CÍMKE: 'halál'

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Tragédia a főtéren: járókelők találtak a karácsonyfáról leesett férfira

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére.

Fel­te­he­tően jó öt­let­nek látta, ha fel­má­szik a ka­rá­csonyfa te­te­jére.

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

So­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról.

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító, amit mesél

Éva mellett mindenki meghalt a kocsiban: szívszorító, amit mesél

Éva egyet­len pil­la­nat alatt vált öz­veggyé, ami­kor jú­ni­us­ban egy negy­ven­mé­te­res kor­hadt fa zu­hant a ko­csi­jukra Dom­bó­vá­ron.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

Megszólalt a rendőrség, terrortámadás volt Franciaországban

Megszólalt a rendőrség, terrortámadás volt Franciaországban

Két ember halt meg St­ras­bourg­ban a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Két ember halt meg St­ras­bourg­ban a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Rejtélyes haláleset történt, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

Rejtélyes haláleset, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket.

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket, és arról sem tudni, hogy egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küz­dött.

14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro a kór­házba szál­lí­tás után halt meg.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit fel­aján­lot­ták a szü­lők.

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Egy hétig har­col­tak az éle­té­ért.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Szörnyű hír érkezett, gyászol az Omega együttes

Szörnyű hír érkezett, gyászol az Omega együttes

"Em­lé­két meg­őriz­zük." Hosszú be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben hunyt el a ze­ne­kar osz­lo­pos tagja.

"Em­lé­két meg­őriz­zük." Hosszú be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben hunyt el a ze­ne­kar osz­lo­pos tagja.

Drámai részletek az éjszakai klubban egymást halálra taposókról

Drámai részletek az éjszakai klubban egymást halálra taposókról

Las­san ki­raj­zo­ló­dik a tra­gé­dia min­den rész­lete.

Las­san ki­raj­zo­ló­dik a tra­gé­dia min­den rész­lete.

Tragédia éjjel: agyontaposták egymást az emberek a klubban

Tragédia éjjel: agyontaposták egymást az emberek a klubban

Hat ember meg­halt, mint­egy száz meg­sé­rült, köz­tük 10-en sú­lyo­san.

Hat ember meg­halt, mint­egy száz meg­sé­rült, köz­tük 10-en sú­lyo­san.

Autóbalesetben meghalt két sportsztár

Gyász: autóbalesetben meghalt két sportsztár

Csa­pat­tár­suk élet­ben ma­radt.

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban az Egye­sült Ál­la­mok­ban is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Gyász: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere.

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert az 1988-89-es baj­noki sze­zon­ban.

Születésnapján halt meg a sportikon

Felfoghatatlan tragédia: születésnapján halt meg a sportikon

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött.

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött, Ka­na­dá­ban még a Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­ke­rült.

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

Vádat emeltek a Dózsa György úti gázoló ellen

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg, töb­ben meg­sé­rül­tek. Most mind­két sofőr ellen vádat emel­tek.

A 2017-es bal­eset­ben két ember halt meg, töb­ben meg­sé­rül­tek. Most mind­két sofőr ellen vádat emel­tek.

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Bár pár hó­napja az or­vo­sok el­mond­ták neki, hogy be­teg­sége gyó­gyít­ha­tat­lan, a vég­ső­kig küz­dött.

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt, a ka­lan­do­kat, a tit­ko­kat. Az éne­kes rej­té­lyes ha­lá­lá­ról is be­szélt...

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin 18 éves volt.

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A fut­bal­lista 18 éves volt.

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy nem tud le­fogyni.

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy évek óta nem tud sza­ba­dulni súly­fe­les­le­gé­től.

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert idős bécsi férfi

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert idős bécsi férfi

A férfi a fe­le­sé­gé­vel sé­tált fé­nyes nap­pal Bécs egyik ut­cá­ján, ami­kor össze­tű­zésbe ke­rült több mig­rá­ciós hát­terű fi­a­tal­lal.

