CÍMKE: 'győr'

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len, hogy ismét kör­be­sza­la­gozta a házát a rend­őr­ség.

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

Egy szlo­vák mil­li­ár­dos volt a fő­nöke annak a férfi­nak, akit Má­csik Zol­tán el­tű­nése miatt gya­nú­sí­ta­nak.

Egy szlo­vák mil­li­ár­dos volt a fő­nöke annak a férfi­nak, akit Má­csik Zol­tán el­tű­nése miatt gya­nú­sí­ta­nak.

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Kiakadtak az utasok! Ez történt egy győri autóbuszon - Videó

Min­denki erő­sen ka­pasz­ko­dott, ne­hogy bajuk essen... El­ké­pesztő az indok.

Min­denki erő­sen ka­pasz­ko­dott, ne­hogy bajuk essen... Ha­lálra ré­mül­tek az uta­sok.

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Nagy erőkkel keresik ezt a magyar anyukát, nem véletlenül!

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Az asszony fod­rász­hoz in­dult, ám oda már nem ér­ke­zett meg és azóta élet­je­let sem adott ma­gá­ról.

Döbbenetes, így maradt életben a magyar focista

Döbbenetes részletek, így maradt életben a közismert magyar focista

Nyom­ta­tott csont ke­rült a fe­jébe.

Koszó Ba­lázs ko­po­nyá­jába nyom­ta­tott csont ke­rült. Ha min­den jól megy, ha­ma­ro­san újra játsz­hat.

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

A mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lán ün­ne­pelte meg a győri ké­zi­sek si­ke­rét.

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Ezt az ér­zést nem lehet meg­szokni, töb­be­zer ember őket ün­ne­pelte.

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet indulatot még nem láttál - fotóval

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége kurd­ar­cát. Mi csak mo­soly­gunk a tör­tén­te­ken.

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége sport­beli kurd­ar­cát, ezért meg­gon­do­lat­lan lé­pésre szánta el magát. Majd le­nyu­godva nem akár­ki­től kért tá­mo­ga­tást. Mi csak mo­so­lyogni tu­dunk a tör­tén­te­ken.

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

Meglepő családi titkokat mesélt el Görbicz Anita

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

A Győr klasszis ké­zi­lab­dá­zója a vá­lo­ga­tott­ság le­mon­dá­sá­val több időt tölt­het kisfi­á­val.

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Győri emberrablás: mit áshatott el fekete zsákban a gyanúsított?

Egyre több a rej­tély az el­tűnt vil­lany­sze­re­lők körül! Már nem 2, hanem 4 ki nem fi­ze­tett, majd el­tűnt sza­ki­ról be­szél­nek...

Durva, ezt találták a nyomozók

Durva, ezt találták a nyomozók

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben.

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben. Ked­den nem csak az ik­ré­nyi hor­gász­ta­vat ku­tat­ták át.

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Élőláncot alkotva keresik Zoltánt

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. Va­sár­nap ke­resni in­dul­nak.

Má­csik Zol­tán csa­ládja el­ke­se­re­dé­sé­ben azok­hoz for­dul, akik szin­tén ag­gód­nak az el­tűnt férfi­ért, és haj­lan­dók se­gí­teni meg­ke­resni. A csa­lád nem tudja el­fo­gadni, hogy a csa­lád­apa gyil­kos­ság ál­do­zata lett, még min­dig re­mény­ked­nek, hogy élet­ben van és elő­ke­rül. Va­sár­nap min­den­kit meg­hív­tak a ke­re­sésre.

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk...

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk: arról, hogy hol­tan ta­lál­ták az el­tűnt sze­mélyt. Az el­múlt egy évben öt ember te­te­mét is víz­ből emel­ték ki a fo­lyók vá­ro­sá­ban.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től. Az asszonyt tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy sze­rető férje el­tűnt.

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

Több hónap re­mény­ke­dés hiába volt.

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste.

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Sokkoló részletek a győri emberrablásról

Sze­ret­tei fél­nek, hogy nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát.

Két­ségbe van esve Má­csik Zol­tán fe­le­sége és lánya, attól fél­nek, nem lát­ják vi­szont élve az el­tűnt csa­lád­apát. Ki­de­rült: ez már a har­ma­dik ha­sonló el­tű­nés, ami­ben a rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Fur­csa ese­tek tör­tén­nek Győr­ben...

Egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben. A srá­cot három pucér férfi ker­gette, míg a nőt egy férfi akarta meg­erő­sza­kolni.

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg, a mun­ká­la­tok során egy 395 méter hosszú hidat is ki­ala­kí­tot­tak.

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos. Tú­lélte, de na­gyon hosszú ki­ha­gyás vár rá.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín az eszére hall­ga­tott.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig.

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál, majd be­sé­tált, hogy lás­sák el.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség...

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

Meglepő titkot árul el az egy hónapja eltűnt magyar tini Facebookja

A 13 éves Pus­ker Szófia ok­tó­ber 25-én egy győri be­fo­ga­dó­ott­hon­ból szö­kött meg, azóta nem ta­lál­ják a rend­őrök.

