CÍMKE: 'halál'
FRISS HÍREK

Családja jelentette be: komplikációk léptek fel, meghalt a népszerű énekes

Családja jelentette be: komplikációk léptek fel, meghalt a népszerű énekes

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és már az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és már az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val, aki­vel 53 éven át éltek sze­re­lem­ben? Ba­rát­nője is félti őt.

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val, aki­vel 53 éven át éltek sze­re­lem­ben? Ba­rát­nője is félti őt.

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről.

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről, és az éve­ken át tartó küz­del­mük­ről.

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Fur­csa Twit­ter-be­jegy­zést tett.

Le­gutolsó Twit­ter-be­jegy­zé­sé­ben a ha­lál­ról írt a skót vi­lág­sztár, aki nem sok­kal ké­sőbb éle­tét vesz­tette.

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Nem is­mer­het­ték fel az or­vo­sai, hogy Cser­háti Zsu­zsa pá­nik­be­teg volt.

Nem is­mer­het­ték fel az or­vo­sai, hogy Cser­háti Zsu­zsa pá­nik­be­teg volt.

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Azon­nal for­dulj or­vos­hoz!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Gyász a szülészeti osztályon, meghalt egy csecsemő

Gyász a szülészeti osztályon, meghalt egy csecsemő

Éle­té­nek har­ma­dik nap­ján hunyt el.

A baba éle­té­nek har­ma­dik nap­ján hunyt el. A halál pon­tos okát még vizs­gál­ják, de azt már tudni, hogy az anya be­teg­ség­gel küz­dött.

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Véres tá­ma­dás ál­do­zata lett a Grammy-díjas hí­res­ség.

Már nem le­he­tett se­gí­teni rajta, véres tá­ma­dás ál­do­zata lett a Grammy-díjas hí­res­ség.

Dráma a debreceni bíróságon, ezt mondja a két ember halálát okozó szeszfőző

Dráma a debreceni bíróságon, ezt mondja a két ember halálát okozó szeszfőző

A tet­tes le­mon­dott a tár­gya­lás jo­gá­ról és min­dent be­is­mert.

A tet­tes le­mon­dott a tár­gya­lás jo­gá­ról és min­dent be­is­mert.

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Éle­té­nek 97. évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek 97. évé­ben el­hunyt Franco Zeffi­relli olasz ren­dező, aki a film, a szín­ház és az opera vi­lá­gá­ban is ma­ra­dan­dót al­ko­tott.

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Szörnyű fejlemény, halálos áldozata is van a hajnali borsodi tűznek

Egy idő­sek ott­ho­ná­ban csap­tak fel a lán­gok kedd haj­nal­ban.

Egy idő­sek ott­ho­ná­ban csap­tak fel a lán­gok kedd haj­nal­ban, több men­tő­au­tót is a hely­színre ri­asz­tot­tak. Egy ember éle­tét vesz­tette, több sze­mély pedig könnyebb, il­letve sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. Több men­tő­autó is a hely­színre ér­ke­zett.

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a nép­szerű szí­nészt.

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a nép­szerű szí­nészt.

Rejtélyes tragédia, kádban halt meg a szexi pókersztár

Rejtélyes tragédia, kádban halt meg a szexi pókersztár

A szom­szédja ta­lált rá a 26 éves Li­lija No­vi­kova holt­tes­tére. Cso­da­gye­rek­ből lett si­ke­res profi ver­senyző.

A szom­szédja ta­lált rá a 26 éves Li­lija No­vi­kova holt­tes­tére. Ma­tek­zseni cso­da­gye­rek­ből lett si­ke­res profi ver­senyző.

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

A halál okát csak ta­lál­gatni lehet.

A sztár ha­lá­lá­nak okát csak ta­lál­gatni lehet. Gyá­szol a ze­nész­szakma, nagy te­het­sé­get ve­szí­tet­tek el.

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie.

Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Min­denki ked­venc tévés sza­ká­csa mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét és min­den­kép­pen meg akarta óvni sze­ret­teit...

Tragédia, tesiórán esett össze a gyönyörű tini, nem tudták megmenteni

Tragédia, tesiórán esett össze a gyönyörű tini, nem tudták megmenteni

A be­me­le­gítő futás alatt lett rosszul a 17 éves lány.

A be­me­le­gítő futás alatt lett rosszul a 17 éves lány, de már a kór­ház­ban sem tud­tak rajta se­gí­teni.