Megint meghalt egy ember, akinek köze van Lajcsi áramlopási ügyéhez!

Megint meghalt egy ember, akinek köze van Lajcsi áramlopási ügyéhez!

Már három ál­do­za­tot kö­ve­telt az ügy! A két vád­lott után most egy tanú hunyt el vá­rat­la­nul, ám Laj­csi sze­rint ez csu­pán szo­morú vé­let­le­nek so­ro­zata.

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját. Csa­pata a belga vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­nak aján­lotta a győ­zel­met.

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet amit az énekesről mesélt

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek...

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek, ami­kor eszébe jut Flip­per Öcsi...

Szörnyű baleset, itt gázolták el a magyar bringást az éjszaka

Szörnyű baleset, itt gázolták el a magyar bringást az éjszaka

Tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el.

A men­tők már nem tud­ták meg­men­teni a sze­ren­csét­le­nül járt férfi éle­tét. A rend­őr­ség a hely­szí­ne­lés ide­jére tel­jes út­zá­rat ren­delt el.

Meghalt az angolok legendás futballistája

Gyászol Anglia: meghalt az ország legendás futballistája

Ren­ge­teg gólt lőtt a Man­ches­ter City­ben.

Johnny Hart a Man­ches­ter City­ben töl­tötte az egész kar­ri­er­jét, 169 baj­no­kin 67 gólt szer­zett. Ké­sőbb me­ne­dzser­ként is szol­gálta sze­re­tett klub­ját.

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Egyre több Samsung-dolgozó hal meg a munkakörülmények miatt

Egyre több Samsung-dolgozó hal meg a munkakörülmények miatt

A cég bo­csá­na­tot kért a dél-ko­reai gyá­ra­i­ban lévő kö­rül­mé­nye­kért.

A cég bo­csá­na­tot kért a dél-ko­reai gyá­ra­i­ban lévő kö­rül­mé­nye­kért.

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a gyö­nyörű rá­diós mű­sor­ve­zető.

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a gyö­nyörű rá­diós mű­sor­ve­zető.

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő.

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő. Rész­vé­tünk!

Halálra gázolta a biciklist, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra
gázolta a biciklist
, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök ke­re­sik.

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

Megrázó kép érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

Megrázó kép
érkezett a Hetényegyházi vonatbalesetről

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset kö­vet­kez­té­ben az autó 37 éves női so­főrje olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. A til­tás el­le­nére be­haj­tott a vas­úti ke­resz­te­ző­désbe , ez okozta a ha­lá­los bal­ese­tet.

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

No­vem­ber 17-e fe­kete nap.

No­vem­ber 17-e fe­kete nap a fut­ball sze­rel­me­se­i­nek.

Szörnyű tragédia történt hajnalban: a magyar sofőrnek esélye sem volt

Szörnyű tragédia történt hajnalban: a magyar sofőrnek esélye sem volt

A ma­gyar ka­mi­o­nos el­alud­ha­tott a volán mö­gött, ezért tért le az útról Er­dély­ben.

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

2006-ban a Kro­ko­dil­va­dász­ként is­mert Steve Irwin is így vesz­tette éle­tét, bár az ál­la­tot nem tart­ják ve­szé­lyes­nek.

2006-ban a Kro­ko­dil­va­dász­ként is­mert Steve Irwin is így vesz­tette éle­tét, bár az ál­la­tot nem tart­ják ve­szé­lyes­nek.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben. Most őszin­tén val­lott a ne­héz­sé­gek­ről, hogy ezzel más nők­nek adjon erőt.

Szívszorító részletek, elhunyt a 12 éves kis focista

Szívszorító részletek, elhunyt a 12 éves kis focista

Fel­adta a har­cot a da­ga­nat­tal küzdő 12 éves ma­gyar kisfiú, az Új­fe­hértó fo­cis­tája.

Fel­adta a har­cot a da­ga­nat­tal küzdő 12 éves ma­gyar kisfiú, az Új­fe­hértó fo­cis­tája.

