CÍMKE: 'gyógyulás'

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Boros Lajos nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött.

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött a nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető.

FRISS HÍREK

Egészségéről vallott az Omega zenésze, már csak ezt kéri az élettől

Egészségéről vallott az Omega zenésze, már csak ezt kéri az élettől

A ze­ne­kar bil­len­tyű­sé­nél két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak rákot, de azóta min­dent meg­tett a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben.

A ze­ne­kar bil­len­tyű­sé­nél két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak rákot, de azóta min­dent meg­tett a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben.

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Nem hiszünk a szemünknek: ezt tette a TV2 stúdiójában Marsi Anikó

Nem hiszünk a szemünknek: ezt tette a TV2 stúdiójában Marsi Anikó

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője két hó­napja törte el a comb­csont­ját.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője két hó­napja törte el a comb­csont­ját.

Friss hírek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Megdöbbentő hírek érkeztek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Job­ban érzi magát Sas Jó­zsef, de még leg­alább egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Friss hírek érkeztek a kórházból, ezért aggódtak Demjén Ferenc barátai

Fel­éb­resz­tet­ték a mélyal­ta­tás­ból a le­gen­dás ze­nészt, az or­vo­sok az al­ta­tás mel­lék­ha­tá­sa­i­tól tar­ta­nak.

Óriási előrelépés, Sas József már meg tudja ezt tenni agyvérzése után

Óriási előrelépés, Sas József már meg tudja ezt tenni agyvérzése után

A hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult már­cius óta, ám még gyor­sab­ban gyó­gyulna, ha ba­rá­tai gyak­rab­ban be­jár­ná­nak hozzá.

Friss hírek Demjén Ferencről: így érzi magát a zenészlegenda

Friss hírek Demjén Ferencről: így érzi magát a zenészlegenda

Az egész or­szág Dem­jén Ró­zsi­ért imád­ko­zott.

Az egész or­szág Ró­zsi­ért imád­ko­zott, mi­u­tán ki­de­rült, hogy kór­házba szál­lí­tot­ták. Most úgy tűnik, az ijed­ség na­gyobb volt, mint a baj, hi­szen a pop­le­genda vil­lám­se­bes­ség­gel gyó­gyul.

Váratlan fordulat: itt tart Marsi Anikó rehabilitációja

Váratlan fordulat: itt tart Marsi Anikó rehabilitációja

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője még már­ci­us­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, el­tört a comb­csontja.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője még már­ci­us­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, Marsi Ani­kó­nak el­tört a comb­csontja.

Friss hírek Sas József állapotáról, hosszú út vezet a gyógyuláshoz sztrókja után

Friss hírek Sas József állapotáról, hosszú út vezet a gyógyuláshoz sztrókja után

A hu­mo­ris­tát még hó­na­po­kig nem en­ge­dik haza, és mire meg­erő­sö­dik, az ott­ho­nát is át kell ala­kí­tani.

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari: ennek sokan fognak örülni

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari: ennek sokan fognak örülni

A fel­tö­rekvő te­het­sé­gek­nek se­gí­tene.

A fel­tö­rekvő te­het­sé­gek­nek nyúj­tana se­gít­sé­get Tö­rő­csik Mari.

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

Drámai vallomás: Legyőzte a halálos kórt a Kossuth-díjas színésznő

A le­gen­dás szí­nésznő elő­ször be­szélt élete leg­ne­he­zebb har­cá­ról.

A le­gen­dás szí­nésznő elő­ször be­szélt élete leg­ne­he­zebb har­cá­ról. Végig ját­szott a ke­ze­lé­sek alatt is.

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van, négy­éves kisfi­á­nak azon­ban nem mondta el a ször­nyű hírt.

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Nem törte meg a be­teg­ség!

A hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is jól vi­seli.

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

Ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt, aki azt is el­árulta, mit mon­da­nak az or­vo­sok.

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt, aki azt is el­árulta, mit mon­da­nak az or­vo­sok.

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést Thai­föl­dön, most nehéz és küz­del­mes idő­szak vár rá.

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de fe­le­sége nem tudja meg­óvni a rossz hí­rek­től.

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

Küzd a gyógyulásért, tíz métert repült az elgázolt magyar rendőr

A be­csa­pó­dás­tól a ge­rince, csi­go­lyái, csí­pője és a ko­po­nyája is meg­sé­rült.

A be­csa­pó­dás­tól a ge­rince, csi­go­lyái, csí­pője és a ko­po­nyája is meg­sé­rült.

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

Őszintén beszélt daganatos betegségéről Halász Judit

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

A nép­szerű szí­nésznő ko­ráb­ban sú­lyos prob­lé­má­val küz­dött.

