CÍMKE: 'hajléktalan'

Hotelbe költözött egy hajléktalan

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Meg­vál­to­zott az egész élete.

Éve­kig élt haj­lék­ta­lan­ként a Széll Kál­mán téren Cs. Zol­tán.

Fájdalmas vallomást tett Oláh Ibolya

Fájdalmas vallomást tett Oláh Ibolya

Az éne­kesnő három év ki­ha­gyás után áll ismét szín­padra.

Az éne­kesnő három év ki­ha­gyás után áll ismét szín­padra, még Pres­ser Gá­bor­ral is közös mun­kára ké­szül­nek.

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

Far­­kas Rita na­gyon meg­ijedt, hová tűn­he­tett az au­tója.

Far­­kas Rita na­gyon meg­ijedt, hová tűn­he­tett az au­tója.

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­tak.

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­nak.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Szép­ség­na­pot szer­vez­tek.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek szom­ba­ton az Üdv­had­se­reg által mű­köd­te­tett Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Dráma Vágújhelyen: Fejjel lefelé lógva találtak rá egy férfire

Dráma Vágújhelyen: Fejjel lefelé lógva találtak rá egy férfire

A se­gít­ség az utolsó pil­la­nat­ban jött.

A se­gít­ség va­ló­szí­nű­leg az utolsó pil­la­nat­ban ér­ke­zett, a férfi több órán át ló­gott a le­ve­gő­ben.

Eltűntek a hajléktalanok az aluljárókból, igénybe veszik a szállókat

Eltűntek a hajléktalanok az aluljárókból, igénybe veszik a szállókat

Újra kö­rül­néz­tünk a nagy fő­vá­rosi alul­já­rók­ban, és döntő több­sé­gük­ből el­tűn­tek az oda ko­ráb­ban "be­köl­töző" haj­lék­ta­la­nok.

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

A je­len­leg 57 éves volt mo­dellt a saját férje tette tönkre.

A je­len­leg 57 éves volt mo­dellt a saját férje tette tönkre, most pedig csak a ba­rá­ta­ira szá­mít­hat.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van
elég hely a hajléktalanszállókon

Ne fagyoskodjon senki az utcákon,
van elég hely a hajléktalanszállókon

Szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos.

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Éj­szaka -4, -6 fokra is lehűl a le­vegő, ez már élet­ve­szé­lyes annak, aki a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik.

Éj­szaka -6 fokra is lehűl a le­vegő, ez már élet­ve­szé­lyes annak, aki a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik. Bár van­nak, akik úgy vélik, az utcán élés ti­lalma kri­mi­na­li­zálja a haj­lék­ta­la­no­kat, sok­kal in­kább arról van szó, hogy az éle­tü­ket védi. Ha a meg­adott se­gély­hí­vót ér­te­sít­jük, nem a rend­őrök, hanem egy krí­zis­ko­csi ér­ke­zik se­gí­teni.

Bőven van még férőhely, várják a hajléktalanokat a szállásokra

Bőven van még férőhely, várják a hajléktalanokat a szállásokra

Ideje be­menni a haj­lék­ta­lan­szál­lókba, mert jön a fagy, és van elég hely!

Ideje be­menni a haj­lék­ta­lan­szál­lókba, mert jön a fagy, és van elég hely! Aki haj­lék­ta­lant lát az utcán aludni, hívja a se­gítő szol­gá­la­tot! A Ri­post teg­nap is kör­be­járt, és sok alul­já­ró­ban lát­tunk az ut­cára ki­köl­tö­zött em­be­re­ket.

Van visszaút a hajléktalanlétből

Van visszaút a hajléktalanlétből

A Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás is segít.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Ez az in­téz­mény al­kal­mas arra, hogy innen el­ru­gasz­kodva mun­kát sze­rez­ze­nek.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

326-an él­het­nek a le­he­tő­ség­gel.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Szo­ci­á­lis mun­ká­sok se­gí­tik őket.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan azért nem megy be a szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni négy­lábú ba­rát­ját. Pedig ok­tó­ber 15-e óta nem sza­bad köz­te­rü­le­ten lakni.

Sok haj­lék­ta­lan azért nem megy be a szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni négy­lábú ba­rát­ját. Pedig ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni.

9 évig élt az utcán, mielőtt egyenesbe jött

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Belán Tamás tudja, ho­gyan lehet egé­szen mély­ről vissza­mászni.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is meg­mu­tatta, ho­gyan lehet talpra állni.

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás a fő­vá­ros­ban.

