CÍMKE: 'hableány'

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

Dunai hajótragédia: továbbra is keresik a Hableány három áldozatát

A rend­őrök a Duna fő­vá­ros­tól délre eső tel­jes sza­ka­szán ku­tat­nak az uta­sok után.

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Különleges módon emlékeznek meg a dunai tragédia koreai áldozatairól

Dél-Ko­re­á­ban tel­je­sen más­hogy em­lé­kez­nek meg az el­hunyt sze­ret­te­ik­ről az em­be­rek.

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Döbbenetes adatok, friss híreket közölt a rendőrség a dunai hajótragédiáról

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tart a Hab­le­ány bal­ese­té­ről a rend­őr­ség. A Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is be­szél­tek.

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Fordulat a dunai hajótragédia ügyében: ők tisztázhatják a történteket

Az ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

A tra­gé­dia kap­csán el­járó ügy­vé­dek új tanúk meg­hall­ga­tá­sát kér­ték.

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

Dunai hajóbaleset: orvos vizsgálja a Viking kapitányát

15 mil­liós óva­dé­kot fi­ze­tett.

Úgy tudni, hogy a ka­pi­tány al­kal­mas­sá­gát or­vo­sok is vizs­gál­ják a nyo­mo­zás során. Az ukrán férfi ugyanis azt a hajót ve­zette, ami el­süllyesz­tette a Hab­le­ányt.

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Dunai hajóbaleset: még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

A dunai ha­jó­tra­gé­dia kap­csán még szá­mos kér­désre ke­re­sik a vá­laszt a ha­tó­sá­gok.

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

Kiderült, erre készülhetnek a dunai hajókatasztrófa áldozatainak rokonai

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tát to­vábbra sem ta­lál­ták meg.

A ha­jó­bal­eset három dél-ko­reai ál­do­za­tá­nak holt­tes­tét to­vábbra sem ta­lál­ták meg. A Duna Bu­da­pest­től délre eső 215 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szán ku­tat­nak.

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

Dunai hajóbaleset: koreai katonák pásztázzák a Dunát, nem áll le a keresés

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

A Duna tel­jes déli sza­ka­szán fo­lya­ma­tos a ku­ta­tás.

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Döbbenetes, ez derült ki a Viking Sigyn ukrán kapitányáról

Sza­bá­lyo­kat sze­gett.

Az elő­zési sza­bá­lyok meg­sze­gése okoz­hatta a Hab­le­ány tra­gé­di­á­ját május 29-én este 9 óra 5 perc­kor, amely­ben 28-an, köz­tük két ma­gyar is éle­tét vesz­tette.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette a bú­vá­ro­kat.

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Dunai hajóbaleset: Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a május 29-én el­süllyedt Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben a Du­ná­ból.

Meg­ju­tal­maz­zák azo­kat, akik részt vet­tek a május 29-én el­süllyedt Hab­le­ány sé­ta­hajó és a benne re­kedt ha­lot­tak ki­eme­lé­sé­ben a Du­ná­ból - ér­te­sült a Ma­gyar Nem­zet.

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

Szívszorító bejelentés a Hableány roncsával kapcsolatban, ez várható

A Du­ná­ból ki­emelt ron­csot már tel­je­sen át­vizs­gál­ták.

A Du­ná­ból ki­emelt ron­csot már tel­je­sen át­vizs­gál­ták, most pedig a hajó to­vábbi sorsa is szóba ke­rült. Az biz­tos, hogy töb­bet nem száll vízre.

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

Dunai hajóbaleset: kiderült, ebben hibázhatott a Viking kapitánya

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből.

A ka­pi­tány 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dék el­le­né­ben ki­jö­he­tett a bör­tön­ből, bűn­ügyi fel­ügye­let alá ke­rült.

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

Megrendítő részletek, így történt valójában a dunai hajóbaleset

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak.

A Hab­le­ány sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak, és ebből több min­denre is lehet kö­vet­kez­tetni. A hajó bűn­ügyi szem­léje 26 órán át tar­tott.

Tolvai Reni beszállt egy taxiba: szomorú, mi történt vele az autóban

Tolvai Reni beszállt egy taxiba: szomorú, mi történt vele az autóban

Az éne­kes­nő­vel nem itt­hon, hanem Ka­li­for­ni­á­ban tör­tént meg a kel­le­met­len eset.

