CÍMKE: 'gyurcsány ferenc'

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Gyurcsányné elsírta magát, ez lehet az oka

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­val pró­bálta fel­szívni magát a Gyur­csány-párt mai kam­pány­ren­dez­vé­nyén. Erős je­le­ne­tek a szín­pa­don.

Orbán Vik­tor szi­dal­ma­zá­sá­val pró­bálta fel­szívni magát a Gyur­csány-párt mai kam­pány­ren­dez­vé­nyén.

Ütik egymást az elvtársak, a szocialisták Gyurcsányékat szidják

Ütik egymást az elvtársak, a szocialisták Gyurcsányékat szidják

Öl­döklő küz­de­lem zaj­lik a felek kö­zött az el­ső­sé­gért.

Öl­döklő küz­de­lem zaj­lik a felek kö­zött az el­ső­sé­gért.

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Káromkodva ugrott egymásnak az ellenzék Budapesten

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak.

Röp­köd­nek a vá­lo­ga­tott szi­dal­mak, még­hozzá sok­szor kocs­mai stí­lus­ban. Tény­leg el­ké­pesztő.

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Gyurcsány a kutyapiszoktól jobban fél, mint a terrorsitáktól

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb szük­ség van a ter­ror­ve­szély el­há­rí­tá­sára.

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az Interpol elkapta Dobrev Klára évek óta körözött társát

Az In­ter­pol rá­buk­kant a bű­nö­zőre.

Az In­ter­pol rá­buk­kant Gyur­csányék bű­nöző üz­let­tár­sára, a hosszú ideje buj­káló bol­gár ban­kárra, Cve­tan Vas­si­levre.

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Így becézik a háta mögött Dobrev Klárát

Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára.

A háta mö­gött a saját párt­já­ban rég­óta Ele­ná­nak "be­cé­zik" Gyur­csány fe­le­sé­gét. Utalva az erő­sza­kos­sá­gára, vissza­uta­sí­tást nem tűrő mo­do­rára, arra, hogy lé­nye­gé­ben ő dik­tál a párt­ban.

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Távkapcsolat vár Gyurcsányra. Klára asszony már döntött

Dob­rev Klára ve­zeti a DK eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ját. Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más, hogy vál­lalja el.

Dob­rev Klára ve­zeti a DK eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ját. Ál­lí­tó­lag nagy volt rajta a nyo­más, hogy vál­lalja el.

Gyurcsány sorban áll a 780-as menüért a parlamenti menzán - Fotó

Gyurcsány sorban áll a 780-as menüért a parlamenti menzán - Fotó

Gyak­ran ét­hor­dó­val jön­nek, úgy vi­szik haza a ked­vez­mé­nyes bab­le­vest és som­lói ga­lus­kát.

Nem nem akarunk népességcserét

Nem akarjuk támogatni a népességcserét

A mig­rá­ció ve­szé­lyes, és meg kell ál­lí­tani - mondta az ál­lam­tit­kár.

A ma­gyar kor­mány­nak az az ál­lás­pontja, hogy a mig­rá­ció ve­szé­lyes, és meg kell ál­lí­tani - mondta Mer­czer Tamás ál­lam­tit­kár.

Gyurcsány a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

Gyurcsány
a magyar Himnuszt megvetően "valamiféle zenének" nevezte

És még le­gyin­tett is egyet. Ezt el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

És még le­gyin­tett is egyet. A meg­döb­bentő je­le­ne­tet el­ső­ként az INDEX fe­dezte fel.

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

Itt az első videó, így törtek-zúztak, gyújtogattak az ellenzéki vandálok

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka.

A RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette ezt a fel­vé­telt az éj­szaka. Vajon a tün­te­tő­ket her­gelő el­len­zéki po­li­ti­ku­sok, Gyur­csány Fe­renc és a cső­cse­lé­ket ut­cára szó­lító Tor­dai Bence vál­lal­ják a fe­le­lős­sé­get?

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Ki bújtatja Gyurcsányék üzlettársát, a 600 milliárdot ellopó bankárt?

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Me­ne­kül az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől Gyur­csányék üz­let­társa és ba­rátja.

Dobrev Klára fejezze be a hazudozást a Gyurcsány család üzleti kapcsolatairól

Dobrev Klára fejezze be a hazudozást a Gyurcsány család üzleti kapcsolatairól

A Fi­desz arra szó­lítja fel, hogy fe­jezze be a ha­zu­do­zást a Gyur­csány csa­lád üz­leti kap­cso­la­ta­i­ról - mondta Budai Gyula.

Milyen bűnözőkkel üzletel Gyurcsány?

Milyen bűnözőkkel üzletel Gyurcsány Ferenc?

