethalt egy nő Kassán, ablakpucolás közben zuhant ki a hetedikről

A 69 éves nőnek esé­lye sem volt a túl­élésre, mi­u­tán meg­csú­szott, vagy meg­szé­dült a he­te­di­ken.

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című mozi sztárja

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című mozi sztárja

Az Oscar-díjra is je­lölt szí­nész Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett. Nem tud­tak se­gí­teni rajta az or­vo­sok.

Az Oscar-díjra is je­lölt ame­ri­kai film­szí­nész Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett. Nem tud­tak se­gí­teni rajta az or­vo­sok.

Szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Arie Ira­wan mind­össze 28 éves volt.

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen. Min­den jel arra utal, hogy ter­mé­sze­tes ha­lál­lal halt meg a gol­fozó.

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek hívői máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy mo­to­ros élet­te­len tes­tét ta­lálta meg Vác­rá­tót kül­te­rü­le­tén egy er­dő­ben sé­táló nő pén­tek dél­után.

Egy mo­to­ros élet­te­len tes­tét ta­lálta meg Vác­rá­tót kül­te­rü­le­tén egy er­dő­ben sé­táló nő pén­tek dél­után.

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. Több mint 140 gólt szer­zett.

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. Több mint 140 gólt szer­zett.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pu­sát csa­ládi tra­gé­dia érte, el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig 28 éves já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá. Fe­le­sége ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt.

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá. Fe­le­sége ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját. Az asszony hosszú be­teg­ség után hunyt el.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Teljes sokk: az orvosok is kiakadtak attól, amit a férfi agyában találtak

Teljes sokk: az orvosok is kiakadtak attól, amit a férfi agyában találtak

A leg­erő­sebb gyógy­sze­rek­kel kezd­ték ke­zelni a be­te­get, de az sem volt elég. Ször­nyű­sé­ge­ken ment át a fi­a­tal.

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

A sztárt azon­nal kór­házba vit­ték, de ott be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. Két másik ember is meg­sé­rült, az ő ál­la­po­tuk sú­lyos.

Felfoghatatlan tragédia a játszótéren, két gyereknek esélye sem volt

Felfoghatatlan tragédia a játszótéren, két gyereknek esélye sem volt

Töb­ben meg­sé­rül­tek, mi­u­tán el­sza­ba­dult az ug­rá­ló­vár.

Töb­ben meg­sé­rül­tek, mi­u­tán el­sza­ba­dult az ug­rá­ló­vár. A szü­lők sok­kot kap­tak.

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

Elvis még most is él? Bizonyító erejű fotókról beszélt egy rendőr

A le­gen­dás ze­nész ha­lá­lát ra­jon­gói sosem akar­ták el­fo­gadni, ezért idő­ről időre újabb össze­es­kü­vés-el­mé­le­te­ket gyár­ta­nak.

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Vil­lám­csa­pás miatt ke­rült kór­házba.

Lu­zi­mara Souza éppen ször­fö­zött, ami­kor vil­lám csa­pott a vízbe a köz­vet­len kö­ze­lé­ben. Rö­vid­del a kór­házba szál­lí­tása után hunyt el.

Holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját.

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját. Va­sár­nap kü­lön­le­ges módon tisz­te­leg­het­nek az em­léke előtt.

Tragédia Dányánban: Életével fizetett a 16 éves fiú a gyorshajtásért

Tragédia Dányánban: Életével fizetett a 16 éves fiú a gyorshajtásért

Az autó fel­bo­rult, az öt utas­ból a 16 éves fiú halt meg, a töb­bi­e­ket kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, rák­ban hunyt el. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen hunyt el.

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. Rész­le­te­ket nem kö­zöl­tek arról, mi­lyen be­teg­ség­ben szen­ve­dett

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Végzetes kéj: Belehalt a nő az ötórás szexmaratonba

Végzetes kéj: Belehalt a nő az ötórás szexmaratonba

Be­ko­ka­i­nozva ve­tette bele magát a testi örö­mökbe, de na­gyon rossz vége lett...

Be­ko­ka­i­nozva ve­tette bele magát a testi örö­mökbe, de na­gyon rossz vége lett...

Gyászol a magyar világsztár, sokkolta a halálhír

Gyászol a magyar világsztár, sokkolta a halálhír

El­hunyt a nagy­pa­pája a Bar­ce­lona ma­gyar ko­sár­lab­dá­zó­já­nak, Hanga Ádám­nak.

El­hunyt a nagy­pa­pája a Bar­ce­lona ma­gyar ko­sár­lab­dá­zó­já­nak, Hanga Ádám­nak.

