CÍMKE: 'gyógyszer'

Elszíneződtek a magyar fiú végtagjai: kis híján meghalt anyja miatt

Elszíneződtek a magyar fiú végtagjai: kis híján meghalt anyja miatt

A nő saját gyógy­szer­ta­pa­szát tette gyer­me­kére, ami azon­ban szi­go­rúan tilos lett volna.

Drámai vallomás: Benyugtatózva megy tárgyalására Lajcsi

Drámai vallomás: Benyugtatózva megy tárgyalására Lajcsi

Laj­csi tű­rő­ké­pes­sége ha­tá­rá­hoz ér­ke­zett és egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tár­gya­lá­so­kat.

Csernobilra gyanakszik: Komoly betegséggel küzd Zimány Linda

Csernobilra gyanakszik: Komoly betegséggel küzd Zimány Linda

Gyak­ran hány­in­ger kí­nozta, amit ál­landó fá­ra­dé­kony­ság kí­sért.

Gyak­ran hány­in­ger kí­nozta, amit ál­landó fá­ra­dé­kony­ság kí­sért.

Tudósok állítják: tíz éven belül gyógyítható lesz a rák

Tudósok állítják: tíz éven belül gyógyítható lesz a rák

Egy új­fajta gyógy­ke­ze­lés­nek kö­szön­he­tően már a kö­zel­jö­vő­ben gyó­gyít­ha­tóvá válik a rák.

Egy új­fajta gyógy­ke­ze­lés­nek kö­szön­he­tően már a kö­zel­jö­vő­ben gyó­gyít­ha­tóvá válik a rák.

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Mikor hat a leg­job­ban?

A ta­vasz sok ember szá­mára az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza. De vajon mikor van itt az ideje, hogy be­ve­gyük a gyógy­sze­rün­ket?

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don? Íme, egy mód­szer, amellyel végre meg­szün­tet­he­ted a kel­le­met­len­sé­get.

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don? Íme, egy mód­szer, amellyel végre meg­szün­tet­he­ted.

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­re­ket már nem a ku­ta­tó­la­bo­ra­tó­ri­u­mok­ban ké­szí­tik.

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket.

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. A Ri­post kör­be­járt a ren­de­lők­ben, és úgy tűnik, lassú az át­ál­lás.

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Nem is szá­mí­tott erre!

Az 52 éves éne­kesnő nem is szá­mí­tott arra, hogy a gyógy­sze­rek­nek ilyen ha­tása lesz.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta a tü­ne­te­ket.

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Túltolta a potencianövelő hatóanyagát, más színben látja a világot

Túltolta a potencianövelő hatóanyagát, más színben látja a világot

Egy 31 éves férfi túl­ada­golta magát egy ked­velt po­ten­cia­nö­velő ha­tó­anya­gá­val. Most nem várt mel­lék­ha­tás gyötri.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Le­be­te­ge­dett.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Nem csoda, miért nem lehet venni a sokak által ismert pezsgőtablettát

Nem csoda, miért nem lehet venni a sokak által ismert pezsgőtablettát

Ki­de­rült, hogy miért nem kap­ható hó­na­pok óta a nép­szerű pezs­gő­tab­letta a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Azon­nal kór­házba ro­han­tak vele, hosszú ápo­lásra szo­rul. Ki­de­rült, hogy kétes ere­detű gyógy­szert ka­pott.

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről.

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről. Vizs­gá­la­tok so­ro­za­tán van­nak túl, de to­váb­bi­akra is szük­ség lesz. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Két hete nem váltják vissza a szennyezett gyógyszereket

Rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek...

Áll a bál a 27 féle, jú­nius 29-én for­ga­lom­ból ki­vont vér­nyo­más­gyógy­szer körül, me­lyek­ről jú­lius 4-én je­len­tet­ték be, hogy rák­keltő anyag­gal szennye­ződ­tek.

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a vérnyomáscsökkentőket

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a gyógyszereket

Nép­szerű, sokak által rend­sze­re­sen sze­dett vér­nyo­más­csök­ken­tők­ben mu­tat­tak ki rák­keltő anya­got.

Nép­szerű, sokak által rend­sze­re­sen sze­dett vér­nyo­más­csök­ken­tők­ben mu­tat­tak ki rák­keltő anya­got.

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt, ha nem adja be a gyógy­szert a gye­re­ké­nek!

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Szak­ér­tők sze­rint most érzi meg iga­zán a szi­get­or­szág, mit okoz a Bre­xit.

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Ve­szé­lyes anya­go­kat tar­tal­maz­nak.

A sze­rek ve­szé­lyes ha­tó­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, ezért ja­va­solt azon­nal be­fe­jezni a sze­dé­sü­ket.

