CÍMKE: 'gyilkosság'
FRISS HÍREK

Brutálisan kivégeztek egy fiatal lányt egy elhagyatott parkban

Brutálisan kivégeztek egy fiatal lányt egy elhagyatott parkban

Éppen a mun­ka­he­lyé­ről tar­tott ha­za­felé, ami­kor meg­tá­madta egy férfi és bru­tá­li­san meg­ölte.

Éppen a mun­ka­he­lyé­ről tar­tott ha­za­felé, ami­kor meg­tá­madta egy férfi.

Ezért fenyegette meg a bírót életveszélyesen egy borsodi férfi

Ezért fenyegette meg a bírót életveszélyesen egy borsodi férfi

Az üze­ne­té­ben pon­to­san le­írta, hogy mit fog csi­nálni bí­ró­val. Ráfi­ze­tett!

Az üze­ne­té­ben pon­to­san le­írta, hogy mit fog csi­nálni bí­ró­val. Ráfi­ze­tett!

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

A csa­lád jogi kép­vi­se­lője sze­rint közel van­nak az ügy meg­ol­dá­sá­hoz a nyo­mo­zók.

A csa­lád jogi kép­vi­se­lője sze­rint közel van­nak az ügy meg­ol­dá­sá­hoz a nyo­mo­zók.

Pénzt adott a gyilkos az áldozat temetésére

Pénzt adott a gyilkos az áldozat temetésére

Most kez­dő­dött el egy 22 évvel ez­előtti gyil­kos­ság bün­te­tő­pere.

Most kez­dő­dött el egy 22 évvel ez­előtti em­ber­rab­lási és gyil­kos­sági ügy pere! Mint a Ri­post meg­írta, nem­rég Sz­lo­vá­ki­á­ban el­kap­ták a gyil­kost, K. László test­épí­tőt, aki ta­valy lé­pett meg a házi őri­zet­ből.

Elfogták a szemetes konténerben megtalált hétéves kislány gyilkosát

Elfogták a szemetes konténerben megtalált hétéves kislány gyilkosát

Egész Auszt­ria azt ta­lál­gatta, hogy ki öl­hette meg.

Ked­den vette őri­zetbe a rend­őr­ség a 16 éves szom­széd fiút.

A rendőrök is elborzadtak a 16 éves kovásznai gyilkos kegyetlenségén

A rendőrök is elborzadtak a 16 éves kovásznai gyilkos kegyetlenségén

A 16 éves fiú ne­vetve me­sélte el, ho­gyan gyil­kolta meg is­me­rő­sét, de nem ez volt a leg­meg­döb­ben­tőbb, amit mon­dott.

Brutális támadás érte a turistákat, holttestük hetek múlva került elő

Brutális támadás érte a turistákat, holttestük hetek múlva került elő

A két férfi holt­teste már bom­lás­nak in­dult, mire meg­ta­lál­ták őket, ezért nehéz az azo­no­sí­tá­suk.

Szörnyű gyermekkori trauma érte a színészt: látta apja meggyilkolását

Szörnyű gyermekkori trauma érte a színészt: látta apja meggyilkolását

A 28 éves szí­nész nagy­bátyja tá­madt rá az édes­ap­jára.

A 28 éves szí­nész nagy­bátyja tá­madt rá az édes­ap­jára, aki nem élte túl a tör­tén­te­ket.

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Ettől a hírtől omlott össze a meggyilkolt nagybányai kislány családja

Az öt­éves kis­lánnyal ke­gyet­le­nül vég­zett gyil­kosa.

Az öt­éves kis­lánnyal ke­gyet­le­nül vég­zett gyil­kosa, a gyer­mek holt­tes­tét a test­vé­rei ta­lál­ták meg.

Kisbicskával kezdte lefejezni feleségét a férj, ez volt az asszony bűne

Kisbicskával kezdte lefejezni feleségét a férj, ez volt az asszony bűne

A sze­ren­csét­len asszony csak gye­re­kei és uno­kái kö­ze­lé­ben sze­re­tett volna élni. A férje nem ér­tett egyet...

