CÍMKE: 'gyurcsány ferenc'

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter...

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték. A bal­ol­dali bel­há­ború a pap­araz­zo­képek be­ve­té­sé­vel új fe­je­zet­hez ér­ke­zett el.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta az Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.

A DK ve­zére hosszú idő óta a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt!

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat a mű­sor­ban és köz­ben há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt.

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, van már csó­ko­ló­zás is.

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, pró­bálja ki­hasz­nálni, hogy Gyur­csány Fe­renc Fri­de­ri­kusz­nál al­szik. Fel­ke­rült a netre egy csó­ko­ló­zós kép is.

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

De apja sze­rint így van ez jól.

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia lé­nye­gé­ben se­géd­mun­kás­ként dol­go­zik, míg apja egy gyö­nyörű lu­xus­vil­lá­ban él.

Fletó lesz Fridi következő vendége

Fletó lesz Fridi következő vendége

A Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig.

Máris posz­tolta a be­köl­tö­zős képet. Biz­to­san nem le­pő­dik meg, el­végre már a Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig, ami­kor éh­ség­sztráj­kot tar­tott.