CÍMKE: 'háború'
Könyvet írna Pécsi Ildikó: Sosem kedvelt engem a volt menyem

Könyvet írna Pécsi Ildikó: Sosem kedvelt engem a volt menyem

Könyvet írna Pécsi Ildikó: Sosem kedvelt engem a volt menyem

Sze­retné, hogy a köz­vé­le­mény meg­tudja, mi­lyen is volt a vi­szo­nya Pár­tos Csil­lá­val.

Dagad a botrány: Újra egymásnak esett Baukó Éva és Aurelio

Dagad a botrány: Újra egymásnak esett Baukó Éva és Aurelio

Bár Au­re­li­ó­nak tár­gya­lása volt, így is vette a fá­radt­sá­got, hogy üzen­jen Évá­nak.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt.

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Az utolsó nagy csatára készülnek az ISIS ellen! A pokol vár a katonákra

Az utolsó nagy csatára készülnek az ISIS ellen! A pokol vár a katonákra

Szí­ria dél-ke­leti ha­tá­rán lehet a pol­gár­há­ború egyik leg­na­gyobb harca.

Szí­ria dél-ke­leti ha­tá­rán lehet a pol­gár­há­ború egyik leg­na­gyobb harca.

Megkezdődött a végső ütközet, napokon belül felszámolhatják az Iszlám Államot!

Megkezdődött a végső ütközet, napokon belül felszámolhatják az Iszlám Államot!

Napok kér­dése, hogy ka­to­na­i­lag tel­je­sen meg­sem­mi­sít­sék az ISIS-t.

Napok kér­dése, hogy ka­to­na­i­lag tel­je­sen meg­sem­mi­sít­sék az ISIS-t.

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

Folytatódik a háború Hódi Pamela és volt párja között

Nem sze­retné, ha Berki Krisz­tián fo­tó­kat rakna ki a kis­lá­nyuk­ról.

A sztár­anyuka nem sze­retné, ha Berki Krisz­tián rend­sze­re­sen fo­tó­kat rakna ki a kis­lá­nyuk­ról, ezért pedig min­den követ meg­moz­gat.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett vi­sel­kedni.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Durvul a rapper háború: Dopeman és Ganxta sem békül

Durvul a rapper háború: Dopeman és Ganxta sem békül

Ganxsta Zolee, azaz Zana Zol­tán és Dop­e­man, azaz Pi­tyin­ger László to­vábbra sem békül, marad a há­bo­rú­zás...

Ganxsta Zolee, azaz Zana Zol­tán és Dop­e­man, azaz Pi­tyin­ger László to­vábbra sem békül, marad a há­bo­rú­zás...

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Dúl a háború: Sebestyén Balázs megint nekiment Bochkor Gábornak

Dúl a háború: Sebestyén Balázs megint nekiment Bochkor Gábornak

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek Boch­kor Gábor és Se­bes­tyén Ba­lázs kö­zött.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek Boch­kor Gábor és Se­bes­tyén Ba­lázs kö­zött.

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy ki­sebb cse­te­pa­té­ról szá­molt be...

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy cse­te­pa­té­ról szá­molt be, ám szem­ta­núk tel­je­sen mást ál­lí­tot­tak.

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos új párja miatt van.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Ennyit kö­ve­tel a szí­nésznő ex­me­nye!

Újabb tár­gya­lá­son né­zett szembe egy­más­sal ked­den Pár­tos Csilla és volt férje, Szűcs Csaba, Pécsi Il­dikó fia.

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába!

Itt a bizonyíték: Hódi Pamelát már nem érdekli Berki Krisztián

Itt a bizonyíték: Hódi Pamelát már nem érdekli Berki Krisztián

Pedig iz­gal­mas hírt kö­zölt Berki.

Berki Krisz­tián és új ked­vese a héten be­je­len­tet­ték, hogy már az es­kü­vő­jü­ket ter­vez­ge­tik. Pa­mela is el­mondta a vé­le­mé­nyét

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki Krisz­tián és Baukó Éva ne­he­zen vi­se­lik el egy­mást.

Berki Krisz­tián és Baukó Éva ne­he­zen vi­se­lik el egy­mást, de egy műsor ere­jéig si­ke­rült.

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Baukó Éva ki­kéri ma­gá­nak a durva vá­da­kat, több mint öt éve nem ivott al­ko­holt és ezt be is fogja bi­zo­nyí­tani.

Elindult az utolsó offenzíva az Iszlám Állam túlélői ellen

Elindult az utolsó offenzíva az Iszlám Állam túlélői ellen

Át­fogó had­mű­ve­le­tet in­dí­tott szom­ba­ton az iraki had­se­reg a nyu­gati Anbár tar­to­mány­ban...

Át­fogó had­mű­ve­le­tet in­dí­tott szom­ba­ton az iraki had­se­reg a nyu­gati Anbár tar­to­mány­ban...

