CÍMKE: 'gyógyulás'

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

FRISS HÍREK

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Az örök op­ti­mista hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is iga­zán jól vi­seli.

Az örök op­ti­mista hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is iga­zán jól vi­seli.

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

A hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt.

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt.

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

A Já­szai Mari-díjas szí­nész egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést Thai­föl­dön, most nehéz és küz­del­mes idő­szak vár rá.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést Thai­föl­dön, most nehéz és küz­del­mes idő­szak vár rá.

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

A be­csa­pó­dás­tól a ge­rince, csi­go­lyái, csí­pője és a ko­po­nyája is meg­sé­rült. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul.

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de fe­le­sége nem tudja meg­óvni a rossz hí­rek­től.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

A volt XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Újra lát a megvakult énekes

Újra lát a megvakult énekes

Az egy­kori XL Sis­ters éne­kese, ko­ráb­ban el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Legyőzte a rákot a magyar zenész, őszintén vallott az állapotáról

Legyőzte a rákot a magyar zenész, őszintén vallott az állapotáról

Benkő László máj­rák­kal küz­dött, de úgy tűnik, si­ke­rült le­győz­nie.

Benkő László máj­rák­kal küz­dött, de úgy tűnik, si­ke­rült le­győz­nie.

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni!

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni Nagy Feró fan­tasz­ti­kus for­má­jára!

Minden harmadik embert érint ez a titkos nehézség - nem szégyen, segítünk!

Minden harmadik embert érint ez a lelki teher - nem szégyen, segítünk!

Az em­be­rek csak­nem fele éle­té­ben leg­alább egy­szer átéli a szo­ron­gás heves ér­zé­sét. És har­ma­duk­nál ez vissza­térő.

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben, hi­szen a ne­gye­dik kont­roll­vizs­gá­lat ered­mé­nye­ire várt.

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

A Kos­suth-díjas szí­nész az el­múlt he­tek­ben két be­teg­ség­gel is meg­küz­dött: elő­ször to­rok­gyul­la­dás, majd hang­szál­gyul­la­dás dön­tötte le őt a lá­bá­ról.

Fordulat a várpalotai körhintából kizuhant Krisztofer állapotában

Fordulat a várpalotai körhintából kizuhant Krisztofer állapotában

Jót tesz az ott­honi kör­nye­zet Krisz­to­fer­nek, aki már be­szélni tanul.

Jót tesz az ott­honi kör­nye­zet Krisz­to­fer­nek, aki már be­szélni tanul.

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel. Így vál­toz­tatta meg őt a be­teg­ség­tu­dat.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Ha­za­tért a kór­ház­ból...

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Nem is szá­mí­tott erre!

Az 52 éves éne­kesnő nem is szá­mí­tott arra, hogy a gyógy­sze­rek­nek ilyen ha­tása lesz.

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztőt tettek

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek gyó­gyu­lá­sát.

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

A spor­to­ló­val több éven át együtt dol­gozó Ross Brawn sze­rint van ok az op­ti­miz­musra.

A spor­to­ló­val több éven át együtt dol­gozó Ross Brawn sze­rint van ok az op­ti­miz­musra.

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl a nép­szerű rá­diós! Boros La­jo­son élet­mentő szív­mű­té­tet haj­tot­tak végre jú­lius kö­ze­pén.

Bízik a felépülésben az agyvérzésből lábadozó magyar sztáredző

Bízik a felépülésben az agyvérzésből lábadozó magyar sztáredző

Au­gusz­tus 27-én ka­pott agy­vér­zést.

A ki­váló edző au­gusz­tus 27-én ka­pott agy­vér­zést. Az MTK mun­ka­társa lá­to­gatta meg a kór­ház­ban.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Fo­gyaszt és gyó­gyít egy­szerre!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta, amely­ről össze­vá­lo­ga­tod az éte­le­i­det.

Remek hírek érkeztek Mészöly Kálmánról

Remek hírek érkeztek Mészöly Kálmánról

Na­gyon jól halad a "Szőke Szikla" fel­épü­lése. Sokat kö­szön­het a ku­tyá­i­nak is. A szo­ba­bi­cik­lire nem haj­landó fel­ülni a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja.

Na­gyon jól halad a "Szőke Szikla" fel­épü­lése. Sokat kö­szön­het a ku­tyá­i­nak. A szo­ba­bi­cik­lire nem haj­landó fel­ülni a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja.

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett!

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­sa­nak, és szer­kesz­tő­sé­günk is be­szállt a gyűj­tésbe.

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Az 56 éves sztár­anyuka na­gyon jól érzi magát a ke­ze­lé­sek után, ame­lyekre rák miatt járt.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, újra kór­házba ke­rült.

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, újra kór­házba ke­rült.

Itt a diagnózis: legyőzte a rákot a babaarcú magyar szépségkirálynő

Itt a diagnózis: legyőzte a rákot a babaarcú magyar szépségkirálynő

Szűcs Ad­ri­ána jú­ni­us­ban me­sélt elő­ször a mell­rák­kal való küz­del­mé­ről.

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az ő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk.

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az éne­kesnő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk, hi­szen ő tu­laj­don­kép­pen alig ka­ma­szo­dik...

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Ennyi a titok!

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült le­győz­niük a be­teg­sé­get. Az édes­anya me­sélt a náluk be­vált mód­szer­ről.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban.

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek a gyó­gyu­lá­sá­ban a leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Már újra tud spor­tolni...

A mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Ám fris­sen posz­tolt fo­tója sze­rint már újra tud spor­tolni...

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már re­á­lis esé­lye van a gyó­gyu­lásra.