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

A nép­szerű éne­kesnő a Ri­post­nak be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről és egy­ben fon­tos do­logra hívta fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

A nép­szerű éne­kesnő a Ri­post­nak be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről és egy­ben fon­tos do­logra hívta fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Mind a re­cept­kö­te­les, mind pedig a vény nél­küli gyógy­sze­rek al­kal­ma­zá­sa­kor fel­lép­het­nek mel­lék­ha­tá­sok.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Az ügy­ben öt em­bert, köz­tük egy or­vost is el­fog­tak a szé­csé­nyi rend­őrök.

Döbbenetes dolog derült ki a fájdalomcsillapítókról

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly gon­dot okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak...

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok.

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. Nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló a dro­gé­hoz.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Járt már "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

A távol-ke­leti la­bo­rok ont­ják ma­guk­ból a hamis ké­szít­mé­nye­ket.

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is.

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

A fiúk gyógy­szert ke­ver­tek a lá­nyok ita­lába egy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyen.

A gim­ná­zi­um­ban a fiúk gyógy­szert ke­ver­tek a lá­nyok ita­lába egy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyen.

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Rendbe akarta hozni az éle­tét.

Az akasz­tói ju­hász min­dent meg­tett, hogy rendbe hozza az éle­tét, ám az el­ső­fokú bí­ró­sági íté­let min­dent tönk­re­tett.

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Vizs­gá­la­tot ren­delt el a Rich­ter egyik gyógy­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban.

Vizs­gá­la­tot ren­delt el a Rich­ter egyik leg­is­mer­tebb gyógy­sze­ré­vel, az Esmyá­val kap­cso­lat­ban az eu­ró­pai gyógy­szer­ügyi ha­tó­ság (EMA). Több sú­lyos meg­be­te­ge­dés is tör­tént a gyógy­szert hasz­ná­lók kö­ré­ben.

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol, mi­köz­ben ag­gó­dunk, hogy a gye­rek nem gyó­gyul meg­fe­le­lően. Egy anyuka azon­ban remek trük­köt ta­lált ki.

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt.

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt, és dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva.

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva, ami­kor ő el­fo­gyasz­totta a gyógy­sze­re­ket.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal, sok­szor a be­te­gek egész­sé­gét koc­káz­tatva há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Venne va­laki olyan por­szí­vót, ami nem szív? És olyan gyógy­szert, ami nem gyó­gyít? Már­pe­dig a ho­meo­pá­tiás "gyógy­sze­rek" nem érnek sem­mit.

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük a sok­mil­li­ár­dos üzlet a be­csa­pá­son ala­pul.

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­za­tuk van.

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get, mi­u­tán egy újabb ku­ta­tás meg­lepő ered­ményre ju­tott.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, nyi­tott kér­dé­sek azon­ban még ma­rad­tak.

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, de nyi­tott kér­dé­sek még ma­rad­tak.

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Akut hang­szál­gyul­la­dása van.

Az éne­kesnő hét­főn a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak. De már Boch­kor Gá­bo­rék­nak is fel­tűnt re­kedt­sége.

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

A nép­szerű le­mez­lo­vas úgy érzi, már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Meg­mu­tat­juk.

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de tudod, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók?

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél? A gáz­kép­ző­dés kel­le­met­len, ám egy­szerű, ter­mé­sze­tes cso­da­sze­rek­kel is ele­jét ve­he­ted. Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn.

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn. Pa­nasz­ko­dik Tiger Woods exe.

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Nem jók az ér­té­kei.

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne! Igyek­szik ki­mászni a gö­dör­ből, de na­gyon mé­lyen van...

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Be­in­dult a nát­ha­sze­zon.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. Így lá­balj ki be­lőle hamar!

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Ki­de­rült: az ő pén­zé­ből bi­zony nem gaz­da­go­dik meg a gyógy­szer­ipar!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Meg­be­te­ge­dett!

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Az éne­kes­nek kis­lá­nya a szeme fénye, de nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr. A gyár­tók ér­te­sí­tet­ték a ma­gyar ha­tó­sá­go­kat

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr. A ter­mé­ke­ket vissza­hív­ják.

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka!

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! A Vö­rös­ke­reszt fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! Nyá­ron ke­ve­sebb a vér­adó, hisz sokan kö­zü­lük is nya­ral­nak. Ezért ilyen­kor meg­csap­pan­nak a vér­kész­le­tek. A Vö­rös­ke­reszt ezért fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni! Tév­hit, hogy nem lehet vér­adó, aki­nek te­to­vá­lása van!

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát.

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát.

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Pró­báld ki a házi cso­da­szert!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Ahe­lyett, hogy azon­nal an­ti­bio­ti­ku­mok­hoz nyúl­nál, pró­báld ki ezt a ter­mé­sze­tes szert. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen gyor­san hat!

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből.

A sap­kás alak egy ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből va­sár­nap. Pech­jére a ka­mera meg­örö­kí­tette, így most nagy erők­kel ke­re­sik!