Kiderült, ki a kőbányai gyilkos emberrabló

Így bukott le a kőbányai gyilkos emberrabló

A 90-es évek egyik leg­is­mer­tebb al­vi­lági sze­mé­lyi­sége volt K. László.

A 90-es évek egyik leg­is­mer­tebb al­vi­lági fi­gu­rája volt K. László, akire a na­pok­ban csa­pott le a szlo­vák rend­őr­ség. A test­épí­tőt az ujj­le­nyo­mata buk­tatta le...

Brutálisan végzett volt barátnőjével a focista, 51 évre elítélték

Brutálisan végzett volt barátnőjével a focista, 51 évre elítélték

Ál­má­ban ölte meg egy­kori ked­ve­sét Riley Gaul. Nem tudta el­vi­selni, hogy el­hagy­ták.

Ál­má­ban ölte meg egy­kori ked­ve­sét Riley Gaul. Nem tudta el­vi­selni, hogy el­hagy­ták.

1997-ben gyilkolt, most életfogytiglant is kaphat

1997-ben gyilkolt, most életfogytiglant is kaphat

21 év után azo­no­sí­tot­tak egy bé­kési gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­ját.

21 év után azo­no­sí­tot­tak egy bé­kési gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­ját. A gyil­kost a tech­nika fej­lő­dé­sé­nek kö­szön­he­tően 2016-ban, több mint évvel ké­sőbb fog­ták el. A férfi 1997 ja­nuár el­se­jén ki­ra­bolta egy bé­kés­csa­bai rak­tár­áru­ház pán­cél­szek­ré­nyét, ahon­nan el­vitt 2,5 mil­lió kész­pénzt.

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Még min­dig nem ke­rült elő.

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Hátborzongató egybeesés: ez derült ki a Fertő tavi holttestről

Hátborzongató egybeesés: ez derült ki a Fertő tavi holttestről

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság.

Az eset kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít egy öt évvel ez­előtt meg­gyil­kolt anyuka ese­tére.

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött. A kicsi is­merte gyil­ko­sát.

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

A nő két­ség­be­esve ki­a­bált se­gít­sé­gért, ami­kor a szom­széd men­tőt hí­vott, Tibor át­vágta sze­relme nya­kát...

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg. Meg­erő­sza­kol­ták és meg­kí­noz­ták.

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán18+

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

Sokkoló! Megerőszakoltak és megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

Éjfél körül rá­buk­kan­tak a holt­tes­tére az el­tű­nése hely­szí­né­nek kö­ze­lé­ben.

Éjfél körül rá­buk­kan­tak a holt­tes­tére az el­tű­nése hely­szí­né­nek kö­ze­lé­ben.

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Tra­gé­dia tör­tént egy dági csa­lád­ban.

Tra­gé­dia tör­tént egy dági csa­ládi ház­ban. Sz. Ger­gely az édes­any­ját védte, köz­ben fel­te­he­tően ha­lálra szo­rí­totta a saját apját.

Sokkot kapott az anyját védő dági férfi

Sokkot kapott az anyját védő dági férfi

Anyja élet­ve­szély­ben, apja ha­lott, ő maga sokk­ban, szin­tén kór­ház­ban.

Anyja élet­ve­szély­ben, apja ha­lott, ő maga sokk­ban, szin­tén kór­ház­ban - ez lett a vége a hétfő haj­nali csa­ládi vi­tá­nak Dágon.

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta.

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta. Ő gyil­kolt Ma­gyar­or­szá­gon.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet, aki­ről ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt.

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

Brutális részletek a gyönyörű tinilány haláláról, vallott a gyilkos

A 18 éves lányt egy is­me­rőse gyil­kolta meg, mi­u­tán dur­ván össze­vesz­tek az er­dő­ben.

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

A szom­szé­dok­nak is el­mondta.

Mi­u­tán vég­zett az any­já­val, még oda­ki­ál­totta a szom­szé­dok­nak, hogy mit tett.

