CÍMKE: 'hajléktalan'

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Hajléktalanok: 20 perc alatt kiér a Diszpécser Szolgálat

Élet­ve­szé­lyes a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik.

Éj­szaka -4, -6 fokra is lehűl a le­vegő, ez már élet­ve­szé­lyes annak, aki a sza­bad­ban éj­sza­ká­zik. A krí­zis­ko­csi akár 20 perc alatt kiér a se­gít­ség­gel.

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Borzalmas látvány a rozsnyói üzlet mellett: járdán fekvő holttestre bukkantak

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők.

Azon­nal ri­asz­tot­ták a men­tő­ket a já­ró­ke­lők.

Bőven van még férőhely, várják a hajléktalanokat a szállásokra

Bőven van még férőhely, várják a hajléktalanokat a szállásokra

Ideje be­menni a haj­lék­ta­lan­szál­lókba, mert jön a fagy! Aki haj­lék­ta­lant lát az utcán aludni, hívja a se­gítő szol­gá­la­tot!

Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?!

Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?!

El­ké­pesztő ál­la­po­to­kat ta­lál­tunk Bu­da­pes­ten, a par­ko­kat lepik el a haj­lék­ta­la­nok és za­var­ják az em­be­rek nyu­gal­mát.

Ne fagyoskodjon senki az utcákon, van
elég hely a hajléktalanszállókon

Ne fagyoskodjon senki az utcákon,
van elég hely a hajléktalanszállókon

Szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat.

Ke­mény fagy van haj­na­lonta, és ez így is marad a kö­vet­kező na­pok­ban. Saj­nos sok haj­lék­ta­lan van még min­dig az utcán éj­je­lente, pedig szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

Havi 11 ezer forintért bérelhetnek egy szobát a rászorulók

326-an él­het­nek a le­he­tő­ség­gel.

A bu­da­pesti Dózsa György úti át­me­neti haj­lék­ta­lan­szál­lás 326 olyan em­ber­nek biz­to­sít ott­hont, aki fedél nél­kül ma­radt. Szo­ci­á­lis mun­ká­sok se­gí­tik őket.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan a ku­tyája miatt nem megy szál­lóra.

Sok fedél nél­küli nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni a ku­tyá­ját. Ám ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni. Ha va­la­kit a rend­őr­ség át­me­neti szál­lóra küld vagy őri­zetbe vesz, ebén az Ál­lat­mentő Liga segít.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

9 évig élt az utcán, mielőtt rendbe tette az életét

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is tudja, ho­gyan lehet talpra állni.

Al­ko­ho­lista csa­ládba szü­le­tett Belán Tamás, aki tudja, ho­gyan lehet egé­szen mélyre csúszni a pia miatt, de azt is meg­mu­tatta, ho­gyan lehet talpra állni a haj­lék­ta­lan­ság­ból. Sőt, va­lódi, új éle­tet kez­deni! Ma már al­bér­let­ben lakik, van mun­kája és sze­relme: hely­re­jött az élete.

Változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

27 éve hajléktalan, mégsem az utcán él

27 éve hajléktalan, mégsem az utcán él

Nincs hely a vi­lá­gon, amit az 57 éves Nagy Ju­li­anna ott­ho­ná­nak ne­vez­het.

Nincs hely a vi­lá­gon, amit az 57 éves Nagy Ju­li­anna ott­ho­ná­nak ne­vez­het, és ez már 9 éves kora óta így van. Akkor ke­rült ál­lami gon­do­zásba, majd mun­kás­szál­lóra - végül az ut­cára. Még­sem élt soha köz­te­rü­le­ten.

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Utcára került, hajléktalan lett az egykori világsztár

Az utcán ten­geti éle­tét.

Ti­zen­négy éven át ját­szott a leg­ma­ga­sabb szin­tén a ka­na­dai hokis, aki ma az utcán ten­geti éle­tét.

Hajléktalanok miatt égnek le az épületek

Hajléktalanok miatt égnek le kultikus épületek

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó...

Meg­sem­mi­sült a le­gen­dás Hű­vös­völ­gyi Vi­gadó. Úgy tud­juk, a be­köl­töző haj­lék­ta­la­nok gyúj­tot­ták fel az egy­kori híres kon­cert- és es­kü­vő­hely­színt.

