CÍMKE: 'gyógyszer'

Tudósok állítják: tíz éven belül gyógyítható lesz a rák

Tudósok állítják: tíz éven belül gyógyítható lesz a rák

Egy új­fajta gyógy­ke­ze­lés­nek kö­szön­he­tően már a kö­zel­jö­vő­ben gyó­gyít­ha­tóvá válik a rák.

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

A ta­vasz sok ember szá­mára az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza.

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Szívszorító, méregdrága csodaszer mentheti meg a kis Olivér életét

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Száz­mil­liós in­jek­ció ál­lí­totta lábra a két­éves Oli­vért.

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

Elképesztő tudományos felfedezés: Rákellenes tojást tojnak a tyúkok

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­rek már nem la­bor­ban ké­szül­nek.

A leg­újabb da­ga­nat­el­le­nes gyógy­sze­rek már nem la­bor­ban ké­szül­nek.

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Ezért lesz kisebb a sor az orvosi rendelőkben

Az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket.

Ja­nu­ár­tól meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat: az or­vo­sok­nak még min­dig ki kell ad­niuk pa­pí­ron is a re­cep­te­ket, nem elég az elekt­ro­ni­kus vál­to­zat. A Ri­post kör­be­járt a ren­de­lők­ben, és úgy tűnik, lassú az át­ál­lás.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Váratlan fordulat a beteg Bangó Marika állapotában

Nem is szá­mí­tott erre!

Az 52 éves éne­kesnő nem is szá­mí­tott arra, hogy a gyógy­sze­rek­nek ilyen ha­tása lesz.

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Szörnyű tragédia:belehalt az influenzába egy kilencéves kislány

Har­kiv­ban meg­halt egy kis­lány, aki no­vem­ber vége óta influ­en­zás volt, a ki­ér­kező men­tők nem tud­ták meg­men­teni.

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

Dráma, öngyilkos akart lenni, gyógyszereket vett be Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg.

Túltolta a potencianövelő hatóanyagát, más színben látja a világot

Túltolta a potencianövelő hatóanyagát, más színben látja a világot

Egy 31 éves férfi túl­ada­golta magát egy ked­velt po­ten­cia­nö­velő ha­tó­anya­gá­val. Most nem várt mel­lék­ha­tás gyötri.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Le­be­te­ge­dett.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta a tü­ne­te­ket.

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Ezért nem lehet kapni a népszerű pezsgőtablettát

Nem csoda, miért nem lehet venni a sokak által ismert pezsgőtablettát a gyógyszertárakban

Ki­de­rült, hogy miért nem kap­ható hó­na­pok óta a nép­szerű pezs­gő­tab­letta a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Ki­de­rült végre, hogy miért nem kap­ható hó­na­pok óta a nép­szerű pezs­gő­tab­letta a gyógy­szer­tá­rak­ban. Be­vizs­gál­ták és olyan ered­ményt kap­tak, amire senki sem szá­mí­tott.

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről.

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről. Vizs­gá­la­tok so­ro­za­tán van­nak túl, de to­váb­bi­akra is szük­ség lesz. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Átverték az énekesnőt? Bevette ezt a szert és iszonyúan rosszul lett

Azon­nal kór­házba ro­han­tak vele, hosszú ápo­lásra szo­rul. Ki­de­rült, hogy kétes ere­detű gyógy­szert ka­pott.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Ez botrány: Betiltott, rákkeltő gyógyszert kapott Végvári Ádám

Jogos a fel­há­bo­ro­dása.

Saj­nos arról fo­galma sincs, mennyi kárt oko­zott a szer­ve­ze­té­ben a hibás vi­vő­anyag...

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a vérnyomáscsökkentőket

Hat éve szennyezhetik rákkeltővel a gyógyszereket

Nép­szerű, sokak által rend­sze­re­sen sze­dett vér­nyo­más­csök­ken­tők­ben mu­tat­tak ki rák­keltő anya­got.

Nép­szerű, sokak által rend­sze­re­sen sze­dett vér­nyo­más­csök­ken­tők­ben mu­tat­tak ki rák­keltő anya­got.

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt, ha nem adja be a gyógy­szert a gye­re­ké­nek!

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Összeomolhat Nagy-Britannia: nincs gyógyszer, benzin, élelmiszer

Szak­ér­tők sze­rint most érzi meg iga­zán a szi­get­or­szág, mit okoz a Bre­xit.

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Népszerű gyógyszereket tiltottak be, veszélyt jelentenek a testünkre

Ve­szé­lyes anya­go­kat tar­tal­maz­nak.

A sze­rek ve­szé­lyes ha­tó­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, ezért ja­va­solt azon­nal be­fe­jezni a sze­dé­sü­ket.

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

Megtudtuk, állandó orvosi felügyelet alatt áll Fresh Andi

A Ri­post­nak be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről és egy­ben fon­tos do­logra hívta fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

A nép­szerű éne­kesnő a Ri­post­nak be­szélt örök­le­tes be­teg­sé­gé­ről és egy­ben fon­tos do­logra hívta fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Mind a re­cept­kö­te­les, mind pedig a vény nél­küli gyógy­sze­rek al­kal­ma­zá­sa­kor fel­lép­het­nek mel­lék­ha­tá­sok.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra! La­bo­ra­tó­ri­umi tesz­tek során egy csont­rit­ku­lásra hasz­ná­la­tos or­vos­ság­ról ki­de­rült, hogy 6 nap alatt akár 2 mm-es haj­nö­ve­ke­dést is okoz­hat.

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Lebuktak: csalással írták fel a gyógyszereket Nógrád megyében

Az ügy­ben öt em­bert, köz­tük egy or­vost is el­fog­tak a szé­csé­nyi rend­őrök.