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Szívproblémák miatt megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós mű­sor­ve­zető hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son. S hogy akkor miért nem ő, hanem kö­zeli jó ba­rátja, Voga János nyi­lat­ko­zott? Ter­mé­sze­te­sen erre is van ma­gya­rá­zat!

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét.

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét. Így érzi most magát.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Vi­ze­se­dik a lába.

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén, de ne­he­zen vi­seli, hogy gyenge.

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Benkő Lász­lót sok­kolta ta­valy jú­ni­us­ban az or­vosa, ami­kor kö­zölte vele: rossz­in­du­latú da­ga­na­to­kat ta­lál­tak a máján.

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Má­sok­nak is pél­dát akar mu­tatni.

Tup­csia Dávid ti­zen­nyolc éve­sen lett rákos. De meg­fo­gadta: be­bi­zo­nyítja, hogy igazi férfi, fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött...

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy nem két évvel ko­ráb­ban di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a tü­dő­rá­kot.

Friss információk: így halad Mészöly Kálmán felépülése

Friss információk: így halad Mészöly Kálmán felépülése

Biz­tató hírek ér­kez­tek.

Biz­tató hírek ér­kez­tek a "Szőke Szik­lá­ról". A Vasas meccseit is kö­veti a tévé kép­er­nyő­jén. Jól halad a fel­épü­lése a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dá­já­nak.

Új fotót kaptunk a lábadozó Mészöly Kálmánról

Új fotót kaptunk a kórházon kívül lábadozó Mészöly Kálmánról

Habár végre ott­ho­ná­ban gyó­gyul­hat, fo­lya­ma­tos or­vosi el­len­őr­zés alatt áll Mé­szöly Kál­mán.

Habár végre ott­ho­ná­ban gyó­gyul­hat, fo­lya­ma­tos or­vosi el­len­őr­zés alatt áll Mé­szöly Kál­mán. Az 1962-ben Az év lab­da­rú­gó­já­nak vá­lasz­tott ké­sőbbi edző, Szőke Szikla ak­tu­á­lis egész­ségi ál­la­po­tá­ról fia me­sélt a Ri­post-nak.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár.

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár, hi­szen meg­kez­dő­dött kis­lá­nyuk azon­nali ke­ze­lése, ami hosszú ideig fog tar­tani.

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor.

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor, ami­kor saját lova le­fe­jelte. A Ma­dách Szín­ház sztár­ját akkor rög­tön kór­házba szál­lí­tot­ták, és egy négy és fél órás mű­té­ten esett át.

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

A Kos­suth-díjas szí­nész körül nagy a csend! Kö­zeli ba­rátja és kol­lé­gája el­mondta, mi ennek az oka!

Súlyos betegsége után visszatér a színpadra Cserhalmi György!

Súlyos betegsége után visszatér a színpadra Cserhalmi György!

Gálán sze­re­pel Ud­va­ros Do­rottyá­val.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vész egy gálán sze­re­pel együtt Ud­va­ros Do­rottyá­val.

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik

Az Édes Élet egy­kori sztárja je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik, még min­dig ágy­hoz van kötve.

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye őszin­tén be­szélt au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről és annak le­küz­dé­sé­ről.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye őszin­tén be­szélt au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről és annak le­küz­dé­sé­ről.

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek ál­dá­sait!

A ja­vas­asszo­nyok is prak­ti­ku­san al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

Hatalmas vérömleny lett a műsorvezető farizmában

Hatalmas vérömleny lett a tévés farizmában

A tévés hálás a sors­nak.

A mű­sor­ve­zető már sok­kal job­ban van, és ahe­lyett, hogy ha­ra­gudna, in­kább hálás a sors­nak, ami­ért nem lett na­gyobb baja. Ta­nult az eset­ből.

Megműtötték az agydaganattal küzdő magyar sztárt, íme, az eredmény!

Megműtötték az agydaganattal küzdő magyar sztárt, íme, az eredmény!

Az Édes Élet sztár­já­nál né­hány hó­nap­pal ez­előtt fe­dez­ték fel az el­vál­to­zást.

Az Édes Élet egy­kori sztár­já­nál né­hány hó­nap­pal ez­előtt fe­dez­ték fel az el­vál­to­zást.

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

Sokkoló képet posztolt a gyönyörű popsztár, ezt tette vele a függőség

Sokkoló képet posztolt a gyönyörű popsztár, ezt tette vele a függőség

A je­len­leg 25 éves éne­kesnő szinte egész éle­té­ben füg­gő­sé­ge­i­vel és sú­lyá­val küz­dött.

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt, és dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Örömhír, teljesen felépült Kern András!

Örömhír, teljesen felépült Kern András!

A szí­nész­nek le kel­lett mon­da­nia egy kon­cert­jét, mos­tanra azon­ban már rendbe jött, oly­annyira, hogy ön­álló est­jét is meg­tar­totta.

A szí­nész­nek le kel­lett mon­da­nia egy kon­cert­jét, mos­tanra azon­ban már rendbe jött.

Kellemetlen beavatkozáson esett át Nagy Adri

Kellemetlen beavatkozáson esett át Nagy Adri

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át.

Fáj­dal­mas pil­la­na­to­kat élt át a Jóban Rossz­ban sztárja. Erről szá­molt be kö­ve­tő­i­nek az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba, újra együtt dol­goz­nak.

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

A Kos­suth-díjas le­gen­dá­nál egy ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre, baj van.

A Kos­suth-díjas le­genda nem tit­kolja, pár hó­nap­pal ez­előtt egy ru­tin­vizs­gá­la­ton ki­de­rült: da­ga­na­tos be­teg­sége van. Benkő László mai napig sze­ren­csés­nek tartja magát azért, mert so­káig fel sem fogta, mek­kora a baj.