CÍMKE: 'gyilkosság'
FRISS HÍREK

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon.

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon az anya.

Kiakadt nagybátyja megölése miatt a Michelin-csillagos sztárséf

Kiakadt nagybátyja megölése miatt a Michelin-csillagos sztárséf

A gya­nú­sí­tott egy török szár­ma­zású be­ván­dorló...

A gya­nú­sí­tott egy török szár­ma­zású be­ván­dorló, aki va­ló­szí­nű­leg már régen el­hagyta az or­szá­got.

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fur­csa te­le­fo­no­kat és ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket kap a 6 éves Le­o­netta csa­ládja.

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség ál­do­zata lett a 43 éves nő.

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség ál­do­zata lett a 43 éves nő, nem várt hely­ről jött a tá­ma­dás.

Fertő tavi gyilkosság: újabb brutális részletek a kannibál tettéről

Fertő tavi gyilkosság: újabb brutális részletek a kannibál tettéről

Az oszt­rák férfi élete során ren­ge­teg ször­nyű­sé­get kö­ve­tett el, de amit Zsu­zsan­ná­val mű­velt, az a leg­gyo­mor­for­ga­tóbb.

Megölte élettársát, majd felrobbantotta a házat egy férfi

Megölte élettársát, majd felrobbantotta a házat egy férfi Rakaszon

Csa­ládi konflik­tus köz­ben egy férfi meg­ölte élet­tár­sát, majd föld­gáz­zal fel­rob­ban­totta a ház.

Csa­ládi konflik­tus köz­ben egy férfi meg­ölte élet­tár­sát, majd föld­gáz­zal fel­rob­ban­totta a házat. A gyil­kos el­me­ne­kült a hely­szín­ről, de a rend­őrök meg­ta­lál­ták.

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Újabb megrázó részletek a szekszárdi gyermekgyilkosságról

Újabb megrázó részletek a szekszárdi gyermekgyilkosságról

Vér­bosszút es­kü­dött a csa­lád.

Vér­bosszút es­kü­dött annak az öt­éves kis­lány­nak a csa­ládja, akit pén­te­ken vas­cső­vel agyon­ver­tek és a pa­takba dob­tak Szek­szár­don.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: ezt mondta a kriminálpszichológus

Szekszárdi gyerekgyilkosság: ezt mondta a kriminálpszichológus

A gya­nú­sí­tott a bör­tön­ből üzent édes­any­já­nak: "A túl­vi­lá­gon ta­lál­ko­zunk".

Kez­de­mé­nyezi az ügyész­ség a szek­szárdi gye­rek­gyil­kos­ság fel­té­te­le­zett tet­te­sé­nek, a 19 éves Da­ni­nak a le­tar­tóz­ta­tá­sát. A fiú a bör­tön­ből üzent édes­any­já­nak: "A túl­vi­lá­gon ta­lál­ko­zunk", ami­ből arra lehet kö­vet­kez­tetni, hogy ön­gyil­kos­ságra ké­szül.

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti a sze­gedi Csil­lag Bör­tön­ben, ahon­nan leg­ko­ráb­ban 2043-ban sza­ba­dul­hat.

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Orbán meggyilkolását reméli az MSZP-s

Orbán Viktor meggyilkolását reméli az MSZP-s politikus

Holczer Lász­l­óné alig várja, hogy fi­zi­ka­i­lag meg­sem­mi­sít­sék Orbán Vik­tort.

A sal­gó­tar­jáni MSZP egyik har­cos külső bi­zott­sági tagja, Holczer Lász­l­óné alig várja, hogy fi­zi­ka­i­lag meg­sem­mi­sít­sék Orbán Vik­tort.

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Egy 64 éves orvos már meg­halt.

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit és ha­ra­go­sait. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett szét azok­nak, akik­kel rossz­ban volt.

Brutális módon meggyilkolt két hajléktalant, évekig fog ülni M. Apolló

Brutális módon meggyilkolt két hajléktalant, évekig fog ülni a magyar fiú

Hi­deg­vér­rel, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vert ha­lálra két haj­lék­ta­lant az utcán egy ta­ta­bá­nyai fi­a­tal, M. Apolló.

