CÍMKE: 'győr'

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet ez a rejtélyes nő a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet ez a rejtélyes nő a boltokban?

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is tör­tént Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez.

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Pró­bált el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a szö­kés­ben lévő Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a meccs.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés gya­núja miatt kór­ház­ban a klasszis ké­zi­sek.

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

A szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába.

15 évet is kap­hat az a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába, ami­kor az le akarta szál­lí­tani.

Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

A kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját.

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most a hely­zet­hez ké­pest min­denki jól van.

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat. Most Prá­gába ké­szül.

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást a győri Weisz Matyi, már túl van 70 mű­so­ron!

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A spa­nyol edző nagyra tartja a baj­nok­sá­gun­kat.

A baj­nok Győr spa­nyol ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­erő­sebb­nek. A Baj­no­kok Li­gá­ját is ma­gyar csa­pat nyerte.