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén, és hon­nan sze­rez­ze­nek vizet.

Idén is tart a kutyások és petárdások háborúja!

Idén is tart a kutyások és petárdások háborúja!

Ma ki­éle­ző­dik az el­len­tét.

Pe­tár­dá­sok és ku­tyá­sok, kis­gye­re­ke­sek és au­tó­tu­laj­do­no­sok há­bo­rúja kez­dő­dött el a két ünnep kö­zött.

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban.

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban, a kur­dok ke­mény el­len­ál­lást ta­nú­sí­ta­nak.

A brüsszeli rendőrök vesztésre állnak a fiatal migránsokkal szemben

A brüsszeli rendőrök vesztésre állnak a fiatal migránsokkal szemben

Egy rend­őr­tiszt el­mon­dása sze­rint a belga fő­vá­ros ut­cáin há­ború van.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő brüsszeli rend­őr­tiszt el­mon­dása sze­rint a belga fő­vá­ros ut­cáin há­ború van.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV.

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Ez már háború? Storck és Dzsudzsák összecsap

Tel­jes a káosz a fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál.

Tel­jes a káosz a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nál. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen már a szur­ko­lók tün­tet­nek. Több jel utal a német mes­ter és Dzs­u­dzsák Ba­lázs vi­tá­jára.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Már halálos áldozata is van az egyre durvuló migránsbandák háborúinak

Már halálos áldozata is van az egyre durvuló migránsbandák háborúinak

Egyre rosszabb a hely­zet...

2016 de­cem­be­ré­ben szá­molt be a RIPOST elő­ször arról, hogy az oszt­rák fő­vá­ros­ban egyre gya­ko­rib­bak a kü­lön­böző et­ni­kumú mig­rán­sok össze­csa­pá­sai.

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Az Rghei csa­lád­ban nem Soha az első, aki té­vé­mű­sor­ban sze­re­pel. Húga három évvel meg­előzte.

Az Rghei csa­lád­ban nem Soha az első, aki té­vé­mű­sor­ban sze­re­pel. Húga három évvel meg­előzte.

Megfenyegették Oszter Sándort

Életveszélyesen megfenyegették Oszter Sándort

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Az USA a há­ború kü­szö­bén áll Észak-Ko­re­á­val. Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Az olasz tör­vény­ho­zás dön­tött: se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a lí­biai parti őr­ség­nek...

Új helyet kell keresni a Bud Spencer emlékfalnak!

Folytatódik a Bud Spencer emlékfal-háború: megszólaltak a graffitisek is!

"Le­járt az ideje, és ennyi!"

A graffi­tis világ egy újabb is­mert és el­is­mert alakja szó­lalt meg! Sze­retne ren­det tenni a fe­jek­ben!

Amerika bejelentette: megsemmisítő támadást készítenek Észak-Korea ellen

Amerika bejelentette: megsemmisítő támadást készítenek Észak-Korea ellen

Az Ál­la­mok két ne­héz­bom­bá­zót rep­te­tett el Észak-Korea fe­lett.

Két ne­héz­bom­bá­zót rep­te­tett el Észak-Korea fe­lett.

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

Még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got. De hogy tudta ezt fel­dol­gozni?

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le! Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú, de most tel­je­sen ki­akadt.

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú kom­men­tek­kel, de most tel­je­sen ki­akadt.

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Úgy dön­tött, harcba száll az iga­záért.

Az éne­kesnő úgy dön­tött, min­den­kép­pen harcba száll az iga­záért.

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Hiába a FIFA-elnök op­ti­miz­musa, a vb-n lesz foly­ta­tása az Eb-n ta­pasz­talt bal­hék­nak. Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Van még ennél is lej­jebb? Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Van még ennél is lej­jebb? Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt...

Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt, a dánok pedig job­ban ke­zel­nék a mig­rán­so­kat...

Kitört a háború Zalatnay Cini családjában!

Kitört a háború Zalatnay Cini családjában!

Za­lat­nay Cini lánya nyílt le­ve­let írt.

Za­lat­nay Cini lánya nyílt le­ve­let írt ne­ve­lő­ap­já­nak, mely­ben töb­bek kö­zött fel­so­rolta az el­múlt idő­szak­ban őt ért sé­rel­me­ket is.

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap híre sze­rint Sarka Kata be­pa­s­izott. Az üz­let­asszony egy per­cig sem várt a vá­las­szal. Ke­ményre si­ke­rült. Ki­tört a há­ború.

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap híre sze­rint Sarka Kata be­pa­s­izott. Az üz­let­asszony egy per­cig sem várt a vá­las­szal. Ke­ményre si­ke­rült. Ki­tört a há­ború. A ki­me­ne­te­lé­ről nehéz előre bár­mit is mon­dani, de tény, Sarka Kata olyan la­vi­nát in­dí­tott el, amit igyek­szik táp­lálni is.

