CÍMKE: 'gyógyszer'
FRISS HÍREK

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Ezért nem lehet kapni a népszerű pezsgőtablettát

Nem csoda, miért nem lehet venni a sokak által ismert pezsgőtablettát

Ki­de­rült, hogy miért nem kap­ható hó­na­pok óta a nép­szerű pezs­gő­tab­letta a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Ki­de­rült, hogy miért nem kap­ható hó­na­pok óta a nép­szerű pezs­gő­tab­letta a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről.

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről. Vizs­gá­la­tok so­ro­za­tán van­nak túl, de to­váb­bi­akra is szük­ség lesz. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Azon­nal kór­házba ro­han­tak vele, hosszú ápo­lásra szo­rul.

Azon­nal kór­házba ro­han­tak vele, hosszú ápo­lásra szo­rul. Ki­de­rült, hogy kétes ere­detű gyógy­szert ka­pott.

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek...

Áll a bál a 27 féle, jú­nius 29-én for­ga­lom­ból ki­vont vér­nyo­más­gyógy­szer körül, me­lyek­ről jú­lius 4-én je­len­tet­ték be, hogy rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek.

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a vérnyomáscsökkentőt

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a vérnyomáscsökkentőt

Nép­szerű, sokak által rend­sze­re­sen sze­dett vér­nyo­más­csök­ken­tők­ben mu­tat­tak ki rák­keltő anya­got Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas.

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas. Szél­ső­sé­ges eset­ben a mel­lék­ha­tá­sai akár még az éle­te­det is ve­szé­lyez­tet­he­tik.

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Ve­szé­lyes anya­go­kat tar­tal­maz­nak.

A sze­rek ve­szé­lyes ha­tó­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, ezért ja­va­solt azon­nal be­fe­jezni a sze­dé­sü­ket.

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt.

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt, ha nem adja be a gyógy­szert!

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Szak­ér­tők sze­rint most érzi meg iga­zán a szi­get­or­szág, mit okoz a Bre­xit.

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

Be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről.

A nép­szerű éne­kesnő a Ri­post­nak be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről.

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra! Egy csont­rit­ku­lásra hasz­ná­la­tos or­vos­ság se­gít­het rajta.

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Az ügy­ben öt em­bert, köz­tük egy or­vost is el­fog­tak a szé­csé­nyi rend­őrök.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal.

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is.

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

A gim­ná­zi­um­ban a fiúk gyógy­szert ke­ver­tek a lá­nyok ita­lába egy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyen.

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly prob­lé­mát okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak egyes nép­szerű, vény nél­kül kap­ható fáj­da­lom­csil­la­pí­tók, hanem ezek le­het­nek a fe­le­lő­sek a férfiak ter­mé­ket­len­sé­géért is!

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Vizs­gá­la­tot ren­del­tek el a Rich­ter egyik gyógy­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban.

Vizs­gá­la­tot ren­del­tek el a Rich­ter egyik leg­is­mer­tebb gyógy­sze­ré­vel, az Esmyá­val kap­cso­lat­ban.

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Rendbe akarta hozni az éle­tét.

Az akasz­tói ju­hász min­dent meg­tett, hogy rendbe hozza az éle­tét, ám az el­ső­fokú bí­ró­sági íté­let min­dent tönk­re­tett.

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Ápoló miatt halt meg a beteg, a kórház hamis papírokat adott át a rendőrségnek

Ápoló miatt halt meg a beteg, a kórház hamis papírokat adott át a rendőrségnek

So­ro­za­to­san meg­szeg­ték a sza­bá­lyo­kat egy 87 éves néni ke­ze­lé­sé­nél.

So­ro­za­to­san meg­szeg­ték a sza­bá­lyo­kat egy 87 éves néni ke­ze­lé­sé­nél egy bu­da­pesti kór­ház­ban. Az ügy­ben rá­adá­sul hamis jegy­ző­köny­vet adtak át a rend­őr­ség­nek.

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt.

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt, és dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva, ami­kor ő el­fo­gyasz­totta a gyógy­sze­re­ket.

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy a ho­meo­pá­tia nem ha­té­kony sem­mire: egy nagy ha­zug­ság, ami­vel át­ve­rik a be­te­ge­ket.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal, sok­szor a be­te­gek egész­sé­gét koc­káz­tatva há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get, mi­u­tán egy újabb ku­ta­tás meg­lepő ered­ményre ju­tott.

