CÍMKE: 'gyurcsány ferenc'

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, az ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Gyur­csány stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány.

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány pártja a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, a DK po­li­ti­ku­sai ki­áll­nak a mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő po­li­ti­kus­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő szo­ci­a­lista po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Az Origó do­ku­men­tu­mai.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás tör­tént.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, hogy sza­ba­dul­jon meg régi har­cos­tár­sá­tól. És Nyakó Ist­ván re­pült!

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20%-át nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a párt­kasszába...

Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta jó ér­zék­kel a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték. A bal­ol­dali bel­há­ború a pap­araz­zo­képek be­ve­té­sé­vel új fe­je­zet­hez ér­ke­zett el.

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat, sőt, há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt.

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat a mű­sor­ban, főz­tek, ját­szot­tak vi­táz­tak ki­csit és köz­ben egyre több dolog de­rült ki Gyur­csány ma­gán­éle­té­ről is.

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, van már csó­ko­ló­zós kép is.

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, pró­bálja ki­hasz­nálni, hogy Gyur­csány Fri­de­ri­kusz­nál al­szik. A Blikk a párt­ve­zér első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó mű­tős­se­géd fiát vette elő. De fel­ke­rült a netre egy csó­ko­ló­zós kép is.

Gyurcsány jóképűnek, sikeresnek és Friderikuszhoz hasonlóan
szépnek tartja magát!

Gyurcsány Ferenc Fridinek: Vagyok olyan szép, mint Te!

Ő az első olyan köz­életi sze­mé­lyi­ség, aki po­li­ti­kus­ként köl­tö­zött össze Fri­de­ri­kus­szal 24 órára. Az ön­ként vál­lalt szám­űze­tés alatt töb­bek kö­zött az is ki­de­rül, az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök jó pa­si­nak tartja-e magát.

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia se­géd­mun­kás.

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia lé­nye­gé­ben se­géd­mun­kás­ként dol­go­zik, míg apja egy gyö­nyörű lu­xus­vil­lá­ban él. De apja sze­rint így van ez jól.

Gyurcsány Ferenc: Megmutatom, hogy nem vagyok maníros és hazudós!

Gyurcsány Ferenc: Megmutatom, hogy nem vagyok maníros és hazudós! Leszámolna az előítéletekkel!

Eddig rosszul ítél­ték meg, de most úgy érzi: itt az idő, hogy bi­zo­nyít­son.

Azt re­méli, a sze­rep­lés­sel le tudja mosni ma­gá­ról a rá­ra­gadt elő­íté­le­te­ket. Fél­ni­va­lója nincs a va­sár­nap es­té­től, pedig végig magát adta!

Fletó lesz Fridi következő vendége

Fletó lesz Fridi következő vendége

A Kos­suth Lajos téren már sát­ra­zott anno egy hétig.

Máris posz­tolta a be­köl­tö­zős képet. Biz­to­san nem le­pő­dik meg, el­végre már a Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig, ami­kor éh­ség­sztráj­kot tar­tott.