CÍMKE: 'haj'

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Neked is meg­for­dult már a fe­jed­ben, hogy ki­pró­bálj egy vad színű fri­zu­rát, de nem aka­rod hosszú hó­na­pokra tönk­re­tenni a hajad? Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel el­ké­pesztő színű al­kalmi fri­zu­rát va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Titkos szivárványhaj az új divat

Titkos szivárványhaj az új divat

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre.

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad. A tit­kos szi­vár­vány­haj tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, mert bár­mi­kor el­rejt­he­ted!

Te jó ég, elképesztő színnel festetik idén a hajukat a nők

Te jó ég, elképesztő színnel festetik idén a hajukat a nők

Te jó ég, elképesztő színnel festetik idén a hajukat a nők

Ha sze­ret­nél ki­tűnni a át­la­go­sak ten­ge­ré­ből, vá­lassz az új szi­vár­vány­haj ár­nya­la­tok közül. Ga­ran­tál­tan vi­lá­gí­tani fogsz.

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek a ko­rod­nál? Va­gánnyá és sze­xivé va­rá­zsol a rövid haj.

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek a ko­rod­nál? Va­gánnyá és sze­xivé va­rá­zsol a rövid haj.

Válogatott focistánk búcsút intett szerelmének

Válogatott focistánk búcsút intett szerelmének

A fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság egyik ma­gyar hőse sze­rint néha vál­tani kell.

A fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság egyik ma­gyar hőse sze­rint néha vál­tani kell.

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője.

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője.

Hogy tetszik jobban Orosz Barbara? Szavazz!

Hogy tetszik jobban Orosz Barbara? Szavazz!

Tel­jes stí­lus­vál­tás!

Egyik nap­ról a má­sikra tel­jes stí­lus­vál­tá­son ment ke­resz­tül az eddig vörös ha­já­ról híres mű­sor­ve­ze­tőnő!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó! Mu­tat­juk, me­lyek lesz­nek az igazi slá­ge­rek.

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik.

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

A fes­tett hajú nők job­ban te­szik ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Az em­be­rek gyak­ran össze­kö­tik a mi­nő­sé­get a drága ter­mé­kek­kel, pedig a kettő nem min­dig jár együtt. A fes­tett hajú nők azon­ban job­ban te­szik, ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról, mint ami­lyen mond­juk Gi­sele Bünd­chen­nek van? A dús, hosszú és csil­logó haj a nő­i­es­ség jel­képe.

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról, mint ami­lyen mond­juk Gi­sele Bünd­chen­nek van? A dús, hosszú és csil­logó haj a nő­i­es­ség jel­képe.

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Erre egyet­len szor­gal­mas ae­ro­bi­kozó sem szá­mí­tott: Ru­bint Réka tel­je­sen új fri­zu­rá­val nyi­totta meg az Alak­re­form Bált.

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

46 fo­cista ke­rült bajba.

Ilyet még sosem kér­tek a sok he­lyütt meg­for­dult ma­gyar fut­ball­sztár­tól. 46 fo­cista ke­rült bajba az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Ez lesz a tavasz legnagyobb hajdivatja: Karamell ragyogás!

Ez lesz a tavasz legnagyobb hajdivatja: Karamell ragyogás!

Álom­szép ár­nya­la­tok­kal ér­ke­zik a ta­vasz: az új divat ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál arra, hogy bom­bázó le­gyél.

Álom­szép ár­nya­la­tok­kal ér­ke­zik a ta­vasz: az új divat ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál arra, hogy bom­bázó le­gyél.

Sokkoló fotót posztolt Szalai nagy ellensége

Sokkoló fotót posztolt Szalai nagy ellensége

Olyan lé­pésre szánta el magát a kö­zép­pá­lyás, amire senki sem szá­mí­tott. Kér­dés, hogy mi lesz ez­után a név­je­gyé­nek szá­mító fri­zu­rá­val.

Olyan lé­pésre szánta el magát a kö­zép­pá­lyás, amire senki sem szá­mí­tott. Kér­dés, hogy mi lesz ez­után a név­je­gyé­nek szá­mító fri­zu­rá­val.

