CÍMKE: 'győzelem'

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg a BL-t.

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meg­han fél­test­vére, Tho­mas Markle Jr. el­ha­tá­rozta, hogy a boksz­ból fog meg­élni.

FRISS HÍREK

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

Valóra vált álom, boldog lehet az új magyar sikercsapat hőse

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát.

A Sió­fok nyerte a női ké­zi­labda EHF-kupát, a hor­vát sztár, And­rea Ko­be­tic lett a gól­ki­rálynő.

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Au­gusz­tus­ban össze­há­za­sod­nak!

Cso­dá­la­tos aján­dék szá­mukra, hogy óri­ási összeg­gel tá­voz­hat­tak a TV2 mű­so­rá­ból.

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

Megható videó, zokogva örült győzelmének A Bank fiatal játékosa

A ti­zen­nyolc éves fiú és ke­reszt­anyja több mint hét­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

A ti­zen­nyolc éves fiú és ke­reszt­anyja több mint hét­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

Végre van oka az örömre Babos Timinek

Végre van oka az örömre Babos Timinek, nagy kő esett le a szívéről

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban.

Óri­ási csa­tá­ban nyert a ma­gyar te­ni­szező Aca­pul­có­ban, ez a siker most na­gyon kel­lett a lel­ké­nek.

Győzelme óta először szólalt meg Pápai Joci, ezt üzente

Győzelme óta először szólalt meg Pápai Joci, ezt üzente

Az éne­kes bol­dog és elé­ge­dett.

Az éne­kes bol­dog és elé­ge­dett, hi­szen három éven belül má­sod­szorra nyerte meg A Dal című mű­sort.

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nem min­denki tud nyerni a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban, a fel­csúti fi­a­ta­lok­nak ez most össze­jött.

Nem min­denki tud nyerni a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban, a fel­csúti fi­a­ta­lok­nak ez most össze­jött.

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban.

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban, mi­u­tán a ta­va­lyi lissza­boni dön­tőt Netta Bar­zi­lai iz­ra­eli éne­kesnő nyerte Toy című da­lá­val.

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma ki­de­rül, ki a leg­jobb.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Elérte a cél­ját a TV2 leg­bát­rabb páros mű­sora Weisz Fanni éle­té­ben: a mo­dell ugyanis azt ál­lítja, va­ló­ban bát­rabb lett.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Ta­valy a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója három cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

A ta­va­lyi évben a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója mind­há­rom fon­tos cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Hősies győzelem, világraszóló bravúrt arattak a magyar kézis lányok

Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

A nor­vé­gok­tól el­szen­ve­dett sú­lyos ve­re­ség után Né­met­or­szá­got egy gól­lal győzte le Kim Ras­mus­sen csa­pata.

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek.

Ne­vet­sé­ges fi­gu­rá­ból egy csa­pásra a Sz­tár­ban Sztár egyik leg­esé­lye­sebb ver­seny­ző­jévé vált Pin­tér Tibor! A szí­nész az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek: sokak által ne­vet­sé­ges­nek ti­tu­lált fi­gu­rá­ból sze­ret­hető ka­rak­ter lett, aki­nek egyre na­gyobb esé­lye van a győ­ze­lemre is.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai, erre mindenki felkapta a fejét

Szi­por­kázó nyi­lat­ko­za­to­kat adtak a ma­gyar fut­bal­lis­ták.

Ko­vács Ist­ván és Ko­vá­csik Ádám vic­ces ked­vé­ben volt a PAOK el­leni győz­tes meccs után.

Késely Ajna elbúcsúzott az úszástól idénre

Késely Ajna a csúcson hagyta abba az úszást idénre

Még­pe­dig egy arany­érem­mel.

A há­rom­szo­ros ifjú­sági olim­piai baj­nok egy arany­érem­mel bú­csú­zott el a 2018-as ver­se­nyek­től. Pedig nem is ké­szült sokat az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Ez a világbajnok magyar sportoló a Ninja Warrior nagy esélyese

Me­zőfi Ri­chárd igazi ver­senyző csa­ládba szü­le­tett, a nagy­pa­pája boksz­ban je­les­ke­dett.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Babos bol­do­gan ro­hant a pár­já­hoz.

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába. Ezt pedig az egész világ vé­gig­néz­hette.

Lesújtott a Vidi, Európa a magyar bajnokot csodálja

Lesújtott a Vidi, Európa a magyar bajnokot csodálja

Egy­szerre min­den össze­jött.