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz. A Ta­ta­bá­nyai Tör­vény­szék meg­hozta az íté­le­tet.

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

Adósságcsapdába került, hajléktalan lehet Szilágyi István

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt, ezért el­ár­ve­rez­he­tik a há­zu­kat. A mű­vész azt mondta, be­le­hal, ha az ut­cára kerül.

A csa­lád kép­te­len fi­zetni a hi­telt, ezért el­ár­ve­rez­he­tik a há­zu­kat. A mű­vész azt mondta, be­le­hal, ha az ut­cára kerül.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett..

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Végre! Eltűnnek az utcáról a hajléktalanok

Végre! Eltűnnek az utcáról a hajléktalanok

Alap­tör­vény tiltja a köz­te­rü­le­ten élést.

Alap­tör­vénybe ik­tatta a köz­te­rü­le­ten való élet­vi­tel­szerű tar­tóz­ko­dás ti­lal­mát az Or­szág­gyű­lés, és ezzel el­há­rult az aka­dá­lya régi prob­léma meg­ol­dása elől.

Ilyet még nem láttunk! Ezt csinálta a részeg hajléktalan a kecskeméti templomban

Ilyet még nem láttunk! Ezt csinálta a részeg hajléktalan a kecskeméti templomban

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni.

Meg­pró­bál­ták ki­tes­sé­kelni, de attól csak bát­rabb lett. A ré­szeg férfi ittas ál­la­pot­ban, ke­zé­ben egy sze­szes ita­los üveg­gel be­sé­tált a temp­lom elő­te­rébe, éppen mise köz­ben.

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy él

Mindenét elveszítette a magyar lottómilliomos: rettenetes, ahogy most él

Zsolt 47,8 mil­liót nyert a lot­tón, két hónap alatt min­dent el­ve­szí­tett.

A ta­szári Varga Zsolt 47,8 mil­lió fo­rin­tot nyert a lot­tón. A bol­dog­ság he­lyett azon­ban a földi pokol ju­tott neki...

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Hajléktalan lett az amputált lábú kisfiú és családja

Lejár a bér­leti szer­ző­dés.

Lejár az ön­kor­mány­zati lakás bér­leti szer­ző­dése, amit nem hosszab­bí­tot­tak meg, így La­ka­tos Ro­land Fe­renc­nek és csa­lád­já­nak el kell hagyni a la­kást.

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Elképesztő, mire bukkantak egy holtan talált hajléktalannál

Évek óta ké­re­ge­tett az utcán.

Évek óta ké­re­ge­tett az utcán a nő, pedig nem lett volna rá szük­sége! Az ügyé­ben in­dult vizs­gá­lat rá­adá­sul újabb meg­lepő ered­ményt ho­zott.

Megtalálták, méltatlan dolgot művel az utcán a sztárénekes gyereke

Megtalálták, méltatlan dolgot művel az utcán a sztárénekes gyereke

Ha vi­lág­hírű apja csak egy ki­csit is tá­mo­gatná, min­den más­képp lenne.

Ha vi­lág­hírű apja csak egy ki­csit is tá­mo­gatná, min­den más­képp lenne.

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

Kegyetlenül végzett két férfival a 15 éves magyar tini, áldozata cipőjében ment haza

El­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vég­zett két haj­lék­ta­lan­nal a ta­ta­bá­nyai Apolló.

El­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vég­zett két haj­lék­ta­lan­nal a ta­ta­bá­nyai Apolló. Ügyé­ben íté­let szü­let­het.

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A neten könyörög a világsztár lánya: hajléktalan lett

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta.

A világ leg­is­mer­tebb "har­cos" szí­né­szé­nek lánya, az in­ter­ne­ten keres se­gít­sé­get. Csa­ládja ki­ta­gadta, mivel egy nővel él.

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt! Rá­adá­sul ha­sonló dol­gok tör­tén­nek Lon­don­ban is.

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Elképesztő dolog derült ki a Nyugatinál fekvő, letakart "halottról"

Megér­ke­zett a rend­őr­ség hi­va­ta­los vá­la­sza arról, mi a hely­zet a Nyu­ga­ti­nál fekvő, le­ta­kart em­ber­rel.

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás.

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben. A haj­lék­ta­la­nokra és az idő­sekre job­ban kell fi­gyelni.

