CÍMKE: 'gyűrű'
FRISS HÍREK

Könyörgő levelet írt a NAV-nak Gáspár Győző és családja, ez áll benne

Könyörgő levelet írt a NAV-nak Gáspár Győző és családja, ez áll benne

Na­gyon két­ség­be­esett a show­man és lánya, Eve­lin.

Na­gyon két­ség­be­esett a show­man és lánya, Eve­lin.

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták.

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták. Le­e­sik az állad, ha meg­lá­tod! Ki­hagy­ha­tat­lan női ék­szer a gyű­rűk kö­zött, íz­lé­se­sen vá­laszd ki, ha több­féle gyű­rűt is vi­selsz a ke­ze­den.

Elképesztő, milyen gyűrűvel jegyezte el 22 éves párját Schmuck Andor

Elképesztő, milyen gyűrűvel jegyezte el 22 éves párját Schmuck Andor

Esz­ter irult-pi­rult za­va­rá­ban, de azon­nal igent mon­dott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nö­ké­nek!

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett.

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

A meny­asszony álma válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Ha­tal­mas az öröm!

Ha­tal­mas az öröm, De­bóra úgy érzi, párja va­lóra váltja min­den álmát. Kap­cso­la­tuk ezzel új szintre ért!

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán.

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott, ami jel­ké­pezi az össze­tar­to­zá­su­kat.

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

A her­cegné egy jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az ék­szer.

A her­cegné jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az ék­szer.

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, főleg mióta ki­de­rült, hogy ba­bá­juk lesz.

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? A vörös szőnyegen buktak le

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? Lebukás a vörös szőnyegen

Heidi Klum jóval fi­a­ta­labb párt vá­lasz­tott ma­gá­nak, de lát­ha­tóan őt ez csep­pet sem za­varja.

Segélykiáltások hallatszottak Esztergomban, aljas dolgot tett Sándor

Segélykiáltások hallatszottak Esztergomban, aljas dolgot tett Sándor

A nő és a férfi ugyan­azon a padon fog­lal­tak he­lyet.

A nő és a férfi ugyan­azon a padon fog­lal­tak he­lyet, ezt ki­hasz­nálva a 28 éves Sán­dor elő­ször az asszony tás­ká­ját ku­tatta át.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Így kérte meg a barátnője kezét a skót férfi

Így kérte meg a barátnője kezét a skót férfi

Ez a lány­ké­rés tény­leg egyedi.

Ez a lány­ké­rés tény­leg egyedi.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Va­la­mit az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

A meny­asszony már egé­szen más gyű­rűt visel, mint a hir­te­len jött el­jegy­zés ide­jén.

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Hoppá!

Bár Pal­vin Bar­bara min­dig sej­tel­me­sen fo­gal­maz a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post meg­lepő do­logra lett fi­gyel­mes a 24 éves mo­dell­ről ké­szült leg­fris­sebb fo­tó­kon.

Mariah Carey eladta a jeggyűrűjét

Mariah Carey eladta a jeggyűrűjét

A gyűrű 10 mil­lió dol­lárt, azaz közel 3 mil­li­árd fo­rin­tot ér.

A szak­ér­tők sze­rint a gyűrű 10 mil­lió dol­lárt, azaz közel 3 mil­li­árd fo­rin­tot ér, de Carey mind­össze 2,1 mil­lió dol­lárt, azaz kb. 580 mil­lió fo­rin­tot kért érte.

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. Csak­hogy a ra­jon­gók is be­dől­tek.

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. De a ra­jon­gók is be­dől­tek.

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Jú­nius 9-én, szom­ba­ton kí­séri oltár elé fo­cista sze­relme.

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át.

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meghan és Harry ezt is bevállalta, nézd meg, mi történt a lagzi után

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Meg­han az 1997-ben el­hunyt Diana her­cegnő sma­ragd­gyű­rű­jét vi­selte, mi­köz­ben...

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Tel­je­sen ki­zár­ták a kül­vi­lá­got, csak egy­más­sal vol­tak el­fog­lalva, a le­si­fo­tó­sok leg­na­gyobb örö­mére!

Óriási gyémántgyűrűvel bukott le a sztáranyuka! Megint férjhez megy?

Óriási gyémántgyűrűvel bukott le a sztáranyuka! Megint férjhez megy?

Hiába pró­bálta rej­te­getni az ék­szert.

Hiába pró­bálta rej­te­getni az ék­szert a gyö­nyörű szí­nésznő. Ez lehet a har­ma­dik es­kü­vője.

