CÍMKE: 'hagyaték'

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

Ezért robbanhat bármikor a botrány a híres rendező halála után

A Fe­kete Vidék ren­de­zője a múlt hó­nap­ban hunyt el, mi­u­tán agy­vér­zést szen­ve­dett.

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye

Egy év telt el a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész te­me­tése óta...

FRISS HÍREK

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Hihetetlen, mit művelt Gábor Zsazsa hagyatékával az özvegye

Hihetetlen, mit művelt Gábor Zsazsa hagyatékával az özvegye

Fréd­éric von An­halt né­hány dol­got új­ra­hasz­no­sí­tott.

Fréd­éric von An­halt né­hány dol­got új­ra­hasz­no­sí­tott.

Döbbenet, amit halott férje számítógépén talált a magyar színész özvegye

Döbbenet, amit halott férje számítógépén talált a magyar színész özvegye

Nehéz örök­ség ma­radt rám" - mondta Pethő Kin­cső, Bics­key Lu­kács öz­ve­gye

Nehéz örök­ség ma­radt rám" - mondta Pethő Kin­cső.

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa, vég­ren­de­let hi­á­nyá­ban dúl a harc a mil­li­ó­kért.

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Botrány a legendás magyar sportoló hagyatéka körül

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban. A fi­a­ta­lon el­hunyt Kes­jár Csaba ne­vé­nek hasz­ná­la­tá­ról vi­táz­nak a felek.

Vi­ha­ros ügy az au­tó­sport­ban. A fi­a­ta­lon el­hunyt Kes­jár Csaba ne­vé­nek hasz­ná­la­tá­ról vi­táz­nak a felek.

Botrány, ez lesz a legendás Klapka Üzletház helyén

Botrány, ez lesz a legendás Klapka Üzletház helyén

Forog a sír­já­ban....

Az örö­kö­sök már he­tek­kel ez­előtt meg­sza­ba­dul­tak a Klapka-bi­ro­da­lom ék­kö­vé­nek szá­mító Vám­ház kör­úti üz­let­től.

Kiderült, ezt a pajzán titkát vitte a sírba Gábor Zsazsa

Kiderült, ezt a pajzán titkát vitte a sírba Gábor Zsazsa

Öz­ve­gye is csak most tudta meg.

Más­fél évvel a ha­lála után de­rült fény a rej­télyre. Az öz­ve­gye is csak most tudta meg.

Családi dráma Cegléden: ezt követeli a hatóság a 3 éves kislánytól

Családi dráma Cegléden: ezt követeli a hatóság a 3 éves kislánytól

A kis­lány több mint egy­mil­lió fo­rin­tos tar­to­zást örö­költ el­hunyt édes­ap­já­tól.

A kis­lány több mint egy­mil­lió fo­rin­tos tar­to­zást örö­költ el­hunyt édes­ap­já­tól, ám a csa­lád nem tud fi­zetni.

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Uno­kája, Emese árulja a régi gar­ni­tú­rá­kat.

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

A más­fél éve el­hunyt ze­nész­le­genda öz­ve­gye és kis­lá­nya éppen alud­tak...

Szinte már megalázó: Ennyi maradt Som Lajos hagyatékából

Szinte már megalázó: Ennyi maradt Som Lajos hagyatékából

Csend­ben zá­rult le a ha­gya­téki.

Ami­lyen han­gos csa­ládi vi­szály rob­bant ki Som Lajos ha­lála és te­me­tése körül, most olyan csend­ben zá­rult le a ha­gya­téki tár­gya­lás.

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Sok­koló el­ha­tá­ro­zás­sal kel­lett szem­be­sül­nie Elton John­nak.

Sok­koló el­ha­tá­ro­zás­sal kel­lett szem­be­sül­nie Elton John­nak. Édes­anyja az utolsó pil­la­nat­ban meg­vál­toz­tatta vég­ren­de­le­tét.

Így keres halála után is milliárdokat özvegyének Gábor Zsazsa

Így keres halála után is milliárdokat özvegyének Gábor Zsazsa

An­halt el­ár­ve­rez­teti a ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő sze­mé­lyes tár­gyait.

Fréd­éric von An­halt áp­ri­lis­ban el­ár­ve­rez­teti a ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő sze­mé­lyes tár­gyait.

Kitálalt a barát: Ezt tette családja Harangozó Teri hagyatékával!

Kitálalt a barát: Ezt tette családja Harangozó Teri hagyatékával!

Több mint két évvel az éne­kesnő ha­lála után de­rült fény arra, mi lesz a ha­gya­té­ká­nak a sorsa!

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Cse­kély össze­gért meg­vá­sá­rol­ható!

Ér­té­kes rit­ka­sá­gokra ta­lál­hat az ember, ha ki­csit szét­néz az in­ter­ne­ten!

