CÍMKE: 'gyilkosság'
FRISS HÍREK

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: sorra gyil­kol­nák a ti­ni­lá­nyo­kat.

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat.

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák­nak kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a fiút.

A térfi­gyelő ka­me­rák­nak kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a rend­őrök az ittas fiút.

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Fordulat VV Fanni ügyében: Új tanút hallgatnak ki

Ko­moly pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál.

Erő­tel­jes pszi­chés nyo­mást al­kal­maz­nak a fi­a­tal lány elő­ze­tes­ben lévő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nál, akit rá­adá­sul most ko­moly csa­pás is ér.

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Ismerősét szúrta le Dombóváron egy fiatal nő

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val.

Kö­zö­sen ita­lo­zott a férfi­val, majd össze­vesz­tek és meg­ölte. Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá az 57 éves férfi holt­es­tére. A ha­tó­sá­go­kat a men­tő­sök ér­te­sí­tet­ték.

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

Holtan találták a pozsonyi masszőrnőt, megfojtotta gyilkosa

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni. Ki­de­rült, ki lehet a ke­gyet­len tet­tes.

A 44 éves nő életé már nem le­he­tett meg­men­teni.

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Döbbenet: így emlékszik édesanyja meggyilkolására a 2 éves kislány

Ki­de­rült a 2 éves kis­lány több rész­letre is em­lék­szik. Még édes­anyja gyil­ko­sá­ról i ér­dek­lő­dik. Vi­vien kar­já­ban tar­totta a gyer­me­ket ami­kor volt párja meg­ölte őt...

Teljes sokk a temetkezési vállalatnál, holtan találták a fiatal nőt

Teljes sokk a temetkezési vállalatnál, holtan találták a fiatal nőt

A nő egy nap­pal a szü­le­tés­napja után halt meg. A rend­őr­ség nyo­moz a rej­té­lyes ügy­ben.

Óriási balhé volt Somogyban, szörnyű körülmények közt halt meg egy férfi

Óriási balhé volt Somogyban, szörnyű körülmények közt halt meg egy férfi

A tet­tes meg­pró­bálta el­te­relni ma­gá­ról a gya­nút, de le­bu­kott.

A tet­tes meg­pró­bálta el­te­relni ma­gá­ról a gya­nút, de most min­den igye­ke­zete el­le­nére le­bu­kott.

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét...

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét...

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Azért ölte meg a lányuk barátját a muszlim család, mert a fiú hindu volt

Azért ölte meg a lánya barátját a muszlim család, mert a fiú hindu volt

A val­lási fa­na­tiz­mus ál­do­zata lett egy húsz éves in­diai lány és a sze­relme, aki­hez hozzá akart menni.

Most közölték: egy lány megkínzott holttestére bukkantak a sportklubban

Most közölték: egy lány megkínzott holttestére bukkantak a sportklubban

Az ál­do­zatra az öl­tö­ző­ben ta­lál­tak rá. Egy 24 éves fiú vé­gez­he­tett vele.

A fi­a­tal ál­do­zatra az öl­tö­ző­ben ta­lál­tak rá. Az első hírek sze­rint egy 24 éves fiú vé­gez­he­tett vele.

Kiderült: ezért ölte meg a foktői nő az anyját

Kiderült: ezért ölte meg a foktői nő az anyját

El­ké­pesztő rész­le­tek­ről val­lott egy szom­széd. Min­denki sze­rette őket a fa­lu­ban, nem sej­tet­ték, hogy ez meg­tör­tén­het.

El­ké­pesztő rész­le­tek­ről val­lott egy szom­széd. A he­lyiek a leg­rosszabb rém­ál­muk­ban sem gon­dol­ták volna, hogy ilyen meg­tör­tén­het. Főleg, hogy a csa­lád bé­kes­ség­ben élt kö­zöt­tük. Sosem volt tu­do­má­suk ak­kora prob­lé­má­ról, ami ide ve­zet­het. Aztán mégis ez tör­tént...

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

Ez félelmetes: Halott rokona hívta fel a nőt

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

A fi­a­tal nő ere­i­ben meg­fa­gyott a vér, ami­kor rá­né­zett meg­csör­renő te­le­fonja kép­er­nyő­jére. Még ma sem érti, hogy le­het­sé­ges ez.

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Elképesztő teóriát gyártottak VV Fanni rajongói

Az ész meg­áll!

VV Fanni el­tű­nése három hó­napja fo­lya­ma­to­san fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. A ne­ze­tők fan­tá­zi­ája szár­nyal.

