CÍMKE: 'gyöngyös'

Kiderült, hogy bánnak a börtönben a kislányát halálra éheztető apával

Kiderült, hogy bánnak a börtönben a kislányát halálra éheztető apával

A gyön­gyösi kő­fa­ragó most a váci fegy­ház­ban spár­tai kö­rül­mé­nyek kö­zött várja a má­sod­fokú tár­gya­lást.

Hatósági mulasztások a Gyöngyösön éhen halt gyerek ügyében

Hatósági mulasztások a Gyöngyösön éhen halt gyerek ügyében

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék teg­nap.

Megfürdették az éhen halt gyereket

Megfürdették az éhen halt gyereket

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék ma: J. Mé­deát azzal vá­dol­ták, hogy ha­lálra éhez­tette más­fél éves kis­lá­nyát.

Döb­be­ne­tes ügy­ben hir­de­tett íté­le­tet az Egri Tör­vény­szék ma: J. Mé­deát azzal vá­dol­ták, hogy ha­lálra éhez­tette más­fél éves kis­lá­nyát.

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja. Sőt, azt is meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld a há­rom­ne­gye­des far­mert!

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja. Sőt, azt is meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld a há­rom­ne­gye­des far­mert!

Életfogytiglant kaphatnak a babájukat halálra éheztető szülők

Életfogytiglant kaphatnak a babájukat halálra éheztető szülők

A gyön­gyösi más­fél éves kis­lány három és fél ki­lóra fo­gyott, belső szer­vei ki­szá­rad­tak.

Sokkoló részletek derültek ki a halálra éheztetett gyöngyösi kislányról

Sokkoló részletek derültek ki a halálra éheztetett gyöngyösi kislányról

Ször­nyű dol­go­kat tet­tek a gye­rek­kel a saját szü­lei...

Ször­nyű dol­go­kat tet­tek a gye­rek­kel a saját szü­lei...

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

Szakított barátnőjével, ezért gyilkolt a gyöngyösi férfi

A férfi bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel gyil­kolt meg még áp­ri­lis­ban egy hat­vani haj­lék­ta­lant. Össze­sen 83-szor rú­gott bele a férfiba.

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Ezért halt éhen a másfél éves Kiara

Az om­buds­man sze­rint so­ro­za­tos hibák ve­zet­tek a tra­gé­di­á­hoz.

Az om­buds­man sze­rint so­ro­za­tos hibák ve­zet­tek a tra­gé­di­á­hoz. Csak a vé­dőnő nem mu­lasz­tott az eset kap­csán. Ő azon­ban egy­maga nem tudta meg­aka­dá­lyozni a kis­lány kín­ha­lá­lát.

Elkészült a 3-as főút felújításával a He-Do és a Colas

Elkészült a 3-as főút felújításával a He-Do és a Colas

Több mint 25 ki­lo­mé­te­ren újult meg a 3-as Heves me­gyé­ben Gyön­gyös és Pest megye ha­tára kö­zött.

Több mint 25 ki­lo­mé­te­ren újult meg a 3-as Heves me­gyé­ben Gyön­gyös és Pest megye ha­tára kö­zött.

Ez a sors vár a halálra éheztetett gyöngyösi kislány szüleire!

Ez a sors vár a halálra éheztetett gyöngyösi kislány szüleire!

Dön­tött a bí­ró­ság a május 12-én ha­lálra éhez­te­tett Kíra ügyé­ben. Csak a szü­lő­ket gya­nú­sít­ják.

Dön­tött a bí­ró­ság a május 12-én ha­lálra éhez­te­tett Kíra ügyé­ben. Csak a szü­lő­ket gya­nú­sít­ják.

Iszonyú büdös van egész Gyöngyösön!

Iszonyú büdös van egész Gyöngyösön!

A gáz­szol­gál­tató túl­tolta a gáz sza­go­sí­tá­sát, ami­att van gáz.

A gáz­szol­gál­tató túl­tolta a gáz sza­go­sí­tá­sát. Emi­att már el­né­zést kér­tek és fi­gyel­mez­tet­tek: a gáz­szag ugyan in­ten­zí­vebb, mint a meg­szo­kott, de nincs baj. Bár így ne­he­zebb lesz ész­re­venni a gáz­szi­vár­gást.

Megrázó részletek derültek ki a halálra éheztetett kislány ügyében

Megrázó részletek derültek ki a halálra éheztetett kislány ügyében

A ha­lálra éhez­te­tett Kiara nagy­szü­lei vé­gig­néz­ték a kis­lány ha­lál­tu­sá­ját...

Döntött a gyámhivatal: Összetört a halálra éheztetett kislány nagymamája!

Döntött a gyámhivatal: Összetört a halálra éheztetett kislány nagymamája!

Csak egy kí­ván­sága volt...

