CÍMKE: 'gyógymód'

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

A zeller nagyon sok bajra gyógyír

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát.

Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint és táp­a­nya­­got tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat!

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Soha többé kopaszság - feltalálták az ellenszert a gyérülő hajra

Úgy tűnik, a tu­dó­sok­nak si­ke­rült rá­jön­niük, miért kezd rit­kulni a haj idő­sebb kor­ban.

FRISS HÍREK

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról

Elképesztő felfedezés a szódabikarbónáról

A szó­da­bi­kar­bóna rák­gyó­gyí­tás­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről több hír is fel­röp­pent az el­múlt évek­ben, ám ezek rendre ha­mis­nak bi­zo­nyul­tak...

A szó­da­bi­kar­bóna rák­gyó­gyí­tás­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről több hír is fel­röp­pent az el­múlt évek­ben, ám ezek rendre ha­mis­nak bi­zo­nyul­tak...

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Ez történik a testeddel, ha pótolod a hiányzó magnéziumot

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és fel­oldja a fe­szült­sé­get.

Min­den igaz, amit a mag­né­zi­um­ról hal­lot­tál! Ez az ás­vá­nyi anyag képes el­la­zí­tani, és segít jól aludni.

Elmúltál 40 és rosszul alszol? Itt a megoldás!

Elmúltál 40 és rosszul alszol? Itt a megoldás!

40 fe­lett sokan al­sza­nak rosszab­bul, mint ko­ráb­ban.

40 fe­lett sokan al­sza­nak rosszab­bul, mint ko­ráb­ban: nem tud­nak el­aludni, vagy fel­éb­red­nek az éj­szaka kö­ze­pén, és a vissza­al­vás­sal van­nak gond­jaik. De vajon mit te­hetsz, hogy pi­hen­tető le­gyen az éj­sza­kád?

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be, gyógy­ha­tása is van!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

Elrontottad a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan rendbe jöjjön!

A gyo­mor­ron­tás na­gyon kel­le­met­len tud lenni, de a stressz is fel­bo­rít­hatja a gyom­rod egész­sé­gét.

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja.

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik. 8 ol­va­sónk szá­molt be róla, hogy ők ho­gyan ol­dot­ták meg.

Egyértelmű jelek, hogy te is cukorfüggő vagy

Egyértelmű jelek, hogy te is cukorfüggő vagy

Azt hi­szed, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel, mégis el­fá­radsz evés után és pat­ta­ná­said van­nak? Van egy rossz hí­rünk: ez a cu­kor­füg­gő­ség jele. Sze­ren­csére ezzel vi­szony­lag könnyű fel­hagyni.

Azt hi­szed, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel, mégis el­fá­radsz evés után és pat­ta­ná­said van­nak? Van egy rossz hí­rünk: ez a cu­kor­füg­gő­ség jele. Ezzel a rossz szo­kás­sal azon­ban vi­szony­lag könnyű fel­hagyni, és ebben a ter­mé­sze­tes sze­rek is a se­gít­sé­gedre le­het­nek.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, és hiz­lal is.

Hullik a hajad? Így varázsold újra dússá!

Hullik a hajad? Így varázsold újra dússá!

A nők nagy része éle­té­ben több­ször is ta­lál­ko­zik a haj­hul­lás­sal.

A nők nagy része éle­té­ben több­ször is ta­lál­ko­zik a haj­hul­lás­sal. Ám ezt nem kell szó nél­kül el­fo­gadni, szá­mos olyan mód­szer lé­te­zik, mely­nek se­gít­sé­gé­vel újra dús lehet a fri­zu­rád.

Ezért szoríts teafiltert a bikinivonaladra

Ezért szoríts teafiltert a bikinivonaladra

Tud­tad, hogy a tea ha­té­kony bőr­ápoló szer is?

Tud­tad, hogy a tea nem­csak remek fris­sítő ital, hanem ha­té­kony bőr­ápoló szer is? Egy egy­szerű teafil­ter se­gít­het, ha ég és ki­vö­rö­sö­dik a bi­ki­ni­vo­na­lad bo­rot­vá­lás után.

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát! Gon­dol­tad volna, hogy a kel­le­met­len­sé­gek ellen a kam­rá­ban rej­tőz­het a meg­ol­dás?

Leégtél a napon? Meglepő, de ezt kell tenned legelőször

Leégtél a napon? Meglepő, de ezt kell tenned legelőször

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére le­ég­tél a napon? Meg­mu­tat­juk, mi le­gyen az első lépés ahhoz, hogy minél ha­ma­rabb meg­szün­tesd a fáj­dal­mat.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére le­ég­tél a napon? Meg­mu­tat­juk, mi le­gyen az első lépés ahhoz, hogy minél ha­ma­rabb meg­szün­tesd a kel­le­met­len tü­ne­te­ket! Nem elég, ha hideg víz­zel bo­ro­ga­tod, és a na­po­zás utáni test­ápo­ló­nál is van jegy sok­kal jobb öt­le­tünk.

Így segíthetsz a kellemetlen bőrhibákon!

Így segíthetsz a kellemetlen bőrhibákon!

A bőr­hi­bák meg­ol­dása nem az, hogy te­tő­től tal­pig be­öl­tö­zöl. A leg­gya­ko­ribb prob­lé­má­kat ott­hon is ke­zel­he­ted.

A bőr­hi­bák meg­ol­dása nem az, hogy te­tő­től tal­pig be­öl­tö­zöl. A leg­gya­ko­ribb prob­lé­má­kat ott­hon is vi­szony­lag könnyen meg­old­ha­tod.

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Eddig mindent rosszul tudtunk: csak egyféle köhögés létezik!

Nincs semmi kü­lönb­ség!

Brit ku­ta­tók arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak, hogy el­fe­lejt­het­jük, amit eddig tud­tunk a kö­hö­gés­ről. A szá­raz és a vá­la­dé­kos, kö­hö­gés vol­ta­kép­pen ugyanaz.

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

Ints búcsút a teának, jobbat mutatunk köhögés ellen!

A csoki sok­kal ha­tá­so­sabb!

Fe­lejtsd el a mézes-cit­ro­mos teát! Egy brit ku­tató most azt ál­lítja, hogy a kö­hö­gés leg­jobb el­len­szere nem más, mint a cso­ko­ládé!

Soha többé horkolás! Nem hiszed el, milyen egyszerű a megoldás

Soha többé horkolás! Nem hiszed el, milyen egyszerű a megoldás

Unod a zajt a há­ló­szo­bá­ban? A hor­ko­lást egy­sze­rűbb meg­szün­tetni, mint gon­dol­nád.

A legjobb trükk láz ellen: húzz ecetes zoknit!

A legjobb trükk láz ellen: húzz ecetes zoknit!

Az egy­szerű lég­úti be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­hez nincs min­dig szük­ség erős gyógy­sze­rekre.

Csodákra képes a diófa levele! Most kezdd el gyűjteni!

Csodákra képes a diófa levele!

Az őszi friss di­ó­nál nincs fi­no­mabb, de ke­ve­sen tud­ják, hogy ennek a fának a le­vele is fel­hasz­nál­ható.