Beteg álmukat váltották valóra a barátnők: kegyetlenül végeztek a tinivel

Beteg álmukat váltották valóra a barátnők: kegyetlenül végeztek a tinivel

Az egyi­kük egész éle­té­ben arra ké­szült, hogy gyil­kol­has­son.

Az egyi­kük egész éle­té­ben arra ké­szült, hogy gyil­kol­has­son.

Fordulat a Fertő tavi holttest ügyében: gyanúsítottat vettek őrizetbe

Fordulat a Fertő tavi holttest ügyében: gyanúsítottat vettek őrizetbe

Az oszt­rák rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit.

Az oszt­rák rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, aki­nek köze lehet a meg­ta­lált nő meg­gyil­ko­lá­sá­hoz.

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

Borzalom az erdő szélén: gyönyörű diáklány holttestére bukkantak

A gyil­kos és ál­do­zata jól is­mer­ték egy­mást, de a tra­gé­dia nap­ján csú­nyán össze­vesz­tek, a fi­a­tal fiú ezért kést rán­tott.

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Rengeteg magyar dolgozik Európa legveszélyesebbnek számító helyén

Áp­ri­lis kö­ze­pén volt olyan nap, hogy 24 órán belül három ember éle­tét is kés­sel ol­tot­ták ki Nagy-Bri­tan­nia fő­vá­ro­sá­ban.

Már bánják a migránsok, hogy nem ették meg a feldarabolt lányt

Már bánják a migránsok, hogy nem ették meg a feldarabolt lányt

Ja­nu­ár­ban egész Eu­ró­pát sok­kolta az a bűn­eset.

Ja­nu­ár­ban egész Eu­ró­pát sok­kolta az a bűn­eset, ame­lyet ni­gé­riai mig­rán­sok kö­vet­tek el. Egy 18 éves fi­a­tal nőt öltek meg, majd da­ra­bol­tak fel, test­ré­szeit pedig ezt kö­ve­tően egy bő­röndbe rej­tet­ték.

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Fenyő-gyilkosság: rossz hírt kapott Gyárfás Tamás

Az üz­let­em­ber ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel­ről be­szélt, ezt az ál­lí­tá­sát máris meg­cá­fol­ták.

Az üz­let­em­ber ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel­ről be­szélt, ezt az ál­lí­tá­sát máris meg­cá­fol­ták.

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Sokkoló! Gyerekek előtt lincselték meg a férfit - Videó

Min­denki vé­gig­nézte...

Min­denki vé­gig­nézte, amit mű­vel­tek a férfi­val. Kö­te­let kö­töt­tek rá és meg­öl­ték. Vi­de­óra vet­ték, és meg­osz­tot­ták a fel­vé­telt min­den­ki­vel...

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Most jó nyo­mon jár a rend­őr­ség?

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: őrizetben ül Gyárfás Tamás

Fenyő János meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tot­ták, ki­hall­ga­tása után pedig őri­zetbe is vet­ték Gyár­fás Ta­mást.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den az egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Sokkoló részletek derültek ki a traktorral kiforgatott csecsemőről

Sokkoló részletek derültek ki a traktorral kiforgatott csecsemőről

Di­rekt tit­kol­hatta el a ter­hes­sé­gét az anya, aki több gyer­me­ket is szült. A Ri­post­nak meg­szó­lalt a férfi, aki rá­ta­lált a te­te­mére.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a győri emberrablásról

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től. Az asszonyt tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy sze­rető férje el­tűnt.

Rosszul­lé­tek­kel küzd Má­csik Zol­tán fe­le­sége a stressz­től.

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

Koncertezés közben lőtték le a népszerű énekesnőt! - videó

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt.

A mű­vésznő rá­adá­sul ter­hes volt, ami még tra­gi­ku­sabbá teszi az ese­ményt. El­ké­pesztő indok miatt gyil­kolt az ittas tet­tes...

Hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

Erre nincs magyarázat: hihetetlen, mit akart kipróbálni a gyilkos kamasz

Fa­ce­boo­kon szá­molt be.

