CÍMKE: 'halál'
FRISS HÍREK

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült.

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát, aki SMS-ben üzente meg, hogy véget vet az éle­té­nek.

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. 28 évet élt.

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani...

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni a sze­ren­csét­le­nül jár­tak éle­tét.

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt a fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt nyíl­tan élete egyik kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

A hír­név­nek ko­moly ára van.

A hír­név­nek ko­moly ára van: nem­ré­gi­ben az éne­kesnő egyik ra­jon­gója ön­gyil­kos lett.

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek

Borzalom a plázában: egy sztár miatt taposták egymást az emberek, halálos áldozat is van

Ak­kora tömeg gyűlt össze a plá­zá­ban, hogy lássa a szí­nészt, hogy töb­ben meg­sé­rül­tek.

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Szá­mos csú­csot tart az ame­ri­kai Chi­cago Black­hawks egy­kori jég­ko­ron­go­zója.

Szá­mos csú­csot tart az ame­ri­kai Chi­cago Black­hawks egy­kori jég­ko­ron­go­zója. Sport­tel­je­sít­mé­nyeit egé­szen kü­lön­le­ges el­is­me­ré­sek­kel ju­tal­maz­ták, sok já­té­kos szá­mára va­lódi pél­da­kép volt a férfi, aki­nek szob­rot is ál­lí­tot­tak. A sport­em­ber 2015 óta de­men­ci­á­val küz­dött.

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

Dél-Koreát sem kíméli a hőség, már 35 ember életét követelte

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

A glo­bá­li­san szo­kat­la­nul forró idő­já­rás nem csak itt, hanem Dél-Ko­re­á­ban is ha­tal­mas prob­lé­má­kat okoz.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Itt a bizonyíték: orvosi hanyagság okozhatta Vilmos halálát

Itt a bizonyíték: orvosi hanyagság okozhatta Vilmos halálát

A pa­pí­rok ma­gu­kért be­szél­nek...

Meg­kapta a bon­co­lási jegy­ző­köny­vet az el­hunyt fia, Ko­vács Géza, a pa­pí­rok ma­gu­kért be­szél­nek...

Gyász: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Gyászba borult a sportvilág: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A halál pon­tos oka még nem is­mert.

A hírek sze­rint a má­já­val és a has­nyál­mi­ri­gyé­vel is ko­moly gon­dok vol­tak.

Megrázó részletek, társa szerint így halt meg a magyar sportoló

Megrázó részletek, társa szerint így halt meg a magyar sportoló

"A kötél meg­fe­szült, ő azon­ban el­hall­ga­tott" - ki­szá­mít­ha­tat­lan kö­rül­mé­nyek okoz­ták a hegy­má­szó ha­lá­lát.

A nyi­lat­ko­zat sze­rint ki­szá­mít­ha­tat­lan kö­rül­mé­nyek okoz­ták a hegy­má­szó ha­lá­lát.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

40 szer­zői le­mezt adott ki, va­la­mint sok film­hez és szín­házi elő­adás­hoz is kom­po­nált zenét.

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

A ha­lál­hírt a mind­össze 31 éves ze­nész ki­adója kö­zölte. Szó­ló­ze­nész­ként és ban­dá­já­val is is­mert volt.

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Egyet­len pil­la­nat alatt meg­tör­tént a baj, a rend­őr­ség nyo­moz.

Egyet­len pil­la­nat alatt meg­tör­tént a baj. A ki­csit új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban...

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban, most pedig a har­ma­dik kötet is ha­ma­ro­san nap­vi­lá­got lát.

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Ha­lála min­den­kit meg­rá­zott.

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

Fejen találta a lezúduló szikla a hegymászót

Fejen találta a lezúduló szikla a hegymászót

A hegyi men­tők már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Hiába vi­selt si­sa­kot, a szikla túl erős volt.

A hegyi men­tők már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Hiába vi­selt si­sa­kot, a szikla túl erős volt.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

Születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

A hírek sze­rint ön­gyil­kos lett.

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett. Nagy jövőt jó­sol­tak neki, olim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Halálos tévedés: kijött a kórházból Tamás, majd szörnyű dolog történt

Halálos tévedés: kijött a kórházból Tamás, majd szörnyű dolog történt

A csa­lád­nak végül ha­lotti tort kel­lett szer­vez­nie a szü­li­napi parti he­lyett.

Lel­ke­sen ké­szült 50. szü­le­tés­napi bu­li­jára, de a csa­lád­nak végül ha­lotti tort kel­lett szer­vez­nie a parti he­lyett.

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt, ám most mégis van va­lami, ami erőt ad neki a nehéz na­pok­ban.

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

A já­té­kosra az angol vá­lo­ga­tott­ban is szá­mí­tot­tak. 15 évig har­colt a Parkin­son-kór­ral, míg­nem alul­ma­radt a be­teg­ség­gel szem­ben.

A já­té­kosra az angol vá­lo­ga­tott­ban is szá­mí­tot­tak. 15 évig har­colt a Parkin­son-kór­ral...

