CÍMKE: 'hajléktalan'

Senki más nem segített: életet mentett Orosz Barbara

Senki más nem segített: életet mentett Orosz Barbara

Nincs az az el­fog­lalt­ság, ami okot adna arra, hogy ne se­gít­sen a bajba ju­tott em­ber­tár­sa­i­nak.

Hotelbe költözött egy hajléktalan

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Meg­vál­to­zott az egész élete.

Éve­kig élt haj­lék­ta­lan­ként a Széll Kál­mán téren Cs. Zol­tán.

Most jött a hír: hajléktalanként, utcán gyilkolták meg a futballsztárt

Most jött a hír: hajléktalanként, utcán gyilkolták meg a futballsztárt

Ro­ma­rio ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak holt­tes­tét ta­lál­ták meg Sao Pa­u­ló­ban.

Gyá­szol a lab­da­rú­gó­vi­lág és a Vasco. Ro­ma­rio volt csa­pat­tár­sá­nak holt­tes­tét ta­lál­ták meg Sao Pa­u­ló­ban.

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

Far­­kas Rita na­gyon meg­ijedt, hová tűn­he­tett az au­tója.

Far­­kas Rita na­gyon meg­ijedt, hová tűn­he­tett az au­tója.

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

A Ber­li­ner Ze­i­tung című német lap bir­to­kába ju­tott egy feb­ru­ár­ban ké­szí­tett fel­vé­tel.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

A je­len­leg 57 éves volt mo­dellt a saját férje tette tönkre, most pedig csak a ba­rá­ta­ira szá­mít­hat.

Dráma Vágújhelyen: Fejjel lefelé lógva találtak rá egy férfire

Dráma Vágújhelyen: Fejjel lefelé lógva találtak rá egy férfire

A se­gít­ség az utolsó pil­la­nat­ban jött.

A se­gít­ség va­ló­szí­nű­leg az utolsó pil­la­nat­ban ér­ke­zett, a férfi több órán át ló­gott a le­ve­gő­ben.

Döbbenetes, ami a budapesti villamoson történik: vérhast is kaphatunk a Combinón

Döbbenetes, ami a budapesti villamoson történik: vérhast is kaphatunk a Combinón

Össze­pisz­kít­ják a po­tya­uta­sok.

Rend­sze­re­sen össze­pisz­kít­ják a vil­la­mo­so­kat az ön­kí­vü­let­ben fet­rengő po­tya­uta­sok.

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Élet­ve­szé­lyes a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik.

Éj­szaka -4, -6 fokra is lehűl a le­vegő, ez már élet­ve­szé­lyes annak, aki a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik. A krí­zis­ko­csi akár 20 perc alatt kiér a se­gít­ség­gel.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők, de az or­vo­sok már csak a férfi ha­lá­lát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Így teszik meghitté a hajléktalanok karácsonyát

Így teszik meghitté a hajléktalanok karácsonyát

Azok­nak is jut idén meleg étel és jó szó, akik nem a csa­lád­juk­ban, hanem ma­gá­nyo­san vagy az utcán töl­tik a ka­rá­csonyt.

Azok­nak is jut idén meleg étel és jó szó, akik nem a csa­lád­juk­ban, hanem ma­gá­nyo­san vagy az utcán töl­tik a ka­rá­csonyt. Szá­mos ön­kén­tes, ka­ri­ta­tív szer­ve­zet és a haj­lék­ta­lan­szál­lók is gon­dos­kod­nak erről. A Ri­post az Üdv­had­se­reg Új Kez­det Há­zá­ban járt, ahol már ké­szült a ra­kott­ká­poszta.

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van
elég hely a hajléktalanszállókon

Ne fagyoskodjon senki az utcákon,
van elég hely a hajléktalanszállókon

Szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat.

Ke­mény fagy van haj­na­lonta, és ez így is marad a kö­vet­kező na­pok­ban. Saj­nos sok haj­lék­ta­lan van még min­dig az utcán éj­je­lente, pedig szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos

Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?!

Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?!

El­ké­pesztő ál­la­po­to­kat ta­lál­tunk Bu­da­pes­ten, a par­ko­kat lepik el a haj­lék­ta­la­nok és za­var­ják az em­be­rek nyu­gal­mát.

Van visszaút a hajléktalanlétből

Van visszaút a hajléktalanlétből

A Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás is segít.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Ez az in­téz­mény al­kal­mas arra, hogy innen el­ru­gasz­kodva mun­kát sze­rez­ze­nek.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Ezért tűntek el az aluljárókból a hajléktalanok

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás a fő­vá­ros­ban.

Lát­vá­nyos a ja­vu­lás, alig volt haj­lék­ta­lan az alul­já­rók­ban, és sok­felé lát­tunk in­téz­kedő rend­őrö­ket és ta­ka­rí­tó­kat! Egész nap jár­tuk a bu­da­pesti ut­cá­kat.