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

VV Fanni miatt akadtak ki a rendőrök volt kollégájukra

Árt a nyo­mo­zás­nak?

Az egy­kori nyo­mozó, volt kol­lé­gái sze­rint csak árt a gyil­kos­sági nyo­mo­zás­nak azzal, hogy fo­lya­ma­to­san szak­ér­tő­ként nyi­lat­ko­zik az ügy­ről.

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Öt hónapos terhesen gyilkolták meg a TV2 sztárjának anyját

Bor­zal­mas csa­ládi tra­gé­dia...

A ma­gyar őr­grófnő élete egé­szen el­ké­pesztő ese­mé­nye­ket rejt. Olyan trau­má­kat, me­lyek egye­sé­vel is ké­pe­sek ki­sik­latni éle­te­ket.

Terhes afrikai nőt ölt meg egy afrikai férfi Németországban

Terhes afrikai nőt ölt meg egy afrikai férfi Németországban

A rend­őr­ség még ke­resi.

Az ál­do­zat 27 éves, a fel­té­te­le­zett el­kö­vető a 32 éves szom­szédja volt. Az es­seni rend­őr­ség még nem akadt a férfi nyo­mára.

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

Drámai fordulat: köze lehetett a sztárszínésznek felesége halálához?

So­káig senki sem gya­na­ko­dott a férjre, de most rá te­re­lő­dött a gyanú.

So­káig senki sem gya­na­ko­dott a férjre, hosszú idő után azon­ban rá te­re­lő­dött a gyanú.

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Felfoghatatlan, ami Debrecenben történt: szörnyeteg végzett a férfival

Az ötven év kö­rüli ál­do­za­tot ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen kí­nozta szál­lás­adója. Az utolsó éj­sza­kán is ez tör­tént.

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Élve temette el az újszülöttet a zavart dédnagymama

Élve temette el az újszülöttet a zavart dédnagymama

Va­dál­la­tok fal­ták fel a tes­tét.

A baba még ez­után sem nyu­god­ha­tott bé­ké­ben: vad­ál­la­tok ásták ki és fal­ták fel a holt­tes­tét. A nő és uno­kája is men­tá­lis be­teg­sé­gek­kel küz­dött.

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd a gyil­kos­ság után tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a a lány holt­tes­tét.

Hátborzongató utolsó üzenet: rettenetes dolog történt a diáklánnyal

Hátborzongató utolsó üzenet: rettenetes dolog történt a diáklánnyal

Tin­de­ren is­merte meg pár­ját, aki­vel egy da­ra­big na­gyon sze­rel­me­sek vol­tak, ám a sza­kí­tás után rosszra for­dul­tak a dol­gok.

Banális indok miatt szúrta nyakon diáktársát a 15 éves fiú

Banális indok miatt szúrta nyakon diáktársát a 15 éves fiú

Kezd kör­vo­na­la­zódni az in­dí­ték a körül az ügy körül, amely kedd óta tartja láz­ban egész Né­met­or­szá­got.

Nem akarják elhinni a szomszédok, mit tett a 83 éves bácsi

Nem akarják elhinni a szomszédok, mit tett a 83 éves bácsi

Hol­tan ta­lál­tak Me­ző­nyárán­don az ott­ho­ná­ban egy 71 éves asszonyt. A rend­őr­ség az ál­do­zat 83 éves élet­tár­sát gya­nú­sítja.

Hol­tan ta­lál­tak Me­ző­nyárán­don az ott­ho­ná­ban egy 71 éves asszonyt. A rend­őr­ség az ál­do­zat 83 éves élet­tár­sát gya­nú­sítja, de a he­lyiek sze­rint el­kép­zel­he­tet­len, hogy ő bán­totta volna a tár­sát.

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. A rend­őr­ség ed­digi ada­tai sze­rint nem ámok­fu­tás­ról volt szó, ko­mo­lyabb előz­mény ve­ze­tett a ször­nyű tet­tig, amely sok­kolta a ta­nu­ló­kat.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok!

Több kér­désre is pró­bált ma­gya­rá­za­tot ta­lálni dr. Gyö­rei Péter ügy­véd. El­kép­ze­lé­sei igen­csak ér­de­ke­sek, sőt, könnyen lehet, hogy úgy tör­tén­tek a dol­gok...