Hirtelen rosszul lett, ügyeletben halt szörnyet a bihari háziorvos

Hirtelen rosszul lett, ügyeletben halt szörnyet a bihari háziorvos

A férfi azért vál­lalt plusz ügye­leti na­po­kat, hogy nyug­dí­ját ki­egé­szítse, ám pén­te­ken rosszul lett.

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

A mind­össze 22 éves sztár ha­lá­lát egy ve­sze­ke­dés előzte meg. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Nagyot hibázott a 15 éves fiú, nem tudták megmenteni az életét

Nagyot hibázott a 15 éves fiú, nem tudták megmenteni az életét

Ba­rá­tai is pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de hiába. Az óvat­lan­ság­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Ba­rá­tai is pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de hiába. Az óvat­lan­ság­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Borzasztó, ami a motorossal történt: villámcsapás okozta halálát

Borzasztó, ami a motorossal történt: villámcsapás okozta halálát

A férfi le­re­pült a mo­tor­ról, és már a men­tők sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Le­re­pült a mo­tor­ról, és a men­tők sem tud­tak se­gí­teni rajta. A bu­kó­si­sak­ján ször­nyű nyo­mok vol­tak.

Megszólalt Szita Bence családja: már várták a kisfiú gyilkosának halálát

Megszólalt Szita Bence családja: már várták a kisfiú gyilkosának halálát

Az egyik tet­test, Bog­dán Jó­zse­fet már hosszú évek óta ke­zel­ték rák­kal, a férfi azon­ban ha­lá­láig ta­ga­dott.

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Trefil Edina meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal.

Kül­földre me­ne­kült fáj­dal­má­ban Bács Fe­renc öz­ve­gye! Trefil Edina meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal, az el­kö­vet­ke­zendő idő­ben csak saját ma­gára akar kon­cent­rálni. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a mun­kába is csak szep­tem­ber ele­jén tér vissza.

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét.

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét, azóta tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Keményen leszólta a balesetben elhunyt focistát a világsztár

Keményen leszólta a balesetben elhunyt focistát a világsztár

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa a hét­végi ha­lá­los bal­eset kap­csán.

Két gyermeket hagyott hátra: váratlanul elhunyt a magyar művész

Két gyermeket hagyott hátra: váratlanul elhunyt a magyar művész

Az el­is­mert költő ha­lá­lát va­ló­szí­nű­leg szív­ro­ham okozta. Térey János mind­össze 48 éves volt.

Gyászközleményt adott ki a Fradi, meghalt a csapat meghatározó játékosa

Gyászközleményt adott ki a Fradi, meghalt a csapat meghatározó játékosa

El­vesz­tet­ték a csa­pat ko­rábbi vé­dő­jét, em­lé­két azon­ban meg­őr­zik.

Szo­morú hírt kö­zölt a Fradi-csa­lád, el­vesz­tet­ték a csa­pat ko­rábbi vé­dő­jét. Em­lé­két azon­ban meg­őr­zik.

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

2000-ben, egy bor­zal­mas au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

A Szom­szé­dok sztárja 2000-ben, egy bor­zal­mas au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét, azóta évente hor­gász­ver­senyt szer­vez­nek a tisz­te­le­tére.

Brutális tolakodás volt a Ryanair járatára, egy nő meghalt

Brutális tolakodás volt a Ryanair járatára, egy nő meghalt

Az asszonyt az utas­tár­sai lök­ték fel, ami­kor a re­pü­lő­höz in­duló buszra akar­tak fel­szállni.

Az asszonyt az utas­tár­sai lök­ték fel, ami­kor a re­pü­lő­höz in­duló buszra akar­tak fel­szállni.

Autóbaleset, meghalt a spanyol válogatott híres focistája

Autóbaleset, meghalt a spanyol válogatott híres focistája

Ször­nyű tra­gé­dia.

A spa­nyol fo­cista 21 al­ka­lom­mal sze­re­pelt ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban.

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

A film- és so­ro­zat­sztár szó­vi­vője tá­jé­koz­ta­tása sze­rint "bé­ké­sen, ba­rá­tai és csa­lád­tag­jai kö­ré­ben" hunyt el.

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

Rettenetes tragédia történt, hatéves kislány az áldozat

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket.

A szü­lők azo­no­sí­tot­ták gye­re­kü­ket. A kis­lány va­ló­szí­nű­leg meg­ful­ladt, de még tart a nyo­mo­zás.