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Halott férfit találtak az utcán Egerben

Nem az egyet­len eset volt. Hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni rajta.

Nem az egyet­len eset volt. Neki hiába pró­bál­tak töb­ben is se­gí­teni, ő nem sze­rette volna. Or­szág­szerte töb­ben jár­hat­nak ha­son­lóan, pedig lenne rá meg­ol­dás.

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a gye­rek egye­dül sé­tált a vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte.

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a szlo­vák gye­rek egye­dül sé­tált a vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója. Az utolsó éj­sza­kán is ez tör­tént.

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Teljes döbbenet: Megfagyott a levegő Starbucks-ban

Meg­alázó és vér­lá­zító eset tör­tént. Szá­zá­val zú­dul­nak a fel­há­bo­ro­dott vé­le­mé­nyek a világ egyik leg­na­gyobb és leg­nép­sze­rűbb ká­vé­zó­lán­cára.

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

Borzalmas körülmények között él a világsztár fia, látni sem akarja

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút.

A híres éne­kes, Tom Jones még sosem ke­reste fel a most 29 éves fiút, aki évek óta haj­lék­ta­lan­ként él.

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

Nem hiszed el, mennyi édességet kaptak a gyerekek a nyuszis hajléktalantól

A nyu­szis bácsi, idén is min­den dél­után­ját a Sta­di­o­nok­nál töl­tötte, hogy gye­re­kek aján­dé­kára gyűjt­sön pénzt.

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Borzalmas kínok között haltak meg áldozatai, bíróság előtt a gyilkos fiú

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölt meg egy éj­szaka két haj­lék­ta­lant is a ta­ta­bá­nyai fi­a­tal.

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

Hajléktalan zsebelte ki a nőt, akinek unokája éppen haldoklott

A brit haj­lék­ta­lant ele­inte hős­ként em­le­get­ték.

Be­járta az egész vi­lág­saj­tót annak a brit haj­lék­ta­lan­nak az ügye, akit a ta­valy má­jusi man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás után hős­ként ke­zelt a köz­vé­le­mény. A férfi­ról aztán ki­de­rült, hogy a se­gít­ség he­lyett meg­lopta ál­do­za­tait.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

He­gyek­ben áll a sze­mét.

Na­ponta több szá­zan pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ut­cá­kon he­gyek­ben álló sze­mét meg­ke­se­ríti az éle­tü­ket - meg­ol­dás szü­let­het a prob­lé­mára.

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Hajléktalanokkal küzd a német főváros

Egyre sú­lyo­sabb a hely­zet Ber­lin ut­cáin.

Ugyan a mig­rán­sok több­sé­gét si­ke­rült be­fo­gadó köz­pon­tok­ban el­he­lyezni, a német fő­vá­ros ut­cáin újra egyre több ember je­le­nik meg - sú­lyos­bo­dik a haj­lék­ta­lan­prob­léma.

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got.

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell ha­ma­ro­san el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got, ha­csak a brit leg­felső bí­ró­ság nem az ő ja­vukra dönt.

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Hihetetlen dolgot tettek a hajléktalanok a budapesti aluljáróban

Egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Egy kö­zép­korú, haj­lék­ta­lan nő vesz­tette el az esz­mé­le­tét.

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Tarol a zombidrog, Budapest is veszélyben

Van­nak bal­jós jelek.

A leg­újabb és leg­ol­csóbb ká­bí­tó­szer miatt a The Wal­king Dead zom­bi­so­ro­zat képei ele­ve­ned­nek meg az Egye­sült Ki­rály­ság vá­ro­sa­i­ban.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Késsel, bottal járnak a hajléktalanok Tatabányán

Egy­másra vi­gyáz­nak, de még éj­jeli őr­szol­gá­la­tot is szer­vez­nek a ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­la­nok. Már az sem jel­lemző, hogy va­laki egye­dül al­szik az utcán.

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is!

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Cukrosbácsinak nézik, pedig minden vágya, hogy gyerekeknek szerezzen örömet

Nyu­szis bácsi - így em­le­ge­tik Já­nost, aki dél­utá­non­ként egy busz­ál­lo­más­nál ücsö­rög.

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Fogsort ajándékozott a hajléktalannak a híres színésznő

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra...