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Lezárult Komár László családjának hagyatéki botránya!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre!

Öt évet kel­lett várni a meg­egye­zésre! Most végre min­denki fel­lé­le­gez­he­tett! Épp itt volt már az ideje a bé­kes­ség­nek!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Vég­hez vit­ték a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

A tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Hét hó­napja hunyt el az Arany­em­ber. Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

Ez durva: Újabb botrány Czeizel hagyatéka körül

Örö­kö­sei kö­zött nincs béke.

A híres ge­ne­ti­kus pro­fesszor több mint két éve hunyt el, de örö­kö­sei kö­zött azóta sincs béke, sem meg­ál­la­po­dás. Egy da­ra­big nem is lesz.

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

A Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

A Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Nincs meg­egye­zés!

Már­ci­us­ban de­rült ki, mi áll az üz­let­em­ber vég­ren­de­le­té­ben, a csa­lád azóta sem tu­dott meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben.

Eldőlt a Czeizel-vagyon sorsa!

Eldőlt a Czeizel-vagyon sorsa!

Las­san csi­tulni lát­sza­nak a ke­dé­lyek Cze­i­ze­lék háza táján.

Las­san csi­tulni lát­sza­nak a ke­dé­lyek Cze­i­ze­lék háza táján. Bár a tudós so­káig tit­kolt sze­relme még min­dig nem tudta be­bi­zo­nyí­tani iga­zát, a ha­gya­téki el­já­rás be­fe­je­ző­dött.

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Még ha­lála előtt ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György, hogy le­gyen, aki erős kéz­ben tartja a ha­tal­mas ül­tet­vényt, ha ő már nem lesz.

Még ha­lála előtt ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György, hogy le­gyen, aki erős kéz­ben tartja a ha­tal­mas ül­tet­vényt, ha ő már nem lesz. Úgy tűnik, mind­hi­ába! Az öz­vegy­nek fo­galma sincs arról, mi­lyen ál­la­pot­ban van je­len­leg a diós, ugyanis nem jár ki oda.

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

A show­man nem nyug­szik.

A ze­nész és ügy­védje ál­lítja, nem is fog­lal­hat­ták volna le a NAV em­be­rei Eve­lin több mil­liót érő ara­nyait. Így most fel­le­be­zik a show­man.

Váratlan fordulat, így folytatódik Faludy Fanny kálváriája

Váratlan fordulat, így folytatódik Faludy Fanny kálváriája

Meg­nyíl­hat az em­lék­mú­zeum.

11 évvel a Kos­suth-díjas költő ha­lála után meg­nyíl­hat a ha­gya­té­ká­ból álló em­lék­mú­zeum.

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Kiderült, mikor zárul le Klapka György hagyatéki botránya!

Egye­lőre még senki sem tudja meg­mon­dani, mi­ként osz­toz­kod­nak a ha­tal­mas va­gyo­non.

Öt hó­napja tart a bi­zony­ta­lan­ság, foly­nak a tár­gya­lá­sok a csa­lád­ban. Egye­lőre még senki sem tudja meg­mon­dani, mi­ként osz­toz­kod­nak a ha­tal­mas va­gyo­non.

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat...

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat ha­gya­té­ká­val kap­cso­lat­ban, hi­szen vég­aka­ra­tá­ban úgy ren­del­ke­zett, hogy leg­idő­sebb fiát a vér­ségi szál meg­kér­dő­je­lez­he­tő­sége miatt ki­ta­gadja a ha­tal­mas va­gyon­ból. Ami azon­ban most ki­de­rült, az újabb kér­dé­se­ket vet fel...

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Fa­ludy Fanni em­lék­mú­ze­u­mot akar.

Fa­ludy Fanni, Fa­ludy György öz­ve­gye em­lék­mú­ze­u­mot hozna létre volt férje ha­gya­té­ká­ból. Azt ál­lítja, már tár­gyal erről az ön­kor­mány­zat­tal, ott azon­ban semmi nyo­mát nem ta­lál­ták ennek.

Kiderült, ez Klapka György utolsó kívánsága

Kiderült, ez Klapka György utolsó kívánsága

A hónap ele­jén el­hunyt Klapka György csa­lád­já­nak még a gyászra sincs ideje, annyi munka és te­endő sza­kadt a nya­kukba.

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után.

Soha olyan nyo­mor­ban még nem élt Jenei Jó­zsef, mint mos­ta­ná­ban. Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után, mind­ed­dig hiába.

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök!

A ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök!

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Ki­de­rült, kik kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát.

Egyál­ta­lán nem azok kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát, akik­ről kez­det­ben szó volt. Ami egy­ál­ta­lán nem meg­lepő.

Előkerült Prince eltitkolt felesége

Előkerült Prince eltitkolt felesége

A nő ér­de­kes tör­té­net­tel állt elő, és ma­gá­nak akarja a ha­gya­té­kot.