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Mire a rend­őrök a hely­színre értek, a fi­a­tal már egy­ál­ta­lán nem mu­ta­tott élet­je­let. Meg­döb­bentő tra­gé­dia.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisgyerek az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisgyerek az áldozat

Egy pil­la­nat alatt tör­tént...

Pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a ki­csit, de nem jár­tak si­ker­rel az or­vo­sok. Egy pil­la­nat alatt tör­tént a ször­nyű­ség.

Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a közkedvelt riporter

Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a közkedvelt riporter

A Sky Sports ko­rábbi mun­ka­társa tra­gi­ku­san fi­a­ta­lan halt meg. Egy fe­le­sé­get és egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A Sky Sports ko­rábbi mun­ka­társa tra­gi­ku­san fi­a­ta­lan halt meg. Egy fe­le­sé­get és egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem volt bá­tor­sága sza­kí­tani.

Nem volt bá­tor­sága a kínos be­szél­ge­tés­hez, ezért gon­dolt egy na­gyon me­ré­szet.

Egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott. Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Most jött a hír, tragikus hirtelenséggel hunyt el a 26 éves tévésztár

Most jött a hír, tragikus hirtelenséggel hunyt el a 26 éves tévésztár

Holt­tes­tét nem messze az ott­ho­ná­tól ta­lál­ták meg.

Holt­tes­tét nem messze az ott­ho­ná­tól ta­lál­ták meg. Ál­lí­tó­lag sú­lyos de­presszi­ó­val küz­dött.

Rejtélyes eset: Holtan találták barátjánál a 15 éves Andort

Rejtélyes eset: Holtan találták barátjánál a 15 éves Andort

A ka­masz holt­tes­tét ba­rát­já­nak déd­anyja ta­lálta meg az ágy­ban, egy­előre nem tudni, mi tör­tént a fi­ú­val.

A ka­masz holt­tes­tét ba­rát­já­nak déd­anyja ta­lálta meg az ágy­ban, egy­előre nem tudni, mi tör­tént a fi­ú­val.

Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat.

Char­lie Whi­ting ha­lála min­den­kit sok­kolt, az F1-es pi­ló­ták is ma­gukba zu­han­tak. A sza­va­kat is ne­he­zen ta­lál­ták, ami­kor róla be­szél­tek.

Brutális baleset: Kettészakította az autót a busz, egy ember meghalt

Brutális baleset: Kettészakította az autót a busz, egy ember meghalt

Egy ember meg­halt, né­gyen meg­sé­rül­tek egy Bé­ga­sze­der­jes­nél tör­tént au­tó­bal­eset­ben.

Gyász, meghalt a kiváló magyar bíró

Gyászhír érkezett, meghalt a kiváló magyar bíró

Ne­u­ber Ala­jos já­ték­ve­ze­tő­ként és part­bí­ró­ként dol­go­zott.

93 éves ko­rá­ban el­hunyt Ne­u­ber Ala­jos, aki 1960 és 1974 kö­zött já­ték­ve­ze­tő­ként és part­bí­ró­ként dol­go­zott. Már­cius 19-én kí­sé­rik utolsó út­jára.

Lesújtó, váratlanul szívrohamot kapott és meghalt a népszerű énekesnő

Lesújtó, váratlanul szívrohamot kapott és meghalt a népszerű énekesnő

A tra­gi­kus sorsú sztár fia öt évvel ez­előtt halt meg.

A tra­gi­kus sorsú sztár fia öt évvel ez­előtt halt meg, rö­vid­del utána pedig férje is éle­tét vesz­tette.

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni...

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni kol­lé­gája és ba­rátja ha­lál­hí­rét. Egy hete csak a vi­de­óit nézi és fo­lyik a könnye.

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Három kislányt tett árvává a brutális mezőörsi baleset

Meg­szó­lal­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Árvák, gyá­szoló fe­le­sé­gek, élet­tár­sak, zo­kogó szü­lők, nagy­szü­lők. Va­sár­nap a 81-es úton egyet­len pil­la­nat alatt hét álom lett sem­mivé.

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Fájdalmas évforduló: Ma lenne 62 éves a magyar legenda

Fájdalmas évforduló: Ma lenne 62 éves a magyar legenda

Hi­he­tet­len, de már öt éve nincs ve­lünk a nagy ne­vet­tető. A szí­nész ezen a napon ün­ne­pelné szü­le­tés­nap­ját.

Hi­he­tet­len, de már öt éve nincs ve­lünk a nagy ne­vet­tető. A szí­nész ezen a napon ün­ne­pelné szü­le­tés­nap­ját.