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 em­ber­nek biz­to­sít ott­hont.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan a ku­tyája miatt nem megy szál­lóra.

Sok fedél nél­küli nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni a ku­tyá­ját. Ám ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni. Ha va­la­kit a rend­őr­ség át­me­neti szál­lóra küld vagy őri­zetbe vesz, ebén az Ál­lat­mentő Liga segít.

9 évig élt az utcán, mielőtt egyenesbe jött

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Belán Tamás tudja, ho­gyan lehet egé­szen mély­ről vissza­mászni.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is meg­mu­tatta, ho­gyan lehet talpra állni.

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Végre rend lesz hajléktalanügyben - mindenkinek jut fedél a feje fölé

Jövő hét­fő­től nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen az ut­cá­kon élni. Meg­néz­tük, mi a hely­zet az ut­cá­kon je­len­leg.

Hajléktalanok miatt égnek le az épületek

Hajléktalanok miatt égnek le kultikus épületek

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó...

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó. Úgy tud­juk, a be­köl­töző haj­lék­ta­la­nok gyúj­tot­ták fel az egy­kori híres kon­cert- és es­kü­vő­hely­színt.

27 éve hajléktalan, mégsem az utcán él

Így is lehet! 27 éve hajléktalan, mégsem az utcán él

Nincs hely a vi­lá­gon, amit az 57 éves Nagy Ju­li­anna ott­ho­ná­nak ne­vez­het, és ez már 9 éves kora óta így van. Akkor ke­rült ál­lami gon­do­zásba, majd mun­kás­szál­lóra.

Nincs hely a vi­lá­gon, amit az 57 éves Nagy Ju­li­anna ott­ho­ná­nak ne­vez­het, és ez már 9 éves kora óta így van. Akkor ke­rült ál­lami gon­do­zásba, majd mun­kás­szál­lóra - végül az ut­cára. Még­sem élt soha köz­te­rü­le­ten, és min­dig tiszta, ad ma­gára. Ő ho­gyan csi­nálja?

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz.

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz.

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt.

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt, ezért el­ár­ve­rez­he­tik a há­zu­kat. A mű­vész azt mondta, be­le­hal, ha az ut­cára kerül.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Ti­zen­négy éven át ját­szott a leg­ma­ga­sabb szin­tén a ka­na­dai hokis, aki ma az utcán ten­geti éle­tét.

Ti­zen­négy éven át ját­szott a leg­ma­ga­sabb szin­tén a ka­na­dai hokis, aki ma az utcán ten­geti éle­tét.

Ilyet még nem láttunk! Ezt csinálta a részeg hajléktalan a kecskeméti templomban

Ilyet még nem láttunk! Ezt csinálta a részeg hajléktalan a kecskeméti templomban

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni.

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni, de attól csak bát­rabb lett. A ré­szeg férfi ittas ál­la­pot­ban, ke­zé­ben egy sze­szes ita­los üveg­gel be­sé­tált a temp­lom elő­te­rébe, éppen mise köz­ben.

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy él

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy most él

A ta­szári Varga Zsolt 47,8 mil­lió fo­rin­tot nyert a lot­tón. A bol­dog­ság he­lyett azon­ban a földi pokol ju­tott neki...

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él.

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él, és az ut­cára ke­rül­tek.

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Lejár az ön­kor­mány­zati lakás bér­leti szer­ző­dése, amit nem hosszab­bí­tot­tak meg.

Lejár az ön­kor­mány­zati lakás bér­leti szer­ző­dése, amit nem hosszab­bí­tot­tak meg, így La­ka­tos Ro­lan­dék­nak nincs hol lak­niuk.

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Évek óta ké­re­ge­tett az utcán.

Évek óta ké­re­ge­tett az utcán a nő, pedig nem lett volna rá szük­sége! Az ügyé­ben in­dult vizs­gá­lat rá­adá­sul újabb meg­lepő ered­ményt ho­zott.

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

El­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vég­zett két haj­lék­ta­lan­nal a ta­ta­bá­nyai Apolló. Ügyé­ben íté­let szü­let­het.

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt!

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt! Ha­sonló lé­pé­sek tör­tén­nek Lon­don­ban is...

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Megér­ke­zett a rend­őr­ség hi­va­ta­los vá­la­sza.

Megér­ke­zett a rend­őr­ség hi­va­ta­los vá­la­sza arról, mi a hely­zet Nyu­ga­ti­nál fekvő, le­ta­kart em­ber­rel.

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Rög­tön zak­latni kezdte.

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a szlo­vák gye­rek egye­dül sé­tált a du­na­szer­da­he­lyi vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte. Rend­őrök kí­sér­ték el.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója. Az utolsó éj­sza­kán is ez tör­tént.