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

A nép­szerű ze­nész­nek esé­lye sem volt túl­élni a tör­tén­te­ket. Ba­rát­nő­jé­hez igye­ke­zett, ami­kor hir­te­len min­den véget ért.

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

Dunai hajóbaleset: megszólalnak a sztárok

A teg­napi ször­nyű ha­jó­bal­eset kap­csán meg­szó­lal­nak hazai sztá­rok. Czu­tor Zol­tán és Scho­bert Norbi is.

A teg­napi ször­nyű ha­jó­bal­eset kap­csán meg­szó­lal­nak hazai sztá­rok. Czu­tor Zol­tán, Scho­bert Norbi el­mondja a vé­le­mé­nyét.

Rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset

Rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset

Ru­tin­szerű hajós vá­ros­né­zés köz­ben tör­tént a bal­eset, mely­nek kö­vet­kez­té­ben el­süllyedt a Hab­le­ány el­ne­ve­zésű sé­ta­hajó.

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Teljesen magába roskadt II. Erzsébet királynő, a szabályok sem érdeklik

Teljesen magába roskadt II. Erzsébet királynő, már a szabályok sem érdeklik

Na­gyon meg­vi­selte őt az egyik leg­ré­gebb óta szol­gáló al­kal­ma­zott­já­nak a ha­lála.

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Úgy érzi, test­vére hi­á­nya fel­emészti.

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő. Úgy érzi, test­vére hi­á­nya fel­emészti.

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél.

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél. Fotók ér­kez­tek a bal­eset hely­szí­né­ről.

Tragikus hétvége, balesetet szenvedett és meghalt a 44 éves sportoló

Tragikus hétvége, balesetet szenvedett és meghalt a 44 éves sportoló

Nem csak őt érte a halál a na­pok­ban, ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

Nem csak őt érte a halál a na­pok­ban, ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

A lány kü­lö­nös em­lé­ket ele­ve­ní­tett fel a múlt­já­ból, az el­ké­pesztő tör­té­net fő­sze­rep­lője egy szár­nyas volt.

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

Kórházba szállítás közben ugrott ki a beteg a mentőből

A 41 éves nő üt­kö­zött.

A 41 éves nő au­tó­já­val ke­rí­tés­nek haj­tott és sú­lyo­san meg­sé­rült. Men­tőt hív­tak hozzá, de a kór­házba szál­lí­tás köz­ben ki­ug­rott a jár­mű­ből.

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Más­fél hó­napja nem akad­tak a tet­tes nyo­mára.

Más­fél hó­napja nem akad­tak a tet­tes nyo­mára, pedig az ál­do­zat édes­anyja gya­nak­szik va­la­kire.

Tragédia a moziban: Felesége szeme láttára halt meg egy fiatal férfi

Tragédia a multiplexben: Felesége szeme láttára halt meg egy fiatal férfi

A szék elekt­ro­mos tám­lája okozta a mozi ven­dé­gé­nek ha­lá­lát.

A szék elekt­ro­mos tám­lája okozta a mozi ven­dé­gé­nek ha­lá­lát Bir­min­gham­ben. A szék elekt­ro­mos tám­lája okozta a mozi ven­dé­gé­nek ha­lá­lát Bir­min­gham­ben. Hiába pró­bált rajta se­gí­teni a párja.

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

Rettenetes családi tragédia történt, kétéves kisfiú az áldozat

Rettenetes családi tragédia történt, kétéves kisfiú az áldozat

A bajba ju­tott gyer­me­ket több mint egy órán át pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel.

Tragikus hír jött: Meghalt a 39 éves Playboy-modell

Tragikus hír jött: Meghalt a 39 éves Playboy-modell

Saját ott­ho­ná­ban buk­kan­tak rá.

Saját ott­ho­ná­ban buk­kan­tak rá, esz­mé­let­len ál­la­pot­ban, és bár azon­nal a kór­házba szál­lí­tot­ták, nem tud­ták meg­men­teni.

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Szív­ro­ham­ban halt meg az egyik bíró.

Az egyik já­ték­ve­zető a pá­lyán ka­pott szív­ro­ha­mot. Ugyan gyor­san a se­gít­sé­gére si­et­tek, de a kór­ház­ban így sem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Teljes sokk a tévében, meghalt a népszerű műsor egyik vendége

Teljes sokk a tévében, meghalt a népszerű műsor egyik vendége

Már ko­ráb­ban is sok pa­nasz ér­ke­zett a pro­vo­ka­tív mű­sorra, de mos­ta­náig mégis min­den epi­zó­dot köz­ve­tí­tet­tek.