Borzalmas dolgot művelt beteg férjével a magyar ápolónő

Borzalmas dolgot művelt beteg férjével a magyar ápolónő

Mér­get fecs­ken­de­zett fér­jé­nek.

El­ítél­ték Irént, aki mér­get fecs­ken­de­zett be beteg fér­jé­nek a kór­ház­ban.

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Min­den kor­osz­tály sze­rette.

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

Gyászol a magyar futball, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Gyászol a magyar futball, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Bor­bély II Lajos négy baj­noki cím­nek is örül­he­tett a ne­gye­dik ke­rü­let­ben.

Bor­bély II Lajos az 1970-es évek­ben négy baj­noki cím­nek is örül­he­tett a ne­gye­dik ke­rü­let­ben. Te­me­tése már­cius 14-én lesz a Me­gyeri úti sír­kert­ben.

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Ra­do­van Vu­ko­vics élete utolsó nap­ján is emelte a sú­lyo­kat. A halál okát a bon­co­lás után fog­ják meg­ál­la­pí­tani.

Ra­do­van Vu­ko­vics élete utolsó nap­ján is emelte a sú­lyo­kat. A halál okát a bon­co­lás után fog­ják meg­ál­la­pí­tani.

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála. Na­gyon hi­ány­zik neki a mű­vész, és mint mondta, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupa-győ­zel­met ara­tott a le­genda.

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupa-győ­zel­met ara­tott a le­genda.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek.

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Szívszorító videó, így énekelt a halálról Koós János

Szívszorító videó, így énekelt a halálról Koós János

Tudta, hogy meg fog halni.

Egy egész or­szág gyá­szolja a le­gen­dás éne­kest. A ha­lál­ról szóló dala most kü­lö­nö­sen szív­szo­rí­tóan hat.

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Nem bí­zott abban, hogy fel­épül.

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Megrázó vallomás, ezért akar meghalni a TV2 sztárja

Megrázó vallomás, ezért akar meghalni a TV2 sztárja

Min­dig is fog­lal­koz­tatta a spi­ri­tu­a­li­tás.

"Tény­leg egy egész éle­ten át tu­dat­lan­ság­ban kell, hogy él­jünk?" - tette fel a kér­dést a szí­nésznő, akit min­dig is fog­lal­koz­ta­tott a spi­ri­tu­a­li­tás.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­napi gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­nap reg­gel ér­ke­zett gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Az asszony ok­tó­ber­ben szülte meg ne­gye­dik gyer­me­két.

Az asszony ok­tó­ber­ben szülte meg ne­gye­dik gyer­me­két. Csa­ládja ért­he­tet­le­nül áll a ha­lál­eset előtt.

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Sú­lyos be­teg­sége miatt kór­házba ke­rült, de a szer­ve­zete nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar mesteredző

Rá­to­nyi Gábor ta­nít­vá­nyai ren­ge­teg érmet nyer­tek.

Hosszan tartó be­teg­ség után, éle­té­nek 67. évé­ben hunyt el Rá­to­nyi Gábor. Ta­nít­vá­nyai 19 vi­lág­baj­noki és 21 Eu­rópa-baj­noki érmet sze­rez­tek.

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Bor­zal­mas véget ért Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügye.

Bor­zal­mas véget ért Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügye, mi­u­tán a férfi csü­tör­tök éjjel ön­gyil­kos­sá­got haj­tott végre. P. Jó­zsef negy­ven évig akart élni, és ezt a ter­vét meg is va­ló­sí­totta: hiába pró­bál­ták men­teni a zár­ka­tár­sai, egy bo­rot­va­pen­gé­vel fel­vágta a tor­kát. A Ri­post ször­nyű rész­le­te­ket de­rí­tett ki a férfi tra­gi­kus éle­té­ről.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

A vá­lo­ga­tott­ban öt meccsen ját­szott.

A lab­da­rúgó a Flu­mi­nen­sé­ben és a Va­len­ci­á­ban is va­ló­ság­gal on­totta a gó­lo­kat. A vá­lo­ga­tott­ban szin­tén re­me­kelt, öt meccsen két ta­lá­la­tig ju­tott.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogyban

Rendőrfegyvertől halhatott meg egy vadász Somogy megyében

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya nyo­moz az ügy­ben. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn.

A fő­ügyész­ség ka­pos­vári re­gi­o­ná­lis osz­tá­lya ha­lált okozó, fog­lal­ko­zás kö­ré­ben el­kö­ve­tett gon­dat­lan ve­szé­lyez­te­tés miatt in­dí­tott nyo­mo­zást. A tra­gé­di­á­val vég­ződő eset egy va­dá­szat után tör­tén­he­tett hét­főn, Szó­lád kör­nyé­kén.