CÍMKE: 'gyurcsány ferenc'

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány Fe­renc pártja a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­te­lő­elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, sza­ba­dul­jon meg...

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Do­ku­men­tu­mok az Origó bir­to­ká­ban.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás...

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter.

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték. A bal­ol­dali bel­há­ború a pap­araz­zo­képek be­ve­té­sé­vel új fe­je­zet­hez ér­ke­zett el.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta jó ér­zék­kel a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt!

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat a mű­sor­ban és köz­ben há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát. In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­kai üze­ne­teit.

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, van már csó­ko­ló­zás is.

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, pró­bálja ki­hasz­nálni, hogy Gyur­csány Fe­renc Fri­de­ri­kusz­nál al­szik. Fel­ke­rült a netre egy csó­ko­ló­zós kép is.

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

De apja sze­rint így van ez jól.

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia lé­nye­gé­ben se­géd­mun­kás­ként dol­go­zik, míg apja egy gyö­nyörű lu­xus­vil­lá­ban él.

Fletó lesz Fridi következő vendége

Fletó lesz Fridi következő vendége

A Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig.

Máris posz­tolta a be­köl­tö­zős képet. Biz­to­san nem le­pő­dik meg, el­végre már a Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig, ami­kor éh­ség­sztráj­kot tar­tott.