Rengeteg beteg halt meg a kórházban, sokáig észrevétlenül ölt az ápoló

Rengeteg beteg halt meg a kórházban, sokáig észrevétlenül ölt az ápoló

Az ápoló el­is­me­résre vá­gyott, ezért szív­ha­lált idé­zett elő, hogy bi­zo­nyítsa az új­ra­élesz­tés te­rü­le­tén szer­zett tu­dá­sát.

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

10 milliókba kerül a VV Fanni holttestének keresése

A nyo­mo­zó­cso­port min­dent bevet.

A nyo­mo­zó­cso­port min­den ren­del­ke­zésre álló esz­közt bevet annak ér­de­ké­ben, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt lány holt­tes­tét.

Hátborzongató összefüggés lehet a rákoskeresztúri gyilkosságok között

Hátborzongató összefüggés lehet a rákoskeresztúri gyilkosságok között

A 19 éves Fan­nit meg­ölő Dávid utal­ga­tott a másik Újlak utcai gyil­kos­ságra a lány­nak.

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát: egy apuka ha­lálra ké­selte 8 éves, tün­déri kis­lá­nyát a hét­vé­gén.

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát: egy apuka ha­lálra ké­selte 8 éves, tün­déri kis­lá­nyát a hét­vé­gén, majd hasba szúrta magát.

Tragikus hír jött: holtan találták otthona előtt az édesanyát

Tragikus hír jött: holtan találták otthona előtt az édesanyát

Az asszony gyil­kos­ság ál­do­zata lett, de a tet­tes még me­ne­kül. Lehet, hogy a nő ket­tős élete ve­ze­tett ehhez a ször­nyű­ség­hez.

Ő a tornyospálcai rém: felvétel készült a férfiról

Ő a tornyospálcai rém: felvétel készült a férfiról, aki a menyasszonya után apjával is végzett

Kés­sel tá­madt az ap­jára.

Kés­sel tá­madt az ap­jára, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Késsel kaszabolt, borzalmas apagyilkosság történt Szabolcsban

Késsel kaszabolt, borzalmas apagyilkosság történt Szabolcsban

A ször­nyű eset gya­nú­sí­tottja egy 26 éves férfi, T. Béla.

A ször­nyű eset gya­nú­sí­tottja egy 26 éves férfi, T. Béla.

Facebook-fotó buktatta le a gyilkost, aki övvel fojtotta meg barátnőjét

Facebook-fotó buktatta le a gyilkost, aki övvel fojtotta meg barátnőjét

A 18 éves ál­do­zat tes­tét egy hul­la­dék­le­ra­kó­nál ta­lál­ták meg.

A 18 éves ál­do­zat tes­tét egy hul­la­dék­le­ra­kó­nál ta­lál­ták meg.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó tel­jes mér­ték­ben együtt­mű­ködni.

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron. A meg­gyil­kolt édes­anyá­tól, aki egy két és fél éves gyer­me­ket ha­gyott maga után, a mo­no­ri­er­dei te­me­tő­ben ve­het­tek bú­csút csa­lád­tag­jai, ro­ko­nai, ba­rá­tai.

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Bár bi­zo­nyos tavak fölé még kül­de­nek drónt, a csa­lád ügy­védje sze­rint egé­szen más­hová rej­tet­ték a lány tes­tét.

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők, mi­u­tán egy hét alatt két férfi is vég­zett volt ba­rát­nő­jé­vel Bu­da­pes­ten. Mind­két ál­do­za­tot zak­latta volt párja!

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők, mi­u­tán egy hét alatt két férfi is vég­zett volt ba­rát­nő­jé­vel Bu­da­pes­ten. Mind­két ál­do­za­tot zak­latta volt párja, az utolsó eset gyil­kos­ságba tor­kol­lott. Vajon egy tá­vol­tar­tási vég­zés ele­gendő lenne ilyen tra­gé­diák ki­vé­dé­sé­hez?

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe. A sok vért ott pró­bálta meg­ma­gya­rázni....

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető!

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető!

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Dön­tött az első fokú bí­ró­ság a pén­tek esti gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­nak sor­sá­ról: nem he­lyez­ték elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba!

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Pén­tek este egy 19 éves lányt ölt meg ke­gyet­len módon a 17 éves volt ba­rátja, csak mert a fi­a­tal lány sza­kí­tott vele.

Fájdalmas hír jött: luxushotelbe vitte, majd megölte családját egy apa

Fájdalmas hír jött: luxushotelbe vitte, majd megölte családját egy apa

A férfire ká­bult ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá, rém­tet­tére még nem tu­dott ma­gya­rá­za­tot adni.