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el, ba­rá­tai és sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett a 25 éves lab­da­rúgó kapus, akit meg­ké­sel­tek egy Bu­e­nos Aires-i bár előtt. A rend­őr­ség nem csak a gyil­kos fegy­vert ta­lálta meg...

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Egy 6 évvel ez­előtti ta­lál­ko­zás máig kihat a nép­szerű együt­tes front­em­be­ré­nek éle­tére. Most újra eszébe ju­tott a férfi...

Mentőhelikoptert riasztottak: mélybe zuhant szelfizés közben a fiatal

Mentőhelikoptert riasztottak: mélybe zuhant szelfizés közben a fiatal

A fi­a­tal­hoz a ba­rá­tai hív­tak se­gít­sé­get, ám már a szak­em­be­rek sem tud­tak rajta se­gí­teni.

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben, fel kell tárni a tra­gé­dia rész­le­teit.

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben, fel kell tárni a ször­nyű ki­me­ne­telű ügy rész­le­teit.

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

A bú­csúz­ta­tó­ját már meg­tar­tot­ták.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, de a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Mentőhelikoptert riasztottak, de már későn: egy kisfiú meghalt

Mentőhelikoptert riasztottak, de már későn: egy kisfiú meghalt

A gye­re­ket még kór­házba vit­ték, ott azon­ban be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel.

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel, mi­u­tán leáll a szív.

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Két éve ment el a le­genda.

Somló Tamás sen­ki­vel és sem­mi­vel nem he­lyet­te­sít­hető. Az űr, amit maga után ha­gyott, be­tölt­he­tet­len. Két éve ment el a le­genda.

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Visszatért a halálból a férfi: döbbenetes, mit látott a túlvilágon

Hét per­cig volt ha­lott.

Szív­ro­ha­mát kö­ve­tően hét per­cig volt ha­lott Shiv Gre­wal, aki fel­épülve le­fes­tette, amit akkor lá­tott.

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Borzalmas tragédia: Ismét ölt a Facebook élőzés

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Hiába az intő pél­dák so­ka­sága, ismét ha­lá­los bal­eset­hez ve­ze­tett, hogy a sofőr élő vi­deót in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Orvosi figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

Dráma a szülőszobán: az orvos figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

A szü­lést kö­ve­tően vesz­tette éle­tét egy 33 éves anya Bor­sod­ban! Négy­szer új­ra­élesz­tet­ték, ötöd­szörre már nem si­ke­rült...

Beragadt a mentőautó ajtaja, meghalt egy két hónapos baba

Beragadt a mentőautó ajtaja, meghalt egy két hónapos baba

A két­ség­be­esett apát vissza­fog­ták.

A két­ség­be­esett apa meg­pró­bálta be­törni az ab­la­kot, de nem en­ged­ték neki, hogy ron­gálja az ál­lami tu­laj­dont.

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg azt a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost, aki év­ti­ze­de­ken át féltve őrizte a ma­gyar le­genda ott­fe­lej­tett csiz­má­ját.

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

A le­mez­lo­vas édes­apja hosszan tartó be­teg­ség után, ja­nu­ár­ban hunyt el. Ha­tal­mas űrt ha­gyott maga után.

A le­mez­lo­vas édes­apja hosszan tartó be­teg­ség után, ja­nu­ár­ban hunyt el. Ha­tal­mas űrt ha­gyott maga után, Lia még most is pró­bálja fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal."

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal, osz­to­zunk gyá­szuk­ban, fáj­dal­muk­ban."

Szörnyű hír jött, holtan találták otthonában az ismert modellt

Szörnyű hír jött, holtan találták otthonában az ismert modellt

Jú­lius 8-án még mo­so­lyogva vett részt ex­ba­rátja es­kü­vő­jén, majd bor­zal­mas hírt ka­pott a csa­lád...

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: holtan találták a fiatal rendőrt, nem tudták megmenteni

Az orvos már csak a halál be­áll­tát tudta meg­ál­la­pí­tani. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt.

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. A nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Szomorú hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel.

A 27 éves ko­sa­ras össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a rend­őr­ség­gel, a hely­szí­nen ha­lott­nak nyil­vá­ní­tot­ták.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Tra­gi­kus hírt kö­zölt.

Tra­gi­kus hírt kö­zölt a Fa­ce­book-ol­da­lán a Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tője.

Az összes mentőt riasztották, mégsem lehetett megmenteni a férfit

Az összes mentőt riasztották, mégsem lehetett megmenteni a férfit

A 26 éves férfi Sz­lo­vá­ki­á­ban zu­hant bele egy bá­nya­tóba.

A 26 éves férfi Sz­lo­vá­ki­á­ban zu­hant bele egy bá­nya­tóba, egy órán át ke­res­ték a víz­ben.

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül Pa­u­dits Bé­lá­nak. A Já­szai Mari-díjas szí­nész mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­gette az éle­tét.