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

A kö­vet­kező napok azzal tel­nek a Hab­le­ány­nál me­rülő bú­vá­rok szá­mára, hogy meg­pró­bál­ják fel­dol­gozni a meg­ráz­kód­ta­tást.

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban na­gyon meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Fordulat a Viking kapitányának ügyében, ez jön most

Bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

A szál­lo­da­hajó 64 éves ukrán ka­pi­tá­nyát a bal­eset más­nap­ján vet­ték őri­zetbe, most pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá kerül.

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

Videót közölt a rendőrség, ezt távolították el a Hableányból

A szemle be­fe­je­ző­dött, a rend­őrök a leg­mo­der­nebb esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel ku­tat­ták át a Du­ná­ból ki­emelt sé­ta­ha­jót.

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Közölte a rendőrség: befejeződött a Hableány vizsgálata, ez az eredmény

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át.

Az el­süllyedt hajót egy cse­peli ki­kö­tő­ben vizs­gál­ták át, a ku­ta­tás mos­tanra be­fe­je­ző­dött.

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

Megrázó részletek: csak így sikerült azonosítani a Hableány kapitányát

Holt­teste akkor ke­rült elő a ha­jó­ból, ami­kor ked­den si­ke­rült azt ki­emelni.

Holt­teste akkor ke­rült elő a ha­jó­ból, ami­kor ked­den si­ke­rült azt ki­emelni.

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

Dunai hajótragédia: fontos részletet közölt a rendőrség

A TEK is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

A rend­őr­ség kö­zölte, hogy azo­no­sí­tot­ták a gyer­me­ket, akit a ha­jó­ból emel­tek ki, köz­ben a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont is saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott.

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

Dunai hajótragédia: váratlan eredményt hozott a Hableány vizsgálata

A ked­den Cse­pelre szál­lí­tott Hab­le­ányt zárt tér­ben vizs­gál­ták át cen­ti­mé­ter­ről cen­ti­mé­terre.

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Miért vizsgálja még mindig 60 nyomozó a Hableány tragédiáját?

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a ma­gyar és a ko­reai men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök és civil se­gí­tők az el­múlt két hét­ben.

Hi­he­tet­len mun­kát vé­gez­tek a ma­gyar és a ko­reai men­tő­ala­ku­la­tok, bú­vá­rok, ka­taszt­ró­fa­vé­del­mi­sek, rend­őrök és civil se­gí­tők az el­múlt két hét­ben, ami­óta május 29-én szer­dán este 9 óra 5 perc­kor a Hab­le­ányt el­gá­zolta a Dunán a Vi­king Sigyn szál­lo­da­hajó.

Most kaptuk a hírt: kiengedték a Viking szállodahajó kapitányát

Most kaptuk a hírt: kiengedték a Viking szállodahajó kapitányát

Le­tette a 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot a hajó ukrán ka­pi­tá­nya.

Le­tette a 15 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot a hajó ukrán ka­pi­tá­nya.

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik a Duna tel­jes déli sza­ka­szán. Négy utas­ról nincs még hír.

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Szívszorító, így vehetnek búcsút az elsüllyedt Hableány legénységétől

Ha­jó­sok­hoz méltó te­me­tést kap­hat­nak a tra­gé­dia ma­gyar ál­do­za­tai, ha a ro­ko­nok is be­le­egyez­nek.

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Átkutatják a Hableányt, ezt vizsgálják még a hajótragédia után

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a tu­ris­ta­ha­jót.

Zárt he­lyi­ség­ben vizs­gál­ják to­vább a május 29-i bal­eset­ben el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jót.

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg az édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg a dél-ko­reai édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét, össze­ölel­kezve buk­kan­tak rájuk a ha­jó­ban.

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Fél percben a Hableány kiemelése, ezen a videón az egészet láthatjuk

Ked­den si­ke­re­sen ki­emel­ték a Du­ná­ból az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót.

Ked­den si­ke­re­sen ki­emel­ték a Du­ná­ból az el­süllyedt tu­ris­ta­ha­jót.

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

Dunai hajóbaleset: máris elindultak a Hableánnyal, érkezik a Viking

A hajót ked­den emel­ték ki a Du­ná­ból, majd egy uszályra tet­ték, ami­vel a cse­peli sza­bad­ki­kö­tőbe szál­lít­ják.

Könnyező és tisztelgő búvárok, itt vannak a mentés képei

Könnyező és tisztelgő búvárok, itt vannak a mentés képei

Órá­kon át dol­goz­tak a nap hősei, a Ri­post fo­tó­i­ból vá­lo­gat­tunk.

TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

Közölte a TEK: ez történik a Hableánnyal, részletek a vizsgálatról

A hajót si­ke­rült egész­ben ki­emelni a Du­ná­ból, a hely­szín­ről pedig el­szál­lít­ják.

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

Teljes a készültség, az utolsó fázishoz érkezett a Hableány kiemelése

A men­tő­ala­ku­la­tok még most is szi­vattyúz­zák a vizet a ha­jó­test­ből, a mel­lette álló uszá­lyon is ezt a mun­kát ké­szí­tik elő.

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

Dunai hajótragédia: különleges módon üzent a TEK az embereknek

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta.

A ha­tó­sá­gok fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak a hely­szí­nen a ka­taszt­rófa óta, a TEK pedig most kö­szö­ne­tet mon­dott a la­kók­nak és já­ró­ke­lők­nek.

Újabb előrelépés: már az uszályon van a Hableány

Újabb előrelépés: már az uszályon van a Hableány

Si­ke­rült ki­emelni a Hab­le­ányt.

A Clark Ádám úszó­da­ru­val ked­den si­ke­rült ki­emelni a Hab­le­ányt, amely az­után me­rült el, hogy a Vi­king szál­lo­da­ha­jó­val üt­kö­zött.

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

Rendkívüli helyzet a Dunán, kiemelték a Hableányt

A mun­ká­la­tok az utolsó fá­zis­hoz ér­kez­tek, a ha­jó­tes­tet ki­emel­ték a fo­lyó­ból a szak­em­be­rek.

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Durván összeroncsolódott a Hableány hátulja, így néz ki most a hajótest

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt.

Az üt­kö­zés során a Vi­king ha­jója le­ta­rolta a Hab­le­ányt.

Most már biztos, a rádiókon nem jeleztek veszélyhelyzetet a hajótragédia után

Most már biztos, a rádiókon nem jeleztek veszélyhelyzetet a hajótragédia után

A Vi­king­nek kel­lett volna meg­kez­de­nie a kom­mu­ni­ká­ciót a Hab­le­ánnyal.

A Vi­king­nek kel­lett volna meg­kez­de­nie a kom­mu­ni­ká­ciót a Hab­le­ánnyal.

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Dráma a Hableány roncsánál, egy ember a Dunába zuhant

Az első hírek sze­rint a tűz­ol­tó­ság egyik ha­jó­já­ról zu­hant va­laki a fo­lyóba.

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Felgyorsultak az események a Dunán, folytatódik a Hableány kiemelése

Meg­kezd­ték az újabb he­ve­der rög­zí­té­sét, amire azért volt szük­ség, mert a hajó ele­jén sé­rü­lést ta­lál­tak.

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Eltüntették a Viking hajóról a baleset nyomát? Aggódnak a dél-koreaiak

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót.

Le­fest­het­ték a ha­lá­los üt­kö­zés óta a szál­lo­da­ha­jót, amely teg­nap tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

Újabb nehézségek, több százan dolgoznak a Hableány kiemelésén

A mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

A mun­ká­la­tok újabb for­du­ló­pont­hoz értek.

Sérülést találtak a Hableány oldalán, ez nehezítheti a mentést

Sérülést találtak a Hableány oldalán, ez nehezítheti a mentést

Tech­ni­kai szü­ne­tet ren­del­tek ki a roncs ki­eme­lé­sén dol­gozó szak­em­be­rek.

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Megrázó fotó, bútorok is előkerültek a Hableány roncsából

Azo­kat a be­ren­de­zé­se­ket hozzá fel­színre, ame­lyek a men­tési mun­ká­la­to­kat za­var­ják.

Kiemelték a hajóbaleset 6 éves áldozatát, az édesanyja is előkerült

Kiemelték a hajóbaleset 6 éves áldozatát, az édesanyja is előkerült

A men­tő­egy­sé­gük az ő fel­színre ho­zá­suk után tisz­te­leg­tek.

A men­tő­egy­sé­gük az ő fel­színre ho­zá­suk után tisz­te­leg­tek.

Szívszorító pillanat, így tisztelegnek a Hableány áldozatának

Szívszorító pillanat, így tisztelegnek a Hableány áldozatának

Három holt­test ke­rült elő a ha­jó­test­ből, még tart a Hab­le­ány ki­eme­lése. A mun­ká­la­tok min­den­kit na­gyon meg­vi­sel­nek.

