CÍMKE: 'gyümölcs'

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­tik.

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig.

Mesebeli oázissá változtatta a kertjét Vámos Erika

Mesebeli oázissá változtatta a kertjét Vámos Erika

A mű­sor­ve­zető egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye a ker­tész­ke­dés.

Több száz embert menekítettek ki a könyvtárból, durva, ami ezután történt

Több száz embert menekítettek ki a könyvtárból, durva, ami ezután történt

Gáz­sza­got érez­tek az em­be­rek, le­zár­ták Can­berra egyik könyv­tá­rát.

Gáz­sza­got érez­tek az em­be­rek, le­zár­ták Can­berra egyik könyv­tá­rát a tűz­ol­tók.

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Így tárold az almát és a körtét, fantasztikus lesz hónapok múlva is

Tél végén is szí­ve­sen fo­gyasz­tasz za­ma­tos almát és kör­tét? Íme né­hány jó ta­nács.

Tél végén is szí­ve­sen fo­gyasz­tasz za­ma­tos almát és kör­tét? Íme né­hány jó ta­nács.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

Ven­dé­ge­ket vársz és sze­ret­néd őket meg­lepni va­la­mi­vel a nagy me­leg­ben? Mu­ta­tunk egy öt­le­tet.

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Nem­csak finom, de még az ala­kod is meg­há­lálja. Fogyj egész­sé­ge­sen és ha­tá­so­san!

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­csoda kin­csek ke­rül­nek a sze­zon­ban a tá­nyé­rodra.

Átverés a piacokon!
Kamu származási helyet írnak a gyümölcsök mellé az árusok

Átverés a piacokon!
Kamu származási helyet írnak a gyümölcsök mellé az árusok

A Ri­post le­lep­lezte!

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon: kamu szár­ma­zási he­lyet tü­net­nek fel a gyü­möl­csön, zöld­sé­gen, hogy jó mi­nő­ségű ter­mék­nek tűn­jön az áruja.

Sokkot kapott a családanya, rémes, mi lapult a szőlőben

Sokkot kapott a családanya, rémes, mi lapult a szőlőben

Azóta sem érti, hogy ke­rül­he­tett oda...

Azóta sem érti, hogy ke­rül­he­tett oda... Pedig sze­gény nő csak egy kis egész­sé­ges­nek tűnő, gyü­mölcs­cse­me­gére vá­gyott a könyv­tár­ban.

Erre nem árt figyelned: így trükköznek az eperrel az árusok

Erre nem árt figyelned: így trükköznek az eperrel az árusok

Gya­nú­san olcsó epret ta­lál­tunk több pi­a­con és út menti árus­nál, kér­dés, igaz-e, ami rá van írva, hogy "ma­gyar sza­bad­földi".

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa.

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott, az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa. A ma már ke­vésbé becs­ben tar­tott fi­nom­ság annak ide­jén a gye­re­kek ked­venc cse­me­géje volt.

Ennél jobb hírt nem is adhatnánk az idei eperről

Ennél jobb hírt nem is adhatnánk az idei eperről

Ki­vá­ló­nak ígér­ke­zik az idei eper­sze­zon: jót tett a gyü­mölcs­nek az idő­já­rás, ol­csóbb lesz a hazai, mint ta­valy!

Ki­vá­ló­nak ígér­ke­zik az idei eper­sze­zon: jót tett a gyü­mölcs­nek az idő­já­rás, ol­csóbb lesz a hazai, mint ta­valy! Már meg­je­lent a pi­a­co­kon az idei ma­gyar eper, de most még na­gyon drága: 3000 fo­rint körül mozog a kilós át­la­gára, míg az im­por­tot 950-1100 fo­rin­tért mérik. Ér­de­mes ki­várni a gyors ár­esést!

Ezt a gyümölcsöt verte el idén a fagy

Ezt a gyümölcsöt verte el idén a fagy

Le­mond­ha­tunk az egyik leg­fi­no­mabb lek­vár­ról, leg­alábbis ami a ma­gyar gyü­möl­csöt il­leti! Min­den jel arra mutat ugyanis, hogy a már­ci­usi fagy el­in­tézte a ter­mést.

Le­mond­ha­tunk az egyik leg­fi­no­mabb lek­vár­ról, leg­alábbis ami a ma­gyar gyü­möl­csöt il­leti! A jelek sze­rint ugyanis a már­ci­usi fagy el­in­tézte a ter­mést.