Döbbenet, ahogy meghalt: egyetlen lépéséért az életével fizetett a panziós

Döbbenet, ahogy meghalt: egyetlen lépéséért az életével fizetett a panziótulajdonos

El­ké­pesztő bal­sze­ren­csék so­ro­zata ve­ze­tett a pan­zió­tu­laj­do­nos tra­gi­kus ha­lá­lá­hoz.

Elképesztő szerencsétlenség, végzetes kórt kapott el egy turista

Elképesztő szerencsétlenség, végzetes kórt kapott el egy turista

Egy macska fer­tőzte meg a ví­rus­sal. Mi­u­tán je­lent­kez­tek a tü­ne­tek, az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek érte.

Sokkoló: videózta az ámokfutást a halálos balesetet okozó isaszegi sofőr

Sokkoló: videózta az ámokfutást a halálos balesetet okozó isaszegi sofőr

Az üt­kö­zés­ben B. Gab­ri­ella azon­nal az éle­tét vesz­tette. A másik autó so­főrje, B. R. ál­lí­tó­lag jóval gyor­sab­ban haj­tott a meg­en­ge­dett­nél.

Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás pankrátor

Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás pankrátor

Több baj­noki címet is nyert...

Több baj­noki címet is nyert, a het­ve­nes évek­ben igazi sztár­nak szá­mí­tott az Egye­sült Ál­la­mok­ban. A ring urát 83 éves ko­rá­ban érte a halál.

Tragédia a futballmeccsen: elhunyt a 28 éves játékos

Tragédia a futballmeccsen: elhunyt a 28 éves játékos

A já­ték­ve­zető fél­be­sza­kí­totta az össze­csa­pást.

A já­ték­ve­zető fél­be­sza­kí­totta az össze­csa­pást.

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Tragédia történt a versenyen, a nézők előtt halt meg az ismert sportoló

Vá­rat­la­nul rosszul lett, és ful­la­dozni kez­dett. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

A rap­per fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott nyo­ma­té­kot azzal a fény­kép­pel, me­lyen a le­gen­dás fut­bal­lista lát­ható.

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

Kulka János elárulta, milyen érzés a halál

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost ugyanis a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről és arról is, mi­lyen érzés meg­halni... Kulka Já­nost a halál tor­ká­ból hoz­ták vissza az or­vo­sok.

Megevett egy csigát a tini, rettenetes dolog történt ezután

Megevett egy csigát a tini, rettenetes dolog történt ezután

A fi­a­tal spor­toló élete egyre rosszabbra for­dult, most pedig végső bú­csút vet­tek tőle szü­lei.

A fi­a­tal spor­toló élete egyre rosszabbra for­dult, most pedig végső bú­csút vet­tek tőle szü­lei.

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Ch­ris­tian Dag­hiót na­gyon meg­ver­ték.

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén. Test­vére sze­rint úgy halt meg az olasz bu­nyós, ahogy sze­re­tett volna.

Igaz a bizarr vaginamítosz, tényleg halálos lehet ez a manőver!18+

Igaz a bizarr vaginamítosz, tényleg halálos lehet ez a manőver!

Igaz a bizarr vaginamítosz, tényleg halálos lehet ez a manőver!

Az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban ár­tat­lan­nak tűnő rém­me­se­ként ter­jed, pedig tény­leg vég­ze­tes lehet, ha a va­gi­nába le­vegő kerül.

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

A tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment rá...

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment rá. A meg­halt gye­re­kek szü­le­i­ben sok fájó kér­dés ma­radt...

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Borzalmas tragédia: bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött.

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Szomorú hír, elhunyt a neves magyar újságíró

Szomorú hír, elhunyt a neves magyar újságíró

A Dör­mögő Dö­mö­tör egy­kori fő­szer­kesz­tője 76 éves volt.

A Dör­mögő Dö­mö­tör egy­kori fő­szer­kesz­tője 76 éves volt. Ha­lál­hí­ré­ről a lapot kiadó kft. tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a mind­össze 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett.