Már ko­ráb­ban is sok pa­nasz ér­ke­zett a pro­vo­ka­tív mű­sorra, amit most be­szün­tet­tek.

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem pro­fesszora a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása kap­csán Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé.

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie, min­den­nap­jait át­for­málta az éne­kes el­vesz­tése.

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A men­tők esz­mé­let­len ál­la­pot­ban ta­lál­ták.

Hiába riasztották a mentőt, 17 éves lány halt meg a síneken

Hiába riasztották a mentőt, 17 éves lány halt meg a síneken

A tra­gi­kus bal­eset rész­le­teit még vizs­gál­ják, igaz­ság­ügyi or­vos­szak­ér­tőre is szük­ség van.

A tra­gi­kus bal­eset rész­le­teit még vizs­gál­ják, igaz­ság­ügyi or­vos­szak­ér­tőre is szük­ség van.

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Ren­ge­te­gen akad­tak ki Ma­ri­anna poszt­ján, mely­ben üz­leti vál­lal­ko­zá­sát nép­sze­rű­sí­tette kis­lá­nya sírja mel­lől.

Horrorbaleset, halálra gázolt egy 8 hónapos kisfiút egy teherautó

Horrorbaleset, halálra gázolt egy 8 hónapos kisfiút egy teherautó

A gye­rek anyja te­le­fo­nált.

A gye­rek anyja a te­le­fon­ját nyo­mo­gatta, mi­köz­ben kisfia ki­gu­rult az útra.

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

Sokkoló: ez az ártalmatlannak tűnő jel figyelmeztet a közelgő halálra

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

A ku­ta­tók egé­szen meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak egy fel­mé­rés során.

Kiderült, milyen márkájú autóban halnak meg Magyarországon

Kiderült, milyen márkájú autóban halnak meg Magyarországon a legtöbben

Ki­de­rült, hogy mely au­tó­tí­pu­sok­ban hal­nak és sé­rül­nek meg a leg­töb­ben és a leg­ke­ve­seb­ben.

Szomorú hírt közöltek: holtan találtak a híres humoristára otthonában

Szomorú hírt közöltek: holtan találtak a híres humoristára otthonában

A brit ko­mi­kus sokat be­te­ges­ke­dett az utóbbi idő­ben, az ápo­lója a föl­dön fekve ta­lált rá.

Szomorú hír érkezett: elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró

Szomorú hír érkezett: elhunyt az Oscar-díjas forgatókönyvíró

A Pók­em­ber-fil­mek for­ga­tó­könyv­írója 92 éves volt, se­attle-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

A Pók­em­ber-fil­mek for­ga­tó­könyv­írója 92 éves volt, se­attle-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

Összeomlott a 10 méteres állvány, szörnyethalt egy magyar kőműves

Összeomlott a 10 méteres állvány, szörnyethalt egy magyar kőműves

A férfi Auszt­ri­á­ban dol­go­zott ven­dég­mun­kás­ként.

A férfi Auszt­ri­á­ban dol­go­zott ven­dég­mun­kás­ként, a tra­gé­dia is egy épít­ke­zé­sen érte.

Brutális gyilkosságról jött hír: végzett anyjával egy csongrádi férfi

Brutális gyilkosságról jött hír: végzett anyjával egy csongrádi férfi

A fi­a­talt a rend­őrök már el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték.

A fi­a­talt a rend­őrök már el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték.

Gyászol a Real Madrid, elhunyt a sztárkapus

Gyászol a Real Madrid, elhunyt a sztárkapus

Öt­ször nyert baj­noki címet a Real Mad­rid­dal a kapus.

Öt­ször nyert baj­noki címet a Real Mad­rid­dal a kapus, aki egy al­ka­lom­mal a leg­jobb há­lóőr­nek járó díjat is el­hó­dí­totta.

Érthetetlen, öngyilkos lett a világklasszis kapus

Érthetetlen, öngyilkos lett a világklasszis kapus

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a ka­pusra, aki ko­ráb­ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Megrendítő hír, szörnyű halála volt az amerikai csodatininek

Megrendítő hír, szörnyű halála volt az amerikai csodatininek

Jay­lon McKen­zie 14 éve­sen halt meg.