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

Atomháborúval fenyegetnek pont ma, 9/11 évfordulóján...

Atomháborúval fenyegetnek pont ma, 9/11 évfordulóján...

Apo­ka­lip­szis­ről be­szél­nek...

Apo­ka­lip­szis­sel fe­nye­get­nek, ami kü­lö­nö­sen ijesztő pont a 15 évvel ez­előtti New York-i ter­ror­tá­ma­dá­sok, az iker­tor­nyok le­dő­lése év­for­du­ló­ján...

Putyin már az atomháborúra készül! - állítja egy brit lap

Putyin már az atomháborúra készül! - állítja egy brit lap

Ha­ma­ro­san el­ké­szül a Sátán 2 nuk­le­á­ris fegy­ver, ami egész Fran­cia­or­szá­got képes lenne meg­sem­mi­sí­teni.

Megrázó vallomást tett a Szíriában rekedt magyar anya!

Megrázó vallomást tett a Szíriában rekedt magyar anya!

Lá­nya­i­val me­ne­külne a po­kol­ból.

A há­rom­gyer­me­kes asszony 16 évvel ez­előtt köl­tö­zött ki fér­jé­vel. Ám a férfit azóta bör­tönbe zár­ták, ő pedig min­den­nap ret­teg.

Hosszú Katinka már nem példakép?

Leértékelve! Hosszú Katinka már nem példakép?

Ron­tott hazai meg­íté­lé­sén a világ leg­jobb úszó­nője.

Ron­tott hazai meg­íté­lé­sén a világ leg­jobb úszó­nője. In­kább már nyi­lat­ko­za­tot sem ad, csak hogy ne kell­jen be­szél­nie a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott har­cá­ról.

Egymást tépik a nők Sarka Kata oldalán

Egymást tépik a nők Sarka Kata oldalán

A szép­ség még Sarka Kata ese­té­ben is szub­jek­tív. Bár a férfiak száz szá­za­lék­ban ál­lít­ják, hogy gyö­nyörű, a nők már ke­vésbé ol­va­doz­nak tőle.

A szép­ség még Sarka Kata ese­té­ben is szub­jek­tív. Bár a férfiak száz szá­za­lék­ban ál­lít­ják, hogy gyö­nyörű, a nők már ke­vésbé ol­va­doz­nak tőle.

Kapitális hiba a Facebookon! Egy egész ország háborog!

Kapitális hiba a Facebookon! Egy egész ország háborog!

Fe­szült po­li­ti­kai hely­ze­tet ered­mé­nye­zett egy balul el­sült gesz­tus. Most ma­gya­ráz­kodni kény­te­len a dús­gaz­dag óri­ás­vál­la­lat...

Mi lesz az Iszlám Állam következő lépése? Rémisztő forgatókönyvek!

Mi lesz az Iszlám Állam következő lépése? Rémisztő forgatókönyvek!

Egy új, der­mesztő je­len­tés azt fej­te­geti, hogy a kö­zel­jö­vő­ben meg­in­dít­hatja az isz­lám Állam a to­tá­lis há­bo­rú­ját a Nyu­gat ellen.

Hosszú csatát nyert, engedett a szövetség

Hosszú csatát nyert, engedtek az úszók

A fel­té­te­lül sza­bott te­le­fon­hí­vás nél­kül is ver­se­nyez­het Hosszú Ka­tinka. Az úszó­szö­vet­ség­gel há­bo­rúzó spor­toló nem je­lent­ke­zett a szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál, de így is ka­pott en­ge­délyt.

A fel­té­te­lül sza­bott te­le­fon­hí­vás nél­kül is ver­se­nyez­het Hosszú Ka­tinka. Az úszó­szö­vet­ség­gel há­bo­rúzó spor­toló nem je­lent­ke­zett Kiss László szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Magyarország is harcolhat az Iszlám Állam ellen!

Magyarország is harcolhat az Iszlám Állam ellen!

ENSZ-had­mű­ve­let in­dul­hat.

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek nyo­mán ENSZ-fel­ha­tal­ma­zás­sal in­dul­hat had­mű­ve­let az Isz­lám Állam ellen, ami­hez ma­gya­rok is csat­la­koz­hat­nak.

Bodrogi Gyulában nyomasztó emlékeket ébreszt a menekülthelyzet

Bodrogi Gyulában nyomasztó emlékeket ébreszt a menekülthelyzet

A nem­zet szí­né­sze pon­to­san tudja, mit jelen az élet­ve­szély, ami­kor nincs más meg­ol­dás: azon­nal me­ne­külni kell.

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?

A ro­má­nok egyen­pó­ló­ban jön­nek, de már transz­pa­ren­sen is üzen­tek. Úgy tűnik, a ma­gyar oldal sem marad adós. Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?