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük a sok­mil­li­ár­dos üzlet a be­csa­pá­son ala­pul.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz, négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz, négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt benne.

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak. Tu­cat­nyian meg­úsz­ták mér­ge­zés­sel.

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak. Tu­cat­nyian meg­úsz­ták mér­ge­zés­sel.

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods, aki gyil­kos kom­bi­ná­ciót sze­dett be. Rosszab­bul is jár­ha­tott volna.

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat... Egy nyi­tott kér­dés azon­ban ma­radt...

Az el­múlt he­tek­ben ka­pott gyö­nyörű, mil­liós ér­tékű sír­kö­vet az el­hunyt po­li­ti­kus. Fe­le­sége, Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, nyi­tott kér­dé­sek azon­ban még min­dig ma­rad­tak Tor­gyán Jó­zsef ha­lá­lát il­le­tően.

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak.

Az éne­kesnő hétfő reg­gel a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak. De Boch­ko­rék­nak is fel­tűnt re­kedt hangja.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül?

A nép­szerű le­mez­lo­vas úgy érzi, már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül!

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de tudod, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, mit ve­gyünk be.

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók ?A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Vá­rat­lan prob­léma miatt lé­pett fel.

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn. Pa­nasz­ko­dik Tiger Woods lelki sé­rü­lé­sek­kel is küzdő exe.

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Nem jók az ér­té­kei.

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Ki­de­rült: az ő pén­zé­ből bi­zony nem gaz­da­go­dik meg a gyógy­szer­ipar!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne!

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

A mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg, ami azt is je­lenti, hogy a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell.

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­ről lehet szó.

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr. A ma­gyar szak­ha­tó­ság két­féle pi­ru­lát hív vissza a la­kos­ság­tól. Íme az érin­tett ter­mé­kek.

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! A nya­ra­lás ide­jén meg­csap­pan a vér­adók száma. A Vö­rös­ke­reszt fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Az éne­kes­nek kis­lá­nya a szeme fénye, de nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz?

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

A ze­nész áp­ri­lis­ban hunyt el.

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát a le­gen­dás éne­kes.

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

A sap­kás alak egy ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből va­sár­nap.

Így adják el neked
a gyógyszereket! Változás jöhet!

Így adják el neked
a gyógyszereket! Változás jöhet!

Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka!

Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka! MIn­den arról az öt má­sod­perc­ről szól - mó­do­sul­hat a mi­nisz­teri ren­de­let a kö­zel­jö­vő­ben.

Aggasztó: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Ahe­lyett, hogy azon­nal an­ti­bio­ti­ku­mok­hoz nyúl­nál, pró­báld ki ezt a ter­mé­sze­tes szert. Meg fogsz le­pődni!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Ahe­lyett, hogy azon­nal an­ti­bio­ti­ku­mok­hoz nyúl­nál, pró­báld ki ezt a ter­mé­sze­tes szert. Meg fogsz le­pődni!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Egy füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben. Prince már leg­alább a ne­gye­dik ál­do­zata.

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Szinte bár­mit ven­nél be a há­zi­pa­ti­kád­ból, va­ló­színű, hogy rajta van a til­tó­lis­tán.

Elfogyott a gyógyszer a műtőben, ezért halt meg a pécsi férfi!

Elfogyott a gyógyszer a műtőben, ezért halt meg a pécsi férfi!

Tra­gé­dia tör­tént a pécsi kór­ház­ban.

Tra­gé­dia tör­tént a Pécsi Hon­véd Kór­ház­ban, mi­köz­ben egy férfit kéz­tö­rés­sel ope­rál­tak.

Gyógyszerbotrányt robbant Vágó István?

Gyógyszerbotrányt robbant Vágó István?

Vágó min­den­ki­nek ne­ki­megy: az egy­kori kvíz­mes­ter okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Vágó min­den­ki­nek ne­ki­megy: az egy­kori kvíz­mes­ter okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

A szer­ve­zete meg­álljt pa­ran­csolt!

Gás­pár Győző lánya hosszú hó­na­pok után kény­te­len volt fel­hagyni a fo­gyó­kú­rá­val. A szer­ve­zete ugyanis meg­álljt pa­ran­csolt!

Kórházba került Győzike!

Kórházba került Győzike!

Alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat, máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot.

Gás­pár Győző alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat - ahova ide­ges­sé­gé­ben el­sza­ladt - máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot, amit ka­pott.

Harminchat betegét ölte meg az elmebeteg pszichiáter!

