CÍMKE: 'hajléktalanellátás'

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van elég hely a hajléktalanszállókon

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van elég hely a hajléktalanszállókon

Szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos.

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

A hajléktalanszállók megfelelően felkészültek a téli időszakra

Ké­szül­tek meleg ru­hák­kal, il­letve étel­lel is a fedél nél­kü­liek szá­mára.

Fülöp At­tila szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár sze­rint az el­lá­tó­rend­sze­rek fel­ké­szül­tek a téli idő­szakra, ké­szül­tek meleg ru­hák­kal, il­letve étel­lel is a fedél nél­kü­liek szá­mára.

Változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Van visszaút a hajléktalanlétből

Van visszaút a hajléktalanlétből

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Ezzel az in­téz­ménnyel el lehet ru­gasz­kodni a nyo­mor­ból.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Ez az in­téz­mény al­kal­mas arra, hogy innen el­ru­gasz­kodva mun­kát sze­rez­ze­nek és saját ott­hont te­remt­se­nek a lakók, vagy vissza­ta­lál­ja­nak csa­lád­juk­hoz, eset­leg szo­ci­á­lis ott­honi el­he­lye­zést kap­ja­nak.

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni. Meg­néz­tük, mi a hely­zet az ut­cá­kon je­len­leg.

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Ez az in­téz­mény al­kal­mas arra, hogy innen el­ru­gasz­kodva mun­kát sze­rez­ze­nek és saját ott­hont te­remt­se­nek a lakók, vagy vissza­ta­lál­ja­nak csa­lád­juk­hoz.

Alvójáratok hajléktalanoknak

Alvójáratok hajléktalanoknak

A tö­meg­köz­le­ke­dés már nem hasz­nált bu­szait ala­kít­ják át.

Arról már hal­lot­tunk, hogy régi és új la­kó­ko­csi­kat ala­kí­ta­nak át street fo­o­dos, ham­bur­ge­res, sörös ko­csikká. De egy Ha­wai­ion tervbe vett lépés min­dent visz. A tö­meg­köz­le­ke­dés már nem hasz­nált bu­szait ala­kít­ják át.