A természet legnagyobb kincsei

A természet legnagyobb kincsei

Egész­sé­günk meg­őr­zése az egyik leg­fon­to­sabb szem­pont!

Akár­mi­lyen idő­ket élünk, akár­ho­gyan vál­to­zik is kö­rü­löt­tünk a világ, egyet­len dolog biz­to­san ál­landó marad, még­pe­dig az, hogy mind­annyian hosszú, bol­dog életre vá­gyunk.

Banánvész: eltűnik a boltokból a kedvenc gyümölcsünk?

Banánvész: eltűnik a boltokból a kedvenc gyümölcsünk?

Ideje bú­csút in­teni neki.

Egy új­fajta, min­den ed­di­gi­nél el­len­ál­lóbb be­teg­ség fe­nye­geti a világ ba­nán­ter­melő vi­dé­keit - attól tar­ta­nak, hogy bú­csút int­he­tünk a gyü­mölcs­nek!

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, még alat­to­mo­sabb mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek, ezrek es­het­nek ál­do­za­tul.

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Ami­kor mások bu­lizni men­nek, akkor kez­dő­dik az élet a Bu­da­pesti Nagy­bani Pi­a­con.

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get.

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, a hoz­zá­va­lók is se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get. Ezek az ita­lok tar­tal­maz­zák mind­azo­kat az ás­vá­nyi anya­go­kat, vi­ta­mi­no­kat és nyom­ele­me­ket, ami­ket fel­tét­le­nül pó­tol­nod kell ebben a nagy me­leg­ben.

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz.

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz, de mi se­gí­tünk el­iga­zodni a ren­ge­teg­ben!

Kitört a dinnyeháború!

Kitört a dinnyeháború!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, ám ez ki­verte a biz­to­sí­té­kot a hazai ter­me­lők­nél.

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, amire a ter­me­lők fel­há­bo­rod­tak.

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

Miért nem megy 100 forint alá a dinnye ára?

Csök­kenni kez­de­nek az árak.

A leg­több pi­a­con már a ma­gyar sár­ga­dinnyét árul­ják, míg gö­rög­ből még főleg a kül­földi kap­ható, ami drá­gább is. De pár nap, és abból is jön a ma­gyar sze­zon!

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Mu­ta­tunk egy jó trük­köt!

Van egy na­gyon egy­szerű trükk, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel úgy lehet a gö­rög­dinnyét fel­vágni, hogy a le­hető leg­ke­ve­sebb időt kell­jen a ma­go­zás­sal el­töl­teni.

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Veled is elő­for­dult már, hogy épp be­ül­te­tek az au­tóba egy uta­zás kez­de­tén és a gye­re­kek első kér­dése az volt, hogy mikor eszünk? Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Jó hír a piacról: Idén olcsóbb a sárgabarack, de a málnára sem panaszkodhatunk

Jó hír a piacról: Idén olcsóbb a sárgabarack, de a málnára sem panaszkodhatunk

Még két-három hét van a fő­sze­zo­nig, de már kap­ható málna és sár­ga­ba­rack.

Még két-három hét van a fő­sze­zo­nig, de már van ma­gyar málna és sár­ga­ba­rack.

Drágább lesz idén a cseresznye!

Drágább lesz idén a cseresznye!

A leg­több pi­a­con már kap­ható a korai, má­jusi cse­resz­nye.

A leg­több pi­a­con már kap­ható a korai, má­jusi cse­resz­nye, de az ízük és a mé­re­tük még nem az igazi. Aki te­heti, a sze­zon kez­de­te­kor lak­jon jól vele, mert ké­sőbb még drá­gább lesz!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól finom lesz!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs.

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs - ki ne ál­modna egy ilyen cso­dás fi­nom­ság­ról? Akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha épp di­é­tá­zol, hi­szen ez a finom tep­sis pa­la­csinta nem löki a ma­gasba a vér­cu­kor­szin­te­det. Pa­le­ó­sok is fo­gyaszt­hat­ják!

Pusztulnak az ősi magyar gyümölcsfák

Pusztulnak az ősi magyar gyümölcsfák

Ro­ha­mos ütem­ben tűnik el a Kár­pát-me­dence gyü­mölcs­ha­gya­téka, és ez lát­szó­lag alig ér­de­kel va­la­kit! Nem is hin­nénk, mek­kora érték van pusz­tu­lásra ítélve!