A fiú édes­any­já­val és egy ba­rát­já­val is vég­zett. Ez­után Fa­ce­boo­kon szá­molt be a tör­tén­tek­ről.

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kol­ták meg.

A je­len­leg 80 éves Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kolta meg a sze­relme.

Most kaptuk a hírt: gyilkosság történt Kiskunfélegyházán

Most kaptuk a hírt: gyilkosság történt Kiskunfélegyházán

El­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le a va­ló­ság­show-hős el­tű­nése miatt.

Rettenet, ami Kiskunfélegyházán történt éjjel - helyszíni fotó érkezett

Rettenet, ami Kiskunfélegyházán történt éjjel - helyszíni fotó érkezett

A rend­őr­ség sze­rint gyil­kos­ság tör­tént, már gya­nú­sí­tott­juk is van.

A rend­őr­ség sze­rint gyil­kos­ság tör­tént, már gya­nú­sí­tott­juk is van. Nem várt hely­ről jött a tá­ma­dás.

2 éves kislánya torkát átvágó apa: nem én vagyok a hibás

2 éves kislánya torkát átvágó apa: nem én vagyok a hibás

Szer­dán kez­dő­dött a pere annak a pa­lesz­tin mig­ráns­nak, aki egy fe­le­sé­gé­vel való vita során át­vágta a kis­lá­nya tor­kát.

Szer­dán kez­dő­dött a pere annak a pa­lesz­tin mig­ráns­nak, aki egy fe­le­sé­gé­vel való vita során át­vágta a kis­lá­nya tor­kát. A férfi azt ál­lí­totta ko­ráb­ban, hogy senki sem sze­rette úgy a lá­nyát, mint ő.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

A tá­ma­dó­jára ott­hon csap­tak le.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett. A tá­ma­dó­jára ott­hon csa­pott le a rend­őr­ség.

Horror Borsodban: kést rántott, majd leszúrta élettársát a kegyetlen fiatal lány

Horror Borsodban: kést rántott, majd leszúrta élettársát a kegyetlen fiatal lány

Annyira el­dur­vult a csa­ládi vita, hogy a nő le­szúrta élet­tár­sát, aki be­le­halt az élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ibe.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb lett, mint pél­dául New York.

Átvágta a migráns a 2 éves lánya torkát, miután összeveszett a nejével

Átvágta a migráns a 2 éves lánya torkát, miután összeveszett a nejével

Az apa a kis­lá­nya meg­ölése után Spa­nyol­or­szágba szö­kött, ahol nem sok­kal ké­sőbb el­fog­ták.

Megölték a francia parókia papját Berlinben!

Megölték a francia parókia papját Berlinben!

A gyil­kos­ság­gal egy ka­me­runi be­ván­dor­lót gya­nú­sí­ta­nak, aki is­merte a kö­zös­ség által ki­emel­ten sze­re­tett és nagyra be­csült ál­do­za­tot.

A gyil­kos­ság­gal egy ka­me­runi be­ván­dor­lót gya­nú­sí­ta­nak, aki is­merte a kö­zös­ség által sze­re­tett és nagyra be­csült ál­do­za­tot.

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

A fi­a­tal férfi még a hely­szí­nen be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A rend­őr­ség el­fogta a gyil­kost.

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

26 év után találták meg a tízéves kislány gyilkosát

Több mint ne­gyed év­szá­zad­nak kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy meg­ta­lál­ják Stepha­nie Drew gyil­ko­sát.

Kettős gyilkosság Linzben. A tettes a tunéziai Mohammed M.

Kettős gyilkosság Linzben. A tettes a tunéziai Mohammed M.

A férfi már évek óta Auszt­ri­á­ban élt, de egyre ke­vésbé érezte magát jól.

A férfi már évek óta Auszt­ri­á­ban élt, de egyre ke­vésbé érezte magát jól.

Sáros kezével takarta el lila arcát: eddig titkolt részletek a brutális gyilkosságról

Sáros kezével takarta el lila arcát: eddig titkolt részletek a brutális gyilkosságról

Az idős asszony­nak ret­te­ne­tes fáj­dal­ma­kat kel­lett meg­él­nie...

