CÍMKE: 'győr'

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Nagy a baj, eltűnt egy tizenöt éves lány Győrből

Ko­vács Ni­ko­lett Re­beka pén­te­ken el­hagyta a győri ott­ho­nát, azóta nincs hír fe­lőle.

Csúnyán benézte a kanyart a győri autós, szembement a forgalommal

Csúnyán benézte a kanyart a győri autós, szembement a forgalommal

Csoda, hogy nem tör­tént tra­gé­dia, ami­kor a szem­közti sávba haj­tott.

Csoda, hogy nem tör­tént tra­gé­dia, ami­kor a szem­közti sávba haj­tott a sofőr.

Elképesztő, amit a készenléti rendőrök tettek a Dunántúlon

Elképesztő, amit a készenléti rendőrök tettek a Dunántúlon

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség ol­da­lán szá­mol­tak be: si­ke­re­sen élesz­tet­tek újra egy idős férfit!

A tör­tén­tek­ről a rend­őr­ség ol­da­lán szá­mol­tak be: si­ke­re­sen élesz­tet­tek újra egy idős férfit!

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Csak a szo­ká­sos tör­té­net.

Csak a szo­ká­sos tör­té­net, a Győr so­ro­zat­ban ne­gyed­szer játsz­hat dön­tőt a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Autós üldözés volt Győrben, nagy hal akadt a zsaruk horgára

Autós üldözés volt Győrben, nagy hal akadt a zsaruk horgára

Egy 60 éves asszony ámok­fu­tá­sá­nak a rend­őrök ve­tet­tek véget. Nem vé­let­le­nül fogta me­ne­kü­lőre.

Egy 60 éves asszony ámok­fu­tá­sá­nak a rend­őrök ve­tet­tek véget. Nem vé­let­le­nül fogta me­ne­kü­lőre.

Hihetetlen, mit művel a győri szektavezér

Hihetetlen, mit művel a győri szektavezér

Tel­jes agy­mo­sás­sal veti uralma alá szek­tája tag­jait egy győri nő.

Tel­jes agy­mo­sás­sal veti uralma alá szek­tája tag­jait egy győri nő, aki magát a bra­zil cso­da­dok­tor által fel­kent gyó­gyí­tó­nak mondja.

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Vi­de­óra vette az áru­ház ka­me­rája az idő­södő férfi un­do­rító tet­tét, akit a rend­őrök már ke­res­nek azóta.

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy győri férfi - videó

Kész röhej, hova bújt a rendőrök elől egy lebuktatott győri férfi

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Az egyik el­kö­vető bú­jócs­kázni kez­dett a zsa­ruk­kal.

Tol­vaj­pá­rost buk­tat­tak le a győri jár­őrök egy épít­ke­zés­nél. Míg az egyik me­ne­külő el­kö­ve­tőt pil­la­na­to­kon belül el­fog­ták, addig tár­sá­val már ne­he­zebb dol­guk volt a rend­őrök­nek. Végül a Rába ár­te­ré­ben kap­ták el bú­jócs­kázó tol­vajt a tet­ten­érés után.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 17 éves Vivient

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

A rend­őr­ség most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­le­gyen a fi­a­tal lány.

Tele volt a bíróság bilincsbe vert magyar rendőrökkel, nem véletlenül

Tele volt a bíróság bilincsbe vert magyar rendőrökkel, nem véletlenül

Le­tar­tóz­tat­tak 18 au­tó­pá­lya-rend­őrt, akik a gya­nús sze­rint ke­nő­pénzt fo­gad­hat­tak el a vét­kes au­tó­sok­tól.

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. Nézd meg, ho­gyan járt a po­fát­lan autós... Nem cse­rél­nénk vele!

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. ... A kar­mát úgy kell el­kép­zelni, mint egy do­bozt. Ha jót cse­lek­szel, jó dolog kerül éle­ted do­bo­zába, ám ha rosszat, akkor bi­zony az is be­le­ke­rül. A karma az Uni­ver­zum olyan ereje, amely mind a jót, mind a rosszat eléd tárja a kellő idő­ben. Most meg­mu­tat­juk, mek­kora az ereje.

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

Mindenkinek leesett az álla, különleges vendég érkezett a győri boltba

A bolt dol­go­zói és a vá­sár­lók is le­me­re­ved­tek a kü­lö­nös lát­vány­tól.