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás, alig volt haj­lék­ta­lan az alul­já­rók­ban, és sok­felé lát­tunk in­téz­kedő rend­őrö­ket és ta­ka­rí­tó­kat! Egész nap jár­tuk a bu­da­pesti ut­cá­kat.

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Hajléktalanok miatt égnek le az épületek

Hajléktalanok miatt égnek le kultikus épületek

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó...

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó. Úgy tud­juk, a be­köl­töző haj­lék­ta­la­nok gyúj­tot­ták fel az egy­kori híres kon­cert- és es­kü­vő­hely­színt.

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz. A Ta­ta­bá­nyai Tör­vény­szék meg­hozta az íté­le­tet.

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni.

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni, hanem éj­sza­kai szál­lá­sokra és nap­pali me­le­ge­dőkbe kell a haj­lék­ta­la­nok­nak men­niük. Ám végre lesz is hová. A Ri­post meg­nézte, mi a hely­zet rö­vid­del a sza­bá­lyo­zás életbe lé­pése előtt.

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Ti­zen­négy éven át ját­szott a leg­ma­ga­sabb szin­tén a ka­na­dai hokis, aki ma az utcán ten­geti éle­tét.

Ti­zen­négy éven át ját­szott a leg­ma­ga­sabb szin­tén a ka­na­dai hokis, aki ma az utcán ten­geti éle­tét.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Részeg hajléktalan rombolt egy templomban

Ilyet még nem láttunk! Ezt csinálta a részeg hajléktalan a kecskeméti templomban

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni.

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni, de attól csak bát­rabb lett.

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt, ezért el­ár­ve­rez­he­tik a há­zu­kat. A mű­vész azt mondta, be­le­hal, ha az ut­cára kerül.

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt, ezért el­ár­ve­rez­he­tik a há­zu­kat. A mű­vész azt mondta, be­le­hal, ha az ut­cára kerül.

Végre! Eltűnnek az utcáról a hajléktalanok

Végre! Eltűnnek az utcáról a hajléktalanok

Alap­tör­vénybe ik­tatta a köz­te­rü­le­ten való élet­vi­tel­szerű tar­tóz­ko­dás ti­lal­mát az Or­szág­gyű­lés.

Alap­tör­vénybe ik­tatta a köz­te­rü­le­ten való élet­vi­tel­szerű tar­tóz­ko­dás ti­lal­mát az Or­szág­gyű­lés, és ezzel el­há­rult az aka­dály egy három év­ti­ze­des prob­léma meg­ol­dása elől. A vá­ro­siak több­sége egyet­ért abban, hogy sen­ki­nek sem jó, ha köz­te­rü­le­te­ken lak­nak.

Hajléktalan karjában rogyott össze a parkban agyonszúrt 15 éves lány

Hajléktalan karjában rogyott össze a parkban agyonszúrt 15 éves lány

Né­met­or­szá­got az el­múlt na­pok­ban több bru­tá­lis ese­mény is sok­kolta.

Né­met­or­szá­got az el­múlt na­pok­ban több bru­tá­lis ese­mény is sok­kolta.

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy él

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy most él

A ta­szári Varga Zsolt 47,8 mil­lió fo­rin­tot nyert a lot­tón. A bol­dog­ság he­lyett azon­ban a földi pokol ju­tott neki...

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Lejár a bér­leti szer­ző­dés.

Lejár az ön­kor­mány­zati lakás bér­leti szer­ző­dése, amit nem hosszab­bí­tot­tak meg, így La­ka­tos Ro­land Fe­renc­nek és csa­lád­já­nak el kell hagyni a la­kást.

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt! Rá­adá­sul ha­sonló dol­gok tör­tén­nek Lon­don­ban is.

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Évek óta ké­re­ge­tett a li­ba­noni utcán, pedig egy­ál­ta­lán nem lett volna rá szük­sége!

Évek óta ké­re­ge­tett az utcán a nő, pedig nem lett volna szük­sége mások ke­gye­lem­ke­nye­rére!

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

El­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vég­zett két haj­lék­ta­lan­nal a ta­ta­bá­nyai Apolló. Ügyé­ben íté­let szü­let­het.

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él.

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él, és az ut­cára ke­rül­tek.

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Megér­ke­zett a rend­őr­ség hi­va­ta­los vá­la­sza.

Megér­ke­zett a rend­őr­ség hi­va­ta­los vá­la­sza arról, mi a hely­zet Nyu­ga­ti­nál fekvő, le­ta­kart em­ber­rel.

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben.

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, a po­koli idő­ben job­ban kell fi­gyelni az idő­sekre és a haj­lék­ta­la­nokra.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója. Az utolsó éj­sza­kán is ez tör­tént.

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Meg­alázó és vér­lá­zító eset tör­tént. Szá­zá­val zú­dul­nak a fel­há­bo­ro­dott vé­le­mé­nyek a világ egyik leg­na­gyobb és leg­nép­sze­rűbb ká­vé­zó­lán­cára.

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a gye­rek egye­dül sé­tált a vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte.

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a gye­rek egye­dül sé­tált a vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte.

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan.

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan.

Oda a remény? Újabb fordulat a több mint tíz éve eltűnt Maddie McCann ügyében

Oda a remény? Újabb fordulat a több mint tíz éve eltűnt Maddie McCann ügyében

Fel­csil­lant a re­mény a 2007-ben el­tűnt kis­lánnyal kap­cso­lat­ban, de úgy tűnik, még­sem őt ta­lál­ták meg.

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

Be­járta az egész vi­lág­saj­tót annak a brit haj­lék­ta­lan­nak az ügye, akit ele­inte hős­ként ke­zel­tek.

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút.

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút, aki évek óta haj­lék­ta­lan­ként él.

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

A nyu­szis bácsi, idén is min­den dél­után­ját a Sta­di­o­nok­nál töl­tötte.

A csupa szív haj­lék­ta­lan, János bácsi, vagy ahogy sokan is­me­rik: a nyu­szis bácsi, idén is min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rá­nak lép­cső­jé­nél töl­tötte azért, hogy gye­re­kek ka­rá­cso­nyi aján­dé­kára gyűjt­sön pénzt.

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölt meg egy éj­szaka két haj­lék­ta­lant is.

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölt meg egy éj­szaka két haj­lék­ta­lant is a ta­ta­bá­nyai fi­a­tal.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan, aki szinte min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rán tölti.

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got, ha­csak a brit leg­felső bí­ró­ság nem az ő ja­vukra dönt.

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

He­gyek­ben áll a sze­mét.

Na­ponta több szá­zan pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ut­cá­kon he­gyek­ben álló sze­mét meg­ke­se­ríti az éle­tü­ket - meg­ol­dás szü­let­het a prob­lé­mára.

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Van­nak bal­jós jelek.

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban.

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Ugyan a mig­rán­sok több­sé­gét si­ke­rült be­fo­gadó köz­pon­tok­ban el­he­lyezni, a német fő­vá­ros ut­cáin újra egyre több ember je­le­nik meg - sú­lyos­bo­dik a haj­lék­ta­lan­prob­léma.

Ugyan a mig­rán­sok több­sé­gét si­ke­rült be­fo­gadó köz­pon­tok­ban el­he­lyezni, a német fő­vá­ros ut­cáin újra egyre több ember je­le­nik meg.

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Egy 52 éves férfi halt meg.

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Egy alul­já­róba ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a na­pok­ban, ahol egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­ért se­gí­tett a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte.

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Kést, botot hor­da­nak ma­guk­nál, még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok.

Egy­másra vi­gyáz­nak, kést, botot hor­da­nak ma­guk­nál, még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok.

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Nyu­szis bácsi - így em­le­ge­tik Já­nost, aki dél­utá­non­ként egy busz­ál­lo­más­nál ücsö­rög.

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra...

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra a szí­nésznő, aki­nek ba­rát­nője újra tud gond nél­kül enni!

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el.

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el. Az ál­lat­men­tők si­et­tek a se­gít­sé­gére.

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Három haj­lék­ta­lan és ki­lenc cica meg­in­dító tör­té­nete az óbu­dai er­dő­ből.

A -20 fokos hi­deg­ben sem ment be a me­le­ge­dőre az óbu­dai er­dő­ben élő három haj­lék­ta­lan. Min­den nap meg­küz­de­nek azért, hogy el­lás­sák a hoz­zá­juk sze­gő­dött kis­ci­cá­kat.

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a haj­lék­ta­la­nokra.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes ét­ter­met nyi­tott, ahol haj­lék­ta­la­nok esz­nek.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is meg­in­dí­totta és be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes meg­nyi­totta a spa­nyol fő­vá­ros leg­me­nőbb ét­ter­mét, ahol a leg­jobb séfek ver­se­nyez­nek, hogy főz­hes­se­nek, és hó­na­pokra előre alig lehet asz­talt fog­lalni. De min­den este száz haj­lék­ta­lan va­cso­rá­zik meg nála.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Szo­morú for­du­la­tot vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pu­sá­nak sorsa. Ki­te­szik a la­ká­sá­ból.

Szo­morú for­du­la­tot vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pu­sá­nak sorsa. Ki­te­szik a la­ká­sá­ból.

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este az össze­gyűl­tek.

Sokkoló videó az utcáról!

Sokkoló videó az utcáról!

10 év alatt 2500 haj­lék­ta­lan fa­gyott meg Ma­gyar­or­szá­gon!

Döb­be­ne­tes ma­nö­ken ki­hí­vás vi­deót csi­nál­tak egy haj­lék­ta­lan­nal, fel­hívva a fi­gyel­met arra, hogy jön a hideg és egyre több haj­lék­ta­lan fagy meg úgy, hogy szinte észre sem vesszük, el­me­gyünk mel­let­tük.

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Ró­má­ban él, de csak an­go­lul be­szél...

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság közte és Mad­die kö­zött. Rá­adá­sul csak an­go­lul be­szél...

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is...

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is éle­lem­mel. De most hosszan be­szél­ge­tett is a nehéz sorsú Jó­zseffel...

Rubint Réka megmentette, most újabb csoda történt Józseffel

Rubint Réka megmentette, most újabb csoda történt Józseffel

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de...

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de...

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

A férfi bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel gyil­kolt meg még áp­ri­lis­ban egy hat­vani haj­lék­ta­lant. Össze­sen 83-szor rú­gott bele a férfiba.

Megrendítő ölelés: Józsi bácsi, a hajléktalan és a Mama

Megrendítő pillanatok: Rubint Réka elvitte édesanyjához a hajléktalant

Ru­bint Réka se­gí­tett...

A sze­re­tet és az össze­fo­gás ereje óri­ási! Ru­bint Réka pén­tek kért se­gít­sé­get kö­ve­tő­i­től, s lám...

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Az férfit ál­lí­tó­lag már ki is hall­gat­ták a rend­őrök, ám hogy mit kér­dez­tek tőle, azt nem árulta el.

Az férfit ál­lí­tó­lag már ki is hall­gat­ták a rend­őrök, ám hogy mit kér­dez­tek tőle, azt nem árulta el.

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

A ké­re­gető bácsi hul­la­dé­ko­kon élt. Ezt a fel­vé­telt in­kább nem kom­men­tál­juk.

A ké­re­gető bácsi hul­la­dé­ko­kon élt. Ezt a fel­vé­telt in­kább nem kom­men­tál­juk.

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

A XI. ke­rü­let ké­ré­sére bő­ví­tette a zó­ná­kat a fő­vá­ros, ame­lye­ken nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen lakni

Hajléktalanoknak ajánlanak lakást - szexért cserébe

Hajléktalan nőknek ajánlanak lakást - szexért cserébe

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a nőket.

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a véd­te­len nőket: lak­ha­tást biz­to­sí­ta­nak szá­mukra, de a költ­sé­ge­ket úgy fi­zet­te­tik meg, hogy szex­rab­szol­ga­ságra kény­sze­rí­tik őket.

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

A csep­pet sem szé­gyen­lős férfi nem volt haj­landó fel­öl­tözni.

A csep­pet sem szé­gyen­lős férfi az­után sem volt haj­landó fel­öl­tözni, hogy több­ször is fi­gyel­mez­tet­ték: jó lenne, ha ma­gára kapná ru­háit...

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - ilyen most a kis­erdő Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán.

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - így fest most a kis­erdő Pes­ter­zsé­bet és Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán...

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

Fájdalmas titok derült ki az RTL Klub sztárjáról

Fájdalmas titok derült ki az RTL Klub sztárjáról

Eddig sen­ki­nek nem be­szélt róla.

A vá­rat­lan ven­dég­ként a Farmra lá­to­gató ÉNB Zsófi­val hamar meg­ta­lál­ták a közös han­got. Oly­annyira, hogy tel­je­sen meg­nyílt neki.

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

Hosszú éve­ken át a Mű­vész Mozi igaz­ga­tója volt, de min­de­nét el­vesz­tette: Szabó Már­ton haj­lék­ta­lan lett és al­kalmi mun­kák­ból pró­bál meg­élni.

Hosszú éve­ken át a Mű­vész Mozi igaz­ga­tója volt, de min­de­nét el­vesz­tette: Szabó Már­ton haj­lék­ta­lan lett és al­kalmi mun­kák­ból pró­bál meg­élni. A Fa­ce­boo­kon most pél­dát­lan össze­fo­gás in­dult a meg­se­gí­té­sére...