CÍMKE: 'halál'

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Nagy a baj: Pszichiáterhez utalták be Paudits Bélát!

Nagy a baj: Pszichiáterhez utalták be Paudits Bélát!

A szí­nész tes­ti­leg és lel­ki­leg is tel­je­sen le­épült, és még a kór­ház­ban sem bán­nak vele jól.

Kiderült, mi okozhatta Berta Claudia halálát!

Kiderült, mi okozhatta Berta Claudia halálát!

Sok­szor még ál­má­ban is elő­for­dult, hogy sírt! Egy ba­rát­nője mondta el: sú­lyos de­presszió gyö­tör­hette az éne­kes­nőt!

Sok­szor még ál­má­ban is elő­for­dult, hogy sírt! Egy ba­rát­nője mondta el: sú­lyos de­presszió gyö­tör­hette az éne­kes­nőt!

Öngyilkos lett Verebes István felesége!

Öngyilkos lett Verebes István felesége!

Bor­zal­mas drá­má­ról val­lott a szí­nész, aki kép­te­len meg­bo­csá­tani ma­gá­nak! Úgy érzi, nem fi­gyelt oda eléggé az asszonyra.

Bor­zal­mas drá­má­ról val­lott a szí­nész, aki kép­te­len meg­bo­csá­tani ma­gá­nak! Úgy érzi, nem fi­gyelt oda eléggé az asszonyra.

Megrázó dologra derült fény: öngyilkos lett a népszerű magyar énekesnő

Megrázó dologra derült fény: öngyilkos lett a népszerű magyar énekesnő

Az elő­adónő ha­lál­hí­rét meg­tört édes­anyja je­len­tette be.

Az elő­adónő ha­lál­hí­rét meg­tört édes­anyja je­len­tette be.

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Az éne­kes öz­ve­gye el­kezdte szer­vezni a te­me­tést, ám nem várt aka­dá­lyokba üt­kö­zött.

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Va­laha meg­tud­hat­juk hol he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra?

Fél éve nincs köz­tünk a szí­nész, de még min­dig nem csil­la­pod­tak az in­du­la­tok!

Megtörte a csendet a gyászoló család: Ide temetik Aradszky Lászlót!

Megtörte a csendet a gyászoló család: Ide temetik Aradszky Lászlót!

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt éne­kes­nek meg­ható szer­tar­tást szer­vez a csa­ládja!

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

A két­sze­res Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egy­kori ott­ho­ná­nál jár­tunk, ki­de­rült, a ház­ban el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le.

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Tragédia, ütközött a kapus, és belehalt a sérülésbe

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Bor­zal­mas je­le­net ját­szó­dott le a fut­ball­pá­lyán, nem tud­ták meg­men­teni a kapus éle­tét.

Váratlan tragédia: Összeomlott a gyásztól Bódi Guszti!

Váratlan tragédia: Összeomlott a gyásztól Bódi Guszti!

Tel­je­sen ki­ké­szült a ha­lál­hír­től!

Az éne­kes és fe­le­sége tel­je­sen ki­ké­szült a ha­lál­hír­től! Ez a vesz­te­ség rá­nyomja bé­lye­gét az egész éle­tükre!

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Éva asszony es­tén­ként a férje fény­ké­pé­hez be­szél, és bár de­re­ka­san vi­seli a vesz­te­sé­get.

Így emlékezik Karda Bea az elhunyt Aradszky Lászlóra!

Így emlékezik Karda Bea az elhunyt Aradszky Lászlóra!

Karda Bea, az el­hunyt éne­kes kö­zeli kol­lé­gája és jó ba­rátja meg­tör­ten val­lott la­punk­nak fáj­dal­má­ról!

Karda Bea, az el­hunyt éne­kes kö­zeli kol­lé­gája és jó ba­rátja meg­tör­ten val­lott la­punk­nak fáj­dal­má­ról!

Titkokat rejtő pendrive-ot találtak Aradszky nyakában!

Titkokat rejtő pendrive-ot találtak Aradszky nyakában!

Az éne­kes mintha meg­érezte volna, hogy va­lami baj fog tör­ténni vele.