A bolt dol­go­zói és a vá­sár­lók is le­me­re­ved­tek a kü­lö­nös lát­vány­tól, de aztán se­gí­tet­tek a "ve­vő­nek".

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap az M1-es au­tó­pá­lya győri sza­ka­szán, két ember is éle­tét vesz­tette.

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap az M1-es au­tó­pá­lya győri sza­ka­szán, két ember is éle­tét vesz­tette.

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők. Egy rend­szám nél­küli autót ker­get­tek.

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

Balhétól tartanak a Fradi-meccsen, erre kérik a szurkolókat

A Győrt fo­gadja a Fe­renc­vá­ros.

Szom­ba­ton Érden fo­gadja a Fe­renc­vá­ros női ké­zi­lab­da­csa­pata a nagy ri­vá­lis Győrt a Baj­no­kok Li­gája kö­zép­dön­tő­jé­ben. A le­lá­tón forró han­gu­lat vár­ható.

Aljas dolgot művelt ez a kisfiú a győri plázában, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a kisfiú a győri plázában, le is kamerázták

A győri nyo­mo­zók az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len el­kö­vető azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Fekete karácsony: két ember meghalt a győri karambolban

Fekete karácsony: két ember meghalt a győri karambolban

Össze­üt­kö­zött két gép­ko­csi.

Össze­üt­kö­zött két gép­ko­csi hétfő dél­előtt Győr-Moson-Sop­ron me­gyé­ben, a 83-as főút Győr és Gy­őr­szem­ere kö­zötti sza­ka­szán.

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Bá­lin­tot!

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Bá­lin­tot!

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Ezért zúzta szét a vendég a magyar hotel tévéjét - fotó

Rövid időn belül el­fog­ták a ron­gá­lót.

A győri rend­őr­ségre el­se­jén reg­gel ér­ke­zett a be­je­len­tés, mely sze­rint egy férfi tört-zú­zott a ho­tel­ben. A ki­ér­kező rend­őrök el­fog­ták a tet­test.

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

Azt hitte a férfi, hogy tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tett a kór­ház kör­nyé­kén.

Azt hitte a férfi, hogy tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tett a kór­ház kör­nyé­kén.

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert.

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert.

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Drámai pillanatok az eltűnt villanyszerelők tárgyalásán

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai!

Meg­je­len­tek az el­tűn­tek csa­lád­tag­jai, sze­mé­lye­sen akar­ták látni a vil­lany­sze­re­lők fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát!

Elütött, majd megfojtott egy nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Elütött, majd megfojtott egy nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

A mint­egy 15 per­cen át tartó ful­la­dás kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett esete az em­ber­ölés­nek.

Ezért ne ajándékozz élő állatot

Figyelmeztet a szakember: Ezért ne ajándékozz élő állatot

A na­pok­ban ke­reste fel egy Győr mel­letti csa­lád Both Zol­tán vad­ál­lat­be­fo­gót, akit meg­ér­tek, hogy ke­res­sen új he­lyet egy aján­dékba ka­pott agá­má­nak.

A na­pok­ban ke­reste fel egy Győr mel­letti csa­lád Both Zol­tán vad­ál­lat­be­fo­gót, akit meg­ér­tek, hogy ke­res­sen új he­lyet egy aján­dékba ka­pott agá­má­nak. A szak­em­ber a tör­tén­tek kap­csán hívja fel a fi­gyel­met, hogy sem­mi­képp se aján­dé­koz­zunk élő ál­la­tot!

Megszólalt a rendőrség az eltűnt villanyszerelők ügyében

Megszólalt a rendőrség az eltűnt villanyszerelők ügyében

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét.

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét. Re­a­gál­tak a Ri­post-nak.

Megmutatták a győri állatkert cuki újszülött fehér tigriskölykeit a gondozók

Megmutatták a győri állatkert cuki fehér tigriskölykeit

Négy fehér ben­gáli tig­ris­kö­lyök szü­le­tett a győri Xan­tus János Ál­lat­kert­ben. A tig­ris­köly­kö­ket egy­előre a bér­le­tes lá­to­ga­tók néz­he­tik meg de­cem­ber 1-jétől.