Ro­ha­mos ütem­ben tűnik el a Kár­pát-me­dence gyü­mölcs­ha­gya­téka, és ez lát­szó­lag alig ér­de­kel va­la­kit! Nem is hin­nénk, mek­kora érték van pusz­tu­lásra ítélve!

Lesz olcsóbb is az aranyárban mért eper

Lesz olcsóbb is az aranyárban mért eper

Most még arany­ár­ban mérik az epret a pi­a­co­kon.

Hí­vo­ga­tóan ka­csint­gat­nak az eper­sze­mek a pi­a­cok stand­ja­i­ról, mi több, az or­szág­utak szé­lén is ki­nyi­tot­tak az áru­sok. Ám az árak szem­te­le­nül ma­ga­sak.

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Alig vár­juk a friss hazai zöld­fé­lé­ket és gyü­möl­csö­ket, hi­szen las­san fél éve job­bára tar­tó­sí­tottra vagy kül­föld­ről szár­ma­zóra fa­nya­lo­dunk.

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek.

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók.

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről! Meg­lepő, né­me­lyik hol és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fej­lő­dik.

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Na­gyon finom és lát­vá­nyos sü­te­mény, amit nem nehéz el­ké­szí­teni. Senki nem tud el­len­állni ennek a kü­lön­le­ges­ség­nek.

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák gyümölccsel

Sze­ret­nél va­lami fi­no­mat, éde­set, még­sem hiz­la­lót reg­ge­lizni?

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú életre.

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Gyorsítsd fel a fogyást: ez a komplex tavaszi turmix mindennél hatékonyabb

Gyorsítsd fel a fogyást: ez a komplex tavaszi turmix mindennél hatékonyabb

Sze­ret­nél egy olyan tur­mi­xot, ame­lyik min­den ízé­ben a ta­vaszt idézi?

Sze­ret­nél egy olyan tur­mi­xot, ame­lyik min­den ízé­ben a ta­vaszt idézi?

Ne dobd ki az ananász végét, eszméletlen, mi lesz belőle!

Ne dobd ki az ananász végét, eszméletlen, mi lesz belőle!

Az eg­zo­ti­kus gyü­mölcs leg­na­gyobb tit­kát csak ke­ve­sen is­me­rik. Ezt nézd!

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Figyelj, ezt add a gyereknek gumicukor helyett!

Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt!

Ele­ged van a ren­ge­teg cu­kor­ral ké­szült gu­mi­cuk­rok­ból, és va­la­mi­lyen egész­sé­ges al­ter­na­tí­vát ke­re­sel he­lyette? Pró­báld ki a gyü­mölcs­bőrt!

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Va­lami eg­zo­ti­kus, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és di­é­tás fi­nom­ságra vágysz? Vá­sá­rolj rizs­la­pot!

Va­lami eg­zo­ti­kus, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és di­é­tás fi­nom­ságra vágysz? Vá­sá­rolj rizs­la­pot és töltsd meg friss gyü­mölccsel, zöld­ség­gel, zöld­fű­szer­rel! Nyer­sen is fo­gyaszt­ha­tod, de sü­tő­ben sütve mennyei nyá­rias te­ker­cse­ket te­hetsz az asz­talra.

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Most érik a hosszú élet vágykeltő gyümölcse, ismerd meg te is!

Most érik a hosszú élet vágykeltő gyümölcse, ismerd meg te is!

Lé­te­zik egy olyan gyü­mölcs, mely­nek an­ti­oxi­dáns-tar­talma min­den­nél ma­ga­sabb.

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

Te is azt gon­do­lod, hogy min­den gyü­mölcs egész­sé­ges és bár­mennyit fo­gyaszt­hatsz be­lő­lük? Ne tedd!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Esti nasik, amiktől úgy alszol, mint a bunda

Esti nasik, amiktől úgy alszol, mint a bunda

Veled is elő­for­dult már, hogy korgó gyo­mor­ral fe­küd­tél le? Eze­ket a könnyű na­si­kat nyu­god­tan el­maj­szol­ha­tod le­fek­vés előtt is.

Veled is elő­for­dult már, hogy korgó gyo­mor­ral fe­küd­tél le? Este későn már nem akar­tál enni sem­mit, reg­gel vi­szont korán és fá­rad­tan éb­red­tél? Eze­ket a könnyű na­si­kat nyu­god­tan el­maj­szol­ha­tod le­fek­vés előtt is.

Ha jó sárgadinnyét akarsz venni, csukd be a szemedet!

