CÍMKE: 'gyurcsány ferenc'

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

FRISS HÍREK

Gyurcsány helyett ült börtönben, ma szabadul

Gyurcsány helyett ült börtönben, ma szabadul

Ki­sza­ba­dul ma a tö­köli bör­tön­ből a Su­koró-ügy miatt ta­valy jú­ni­us­ban két és fél évre ítélt Császy Zsolt.

Ki­sza­ba­dul ma a tö­köli bör­tön­ből a Su­koró-ügy miatt ta­valy jú­ni­us­ban két és fél évre ítélt Császy Zsolt.

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Gyurcsány kiszedte az "elqu....tuk"-ot az őszödi beszédből, de miért?

Így lett neki jó kis lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ója. A stí­lus maga az ember?

Így lett jó neki lel­ke­sítő kam­pány­vi­de­ó­nak. Per­sze azért ha­gyott benne trá­gár­sá­got ele­get.

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A 444 szerint Gyurcsány részegen tárgyalt a pártok együttműködéséről

A DK el­nöke ré­szeg volt teg­nap, ami­kor az LMP-vel és az MSZP-vel tár­gyalt az el­len­zéki pár­tok együtt­mű­kö­dé­sé­ről.

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Gyurcsány elismerte: ÚJABB VÁLASZTÁSRA KÉSZÜL AZ ELLENZÉK

Anar­chi­ára ké­szül­nek.

Be­val­lot­tan vál­ságra, el­hú­zódó tár­gya­lá­sokra, új vá­lasz­tásra - és az addig tartó rom­bo­lásra, ká­oszra va­la­mint anar­chi­ára ké­szül az el­len­zék, amennyi­ben egy­más je­lölt­je­i­nek a vissza­lép­te­té­se­i­vel be­kö­vet­kezne a győ­zel­mük.

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Gyurcsány és Vona találtak egymásra Hódmezővásárhelyen

Bi­zarr ko­a­lí­ció.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás leg­na­gyobb ta­nul­sága, hogy össze­állt a Gyur­csány-Vona vá­lasz­tási szö­vet­ség.

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet a korrupciós botrány koronatanúinak!

Boruljon ki a bili: Tanúvédelmet
a korrupciós botrány koronatanúinak!

Ha­tó­sá­gok által ga­ran­tált vé­del­met kell kap­niuk!

Ha­tó­sá­gok által ga­ran­tált vé­del­met kell kap­niuk, hogy el mer­jék mon­dani, mi is tör­tént va­ló­já­ban!

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Vágó nehezen viseli el a vallásos embereket

Vágó nehezen viseli el a vallásos embereket

El­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként ment neki a val­lá­sos em­be­rek­nek.

El­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként ment neki a val­lá­sos em­be­rek­nek Vágó Ist­ván, a Gyur­csány-párt el­nök­ségi tagja. A DK-s po­li­ti­kus egyet­len nap le­for­gása alatt ne­ki­ment min­den hí­vő­nek.

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Kinek a strómanja Gyurcsány? Honnan vannak a milliárdok?

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók.

Csak úgy röp­köd­nek a száz­mil­liók a bu­kott mi­nisz­ter­el­nök körül mi­köz­ben gon­do­san tit­kolja, hon­nan is jött össze ez az ir­dat­lan nagy va­gyon.

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

Pipogya, mamlasz, haszonleső alaknak tartják Karácsony Gergelyt Gyurcsányék

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak az MSZP mi­nisz­ter­el­nök je­lölt­jére.

El­ké­pesztő jel­ző­ket ag­gat­nak az MSZP mi­nisz­ter­el­nök je­lölt­jére a DK-s or­gá­nu­mok. Mindez azért is meg­döb­bentő, mert a fel­szí­nen lát­szó­lag egyez­ke­dik a Gyur­csány-párt a szo­ci­a­lis­ták­kal.

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyurcsány a bécsi Rothschild-palotában rejtette el a vagyonát. Beismerte...

Gyur­csány fel­tar­totta a kezét és be­is­merte, hogy va­gyona nagy ré­szét ...

Gyur­csány fel­tar­totta a kezét és be­is­merte, hogy va­gyona nagy ré­szét a bécsi Roth­schild pa­lo­tá­ban tartja. Itt szé­kel ugyanis az oszt­rák mil­li­ár­do­sok ked­venc lu­xus­bankja a Scho­el­ler bank­ház. Év­szá­za­dok óta ki­szol­gálja a pénz­arisz­tok­rá­ciát.