Gyász: fiatalon elhunyt a nagy sportreménység

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid mind­össze 34 éves volt.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Mind­össze 34 éves volt.

Borzalmas tragédia történt éjjel a Hajdúságban, helyi férfi az áldozat

Borzalmas tragédia történt éjjel a Hajdúságban, helyi férfi az áldozat

Tűz ütött ki egy la­kó­ház­ban és két mel­lék­épü­le­té­ben Haj­dú­ná­ná­son haj­nal­ban.

Édesanyja találta holtan saját kisfiát

Édesanyja holtan találta a három hónapos budapesti kisfiút

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot.

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot szom­bat éj­szaka. A tra­gé­dia a XV. ke­rü­let­ben tör­tént.

Döbbenetes részletek: felelőtlen sportorvos okozhatta György halálát

Döbbenetes részletek: felelőtlen sportorvos okozhatta György halálát

A rend­őr­ség szak­ér­tőt ren­delt ki, hogy vizs­gálja felül a sport­or­vos te­vé­keny­sé­gét, az orvos ha­tal­ma­sat hi­báz­ha­tott...

Meglepő őszinteség: édesanyja haláltusájáról vall Máté Gábor

Meglepő őszinteség: édesanyja haláltusájáról vall Máté Gábor

Eddig nem sok­szor me­sélt édes­anyja hir­te­len le­épü­lé­sé­ről és ha­lá­lá­ról...

A Ka­tona Jó­zsef Szín­ház igaz­ga­tója eddig nem sok­szor me­sélt édes­anyja hir­te­len le­épü­lé­sé­ről és ha­lá­lá­ról...

Tragikus hír érkezett, az egész divatvilág gyászol

Tragikus hír érkezett, az egész divatvilág gyászol

Ott­hon halt meg Gil­berto Be­net­ton.

Rövid be­teg­ség után halt meg ott­ho­ná­ban a vi­lág­hírű olasz di­vat­ház egyik ala­pí­tója, Gil­berto Be­net­ton.

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el.

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Elhunyt az Eb-győztes magyar világklasszis

Elhunyt az Eb-győztes magyar világklasszis

Az eu­ró­pai asz­ta­li­te­ni­sze­zők 2015-ben meg­ala­pí­tott Hí­res­sé­gek Csar­no­kába az elsők kö­zött vá­lasz­tot­ták be Magos Ju­di­tot.

Az eu­ró­pai asz­ta­li­te­ni­sze­zők 2015-ben meg­ala­pí­tott Hí­res­sé­gek Csar­no­kába az elsők kö­zött vá­lasz­tot­ták be Magos Ju­di­tot.

Meghalt Olof Palme özvegye

Meghalt Olof Palme özvegye

Lis­beth Palme, Az 1986-ban meg­gyil­kolt svéd mi­nisz­ter­el­nök öz­ve­gye 87 évet élt.

Lis­beth Palme, Az 1986-ban meg­gyil­kolt svéd mi­nisz­ter­el­nök öz­ve­gye 87 évet élt.

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Vajon ki ve­szett a hul­lám­sírba?

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő sze­mély­au­tó­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át, s azóta nem na­gyon ül két­ke­re­kűre Ba­ro­nits Gábor...

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás a kamerák előtt: családi tragédiájáról vallott Curtis

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Tatár Csilla fag­gatta a férfit arról, me­lyik volt élete leg­ne­he­zebb idő­szaka. Cur­tis pedig nem tért ki a vá­lasz elől, he­lyette őszin­tén be­szélt a gyász­ról...

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Élete utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria...

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Egy heves hó­vi­har nyolc ember ha­lá­lát okozta a Hi­ma­lá­ján.

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

Halálos tragédia történt Tom Hanks új filmjének forgatásán

Sze­ren­csét­len bal­eset tör­tént.

A film hang­tech­ni­kusa, James Ems­wil­ler halt meg egy sze­ren­csét­len bal­eset­ben.

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. 51 éves volt.