CÍMKE: 'gyógyszer'

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Az akasz­tói ju­hász min­dent meg­tett, hogy rendbe hozza az éle­tét, ám az el­ső­fokú bí­ró­sági íté­let min­dent tönk­re­tett.

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt.

A ra­gasztó dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Több hír is meg­je­lent arról, hogy ezen­túl ne­héz­sé­ge­ket okoz majd a gyógy­szer ki­vál­tása. A Ri­post utá­na­járt, mennyire érinti a la­kos­sá­got az új rend­szer.

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva.

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva, ami­kor ő el­fo­gyasz­totta a gyógy­sze­re­ket.

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Háziorvosok százai terjesztik a homeopátia-szélhámosságot!

Egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy a ho­meo­pá­tia nem ha­té­kony sem­mire: egy nagy ha­zug­ság, ami­vel át­ve­rik a be­te­ge­ket.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük a sok­mil­li­ár­dos üzlet a be­csa­pá­son ala­pul.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Sok pénzért árulják a semmit: hazugság a homeopátia!

Venne va­laki olyan por­szí­vót, ami nem szív? És olyan gyógy­szert, ami nem gyó­gyít?

Venne va­laki olyan por­szí­vót, ami nem szív? És olyan gyógy­szert, ami nem gyó­gyít? Már­pe­dig a ho­meo­pá­tiás "gyógy­sze­rek" nem érnek sem­mit, egy nagy szél­há­mos­ság az egész - tu­laj­don­kép­pen ezt mondta ki az eu­ró­pai tu­dó­sok leg­te­kin­té­lye­sebb tes­tü­lete!

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Bréking - életveszélyes orrsprayk miatt adtak ki figyelmeztetést

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­za­tuk van.

Leg­alább 23 ha­lá­los ál­do­zata van az orr­spray­ben ta­lált anyag­nak.

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Le akarja zárni a múl­tat...

Az el­múlt he­tek­ben ka­pott gyö­nyörű, mil­liós ér­tékű sír­kö­vet az el­hunyt po­li­ti­kus. Fe­le­sége, Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bi­szon, négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods, aki gyil­kos kom­bi­ná­ciót sze­dett be. Rosszab­bul is jár­ha­tott volna.

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Elképesztő dolgokra képes egy félbevágott citrom az ágyad mellett!

Meg se kell enned ahhoz, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Meg se kell enned ahhoz a sa­vany­kás gyü­möl­csöt, hogy a cit­rom jó­té­kony ha­tá­sait ki­él­vezd!

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Nem tudják meggyógyítani Radics Gigit

Akut hang­szál­gyul­la­dása van.

Az éne­kesnő hét­főn a Music FM ven­dége volt, ahol egy da­lá­val ked­ves­ke­dett volna a hall­ga­tók­nak. De már Boch­kor Gá­bo­rék­nak is fel­tűnt re­kedt­sége.

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

A nép­szerű le­mez­lo­vas úgy érzi, már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül!

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Vá­rat­lan prob­léma miatt lé­pett fel.

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Veled is elő­for­dult már, hogy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

5 közismert gyógyszer, ami teljesen megöli benned a vágyat

Meg­mu­tat­juk.

Szinte min­denki is­meri azo­kat a gyógy­sze­re­ket, ame­lyek nö­ve­lik a li­bi­dót, de tudod, me­lyik pi­ru­lá­tól megy el a ked­ved a szex­től?

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók?

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn.

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn. Pa­nasz­ko­dik Tiger Woods exe.

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

Dráma: Erős gyógyszereken él Szabó Zsófi

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

A csi­nos té­vés­nek nem jók az ér­té­kei. Az or­vo­sok meg­emel­ték a pi­ru­lák dó­zi­sát.

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

A Fa­ce­boo­kon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne! Igyek­szik ki­mászni a gö­dör­ből, de na­gyon mé­lyen van...

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő az egész­ségi ál­la­po­tá­ról val­lott a Ri­post­nak!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő az egész­ségi ál­la­po­tá­ról val­lott a Ri­post­nak!

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Be­in­dult a nát­ha­sze­zon.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. Így lá­balj ki be­lőle hamar!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Az éne­kes­nek kis­lá­nya a szeme fénye, de nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

Begyógyszerezve állt kamerák elé Ábel Anita!

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

A csi­nos mű­sor­ve­zető nehéz hely­zetbe ke­rült: mu­száj volt meg­je­len­nie a for­ga­tá­son rossz egész­ségi ál­la­pota el­le­nére is!

