CÍMKE: 'hadházy ákos'

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

A Hadházy-Szél páros ismét balhézik

Ál­lí­tó­lag ma­rad­nak még, van mon­da­ni­va­ló­juk.

A füg­get­len par­la­menti kép­vi­se­lők teg­nap dél­után ér­kez­tek meg az MTVA szék­há­zába, de­cem­beri em­lé­ke­ze­tes ala­kí­tá­suk szín­he­lyére.

A Soros-hálózat emberei hergeltek a tévészékháznál

A Soros-hálózat emberei hergeltek a tévészékháznál

Né­hány száz ember, köz­tük az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok Soros-ak­ti­vis­tái és pro­vo­ká­to­rok cir­ku­szol­tak éj­szaka.

Né­hány száz ember, köz­tük az el­len­zéki po­li­ti­ku­sok Soros-ak­ti­vis­tái és pro­vo­ká­to­rok cir­ku­szol­tak éj­szaka a Ma­gyar Te­le­ví­zió óbu­dai szék­há­zá­nál.

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Vizsgálatot indított Hadházy ellen a Földalapkezelő

Újabb bot­rány az LMP társ­el­nöke körül! Ez­út­tal csa­lási-kor­rup­ciós ügybe ke­ve­re­dett.

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön.

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Hadházy elismerte: meg akarta szerezni szomszédja lakását

Hadházy elismerte: meg akarta szerezni szomszédja lakását

Az LMP társ­el­nöke be­val­lotta, hogy el­tar­tási szer­ző­dést akart kötni szom­széd­já­val, aki­nek ko­ráb­ban a nyug­dí­já­ból is le­vo­na­tott. Az idős férfi teg­nap éle­tét vesz­tette.

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el.

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el, a Fi­desz most el­já­rást kez­de­mé­nyez vele szem­ben.

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

Parlament helyett luxushobbi, megint lebukott egy képviselő

A re­pü­lési nap­lók­ból ki­de­rül, hogy par­la­menti ülé­sek he­lyett is in­kább a lu­xus­hob­bit vá­lasz­totta.

A re­pü­lési nap­lók­ból pon­to­san ki­de­rül, hogy fon­tos par­la­menti ülé­sek he­lyett is in­kább a mil­li­ókba ke­rülő lu­xus­hob­bit vá­lasz­totta a kép­vi­selő. Szórta a pénzt két kéz­zel.

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Találkozott Simicskáékkal - ismerte el Hadházy Ákos

Úgy tud­juk, nem ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­mics­káék­kal.

A Ri­post ér­te­sü­lé­sei sze­rint nem ta­gadja az LMP társ­el­nöke, hogy egyez­tet Si­micska La­jos­sal és leg­idő­sebb fi­á­val, Si­micska Ádám­mal. A ma­gán­re­pü­lő­gé­pé­ről el­hí­re­sült Had­házy Ákos a Fa­ce­boo­kon is­merte el, hogy ta­lál­ko­zott a job­bi­kos oli­gar­chá­val.

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Ebben a kávéházban folyik a Jobbik-LMP együttműködésről az egyeztetés

Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val.

Az LMP férfi társ­el­nöke, Had­házy Ákos rend­sze­re­sen egyez­tet Si­micska Ádám­mal, Si­micska Lajos leg­idő­sebb fi­á­val. A ta­lál­ko­zók tár­gya - az Origo ér­te­sü­lé­sei sze­rint - az, hogy mi­ként ala­kít­hatna ki együtt­mű­kö­dést a Job­bik és az LMP.

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható mindez.

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható, hogy a po­li­ti­kus ha­zu­dik. Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.