Ha jó sárgadinnyét akarsz venni, csukd be a szemedet!

Egész­sé­ges desszertre vágysz? A méz­édes sár­ga­dinnyé­ből sok-sok fi­nom­sá­got ké­szít­hetsz! A kér­dés csak az, ho­gyan vá­lassz...

Mennyei reggeli: Gyümölcskarika-palacsinta

Mennyei reggeli: Gyümölcskarika-palacsinta

Ha meleg nyári reg­ge­le­ken szí­ve­sen ennél va­lami lak­tató, de mégis könnyű gyü­möl­csös reg­ge­lit, akkor vedd elő ezt a re­cep­tet.

Két tonna romlott gyümölcs a nagybanin

Két tonna romlott gyümölcsöt találtak a nagybani piacon

A rom­lott és is­me­ret­len ere­detű ter­mé­ke­ket meg­sem­mi­sí­tet­ték.

A Nébih a bu­da­pesti nagy­bani zöld­ség-gyü­mölcs pi­a­con több mint 2 tonna rom­lott, il­letve is­me­ret­len ere­detű ter­mé­ket ta­lált, eze­ket meg­sem­mi­sí­tet­ték.

Elképesztő, mi mindenre jó egy egyszerű nejlonzacskó

Elképesztő, mennyi mindenre használhatsz egy egyszerű nejlonzacskót

A vissza­zár­ható kis ta­sa­kokba leg­több­ször csak ételt te­szünk. Most fi­gyelj!

Egészséges nassolnivalók, amiket a gyerekek is szeretnek

Egészséges nassolnivalók, amiket a gyerekek is szeretnek

A friss gyü­möl­csö­ket és zöld­sé­ge­ket bo­lon­dítsd meg!

A friss gyü­möl­csö­ket és zöld­sé­ge­ket bo­lon­dítsd meg sajj­tal, cso­ko­lá­dé­val, fű­sze­rek­kel és mennyei fi­nom­sá­go­kat rög­tö­nöz­hetsz per­cek alatt. A gye­re­keid imádni fog­ják, de sem tudsz majd el­len­állni a vi­ta­min­bom­bák­nak.

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

A be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­ban nagy sze­repe van a szer­ve­zet el­sa­va­so­dá­sá­nak. Mu­ta­tunk 5 egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz.

A be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­ban nagy sze­repe van a szer­ve­zet el­sa­va­so­dá­sá­nak. Mu­ta­tunk 5 egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz, így sok­kal egész­sé­ge­sebb le­szel!

Ezért ne tedd soha banán mellé a krumplit!

Ezért ne tedd soha banán mellé a krumplit!

Ha együtt tá­ro­lod, ha­ma­rabb rom­lik!

Ha egyes zöld­sé­ge­ket és gyü­möl­csö­ket együtt tá­rolsz, ha­ma­rabb meg­ro­mol­hat­nak. Ám ha tudod, mit mi mellé ér­de­mes pa­kolni, a kony­ha­pénz­zel is spó­rol­hatsz.

6 zöldség és gyümölcs, amit SOHA nem szabadna megpucolnod

6 zöldség és gyümölcs, amit SOHA nem szabadna megpucolnod

Ezek­nek a zöld­sé­gek­nek és gyü­möl­csök­nek a héja alatt va­ló­sá­gos kis táp­anyag­bomba rej­tő­zik, ha nem pu­co­lod meg őket.

Ezek a gyümölcsök drágulnak jelentősen a fagykár miatt!

Ezek a gyümölcsök drágulnak jelentősen a fagykár miatt!

Csil­la­gá­szati árak jön­nek, sok nép­szerű gyü­mölcs többe kerül majd, de ha­sonló sorsra jut­hat a strand­sze­zon sztárja, a cse­me­ge­ku­ko­rica is...

Csil­la­gá­szati árak jön­nek, sok nép­szerű gyü­mölcs jóval többe kerül majd, de ha­sonló sorsra jut­hat a strand­sze­zon sztárja, a cse­me­ge­ku­ko­rica is...

Talpalatnyi földön eperpiramis! Ilyet még nem láttál!

Talpalatnyi földön eperpiramis! Ilyet még nem láttál!

Mi, ma­gya­rok messze föl­dön hí­re­sek va­gyunk ta­lá­lé­kony­sá­gunk­ról. Itt egy eper­ügyi zse­ni­á­lis ötlet!