Régi ígé­re­tét vál­totta va­lóra a szí­nésznő, aki­nek ba­rát­nője újra tud gond nél­kül enni!

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes ét­ter­met nyi­tott, ahol haj­lék­ta­la­nok esz­nek.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes ét­ter­met nyi­tott, ahol haj­lék­ta­la­nok esz­nek.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még drog­függő volt...

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul. Na, de mi a re­cept?

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Kiteszik a lakásából, hajléktalan lesz a magyar kapus

Szo­morú for­du­la­tot vett a sorsa.

Szo­morú for­du­la­tot vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pu­sá­nak sorsa.

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

Hajléktalan lett a rádiós műsorvezető

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra, ugyanis -10 fok­ban már élet­ve­szé­lyes aludni.

A Slá­ger Fm mű­sor­ve­ze­tője sze­retné fel­hívni a fi­gyel­met a hi­deg­ben szen­vedő haj­lék­ta­la­nokra.

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este.

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este.

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Ró­má­ban él, de csak an­go­lul be­szél...

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság közte és Mad­die kö­zött. Rá­adá­sul csak an­go­lul be­szél...

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz.

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de Józsi bácsi rá­cá­folt a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sekre, és Ti­szad­adán marad.

Sokkoló videó az utcáról!

Sokkoló videó az utcáról!
Döbbenetes manöken kihívás videót csináltak egy hajléktalannal, felhívva a figyelmet arra, hogy jön a hideg és egyre több hajléktalan fagy meg.

Döb­be­ne­tes ma­nö­ken ki­hí­vás vi­deót csi­nál­tak egy haj­lék­ta­lan­nal, fel­hívva a fi­gyel­met arra, hogy jön a hideg és egyre több haj­lék­ta­lan fagy meg úgy, hogy szinte észre sem vesszük.

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

A férfi bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel gyil­kolt meg egy haj­lék­ta­lant.

A férfi bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel gyil­kolt meg még áp­ri­lis­ban egy hat­vani haj­lék­ta­lant. Össze­sen 83-szor rú­gott bele a férfiba, mi­előtt fel­gyúj­totta volna.

Megrendítő pillanatok: Rubint Réka elvitte édesanyjához a hajléktalan Józsi bácsit

Megrendítő pillanatok: Rubint Réka elvitte édesanyjához a hajléktalan Józsi bácsit

A sze­re­tet és az össze­fo­gás ereje óri­ási! Ru­bint Réka se­gí­tett...

A sze­re­tet és az össze­fo­gás ereje óri­ási!

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Rubint Réka megment egy hajléktalant!

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is...

Réka gyak­ran látta a férfit, ami­kor vá­sá­rolni ment és gyak­ran se­gí­tette is éle­lem­mel. De most hosszan be­szél­ge­tett is a nehéz sorsú Jó­zseffel...

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Ezért tűnt el a robbantás előtt a Teréz körúti hajléktalan!

Az férfit ál­lí­tó­lag már ki is hall­gat­ták a rend­őrök, ám hogy mit kér­dez­tek tőle, azt nem árulta el.

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

Hajléktalan öregembert rúgtak fel a migránsok - durva videó!

A ké­re­gető bácsi hul­la­dé­ko­kon élt. Ezt a fel­vé­telt in­kább nem kom­men­tál­juk.

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - így fest most a kis­erdő Pes­ter­zsé­bet és Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán...

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

Meztelenül napozó hajléktalan sokkolta a járókelőket a Medikus-kertben!

Több­ször is fi­gyel­mez­tet­ték: jó lenne, ha ma­gára kapná ru­háit...

A csep­pet sem szé­gyen­lős férfi az­után sem volt haj­landó fel­öl­tözni, hogy több­ször is fi­gyel­mez­tet­ték.

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

Újabb helyekről tiltották ki a hajléktalanokat a fővárosban

A XI. ke­rü­let ké­ré­sére bő­ví­tette a zó­ná­kat a fő­vá­ros, ame­lye­ken nem lehet élet­vi­tel­sze­rűen lakni

Hajléktalanoknak ajánlanak lakást - szexért cserébe

Hajléktalan nőknek ajánlanak lakást - szexért cserébe

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a nőket.

