CÍMKE: 'gyógymód'

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról

A szó­da­bi­kar­bóna rák­gyó­gyí­tás­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről több hír is fel­röp­pent az el­múlt évek­ben...

Magas a vérnyomásod? 13 trükk, amivel könnyen lenyomhatod

Magas a vérnyomásod? 13 trükk, amivel könnyen lenyomhatod

Ez a be­teg­ség ugyanis több ha­lá­los kór­nak is az elő­szo­bája lehet.

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és fel­oldja a fe­szült­sé­get.

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és segít jól aludni.

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be, gyógy­ha­tása is van!

Egyértelmű jelek, hogy te is cukorfüggő vagy

Egyértelmű jelek, hogy te is cukorfüggő vagy

Azt hi­szed, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel, mégis cu­kor­függő le­hetsz.

Azt hi­szed, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel, mégis el­fá­radsz evés után és pat­ta­ná­said van­nak? Van egy rossz hí­rünk: ez a cu­kor­füg­gő­ség jele.

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni.

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni, de a stressz is fel­bo­rít­hatja a gyom­rod egész­sé­gét.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

De vajon mit lehet tenni?

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik.

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik. 8 ol­va­sónk szá­molt be arról, hogy ők ho­gyan ol­dot­ták meg ezt a prob­lé­mát.

Hullik a hajad? Így varázsold újra dússá!

Hullik a hajad? Így varázsold újra dússá!

A nők nagy része éle­té­ben több­ször is ta­lál­ko­zik a haj­hul­lás­sal, az 50 felé járók közül pedig majd min­den­ki­nek meg­rit­kul a haja. Ám ezt nem kell szó nél­kül el­fo­gadni.

A nők nagy része éle­té­ben több­ször is ta­lál­ko­zik a haj­hul­lás­sal, 50 felé pedig szinte min­den­ki­nek rit­kul a haja.

Leégtél a napon? Meglepő, de ezt kell tenned legelőször

Leégtél a napon? Meglepő, de ezt kell tenned legelőször

Így csil­la­pítsd a fáj­dal­mat!

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére le­ég­tél a napon? Meg­mu­tat­juk, mi le­gyen az első lépés ahhoz, hogy minél ha­ma­rabb meg­szün­tesd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket!

Így segíthetsz a kellemetlen bőrhibákon!

Így segíthetsz a kellemetlen bőrhibákon!

Szün­tesd meg őket!

A bőr­hi­bák meg­ol­dása nem az, hogy te­tő­től tal­pig be­öl­tö­zöl. A leg­gya­ko­ribb prob­lé­má­kat ott­hon is vi­szony­lag könnyen meg­old­ha­tod.

Ezért szoríts teafiltert a bikinivonaladra

Ezért szoríts teafiltert a bikinivonaladra

Tud­tad, hogy a tea nem­csak remek fris­sítő ital, hanem ha­té­kony bőr­ápoló szer is? Egy egy­szerű teafil­ter se­gít­het, ha ég és ki­vö­rö­sö­dik a bi­ki­ni­vo­na­lad.

Tud­tad, hogy a tea nem­csak remek fris­sítő ital, hanem ha­té­kony bőr­ápoló szer is? Egy egy­szerű teafil­ter se­gít­het, ha ég és ki­vö­rö­sö­dik a bi­ki­ni­vo­na­lad. bo­rot­vá­lás után. Na­gyon egy­szerű hasz­nálni, és szinte azon­nal meg­szün­teti a kel­le­met­len tü­ne­te­ket. De vajon me­lyik jobb, a fe­kete vagy a zöld tea?

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről.

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről. A szá­raz, a vá­la­dé­kos, a mély­ről vagy a to­rok­ból jövő kö­hö­gés vol­ta­kép­pen mind ugyanaz. Lehet, hogy a kü­lön­böző kö­hö­gé­sek­ről szóló hír­adá­sok nem egye­bek, mint mar­ke­ting­fo­gás?

A legjobb trükk láz ellen: húzz ecetes zoknit!

A legjobb trükk láz ellen: húzz ecetes zoknit!

Nem kell min­dig gyógy­szer!

Az egy­szerű lég­úti be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­hez nincs min­dig szük­ség erős gyógy­sze­rekre. A ter­mé­sze­tes, házi gyógy­mó­dok­kal is ki­váló ered­ményt ér­hetsz el.

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

Fe­lejtsd el a mézes-cit­ro­mos teát! Egy brit ku­tató most azt ál­lítja, hogy a kö­hö­gés leg­jobb el­len­szere nem más, mint a cso­ko­ládé!

Fe­lejtsd el a mézes-cit­ro­mos teát! Egy brit ku­tató most azt ál­lítja, hogy a kö­hö­gés leg­jobb el­len­szere nem más, mint a cso­ko­ládé! A ku­ta­tá­sok sze­rint még a kö­hö­gés­csil­la­pító sze­rek eddig leg­jobb­nak vélt ha­tó­anya­ga­i­nál is ütő­sebb. El­árul­juk, miért van ez így.

Csodaszer! Győzd le az influenzát, megfázást egy éjszaka alatt!

Csodaszer, győzd le az influenzát, megfázást egy éjszaka alatt!

Itt a tuti re­cept.

Kö­ze­leg a hideg, így könnyen nát­há­sak, influ­en­zá­sak le­he­tünk. A cso­da­szer a gyöm­bér, fahéj, cit­rom, méz és víz kom­bi­ná­ci­ója.

Soha többé horkolás! Nem hiszed el, milyen egyszerű a megoldás

Soha többé horkolás! Nem hiszed el, milyen egyszerű a megoldás

Unod a zajt a há­ló­szo­bá­ban? Pedig a hor­ko­lást egy­sze­rűbb meg­szün­tetni, mint gon­dol­nád. Elég hozzá egy finom zöld­ség-gyü­mölcs kok­tél.

Unod a zajt a há­ló­szo­bá­ban? Pedig a hor­ko­lást egy­sze­rűbb meg­szün­tetni, mint gon­dol­nád. Elég hozzá egy finom zöld­ség-gyü­mölcs kok­tél, ame­lyet egy egy­szerű, ház­tar­tási gyü­mölcs­cent­ri­fuga se­gít­sé­gé­vel ké­szít­hetsz el. Nem­csak az éj­sza­kai za­jo­kat szün­teti meg, vi­ta­mi­nok­kal is tele van!

Csodákra képes a diófa levele!

Csodákra képes a diófa levele! Most kezdd el gyűjteni!

Az őszi di­ó­nál nincs jobb, de ke­ve­sen tud­ják,hogy a le­vele is fel­hasz­nál­ható.

Az őszi friss di­ó­nál nincs fi­no­mabb, de ke­ve­sen tud­ják, hogy ennek a fának a le­vele is fel­hasz­nál­ható, tehát ér­de­mes gyűj­teni, mert na­gyon egész­sé­ges.