Az éne­kes mintha meg­érezte volna, hogy va­lami baj fog tör­ténni vele.

Elképesztő, mi lógott Aradszky László nyakában!

Elképesztő, mi lógott Aradszky László nyakában!

Az éne­kes féltve őrizte az apró tár­gyat, amit min­dig ma­gá­nál tar­tott.

Az éne­kes féltve őrizte az apró tár­gyat, amit min­dig ma­gá­nál tar­tott.

Most érkezett: Elhunyt a gyönyörű, kétgyermekes szépségkirálynő

Most érkezett: Elhunyt a gyönyörű, kétgyermekes szépségkirálynő

Tíz évvel idő­sebb férje tel­je­sen össze­om­lott a gyász­tól. Egye­dül ma­radt a gye­re­kek­kel.

Könnyek közt vallott gyermeke elvesztéséről az édesanya

Könnyek közt vallott gyermeke elvesztéséről a horrorbaleset áldozatának édesanyja

A Deb­re­cen mel­lett meg­halt 23 éves lány szü­lei a jegy­ző­könyv­ből meg­tud­ták: a lá­nyu­kat ál­má­ban érte a halál...

A kutatók is elképedtek: kiderült, mi vár ránk a halál után

A kutatók is elképedtek: kiderült, mi vár ránk a halál után

A szív­meg­ál­lás­sal nem ér véget azon­nal az élet.

Egyre több bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a szív­meg­ál­lás­sal nem ér véget azon­nal az élet.

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Gyász: Meghalt a magyar pornósztár

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein.

Egy egész ge­ne­rá­ció nőtt fől a ma­gyar por­nó­díva film­jein. Mind­össze 39 éves volt, ha­lá­lát sú­lyos be­teg­ség okozta.

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

A Mok­ká­ban be­szélt az em­lé­kek­ről.

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

Hi­i­ába sze­retne, nem biz­tos, hogy ott lesz a bú­csúz­ta­tón.

A Svéd­or­szág­ban élő And­rás hiába sze­retne, nem biz­tos, hogy ott lesz a bú­csúz­ta­tón.

Újabb fájdalmas veszteség: meghalt az Aranycsapat utolsó élő tagja

Újabb fájdalmas veszteség: meghalt az Aranycsapat utolsó élő tagja

Tóth II. Jó­zsef 88 éves volt. Már a tel­jes Arany­csa­pat az égi pá­lyá­kon ját­szik.

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

A le­mez­lo­vast és az éne­kest több mint fél év­szá­za­dos ba­rát­ság kö­tötte össze, min­den­kit meg­rá­zott a ha­lá­lá­nak híre.

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Drámai vallomást tett a család: így halt meg Aradszky László

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Hét­főn reg­gel ér­ke­zett a hír, hogy éle­té­nek 83. évé­ben el­hunyt a ma­gyar tánc­zene egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adója, Aradszky László.

Itt az utolsó videó Aradszky Lászlóról!

Itt az utolsó videó Aradszky Lászlóról!

Aradszky Lász­lót két hét­tel ha­lála előtt ha­tal­mas öröm érte. Csa­ládja tel­jes lét­szám­mal meg­lá­to­gatta ott­ho­ná­ban, hogy együtt ün­ne­pel­jék 82. szü­le­tés­nap­ját.

Aradszky Lász­lót két hét­tel ha­lála előtt ha­tal­mas öröm érte. Csa­ládja tel­jes lét­szám­mal meg­lá­to­gatta ott­ho­ná­ban, hogy együtt ün­ne­pel­jék 82. szü­le­tés­nap­ját.

Sokkoló hír érkezett, agyonlőtték az NB I-es focistát

Sokkoló hír érkezett, agyonlőtték az NB I-es focistát

A spor­to­lót Abid­jan­ban ölték meg.

Rab­ló­tá­ma­dás ál­do­zata lett ha­zá­já­ban a Pápa és a DVTK ko­rábbi csa­tára. A 27 éves spor­to­lót Abid­jan­ban érte vég­ze­tes lövés.

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Megható, ami történt a kilenc éve elhunyt Albert Györgyi síremlékénél!