Az első pontra és gólra várt a ma­gyar fo­ci­csa­pat. Egy­szerre min­den össze­jött.

Elképesztő siker, erre a fiatal fiúra lehet büszke Magyarország

Elképesztő siker, erre a fiatal fiúra lehet büszke Magyarország

Weisz Máté az egész nya­rát fel­ké­szü­lés­sel töl­tötte, de meg­érte a sok fá­radt­ság.

Weisz Máté az egész nya­rát fel­ké­szü­lés­sel töl­tötte, de meg­érte a sok fá­radt­ság.

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert.

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

El­mondta, miken vál­toz­ta­tott.

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

A tra­gé­diát egy pezs­gős pohár okozta.

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát. Az ál­do­zat a bra­zil vá­lo­ga­tott győ­zel­mét akarta meg­ün­ne­pelni.

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

El­ké­pesztő fö­lénnyel lett "vi­lág­baj­nok" Szűcs Zol­tán tánc­csa­pata a brit te­het­ség­ku­tató kö­zön­ség­sza­va­zá­sán. Ők let­tek min­den idők leg­jobb­jai.

El­ké­pesztő fö­lénnyel lett "vi­lág­baj­nok" Szűcs Zol­tán tánc­csa­pata a brit te­het­ség­ku­tató kö­zön­ség­sza­va­zá­sán. Iga­zán erős me­zőny­ben kel­lett helyt áll­niuk, de végül si­ker­rel jár­tak. Az egy­kori Hip Hop Boyz-ból is­mert Szü­csi for­má­ci­ója lett min­den idők leg­jobbja.

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

A hét­vé­gén ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora.

Ha­tal­mas győ­zel­met ara­tott a TV2 hír­mű­sora.

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Egy foj­tás­sal in­tézte el.

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb, meg­ta­nulta hol lakik a Jó­is­ten.

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Ez Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija.

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los! A fő­dí­ját ba­zsa­li­ko­mos mál­na­fa­gyi­val nyerte el a cuki.

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

A 63. Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­fesz­­ti­­vál nyer­­te­­sét kö­­szönt­­het­­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 63. Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­fesz­­ti­­vál nyer­­te­­sét kö­­szönt­­het­­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Két barát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek.

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba.

Megszólalt Kamarás Iván és új párja: küzdeni fogunk

Megszólalt Kamarás Iván és új párja: küzdeni fogunk

Jö­vő­beni ter­ve­ik­ről be­szél­tek.

A szí­nész a ka­me­rák előtt be­szélt a jö­vő­beni ter­ve­ik­ről.

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Szá­mos ma­gyar hí­res­ség mel­lett Ganxsta Zolee is be­ne­ve­zett a gasztro-re­a­li­tybe, hogy pró­bára tegye a tu­dá­sát.

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt közölt Liptai Claudia, mindenki gratulált

Még fotót is csa­tolt!

A mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán me­sélte el a rész­le­te­ket. Még fotót is csa­tolt!

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

A torta mellé az is járt csü­tör­tök este.

Dup­lán örül­he­tett a ma­gyar te­ni­szező: 26. szü­le­tés­nap­ját győ­ze­lem­mel ün­ne­pelte. A torta mellé egy csók is járt.

Megdöbbentő: Serena Williams most a pályán sokkolta a világot

Megdöbbentő: Serena Williams most a pályán sokkolta a világot

Az ame­ri­kai te­ni­szező 404 nap után győ­ze­lem­mel tért vissza.

Az ame­ri­kai te­ni­szező 404 nap után győ­ze­lem­mel tért vissza. Nem lát­szik, hogy 36 éves lenne.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Újra vi­lág­első lesz a 36 éves klasszis.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Varga Mik­lós lánya ta­valy, fia pedig idén nyerte meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rát.

Varga Mik­lós lánya ta­valy, fia pedig idén nyerte meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­nak dön­tő­jét. Az éne­kes na­gyon büszke!

Mi történt Babos Timivel? A pályán őrjöngött a magyar bajnoknő

Mi történt? A pályán őrjöngött Babos Timi

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt.

El­vesz­tette ön­ural­mát a ki­váló te­ni­szező, az ütője bánta mind­ezt. Végül nagy csa­tá­ban le­győzte szlo­vén el­len­fe­lét.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Óriási siker, Babos Timin ámul a világ

Óriási siker, Babos Timin ámul az egész világ

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár.