Az idős asszony­nak csak egy kí­ván­sága volt, mi­u­tán vé­gig­nézte más­fél éves uno­kája ha­lál­tu­sá­ját: leg­alább a má­jus­ban éhen halt Kiara nő­vé­rét lát­hassa.

Fejek hullottak a gyöngyösi kislány halála miatt!

Fejek hullottak a gyöngyösi kislány halála miatt!

Több il­le­té­kes szak­em­ber fe­le­lős­sé­gét is meg­ál­la­pí­totta a gyön­gyösi kis­lány ügyé­ben in­dí­tott vizs­gá­lat.

Több il­le­té­kes szak­em­ber fe­le­lős­sé­gét is meg­ál­la­pí­totta a más­fél éves gyön­gyösi kis­lány ügyé­ben in­dí­tott kor­mány­hi­va­tali vizs­gá­lat. A gyer­mek ha­lá­lát alul­táp­lált­ság okozta, ami­nek kö­vet­kez­té­ben a szü­lő­ket elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba hely­ze­ték.

Anyja szerint rejtélyes betegsége volt a halálra éheztetett kislánynak

Anyja szerint rejtélyes betegsége volt a halálra éheztetett kislánynak

A nő azt ál­lítja, három órán­ként etet­ték a ki­csit, hogy híz­zon...

A nő azt ál­lítja, három órán­ként etet­ték a ki­csit, hogy híz­zon...

Törvénymódosítás jöhet a gyöngyösi halálra éheztetett gyermek miatt

Törvénymódosítás jöhet a gyöngyösi halálra éheztetett gyermek miatt

A kör­zet fi­de­szes kép­vi­se­lője sze­rint meg kell előzni a ha­sonló tra­gé­di­á­kat.

Gyűlölték halálra éheztetett gyereküket a gyöngyösi szülők

Gyűlölték halálra éheztetett gyereküket a gyöngyösi szülők

Szó sincs fény­evés­ről, vagy szek­tá­ról.

Szó sincs fény­evés­ről, vagy szek­tá­ról. Nem ki­zárt, hogy a gon­dat­lan szü­lők mind­két gyer­me­kük­kel vé­gezni akar­tak.

A hároméves testvér mondhatja el, mi történt az éhen halt Kirával

A hároméves testvér mondhatja el, mi történt az éhen halt Kirával

A kis­lány idő­sebb test­vére ad­hatja meg a vá­laszt.

Hogy pon­to­san mi és ho­gyan tör­tént a Gyön­gyö­sön hol­tan ta­lált Ki­rá­val, arra a kis­lány idő­sebb test­vére ad­hatja meg a vá­laszt.

Kamuszerelemmel verik át az internetező magyar nőket!

Kamuszerelemmel verik át az internetező nőket!

Össze­sen több mint két és fél mil­lió fo­rin­tot utalt át egy meg­té­vesz­tett nő egy férfi szám­lá­jára, aki­vel soha nem ta­lál­ko­zott. Saj­nos az eset nem egyedi.

Csontvázként találtak a kiéheztetett gyöngyösi kislányra

Csontvázként találtak a kiéheztetett gyöngyösi kislányra

Ér­zel­mek nél­kül vi­se­lik tet­tü­ket a ha­lott kis­lány szü­lei. A pár idő­seb­bik gye­re­két már el is vet­ték a gya­nú­sí­tot­tak­tól.

Ér­zel­mek nél­kül vi­se­lik tet­tü­ket a ha­lott kis­lány szü­lei. A pár idő­seb­bik gye­re­két már el is vet­ték a gya­nú­sí­tot­tak­tól.

Párja miatt verték össze a TV2 egykori sztárját

Párja miatt verték össze a TV2 egykori sztárját

Hatan ütöt­ték Éden Ben­cét.

Az Éden Hotel egy­kori sze­rep­lője, Bence egy hat­fős tár­sa­ság­gal ke­rült össze­üt­kö­zésbe. Kór­ház­ban kö­tött ki. Sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak.

Másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Kísérteties hasonlóság, másolták az agárdi gyermekéheztetést a gyöngyösi szülők?

Mintha csak a tör­té­ne­lem is­mé­telné ön­ma­gát, éppen aznap, ami­kor meg­szü­le­tett az íté­let a ko­rábbi ügy­ben.

Mintha csak a tör­té­ne­lem is­mé­telné ön­ma­gát, éppen aznap, ami­kor meg­szü­le­tett az íté­let a ko­rábbi ügy­ben.

Vigyázz! Drága fotókat készítenek Gyöngyös felé!

Vigyázz! Drága fotókat készítenek Gyöngyös felé!

A RIPOST vette észre a rend­őrö­ket.

A RIPOST mun­ka­társa vette észre a rend­őrö­ket, bí­zunk benne, hogy róla nem ké­szült fotó...