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Sokkolta a Facebook az öngyilkos egyetemista családját

Az ügy­ben to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Ha­lála után vil­lant fel egy poszt T. Ist­ván Fa­ce­book ol­da­lán. Bár a rej­télyre ér­ke­zett ma­gya­rá­zat, a drá­mai tett miatt azon­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

Világbajnoka lehet az NB I-nek

Döbbenetes adat, világbajnoka lehet az NB I-nek

Tény­leg a ma­gyar a világ leg­erő­sebb ké­zi­labda-baj­nok­sága a nők­nél. Ide­haza edződő vi­lág­sztá­rok har­col­nak az arany­ére­mért a né­met­or­szági vébén.

Tény­leg a ma­gyar a világ leg­erő­sebb ké­zi­labda-baj­nok­sága a nők­nél. Ide­haza edződő vi­lág­sztá­rok har­col­nak az arany­ére­mért a né­met­or­szági vébén.

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható

Győr-Gönyű új ki­kö­tő­jé­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány és ha­jó­szer­víz-állás is meg­ta­lál­ható, meg­épü­lé­sé­ben az A-Híd, a Swi­e­tel­sky és a Mé­szá­ros és Mé­szá­ros mű­köd­tek együtt.

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Elmondta a győri rab, hogyan sikerült megszöknie a bíróság udvaráról

Z. Krisz­ti­ánt egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Z. Krisz­ti­ánt a szö­kése után nagy erők­kel ke­res­ték, majd egy hét után Gy­őr­szent­ivá­non fog­ták el.

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat.

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet ez
a rejtélyes nő
a boltokban?

Rettegnek a magyar vásárlók: Ki lehet
ez a rejtélyes nő
a boltokban?

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy olyan bolti lopás is tör­tént Győr­ben, amit egy fi­a­tal nő kö­ve­tett el.

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

Ezzel az új trükkel lopják meg a magyar vásárlókat
a boltokban

A rend­őr­ség ol­da­lán sorra je­len­nek meg a fel­hí­vá­sok, me­lyek­ben áru­házi tol­va­jo­kat ke­res­nek.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

Néhány hét múlva helyére tolja a Mosoni-Duna új hídját a Hódút

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez.

A győri el­ke­rülő út leg­lát­vá­nyo­sabb eleme közel jár a be­fe­je­zés­hez.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Iskola környékén ólálkodott a győri szökött rab

Pró­bált el­bújni, több gye­rek is látta.

Elő­ször a Ber­csé­nyi li­get­ben pró­bált meg el­bújni, több gye­rek is látta.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek a Győr női kézilabdázói

Most kaptuk a hírt: kórházba kerültek
a Győr női kézilabdázói

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés az ok.

Va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a Győr hét­végi baj­no­kija a Vasas ellen. Cso­por­tos étel­mér­ge­zés az ok.

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Drámai részletek: habzó szájjal találtak rá az eszméletlen győri tinire

Az ag­gódó anyuka fel­hívta a fiát, de va­laki más vette fel a te­le­font. Ami ez­után tör­tént, arra ő sem szá­mí­tott.

Újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Váratlan fordulat, újabb fociedzőt rúgtak ki az NB I-ben

Há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel.

A spa­nyol edző há­rom­szor nyert baj­nok­sá­got a Győr­rel, most a román baj­nok­csa­pat­nál pró­bál sze­ren­csét.

Soha nem szűnik a gyász

Szomorú évforduló, soha nem szűnik a gyász

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Ma négy éve szen­ve­dett tra­gi­kus busz­bal­ese­tet a győri ko­sár­csa­pat. A leg­sú­lyo­sabb sé­rült is meg­em­lé­ke­zett a ka­taszt­ró­fá­ról.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

A sofőr ujjába harapott az erőszakos férfi, mert nem akart leszállni

15 évet is kap­hat az a román férfi, aki be­le­ha­ra­pott egy győri busz­so­főr uj­jába, ami­kor az le akarta szál­lí­tani.

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz. Idén már 72-en ful­lad­tak a hazai vi­ze­inkbe.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz. Idén már 72-en ful­lad­tak a hazai vi­ze­inkbe.

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Drámai bukás, a kórházból üzent a magyar világbajnok fia

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját.

Durva kéz­sé­rü­lést szen­ve­dett, kül­föl­dön am­pu­tálni akar­ták az ujját. Most a hely­zet­hez ké­pest min­denki jól van.

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Sztár lett a 10 éves győri rádiósból

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

Dj Matyi kör­be­járta a leg­na­gyobb stú­di­ó­kat: in­ter­jú­kat adott, és hasz­nos ta­pasz­ta­la­to­kat szer­zett. Azt, hogy miért ké­szül Prá­gába, és mik a vá­gyai, most ismét la­punk­nak mondta el.

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Gyilkoltak a szamarak, elítélték a gazdát

Fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést ka­pott a ma­gyar­sze­csődi ős­ter­melő.

Fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést ka­pott a ma­gyar­sze­csődi ős­ter­melő.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A nor­vég át­lövő ren­ge­te­get ját­szott.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

10 éves kissrác az ország legfiatalabb rádiósa!

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást Dj Matyi.

Önál­lóan in­dí­tott rá­dió­adást a győri Weisz Matyi, már túl van 70 mű­so­ron!

Szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Már meg­van az új mun­kája.

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A világ legjobbja a magyar kézilabda

A baj­nok Győr ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­jobb­nak.

A baj­nok Győr spa­nyol ve­ze­tő­edzője a ma­gyar baj­nok­sá­got tartja a leg­jobb­nak a vi­lá­gon. A Baj­no­kok Li­gá­ját is ma­gyar csa­pat nyerte, ural­ják Eu­ró­pát a női ké­zi­se­ink.