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Mo­dern és igéző le­szel.

Az arcon és a te­kin­te­ten van a hang­súly a 2017-es haj­di­vat sze­rint. Mo­dern és igéző le­szel, ha így hor­dod a fri­zu­rád.

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

2017 nagy hajdivatja: blorange lesz az igazán menő

Ideje a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni.

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, ideje las­san le­vet­nünk a szür­ke­sé­get, és a ter­mé­szet­tel együtt meg­újulni. Mi le­hetne jobb meg­ol­dás, mint egy va­do­natúj fri­zura.

Szexibb a copf, mint valaha! Ezekkel az ötletekkel bombázó leszel

Szexibb a copf, mint valaha! Ezekkel az ötletekkel bombázó leszel

Na­gyon iz­gal­mas lesz az új trend.

A ló­fa­rok újra fény­ko­rát éli. De már nem kell meg­elé­ged­ned az unal­mas fa­zon­nal. Sok­kal iz­gal­ma­sab­bak ér­kez­tek a trendbe.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Álomszép, nőies a lokni! 5 szuper módszer sütővas nélkül, kényelmesen

Álomszép, nőies a lokni! 5 szuper módszer sütővas nélkül, kényelmesen

Nőies, hul­lá­mos haj­zu­ha­tag in­gyen, ott­hon, könnyen? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­he­ted el!

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Ez a hajfestési technika tarol majd 2017-ben: a pinwheel

Kö­szöntsd rsze­xin az új évet!

Is­merd meg a pinw­he­elt, ami első pil­lan­tásra na­gyon ha­son­lít a mel­íro­zásra, de mégis tel­je­sen más a tech­ni­kája. Kö­szöntsd szu­per­sze­xin az új évet!

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

A legdögösebb szilveszteri frizurák - 10 perc alatt elkészítheted!

A legdögösebb szilveszteri frizurák - 10 perc alatt elkészítheted!

Lát­vá­nyos, szexi fri­zu­rá­val in­dulj neki az új­év­nek!

Lát­vá­nyos, szexi fri­zu­rá­val in­dulj neki az új­év­nek! Eze­ket gye­rek­já­ték ma­gad­nak el­ké­szí­te­ned.

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Ez a hajszín lesz 2017 legnagyobb slágere! Igazi bombázó leszel!

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Gyö­nyörű haj­szín hó­dí­totta meg máris a 2017-es évet. Gyö­nyörű, sej­tel­mes szép­ség le­szel te is.

Íme a frizura, ami azonnal 10 évet fiatalít

Íme a frizura, ami azonnal 10 évet fiatalít

Ha meg­fo­ga­dod ezt a 3 egy­szerű ta­ná­csot - va­ló­ban sok­kal fi­a­ta­lo­sabb lesz pil­la­na­tok alatt a meg­je­le­né­sed.

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ezek az éte­lek tele van­nak olyan táp­anya­gok­kal, amik a haj szá­mára ér­té­ke­sek le­het­nek. Fe­lejtsd el a drága pa­ko­lá­so­kat!

"Csomózás" lesz az idei ősz legmenőbb hajdivatja

"Csomózás" lesz az idei ősz legmenőbb hajdivatja

Olyan haj­trend fog ta­rolni az idén, ami min­den­ki­nek jól áll, és még el­ké­szí­teni is könnyű.

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Ki­lenc hasz­nos ötlet.

Ki­lenc hasz­nos ötlet. De miért is olyan fon­tos a rend­sze­res haj­vá­gás?

Hirtelen felindulásból levágatta a haját Rubint Réka!

Hirtelen felindulásból levágatta a haját Rubint Réka!

A fit­nesz­ki­rálynő úgy dön­tött, itt az ideje a külső át­ala­ku­lás­nak! Az ered­mény hi­he­tet­lenre si­ke­rül!

A fit­nesz­ki­rálynő úgy dön­tött, itt az ideje a külső át­ala­ku­lás­nak! Az ered­mény hi­he­tet­lenre si­ke­rül!