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül Pa­u­dits Bé­lá­nak. A Já­szai Mari-díjas szí­nész mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­gette az éle­tét, amit két­szer is meg­pró­bált el­dobni ma­gá­tól.

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Kedd dél­után je­len­tet­ték be...

Kedd dél­után je­len­tet­ték be, hogy el­hunyt az idős férfi, aki­nek mun­ká­ját a világ több pont­ján is dí­jak­kal is­mer­ték el.

Családja közölte: 17 évesen elhunyt a sikeres magyar sportoló

Családja közölte: 17 évesen elhunyt a sikeres magyar sportoló

A ti­ni­nek egy na­gyon ritka, ám annál ag­resszí­vebb kór tá­madta meg szer­ve­ze­tét.

Majdnem 20 órát várt a mentőre, nem is élte túl

Majdnem 20 órát várt a mentőre, nem is élte túl

A férfi közel 19 órát várt a se­gít­ségre. Ez­után végre kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A férfi közel 19 órát várt a se­gít­ségre. Ez­után végre kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Felesége jelentette be, fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Mind­össze 38 éves volt, ta­valy agy­mű­té­ten esett át, de éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Mind­össze 38 éves volt, ta­valy agy­mű­té­ten esett át, de éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

A férfi meg­ke­se­rí­tette min­den­nap­jait.

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt Pa­u­dits Béla mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött élt utolsó éve­i­ben. Ám gyer­mek­ko­rá­ban sem volt könnyebb a sorsa. So­ro­za­tunk első ré­szé­ből ki­de­rül, hogy ne­ve­lő­apja meg­ke­se­rí­tette min­den­nap­jait. Erről a szín­mű­vész a Ri­val­da­fény­ből a nyo­morba című élet­rajzi köny­vé­ben me­sélt.

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól.

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het.

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Csü­tör­tö­kön kö­szön­tek el tőle.

A jú­nius 13-án el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész bú­csúz­ta­tá­sára csü­tör­tö­kön, a Far­kas­réti te­me­tő­ben ke­rült sor.

Tragédia a piacon: összeesett és meghalt Sándor, a kedvelt árus

Tragédia a piacon: összeesett és meghalt Sándor, a kedvelt árus

Egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban össze­esett.

A férfi saját ko­csi­já­val ment dol­gozni, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban össze­esett. Nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk.

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá.

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Soha az­előtt nem csípte meg méh.

Soha az­előtt nem csípte meg méh a 32 éves Bélát, így szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy al­ler­giás a csí­pé­sükre.

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész évek­kel ez­előtt kü­lö­nös ké­rést fo­gal­ma­zott meg az ön­élet­rajzi köny­vé­ben: azt kérte, tö­meg­sírba te­mes­sék, és könnyen lehet, hogy ez a vég­aka­rata meg is va­ló­sul majd.

Szörnyű hírt közöltek: váratlanul elhunyt a legendás zenész

Szörnyű hírt közöltek: váratlanul elhunyt a legendás zenész

Az ame­ri­kai gro­ove metal együt­tes, a Pan­tera ala­pító do­bosa 54 éves ko­rá­ban tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Az ame­ri­kai gro­ove metal együt­tes, a Pan­tera ala­pító do­bosa 54 éves ko­rá­ban tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

2003. jú­li­u­sá­ban, egy hó­nap­pal az 55. szü­le­tés­napja után hunyt el.

A köz­ked­velt éne­kesnő 15 évvel ez­előtt, 2003. jú­li­u­sá­ban, egy hó­nap­pal 55. szü­le­tés­napja után hunyt el.

Végig a hercegnő mellett volt a családja, amikor haldoklott

Gyászhír érkezett: elhunyt a hercegnő, családja mellette volt

Férje mellé te­me­tik.

Férje mel­lett he­lye­zik majd végső nyu­ga­lomra. Er­zsé­bet dán her­cegnő 83 éves volt.

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek.

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek. Édes­apja ezt nem tudta fel­dol­gozni.

Családi tragédia történt, telefonja ölte meg az apukát

Családi tragédia történt, telefonja ölte meg az apukát

A férfi össze­esett az éj leple alatt, és így már esé­lye sem volt me­ne­külni. Há­ló­szo­bá­já­ban érte a halál.

A férfi össze­esett az éj leple alatt, és így már esé­lye sem volt me­ne­külni. Há­ló­szo­bá­já­ban érte a halál.

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

Tragikus paneltűz: már csak a szüleit tudta kimenteni László

László csa­lád­lá­to­ga­tásra ér­ke­zett, a lép­cső­ház­ban tudta meg, hogy csa­lád­já­nak ott­hona ég. Szü­leit ki tudta men­teni, ám öccse benn­égett a la­kásba..

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Gyer­meke ha­lála ket­té­törte az éle­tét.

Gyer­meke ha­lála ket­té­törte a Boj­tor­ján egy­kori éne­kes­nő­jé­nek az éle­tét.

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.