Megrendítő részletek: ezért ölte meg a magyar tinit a kegyetlen fiú

Megrendítő részletek: ezért ölte meg a magyar tinit a kegyetlen fiú

A 19 éves Fanni éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Holt­tes­tére egy kis­gye­rek ta­lált rá.

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel vé­gezte ki 19 éves volt ba­rát­nő­jét a 17 éves fiú.

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel vé­gezte ki 19 éves volt ba­rát­nő­jét a 17 éves fiú.

Halálos késeléses támadás történt a párizsi metróban! - videó

Halálos késeléses támadás történt a párizsi metróban! - videó

Nem ez volt az egyet­len vég­ze­tes tá­ma­dás a fran­cia fő­vá­ros­ban a hét­vé­gén. Las­san élet­ve­szé­lyes lesz ez a kör­nyék.

Nagyon durva dolgok derültek ki a rákoskeresztúri anyukát fejbe lövő férfiról

Nagyon durva dolgok derültek ki a rákoskeresztúri anyukát fejbe lövő férfiról

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta Vi­vi­ent...

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta és éhez­tette Vi­vi­ent, sőt volt, hogy el­ra­bolta és ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette...

Brutális csalódás: évekkel korábban gyilkolt a családapa

Családapáról derült ki, hogy brutális gyilkos

Le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt.

14 évvel bűn­tette után de­rült ki a férfi­ról, hogy le­szúrt egy fel­szol­gá­ló­lányt. A fe­le­sége a hír hal­la­tán össze­om­lott, hi­he­tet­len­nek tartja az egész ügyet.

Ezek voltak Vivien utolsó szavai, mielőtt Norbert lelőtte őt

Ezek voltak Vivien utolsó szavai, mielőtt a féltékeny férfi lelőtte őt

Hú­gá­val be­szélt te­le­fo­non...

Hú­gá­val be­szélt te­le­fo­non, ami­kor Nor­bert rá­tá­madt. Az utcán pedig le­lőtte a gyer­me­két kar­ja­i­ban tartó édes­anyát.

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

Ez döntheti el, miért fulladt meg a borsodnádasdi Csenge

Még min­dig a szak­értő vé­le­mé­nyekre vár a bor­sod­ná­dasdi K. Csenge meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt fi­a­tal­em­ber ügy­védje...

Még min­dig a szak­értő vé­le­mé­nyekre vár a bor­sod­ná­dasdi K. Csenge meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt fi­a­tal­em­ber ügy­védje...

Újabb sokkoló részletek derültek ki VV Fanni meggyilkolásáról

Sokkoló: Napokig kocsikázott VV Fanni holttestével gyilkosa

Ki­e­melt ügy­ként dol­go­zik a rend­őr­ség a gyil­kos­sági rej­tély meg­ol­dá­sán.

A rend­őr­ség nem ad még tá­jé­koz­ta­tást, de ki­emelt ügy­ként dol­goz­nak az el­tűnt lány ügyén.

Holtan esett össze egy férfi, a metróállomásnál is hallották a borzalmat

Holtan esett össze egy férfi, a metróállomásnál is hallották a borzalmat

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a tá­ma­dót. Gyil­kos­ság miatt in­dí­tot­tak nyo­mo­zást!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

A lány sze­rint egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

Az első hírek sze­rint saját édes­anyja vég­zett a pi­ci­vel. A rend­őrök arról kér­dez­ge­tik a la­kó­kat, hogy ki szült mos­ta­ná­ban.

Az első hírek sze­rint saját édes­anyja vég­zett a pi­ci­vel. A rend­őrök arról kér­dez­ge­tik a la­kó­kat, hogy ki szült mos­ta­ná­ban.

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

Megrázó vallomás: Megszólalt VV Fanni barátnője

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta.

A fi­a­tal lány no­vem­ber 20-i el­tű­nése óta sok min­den meg­vál­to­zott abban a Bu­da­pesti la­kó­park­ban, ahol a ven­dé­geit fo­gadta. Most egy ba­rát­nője mesél a dön­té­sé­ről, amit meg­ho­zott az eset kap­csán.

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

A gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

A ke­gyet­len gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

Íme, az első fotók a kegyetlen budapesti gyilkosság helyszínéről!

Íme, az első fotók a kegyetlen budapesti gyilkosság helyszínéről!

A 26 éves Cs. Nor­bert be­ment egy Újlak utcai házba és ott le­lőtt egy férfit, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Brutális gyilkosság történt az éjjel Budapesten

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat.