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Lebukott, titokban megnősült a szupersztár

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Ed She­e­ran a jelek sze­rint nem­csak az el­jegy­zé­sét in­tézte ti­tok­ban, hanem az es­kü­vő­jét is.

Hatalmas örömhír, eljegyezték Voksán Virágot

Hatalmas örömhír, eljegyezték Voksán Virágot

Három éve van együtt a pár­já­val.

A szexi le­mez­lo­vas három éve van együtt a pár­já­val, de kap­cso­la­tuk csak most érett meg a nagy lé­pésre.

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

Elképesztő, mire kérte a bajba jutott férfi a budapesti tűzoltókat

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be.

A VIII. ke­rü­leti tűz­ol­tó­ságra sé­tált be a hét­vé­gén a szo­rult hely­zetbe ju­tott ember.

A bikinis Britney olyat mutatott, ami váratlanul ért mindenkit

A bikinis Britney olyat mutatott, ami váratlanul ért mindenkit

Egy mé­re­tes gyé­mánt­gyűrű je­lent meg az éne­kesnő ujján...

Egy mé­re­tes gyé­mánt­gyűrű je­lent meg az éne­kesnő ujján, ami arra utal, hogy 13 évvel fi­a­ta­labb lo­vagja fe­le­sé­gül veszi.

Lebukott a gyönyörű világsztár, eljegyezte szerelme

Lebukott a gyönyörű világsztár, eljegyezte szerelme

So­káig azt is tit­kol­ták, hogy egy párt al­kot­nak, de úgy tűnik, a két hí­res­ség kap­cso­lata újabb for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

So­káig azt is tit­kol­ták, hogy egy párt al­kot­nak, de úgy tűnik, a két hí­res­ség kap­cso­lata újabb for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett. A szí­nésznő ujján ugyanis ha­tal­mas gyűrű tün­dö­köl, amit akkor szúr­tak ki a fo­tó­sok, ami­kor a szí­nésznő a ke­zé­vel az arcát igye­ke­zett el­ta­karni elő­lük.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Eszméletlen, hol találta meg elveszettnek hitt jegygyűrűjét ez a nő

Az idős asszony 13 éve vesz­tette el el­jegy­zési gyű­rű­jét, amit 1950-ben, es­kü­vő­jü­kön hú­zott uj­jára a férje.

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Egé­szen fur­csa fotó je­lent meg a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram­ján.

Elképesztő spirituális hatással bír ez a ma is divatos ősi ékszer EZO

Elképesztő spirituális hatással bír ez a ma is divatos ősi ékszer

Elképesztő spirituális hatással bír ez a ma is divatos ősi ékszer

Ho­gyan segít ben­nün­ket ma, a gyűrű.

Az idő vég­te­len­sé­gét jel­ké­pező gyűrű már év­ez­re­dek­kel ez­előtt is fon­tos sze­re­pet ját­szott az ember éle­té­ben. Ma sincs ez más­ként.

Ebbe a külföldi városba utazott az esküvője miatt Szabó Zsófi!

Ebbe a külföldi városba utazott az esküvője miatt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye rej­té­lyes üze­net­tel szá­molt be a nagy ese­mény­ről.

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk.

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk. A ha­tal­mas nyak­lán­cok és me­dá­lok mel­lett meg­je­len­nek az óri­ási gyű­rűk és kar­pe­re­cek is.

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára.

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára - egy fa­ce­boo­kos fotó buk­tatta le a sze­rel­me­se­ket. A kap­cso­lat ti­tok­ban, ok­tó­ber­ben kez­dő­dött.

Ezért pityergett Sarka Kata kisfia Szabó Zsófi esküvőjén

Ezért pityergett Sarka Kata kisfia Szabó Zsófi esküvőjén

Több száz ember gyűlt össze a Nyír­egy­házi Szé­kes­egy­ház­ban, ahol a bájos szí­nész-mű­sor­ve­zető tar­totta álom­es­kü­vő­jét szom­bat dél­után.

Szexi kezet akarsz? Verd láncra a gyűrűdet

Szexi kezet akarsz? Verd láncra a gyűrűdet

Az in­diai nők év­szá­za­dok óta dí­szí­tik ilyen cso­dás ék­sze­rek­kel a ke­zü­ket. Hi­he­tet­le­nül sze­xivé te­he­ted vele a meg­je­le­né­se­det.