Mi, ma­gya­rok messze föl­dön hí­re­sek va­gyunk ta­lá­lé­kony­sá­gunk­ról. Itt egy eper­ügyi zse­ni­á­lis ötlet!

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Nem hal­lod többé: "Fújj, nem kérem!"

Össze­szed­tünk né­hány remek öt­le­tet arra, ho­gyan tedd a fi­nom­sá­go­kat a tá­nyérra úgy, hogy soha töb­bet ne mondja a gye­rek: "Fújj, ezt nem kérem!"

Bosszantóan gyorsan megy tönkre a kivi? Ki ne dobd, mutatjuk, mire jó!

Bosszantóan gyorsan megy tönkre a kivi? Ki ne dobd, mutatjuk, mire jó!

Ezzel a rém egy­szerű trük­kel soha többé nem kell ki­dob­nod a meg­szottyadt ki­vi­ket.

Idd ezeket a turmixokat reggelire, és lerobbannak rólad a kilók!

Idd ezeket a turmixokat reggelire, és lerobbannak rólad a kilók!

Ne­he­zen fogy­nak a fe­les­le­ges kilók? Van egy ha­tá­sos tip­pünk.

Ne­he­zen fogy­nak a fe­les­le­ges kilók? Van egy egy­szerű, ám ha­tá­sos tip­pünk. Fo­gyassz ezek­ből a tur­mi­xok­ból reg­ge­lire, és máris be­in­dul a zsír­ége­tés. A ros­tok el­te­lí­te­nek, így ebé­dig meg­úsz­ha­tod, hogy rá­kat­tanj a hiz­laló szén­hid­rátra.

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Nem fogod elhinni, mit ettek Thaiföldön Bódi Gusztiék!

Az éne­kes há­zas­pár éppen a szo­ká­sos nya­ra­lá­sát tölti az ázsiai or­szág­ban, és va­lami egé­szen bor­zal­ma­sat kós­tol­tak meg.

Az éne­kes há­zas­pár éppen a szo­ká­sos nya­ra­lá­sát tölti az ázsiai or­szág­ban, és va­lami egé­szen bor­zal­ma­sat kós­tol­tak meg.

Légy dögös a karácsonyi ruhádban! Itt a szuperhatékony levesdiéta!

Légy dögös a karácsonyi ruhádban! Itt a szuperhatékony levesdiéta!

Nem vagy tö­ké­le­tes for­má­ban? Se­gí­tünk!

Nem vagy tö­ké­le­tes for­má­ban? Se­gí­tünk!

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

Amit az enyhe tél miatt meg­spó­ro­lunk a fű­tés­szám­lán, annak több­szö­rö­sét hagy­juk ott a bol­tok­ban.

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Eze­ket sem­mi­képp ne vedd meg!

Úgy érzed, min­dent meg­te­szel azért, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen az ét­ren­ded? Fi­gyelj oda na­gyon, mi­lyen éte­le­ket ve­szel le a polc­ról a bolt­ban.

Tiltott gyümölcs a magyar focistáknak

Tiltott gyümölcs a magyar focistáknak

Szi­gorú ét­ren­det ve­zet­tek be a gaz­dag német klub­csa­pat­nál.

Szi­gorú ét­ren­det ve­zet­tek be a né­me­tek. A lip­csei fo­ci­csa­pat­nál dél­után a já­té­ko­sok nem ehet­nek ba­nánt és almát sem. Kal­már Zsolt és Gu­lá­csi Péter a sza­bály szen­vedő ala­nya.

Recept: 3 szuper jégkása, amit örökké akarsz majd inni

Recept: 3 szuper jégkása, amit örökké akarsz majd inni

Egész­sé­ges, fris­sítő fi­nom­sá­gok.

Egész­sé­ges, fris­sítő és na­gyon finom. Mi más kéne még, hogy azon­nal imádni kezdd eze­ket a szu­per üdí­tő­ket?

Meg ne edd a gyümölcsöt! Van jobb ötletünk!

Meg ne edd a gyümölcsöt! Van jobb ötletünk!

Per­sze, a gyü­mölcs egész­sé­ges és finom. De mi­csoda dol­go­kat lehet még mű­velni vele!

Per­sze, a gyü­mölcs egész­sé­ges és finom. De mi­csoda dol­go­kat lehet még mű­velni vele!

Filléres muslinca csapda, pár perc alatt házilag! Zseniális!

Filléres muslinca csapda, pár perc alatt házilag! Zseniális!

Mus­linca: volt, nincs!

