CÍMKE: 'győr'

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­vé­bén.

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

FRISS HÍREK

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják.

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Az ügy­ben to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Ha­lála után vil­lant fel egy poszt T. Ist­ván Fa­ce­book ol­da­lán. Bár a rej­télyre ér­ke­zett ma­gya­rá­zat, a drá­mai tett miatt azon­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható.

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható.

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet ez
a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is tör­tént Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Pró­bált el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez-

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez, a tel­jes út­sza­kasz át­adása pedig a jövő év má­so­dik fe­lére te­hető.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a meccs.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font. Ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat az a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába, ami­kor az le akarta szál­lí­tani.

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

Há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

A szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most a hely­zet­hez ké­pest min­denki jól van.

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most már job­ban van­nak.

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést ka­pott a ma­gyar­sze­csődi ős­ter­melő.

Fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést ka­pott a ma­gyar­sze­csődi ős­ter­melő.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A nor­vég át­lövő ren­ge­te­get ját­szott.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást Dj Matyi.

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást a győri Weisz Matyi, már túl van 70 mű­so­ron!

Szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Már meg­van az új mun­kája.

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A baj­nok Győr ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­jobb­nak.

A baj­nok Győr spa­nyol ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­jobb­nak a vi­lá­gon. A Baj­no­kok Li­gá­ját is ma­gyar csa­pat nyerte, ural­ják Eu­ró­pát a női ké­zi­se­ink.