CÍMKE: 'gyilkosság'

Félmeztelen lány feküdt az erdőben, megerőszakolta a gyilkosa Romániában

Félmeztelen lány feküdt az erdőben, megerőszakolta a gyilkosa Romániában

A tet­tes a ti­ni­lányt vér­ben fagyva ma­gára hagyta, és el­fu­tott a hely­szín­ről.

A tet­tes a ti­ni­lányt vér­ben fagyva ma­gára hagyta, és el­fu­tott a hely­szín­ről.

Borzalom, mit műveltek a kamaszok a 66 éves hajdúhadházi férfival

Borzalom, mit műveltek a kamaszok a 66 éves hajdúhadházi férfival

Hat­ezer fo­rin­tért ver­ték ha­lálra a férfit.

Hat­ezer fo­rin­tért ver­ték ha­lálra a férfit.

Vértócsa a lakásban. Óriási késsel vágta el a felesége torkát

Vértócsa a lakásban. Óriási késsel vágta el a felesége torkát

Majd el­me­ne­kült a gyer­me­ke­i­vel.

Az eset Észak-Olasz­or­szág­ban tör­tént né­hány napja. A gyil­kos­ság szem­ta­núja volt a há­zas­pár 2 és 4 éves gyer­meke is, akik­kel együtt a férfi el akart szökni.

Horror Zsolnán, hidegvérrel gyilkoltak meg egy tinit a lakótelepen

Horror Zsolnán, hidegvérrel gyilkoltak meg egy tinit a lakótelepen

Az ál­do­za­ton kívül egy 16 éves lány is meg­sé­rült.

Az ál­do­za­ton kívül egy 16 éves lány is meg­sé­rült, vele sú­lyos ál­la­pot­ban ro­han­tak kór­házba.

Rejtélyes gyilkosság az újpesti kiserdőben

Rejtélyes gyilkosság az újpesti kiserdőben

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy férfi a IV. ke­rü­let­ből.

Rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt egy férfi a IV. ke­rü­let­ből - tudta meg a Ri­post. A hét­vé­gén száz­nál is több rendőr je­lent meg az új­pesti Far­kas­er­dő­ben Bu­da­pes­ten, itt ke­res­ték.

Pszichológus kezeli az ózdi családirtót

Pszichológus kezeli az ózdi családirtót

A Ri­post in­for­má­ciói Sz. Ádám meg­ölte két ne­velt fiát.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sz. Ádám, aki­ről ko­ráb­ban az ózdi csa­lá­dír­tó­ként szá­mol­tunk be ta­valy, be­is­merte a gyil­kos­sá­go­kat, és most pszi­cho­ló­gus ke­zeli. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Nagyecsedi gyilkosság: kiszivárgott az utolsó, döbbenetes telefonhívás

Nagyecsedi gyilkosság: kiszivárgott az utolsó, döbbenetes telefonhívás

Sán­dor nyá­ron vég­zett pár­já­val.

A 28 éves Z. Sán­dor ta­valy nyá­ron vég­zett a pár­já­val, nem sok­kal az­után, hogy ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette őt te­le­fo­non.

34 év után kapták el a legendás filmes gyilkosát

34 év után kapták el a legendás filmes gyilkosát

A gyil­kos­sági ügy csak most ol­dó­dott meg, pedig a Dal­las ren­de­zője már 1985-ben el­hunyt.

A gyil­kos­sági ügy csak most ol­dó­dott meg, pedig a Dal­las ren­de­zője már 1985-ben el­hunyt.

Londoni gyilkosság: nem tudják eltemettetni a nőt

Londoni gyilkosság: nem tudják eltemettetni a lefagyasztott áldozatot

Rok­kant­nyug­díj­ból élnek.

Rok­kant­nyug­díj­ból élnek, nem futja az egy­mil­liós költ­ségre.

Szelfizgetés miatt tört ki halálos verekedés

Szelfizgetés miatt tört ki halálos verekedés a benzinkúton

Be­ván­dor­lók ke­rül­tek né­zet­el­té­résbe egy te­le­fon miatt Mün­chen­ben.

Bos­nyák és afgán be­ván­dor­lók ke­rül­tek né­zet­el­té­résbe egy te­le­fon miatt egy mün­cheni ben­zin­kú­ton. A 21 éves afgán fi­a­tal végül egy kést ka­pott elő...

Újabb anyák napi anyagyilkosságra derült fény

Újabb anyák napi anyagyilkosságra derült fény

Ha­lálra verte az édes­any­ját egy 23 éves fiú Makón va­sár­nap. Ez már a má­so­dik anyák napi anya­gyil­kos­ság.

Ha­lálra verte az édes­any­ját egy 23 éves fiú Makón va­sár­nap. Ez már a má­so­dik anyák napi anya­gyil­kos­ság.

Fertő tavi gyilkosság: hátborzongató, ami most a tárgyaláson történik

Fertő tavi gyilkosság: hátborzongató, ami most a tárgyaláson történik

Egy ma­gyar nő fel­da­ra­bolt holt­tes­tét ta­lál­ták meg ta­valy a Fertő tóban.

Egy ma­gyar nő fel­da­ra­bolt holt­tes­tét ta­lál­ták meg ta­valy a Fertő tóban, ké­sőbb ki­de­rült, hogy egy oszt­rák kan­ni­bál vég­zett vele.

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

Családja gyilkosának a szemébe akar nézni a várpalotai édesapa

A vár­pa­lo­tai férfi­tól kisfiát és sze­rel­mét is el­vette a ke­gyet­len gyil­kos. Az apa azóta ke­rüli a csa­ládi ott­hont.

A vár­pa­lo­tai férfi­tól kisfiát és sze­rel­mét is el­vette a ke­gyet­len gyil­kos.

Fagyasztó rejtette a magyar nő holttestét Londonban

Fagyasztó rejtette a magyar nő holttestét Londonban

Egy 34 éves ma­gyar nő az ál­do­zat.

Egy 34 éves ma­gyar nő az egyik ál­do­zat, akit még áp­ri­lis­ban ta­lál­tak meg egy lon­doni lakás fa­gyasz­tó­já­ban - je­len­tette a Scot­land Yard.

Sorsdöntő fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat a várpalotai kettős gyilkosság ügyében

Be­fe­jez­ték a nyo­mo­zást.

A Veszp­rém Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság be­fe­jezte a nyo­mo­zást azzal az üggyel kap­cso­lat­ban, me­lyet egy 40 éves ber­hi­dai férfi­val szem­ben foly­ta­tott.

Halálfejes pulóverben késelt a káldi anyagyilkos

Halálfejes pulóverben késelt a káldi anyagyilkos

Min­den­kit meg­döb­ben­tett a tra­gé­dia.

Min­den­kit meg­döb­ben­tett, hogy egy káldi fiú ha­lálra ké­selte édes­any­ját egy anyák napi ün­nep­ség után, öccsét pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette.

Holtan találtak egy nőt Rózsahegyen, gyilkosság történt

Holtan találtak egy nőt Rózsahegyen, gyilkosság történt

Nem tud­ták meg­men­teni a nő éle­tét.

Hoz­zá­tar­to­zói ta­lál­ták meg egy 41 éves nő élet­te­len tes­tét a csa­ládi há­zá­ban. A hely­színre ki­ér­kező men­tők már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Káldi anyagyilkosság: Röhögve ment a bíróságra Krisztián

Káldi anyagyilkosság: Röhögve ment a bíróságra Krisztián

A fiú szé­les mo­sollyal fo­gadta a sajtó ér­ke­zé­sét a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

A fiú szé­les mo­sollyal fo­gadta a sajtó ér­ke­zé­sét a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

Káldi gyilkosság: anyák napi ünnepség után szúrta le anyját Krisztián

Káldi gyilkosság: anyák napi ünnepség után szúrta le anyját Krisztián

Pén­tekre vir­ra­dóra hol­tan ta­lál­tak egy hét­gyer­me­kes édes­anyát, 15 éves fiát élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Véres családi tragédia történt éjszaka Vas megyében

Véres családi tragédia történt éjszaka Vas megyében

Saját any­ját gyil­kolta meg egy férfi.

Saját fia bru­tá­lis módon gyil­kolta meg édes­any­ját az éj­szaka a Vas me­gyei Kál­don. A ha­tal­mas csa­ládi per­pat­var­ban a férfi test­vére is meg­se­be­sült.

Elképesztő magyarázattal állt elő a gyilkossággal vádolt Barbara

Elképesztő magyarázattal állt elő a gyilkossággal vádolt Barbara

Egy gyil­kos­sá­got és egy szán­dé­kos mér­ge­zést is a szám­lá­jára lehet írni.

Egy gyil­kos­sá­got és egy ko­rábbi szán­dé­kos mér­ge­zést is a ma­gyar asszony szám­lá­jára lehet írni.

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

Dráma a kórházban: betegtársa végzett az 5 gyermekes édesanyával

A brit nőt azért vágta fejbe a szo­ba­társa, mert hor­kolt.

A brit nőt azért vágta fejbe a szo­ba­társa, mert hor­kolt.

Csoportosan támadtak áldozatukra

Csoportosan támadtak áldozatukra, kegyetlen dolgokat műveltek a tettesek

Egy men­tá­li­san sé­rült em­bert kí­noz­tak ha­lálra nyolcan.