Meggondolatlan dolgot tett Pintér Tibor! Mit szól ehhez új barátnője?

Meggondolatlan dolgot tett Pintér Tibor! Mit szól ehhez új barátnője?

A nép­szerű szí­nész új kap­cso­lata miatt már ka­pott hi­de­get-me­le­get. Va­ló­szí­nű­leg ezt a dön­té­sét sem hagy­ják majd szó nél­kül!

Cristiano Ronaldo hajat festetett

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ez lesz 2017 legütősebb hajtrendje

Ha eddig is ka­csin­gat­tál a rö­vi­debb fri­zura felé, de nem mer­ted ki­pró­bálni, akkor itt az ideje, hogy 2017-ben le­vá­gasd a hajad! Nyugi, nem kell egy­ből a fiús fa­zonra gon­dolni.

Ha eddig is ka­csin­gat­tál a rö­vi­debb fri­zura felé, de nem mer­ted ki­pró­bálni, akkor itt az ideje, hogy 2017-ben le­vá­gasd a hajad!

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

Az idei téli sze­zon leg­újabb nagy rob­ba­nása hi­va­ta­lo­san is a tig­ris­haj lesz.

Őrült hajszín hódít: ez a tél legdögösebb frizurája

Őrült hajszín hódít: ez a tél legdögösebb frizurája

Vi­gyázz, nem min­den­ki­nek áll jól!

A szürke után nem gon­dol­tuk, hogy jöhet még fel­tű­nőbb és sze­xibb haj­szín idén. Té­ved­tünk, ugyanis az iga­zán be­vál­la­ló­sak még ezt is tud­ják fo­kozni.

Jaj: Megrémültek rajongói Zséda fotójától!

Jaj: Megrémültek rajongói Zséda fotójától!

A gyö­nyörű éne­kesnő fur­csa fotót osz­tott meg Ins­tag­ra­mon. Több kö­ve­tője is meg­hök­kent a kép lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő fur­csa fotót osz­tott meg Ins­tag­ra­mon. Több kö­ve­tője is meg­hök­kent a kép lát­tán!

A legjobb hajpakolás, amitől télen is gyorsan nő a hajad

A legjobb hajpakolás, amitől télen is gyorsan nő a hajad

Ettől a szu­per haj­pa­ko­lás­tól nem­csak élet­tel teli és fé­nyes lesz a hajad, hanem ha­ma­ro­san hosszú is!

Ebben a hideg idő­szak­ban sok­kal ne­he­zebb jut hozzá a hajad azok­hoz a táp­anya­gok­hoz, me­lyek a nö­ve­ke­dé­sért fe­lel­nek. Ezzel a szu­per haj­pa­ko­lás­sal vi­szont pó­tol­ha­tod mind­ezt, így nem­csak élet­tel teli és fé­nyes lesz a hajad, hanem ha­ma­ro­san hosszú is! Pró­báld ki a csil­logó tin­cse­kért!

Viszlát ombre idén a grombre lesz a menő

Viszlát ombre idén a grombre lesz a menő

A szín­át­me­ne­tes haj évek óta hódít fri­zu­ra­di­vat­ban. Most azon­ban egy egé­szen ext­rém ár­nya­lat bo­lon­dí­totta meg a nőket.

A szín­át­me­ne­tes haj évek óta hódít fri­zu­ra­di­vat­ban. Most azon­ban egy egé­szen ext­rém ár­nya­lat bo­lon­dí­totta meg a nőket.

Őrület, ez történik a frizuráddal, ha fordítva mosol hajat

Őrület, ez történik a frizuráddal, ha fordítva mosol hajat

Miért ne cse­rél­het­néd fel a sor­ren­det? Evvel a remek szép­ség­trük­kel, sok­kal dú­sabb­nak tűnik majd a hajad!

Miért ne cse­rél­het­néd fel a sor­ren­det? Evvel a remek szép­ség­trük­kel, sok­kal dú­sabb­nak tűnik majd a hajad!