Az új­ság­írónő 2008. ok­tó­ber 3-án hunyt el lég­zési és ke­rin­gési rend­el­le­nes­ség kö­vet­kez­té­ben.

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Gyászol a futballvilág, Budapesten hunyt el a klubvezető

Gyászol a futballvilág, Budapesten hunyt el a klubvezető

Belga ál­do­zata van a szom­bati tra­gé­di­á­nak. A 44 éves férfi üz­leti úton járt ha­zánk­ban.

Belga ál­do­zata van a szom­bati tra­gé­di­á­nak. A tro­li­busz egy helyi csa­pat el­nö­két gá­zolta el, a 44 éves férfi üz­leti úton járt ha­zánk­ban.

Tragikus hír jött: kórházba került és elhunyt a népszerű színész

Tragikus hír jött: kórházba került és elhunyt a népszerű színész

A mű­vész éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Gyászba bo­rult a film­vi­lág.

A mű­vész éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Gyászba bo­rult a film­vi­lág.

Tragédia! Elhunyt az amerikai rocklegenda, gyászol az egész világ!

Tragédia! Elhunyt az amerikai rocklegenda!

Szív­ro­ha­mot ka­pott.

Töb­bek kö­zött George Har­ri­son­nal, Bob Dy­lan­nel és Roy Or­bi­son­nal ját­szott együtt, dalai a rock­tör­té­ne­lem ré­szévé vál­tak. Sok­kolta a vi­lá­got a hír, el­ment...

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Tom Petty, a világ egy leg­hí­re­sebb dal­szer­zője 66 éves volt.

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Ez lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa!

Hét hó­napja hunyt el az Arany­em­ber. Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Itt az ország legveszélyesebb útjainak térképe

Itt az ország legveszélyesebb útjainak térképe

A fő­utak közül a 4-es a ha­lálút.

Az or­szá­gos fő­utak közül a Szol­no­kon át­ha­ladó 4-es út, az au­tó­pá­lyák közül az M1-es, a vá­ro­sok közül pedig Bu­da­pest után Kecs­ke­mét a leg­ve­szé­lye­sebb.

Megrázó utolsó fotó a váratlanul elhunyt Hugh Hefnerről

Megrázó utolsó fotó a váratlanul elhunyt Hugh Hefnerről

A min­dig ener­gi­kus, élet­erős hí­res­ség egész­ségi ál­la­pota gyor­san in­dult ha­nyat­lás­nak.

A min­dig ener­gi­kus, élet­erős hí­res­ség egész­ségi ál­la­pota gyor­san in­dult ha­nyat­lás­nak.

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja.

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja, de Reni nem tudta fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Brad Pitt nem foglalkozott vele, lelki bánatában meghalt a nagymamája

Brad Pitt nem foglalkozott vele, lelki bánatában meghalt a nagymamája

Csak még egy­szer az élet­ben látni sze­rette volna a szí­nészt.

Csak még egy­szer az élet­ben látni sze­rette volna a szí­nészt.

Hatalmasat hibáztak az orvosok: a műtőasztalon vérzett el a beteg

Hatalmasat hibáztak az orvosok: a műtőasztalon vérzett el a beteg

A nő csak egy ru­tin­mű­tét miatt fe­küdt be a kór­házba, onnan azon­ban soha többé nem tá­voz­ha­tott.

Tragédia történt: ezt a végzetes hibát követte el a magyar túrázó

Tragédia történt: ezt a végzetes hibát követte el a magyar túrázó

A fi­a­tal férfi egye­dül in­dult útnak.

A fi­a­tal férfi egye­dül in­dult útnak, pedig na­gyon ve­szé­lyes sza­ka­szon ki­rán­dult, a men­tők is alig tud­ták meg­kö­ze­lí­teni.