Egy men­tá­li­san sé­rült em­bert kí­noz­tak ha­lálra nyolcan. Bru­ta­li­tá­su­kat még vi­de­óra is vet­ték.

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

Borzalom az egri panelben:kizuhant egy férfi

A kö­zép­korú férfi a Rá­kó­czi útra esett.

A kö­zép­korú férfi egy gar­zon­ház­ból zu­hant ki. A Rá­kó­czi úton még hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Brutális kegyetlenség, ő ölte meg a nyolcéves sólyi kislányt

Brutális kegyetlenség, ő ölte meg a nyolcéves sólyi kislányt

Több mint szá­zan ke­res­ték az el­tűnt kis­lányt. Egy 16 éves fiút fo­gott el a rend­őr­ség, aki végül be­is­merte tet­tét.

Több mint szá­zan ke­res­ték az el­tűnt kis­lányt. Egy 16 éves fiút fo­gott el a rend­őr­ség, aki végül be­is­merte tet­tét.

Ez lesz a gyilkos futómadár sorsa

Ez lesz a gyilkos futómadár sorsa

A gyil­kos fu­tó­ma­da­rat az ál­do­zat többi 100 eg­zo­ti­kus ál­la­tá­val együtt bo­csát­ják ár­ve­résre szom­ba­ton - je­len­tette a Ga­i­nes­ville Sun című helyi lap.

A gyil­kos fu­tó­ma­da­rat az ál­do­zat többi 100 eg­zo­ti­kus ál­la­tá­val együtt bo­csát­ják ár­ve­résre szom­ba­ton - je­len­tette a Ga­i­nes­ville Sun című helyi lap.

Iszonyú! Körmenetbe hajtott a feldühödött rendőr

Körmenetbe hajtott a feldühödött rendőr

Leg­alább tíz ember vesz­tette éle­tét.

Leg­alább tíz ember vesz­tette éle­tét és har­min­can meg­sé­rül­tek az észak­ke­let-ni­gé­riai Gombe vá­ro­sá­ban, ahol egy rendőr haj­tott a hús­vé­tot ün­neplő menet tag­jai közé.

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki össze­ve­re­ke­dett egy másik em­ber­rel egy veszp­rémi szó­ra­ko­zó­he­lyen.

Most jött a hír: hajléktalanként, utcán gyilkolták meg a futballsztárt

Most jött a hír: hajléktalanként, utcán gyilkolták meg a futballsztárt

Ro­ma­rio ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak holt­tes­tét ta­lál­ták meg Sao Pa­u­ló­ban.

Gyá­szol a lab­da­rú­gó­vi­lág és a Vasco. Ro­ma­rio ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak holt­tes­tét ta­lál­ták meg Sao Pa­u­ló­ban.

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Unokájuk talált rájuk: idős házaspár az áldozat Forráskúton

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Szom­ba­ton tör­tént a csa­ládi tra­gé­dia. A férfi meg­gyil­kolta fe­le­sé­gét, majd ma­gá­val is vég­zett.

Helyszíni fotókat kaptunk: meggyilkoltak egy férfit Pesterzsébeten

Helyszíni fotókat kaptunk: meggyilkoltak egy férfit Pesterzsébeten

Egy ve­re­ke­dés fa­jult gyil­kos­sá­gig. A tet­test a hely­szí­nen el­fog­ták.

Egy ve­re­ke­dés fa­jult gyil­kos­sá­gig. A tet­test a hely­szí­nen el­fog­ták.

Elképesztő, mit hazudott a 2 éves kisfiút mellbe szúró bánhidai férfi

Beszámítható, de összevissza beszél a 2 éves kisfiút mellbe szúró férfi

Azt mondja, meg is foj­totta a me­ne­külő kisfiút, nem csak le­szúrta - össze­vissza be­szél a vár­pa­lo­tai gyil­kos.

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

Sokkot kapott az anyuka, lánya kegyetlen dolgokat művelt a testvérével

A 18 éves lány tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

A 18 éves lány tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból, és lehet, hogy mások vet­ték rá erre...

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a ször­nyű gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Egy 42 éves afgán mig­ránst gya­nú­sít a német rend­őr­ség.

Egy 42 éves afgán mig­ránst gya­nú­sít a német rend­őr­ség.

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Fel­adta magát, de azóta hall­gat...

Saját maga sé­tált be a né­met­or­szági Preetz­ben ta­lál­ható rend­őr­ségre egy 24 éves afgán mig­ráns, aki be­val­lotta, hogy nem sok­kal ko­ráb­ban meg­ölt egy nőt.