Bicikliző fiatalok találtak rá az alsónadrágra vetkőztetett meggyilkolt férfira

Bicikliző fiatalok találtak rá az alsónadrágra vetkőztetett meggyilkolt férfira

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek.

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek a Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyei te­le­pü­lé­sen.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt meg a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel...

Gyilkolják, üldözik a keresztényeket

50 országban gyilkolják, üldözik a keresztényeket

Na­ponta leg­alább 11 ke­resz­tény em­bert gyil­kol­nak meg.

Mi­köz­ben sza­ka­dat­la­nul ömlik az il­le­gá­lis mig­rán­sok­kal kap­cso­la­tos ér­zé­ke­nyítő pro­pa­ganda, addig na­ponta leg­alább 11 ke­resz­tény em­bert gyil­kol­nak meg.

Kilenc évre ítélték a 4 hónapos gyermekét lefejező anyát

Kilenc évre ítélték a 4 hónapos gyermekét lefejező anyát

Egy 25 éves nő ült a vád­lot­tak pad­ján, mert 2016-ban kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel meg­ölte a 4 hó­na­pos gyer­me­két.

Egy 25 éves nő ült a vád­lot­tak pad­ján, mert 2016-ban kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel meg­ölte gyer­me­két.

Gyanúsított lett az öreglaki ház kertjében eltemetett nő lánya

Gyanúsított lett az öreglaki ház kertjében eltemetett nő lánya

A rend­őr­ség pén­te­ken ka­pott be­je­len­tést az öreg­laki ház kert­jé­ben ta­lál­ható sír­ról.

A rend­őr­ség pén­te­ken ka­pott be­je­len­tést az öreg­laki ház kert­jé­ben ta­lál­ható sír­ról.

Dráma a lakótelepen: Álmukban ölte meg feleségét és tini fiát az apa

Álmukban ölte meg feleségét és tini fiát az apa

A férfi be­is­merte és meg­bánta tet­tét. Vizs­gá­lati fog­ságba he­lyez­ték, kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

A me­leg­bár tu­laj­do­nos­nője ve­hette rá a gon­dos­kodó csa­lád­apa­ként is­mert Győ­zőt arra, hogy se­gít­sen neki.

Darnózseli mészárlás, már csak ebben bízik az áldozat apja

Darnózseli mészárlás, már csak ebben bízik az áldozat apja

Sza­ba­don tá­voz­ha­tott teg­nap a bí­ró­ság­ról az a férfi, akit 2014 óta min­denki csak a dar­nó­zseli hen­tes­ként em­le­get.

Tá­voz­ha­tott teg­nap a bí­ró­ság­ról az a férfi, akit 2014 óta min­denki csak a dar­nó­zseli hen­tes­ként em­le­get. A Ri­post meg­szó­lal­tatta az ál­do­zat apját, aki csak ke­reste a sza­va­kat a döb­be­net­től. Mint mondta ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt ve­jé­nek fel­men­tése, aki­nek bű­nös­sége nem ál­la­pít­ható meg két­sé­get ki­zá­róan.

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

Brutális részletek a nyíregyházi gyilkosságról: Százszor szúrt Gábor

A rend­őr­ség be­fe­jezte az ügy vizs­gá­la­tát.

A rend­őr­ség le­zárta a nyo­mo­zást, az ira­to­kat át­adta a Sza­bolcs-Szat­már-Bereg Me­gyei Főügyész­ség­nek.

Borzalmas részletek: a holttest mellett grillezett a gyilkos szegedi asszony

Borzalmas részletek: a holttest mellett grillezett a gyilkos szegedi asszony

Az 55 éves Il­di­kót a sze­relme, egy me­leg­bár tu­laj­do­nos­nője tette el láb alól. Meg­rázó tör­té­net.

Szerelmi háromszög miatt kellett meghalnia a magyar nagypapának

Szerelmi háromszög miatt kellett meghalnia a magyar nagypapának

Mint azt a Ri­post el­ső­ként meg­írta, ke­gyet­len gyil­kos­ság tör­tént feb­ruár 17-én a zug­lói Nagy Lajos ki­rály útján.