Leírhatatlan szörnyűségeket árultak el a halálra kínzott diák szülei

Leírhatatlan szörnyűségeket árultak el a halálra kínzott diák szülei

A 22 éves Otto Warm­bier jú­nius 19-én halt meg az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

A 22 éves Otto Warm­bier jú­nius 19-én halt meg az Egye­sült Ál­la­mok­beli Cin­cin­na­ti­ban. Mindez egy hét­tel az­után tör­tént, hogy ha­za­szál­lí­tot­ták a fi­a­tal ame­ri­kait észak-ko­reai fog­sá­gá­ból. Fiúk el­vesz­tése óta most elő­ször szó­lal­tak meg a szü­lők.

Családja közölte: feladta a harcot, elhunyt a népszerű színész apuka

Családja közölte: feladta a harcot, elhunyt a népszerű színész apuka

A mű­vész­nél több sú­lyos be­teg­sé­get is di­ag­nosz­ti­zál­tak az or­vo­sok.

A mű­vész­nél több sú­lyos be­teg­sé­get is di­ag­nosz­ti­zál­tak az or­vo­sok.

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

8 éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Judit asszony nyolc évvel a tra­gé­dia után me­sélt la­punk­nak ér­zé­se­i­ről! Hi­he­tet­len, hogy ennyi éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

A spor­to­lót agyon­nyomta a lova.

A 29 éves spor­to­lót agyon­nyomta a lova, ami­kor el­esett egy aka­dály­ban.

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

A mű­vész éppen film­for­ga­tás előtt zu­hant le a Ká­roly-híd­ról.

A mű­vész éppen film­for­ga­tás előtt zu­hant le a Ká­roly-híd­ról. Éle­tét már a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

Tragikus hír jött: verseny közben halt meg a népszerű sportoló

Tragikus hír jött: verseny közben halt meg a népszerű sportoló

A spor­toló vég­ze­tes bal­ese­tet szen­ve­dett.

A spor­toló vég­ze­tes bal­ese­tet szen­ve­dett. Éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni, a ver­senyt le­fúj­ták.

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek.

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek. Mire meg­ér­ke­zett a se­gít­ség, már késő volt.

Megrázó dolgok derültek ki a legendás zenészről: mégsem halt meg?

Megrázó dolgok derültek ki a legendás zenészről: mégsem halt meg?

Ra­jon­gói és ba­rá­tai sze­rint el­kép­zel­hető, hogy a nép­szerű ze­nész még min­dig élet­ben van.

Borzalmas látvány: szörnyethalt a belvárosi építkezésen egy férfi

Borzalmas látvány: szörnyethalt a belvárosi építkezésen egy férfi

Ket­ten zu­han­tak le egy fel­újí­tás alatt álló épü­let­ről, az egyi­kük nem élte túl a bal­ese­tet.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Úgy érzi, apja fi­gyeli őt.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el.

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Szívszorító fotók, így búcsúztak Lorán Lenkétől

Szívszorító fotók, így búcsúztak Lorán Lenkétől

A bu­da­pesti Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban, meg­­­ható szer­­­tar­­­tás ke­­­re­­­té­­­ben rót­­­ták le tisz­­­te­­­le­­­tü­­­ket az is­­­me­­­rő­­­sök és ro­­­ko­­­nok a le­­gen­­dás ko­mika előtt.

A bu­da­pesti Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban, meg­­­ható szer­­­tar­­­tás ke­­­re­­­té­­­ben rót­­­ták le tisz­­­te­­­le­­­tü­­­ket az is­­­me­­­rő­­­sök és ro­­­ko­­­nok a le­­gen­­dás ko­mika előtt.

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Sokan a tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Vég­hez vit­ték a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

A tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Tragikus véget ért az esküvő: holtan esett össze az anyuka

Az asszony a szer­tar­tás kel­lős kö­ze­pén lett rosszul. Kór­házba vit­ték, de akkor már késő volt.

Az asszony a szer­tar­tás kel­lős kö­ze­pén lett rosszul. Kór­házba vit­ték, de akkor már késő volt.

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták a gyil­kos után va­dászva.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Szörnyű hír jött: kórházba került, majd elhunyt a híres színházigazgató

Szörnyű hír jött: kórházba került, majd elhunyt a híres színházigazgató

Az édes­apa csa­ládja kö­ré­ben halt meg. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de hiába.

Az édes­apa csa­ládja kö­ré­ben halt meg. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

A szí­nész sokat szen­ve­dett.