Egy férfi ki­vég­zett egy má­si­kat, majd egy nőt is meg­tá­ma­dott, végül maga ellen for­dí­totta fegy­ve­rét.

A DM-ben szúrta agyon 15 éves exbarátnőjét a féltékeny tinédzser

A DM-ben szúrta agyon 15 éves exbarátnőjét a féltékeny tinédzser

A magát 15 éves­nek valló afgán mig­ráns egy kony­ha­kés­sel vég­zett szin­tén 15 éves exé­vel...

Elképesztő dolgot állít kolléganője a meggyilkolt VV Fanniról

Elképesztő dolgot állít kolléganője VV Fanniról

Máris kiadó a lakás, ahol nagy va­ló­szí­nű­ség­gel VV Fan­nit meg­öl­ték. Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár mun­ka­társa sze­rint még min­dig élne, ha és­szel dol­go­zik.

Rettenetes videó: sokan látták a rendőr haláltusáját

Rettenetes videó: sokan látták a rendőr haláltusáját

A ke­gyet­len tá­madó tár­csázta a se­gély­hí­vót, majd élő­ben köz­ve­tí­tette a gyil­kos­sá­got.

A ke­gyet­len tá­madó tár­csázta a se­gély­hí­vót, majd élő­ben köz­ve­tí­tette a gyil­kos­sá­got.

Durva részletek: így ölt a féktelen gyilkos Szegeden

Durva részletek: így ölt a féktelen gyilkos Szegeden

Ma­gá­val is pró­bált vé­gezni.

A ke­gyet­len férfi elő­ször meg­ölte ba­rát­nő­jét, majd ma­gá­val is vé­gezni pró­bált, de meg­gon­dolta magát.

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

A más­fél hó­napja el­tűnt va­ló­ság­show-hős holt­teste még min­dig nem ke­rült elő.

Ezért gyilkolták meg kisfiukat a hajdúszoboszlói szülők

Ezért gyilkolták meg kisfiukat a hajdúszoboszlói szülők

Meg­döb­bentő, miért hi­het­ték, hogy akkor te­szik a leg­job­bat, ha meg­ölik a fiút, majd kö­ve­tik őt a ha­lálba...

Meg­döb­bentő, miért hi­het­ték: akkor te­szik a leg­job­bat, ha meg­ölik a fiút, majd kö­ve­tik őt a ha­lálba...

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Sok kér­désre nem kap­tunk vá­laszt.

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Szülei találtak rá a meggyilkolt lányukra

Szülei találtak rá a böllérpisztollyal meggyilkolt Gyöngyire

A nő hiába köl­tö­zött el ka­rá­csony előtt ag­resszív fér­jé­től.

A nő hiába köl­tö­zött el ka­rá­csony előtt ag­resszív fér­jé­től: a szék­ku­tasi férfi bru­tá­li­san ki­vé­gezte szerda dél­után.

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Egy prosti kifecsegte VV Fanni elképesztő anyagi helyzetét

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség to­vábbra is gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz az el­tűnt Fanni kap­csán, egyre meg­döb­ben­tőbb tit­kok de­rül­nek ki a fi­a­tal lány­ról.

Kiderült, hogy ölte meg a székkutasi férfi a feleségét

Kiderült, hogy ölte meg a székkutasi férfi a feleségét

A nő vissza akart menni né­hány sze­mé­lyes tár­gyáért, de a férfi rá­tá­madt és egy disz­nóölő pisz­tollyal meg­ölte.

A nő vissza akart menni né­hány sze­mé­lyes tár­gyáért, de a férfi ott­ho­ná­ban ki­várta, rá­tá­madt és egy disz­nóölő pisz­tollyal meg­ölte.

Rejtélyes holttestet találtak a rendőrök: gyilkosság miatt nyomoznak

Rejtélyes holttestet találtak a rendőrök: gyilkosság miatt nyomoznak

Az ál­do­zat­ról egy­előre semmi biz­to­sat nem lehet tudni, még tart a hely­szí­ne­lés.

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését, ez áll benne

Az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post vi­szont meg­sze­rezte!

Patakokban folyt a vér az oroszlányi karácsonyozáson

Patakokban folyt a vér az oroszlányi karácsonyozáson

Több hu­szon­éves férfi szó­lal­ko­zott össze. Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek, egy férfi az éle­tét vesz­tette.

Több hu­szon­éves férfi szó­lal­ko­zott össze. Töb­ben kór­házba is ke­rül­tek, egy férfi az éle­tét vesz­tette. A rend­őr­ség sze­rint egy vi­tá­val kez­dő­dött min­den...