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

Hihetetlen hír: Újra lát a megvakult énekes

A volt XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese, De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Újra lát a megvakult énekes

Újra lát a megvakult énekes

Az egy­kori XL Sis­ters éne­kese, ko­ráb­ban el­vesz­tette lá­tá­sát.

La­punk éppen egy hó­nap­pal ez­előtt szá­molt be róla, hogy az egy­kori XL Sis­ters for­má­ció éne­kese De­me­ter György el­vesz­tette lá­tá­sát.

Legyőzte a rákot a magyar zenész, őszintén vallott az állapotáról

Legyőzte a rákot a magyar zenész, őszintén vallott az állapotáról

Benkő László máj­rák­kal küz­dött, de úgy tűnik, si­ke­rült le­győz­nie.

Benkő László máj­rák­kal küz­dött, de úgy tűnik, si­ke­rült le­győz­nie.

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Fordulat a budapesti túszejtő ügyében, kamerákkal figyelik

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Min­den moz­du­la­tát nyo­mon kö­ve­tik. Édes­anyja sze­rint a fia egy­sze­rűen meg akart halni.

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni!

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni Nagy Feró fan­tasz­ti­kus for­má­jára!

Minden harmadik embert érint ez a titkos nehézség - nem szégyen, segítünk!

Minden harmadik embert érint ez a lelki teher - nem szégyen, segítünk!

Az em­be­rek csak­nem fele éle­té­ben leg­alább egy­szer átéli a szo­ron­gás heves ér­zé­sét. És har­ma­duk­nál ez vissza­térő.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge, és sokat kell híz­nia...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge, és sokat kell híz­nia...

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben, hi­szen a ne­gye­dik kont­roll­vizs­gá­lat ered­mé­nye­ire várt.

Fordulat a várpalotai körhintából kizuhant Krisztofer állapotában

Fordulat a várpalotai körhintából kizuhant Krisztofer állapotában

Jót tesz az ott­honi kör­nye­zet Krisz­to­fer­nek, aki már be­szélni tanul.

Jót tesz az ott­honi kör­nye­zet Krisz­to­fer­nek, aki már be­szélni tanul.

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel. Így vál­toz­tatta meg őt a be­teg­ség­tu­dat.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Ha­za­tért a kór­ház­ból...

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

Változás Kern András állapotában, újra színpadra állt a színész

A Kos­suth-díjas szí­nész az el­múlt he­tek­ben két be­teg­ség­gel is meg­küz­dött: elő­ször to­rok­gyul­la­dás, majd hang­szál­gyul­la­dás dön­tötte le őt a lá­bá­ról.

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Nem is szá­mí­tott erre!

Az 52 éves éne­kesnő nem is szá­mí­tott arra, hogy a gyógy­sze­rek­nek ilyen ha­tása lesz.

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

A 81 éves Kos­suth-díjas szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába. Lázas be­te­gen fe­küdt ott­hon.

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

Kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett.

Két­ség­be­esett em­be­re­ket hi­te­get­nek a gyó­gyu­lás re­mé­nyé­vel.

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

Sze­rinte van ok az op­ti­miz­musra.

A spor­to­ló­val több éven át együtt dol­gozó Ross Brawn sze­rint van ok az op­ti­miz­musra.

Magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek­nek.

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek­nek.

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl a nép­szerű rá­diós! Boros La­jo­son élet­mentő szív­mű­té­tet haj­tot­tak végre jú­lius kö­ze­pén.

Bízik a felépülésben az agyvérzésből lábadozó magyar sztáredző

Bízik a felépülésben az agyvérzésből lábadozó magyar sztáredző

Au­gusz­tus 27-én ka­pott agy­vér­zést.

A ki­váló edző au­gusz­tus 27-én ka­pott agy­vér­zést. Az MTK mun­ka­társa lá­to­gatta meg a kór­ház­ban.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is.

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta amely­ről az egyes fo­gá­so­kat össze­vá­lo­ga­tod. Tob­zódj a szí­nes zöld­sé­gek­ben!

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­son!

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­son!

Remek hírek érkeztek Mészöly Kálmánról

Remek hírek érkeztek Mészöly Kálmánról

Na­gyon jól halad a "Szőke Szikla" fel­épü­lése. Sokat kö­szön­het a ku­tyá­i­nak. A szo­ba­bi­cik­lire azon­ban nem haj­landó fel­ülni a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja.

Na­gyon jól halad a "Szőke Szikla" fel­épü­lése. Sokat kö­szön­het a ku­tyá­i­nak. A szo­ba­bi­cik­lire nem haj­landó fel­ülni a ma­gyar lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja.

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Az 56 éves sztár­anyuka na­gyon jól érzi magát a ke­ze­lé­sek után.

Az 56 éves sztár­anyuka na­gyon jól érzi magát a ke­ze­lé­sek után, ame­lyekre rák miatt járt.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel az át­él­te­ket.