Lenyűgöző ékszerek kerülnek az ujjakra

2016 a gyűrűk éve: lenyűgöző ékszerek kerülnek az ujjakra

Öl­töz­tesd fel az uj­ja­i­dat a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­kal!

Ha imá­dod az ék­sze­re­ket, az új trend­től le­esik az állad. A leg­újabb divat: gyűrű min­den me­nyi­ség­ben! Öl­töz­tesd fel az uj­ja­i­dat a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­kal!

Kulcsár Edinát hamarosan eljegyzik?

Kulcsár Edinát hamarosan eljegyzik?

A mű­sor­ve­zető pár­já­val, And­ris­sal a FEM3 Café ven­dége volt, ahol kap­cso­la­tuk­ról be­szél­tek. A fi­a­tal­em­ber tett egy ér­de­kes ki­je­len­tést.

A mű­sor­ve­zető pár­já­val, And­ris­sal a FEM3 Café ven­dége volt, ahol kap­cso­la­tuk­ról be­szél­tek.

Ott találták meg a jegygyűrűt, ahol senki sem kereste volna

Ott találták meg a jegygyűrűt, ahol senki sem kereste volna

A fi­a­tal há­zas­pár az egész la­kást fel­túrta, hiába. Végül a férj­nek tá­madt egy esze­ment öt­lete!

A fi­a­tal há­zas­pár az egész la­kást fel­túrta, hiába. Végül a férj­nek tá­madt egy esze­ment öt­lete!

Az eljegyzési gyűrűk ideje lejárt!

Az eljegyzési gyűrűk ideje lejárt!

Mára na­gyot vál­to­zott a világ, a pasik egé­szen más öt­let­tel áll­nak elő.

A nő éle­té­nek egyik gyö­nyörű pil­la­nata, ami­kor a sze­re­tett férfi le­tér­del a lábai elé, és egy gyű­rűt húz elő a zse­bé­ből. Most azon­ban na­gyot vál­to­zott a világ: va­lami egé­szen más, me­sébe illő öt­let­tel áll­tak elő a pasik.

Eljegyezték a pucérkodó magyar énekesnőt

Eljegyezték a pucérkodó magyar énekesnőt - fotó

Ben­csik Ta­mara férj­hez megy.

A Me­gasztár­ban fel­fe­de­zett Ben­csik Ta­mara az el­múlt hó­na­pok­ban főleg a tes­tét mu­to­gatta ra­jon­gói ol­da­lán, most vi­szont va­diúj gyű­rű­jé­vel büsz­kél­ke­dett.

Vége a titkolózásnak, a nők kitálalnak! Nem akarnak eljegyzési gyűrűt!

Vége a titkolózásnak, a nők kitálalnak! Nem akarnak eljegyzési gyűrűt!

Az el­jegy­zés el­ma­rad­ha­tat­lan kel­léke a cso­da­szé­pen csil­logó gyűrű.

Az el­jegy­zés el­ma­rad­ha­tat­lan kel­léke a cso­da­szé­pen csil­logó gyűrű. A csöpp­nyi ék­szer a vég­te­len sze­re­lem és az össze­tar­to­zás szim­bó­luma. Újab­ban még­sem min­dig hord­ják uj­ju­kon a nők. Hogy miért? Íme, 5 sar­kos vé­le­mény!

Több százezer eurós gyűrűt loptak el egy pozsonyi plázából

Több százezer eurós gyűrűt loptak el egy pozsonyi plázából

Ha­tal­mas ju­ta­lom üt­heti a mar­kát annak, aki in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni a hi­ányzó lu­xus­ék­szer­ről.

Árulkodó jelek! - Titokban összeházasodhattak Majkáék!

Árulkodó jelek! - Titokban összeházasodhattak Majkáék!

Évek óta foly­nak a ta­lál­ga­tá­sok, mikor kötik végre hi­va­ta­lo­san is össze az éle­tü­ket!

Mit keres egy karikagyűrű Berki ujján?

Mit keres egy karikagyűrű Berki ujján?

Berki és Pa­mela sza­kí­tása óta több gya­nús fotó is ki­ke­rült.

Berki és Pa­mela sza­kí­tása óta több gya­nús fotó is ki­ke­rült.

Meglepő: így tudod lehúzni az ujjadra szorult gyűrűt!

Meglepő: így tudod lehúzni az ujjadra szorult gyűrűt!

A me­leg­től be­da­gadt az ujjad, és nem jön le a gyűrű, ami reg­gel még jó volt? Van meg­ol­dás!