Az áp­ri­lis végén el­hunyt szu­per­sztár egész hát­ra­ha­gyott va­gyo­nát ma­gá­nak kö­ve­teli egy nő, aki ér­de­kes tör­té­net­tel állt elő. Egyéb­ként nem ez az első rend­kí­vüli hú­zása az asszony­nak...

Halála előtt megmutatta a végrendeletét Klapka György!

Halála előtt megmutatta a végrendeletét Klapka György!

A Ri­post meg­sze­rezte a te­he­tős üz­let­em­ber vég­aka­ra­tát!

A Ri­post meg­sze­rezte a te­he­tős üz­let­em­ber vég­aka­ra­tát! Most min­den ki­de­rül arról, kire mit ha­gyott!

Horror: Négy éve civakodnak az örökségen Komár László özvegyei

Horror: Négy éve civakodnak az örökségen Komár László özvegyei

Nem tudja mél­tó­ság­gal gyá­szolni utolsó fe­le­sége.

Nem tudja mél­tó­ság­gal gyá­szolni utolsó fe­le­sége.

Kisemmizi lányát Bangó Margit

Kisemmizi lányát Bangó Margit

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára hagyja.

A Kos­suth- díjas éne­kesnő el­dön­tötte, min­den va­gyo­nát uno­ká­jára és déd­uno­ká­jára hagyja majd, ezzel vég­leg le­zárt­nak te­kinti kap­cso­la­tát lá­nyá­val, aki­vel jó ideje meg­rom­lott a csa­lád vi­szo­nya.

Véget ért a Czeizel-háború: így dőlt el a hagyaték sorsa!

Véget ért a Czeizel-háború: így dőlt el a hagyaték sorsa!

Pont ke­rül­het az ügy vé­gére!

Bár Cze­i­zel Endre gon­dolt a sze­ret­te­ire, és vég­ren­de­le­té­ben min­dent leírt pont­ról pontra, mégis durva bot­rány tört ki ha­lála után.

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Botrány robbant ki Némedi Mari hagyatéka körül!

Botrány robbant ki Némedi Mari hagyatéka körül!

Egyre töb­ben je­len­nek meg a szí­nen, akik­nek az örök­ségre fáj a foguk! Mi lesz ebből?

Feb­ruár 11-én hunyt el a neves szink­ron­szí­nésznő, de a ha­gya­téki tár­gya­lás még min­dig nem tör­tént meg. Egyre töb­ben je­len­nek meg a szí­nen, akik­nek az örök­ségre fáj a foguk!

Újabb nem várt fordulat Némedi Mari hagyatéka körül

Újabb nem várt fordulat Némedi Mari hagyatéka körül

Min­den jel arra utal, hogy Terry Black­nél még sincs le­zárt bo­rí­ték, mely­ben Né­medi Mari vég­ren­de­lete la­pulna.

Min­den jel arra utal, hogy Terry Black­nél még sincs le­zárt bo­rí­ték, mely­ben Né­medi vég­ren­de­lete la­pulna.

Megrendítő: Ezt az üzenetet írta halála előtt Némedi Mari

Megrendítő: Ezt az üzenetet írta halála előtt Némedi Mari

Meg­in­dító sorok.

Meg­in­dító sorok ju­tot­tak el szer­kesz­tő­sé­günk bir­to­kába, me­lye­ket Né­medi Mari írt, mi­előtt el­hunyt. Ki­de­rült, mire ké­szült a gyó­gyu­lása után!

Hagyatéki csata! Ez lesz a sorsa a halott magyar színésznő cégének!

Hagyatéki csata! Ez lesz a sorsa a halott magyar színésznő cégének!

A Ri­post ér­de­kes in­for­má­ci­ó­kat tu­dott meg az el­hunyt szí­nésznő cé­gé­ről.

Váratlan fordulat: Ezért dagad tovább a Czeizel-botrány!

Váratlan fordulat: Ezért dagad tovább a Czeizel-botrány!

Újabb gye­rek jöhet vi­lágra?

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett a nyolc­van­éve­sen el­hunyt ge­ne­ti­kus ha­lála után ki­rob­bant bot­rány. Ál­lí­tó­lag ma­radt még a pro­fesszor sper­má­i­ból...

Czeizel Endre nem is sejtette, hogy végrendelete ekkora vihart kavar

Czeizel Endre nem is sejtette, hogy végrendelete ekkora vihart kavar

Cze­i­zel Endre úgy halt meg, hogy biz­tos volt benne, gye­re­ke­i­nek sem­mi­lyen anyagi gond­juk nem lesz.

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Szív­szo­rító dön­tést kel­lett hoz­nia az el­hunyt költő öz­ve­gyé­nek, Fan­ni­nak.