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, hogy a több­szö­rös vi­lág­baj­nok sztár­séf újból kór­házba ke­rült.

Itt a diagnózis: legyőzte a rákot a babaarcú magyar szépségkirálynő

Itt a diagnózis: legyőzte a rákot a babaarcú magyar szépségkirálynő

Szűcs Ad­ri­ána jú­ni­us­ban me­sélt elő­ször a mell­rák­kal való küz­del­mé­ről.

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Fura, de igaz: Karda Bea csak 12 éves!

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az ő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk.

Egy nő korát ugyan nem fir­tat­juk, de az éne­kesnő ese­té­ben ki­vé­telt te­he­tünk, hi­szen ő tu­laj­don­kép­pen alig ka­ma­szo­dik...

Ebben a betegségben szenved Kulka János

Szívszorító interjú, ebben a betegségben szenved Kulka János

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli idő­sza­kon megy ke­resz­tül Kulka János, aki­nek ál­la­pota ren­ge­te­get ja­vult stroke-ja óta, ő még­sem elé­ge­dett a meg­tett úttal.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg.

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg.

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után el­köl­tö­zött.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat.

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek a gyó­gyu­lá­sá­ban a leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

A mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Már újra tud spor­tolni...

A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Ám már újra tud spor­tolni...

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Tehetetlenek az orvosok: nem tudják, mi a baja a magyar sportolónak

Ti­tok­za­tos kór tá­madta meg a ki­lenc­sze­res vi­lág­baj­nok szer­ve­ze­tét. Így érzi most magát.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Szívproblémák miatt megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós mű­sor­ve­zető hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son. S hogy akkor miért nem ő, hanem kö­zeli jó ba­rátja, Voga János nyi­lat­ko­zott? Ter­mé­sze­te­sen erre is van ma­gya­rá­zat!

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

Kitálalt a jó barát: ezzel küzd otthonában Mészöly Kálmán

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

A ma­gyar fo­ci­le­genda egy-két kilót vissza­sze­dett ma­gára, de a lába to­vábbra is vi­ze­se­dik.

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész ne­he­zen vi­seli...

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Benkő Lász­lót sok­kolta ta­valy jú­ni­us­ban az or­vosa, ami­kor kö­zölte vele: rossz­in­du­latú da­ga­na­to­kat ta­lál­tak a máján.

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Má­sok­nak is pél­dát akar mu­tatni.

Tup­csia Dávid ti­zen­nyolc éve­sen lett rákos. De meg­fo­gadta: be­bi­zo­nyítja, hogy igazi férfi, fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Új fotót kaptunk a lábadozó Mészöly Kálmánról

Új fotót kaptunk a lábadozó Mészöly Kálmánról

Végre ott­ho­ná­ban gyó­gyul­hat.

Habár végre ott­ho­ná­ban gyó­gyul­hat, fo­lya­ma­tos or­vosi el­len­őr­zés alatt áll Mé­szöly Kál­mán. Fia me­sélt a Szőke Szikla egész­ségi ál­la­po­tá­ról.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Újabb ke­ze­lé­sekre van szük­ség.

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Új remény a betegeknek: pár éven belül gyógyítható lesz minden rák?

Új remény a betegeknek: pár éven belül gyógyítható lesz minden rák?

Rá­jöt­tek, ho­gyan győz­heti le a szer­ve­zet a rákot! Be­lát­ható időn belül min­den­féle rák­tí­pus gyó­gyít­ha­tóvá válik.

Friss információk: így halad Mészöly Kálmán felépülése

Friss információk: így halad Mészöly Kálmán felépülése

Biz­tató hírek ér­kez­tek a "Szőke Szik­lá­ról". A Vasas meccseit is kö­veti a tévé kép­er­nyő­jén.

Biz­tató hírek ér­kez­tek a "Szőke Szik­lá­ról". A Vasas meccseit is kö­veti a tévé kép­er­nyő­jén. Jól halad a fel­épü­lése.

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

Balázs Fecó: A közönség első három sora orvosokból áll majd

A ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét.

A Korál ze­ne­kar 40 éves ju­bi­le­umi kon­certje előtti ke­mény pró­ba­idő­szak meg­vi­seli a le­gen­dás éne­kes szer­ve­ze­tét, de ő ki­tart.

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár, hi­szen meg­kez­dő­dött kis­lá­nyuk azon­nali ke­ze­lése, ami hosszú ideig fog tar­tani.

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár, hi­szen meg­kez­dő­dött kis­lá­nyuk azon­nali ke­ze­lése, ami hosszú ideig fog tar­tani.

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor.

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor, ami­kor saját lova le­fe­jelte. A Ma­dách Szín­ház sztár­ját akkor rög­tön kór­házba szál­lí­tot­ták, és egy négy és fél órás mű­té­ten esett át.