Három holt­test ke­rült elő a ha­jó­test­ből, még tart a Hab­le­ány ki­eme­lése. A mun­ká­la­tok min­den­kit na­gyon meg­vi­sel­nek.

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Újabb holttesteket találtak a Hableányon, tart a szivattyúzás

Vissza­vit­ték a roncs­hoz azt a hord­ágyat, amellyel ko­ráb­ban el­vit­tek egy holt­tes­tet.

Vissza­vit­ték a roncs­hoz azt a hord­ágyat, amellyel ko­ráb­ban el­vit­tek egy holt­tes­tet.

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

Megrázó részletek, egyre több látszik a Hableány roncsából

A roncs ki­eme­lése miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zás van a Mar­git híd kör­nyé­kén, mind­két irány­ban dugó van.

Kiemelik a Hableányt, lezárások a környéken

Kiemelik a Hableányt, lezárások a környéken

A rend­őrök sza­la­gok­kal je­lö­lik ki a te­rü­le­te­ket.

A rend­őrök sza­la­gok­kal je­lö­lik ki a te­rü­le­te­ket.

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

Megjöttek az első fotók, itt emelhetik ki a Hableányt

A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Akár per­ce­ken belül el­kez­dőd­het a több­órás munka. A Ri­post a hely­szín­ről tu­dó­sít.

Így emelik ki a Dunából a Hableányt

Így emelik ki a Dunából a Hableányt

A várt­nál job­ban apad a Duna és ké­szen van­nak a bú­vá­rok az elő­ké­szü­le­tek­kel, így ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik dunai hul­lám­sír­já­ból a Hab­le­ányt.

A várt­nál job­ban apad a Duna és ké­szen van­nak a bú­vá­rok az elő­ké­szü­le­tek­kel, így ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik a Hab­le­ányt.

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

Friss hírek a Hableány kiemeléséről, ez jön most

A leg­kri­ti­ku­sabb rész az lesz, ami­kor a hajó el­sza­kad az alj­zat­tól. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen sé­rü­lé­sek van­nak a ha­jó­tes­ten.

A leg­kri­ti­ku­sabb rész az lesz, ami­kor a hajó el­sza­kad az alj­zat­tól. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen sé­rü­lé­sek van­nak a ha­jó­tes­ten.

A Hableányt hullámsírba döntő hajó ma visszatér Budapestre

A Hableányt hullámsírba döntő hajó ma visszatér Budapestre

Az M1 Hí­r­adó ér­te­sü­lése sze­rint a Wi­king Sigyn nevű szál­lo­da­hajó már el­hagyta Po­zsonyt.

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

Foly­nak a hajó men­tési mun­ká­la­tai.

A Duna éri­nett sza­ka­szán kor­lá­toz­ták a lég­te­ret 2019. jú­nius 3-tól 2019. jú­nius 16-án éj­fé­lig.

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Dunai hajóbaleset: fontos hírt kaptak a búvárok, ezen dolgoznak most

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál je­len­leg is dol­goz­nak a szak­em­be­rek.

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál je­len­leg is dol­goz­nak a szak­em­be­rek, ha­ma­ro­san ki­emel­he­tik a ron­csot.

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik a Hab­le­ány mi­előbbi ki­eme­lése ér­de­ké­ben. Fotók a Mar­git hídi hely­szín­ről.

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik a Hab­le­ány mi­előbbi ki­eme­lése ér­de­ké­ben. Fotók a Mar­git hídi hely­szín­ről.

Kedden kezdhetik el a Hableány kiemelését

Kedden kezdhetik el a Hableány kiemelését

A pün­kösdi ün­ne­pek alatt a Hab­le­ány ki­eme­lé­sét ké­szí­tik elő.

A pün­kösdi ün­ne­pek alatt a Hab­le­ány ki­eme­lé­sét ké­szí­tik elő a szak­em­be­rek, vár­ha­tóan ked­den lehet meg­kez­deni az eme­lést.

Újabb holttestet azonosítottak, még nyolc embert keresnek

Újabb holttestet azonosítottak, még nyolc embert keresnek

Azo­no­sí­tot­ták a szom­bat dél­után Száz­ha­lom­bat­tá­nál meg­ta­lált holt­tes­tet.

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

Dunai hajóbaleset: Óriási bejelentést tett a Kossuth-díjas magyar művész

A Hab­le­ány sé­ta­hajó május 29-én süllyedt el a Mar­git híd kö­ze­lé­ben.