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vigyázat! Összecserélt gyógyszerek lehetnek forgalomban

Vér­nyo­más­csök­ken­tők­kel tör­tén­he­tett a malőr, a ha­tó­ság vissza­hívja őket.

A Car­ve­di­lol-Zen­tiva vér­nyo­más­csök­kentő tab­letta két gyár­tási té­te­lét is vissza­hívja az Or­szá­gos Gyógy­sze­ré­szeti és Élel­me­zés-egész­ség­ügyi In­té­zet. Az ok: le­het­sé­ges gyógy­szer­csere - írja a hvg.hu. A por­tál sze­rint a gyártó ér­te­sí­tette a ha­tó­sá­go­kat a le­het­sé­ges cse­ré­ről.

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Öt nap alatt elfogyhat a hazai vérkészlet!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! A Vö­rös­ke­reszt fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni!

Most van iga­zán nagy szük­ség vér­adókra! A Vö­rös­ke­reszt fel­hí­vást tett közzé: minél töb­ben men­je­nek vért adni!

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd az üres gyógyszerdobozt, ennyi mindenre használhatod

He­gyek­ben áll ott­hon a sok, apró mű­anyag doboz? Ren­ge­teg módon hasz­no­sít­ha­tod.

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka!

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

Lehullt a lepel: Nyalókával ölte meg magát Prince

A ze­nész áp­ri­lis­ban hunyt el.

A ze­nész idén áp­ri­lis­ban hunyt el. Egyik or­vosa most el­árulta, hogy mi­ként és mivel mér­gezte magát a le­gen­dás éne­kes.

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ez a férfi sétált ki egy gyógyszeres szekrénnyel a Dél-pesti kórházból!

Ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből.

A sap­kás alak egy ká­bító ha­tású sze­rek­kel teli szek­rénnyel slisszolt ki az in­téz­mény­ből va­sár­nap.

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Aggasztó hírek: Rosszabbul lett a pszichiátrián fekvő BB Évi!

Az egy­kori va­ló­ság­show-győz­tes csa­ládja sze­rint bor­zasztó ál­la­pot­ban van Évi.

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Mindenből kigyógyít a só, a bors és a citrom!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Pró­báld ki a házi cso­da­szert!

Rád tört egy csú­nya meg­fá­zás? Ahe­lyett, hogy azon­nal an­ti­bio­ti­ku­mok­hoz nyúl­nál, pró­báld ki ezt a ter­mé­sze­tes szert. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen gyor­san hat!

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben.

Füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben.

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Gondoltad volna? Minden magyar háztartás egy kész doppinglabor!

Szinte bár­mit ven­nél be a há­zi­pa­ti­ká­ból, va­ló­szí­nű­leg til­tó­lis­tás.

Szinte bár­mit ven­nél be a há­zi­pa­ti­ká­ból, va­ló­szí­nű­leg rajta van a til­tó­lis­tán.

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

Gáspár Evelin belebetegedett a fogyókúrázásba

A szer­ve­zete meg­álljt pa­ran­csolt!

Gás­pár Győző lánya hosszú hó­na­pok után kény­te­len volt fel­hagyni a fo­gyó­kú­rá­val. A szer­ve­zete ugyanis meg­álljt pa­ran­csolt!

Kórházba került Győzike!

Kórházba került Győzike!

Alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat, máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot.

Gás­pár Győző alig­hogy el­hagyta a kór­há­zat - ahova ide­ges­sé­gé­ben el­sza­ladt - máris ki­posz­tolta az am­bu­láns lapot, amit ka­pott.

Gyógyszerbotrányt robbant Vágó István?

Gyógyszerbotrányt robbant az okoskodó Vágó István?

Vágó min­den­ki­nek ne­ki­megy: az egy­kori kvíz­mes­ter okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Vágó min­den­ki­nek ne­ki­megy: az egy­kori kvíz­mes­ter okos ember, mégse kéne min­dig, min­den­ben osz­ta­nia az észt!

Elfogyott a gyógyszer a műtőben, ezért halt meg a pécsi férfi!

Elfogyott a gyógyszer a műtőben, ezért halt meg a pécsi férfi!

Tra­gé­dia tör­tént a Pécsi Hon­véd Kór­ház­ban, mi­köz­ben egy férfit kéz­tö­rés­sel ope­rál­tak.