Per­ver­zek hasz­nál­ják ki a véd­te­len nőket: lak­ha­tást biz­to­sí­ta­nak szá­mukra, de a költ­sé­ge­ket úgy fi­zet­te­tik meg, hogy szex­rab­szol­ga­ságra kény­sze­rí­tik őket.

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

Rengetegen segítenek a hajléktalanná lett moziigazgatónak!

2012-ig ve­zette a bu­da­pesti Mű­vész Mozit. A Fa­ce­boo­kon most pél­dát­lan össze­fo­gás in­dult a meg­se­gí­té­sére...

2012-ig ve­zette a bu­da­pesti Mű­vész Mozit. A Fa­ce­boo­kon pél­dát­lan össze­fo­gás in­dult a meg­se­gí­té­sére...

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

Itt találták meg a rejtélyes holttestet Szombathelyen

Egy kö­zép­korú férfi holt­tes­té­hez ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Szom­bat­he­lyen. A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

Egy kö­zép­korú férfi holt­tes­té­hez ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Szom­bat­he­lyen. A férfi egy tár­sas­ház előtt fe­küdt.

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

Nem­csak ma­gára költ.

A nyug­dí­jas spor­toló va­gyo­nát nagy­já­ból 500 mil­lió angol fontra be­csü­lik. Ami­ből nem­csak ma­gára és csa­lád­jára, hanem a rá­szo­ru­lókra is költ.

Hajléktalan fenyegetett bombával Szekszárdon

Hajléktalan fenyegetett bombával Szekszárdon

Annyira ré­szeg volt a férfi, hogy egye­ne­sen a bí­ró­ság épü­lete elől in­tézte a fe­nye­gető te­le­font.

Fájdalmas titok derült ki az RTL Klub sztárjáról

Fájdalmas titok derült ki az RTL Klub sztárjáról

A vá­rat­lan ven­dég­ként a Farmra lá­to­gató ÉNB Zsófi­val hamar meg­ta­lál­ták a közös han­got. Oly­annyira, hogy tel­je­sen meg­nyílt neki.

A vá­rat­lan ven­dég­ként a Farmra lá­to­gató ÉNB Zsófi­val hamar meg­ta­lál­ták a közös han­got. Oly­annyira, hogy tel­je­sen meg­nyílt neki, és olyas­mit is el­mon­dott, amit eddig sen­ki­nek.

Hajléktalanként él Farm Cintia anyukája!

Hajléktalanként él Farm Cintia anyukája!

Az RTL bom­bá­zója ször­nyű gye­rek­ko­rá­ról me­sélt, al­ko­ho­lista édes­anyja ugyanis évek óta nem fog­lal­ko­zik vele, édes­ap­já­val pedig a mai napi nem ta­lálja a közös han­got.

Az RTL bom­bá­zója ször­nyű gye­rek­ko­rá­ról me­sélt, al­ko­ho­lista édes­anyja ugyanis évek óta nem fog­lal­ko­zik vele.

Szándékos gyújtogatás történt a Havanna lakótelepen

Szándékos gyújtogatás történt a Havanna lakótelepen

Egy haj­lék­ta­lan au­tó­ját gyúj­tot­ták fel.

Több szem­tanú azt ál­lítja, egy su­han­cok­ból álló cso­port szállt rá az au­tó­ban élő haj­lék­ta­lanra. Nem elő­ször pró­bál­ták ki­füs­tölni a sze­ren­csét­lent.

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Így szilveszterezett a hajléktalan Aranka néni, az Erzsébet híd lábánál

Be­ü­tött a ke­mény tél, ami iga­zán fáj­dal­mas egy mu­la­tásra hi­va­tott napon, pláne ha az em­ber­nek nincs fedél a feje fö­lött.

Lilu pillanatok alatt került a luxusból a nyomorba

Lilu pillanatok alatt került a luxusból a nyomorba

Laosz és Moszkva után egy te­je­sen más kö­zeg­ben, a haj­lék­ta­la­nok kö­zött ku­tatja az el­tűnt csa­lád­ta­go­kat.

Lilu ne­ki­vá­gott a Ke­re­sem a csa­lá­dom má­so­dik része foly­ta­tá­sá­nak. Laosz és Moszkva után egy te­je­sen más kö­zeg­ben, a haj­lék­ta­la­nok kö­zött ku­tatja az el­tűnt csa­lád­ta­go­kat.