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

Sorozatgyilkosság? Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

Sorozatgyilkosság? Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

Nagy for­du­la­tot vett a Győr kör­nyé­kén el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye.

Nagy for­du­la­tot vett a Győr kör­nyé­kén el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye: elő­ke­rült egy három éve ke­re­sett autó, még­pe­dig annak az É. Im­ré­nek a ro­ko­na­i­nál, akit em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­ta­nak az idén el­tűnt Má­csik Zol­tán ügyé­ben.

Katonás rendben álltak a marihuánapalánták az emeleten

Katonás rendben álltak a marihuánapalánták az emeleten

Fegy­ház­bün­te­tés vár­hat a ter­mesz­tőre.

Fegy­ház­bün­te­tés vár­hat arra az oszt­rák ál­lam­pol­gárra, aki ma­ri­hu­á­nát ter­mesz­tett egy csa­ládi ház eme­le­tén. Azt hitte, hogy el­ke­rül­heti a le­bu­kást, ám a rend­őrök át­lát­tak a szi­tán és le­csap­tak a hob­bi­ker­tészre.

Díjat nyert Magyar-ország ötödik leg-nagyobb nyílású hídja

Rangos díjat nyert Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja

A Hódút által ki­vi­te­le­zett Mo­soni-Duna-híd a szép­sége mel­lett kü­lön­le­ges is.

A Hódút által ki­vi­te­le­zett Mo­soni-Duna-híd a szép­sé­gé­nek is kö­szön­hette a si­kert.

Meglepő fordulat: Csernus Imre újra munkába állt

Meglepő fordulat: Csernus Imre újra munkába állt

Vissza­tért a ma­gyar fo­ciba.

Az ETO FC Győr szak­mai csa­pa­tá­hoz csat­la­ko­zott a híres pszi­cho­ló­gus. A klub 2013-ban baj­nok lett a se­gít­sé­gé­vel az NB I-ben.

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

A már vissza­vo­nult Gör­bicz Anita nem zár ki sem­mit az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban.

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Ittas vezetésen érték a magyar kézilabda sztárját

Bün­te­tés vár a vá­lo­ga­tott já­té­kosra.

Bün­te­tés vár a neves vá­lo­ga­tott já­té­kosra. Klub­ve­ze­tői a saj­tó­tól sze­rez­tek tu­do­mást a kel­le­met­len ügy­ről.

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Ha­lálra ré­mül­tek...

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tot­ták meg azt a vi­deót, amin jól lát­szik, hogy egy győri au­tó­busz nyi­tott aj­tók­kal köz­le­ke­dett. Min­denki erő­sen ka­pasz­ko­dott.

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len, hogy ismét kör­be­sza­la­gozta a házát a rend­őr­ség.

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len, hogy ismét kör­be­sza­la­gozta a házát a rend­őr­ség.

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

A Ri­post­nak be­szél egy volt dol­gozó.

Egy szlo­vák mil­li­ár­dos volt a fő­nöke annak a férfi­nak, akit Má­csik Zol­tán győri el­tű­nése miatt gya­nú­sí­tott­ként le­tar­tóz­tat­tak - tudta meg a Ri­post.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Döbbenetes részletek, így maradt életben a közismert magyar focista

Döbbenetes részletek, így maradt életben a közismert magyar focista

Koszó Ba­lázs ko­po­nyá­jába nyom­ta­tott csont ke­rült.

Koszó Ba­lázs ko­po­nyá­jába nyom­ta­tott csont ke­rült. Ha­ma­ro­san újra játsz­hat.

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál - fotóval

Mi csak mo­soly­gunk...

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége sport­beli kurd­ar­cát. Mi csak őszin­tén mo­soly­gunk a tör­tén­te­ken.

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

A mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lán ün­ne­pelte meg a győri ké­zi­sek si­ke­rét.

Hihetetlen, mit mondott a látnok az eltűnt villanyszerelő feleségének

Hihetetlen, mit mondott a látnok az eltűnt villanyszerelő feleségének

5-10 ki­lo­mé­terre van tőlük az el­ra­bolt csa­lád­apa - ezt mondta több jós is...