Dü­bö­rög a szilva-, a ba­rack-, a dinnye­sze­zon, de már itt a szőlő és a körte is. Ki­csit nem fi­gyelsz oda, és az édes gyü­möl­csöt ra­jok­ban lepik meg a mus­lin­cák. Egy ügyes öt­let­tel vi­szont meg­szű­nik ez a gond!

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Gondold újra a savanyúságot! Gyümölcsök ecetesen

Mennyei kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz.

Sose ju­tott volna eszedbe ece­te­sen el­tenni a gyü­möl­csöt? Kü­lön­le­ges kom­pó­to­kat ké­szít­hetsz. Meg­mu­tat­juk, mi min­den­ből lehet ece­tes fi­nom­ság.

Elképesztő jégkockatrükk!

Elképesztő jégkockatrükk!

Unod az üres vizet? Van meg­ol­dás: tedd csá­bí­tóvá va­gány jég­koc­kák­kal! Így nem csak egész­sé­ges, de finom és hű­sítő is lesz az ita­lod!

Unod az üres vizet? Van meg­ol­dás: tedd csá­bí­tóvá va­gány jég­koc­kák­kal! Így nem csak egész­sé­ges, de finom és hű­sítő is lesz az ita­lod!

Tényleg biztonságos az út szélén gyümölcsöt venni?

Tényleg biztonságos az út szélén gyümölcsöt venni?

Vajon biz­ton­sá­go­sak ezek az áru­sí­tó­he­lyek vagy in­kább csak be­teg­sé­get okoz­nak az itt vá­sá­rolt éte­lek?

Vajon biz­ton­sá­go­sak ezek az áru­sí­tó­he­lyek vagy in­kább csak be­teg­sé­get okoz­nak az itt vá­sá­rolt éte­lek?

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Na­gyon hamar el fog fogyni!

Ha finom édes­ségre vágysz, ké­szítsd el a nyár leg­me­nőbb desszert­jét. Könnyű meg­csi­nálni és hi­he­tet­le­nül finom. Légy résen, mert hamar el fog fogyni!

8 zöldség és gyümölcs, ami lehűt a forróságban

8 zöldség és gyümölcs, ami lehűt a forróságban

Tud­tad, hogy bi­zo­nyos éte­lek jég­kocka és fa­gyasztó nél­kül is hűtik a tes­ted? Ha ezek­ből esze­getsz a nap fo­lya­mán több­ször, job­ban fogod bírni a ká­ni­ku­lát!

Görögdinnyés manikűr az új nyári trend

Görögdinnyés manikűr az új nyári trend

Nap­fény és gyü­mölcs­sze­zon! A nyár leg­tün­dé­ribb trendje immár a lak­ko­zás­ban is! Na per­sze a gö­rög­dinnyés minta min­dent visz!

Nap­fény és gyü­mölcs­sze­zon! A nyár leg­tün­dé­ribb trendje immár a lak­ko­zás­ban is! Na per­sze a gö­rög­dinnyés minta min­dent visz, de mu­tat­juk a töb­bit is!

Edd méreg nélkül a gyümölcsöt

Egyszerű trükk, hogy méreg nélkül edd a gyümölcsöt

A fo­lyó­vi­zes mosás nem tá­vo­lítja el tö­ké­le­te­sen a vegy­sze­re­ket.

A fo­lyó­vi­zes mosás nem tá­vo­lítja el tö­ké­le­te­sen a vegy­sze­re­ket a gyü­möl­csök­ről. Hi­he­tet­len, mennyi ve­gyi­a­nya­got eszünk így meg.

Hihetetlen, milyen rosszul reggelizel!

Hihetetlen, milyen rosszul reggelizel!

Reg­ge­lizni fon­tos, csak épp nem mind­egy, mit eszel. Ha jól csi­ná­lod, könnyeb­ben el­éred az álom­sú­lyo­dat. Ha vi­szont el­szú­rod, akkor cukor-, zsír- és ka­ló­ria­bomba lesz a reg­ge­lid­ből.

Reg­ge­lizni fon­tos, csak épp nem mind­egy, mit eszel. Ha jól csi­ná­lod, könnyeb­ben el­éred az álom­sú­lyo­dat. Ha vi­szont el­szú­rod a vá­lasz­tást, akkor cukor-, zsír- és ka­ló­ria­bomba lesz a reg­ge­lid­ből. Meg­mu­tat­juk, mit csi­nálsz rosszul.