Fi­á­nak gye­rek­kori ba­rátja ölte meg Er­zsé­be­tet. Az idős asszony­nak ret­te­ne­tes fáj­dal­ma­kat kel­lett meg­él­nie...

Brutális! Kalapáccsal verte agyon feleségét az újságíró

Brutális! Kalapáccsal verte agyon feleségét az újságíró

Előre ki­ter­velte a gyil­kos­sá­got.

A ha­tó­sá­gok a ha­zug­sága miatt előre ki­ter­velt gyil­kos­ság­gal vá­dol­ták meg, tet­téért akár ha­lálra is ítél­het­ték volna. Az ál­do­zat ro­ko­nai ke­ves­lik az íté­le­tet.

Négy embert végzett ki ez a dzsihadista

Négy embert végzett ki ez a dzsihadista

Szi­gorú hite ve­zette a gyil­kos­sá­gok el­kö­ve­té­sé­hez, erre hi­vat­ko­zott.

Már nem az első eset volt, hogy gyil­kolt. Szi­gorú hite ve­zette, és a gyil­kos­sá­gok­kal "csak" meg­to­rolta azt, amit sze­rinte az ame­ri­ka­iak el­kö­vet­tek, val­lotta. Most bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

Felfoghatatlan, amit a családapa az éj leple alatt tett szeretteivel

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

A ro­má­niai férfi ál­muk­ban ölte meg csa­lád­tag­jait, mert ál­lí­tása sze­rint meg akarta men­teni a lel­kü­ket.

Kegyetlenül meggyilkolták a gyönyörű 21 éves magyar modellt

Kegyetlenül meggyilkolták a gyönyörű 21 éves magyar modellt

Idén sza­ba­dul­hat­nak a bör­tön­ből Dézi gyil­ko­sai.

Idén sza­ba­dul­hat­nak a bör­tön­ből Dézi gyil­ko­sai.

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként" em­le­ge­tik a he­lyet.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten. Ez­út­tal tra­gé­dia tör­tént...

Holttestet találtak Pesterzsébeten

Holttestet találtak Pesterzsébeten

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia.

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki éppen a hely­szí­nen volt, ami­kor körbe sza­la­goz­ták az épü­le­tet. El­ké­pesztő, mit me­sélt.

Most érkezett: Életfogytiglant kapott a gyönyörű lányt megölő migráns

Most érkezett: Életfogytiglant kapott a gyönyörű lányt megölő migráns

Az el­múlt évek leg­sok­ko­lóbb ese­té­ben szü­le­tett bí­ró­sági íté­let.

Az el­múlt évek leg­sok­ko­lóbb ese­té­ben szü­le­tett bí­ró­sági íté­let. A tár­gya­lás­so­ro­za­ton szinte min­den­ben ha­zudó mig­ráns­nak élete vé­géig a rá­csok mö­gött kell ma­rad­nia.

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

A musz­lim or­szá­gok­ban "be­csü­let­gyil­kos­ság­nak" hív­ják, ha a férfi meg­öli a sze­rinte hely­te­le­nül vi­sel­kedő nőt. Ma­gyar­or­szá­gon­már három eset is tör­tént.

A musz­lim or­szá­gok­ban "be­csü­let­gyil­kos­ság­nak" hív­ják, ha a férfi meg­öli a sze­rinte hely­te­le­nül vi­sel­kedő nőt. Saj­nos Ma­gyar­or­szá­gon csak idén már három olyan, nagy vi­hart ka­varó eset is tör­tént, ami­kor a fél­té­keny férfi le­mé­szá­rolta volt sze­rel­mét. Meg­szó­lalt a pszi­cho­ló­gus.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak ta­nú­val­lo­mása!

Elképesztő okból lőtte fejbe 13 éves nővérét egy 9 éves fiú

Elképesztő okból lőtte fejbe 13 éves nővérét egy 9 éves fiú

Fel­fog­ha­tat­lan, ami tör­tént.