Tökéletes hullámok, csavarj pólót a hajadra

Tökéletes hullámok, csavarj pólót a hajadra

Gyö­nyörű lok­nikra vágysz, mintha most jöt­tél volna ki a fod­rász­tól? Ezzel a tech­ni­ká­val nem csak időt spó­rolsz!

Gyö­nyörű lok­nikra vágysz, mintha most jöt­tél volna ki a fod­rász­tól? Ezzel a tech­ni­ká­val nem csak időt spó­rolsz, de a hajad egész­sé­gét is meg­őriz­he­ted!

Ehhez mit szólsz? Ez a hajszín lesz idén ősszel a divat

Ehhez mit szólsz? Ez a hajszín lesz idén ősszel a divat

Min­den év­szak­ban kell egy kis meg­úju­lás! Fe­lejtsd el a jól meg­szo­kott for­mát és színt!

Min­den év­szak­ban kell egy kis meg­úju­lás! Fe­lejtsd el a jól meg­szo­kott for­mát és színt! Fris­sítsd fel a hajad egy új ár­nya­lat­tal, és ma­ga­biz­to­sab­ban lépsz majd az ut­cára.

Őrület: visszatér a 70-es évek hajdivatja

Őrület: visszatér a 70-es évek hajdivatja

Vissza­tér­nek a gön­dör für­tök.

Retro és ext­ra­va­gáns, múl­tat idéző és mo­dern egy­szerre. Vissza­tér­nek a gön­dör für­tök a fri­zura-di­vat­ban.

Shane Tusup nem viccel, tényleg kopasz lett

Shane Tusup nem viccel, tényleg kopasz lett

Egye­lőre fur­csa meg­szokni...

Egye­lőre fur­csa meg­szokni Hosszú Ka­tinka fér­jé­nek áb­rá­za­tát. A jelek sze­rint a baj­nok­nő­nek nincs ezzel baja.

Bomlott kép: őrült fotó Hosszú Katinka férjéről

Bomlott kép: őrült fotó Hosszú Katinka férjéről

Me­gint na­gyot ala­kí­tott úszó­sztá­runk edző-férje. Az Iron Lady­vel vagy a fod­rá­szá­val ka­pott hajba Shane Tusup?

Me­gint na­gyot ala­kí­tott úszó­sztá­runk edző-férje. Az Iron Lady­vel vagy a fod­rá­szá­val ka­pott hajba Shane Tusup?

Viszlát bayalage: FLAMBOYAGE az új ombre, ez az év hajtrendje

Viszlát bayalage: FLAMBOYAGE az új ombre, ez az év hajtrendje

Íme az új tech­nika, amit imádni fogsz, és ami kö­te­lező lesz idén ős­szel.

Íme az új tech­nika, amit imádni fogsz, és ami kö­te­lező lesz idén ős­szel.

Majdnem belehalt a hajevésbe a fiatal lány

Majdnem belehalt a hajevésbe a fiatal lány

Mióta haj van a fején, foly­ton szo­po­gatta és rág­csálta. Más­fél ki­ló­nyi gyűlt össze a gyom­rá­ban. Majd­nem be­le­halt, meg kel­lett mű­teni.

Mióta haj van a fején, foly­ton szo­po­gatta és rág­csálta. Más­fél ki­ló­nyi gyűlt össze a gyom­rá­ban. Majd­nem be­le­halt, meg kel­lett mű­teni.

Így feküdj le vizes hajjal, hogy másnap is tökéletes legyen a frizurád

Így feküdj le vizes hajjal, hogy másnap is tökéletes legyen a frizurád

Fá­radt vagy hajat szá­rí­tani, de félsz a más­napi kó­cos­ság­tól?

Túl fá­radt vagy, hogy meg­szá­rítsd a hajad, de félsz, hogy ha vizes haj­jal al­szol, más­napra kócos le­szel?

Hülye frizurák versenye az Eb-n, nehéz kiválasztani a győztest

Hülye frizurák versenye az Eb-n, nehéz kiválasztani a győztest

Haj­me­resztő al­ko­tá­sok dí­szí­tik né­mely fo­cista fejét. Ver­seny­zők­ből akad szép szám­mal.