A Hab­le­ány sé­ta­hajó május 29-én süllyedt el a Mar­git híd kö­ze­lé­ben, mi­u­tán össze­üt­kö­zött a Vi­king Sigyn szál­lo­da­ha­jó­val.

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

TEK: nem valószínű, hogy ünnepek alatt kiemelhetik a hajóroncsot

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni.

Si­ke­rült a sod­rás ol­da­lon az összes ha­jó­ab­la­kot le­zárni és foly­nak a ki­eme­lés elő­ké­szü­le­tei.

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A heroikus küzdelem folytatódik, így dolgoznak a búvárok (videó)

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik.

A dunai ha­jó­bal­eset hely­szí­nén fo­lya­ma­tos munka fo­lyik.

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

A rend­őr­ség rész­le­te­sen be­szá­molt.

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról és az eddig be­gyűj­tött ada­tok­ról.

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Dunai hajóbaleset: Legkorábban holnap emelhetik ki a Hableányt

Az el­süllyedt hajó ki­eme­lé­sét ala­po­san elő kell ké­szí­teni, leg­ha­ma­rabb hol­nap emel­he­tik ki a Du­ná­ból.

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

Összetört a család, csak ő tudta azonosítani a Hableány matrózát

A bal­eset­ben el­hunyt mat­róz édes­anyja és test­vére sem volt képes az azo­no­sí­tásra, ezért va­laki más tette meg.

Fotók a helyszínről, vajon mit keresnek kommandósok a Margit hídnál?

Fotók a helyszínről, vajon mit keresnek kommandósok a Margit hídnál?

Amint fel­ol­dot­ták a híd le­zá­rá­sát, újra el­lep­ték azt a gya­lo­go­sok, köz­tük ren­ge­teg ka­taszt­ró­fa­tu­rista is.

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

A május 29-iki ha­jó­bal­eset során két­fős ma­gyar sze­mély­zet tar­tóz­ko­dott a Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jón.

A május 29-iki ha­jó­bal­eset során két­fős ma­gyar sze­mély­zet tar­tóz­ko­dott a Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jón.

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt majd a Clark Ádám úszó­daru ki tudja emelni a víz­ből.

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Felállították a Clark Ádámot: így fest teljes nagyságában - fotók

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett.

Az úszó­daru pén­tek dél­után ér­ke­zett meg a Mar­git híd­hoz, ahol ké­sőbb majd ki­emeli a víz­ből az el­süllyedt Hab­le­ányt.

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

Tagadják, hogy a Viking Sigyn kapitánya okozott balesetet Hollandiában

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

A Vi­king Cru­i­ses ha­jó­zási vál­la­lat szó­vi­vője nyi­lat­ko­zott az eset­ről.

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése.

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) ko­or­di­ná­lá­sá­val. A víz­ál­lás saj­nos újra emel­ke­dik, ami meg­aka­dá­lyozza a ki­eme­lés­hez nél­kü­löz­he­tet­len Clark Ádám ha­jó­daru át­ju­tá­sát a fő­vá­rosi híd­pil­lé­rek alatt.

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, de a mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás, a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, a mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás, a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Dunai hajóbaleset: most merülnek a búvárok a Hableányhoz

Dunai hajóbaleset: most merülnek a búvárok a Hableányhoz

A múlt heti tra­gé­di­á­ban el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jó­hoz csü­tör­tö­kön is le­me­rül­nek a bú­vá­rok.

Máshová viszik a Hableányt: ez akadályozza a Clark Ádám daru munkáját

Máshová viszik a Hableányt: ez akadályozza a Clark Ádám daru munkáját

Az úszó­daru az egyet­len, amely az el­süllyedt hajót ki tudja emelni, de előbb másik helyre von­tat­ják vele a Hab­le­ányt.

Megszólalt a szakértő: hatalmas baj történhet a Hableány kiemelésekor

Megszólalt a szakértő: hatalmas baj történhet az elsüllyedt Hableány kiemelésekor

Az el­süllyedt hajót csak a Clark Ádám úszó­daru tudja ki­emelni a Du­ná­ból.

Az el­süllyedt hajót csak a Clark Ádám úszó­daru tudja ki­emelni a Du­ná­ból, de még így is tör­tén­het köz­ben bal­eset. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel, ki­térve a ko­rábbi dunai ha­jó­bal­eset oka­ira is.