Döb­be­ne­tes, ami egy több­gyer­me­kes csa­lád­ban tör­tént. Egy test­vér­pár össze­ve­szett a já­ték­kon­zo­lon, ami­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­mé­nye lett.

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got.

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Kivégezte feleségét, majd agyonlőtte magát a féltékeny férj

Kivégezte feleségét, majd agyonlőtte magát a féltékeny férj

Gyil­kos­ság és ön­gyil­kos­ság tör­tént.

Meg­döb­bent szom­szé­dok és gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zók - gyil­kos­ság és ön­gyil­kos­ság tör­tént a fő­vá­rosi Bu­da­ke­szi úton szom­bat éj­szaka, tudta meg a Ri­post.

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Állig felfegyverkezett rendőrök lepték el az iskolát, erre ők sem számítottak

Egy fi­a­tal azzal hívta fel a rend­őr­sé­get, hogy agyon­lőtte ba­rát­nő­jét. A di­á­kok ez­után mind rej­tek­he­lyet ke­res­tek.

Tragédiával végződött a gyönyörű szőke lány szexkalandja

Tragédiával végződött a gyönyörű szőke lány szexkalandja

Nem érte meg a 21. szü­le­tés­nap­ját...

Nem érte meg várva várt, 21. szü­le­tés­nap­ját...

Kegyetlenül eldurvult az aktus, a férfi sem gondolta, hogy képes erre

Kegyetlenül eldurvult az aktus, a férfi sem gondolta, hogy képes erre

A fi­a­tal nő ha­za­felé tar­tott, ami­kor meg­is­mer­ke­dett a férfi­vel.

A nő ha­za­felé tar­tott, ami­kor meg­is­mer­ke­dett a férfi­vel - abba még be­le­egye­zett, hogy le­fek­szik vele.

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Épp ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek.

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló, a rend­őrök le­lőt­ték. Fe­le­sé­gét akkor már meg­gyil­kol­ták.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja a felajánlott orvosi segítséget VV Fanni anyukája

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja szá­mos bi­zo­nyí­ték el­le­nére is kép­te­len el­fo­gadni, hogy sze­re­tett lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig egész egy­sze­rűen nem fogad el. Hogy miért? Nos, arra áll­jon itt az ő vá­la­sza.

31 év után fogták el a kegyetlen gyilkost

31 év után fogták el a kegyetlen gyilkost

Végre bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint év­ti­ze­dek­kel ez­előtt meg­gyil­kolt egy fi­a­tal lányt. Kér­dé­ses, hogy hol íté­lik majd el a bű­nö­zőt.

Végre bí­ró­ság elé ál­lí­tot­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint év­ti­ze­dek­kel ez­előtt meg­gyil­kolt egy fi­a­tal lányt. Kér­dé­ses, hogy hol íté­lik majd el.

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Most már biz­to­san tudni, mi­lyen esz­köz­zel ölték meg az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőt.

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

Erre senki sem sem számított: döbbenetes dolgot vallott be a rákóczifalvi rém

A 25 éves rá­kó­czi­falvi férfi egy har­ma­dik gyil­kos­sá­got is be­val­lott, az ál­do­zata szin­tén idős ember.

Börtönben halhat meg a gyilkos, erőszaktevő migráns

Börtönben halhat meg a gyilkos, erőszaktevő migráns

A fél vi­lá­got sok­kolta egy 19 éves német lány ha­lála: Maria La­den­bur­gert a bi­cik­li­jé­ről rán­gatta le egy afgán mig­ráns.

A fél vi­lá­got sok­kolta egy 19 éves német lány ha­lála: Maria La­den­bur­gert a bi­cik­li­jé­ről rán­gatta le egy afgán mig­ráns, aki il­le­gá­li­san ér­ke­zett Né­met­or­szágba. Mi­u­tán a férfi bru­tá­li­san meg­erő­sza­kolta az ál­do­za­tát, a fo­lyóba ölte az ájult lányt. Akár élet­fogy­tig­lant is kap­hat az el­kö­vető.