Szerelmi bánat miatt változtatott külsején Muri Enikő?

Szerelmi bánat miatt változtatott külsején Muri Enikő?

Rá sem lehet is­merni.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel leg­újabb képét. Rá sem lehet is­merni az X-Fak­tor egy­kori fel­fe­de­zett­jére.

Kibuggyantak a szűk ruhából Bálint Antónia hatalmas mellei!

Kibuggyantak a szűk ruhából Bálint Antónia hatalmas mellei!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ere­de­ti­leg új fri­zu­rá­ját akarta meg­mu­tatni...

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ere­de­ti­leg új fri­zu­rá­ját akarta meg­mu­tatni ra­jon­gó­i­nak, a férfi­ak­nak azon­ban biz­tos egész máson akad meg a te­kin­te­tük...

4 gyakorlat, ami tökéletesen eltünteti a melltartóhájat

4 gyakorlat, ami tökéletesen eltünteti a melltartóhájat

A leg­kar­csúbb nők éle­tét is gyak­ran meg­ke­se­ríti né­hány zsír­párna. De ne ke­se­regj, in­kább szállj harcba el­le­nük!

A leg­kar­csúbb nők éle­tét is gyak­ran meg­ke­se­ríti né­hány zsír­párna. De ne ke­se­regj, in­kább szállj harcba el­le­nük! Íme a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­tok a há­ta­don ki­buggyanó há­jacs­kák ellen.

Ijesztő szépészeti kezelésre jár Dukai Regina

Ijesztő szépészeti kezelésre jár Dukai Regina

Össze­sen hat­ezer szú­rásra lesz szük­sége a ma­gyar mo­dell­nek ahhoz, hogy meg­aka­dá­lyozza a haj­hul­lást.

Össze­sen hat­ezer szú­rásra lesz szük­sége a ma­gyar mo­dell­nek ahhoz, hogy meg­aka­dá­lyozza a haj­hul­lást.

Megdöbbentek a rajongók Várkonyi Andrea új külsején!

Megdöbbentek a rajongók Várkonyi Andrea új külsején!

A Té­nyek egy­kori hír­adósa ki­hasz­nálta, hogy egy időre le­ke­rült a kép­er­nyő­ről, és stí­lust vál­tott. Igaz, csak ide­ig­le­ne­sen!

A Té­nyek egy­kori hír­adósa ki­hasz­nálta, hogy egy időre le­ke­rült a kép­er­nyő­ről, és stí­lust vál­tott. Igaz, csak ide­ig­le­ne­sen!

Megtaláltuk Budapest leghosszabb haját!

Megtaláltuk Budapest leghosszabb haját!

Igaz, a vi­lág­re­kor­der­től még na­gyon messze van, de azért így is bá­mu­la­tos a haj­fo­nat, amit a fő­vá­ros­ban ta­lál­tunk!

Igaz, a vi­lág­re­kor­der­től még na­gyon messze van, de azért így is bá­mu­la­tos a haj­fo­nat, amit a fő­vá­ros­ban ta­lál­tunk!

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val.

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val. Rá­jössz, miért?

Szerda este óta a Bayern-focistán röhög az internet

Szerda este óta a Bayern-focistán röhög az internet

Coman nem erre vá­gyott.

Kings­ley Coman nem ilyen nép­sze­rű­ségre vá­gyott. Ma már a fod­rá­sza is el­buj­do­kolna jó mélyre.

Megtalálták a helyet, ahol Donald Trump a haját növeszti

Megtalálták a helyet, ahol Donald Trump a haját növeszti

Nor­vé­gi­á­ban!

A re­pub­li­ká­nus el­nök­je­lölt ha­já­ról már ren­ge­teg vicc szü­le­tett, de ez a mos­tani min­dent visz.

Hullámos haj 2 perc alatt, ha kapkodva indul a reggeled

Hullámos haj 2 perc alatt, ha kapkodva indul a reggeled

Ezzel a mód­szer­rel pil­la­na­tok alatt remek fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak. Csak egy haj­va­sa­lóra és né­hány alu­fó­lia da­rabra lesz szük­sé­ged.

