CÍMKE: 'gyógyítás'

Súlyos beteg gyerekeken segít Koholák Alexa férje

Súlyos beteg gyerekeken segít Koholák Alexa férje

Egé­szen el­ké­pesztő ál­lí­tá­so­kat ta­lál­tunk Ko­ho­lák Alexa Fa­ce­book-ol­da­lán!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

Or­vosi csoda tör­tént, és végre bol­do­gabb éle­tet élhet a férfi, aki­nek eddig nem volt része a szex örö­me­i­ben.

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Bevetik a csúcstechnikát a magyar rákbetegek érdekében

Alig vár­ják az or­vo­sok, hogy hasz­nál­has­sák a 1,7 mil­li­árd fo­rin­tos gépet.

Alig vár­ják az or­vo­sok, hogy hasz­nál­has­sák a 1,7 mil­li­árd fo­rin­tos Cy­berK­nife-ot.

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Imád­juk a a fa­hé­jat a sü­te­mé­nyek­ben, és jó hasz­nát vesszük, ha meg­be­te­ges­ke­dünk. Az il­la­tos fű­szer­nö­vény azon­ban to­vábbi cso­dá­kat tar­to­gat. Ezt nézd!

Nem hiszed el, mi a kedvenc szava a magyar sztárszínésznő kislányának

Nem hiszed el, mi a kedvenc szava a magyar sztárszínésznő kislányának

Fésűs Nelly má­so­dik lánya, Elza már kis ko­rá­tól elég aka­ra­tos volt.

Fésűs Nelly má­so­dik lánya, Elza már kis ko­rá­tól elég aka­ra­tos volt.

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem EZO

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem

Te is érez­ted már, hogy a víz­par­ton sé­tál­gatva va­ló­ság­gal meg­szó­lí­tott egy kő és le kel­lett ha­jol­nod érte?

Amerika csodálja a magyar orvost

Egész Amerika csodálja a magyar orvost

Csak Ma­gyar­or­szá­gon min­den har­ma­dik em­bert érint a be­teg­ség.

Csak Ma­gyar­or­szá­gon min­den har­ma­dik em­bert érint az a be­teg­ség, amit dr. Szabó At­tila játszva képes gyó­gyí­tani. A komp­li­ká­ciók szinte ki­zár­tak.

Nem hiszed el, mit művel KERO a kezével

Nem hiszed el, mit művel kezével KERO

Az Ope­rett mű­vé­szeti ve­ze­tője új hob­bit ta­lált ma­gá­nak, amit vele együtt, sok kol­lé­gája is ki­él­vez­het. Iga­zán nem hét­köz­napi, amit KERO tud.

KERO kéz­rá­té­tel­lel gyó­gyít és oly­kor te­le­pá­ti­á­val moz­gatja meg szí­né­szeit. Bár semmi nem tá­masztja alá,a mű­vé­szeti ve­zető ké­pes­sé­gét, a gya­kor­lat iga­zolja ál­lí­tá­sát.

Ébreszd fel a tested, kezdd a napod vízkúrával!

Ébreszd fel a tested, kezdd a napod vízkúrával!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy lé­te­zik egy or­szág, ahol be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyí­ta­nak a tu­da­tos víz­fo­gyasz­tás­sal.

A rend­sze­res fo­lya­dék­fo­gyasz­tás fon­tos­sá­gát szám­ta­lan al­ka­lom­mal ki­hang­sú­lyoz­ták már, azt azon­ban mégis ke­ve­sen tud­ják, hogy lé­te­zik egy or­szág, ahol be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyí­ta­nak a tu­da­tos víz­fo­gyasz­tás­sal.

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az új te­rá­pia.

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az új te­rá­pia.

Ennek a hírnek nők milliói fognak örülni

Ennek a hírnek nők milliói fognak örülni

Egy új el­já­rás ha­tá­so­san és igen rövid idő alatt zsu­go­rítja a rossz­in­du­latú mell­da­ga­na­to­kat, sőt egyes ese­tek­ben tel­je­sen el is pusz­títja a rákos sej­te­ket. Át­tö­rést em­le­get­nek a ku­ta­tók.

Egy új el­já­rás ha­tá­so­san és igen rövid idő alatt zsu­go­rítja a rossz­in­du­latú mell­da­ga­na­to­kat, sőt egyes ese­tek­ben tel­je­sen el is pusz­títja a rákos sej­te­ket. Át­tö­rést em­le­get­nek a ku­ta­tók.

Elképesztő, mi mindent tud a levendulavíz

Elképesztő, mi mindent tud a levendulavíz

A le­ven­dula olaja és vize is erős gyógy­ha­tású szer, ami­vel gya­kor­la­ti­lag bár­mit ke­zel­hetsz.

Van otthon kaprod? Életmentő lehet!

Van otthon kaprod? Életmentő lehet!

Ez a fű­szer va­ló­já­ban egy na­gyon hasz­nos gyógy­nö­vény.

A kapor a ma­gyar konyha ked­velt és olcsó fű­szere. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy a kapor va­ló­já­ban egy na­gyon hasz­nos gyógy­nö­vény is.

A rák ellen is véd az aranytej! Készítsd el otthon te is!

A rák ellen is véd az aranytej!

Véd a rák ellen és fi­a­ta­lít, ez a leg­főbb eré­nye. Ám, ha a nagy pör­gés­ben gyak­ran érzed magad túl­fá­radt­nak, akkor is ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt az ajur­vé­di­kus italt.