A szí­nész sokat szen­ve­dett. Élete utolsó nap­ja­i­ban már sen­kit sem is­mert fel.

Titkok, amiket csak kevesen tudnak a 20 éve elhunyt Diana hercegnőről

Titkok, amiket csak kevesen tudnak a 20 éve elhunyt Diana hercegnőről

Ér­zel­mi­leg la­bi­lis nő­ként sok­szor azok­nak ár­tott, akik a leg­kö­ze­lebb áll­tak hozzá.

Szívszorító képet posztolt a népszerű színész: lánya tragédia áldozata lett

Szívszorító képet posztolt a népszerű színész: lánya tragédia áldozata lett

A fi­a­tal lány egy fesz­ti­válra ment szó­ra­kozni, de onnan már nem tért haza.

A fi­a­tal lány egy fesz­ti­válra ment szó­ra­kozni, de onnan már nem tért haza.

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Újabb botrány a 112-nél: mindent elmondott felesége haláláról a férj

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser.

Vaja he­lyett Ba­jára küldte a ro­ham­ko­csit a te­le­fo­nos disz­pé­cser, Il­di­kót pedig már nem le­he­tett meg­men­teni. A férj meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Nagyot hibázott a diszpécser, meghalt egy fiatal magyar anyuka

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt. A disz­pé­cser na­gyot té­ve­dett.

Mire a se­gít­ség meg­ér­ke­zett, már késő volt. A disz­pé­cser té­ve­dett. Nem ez volt az első tra­gé­dia.

Most közölték: szörnyű tragédia történt Miskolcon

Most közölték: szörnyű tragédia történt Miskolcon, kivonultak a hatóságok

Már nem se­gít­het­tek az or­vo­sok.

A klub egész­ség­ügyi dol­go­zója és a men­tők is pró­bál­ták új­ra­élesz­teni a férfit, de hiába.

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Holt­tes­tére is a ked­vese ta­lált rá. Úgy tudni, a mű­vész be­te­ges­ke­dett az utóbbi na­pok­ban.

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Gyalogost gázolt
a BKV zavarelhárítója: 16 métert repült az áldozat

Sze­mély­autó gá­zolt el egy gya­lo­gost pén­te­ken dél­után a fő­vá­ros­ban. A férfi a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meg­halt Lju­bisa Sa­mar­dzic szerb szí­nész, akit a ma­gyar kö­zön­ség leg­in­kább a Forró szél című ju­go­szláv so­ro­zat Sur­dá­ja­ként ismer.

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

Tragédia történt a kórházban: elhunyt a forró kocsiban hagyott baba

Tragédia történt a kórházban: elhunyt a forró kocsiban hagyott baba

A ki­csit még élet­ben vit­ték kór­házba, de ott csak pár napig élt.

A ki­csit még élet­ben vit­ték kór­házba, de ott csak pár napig élt.

Veszélyes szúnyogtól tartanak az orvosok, rejtélyesen halt meg egy kislány

Veszélyes szúnyogtól tartanak az orvosok, rejtélyesen halt meg egy kislány

A négy­éves gye­re­ket magas láz­zal vit­ték kór­házba. Más­nap el­hunyt.

A négy­éves gye­re­ket magas láz­zal vit­ték kór­házba. Más­nap el­hunyt.

Szomorú hír jött: feladta a harcot a népszerű filmes, holtan találták

Szomorú hír jött: feladta a harcot a népszerű filmes, holtan találták

A mű­vész hó­na­po­kig tartó be­te­ges­ke­dés után vesz­tette éle­tét. Gyá­szol a film­vi­lág.

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Mol­nár Anikó édes­apja el­ment.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

Anyja mellett halt meg a kisfiú, azt hitték, influenzás

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

A kis­gye­rek rosszul­létre pa­nasz­ko­dott, de anyja azt hitte, csak meg­fá­zott. Tra­gé­dia tör­tént.

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

Szívszorító fotó: végzetes baleset történt hajnalban, nem tudtak segíteni

A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Egy ember éle­tét vesz­tette. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják a ha­tó­sá­gok.

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.