Jay­lon McKen­zie iszo­nyú nagy te­het­ség­ként volt szá­mon tartva. A remek ké­pes­ségű spor­toló 14 éve­sen halt meg.

Nem múlik a fájdalom: megtörte a csendet Cipő nővére

Nem múlik a fájdalom: megtörte a csendet Cipő nővére

Kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

A Re­pub­lic front­em­bere pén­te­ken ün­ne­pelné az 54. szü­le­tés­nap­ját. Bár a ha­lála óta hosszú évek tel­tek el, a csa­ládja azóta is kép­te­len fel­dol­gozni.

Tragédia Csongrádon: Biciklijét tolva elesett egy férfi, meghalt

Tragédia Csongrádon: Biciklijét tolva elesett egy férfi, meghalt

Két men­tő­autó és az or­vosi ügye­let is azon­nal ott volt, meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel.

Két men­tő­autó és az or­vosi ügye­let is azon­nal ott volt.

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Egy 48 éves ma­gyar mun­kás hunyt el a grazi kór­ház fel­újí­tá­sá­nál tör­tént bal­eset­ben.

Tragédia történt Tatabányán, amíg aludtál

Tragédia történt Tatabányán, amíg aludtál

A bal­eset­ben egy férfi halt meg.

A bal­eset­ben egy férfi vesz­tette éle­tét.

Tragikus hírt kaptunk a szépségkirálynőről, a rendőrség vizsgálódik

Tragikus hírt kaptunk a szépségkirálynőről, a rendőrség vizsgálódik

A 31 éves szép­ségre a szál­lo­dája szo­bá­já­ban ta­lál­tak rá hol­tan. A rend­őr­ség vizs­gálja a ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit.

A 31 éves szép­ségre a szál­lo­dája szo­bá­já­ban ta­lál­tak rá hol­tan.

Rejtélyes tragédia, munkahelyén halt meg Zoltán

Rejtélyes tragédia, munkahelyén halt meg Zoltán

A kö­rül­mé­nyek nem egy­ér­tel­műek.

A bal­eset kö­rül­mé­nyei nem egy­ér­tel­műek. Ki­de­rült, hogy az el­hunyt a fel­mon­dási ide­jét töl­tötte a gyár­ban.

Gyászol Bulgária, meghalt a sportlegenda

Gyászol Bulgária, megerősítették a sportlegenda halálhírét

19 gólig ju­tott a fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban.

Dinko Der­men­dzsi­jev három lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got is meg­járt. A Bol­gár Kupát já­té­kos­ként és edző­ként is meg­nyerte.

Gyászol a legendás magyar tévés: édesanyját veszítette el

Gyászol a legendás magyar tévés: édesanyját veszítette el

Nóra a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a fáj­dal­mas hírt...

Nóra a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a fáj­dal­mas hírt és kö­zölte, most egy időre el­tű­nik a nyil­vá­nos­ság elől...

Döbbenetes felfedezés a kutatóktól, ez lehet a halál előjele

Döbbenetes felfedezés a kutatóktól, ez lehet a halál előjele

Idős em­be­re­ket fi­gyel­tek meg, akik közül sokan lát­szó­lag egész­sé­ge­sek vol­tak.

Idős em­be­re­ket fi­gyel­tek meg, akik közül sokan lát­szó­lag egész­sé­ge­sek vol­tak.

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

1978-ban vb-bronz­ér­met szer­zett.

Rod­ri­gues Neto a Flam­engo le­gen­dás já­té­kosa volt, a vá­lo­ga­tot­tal pedig vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes lett 1978-ban.

Kórházban a tehetséges focista, barátját lelőtték

Kórházban a tehetséges focista, barátját a szeme láttára lőtték le

Bal­len­tine menny­ből a po­kolba ju­tott.

Corey Bal­len­tine né­hány óra alatt menny­ből a po­kolba ju­tott. Sze­ren­csére nem élet­ve­szé­lye­sek a sé­rü­lé­sei.

Májusfa okozott tragédiát, nem tudták megmenteni a 17 éves fiút

Májusfa okozott tragédiát, nem tudták megmenteni a 17 éves fiút

A sze­ren­csét­len­ség a fa fel­ál­lí­tá­sa­kor tör­tént.

A sze­ren­csét­len­ség a fa fel­ál­lí­tá­sa­kor tör­tént. A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.