Harminchat betegét ölte meg az elmebeteg pszichiáter!

Egy jo­nes­bo­rói pszi­chi­á­ter túl­gyógy­sze­rezte a pá­ci­en­seit. Utolsó ál­do­zata rán­totta le a lep­let a ha­lál­do­ki­ról.

Egy két­gyer­me­kes anyuka ha­lála rán­totta le a lep­let a ha­lál­do­ki­ról.

Győzike úgy döntött, végleg leteszi a nyugtatókat

Győzike úgy döntött, végleg leteszi a nyugtatókat

Nem szedi to­vább a pi­ru­lá­kat!

Sze­rinte az erős gyógy­sze­rek nem old­ják meg a prob­lé­má­kat, csak tü­neti ke­ze­lést nyúj­ta­nak. Arra buz­dítja ra­jon­góit, ne szed­je­nek ők se pi­ru­lá­kat!

5 évig csak gyógyszerekkel tudott aludni Győzike

5 évig csak gyógyszerekkel tudott aludni Győzike

Al­ta­tók­kal tu­dott csak pi­henni.

El­árulta, mind­ed­dig csak al­ta­tók­kal tu­dott pi­henni éj­sza­kán­ként.

Így spórolhatsz a gyógyszereken!

Így spórolhatsz a gyógyszereken!

Az in­gyen­gyógy­szer sok­kal több em­ber­nek jár, mint ahá­nyan hin­nék, pedig be­teg­ség ese­tén min­den tá­mo­ga­tás jól jön.

Az in­gyen­gyógy­szer sok­kal több em­ber­nek jár, mint ahá­nyan hin­nék, pedig be­teg­ség ese­tén min­den tá­mo­ga­tás jól jön.

Öngyilkossággal fenyegetőzik az önmagát megműtő férfi

Öngyilkos akar lenni! Elsőként a Ripostnak mondta el szörnyű tervét!

Éhség sztrájkba akar kez­deni, vagy véget vetni szen­ve­dé­sé­nek.

Éhség sztrájkba akar kez­deni, vagy véget vetni szen­ve­dé­sé­nek a nagy­atádi férfi.

Gyógyszerkísérletet végeznek Pamela Andersonon!

Gyógyszerkísérletet végeznek Pamela Andersonon!

Van esély a gyó­gyu­lásra!

A ha­tal­mas keblű szí­nésznő 16 évvel ez­előtt kapta el a he­pa­ti­tisz C-t. Azóta ret­te­gés­ben él, ám most úgy tűnik, van esély a gyó­gyu­lásra!

Salátalevélben érkezik a gyógyszer: ez véget vethet a világjárványoknak!

Salátalevélben érkezik a gyógyszer: ez véget vethet a világjárványoknak!

Mil­liók éle­tét menti meg: vég­ze­tes kórok el­len­anya­gát szál­lít­ják így!

Egy meg­döb­ben­tően egy­szerű fel­fe­de­zés mil­liók éle­tét menti majd meg: vég­ze­tes kórok el­len­anya­gát szál­lít­hat­ják sa­lá­tá­ban!

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Ha­té­kony fegy­ver a di­a­bé­tesz ellen!

A ká­posz­talé tö­ké­le­tes társ a di­é­tá­ban, segít szét­rob­ban­tani a le­ra­kó­dott zsír­sej­te­ket! Ha­té­kony fegy­ver lehet a di­a­bé­tesz meg­elő­zé­sére és ke­ze­lé­sére is!

Fogadjunk, ezt te sem gondoltad volna: elképesztő gyógyerő a körtében

Fogadjunk, ezt te sem gondoltad volna: elképesztő gyógyerő a körtében

A ma­gyar körte nem csak íze, de gyógy­ha­tása miatt is mél­tán vi­lág­hírű.

A ma­gyar körte nem csak mennyei íze, de gyógy­ha­tása miatt is mél­tán vi­lág­hírű. Sokan át­la­gos gyü­mölcs­nek gon­dol­ják, pedig hi­he­tet­len erő lapul ebben a sárga őszi fi­nom­ság­ban.

Versengő F1-legendák a gyógyszertárban

Versengő F1-legendák a gyógyszertárban

A bra­zil pi­lóta ha­lála után 21 évvel is össze­akadt Senna és Prost.

A bra­zil pi­lóta ha­lála után 21 évvel is össze­akadt Senna és Prost. A mai utód, But­ton szúrta ki szak­ava­tott szem­mel.