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Vastag borítékokat osztogatott a szocialista ügyvéd

Egy mun­ka­társa bo­rí­tott.

Egy mun­ka­társa bo­rí­totta most ki a bilit. Ho­gyan is zaj­lot­tak a kifi­ze­té­sek az MSZP és Gyur­csány Fe­renc ked­venc ügy­véd­jé­nél.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Micsoda meglepetés: Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Micsoda meglepetés: Gyurcsány és Vona ugyanazt akarják

Galló Béla po­li­to­ló­gus sze­rint Gyur­csány Fe­renc és Vona Gábor sem kor­mány­vál­tásra tö­rek­szik, csak azon dol­goz­nak, hogy minél jobb po­zí­ci­ó­ban ma­rad­ja­nak.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, őket ki nem fi­zető, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő po­li­ti­kus­ról.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, az ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak.

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Gyurcsány magyarok helyett migránsokat akar

Alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány.

Mi­köz­ben alá­írás­gyűj­tésbe kezd Gyur­csány pártja a ha­tá­ro­kon túl élő ma­gya­rok ellen, a DK po­li­ti­ku­sai ki­áll­nak a mig­ráns­be­te­le­pí­tés mel­lett...

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, sza­ba­dul­jon meg...

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Gyurcsányék folyamatosan pénzelték a diákok pénzét lenyúló Czeglédyt

Do­ku­men­tu­mok az Origó bir­to­ká­ban.

Az Origó bir­to­kába ju­tott do­ku­men­tu­mok sze­rint rend­sze­res pénz­moz­gás...

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

Paparazzofotókkal támadtak Botkára Gyurcsányék

A bal­ol­dali bel­há­ború új fe­je­zete.

No ilyen se volt még. Az egyik bal­ol­dali po­li­ti­kus le­si­fo­tók­kal akarja le­já­ratni a má­si­kat. Len­gyel Lász­lót mind­eköz­ben szél­há­mos­nak ne­vez­ték.

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter.

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Meglepő titokról rántotta le a leplet Gyurcsány Ferenc

Há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt!

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök úgy tűnt re­me­kül veszi a Fridi által ál­lí­tott aka­dá­lyo­kat a mű­sor­ban és köz­ben há­ló­szoba tit­ká­ról is me­sélt.

Gyurcsány jóképűnek, sikeresnek
és szépnek tartja magát!

Gyurcsány jóképűnek, sikeresnek és Friderikuszhoz hasonlóan szépnek tartja magát!

Ő az első olyan köz­életi sze­mé­lyi­ség, aki po­li­ti­kus­ként köl­tö­zött össze Fri­de­ri­kus­szal.

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

Ezren vagy ezerötszázan tüntettek Gyurcsánnyal?

A DK ve­zére hosszú idő óta a szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­se­i­hez.

A DK ve­zére hosszú idő óta jó ér­zék­kel a vi­szony­lag szű­kös Egye­tem teret vá­lasztja a gyű­lé­sek szín­he­lyéül. Itt a ke­ve­sebb is több­nek lát­szik, igaz könnyebb is meg­szá­molni, hogy mennyi az annyi...

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Így csókol Gyurcsány Ferenc!

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, van már csó­ko­ló­zás is.

Be­in­dult a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, pró­bálja ki­hasz­nálni, hogy Gyur­csány Fe­renc Fri­de­ri­kusz­nál al­szik. Fel­ke­rült a netre egy csó­ko­ló­zós kép is.

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

Ezért lett segédműtős Gyurcsány fia

De apja sze­rint így van ez jól.

Gyur­csány Fe­renc első há­zas­sá­gá­ból szár­mazó fia lé­nye­gé­ben se­géd­mun­kás­ként dol­go­zik, míg apja egy gyö­nyörű lu­xus­vil­lá­ban él.

Fletó lesz Fridi következő vendége

Fletó lesz Fridi következő vendége

A Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig.

Máris posz­tolta a be­köl­tö­zős képet. Biz­to­san nem le­pő­dik meg, el­végre már a Kos­suth Lajos téren is sát­ra­zott anno egy hétig, ami­kor éh­ség­sztráj­kot tar­tott.