Olyan éle­tet foly­tat, amely­hez bűn­el­kö­ve­tők kap­cso­lód­nak.

Gyur­csány Fe­renc bű­nö­zők­kel van kö­rül­véve és olyan éle­tet foly­tat, amely­hez egy­ér­tel­műen bűn­el­kö­ve­tők kap­cso­lód­nak - je­len­tette ki Baj­kai Ist­ván.

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

A vád: nem­zet­közi pénz­mo­sás.

El­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki az In­ter­pol Gyur­csány Fe­renc üz­let­tár­sá­nak fe­le­sége ellen. An­to­a­neta Vas­si­leva rég­óta kö­zeli ba­rát­nője Dob­rev Klá­rá­nak.

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

Volner János kijelentette, ő nem kurvának állt

És ez még csak a kez­det.

Egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült belső le­vél­ben el­is­merte, hogy a Job­bik szö­vet­ke­zett Gyur­csány­ék­kal és az LMP-vel. És ez még csak a kez­det.

Gyurcsány a végén csak megölelgette Erdogant

Gyurcsány
a végén csak megölelgette Erdogant

Kü­lö­nös kép ke­rült elő.

Kü­lö­nös kép ke­rült elő az ar­chí­vu­mok mé­lyé­ről. Gyur­csány éppen Er­do­gant ölel­geti...

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Részeg volt, vagy csak másnapos a Gyurcsány-párti képviselő?

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­padt a nyelve.

Mint aki­nek egy ócska kocs­má­ban a sok pi­á­tól le­ta­pad a nyelve, úgy kín­ló­dott a sza­vak­kal.

Gyurcsány helyett ült börtönben, ma szabadul

Gyurcsány helyett ült börtönben, ma szabadul

A Su­koró-ügy egyik vád­lottja.

Ki­sza­ba­dul ma a tö­köli bör­tön­ből a Su­koró-ügy miatt ta­valy jú­ni­us­ban két és fél évre ítélt Császy Zsolt.

Itt a bizonyíték: Soros utasítására Gyurcsány pénzeli a tüntetőket. De min vesztek össze?

Itt a bizonyíték: Soros utasítására Gyurcsány pénzeli a tüntetőket. De min vesztek össze?

Ők fi­ze­tik a szín­pa­dot, a tech­ni­kát, a ren­de­zők költ­sé­geit.

Soros György köz­vet­len uta­sí­tá­sára régi le­kö­te­le­zettje Gyur­csány Fe­renc pén­zeli a hét­végi tün­te­té­se­ket. Bi­zo­nyí­ték erre több Fa­ce­book be­jegy­zés, még Gyur­csány szó­vi­vője, Gré­czy Zsolt is be­is­merte mind­ezt.

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett neki jó kis lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ója. A stí­lus maga az ember?

Így lett jó neki lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ó­nak. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get.

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Kisgyerekekkel plakátoltat Gyurcsány, zsebbe kapják a pénzt

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak.

Több he­lyen is fel­buk­kan­tak a Gyur­csány-párt által fel­bé­relt gye­re­kek, rá­adá­sul is­ko­la­idő­ben...

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Ha­tó­sá­gok által ga­ran­tált vé­del­met kell kap­niuk, hogy el mer­jék mon­dani, mi is tör­tént va­ló­já­ban!

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

Ezt ta­nú­sí­tot­ták LMP-s po­li­ti­ku­sok.

A DK el­nöke ré­szeg volt teg­nap, ami­kor az LMP-vel és az MSZP-vel tár­gyalt az el­len­zéki pár­tok együtt­mű­kö­dé­sé­ről. Ezt ta­nú­sí­tot­ták LMP-s po­li­ti­ku­sok.

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Be­val­lot­tan vál­ságra, el­hú­zódó tár­gya­lá­sokra, új vá­lasz­tásra - és az addig tartó rom­bo­lásra, ká­oszra va­la­mint anar­chi­ára ké­szül az el­len­zék.

Be­val­lot­tan vál­ságra, el­hú­zódó tár­gya­lá­sokra, új vá­lasz­tásra - és az addig tartó rom­bo­lásra, ká­oszra va­la­mint anar­chi­ára ké­szül az el­len­zék, amennyi­ben egy­más je­lölt­je­i­nek a vissza­lép­te­té­se­i­vel be­kö­vet­kezne a győ­zel­mük.

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona szö­vet­ség.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona vá­lasz­tási szö­vet­ség.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt. Pénzelte, mégis áruló lett

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják
Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak az MSZP mi­nisz­ter­el­nök je­lölt­jére a DK-s or­gá­nu­mok.

Vágó nehezen viseli el a vallásos embereket

Vágó nehezen viseli el a vallásos embereket

El­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként ment neki a val­lá­sos em­be­rek­nek.