Tra­gé­dia tör­tént a Pécsi Hon­véd Kór­ház­ban, mi­köz­ben egy férfit kéz­tö­rés­sel ope­rál­tak.

Harminchat betegét ölte meg az elmebeteg pszichiáter!

Harminchat betegét ölte meg az elmebeteg pszichiáter!

Túl­gyógy­sze­rezte őket.

Egy jo­nes­bo­rói pszi­chi­á­ter túl­gyógy­sze­rezte a pá­ci­en­seit. Utolsó ál­do­zata rán­totta le a lep­let a ha­lál­do­ki­ról...

Így spórolhatsz a gyógyszereken!

Így spórolhatsz a gyógyszereken!

Az in­gyen­gyógy­szer sok­kal több em­ber­nek jár, mint ahá­nyan hin­nék!

Az in­gyen­gyógy­szer sok­kal több em­ber­nek jár, mint ahá­nyan hin­nék, pedig be­teg­ség ese­tén min­den tá­mo­ga­tás jól jön.

Mennyit ér, hogy kockáztatod az életed? Gyógyszerkísérletek Magyarországon

Mennyit ér, hogy kockáztatod az életed? Gyógyszerkísérletek Magyarországon

Mint a na­pok­ban tör­tént fran­cia eset bi­zo­nyítja: bele is lehet halni a gyógy­szer­kí­sér­le­tekbe. Vajon ná­lunk van­nak-e ilyen ön­kén­tes prog­ra­mok? És mennyit fi­zet­nek a részt­ve­vők­nek - éle­tük koc­káz­ta­tá­sáért?

Győzike úgy döntött, végleg leteszi a nyugtatókat

Győzike úgy döntött, végleg leteszi a nyugtatókat

A roma show­man rá­jött, az erős gyógy­sze­rek nem old­ják meg a prob­lé­má­kat, csak tü­neti ke­ze­lést nyúj­ta­nak.

A roma show­man rá­jött, az erős gyógy­sze­rek nem old­ják meg a prob­lé­má­kat, csak tü­neti ke­ze­lést nyúj­ta­nak. Arra buz­dítja ra­jon­góit, ne szed­je­nek ők se pi­ru­lá­kat!

5 évig csak gyógyszerekkel tudott aludni Győzike

5 évig csak gyógyszerekkel tudott aludni Győzike

Egyre ag­gasz­tóbb az ál­la­pota! El­árulta, mind­ed­dig csak al­ta­tók­kal tu­dott pi­henni éj­sza­kán­ként.

Egyre ag­gasz­tóbb az ál­la­pota! El­árulta, mind­ed­dig csak al­ta­tók­kal tu­dott pi­henni éj­sza­kán­ként.

Öngyilkossággal fenyegetőzik az önmagát megműtő férfi

Öngyilkos akar lenni! Elsőként a Ripostnak mondta el szörnyű tervét!

Éhség sztrájkba akar kez­deni, vagy véget vetni szen­ve­dé­sé­nek a nagy­atádi férfi.

Salátalevélben érkezik a gyógyszer: ez véget vethet a világjárványoknak!

Salátalevélben érkezik a gyógyszer: ez véget vethet a világjárványoknak!

Egy meg­döb­ben­tően egy­szerű fel­fe­de­zés mil­liók éle­tét menti majd meg: vég­ze­tes kórok el­len­anya­gát szál­lít­hat­ják sa­lá­tá­ban!

Fogadjunk ezt te nem gondoltad volna: elképesztő gyógyerő a körtében

Elképesztő gyógyerő a körtében

Sokan át­la­gos gyü­mölcs­nek gon­dol­ják, pedig hi­he­tet­len erő lapul ebben a kis sárga őszi fi­nom­ság­ban.

Gyógyszerkísérletet végeznek Pamela Andersonon!

Gyógyszerkísérletet végeznek Pamela Andersonon!

A ha­tal­mas keblű szí­nésznő 16 évvel ez­előtt kapta el a he­pa­ti­tisz C-t.

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Káposzta-juice az új csodaszer! Így gyógyít az U-vitamin!

Ha­té­kony fegy­ver lehet a di­a­bé­tesz meg­elő­zé­sére és ke­ze­lé­sére is!

Versengő F1-legendák a gyógyszertárban

Versengő F1-legendák találkoztak a gyógyszertárban

A bra­zil ha­lála után 21 évvel is össze­akadt Senna és Prost.

A bra­zil pi­lóta ha­lála után 21 évvel is össze­akadt Senna és Prost.