CÍMKE: 'gyilkosság'

7 elmélet, miért halt meg VV Fanni

7 elmélet, miért halt meg VV Fanni

Miért kel­lett meg­ölni a 24 éves va­ló­ság­show-hőst?

Miért kel­lett meg­ölni a 24 éves va­ló­ság­show-hőst? Össze­gyűj­töt­tük az el­mé­le­te­ket. Ked­den lesz egy éve, hogy el­tűnt No­vo­zánszki Fanni.

Tagadja a várpalotai kettős gyilkosságot a gyanúsított

Tagadja a várpalotai kettős gyilkosságot a gyanúsított

Most már ta­gadja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat az a férfi, aki a gyanú sze­rint Vár­pa­lo­tán em­bert ölt.

Meg­gon­dolta magát és most már ta­gadja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat az a férfi, aki a gyanú sze­rint meg­ölte volt ba­rát­nő­jét.

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban.

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban.

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy a nyo­mo­zás je­len­legi ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Rettenetes, még mindig nincs meg a lefejezett pásztói csecsemő teste

Rettenetes, még mindig nincs meg a lefejezett pásztói csecsemő teste

A vé­gé­hez kö­ze­le­dik a nyo­mo­zás, ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

A vé­gé­hez kö­ze­le­dik a nyo­mo­zás, ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek az anya ellen.

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént.

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

Borzasztó nyomok voltak a férfi testén, felesége tette ezt vele

A nő meg­pró­bálta át­verni a rend­őrö­ket, de a sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

A nő meg­pró­bálta át­verni a rend­őrö­ket, de a sé­rü­lé­sek árul­ko­dóak vol­tak. Az ügy­ben még tart a nyo­mo­zás.

Fejlemény a rákoskeresztúri gyilkosság ügyében, megszólalt az ügyvéd

Fejlemény a rákoskeresztúri gyilkosság ügyében, megszólalt az ügyvéd

A 17 éves el­kö­vető a ja­ví­tó­in­té­zet­ben jól vi­sel­ke­dik.

A 17 éves el­kö­vető a ja­ví­tó­in­té­zet­ben jól vi­sel­ke­dik.

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a 16 évvel ez­előtti ma­gyar bér­gyil­kos­ság­ról, ami­kor egy asszony erő­sza­kos módon sza­ba­dult meg a fér­jé­től.

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

Hó­na­po­kig ku­tat­ták a zsa­ruk, kié lehet egy DNS-minta, de most ki­de­rült, hogy biz­to­san nem egy fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőé.

Elmegyógyintézetbe került a sülysápi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja - videó

Elmegyógyintézetbe került a sülysápi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja - videó

Dön­töt­tek a gya­nú­sí­tott anya sor­sá­ról.

Dön­töt­tek a cse­cse­mő­gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott anya sor­sá­ról. A kór­ház­ból vit­ték a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­székre V. D. Tün­dét, aki a rend­őr­ség meg­ala­po­zott gya­núja sze­rint kádba foj­totta, majd ágyba fek­tette négy hó­na­pos kisfiát.

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

A ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit a Pest Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság bün­te­tő­el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja.

A ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit a Pest Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság bün­te­tő­el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja.

Hátborzongató: telefonon hallgatta végig lánya halálsikolyait az anya

Hátborzongató: telefonon hallgatta végig lánya halálsikolyait az anya

Jill McC­lus­key gyer­me­ké­vel egy sze­xu­á­lis ra­ga­dozó vég­zett.

Jill McC­lus­key gyer­me­ké­vel egy sze­xu­á­lis ra­ga­dozó vég­zett.

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről. Egy vita ve­ze­tett a bor­za­lom­hoz.

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Összeomlott a várpalotai vérengző: így bánnak vele a börtönben

Újabb val­lo­mást tett a férfi, aki meg­ölt egy két­éves kisfiút és az édes­any­ját Vár­pa­lo­tán. A férfi kezdi fel­fogni, mit is tett...

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imre sze­retne ki­jönni a bör­tön­ből...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Az unoka is a házban volt, amikor a vállalkozó megölte a feleségét

Be­is­merő val­lo­mást tett az az 56 éves szent­pé­ter­szegi vál­lal­kozó, aki hét­főn egy kony­ha­kés­sel ki­ol­totta fe­le­sége éle­tét.

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Egy szent­pé­ter­szegi férfi bru­tá­lis módon, kés­sel gyil­kolta meg fe­le­sé­gét.

Egy szent­pé­ter­szegi férfi bru­tá­lis módon, kés­sel gyil­kolta meg fe­le­sé­gét. A kom­man­dó­sok is ki­vo­nul­tak.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Megerőszakoltak, majd megöltek egy újságírónőt a bolgár Duna partján

Azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Azt még nem tud­ják, vajon a mun­kája miatt vé­gez­tek-e a 30 éves nővel.

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Megerőszakoltak, majd megöltek egy svéd nőt

Az eset Brom­ölla vá­ro­sá­ban tör­tént.

Az eset Brom­ölla város mel­lett tör­tént. A 18 éves gya­nú­sí­tot­tat már le­tar­tóz­tat­ták. Ma már 20 nemi erő­sza­kos eset van Svéd­or­szág­ban min­den egyes napon!

Fordulat a balassagyarmati gyilkosságban, hihetetlen, ki ölte meg a férfit

Fordulat a balassagyarmati gyilkosságban, hihetetlen, ki ölte meg a férfit

A férfi holt­tes­tét a héten ta­lál­ták meg.

A férfi holt­tes­tét a héten ta­lál­ták meg egy ba­las­sa­gyar­mati ház­ban.

Vérben úszott a konyha, kivégezte saját anyját egy 24 éves lány

Vérben úszott a konyha, kivégezte saját anyját egy 24 éves lány

18-szor vágta bele a kést, majd azt mondta, a nő ön­gyil­kos lett.

18-szor vágta bele a kést, majd azt mondta a rend­őrök­nek, a nő ön­gyil­kos lett.

Hihetetlen, ezt találták a várpalotai áldozat házában

Hihetetlen, ezt találták a várpalotai áldozat házában

El­vett két em­ber­éle­tet...

Két em­ber­éle­tet is ki­ol­tott az a 40 éves ber­hi­dai férfi, aki ki­vé­gezte a 22 éves P. Eni­kőt és a nő két­éves kisfiát, Ger­gőt Vár­pa­lo­tán.

Hónapokig nevelte a kisfiút, akit megölt

Hónapokig nevelte a kisfiút, akit később megölt a várpalotai gyilkos

Csen­des, vissza­hú­zódó, ám lusta em­ber­nek is­mer­ték B. Zsol­tot.

Csen­des, vissza­hú­zódó, ám lusta em­ber­nek is­mer­ték azt a 40 éves férfit, aki le­mé­szá­rolt egy csa­lá­dot.

Matteo Salvini megölésére buzdítanak a baloldali egyetemisták

Matteo Salvini megölésére buzdítanaka baloldali egyetemisták

Sokak sze­rint messzire men­tek a bal­ol­dali szer­ve­ze­tek­hez köt­hető di­á­kok.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tet­tek az Au­to­no­mous Uni­ver­sity Coll­ec­tive hall­ga­tói által ter­jesz­tett pla­ká­tok. Eze­ken Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter meg­ölé­sét pro­pa­gál­ják. A po­li­ti­kus nem so­káig ma­radt adós a vá­las­szal.

Kikerült az internetre a videó, amin látható a fiatal zenész meggyilkolása!

Kikerült az internetre a videó, amin látható a fiatal zenész meggyilkolása!

A tra­gé­dia még nyá­ron tör­tént, de most szi­vár­gott ki a tra­gi­kus videó.

A tra­gé­dia még nyá­ron tör­tént, de most szi­vár­gott ki a tra­gi­kus videó. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ták a rap­pert.

Kiengedték a kórházból a várpalotai meggyilkolt kisfiú apját

Kiengedték a kórházból a várpalotai meggyilkolt kisfiú apját

Újabb hí­re­ket kap­tunk a bor­zasztó vár­pa­lo­tai tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban.

Újabb hí­re­ket kap­tunk a bor­zasztó vár­pa­lo­tai tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban.

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kikészült a várpalotai megölt kisfiú apja, mentőt hívtak hozzá

Kép­te­len el­fo­gadni sze­ret­tei ha­lá­lát.

Kép­te­len el­fo­gadni F. Gergő, hogy el­ve­szí­tette sze­rel­mét, P. Eni­kőt és kisfi­u­kat, a kicsi Ger­gőt. A tra­gé­dia után rosszul lett, végül kór­házba ke­rült.

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Egy éve ítél­ték el a 19 éves ma­gyar lány, Nancy kínai gyil­ko­sát, aki azóta sincs rács mö­gött...

Leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

Végignézték a szomszédok, ahogy leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tóz­tat­ták fel.

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tot­ták ott, amíg a rend­őrök ki­ér­tek. To­vábbi rész­le­tek...

Döbbenetes tragédia: egy pulóver miatt kellett meghalnia egy embernek Csolnokon

Döbbenetes tragédia: egy pulóver miatt kellett meghalnia egy embernek Csolnokon

Egy pu­ló­ver miatt ké­sel­tek ha­lálra egy 28 éves férfit.

Egy pu­ló­ver miatt ké­sel­tek ha­lálra egy 28 éves férfit.

Szörnyű részletek a várpalotai kettős gyilkosságról: Ő lehet a tettes

Szörnyű részletek a várpalotai kettős gyilkosságról: Ő lehet a tettes

Anyát és fiát hol­tan ta­lál­ták a há­zuk­ban. A 22 éves nővel és 2 éves gyer­me­ké­vel bru­tá­li­san vég­zett tá­ma­dó­juk.

Most közölték: tragikusan fiatalon hunyt el a 22 éves szépségkirálynő

Most közölték: tragikusan fiatalon hunyt el a 22 éves szépségkirálynő

Az iraki mo­dellre sokan fel­néz­tek, Ins­tag­ra­mon is több mil­lió kö­ve­tője volt.

Az iraki mo­dellre sokan fel­néz­tek, Ins­tag­ra­mon is több mil­lió kö­ve­tője volt.

Ezért nem emeltek még vádat a pásztói gyerekgyilkos ellen

Ezért nem emeltek még vádat a pásztói gyerekgyilkos ellen

Már 9 hó­napja van bör­tön­ben.

Már 9 hó­napja van bör­tön­ben az a nő, aki a gyanú sze­rint újév nap­ján meg­ölte a cse­cse­mő­jét. Gyötri a lel­ki­is­me­ret. Igaz nem a meg­ölt új­szü­lött miatt...

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. A szü­lők már fel is adták a re­ményt, hogy lá­nyuk élve elő­ke­rül.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. A szü­lők már fel is adták a re­ményt, hogy lá­nyuk élve elő­ke­rül.

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Az ame­ri­kai kis­ma­mát el­ra­bol­ták, majd ki­vág­ták ha­sá­ból a mag­za­tát.

Az ame­ri­kai kis­ma­mát el­ra­bol­ták, majd ki­vág­ták ha­sá­ból a mag­za­tát.

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Döbbenetes fejlemény a badacsonyi borászgyilkosságban

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Egy rej­té­lyes fegy­vert ta­lál­tak a nyo­mo­zók a hely­szí­nen, ám még min­dig nin­csen gaz­dája...

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztársportoló édesapját

Egye­lőre nem tudni, hogy ő volt-e a cél­pont.

Egy gép­jár­mű­ből nyi­tot­tak tüzet. A kór­házba szál­lí­tot­ták idő­sebb Ri­chard Jeffer­sont, de már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó.

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó.

Meggyilkolta az idős svájcit a kameruni barátnője

Meggyilkolta az idős svájcit a kameruni barátnője

A férfi új éle­tet kez­dett volna.

A férfi új éle­tet sze­re­tett volna kez­deni az eg­zo­ti­kus és nála majd­nem 20 évvel fi­a­ta­labb nővel. El­köl­tö­zött a csa­lád­já­tól is.

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Sok volt a vád­lott szám­lá­ján.

Egy bru­tá­lis gyil­kos­ság és nyolc sú­lyos testi sér­tés volt a vád­lott szám­lá­ján.

Szörnyű tragédia, meggyilkolták a 22 éves sportolónőt

Szörnyű tragédia, meggyilkolták a 22 éves sportolónőt

Egy férfit őri­zetbe vet­tek.

Ames vá­ro­sá­nak rend­őr­sége köz­le­mény­ben je­lezte, hogy holt­tes­tet ta­lált a golf­pá­lyán. Egy férfit őri­zetbe vet­tek az eset kap­csán.

Fordulat: meggyilkolhatták a Hajógyári - szigetről eltűnt focistát

Fordulat: meggyilkolhatták a Hajógyári - szigetről eltűnt focistát

Em­ber­ölés miatt kezd­tek nyo­mozni az el­tűnt ti­ni­fo­cista ügyé­ben...

Em­ber­ölés miatt kezd­tek nyo­mozni a rend­őrök a 12 éve rej­té­lyes módon el­tűnt ti­ni­fo­cista, St­rehó Gergő ügyé­ben...

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

Kiderült, ez történt Krisztina utolsó napján!

Kiderült, hogy pontosan, mi történt a soroksári futó nő utolsó napján!

Ki­szá­mít­ható éle­tet élt.

Azzal, hogy meg­ta­lál­ták a so­rok­sári futó nő gyil­ko­sát, még nincs vége a rend­őri mun­ká­nak...

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Bo­kor­ban ta­lál­tak rá a holt­testre...

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó...

Náciként bélyegezték meg a gyászoló édesapát

Náciként bélyegezték meg a gyászoló édesapát

Szél­ső­bal­ol­dali ak­ti­vis­ták ná­ci­nak ne­vez­ték azt az édes­apát, aki­nek a fiát szír mig­rán­sok gyil­kol­ták meg.

Szél­ső­bal­ol­dali ak­ti­vis­ták ná­ci­nak ne­vez­ték azt az édes­apát, aki­nek a fiát szír mig­rán­sok gyil­kol­ták meg. A férfit azért bé­lye­gez­ték meg, mert be­szélni mert fia ese­té­ről.

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Bű­nös­nek ta­lálta a két Bur­kát a Deb­re­ceni Íté­lő­tábla is.

Bű­nös­nek ta­lálta a két Bur­kát a Deb­re­ceni Íté­lő­tábla is, így vissza­jár a 45 mil­liós re­kord kár­té­rí­tés!

Többeket is megölhetett volna a borász támadója: ez volt a szerencse

Többeket is megölhetett volna a borász támadója: ez volt a szerencse

Fel­te­he­tően a sze­ren­csé­nek is kö­szön­hető, hogy nem tör­tént még na­gyobb baj, a ba­da­cso­nyi bo­rász tá­ma­dója ugyanis fegy­vert rán­tott...

Szívszorító, amit a meggyilkolt badacsonyi borász édesanyja mond

Szívszorító, amit a meggyilkolt badacsonyi borász édesanyja mond

Ami­kor már esz­mé­let­le­nül fe­küdt a föl­dön, akkor is zá­po­roz­tak a rú­gá­sok a fi­a­tal bo­rászra...

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Unoka juttathatja börtönbe a gyilkossággal vádolt apát és nagyapát

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat..

Meg­hall­gat­ják az utolsó szó jogán Bur­káé­kat, utána pedig íté­let szü­let­het apa és fia ügyé­ben a Deb­re­ceni Íté­lő­táb­lán.

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Még hány halott kell? Köthen lesz az új Chemnitz?

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták. Az An­tifa el­len­tün­te­tésre ké­szül.

Videó a teg­nap esti tün­te­tés­ről. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint a német in­fark­tust ka­pott mi­köz­ben ha­lálra rug­dos­ták. Az An­tifa el­len­tün­te­tésre ké­szül. Min­den sta­tisz­tika sze­rint egy bor­zasztó fo­lya­mat ele­jén tart Né­met­or­szág.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Végre vá­la­szo­kat kap­tunk az or­szá­got öt éve fog­lal­koz­tató kér­dé­sekre: ki és miért ölte meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát.

Elmegy a sólyi apa megölt lánya sulijába az évnyitóra

Elmegy a sólyi apa megölt lánya sulijába az évnyitóra

Meg­szó­lalt az édes­apa.

Az is­ko­la­kez­dés min­den­ki­nek nehéz, de nem annyira, mint a Só­lyon meg­gyil­kolt H. Ad­ri­enn édes­ap­já­nak, Győ­ző­nek. Rész­le­tek a cikk­ben.

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

A német édes­apa ügyé­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat keres a rend­őr­ség.

A Chem­nitz­ben meg­gyil­kolt 35 éves német édes­apa ügyé­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat keres a rend­őr­ség.

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Borzalom az autóműhelyben, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Véres gyil­kos­ságra de­rült fény. Nyolc em­bert bi­lincs­ben vit­tek el ki­hall­ga­tásra.

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

20.000 eurót gyűjtöttek a megkéselt chemnitzi német áldozat családjának

20.000 eurót gyűjtöttek a megkéselt chemnitzi német áldozat családjának

20.000 eurót gyűjtöttek a megkéselt chemnitzi német áldozat családjának

Chem­nitz a német ál­lami szer­ve­ze­tek csőd­jé­nek jel­képe is.

A gyil­kos­sá­gon túl, Chem­nitz a német ál­lami szer­ve­ze­tek csőd­jé­nek jel­képe is.

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a 3 éves kislánya előtt

Nem hiszed el, hogy mit művelt ez a férfi a 3 éves kislánya előtt

A nagy­szü­lők későn ér­kez­tek, már nem tud­ták meg­aka­dá­lyozni a ször­nyű tet­tet.

A nagy­szü­lők későn ér­kez­tek, már nem tud­ták meg­aka­dá­lyozni a ször­nyű tet­tet.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira.

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

Egy szír és egy iraki mig­ránst azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy a hét­végi vá­rosi fesz­ti­vá­lon agyon­szúr­tak egy német asz­ta­lost.

Sorsdöntő vallomás került elő, így ölhették meg a legendás színésznőt

Sorsdöntő vallomás került elő, így ölhették meg a legendás színésznőt

A West Side Story-ból is­mert szí­nész­nőt saját férje gyil­kol­hatta meg.

A West Side Story-ból is­mert szí­nész­nőt saját férje gyil­kol­hatta meg 37 évvel ez­előtt, erre pedig egyre több a bi­zo­nyí­ték.

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A kis­lány ügyét egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyét a ha­tó­sá­gok egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

Elképesztő fordulat! Így talált rá ez a nő a testvére gyilkosára

Elképesztő fordulat! Így talált rá ez a nő a testvére gyilkosára

A kö­zös­ségi ol­da­lak se­gí­tet­tek.

Leg­rosszabb rém­ál­má­ban sem gon­dolta, hogy ilyen for­má­ban és ennyi év után si­ke­rül le­zár­nia a bátyja meg­gyil­ko­lá­sá­nak az ügyét.

Baltával, faággal gyilkolta meg szállásadóját egy férfi

Baltával, faággal gyilkolta meg szállásadóját egy férfi

Meg­szü­le­tett az íté­let.

A kályha kö­ze­lé­ben lévő bal­tá­val az idős férfit nagy erő­vel há­rom­szor fejen ütötte, majd egy fa­ág­gal foly­tatta... A hely­szí­ne­lők is rosszul let­tek.

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

Ezren vonultak utcára, miután halálos késelés történt a városi fesztiválon

A né­zet­el­té­rés he­vé­ben egy 35 éves német férfit szúrtk agyon.

Chem­nitz vá­ro­sá­nak szü­le­tés­nap­ját min­den évben egy nagy­sza­bású fesz­ti­vál­lal ün­nep­lik meg. Az idei össze­jö­ve­telt azon­ban egy ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolt be.