El­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként ment neki a val­lá­sos em­be­rek­nek Vágó Ist­ván, a Gyur­csány-párt el­nök­ségi tagja. A DK-s po­li­ti­kus egyet­len nap le­for­gása alatt ne­ki­ment min­den hí­vő­nek.

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Egy mun­ka­társa bo­rí­tott.

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek az MSZP és Gyur­csány Fe­renc ked­venc ügy­véd­jé­nél.

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök körül.

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök körül.

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyur­csány fel­tar­totta a kezét és be­is­merte, hogy va­gyona nagy ré­szét a bécsi Roth­schild pa­lo­tá­ban tartja.

Gyurcsány Ausztriában rejtette el a vagyonát: Bankszámlabotrány!

Gyurcsány Ausztriában rejtette el a vagyonát: Bankszámlabotrány!

Bom­ba­ként rob­bant Gyur­csány Fe­renc el­tit­kolt, Auszt­ri­ába men­tett va­gyo­ná­nak a híre. Újabb bank­bot­rány a bal­ol­da­lon.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a di­á­ko­kat.

Az egész bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

Micsoda meglepetés: Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Gyur­csány és Vona sem kor­mány­vál­tásra tö­rek­szik, csak azon dol­goz­nak, hogy jobb po­zí­ci­ó­ban ma­rad­ja­nak.

Gyur­csány Fe­renc és Vona Gábor sem kor­mány­vál­tásra tö­rek­szik, csak azon dol­goz­nak, hogy minél jobb po­zí­ci­ó­ban ma­rad­ja­nak.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak.

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány.

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány pártja a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, a DK po­li­ti­ku­sai ki­áll­nak a mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő po­li­ti­kus­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő szo­ci­a­lista po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Az Origó do­ku­men­tu­mai.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás tör­tént.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Az anyuka le­fo­tózta...

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, hogy sza­ba­dul­jon meg régi har­cos­tár­sá­tól. És Nyakó Ist­ván re­pült!

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát:
Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a szo­ci­a­lista párt­kasszába... Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót, a köz­is­mert bal­ol­dali pub­li­cis­tát mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték. A bal­ol­dali bel­há­ború a pap­araz­zo­képek be­ve­té­sé­vel új fe­je­zet­hez ér­ke­zett el.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta jó ér­zék­kel a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül.

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat, sőt, há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt.

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat a mű­sor­ban, főz­tek, ját­szot­tak vi­táz­tak ki­csit és köz­ben egyre több dolog de­rült ki Gyur­csány ma­gán­éle­té­ről is.

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, van már csó­ko­ló­zós kép is.

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, pró­bálja ki­hasz­nálni, hogy Gyur­csány Fri­de­ri­kusz­nál al­szik. A Blikk a párt­ve­zér első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó mű­tős­se­géd fiát vette elő. De fel­ke­rült a netre egy csó­ko­ló­zós kép is.

Gyurcsány jóképűnek, sikeresnek és Friderikuszhoz hasonlóan
szépnek tartja magát!

Gyurcsány Ferenc Fridinek: Vagyok olyan szép, mint Te!

Ő az első olyan köz­életi sze­mé­lyi­ség, aki po­li­ti­kus­ként köl­tö­zött össze Fri­de­ri­kus­szal 24 órára. Az ön­ként vál­lalt szám­űze­tés alatt töb­bek kö­zött az is ki­de­rül, az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök jó pa­si­nak tartja-e magát.

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia se­géd­mun­kás.

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia lé­nye­gé­ben se­géd­mun­kás­ként dol­go­zik, míg apja egy gyö­nyörű lu­xus­vil­lá­ban él. De apja sze­rint így van ez jól.

Gyurcsány Ferenc: Megmutatom, hogy nem vagyok maníros és hazudós!

Gyurcsány Ferenc: Megmutatom, hogy nem vagyok maníros és hazudós! Leszámolna az előítéletekkel!

Eddig rosszul ítél­ték meg, de most úgy érzi: itt az idő, hogy bi­zo­nyít­son.

Azt re­méli, a sze­rep­lés­sel le tudja mosni ma­gá­ról a rá­ra­gadt elő­íté­le­te­ket. Fél­ni­va­lója nincs a va­sár­nap es­té­től, pedig végig magát adta!

Fletó lesz Fridi következő vendége

Fletó lesz Fridi következő vendége

A Kos­suth Lajos téren már sát­ra­zott anno egy hétig.

Máris posz­tolta a be­köl­tö­zős képet. Biz­to­san nem le­pő­dik meg, el­végre már a Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig, ami­kor éh­ség­sztráj­kot tar­tott.