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: két bizonyítékkal is baj van

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: két bizonyítékkal is baj van

Bo­nyo­ló­dik a tör­té­net...

To­vább bo­nyo­ló­dik a rej­té­lyes, ma­gyar­or­szági bűn­ügyi tör­té­net. Ki­de­rült, hogy nem No­vo­zánszki Fanni haj­szá­lát és vérét ta­lál­ták meg a gya­nú­sí­tott mo­só­gé­pé­ben.

Fejében egy baltával fordult le a székről a 82 éves nyugdíjas

Fejében egy baltával fordult le a székről a 82 éves nyugdíjas

Az idős nyug­dí­jas éppen egy sport­csa­tor­nát né­zett, ami­kor a ház kö­rüli te­en­dő­ket el­látó se­gí­tője há­tul­ról egy bal­tát vá­gott a fe­jébe.

Az idős nyug­dí­jas éppen egy sport­csa­tor­nát né­zett, ami­kor a ház kö­rüli te­en­dő­ket el­látó se­gí­tője há­tul­ról egy bal­tát vá­gott a fe­jébe. A kazah szár­ma­zású gyil­kos azért ölt, mert be­dü­hö­dött, hogy a német férfi nem adott neki köl­csön.

Most jött a hír, rettenetes gyilkosság történt Szegeden - videó

Most jött a hír, rettenetes gyilkosság történt Szegeden - videó

A tet­tes a holt­tes­tet az ál­do­zat há­zá­nak kert­jé­ben ásta el.

A tet­tes a holt­tes­tet az ál­do­zat há­zá­nak kert­jé­ben ásta el, majd csak­nem egy évig élt az épü­let­ben.

Döbbenetes részletek a kajárpéci vérengzésről, így találtak a babára

Döbbenetes részletek a kajárpéci vérengzésről, így találtak a babára

Egy fi­a­tal anyá­val vég­zett a párja hét­főn, közös gyer­me­kü­ket pedig a ha­lott nő mel­lett hagyta.

Kalapáccsal verte agyon ismerősét a máriavárosi gyilkos

Kalapáccsal verte agyon ismerősét a máriavárosi gyilkos

Ret­te­ne­tes rész­le­tek...

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság tör­tént a kecs­ke­méti Má­ria­vá­ros­ban: a sér­tett úgy dön­tött, meg­lá­to­gatja is­me­rő­sét, aki­nél nem várt ven­dé­get ta­lált...

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek látta szülei halálát

Brutális gyilkosság! A tízéves gyermek végignézte szülei halálát

Hi­he­tet­len rész­le­tek.

A férj rá­tá­madt kés­sel a fe­le­sé­gére és előbb vele, majd ön­ma­gá­val is vég­zett, közös gyer­me­kük pedig az egé­szet vé­gig­nézte.

Olasz mészáros végzett a magyar lánnyal: rémes dolgok derültek ki most

Kegyetlen olasz mészáros végzett a magyar lánnyal: rémes dolgok derültek ki most

Három ál­do­zata is lehet annak az olasz férfi­nak, aki ja­nu­ár­ban meg­gyil­kolt egy ma­gyar lányt.

Szörnyű tragédia, kollégája gyilkolta meg a szerb sportvezetőt

Szörnyű tragédia, kollégája gyilkolta meg a sportvezetőt

Az ál­do­zat két al­kal­ma­zott­ját akarta szét­vá­lasz­tani, egyi­kük lőtte le. Ko­ráb­ban meg­men­tette gyil­kosa éle­tét.

Most érkezett: gyilkosság miatt elvittek egy férfit Kecskeméten

Most érkezett: gyilkosság miatt elvittek egy férfit Kecskeméten

A rend­őr­sé­gen egy 50 éves férfi meg­ölé­sé­nek vád­já­val szem­be­sí­tet­ték. Mint ki­de­rült, a két férfi jól is­merte egy­mást.

Drogos marokkói gyilkolt Tenerifén!

Drogos marokkói gyilkolt Tenerifén!

Nem vi­lá­gos, hogy tör­tént-e nemi erő­szak is vagy sem, min­den­esetre ami­kor a rend­őrök rá­ta­lál­tak a holt­testre, azt egy ágy­hoz kö­tözve lel­ték meg.

Nem vi­lá­gos, hogy tör­tént-e nemi erő­szak is vagy sem, min­den­esetre ami­kor a rend­őrök rá­ta­lál­tak a holt­testre, azt egy ágy­hoz kö­tözve lel­ték meg.

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Titokzatos nő kísérte a tárgyalásra a feltételezett zuglói gyilkost

Újabb fej­le­mé­nyek a véres gyil­kos­ság­ban.

Ahogy azt a Ri­post el­ső­ként meg­írta, Zug­ló­ban a Nagy Lajos ki­rály útján egy piros Su­zu­ki­ban el­vág­ták egy 60 éves férfi tor­kát.

Elvágták egy férfi torkát Zuglóban

Elvágták egy férfi torkát Zuglóban

Egy já­ró­kelő ta­lált rá egy el­vá­gott torkú férfira.

Ször­nyű gyil­kos­ság tör­tént Zug­ló­ban. Egy já­ró­kelő ta­lált rá egy el­vá­gott torkú férfira.

A szekrény alatt találta meg gyermeke holttestét, mindent vér borított

A szekrény alatt találta meg gyermeke holttestét, mindent vér borított

Ki­de­rült, hogy a kicsi nem bal­eset ál­do­zata lett.

Ki­de­rült, hogy a kicsi nem bal­eset ál­do­zata lett. A tet­te­sen ke­gyet­len bosszút áll­tak!

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Így történhetett a brutális gyilkosság a Parlament közelében

Rend­őr­ségi mat­rica és döb­bent lakók - Bu­da­pest leg­ele­gán­sabb ré­szén, az Al­kot­mány ut­cá­ban.

Rend­őr­ségi mat­rica és döb­bent lakók - Bu­da­pest leg­ele­gán­sabb ré­szén, az Al­kot­mány ut­cá­ban.

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

Kitudódott: így él a börtönben a legkegyetlenebb magyar gyilkos, Muki

A fi­a­tal férfi még csak 14 éves volt, ami­kor Makó mel­lett fel­fog­ha­tat­lan tet­tét el­kö­vette egy akkor 18 éves lány ellen.

A nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt Bécsben

Borzalmas tragédia Bécsben: a nyílt utcán lőttek fejbe egy nőt

Egy bos­nyák férfi lőtte fejbe szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét.

A bécsi rend­őr­ség je­len­tése sze­rint egy 53 éves bos­nyák férfi lőtte fejbe 48 éves szerb szár­ma­zású volt ba­rát­nő­jét, majd ön­ma­gá­val is vé­gezni pró­bált.

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

No­o­rul­lah Z.-t me­ne­kült­ként is­mer­ték el Né­met­or­szág­ban.

No­o­rul­lah Z. 2015-ben me­ne­kült el Af­ga­nisz­tán­ból, hogy Né­met­or­szág­ban kezd­jen új éle­tet. Pár évvel ké­sőbb meg­is­mer­ke­dett egy 40 éves német nővel, aki­vel hamar egy­másba sze­ret­tek.

Sokkot kapott Barbara, csak most fogta fel, mit tett az idős osztrákkal

Sokkot kapott Barbara, csak most fogta fel, mit tett az idős osztrákkal

A nő egy ok­kult szekta tagja volt, vég­zett egy 72 éves vil­la­chi ügy­fe­lük­kel.

A nő egy ok­kult szekta tagja volt, amely­nek tag­ja­ként vég­zett egy 72 éves vil­la­chi ügy­fe­lük­kel. Je­len­leg elő­ze­tes­ben van.

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Rekordszámú gyilkossággal kezdődött az év Ausztriában

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban.

Soha nem lá­tott erő­szak­hul­lám tom­bol Auszt­ri­á­ban, negy­ven nap alatt 10 em­bert öltek meg.

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

A rend­őrök el­fog­ták és ki­hall­gat­ták a fel­té­te­le­zett tet­test.

A rend­őrök el­fog­ták, elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták az 55 éves gya­nú­sí­tot­tat. A Nóg­rád Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság em­ber­ölés kí­sér­lete miatt foly­tat el­já­rást a nővel szem­ben.

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Hihetetlen, hogyan élnek a sitten Marian Cozma gyilkosai

Szí­ven szúr­ták a ké­zi­lab­dá­zót.

A tíz éve szí­ven szúrt ké­zi­lab­dázó gyil­ko­sai a leg­jobb ál­lást kap­ták a bör­tön­ben.

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Borzalmas jelenet Alsócsitáron: sikoltozva fogadta a rendőröket Terézia

Borzalmas jelenet Alsócsitáron: sikoltozva fogadta a rendőröket Terézia

A nőt ké­sőbb őri­zetbe vet­ték, mert fel­me­rült a gyanú, hogy ő vég­zett az élet­tár­sá­val.

Török menedékkérő gyilkolt a szomszédban

Török menedékkérő gyilkolt a szomszédban

A török szár­ma­zású 34 éves me­ne­dék­kérő az auszt­riai Dorn­birn ön­kor­mány­za­tá­nak szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős osz­tá­lyán ren­de­zett vér­für­dőt.

A török szár­ma­zású 34 éves me­ne­dék­kérő az auszt­riai Dorn­birn ön­kor­mány­za­tá­nak szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős osz­tá­lyán ren­de­zett vér­für­dőt.

Sokkoló látvány Alsócsitáron: Holtan találtak a házában egy férfit

Sokkoló látvány Alsócsitáron: Holtan találtak a házában egy férfit

A rend­őr­ség nem zárta ki, hogy gyil­kos­ság tör­tént!

Az 58 éves férfi mel­lett egy botot is ta­lál­tak, a rend­őr­ség nem zárta ki, hogy gyil­kos­ság tör­tént!

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak a rokonok

A sou­l­éne­kes már 13 éve ha­lott, de ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei még ma is tisz­tá­zat­la­nok.

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Közel egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves Mire­ille-t.

Közel egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves német Mire­ille-t. A gyil­kos a lány afgán szár­ma­zású ex­ba­rátja, akit most élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­tésre ítélt a flens­burgi bí­ró­ság.

Ma áll bíróság elé a 17 éves lány gyilkosa

Ma áll bíróság elé a 17 éves lány gyilkosa

Ma hall­gatja meg a bí­ró­ság azt a fi­a­talt, aki 2017 szep­tem­be­ré­ben esz­mé­let­lenre verte, majd mez­te­le­nül a víz­gyűjtő ak­nába dobta és így meg­gyil­kolta a ba­rát­nő­jét.

Ma hall­gatja meg a bí­ró­ság azt a fi­a­talt, aki 2017 szep­tem­be­ré­ben mez­te­le­nül a víz­gyűjtő ak­nába dobta a ba­rát­nő­jét.

Megszólalt a Káptalanfán meglőtt Szabina: ezt mondta az ámokfutó a lövöldözés előtt

Megszólalt a Káptalanfán meglőtt Szabina: ezt mondta az ámokfutó a lövöldözés előtt

Gyű­lölte a lány csa­lád­ját.

Gyű­lölte a lány csa­lád­ját, ezért kez­dett vé­reng­zésbe az oszt­rák férfi Káp­ta­lan­fán.

Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

A rendőrök is sokkot kaptak: Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ti­zenöt évnyi fegy­házra ítél­ték.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön.

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Mentőket riasztott a bíró: megrázó vallomást tett az inárcsi rém

Az egy­kori rendőr ta­valy nyá­ron vég­zett az őt se­gítő nővel, de saját be­val­lása sze­rint na­gyon meg­bánta tet­tét.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, ami tör­tént.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban, nem messze a Ke­leti pá­lya­ud­var­tól.

Döntött a bíróság a várpalotai kettős gyilkosság elkövetőjéről

Döntött a bíróság a várpalotai kettős gyilkosság elkövetőjéről

Ta­valy szep­tem­ber­ben egy anya és gyer­meke éle­tét ol­totta ki.

Ta­valy szep­tem­ber­ben egy anya és gyer­meke éle­tét ol­totta ki.

Vallása miatt lőtték le a nyílt utcán a 25 éves iraki férfit

Vallása miatt lőtték le a nyílt utcán a 25 éves iraki férfit

Az el­kö­vető egy szí­riai mig­ráns.

Az el­kö­vető egy szí­riai mig­ráns, aki a gyanú sze­rint nem tudta el­fo­gadni, hogy húga egy ke­resz­tény hitű ira­ki­val jár.

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Borzalmas gyilkosság Gázlón: Fejbe lőtte öccsét az 56 éves férfi

Az ügy­ben el­já­rást in­dí­tot­tak. A gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték. Még tart a vizs­gá­lat.

Az ügy­ben el­já­rást in­dí­tot­tak. A gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték. Még tart a vizs­gá­lat.

Kegyetlen dolgot tett felesége vagyonáért, ezek a fotók buktatták le

Kegyetlen dolgot tett felesége vagyonáért, ezek a fotók buktatták le

A férfi szán­dé­ko­san vég­zett fe­le­sé­gé­vel nász­út­ju­kon.

A férfi szán­dé­ko­san vég­zett fe­le­sé­gé­vel nász­út­ju­kon, hogy meg­sze­rezze a 41 éves nő bir­to­kát.

Most érkezett: Börtönben marad VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most érkezett: Börtönben marad VV Fanni feltételezett gyilkosa

A fi­a­tal lány 2017. no­vem­ber 20-án tűnt el, B. Lász­lót pedig egy hét­tel ké­sőbb már le­tar­tóz­tat­ták gyil­kos­ság gya­nú­já­val.

Eltemették a Káptalanfán megölt édesapát

Eltemették a Káptalanfán megölt édesapát

Végső bú­csút vet­tek az apá­tól.

Végső bú­csút vet­tek attól az 52 éves csa­lád­apá­tól, O. Sán­dor­tól, akit egy oszt­rák férfi bru­tá­li­san ki­vég­zett káp­ta­lan­fai ott­ho­ná­ban.

Nem hiszed el, kivel találkozott halála előtt VV Fanni

Nem hiszed el, kivel találkozott halála előtt VV Fanni

Csak a Ri­post­nak me­sélt Fan­ni­val való kap­cso­la­tá­ról Kiss Kató, aki­hez a fi­a­tal lány gyak­ran lá­to­ga­tott el, hogy se­gít­sé­get kér­jen.

Csak a Ri­post­nak me­sélt Fan­ni­val való kap­cso­la­tá­ról Kiss Kató, aki­hez a fi­a­tal lány gyak­ran lá­to­ga­tott el, hogy se­gít­sé­get kér­jen.

Az Iszlám Állam embere gyilkolhatott a sógoroknál

Az Iszlám Állam embere gyilkolhatott a sógoroknál

Egyre több rész­let kezd ki­de­rülni arról a Tulln­ban el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­ról, amely egész Auszt­riát sok­kolta.

Egyre több rész­let derül ki arról a Tulln­ban el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­ról, amely egész Auszt­riát sok­kolta.

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

A na­pok­ban kez­dő­dött Düs­sel­dorf­ban annak az egyip­tomi mig­ráns­nak a pere, aki saját hét­éves lá­nyát foj­totta meg...

A mentőorvos sem tudta megmenteni a bolt előtt nyakon szúrt nőt

A mentőorvos sem tudta megmenteni a bolt előtt nyakon szúrt nőt

Ez­út­tal Tulln vá­ro­sá­ban, egy élel­mi­szer­bolt par­ko­ló­já­ban tör­tént gyil­kos­ság.

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Sza­ba­don en­ged­tek egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás Né­met­or­szág­ban. A müns­teri bí­ró­ság ugyanis sza­ba­don en­ge­dett egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.