5-10 ki­lo­mé­terre van tőlük az el­ra­bolt csa­lád­apa - ezt mondta több jós is Má­csik Zol­tán két­ség­be­esett csa­lád­tag­ja­i­nak. Ma is rej­tély, mi tör­tént az el­ra­bolt vil­lany­sze­re­lő­vel, a rend­őr­ség em­ber­ölés gya­núja miatt nyo­moz.

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Ezt az ér­zést nem lehet meg­szokni, töb­be­zer ember őket ün­ne­pelte.

Ezt az ér­zést nem lehet meg­szokni, töb­be­zer ember őket ün­ne­pelte.

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben hosszú ke­re­sést szer­vez.

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. A csa­lád nem tudja el­fo­gadni, hogy a csa­lád­apa talán gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Egyre több a rej­tély az el­tűnt vil­lany­sze­re­lők körül! Már nem 2, hanem 4 ki nem fi­ze­tett, majd el­tűnt sza­ki­ról be­szél­nek...

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben.

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben. Ked­den nem csak az ik­ré­nyi hor­gász­ta­vat ku­tat­ták át, de a hozzá tar­tozó, em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott férfi bir­to­kát is. Már ja­vá­ban fo­lyik a DNS vizs­gá­lat is, ami­ből ki­de­rül­het mi tör­tént.

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk...

Több­ször hal­lani el­tűn­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk: arról, hogy hol­tan ta­lál­ták az el­tűnt sze­mélyt.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

A csa­lád tel­je­sen ki­ké­szült.

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től. Az asszonyt tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy sze­rető férje el­tűnt.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

Több hónap re­mény­ke­dés hiába volt.

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín az eszére hall­ga­tott.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Két­ségbe van esve Má­csik Zol­tán fe­le­sége és lánya, attól fél­nek, nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát. Ki­de­rült: ez már a har­ma­dik ha­sonló el­tű­nés, ami­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Két­ségbe van esve Má­csik Zol­tán fe­le­sége és lánya, attól fél­nek, nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát. Ki­de­rült: ez már a har­ma­dik ha­sonló el­tű­nés.

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg, a mun­ká­la­tok során egy 395 méter hosszú hidat is ki­ala­kí­tot­tak.

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos. Tú­lélte, de na­gyon hosszú ki­ha­gyás vár rá.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig.

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het, mert meg­ölte a bi­cik­list, akit el­gá­zolt.

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál, majd be­sé­tált, hogy lás­sák el.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki a pos­tát.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki a pos­tát.

Döbbenetes adat, világbajnoka lehet az NB I-nek

Döbbenetes adat, világbajnoka lehet az NB I-nek

Tény­leg a ma­gyar a világ leg­erő­sebb ké­zi­labda-baj­nok­sága a nők­nél. Ide­haza edződő vi­lág­sztá­rok har­col­nak az arany­ére­mért a né­met­or­szági vébén.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Kegyetlenül megerőszakolta barátnőjét a győri sportoló, undorító dolgokat művelt

Kegyetlenül megerőszakolta barátnőjét a győri sportoló, undorító dolgokat művelt

Gyak­ran verte is a lányt.

Mint ki­de­rült, a férfi nem en­gedte a véd­te­len lány­nak, hogy bárki más­sal tartsa a kap­cso­la­tot.

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Ha­lála után vil­lant fel egy poszt T. Ist­ván Fa­ce­book ol­da­lán. Bár a rej­télyre ér­ke­zett ma­gya­rá­zat, a drá­mai tett miatt to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Szü­lő­vá­ro­sá­ban, Ta­pol­cán te­met­ték el azt az egye­te­mista fi­a­tal­em­bert, aki­nek az au­tó­ját hó­na­pok­kal az el­tű­nése után ta­lál­ták meg a Mo­soni-Du­ná­ban. A fiú holt­tes­tére a kocsi hátsó ülé­sén buk­kan­tak. A rend­őr­ség to­vábbra is ki­zárja az ide­gen­ke­zű­sé­get.

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható.

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható.

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet ez
a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is tör­tént Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Pró­bált el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez, a tel­jes út­sza­kasz át­adása pedig a jövő év má­so­dik fe­lére te­hető.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a szö­kés­ben lévő Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font. Ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

El­ma­rad­hat a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a ké­zi­sek.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

Há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat az a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába, ami­kor az le akarta szál­lí­tani.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát.