CÍMKE: 'győr'

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos. Na­gyon hosszú ki­ha­gyás vár rá.

FRISS HÍREK

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig.

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het, mert meg­ölte a bi­cik­list, akit el­gá­zolt.

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

Kegyetlenül megerőszakolta barátnőjét a győri sportoló

Kegyetlenül megerőszakolta barátnőjét a győri sportoló, undorító dolgokat művelt

A férfi nem en­gedte a véd­te­len lány­nak, hogy bárki más­sal tartsa a kap­cso­la­tot.

Döbbenetes adat, világbajnoka lehet az NB I-nek

Döbbenetes adat, világbajnoka lehet az NB I-nek

Tény­leg a ma­gyar a világ leg­erő­sebb ké­zi­labda-baj­nok­sága a nők­nél. Ide­haza edződő vi­lág­sztá­rok har­col­nak az arany­ére­mért a né­met­or­szági vébén.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata? A vébé be­bi­zo­nyítja, klub­si­ke­re­in­ket a lé­gi­ó­sok­nak is kö­szön­het­jük, a hazai után­pót­lás pedig - saj­ná­la­tos módon - kevés.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják.

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Győr-Gönyű új ki­kö­tő­jé­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány és ha­jó­szer­víz-állás is meg­ta­lál­ható.

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Ha­lála után vil­lant fel egy poszt T. Ist­ván Fa­ce­book ol­da­lán. Bár a rej­télyre ér­ke­zett ma­gya­rá­zat, a drá­mai tett miatt to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Szü­lő­vá­ro­sá­ban, Ta­pol­cán te­met­ték el azt az egye­te­mista fi­a­tal­em­bert, aki­nek az au­tó­ját hó­na­pok­kal az el­tű­nése után ta­lál­ták meg a Mo­soni-Du­ná­ban. A fiú holt­tes­tére a kocsi hátsó ülé­sén buk­kan­tak. A rend­őr­ség to­vábbra is ki­zárja az ide­gen­ke­zű­sé­get.

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó tolja a he­lyére a hidat.

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat, amit a par­ton épí­tett fel a Hódút és a St­ra­bag.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Ma­gára ha­gyott be­vá­sár­ló­ko­csi­ból emelte el az ál­do­za­tok tás­ká­ját.

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is volt Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

A rend­őr­ség ol­da­lán sorra je­len­nek meg a fel­hí­vá­sok, me­lyek­ben áru­házi tol­va­jo­kat ke­res­nek.

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez, a tel­jes út­sza­kasz át­adása pedig a jövő év má­so­dik fe­lére te­hető.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a meccs.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

A szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába.

15 évet is kap­hat a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába.

A kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját.

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most a hely­zet­hez ké­pest min­denki jól van.

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat. Most Prá­gába ké­szül.

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást a győri Weisz Matyi, már túl van 70 mű­so­ron!

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A spa­nyol edző nagyra tartja a baj­nok­sá­gun­kat.

A baj­nok Győr spa­nyol ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­erő­sebb­nek. A Baj­no­kok Li­gá­ját is ma­gyar csa­pat nyerte.