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg Magyarországra a hétvégén

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben.

Feb­ruár 24-én, szom­bat dél­től vörös kód ri­asz­tást adott ki az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ál­alm­tit­kára az ext­rém hideg miatt. A szak­em­be­rek sze­rint ezt kell majd ten­nünk a po­koli idő­ben. Ér­de­mes ko­mo­lyan ven­nünk a fi­gyel­mez­te­tést.

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Meg­alázó és vér­lá­zító eset tör­tént. Szá­zá­val zú­dul­nak a fel­há­bo­ro­dott vé­le­mé­nyek a ká­vé­zó­láncra.

Meg­alázó és vér­lá­zító eset tör­tént. Szá­zá­val zú­dul­nak a fel­há­bo­ro­dott vé­le­mé­nyek a ká­vé­zó­láncra.

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút, aki évek óta haj­lék­ta­lan­ként él.

Oda a remény? Újabb fordulat a több mint tíz éve eltűnt Maddie McCann ügyében

Oda a remény? Újabb fordulat a több mint tíz éve eltűnt Maddie McCann ügyében

Fel­csil­lant a re­mény a 2007-ben el­tűnt kis­lánnyal kap­cso­lat­ban, de úgy tűnik, még­sem őt ta­lál­ták meg.

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan, pedig lenne rá meg­ol­dás.

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan, pedig lenne rá meg­ol­dás. Több he­lyen is üze­mel­nek haj­lék­ta­lan­szál­lók, de leg­több eset­ben nem akar­ják igénybe venni, hi­szen plusz­ágya­kat is ki­he­lyez­né­nek.

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

A brit haj­lék­ta­lant ele­inte hős­ként em­le­get­ték.

Be­járta az egész vi­lág­saj­tót annak a brit haj­lék­ta­lan­nak az ügye, akit a ta­valy má­jusi man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás után hős­ként ke­zelt a köz­vé­le­mény. A férfi­ról aztán ki­de­rült, hogy a se­gít­ség he­lyett meg­lopta ál­do­za­tait.

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölt meg egy éj­szaka két haj­lék­ta­lant is a ta­ta­bá­nyai fi­a­tal.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan, aki szinte min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rán tölti.

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got, ha­csak a brit leg­felső bí­ró­ság nem az ő ja­vukra dönt.

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Egy alul­já­róba ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a na­pok­ban, ahol egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

Na­ponta több szá­zan pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ut­cá­kon he­gyek­ben álló sze­mét meg­ke­se­ríti az éle­tü­ket.

Na­ponta több szá­zan pa­nasz­kod­nak arra a vá­ros­há­zá­nál, hogy az ut­cá­kon he­gyek­ben álló sze­mét meg­ke­se­ríti az éle­tü­ket.

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Egyre sú­lyo­sabb a hely­zet Ber­lin ut­cáin.

Ugyan a mig­rán­sok több­sé­gét si­ke­rült be­fo­gadó köz­pon­tok­ban el­he­lyezni, a német fő­vá­ros ut­cáin újra egyre több ember je­le­nik meg - sú­lyos­bo­dik a haj­lék­ta­lan­prob­léma.

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Egy 52 éves férfi halt meg.

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban - de már Bu­da­pes­ten is van­nak bal­jós jelek.

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­ért se­gí­tett a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte.

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Hatvan macskával osztja meg az ágyát a hajléktalan nő

Az ál­lat­men­tők si­et­tek a se­gít­sé­gére.

Egy er­dő­ben, ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött él az a haj­lék­ta­lan, aki azért gyűjti be a kóbor macs­ká­kat, hogy ne pusz­tul­ja­nak el. Ál­lat­men­tők se­gí­te­nek rajta.

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Nyu­szis bácsi - így em­le­ge­tik Já­nost, aki dél­utá­non­ként egy busz­ál­lo­más­nál ücsö­rög.

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Egy­másra vi­gyáz­nak, kést, botot hor­da­nak ma­guk­nál, még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok.

Egy­másra vi­gyáz­nak, ön­vé­delmi esz­kö­zö­ket hor­da­nak ma­guk­nál, de még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok. Az utcán alvók na­gyon fél­nek, mi­u­tán áp­ri­lis végén két sors­tár­suk­kal bru­tá­li­san vég­zett a 15 éves ka­masz fiú. Már az sem jel­lemző, hogy va­laki egye­dül al­szik az utcán.

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra a szí­nésznő, aki­nek ba­rát­nője újra tud gond nél­kül enni!

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra a szí­nésznő, aki­nek ba­rát­nője újra tud gond nél­kül enni!

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

A rá­di­ó­so­kat be­in­dí­totta egy mad­ridi pap kez­de­mé­nye­zése.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is meg­in­dí­totta és be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A tisz­te­le­tes meg­nyi­totta a spa­nyol fő­vá­ros leg­me­nőbb ét­ter­mét, ahol séfek főz­nek, de este haj­lék­ta­la­nok ehet­nek ott.

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Három haj­lék­ta­lan és ki­lenc cica meg­in­dító tör­té­nete az óbu­dai er­dő­ből.

A -20 fokos hi­deg­ben sem ment be a me­le­ge­dőre az óbu­dai er­dő­ben élő három haj­lék­ta­lan. Min­den nap meg­küz­de­nek azért, hogy el­lás­sák a hoz­zá­juk sze­gő­dött kis­ci­cá­kat.

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra, ugyanis -10 fok­ban már élet­ve­szé­lyes aludni.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, most hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Szo­morú for­du­la­tot vett a sorsa.

Szo­morú for­du­la­tot vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pu­sá­nak sorsa.

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este az össze­gyűl­tek.

Sokkoló videó az utcáról!

Sokkoló videó az utcáról!

10 év alatt 2500 haj­lék­ta­lan fa­gyott meg Ma­gyar­or­szá­gon!

Döb­be­ne­tes ma­nö­ken ki­hí­vás vi­deót csi­nál­tak egy haj­lék­ta­lan­nal, fel­hívva a fi­gyel­met arra, hogy jön a hideg és egyre több haj­lék­ta­lan fagy meg úgy, hogy szinte észre sem vesszük, el­me­gyünk mel­let­tük.

Megrendítő ölelés: Józsi bácsi, a hajléktalan és a Mama

Megrendítő pillanatok: Rubint Réka elvitte édesanyjához a hajléktalant

Ru­bint Réka se­gí­tett...

A sze­re­tet és az össze­fo­gás ereje óri­ási! Ru­bint Réka pén­tek kért se­gít­sé­get kö­ve­tő­i­től, s lám...

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság közte és Mad­die kö­zött. Rá­adá­sul csak an­go­lul be­szél...

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság közte és Mad­die kö­zött. Rá­adá­sul csak an­go­lul be­szél...

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz.

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de Józsi bácsi rá­cá­folt a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sekre, és Ti­szad­adán marad.

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

A férfi bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel gyil­kolt meg még áp­ri­lis­ban egy hat­vani haj­lék­ta­lant. Össze­sen 83-szor rú­gott bele a férfiba.

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is éle­lem­mel. De most hosszan be­szél­ge­tett is a nehéz sorsú Jó­zseffel és dön­tést ho­zott...

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is éle­lem­mel.

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Az férfit ál­lí­tó­lag már ki is hall­gat­ták a rend­őrök, ám hogy mit kér­dez­tek tőle, azt nem árulta el.

Az férfit ál­lí­tó­lag már ki is hall­gat­ták a rend­őrök, ám hogy mit kér­dez­tek tőle, azt nem árulta el.

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

A csep­pet sem szé­gyen­lős férfi az­után sem volt haj­landó fel­öl­tözni, hogy több­ször is fi­gyel­mez­tet­ték.

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

A XI. ke­rü­let ké­ré­sére bő­ví­tette a zó­ná­kat a fő­vá­ros, ame­lye­ken nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen lakni

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

A ké­re­gető bácsi hul­la­dé­ko­kon élt. Ezt a fel­vé­telt in­kább nem kom­men­tál­juk.

A ké­re­gető bácsi hul­la­dé­ko­kon élt. Ezt a fel­vé­telt in­kább nem kom­men­tál­juk.

Hajléktalanoknak ajánlanak lakást - szexért cserébe

Hajléktalanoknak ajánlanak lakást - szexért cserébe

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a véd­te­len nőket: la­kást biz­to­sí­ta­nak szá­mukra, de a fi­ze­tést ter­mé­szet­ben kérik.

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a véd­te­len nőket: lak­ha­tást biz­to­sí­ta­nak szá­mukra, de a költ­sé­ge­ket úgy fi­zet­te­tik meg, hogy szex­rab­szol­ga­ságra kény­sze­rí­tik őket.

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

Hosszú éve­ken át a Mű­vész Mozi igaz­ga­tója volt, de min­de­nét el­vesz­tette: Szabó Már­ton haj­lék­ta­lan lett és al­kalmi mun­kák­ból pró­bál meg­élni.

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

Hajléktalantanya és szeméttelep lett a gyönyörű kiserdőből

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - ilyen most a kis­erdő Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán.

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - így fest most a kis­erdő Pes­ter­zsé­bet és Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán. A kö­zel­ben élők szí­ve­sen sé­tál­ná­nak itt, de mos­ta­ná­ban min­denki nagy ívben el­ke­rüli a kör­nyé­ket. Il­letve majd­nem min­denki...