Ha­mi­sí­tott re­cep­tek­kel áru­sí­tot­tak gyógy­szert és pszi­cho­ka­tív anya­go­kat Nóg­rád me­gyé­ben. Az ügy­ben öt em­bert, köz­tük egy or­vost is el­fog­tak a szé­csé­nyi rend­őrök.

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok.

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. Nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló a dro­gé­hoz.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Járt már "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

Döbbenetes dolog derült ki a fájdalomcsillapítókról

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók a fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban

Ko­moly gon­dot okoz­hat­nak.

Nem csak szív­ro­ha­mot, agy­vér­zést és magas vér­nyo­mást okoz­hat­nak...

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

A távol-ke­leti la­bo­rok ont­ják ma­guk­ból a hamis ké­szít­mé­nye­ket.

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is.

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

A gim­ná­zi­um­ban a fiúk gyógy­szert ke­ver­tek a lá­nyok ita­lába egy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyen.

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Európai hatóság vizsgálja a Richter egyik leghíresebb gyógyszerét

Vizs­gá­la­tot ren­delt el a Rich­ter egyik leg­is­mer­tebb gyógy­sze­ré­vel, az Esmyá­val kap­cso­lat­ban az eu­ró­pai ha­tó­ság (EMA).

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem.

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem.

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

No­vem­ber­től be­ve­ze­tik az e-re­cep­tet, amely­től más most sokan tar­ta­nak.

A Ri­post utá­na­járt, mit is je­lent az új rend­szer. Lás­suk, mi­lyen elő­nyök és eset­le­ges hát­rá­nyok kí­sér­he­tik a je­len­legi re­cep­tek­hez ké­pest.

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva, ami­kor ő el­fo­gyasz­totta a gyógy­sze­re­ket.

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt.

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt, és dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Venne va­laki olyan por­szí­vót, ami nem szív? És olyan gyógy­szert, ami nem gyó­gyít? Már­pe­dig a ho­meo­pá­tiás "gyógy­sze­rek" nem érnek sem­mit.

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük a sok­mil­li­ár­dos üzlet a be­csa­pá­son ala­pul.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal, sok­szor a be­te­gek egész­sé­gét koc­káz­tatva há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág, a ho­meo­pá­tia gyógy­sze­reit, annak el­le­nére, hogy az eu­ró­pai tu­dó­sok ku­ta­tá­sa­ikra tá­masz­kodva ha­tás­ta­lan­nak ti­tu­lál­ták eze­ket a gyógy­sze­re­ket.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­za­tuk van.

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak.

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Le akarja zárni a múl­tat...

Az el­múlt he­tek­ben ka­pott gyö­nyörű, mil­liós ér­tékű sír­kö­vet az el­hunyt po­li­ti­kus. Fe­le­sége, Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat.

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

A nép­szerű le­mez­lo­vas úgy érzi, már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül!

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Akut hang­szál­gyul­la­dása van.

Az éne­kesnő hét­főn a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak. De már Boch­kor Gá­bo­rék­nak is fel­tűnt re­kedt­sége.

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

Meglepő területen állítja hadrendbe a spermiumokat a tudomány!

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

A tu­dó­sok apró ro­bot­ru­hába öl­töz­tet­nék a hím­ivar­sej­te­ket.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Veled is elő­for­dult már, hogy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók?

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Vá­rat­lan prob­léma miatt lé­pett fel.

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de tudod, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de vajon tisz­tá­ban vagy azzal, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn.

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn. Pa­nasz­ko­dik Tiger Woods exe.

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne! Igyek­szik ki­mászni a gö­dör­ből, de na­gyon mé­lyen van...

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő az egész­ségi ál­la­po­tá­ról val­lott a Ri­post­nak!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő az egész­ségi ál­la­po­tá­ról val­lott a Ri­post­nak!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Meg­be­te­ge­dett!

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Be­in­dult a nát­ha­sze­zon.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. Így lá­balj ki be­lőle hamar!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Az éne­kes­nek kis­lá­nya a szeme fénye, de nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka!

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr. A gyár­tók ér­te­sí­tet­ték a ma­gyar ha­tó­sá­go­kat

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr. A ter­mé­ke­ket vissza­hív­ják.

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! A nya­ra­lás ide­jén meg­csap­pan a vér­adók száma. A Vö­rös­ke­reszt fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni!

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát.

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát.

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből.

A sap­kás alak egy ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből va­sár­nap.

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Pró­báld ki a házi cso­da­szert!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Ahe­lyett, hogy azon­nal an­ti­bio­ti­ku­mok­hoz nyúl­nál, pró­báld ki ezt a ter­mé­sze­tes szert. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen gyor­san hat!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Aggasztó: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben.

Füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben.

Gyógyszerbotrányt robbant Vágó István?

Gyógyszerbotrányt robbant Vágó István?

Vágó okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Vágó min­den­ki­nek ne­ki­megy: az egy­kori kvíz­mes­ter okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

A szer­ve­zete meg­álljt pa­ran­csolt!

Gás­pár Győző lánya hosszú hó­na­pok után kény­te­len volt fel­hagyni a fo­gyó­kú­rá­val. A szer­ve­zete ugyanis meg­álljt pa­ran­csolt!

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Szinte bár­mit ven­nél be a há­zi­pa­ti­ká­ból, va­ló­szí­nű­leg til­tó­lis­tás.

Szinte bár­mit ven­nél be a há­zi­pa­ti­ká­ból, va­ló­szí­nű­leg til­tó­lis­tás. Már akkor sem le­hetsz biz­ton­ság­ban, ha ki­csit fo­lyik az orrod, ha fáj a fejed, vagy csak tüsszen­tesz ket­tőt a pol­le­nek­től.