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár. Top 10-es já­té­kost má­sod­szor tu­dott le­győzni.

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak.

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak. Ábel Ani­táé­kat és a né­ző­ket is nehéz hely­zetbe hozta a tíz páros. Me­gint na­gyon jók vol­tak a pro­duk­ciók, de a smin­ke­sek, masz­ko­sok is ki­tet­tek ma­gu­kért. Utol­só­ként Nótár Mary és fi­a­tal part­nere lé­pett szín­padra.

Hihetetlen, Federer 17 évet várt erre a pillanatra

Hihetetlen, Federer 17 évet várt erre a pillanatra

A svájci klasszis leg­utóbb 2001-ben tudta meg­nyerni a Hop­man Kupát. Akkor még Hin­gis volt a part­nere.

A svájci klasszis leg­utóbb 2001-ben tudta meg­nyerni a Hop­man Kupát. Akkor még Mart­ina Hin­gis volt a part­nere.

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

10 mil­liót ka­szál­tak...

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Ő az a magyar szertornász, aki megnyerte az angol Ninja Warriort

Tíz éve él Ang­li­á­ban Ur­szuly János, aki a kez­de­tek­től nézte az ame­ri­kai ver­se­nye­ket, s el­tö­kélte, hogy maga is indul...

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Babos Timi szíve meghasadt, a pályán sírta el magát

Babos Timi szíve meghasadt, a pályán sírta el magát

A ma­gyar te­ni­szező pá­ros­ban ju­tott el­ké­pesztő ma­gas­ságba, va­sár­nap vi­lág­baj­noki dön­tőt játsz­hat!

A ma­gyar te­ni­szező pá­ros­ban ju­tott el­ké­pesztő ma­gas­ságba, va­sár­nap vi­lág­baj­noki dön­tőt játsz­hat!

Kiütéses győzelemmel üzent, ő lesz a magyar kapitány?

Kiütéses győzelemmel üzent, ő lesz a magyar kapitány?

St­rock me­nesz­tése óta az MLSZ még min­dig nem kö­zölt konk­ré­tu­mo­kat az utód­já­ról.

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Hiába nyert Ma­gyar­or­szág Fe­röer ellen, a szur­ko­lók fel­lá­zad­tak.

Szenzáció, tornát nyert a magyar teniszsztár

Szenzáció, újabb tornát nyert a magyar teniszsztár

Meccs­lab­dá­kat is há­rí­ta­nia kel­lett.

Négy el­bu­kott fi­ná­lét kö­ve­tően most nem hi­bá­zott, pedig meccs­lab­dá­kat is há­rí­ta­nia kel­lett. El­len­fele dü­hé­ben az ütő­jét is szét­verte.

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója.

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója, főleg, mivel gyer­mek­kora óta is­meri őt.

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Megható célért küzdötte végig a vizsgát a magyar mentőkutya

Symba a nem­rég el­pusz­tult Aqua méltó utóda, neki aján­lot­ták a győ­zel­met.

Janicsák Veca attól félt, párja elájul mellette

Janicsák Veca attól félt, párja elájul mellette

Ven­dé­günk volt az éne­kesnő.

A Ri­post na­pi­lap ven­dége volt A Nagy Duett nyer­tes pá­ro­sá­nak női tagja. Veca el­va­rá­zsolta a Fa­ce­boo­kon kér­de­ző­ket szép­sé­gé­vel és ked­ves­sé­gé­vel.

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Így nézett ki Tóth Vera, miután megnyerte a Megasztárt!

Az éne­kesnő mind­össze ti­zen­ki­lenc éves volt, ami­kor tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Az éne­kesnő mind­össze ti­zen­ki­lenc éves volt, ami­kor tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Nem min­denki osz­to­zik az örö­mé­ben.

Az éne­kes­nek több év­ti­zede dé­del­ge­tett álma tel­je­sült, de nem min­denki osz­to­zott az örö­mé­ben.

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Két csa­pa­tot is meg­előz­tek.

Pa­rá­dés ered­ménnyel zárta az úszó­ün­nep­sé­get az Iron Aqua­tics, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok büsz­kén szá­molt be csa­pata si­ke­ré­ről.

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Most mutasd meg a magyar virtust az egész világnak!

Most mutasd meg a magyar virtust az egész világnak!

Szinte hi­he­tet­len, de nyer­het Timi!

Szinte hi­he­tet­len, de Ma­gyar­or­szág tény­leg oda­tette magát a Miss World leg­fon­to­sabb hát­tér­ver­se­nyé­ben...

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

Nagy meg­le­pe­tés érte az éne­kest.

A he­te­ken át tartó ver­seny során ma végre ki­de­rült, ki­csoda az át­vál­to­zás nagy­mes­tere!

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. Pedig nehéz dol­guk volt, a le­gen­dás éne­kesnő, Cser­háti Zsu­zsa és Char­lie Szá­gul­dás, Por­sche, sze­re­lem című dalát kel­lett elő­ad­niuk, le­utá­noz­niuk du­ett­jü­ket. Ez olyan jól si­ke­rült, hogy nyer­tek is vele.

Ájulással küzdött a TV2 tehetségkutatójának dögös győztese

Ájulással küzdött a TV2 tehetségkutatójának dögös győztese

Per­cek­kel az ered­mény­hir­de­tés után is tel­jes sokk­ban volt.

A fi­a­tal éne­kesnő per­cek­kel az ered­mény­hir­de­tés után is tel­jes sokk­ban volt. Alig hitte el, hogy ő bi­zo­nyult a leg­jobb­nak.

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást, mi­sze­rint min­den évben férfi nyeri a mű­sort.

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást, mi­sze­rint min­den évben férfi nyeri a mű­sort.

Leesett a zsűri álla a magyar fitneszmodell tökéletes testétől!

Leesett a zsűri álla a magyar fitneszmodell tökéletes testétől!

Kiss Vi­rá­gon nem volt hiba!

A bi­ki­ni­mo­del­lek­nél a zsűri a bi­ki­nit, a cipőt, a smin­ket is fi­gyeli, hi­szen az össz­ké­pet pon­tozza. Kiss Vi­rá­gon nem volt hiba!

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Gulácsi válogatott formában tolt ki Dárdaival

Ismét na­gyot al­kot­tak.

A Bun­des­liga újonca ismét na­gyot al­ko­tott, vá­rat­lan si­ke­ré­vel már do­bo­gón van az RB Le­ip­zig.

Ádámtól Ádámig, megtört a magyar jég

Ádámtól Ádámig, megtört a magyar jég

A fo­ci­vá­lo­ga­tott meg­sze­rezte első győ­zel­mét a vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­kön.

Erre vár­tunk nyár óta. A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott végre meg­sze­rezte első győ­zel­mét a vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­kön.

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Bréking! Magyar lány a fitneszvilág tetején!

Bréking! Magyar lány a fitneszvilág tetején!

Nem min­den­napi siker szü­le­tett az Ar­nold's Clas­sic eu­ró­pai dön­tő­jé­ben, ahol egy ma­gyar lány fe­jére ke­rült a kép­ze­let­beli ko­rona.

Nem min­den­napi siker szü­le­tett az Ar­nold's Clas­sic eu­ró­pai dön­tő­jé­ben, ahol egy ma­gyar lány fe­jére ke­rült a kép­ze­let­beli ko­rona.

Így győzte le riválisát Kasza Tibi!

Így győzte le riválisát Kasza Tibi!

Kasza Tibi, éne­kes­ből né­hány év alatt va­lódi már­ka­névvé nőtte ki magát.

Vitán felül áll, hogy Kasza Tibi, éne­kes­ből né­hány év alatt va­lódi már­ka­névvé nőtte ki magát. Ennek bi­zo­nyí­téka, hogy ha csak egy pil­la­natra is, de le­győzte a leg­na­gyob­bat. De hogy csi­nálta?

Csak egy játékos érdemelne győzelmet a Farmban?

Csak egy játékos érdemelne győzelmet a Farmban?

Ér­de­kes né­gyes fogat küzd az el­ső­ség­gel járó húsz­mil­lió fo­rin­tért az RTL Klub já­té­ká­ban.

Ér­de­kes né­gyes fogat küzd az el­ső­ség­gel járó húsz­mil­lió fo­rin­tért az RTL Klub já­té­ká­ban.

Gyűlölethullámot váltott ki Győzike legújabb sikere

Gyűlölethullámot váltott ki Győzike legújabb sikere

Gás­pár Győző kép­te­len örülni hét­végi si­ke­ré­nek, mivel ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

El sem hiszed, hogyan végződött Győzike első fitness versenye!

El sem hiszed, hogy végződött Győzike első versenye!

Gás­pár Győző hó­na­pok óta ma­gya­rázta, hogy élet­mó­dot vál­tott és iga­zolt ver­seny­ző­ként indul.