Ezzel a mód­szer­rel pil­la­na­tok alatt remek fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak. Csak egy haj­va­sa­lóra és né­hány alu­fó­lia da­rabra lesz szük­sé­ged. Egy­sze­rűen el­ront­ha­tat­lan.

Bolondítsd virággal a tincseidet! Így legyél egyszerűen szexi

Bolondítsd virággal a tincseidet! Így legyél egyszerűen szexi

Bár télen is lehet hó­dolni a di­vat­nak, és sap­ká­ban is le­hetsz kacér és va­dító, de ta­vas­szal, mikor meg­újul a ter­mé­szet, te is újra tün­dö­köl­hetsz.

Bár télen is lehet hó­dolni a di­vat­nak, és sap­ká­ban is le­hetsz kacér és va­dító, de ta­vas­szal, mikor meg­újul a ter­mé­szet, te is újra tün­dö­köl­hetsz. El­hoz­tuk neked a leg­szebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb fri­zu­ra­tip­pe­ket!

Beteg kislánynak adja derékig érő haját a hős egri fiú

Beteg kislánynak adja derékig érő haját a hős egri fiú

Moz­gal­mat in­dí­tana Mikó And­rás.

Ha­tal­mas kül­de­tés­tu­dat hajtja Mikó And­rást, azt az egri fő­is­ko­lást, aki nem­rég el­ha­tá­rozta, hogy jó­té­kony célra ajánlja fel dús haj­ko­ro­ná­ját.

Már megint megváltozott Szabó Zsófi

Már megint megváltozott Szabó Zsófi

Most épp vál­lig ér a haja.

Hir­te­len meg­nőtt a mű­sor­ve­zető haja, aki szom­ba­ton még rövid fri­zu­rá­val par­ti­zott. Most épp vál­lig ér.

Micsoda váltás, vörös démon lett a Barátok közt sztárja

Micsoda váltás, vörös démon lett a Barátok közt sztárja

Magdi anyus meg­le­pett min­ket.

Magdi anyus még min­dig képes meg­lepni min­ket. Fodor Zsóka hosszú éve­kig vi­selt ősz hajat, most vö­rösre vál­tott.

Palacsintahaj az új frizuradivat, így készítheted el

Palacsintahaj az új frizuradivat, így készítheted el

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, a jó idő, ami­kor a nők sze­re­tik össze­fonni a ha­ju­kat.

Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, a jó idő, ami­kor a nők sze­re­tik össze­fonni a ha­ju­kat. A gyö­nyörű cop­fok azon­ban egy ki­csit meg­újul­nak: bohém és szexi lesz az új fri­zu­ra­di­vat.

A legújabb haj sötétben a legdivatosabb

A legújabb haj sötétben a legdivatosabb

Sze­ret­nél dögös és trendi fri­zu­rát? Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, el­jött az idő, hogy színt vi­gyél az éle­tedbe! A leg­újabb haj­di­vat­tal nem­csak nap­pal le­hetsz va­dító, de éj­szaka is hó­dít­hatsz.

Sze­ret­nél dögös és trendi fri­zu­rát? Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz, el­jött az idő, hogy színt vi­gyél az éle­tedbe! A leg­újabb haj­di­vat­tal nem­csak nap­pal le­hetsz va­dító, de éj­szaka is hó­dít­hatsz.

Vagány kismamafrizurára váltott Csobot Adél

Vagány kismamafrizurára váltott Csobot Adél

Kis­ma­ma­ként is ügyel a kül­se­jére Cso­bot Adél. Most éppen haj­színt vál­toz­ta­tott.

Kis­ma­ma­ként is ügyel a kül­se­jére Cso­bot Adél. Most éppen haj­színt vál­toz­ta­tott.

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve. És na­gyon meg­le­pőd­nénk, ha te igen. Ki hitte volna, hogy erre kell fi­gyel­nünk a rit­kább haj­mo­sá­sért...

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve. És na­gyon meg­le­pőd­nénk, ha te igen. Ki hitte volna, hogy erre kell fi­gyel­nünk a rit­kább haj­mo­sá­sért...