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

Megrázó részletek, ezért gyilkolta meg nagyapját az unoka

Szép pénzt nyert a 83 éves férfi.

A 83 éves sa­jó­szent­pé­teri férfi vér­ben úszó holt­tes­tét a fia ta­lálta meg. A tra­gé­dia kap­csán az ál­do­zat is­me­rőse nyi­lat­ko­zott, meg­lepő dol­go­kat mon­dott.

Kegyetlen vérfürdőt rendeztek migránsok Innsbruckban

Kegyetlen vérfürdőt rendeztek migránsok Innsbruckban

Az el­kö­ve­tők 20 év kö­rüli in­di­a­iak, az ál­do­zat pedig egy nemi erő­szak miatt el­ítélt pa­kisz­táni mig­ráns.

Olyan ke­gyet­len gyil­kos­ság rázta meg az auszt­riai Innsb­ru­ckot, hogy még a sokat lá­tott hely­szí­ne­lő­ket is meg­döb­ben­tett a lát­vány. Az el­kö­ve­tők 20 év kö­rüli in­di­a­iak, az ál­do­zat pedig egy nemi erő­szak miatt el­ítélt, el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű pa­kisz­táni mig­ráns.

Megszólalt a darabolós gyilkos testvére, döbbenetes részleteket árult el

Megszólalt a darabolós gyilkos testvére, döbbenetes részleteket árult el

A nő sok­kot ka­pott, ami­kor test­vére a rend­őrök­kel re­konst­ru­álta az ese­tet.

A nő sok­kot ka­pott, ami­kor test­vére a rend­őrök­kel re­konst­ru­álta az ese­tet.

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

A 16 ezer la­kosú Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki azt ál­lí­totta, hogy meg­ölt egy 36 éves nőt.

A 16 ezer la­kosú német kis­vá­ros, Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki azt ál­lí­totta, hogy az imént ölt meg egy 36 éves nőt. A hely­színre ér­ke­zett jár­őrök durva kül­sé­relmi nyo­mok­kal ta­lál­ták meg az élet­te­len tes­tet. A te­le­pü­lés lakói meg­döb­ben­tek és fél­nek.

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá. Fe­le­sége ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt.

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá. Fe­le­sége ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt.

Végzett a feleségével egy magyar férfi Spanyolországban

Végzett a feleségével egy magyar férfi Spanyolországban

Több kés­szú­rás­sal ölte meg ma­gyar pár­ját egy szin­tén ma­gyar férfi a spa­nyol­or­szági Ali­can­té­ban.

Több kés­szú­rás­sal ölte meg ma­gyar pár­ját egy szin­tén ma­gyar férfi a spa­nyol­or­szági Ali­can­té­ban.

Holttest a Népligetnél: Tart a helyszínelés, gyilkosság történhetett?

Holttest a Népligetnél: Tart a helyszínelés, gyilkosság történhetett?

A Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott az a férfi, aki rá­buk­kant kedd reg­gel a nép­li­geti holt­testre.

Egy nő holttestére bukkantak Bajmócon, törölközővel fojthatták meg

Egy nő holttestére bukkantak Bajmócon, törölközővel fojthatták meg

Hol­tan ta­lál­tak egy 46 éves nőt egy csa­ládi ház­ban, ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem tisz­tá­zot­tak.

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

A sztárt azon­nal kór­házba vit­ték, de ott be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. Két másik ember is meg­sé­rült, az ő ál­la­po­tuk sú­lyos.

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Ál­do­zata ha­lála előtt már sej­tette, hogy vé­gezni akar­nak vele. H. Bar­bara ál­lí­tása sze­rint hip­nó­zis alatt gyil­kolt.

Sokkoló dolgok derültek ki az élettársát feldaraboló Szilviáról

Sokkoló dolgok derültek ki az élettársát feldaraboló Szilviáról

A jász­la­dá­nyi nő ön­vé­de­lem­ből gyil­kolta meg pár­ját a csa­ládja sze­rint.

A jász­la­dá­nyi nő ön­vé­de­lem­ből gyil­kolta meg pár­ját a csa­ládja sze­rint.

Élettársa holttestét csonkította meg Szilvia, kiderült, hogy miért ölt

Élettársa holttestét csonkította meg Szilvia, kiderült, hogy miért ölt

A szom­szé­dok a tet­tes csa­lád­já­nak tá­vo­zá­sát kö­ve­te­lik.

A tet­tes csa­ládja egy éve köl­tö­zött Jász­la­dányba, de a szom­szé­dok máris a tá­vo­zá­su­kat kö­ve­te­lik.

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

A gyer­me­keit egye­dül ne­velő édes­apa és alig más­fél éves kis­lá­nya éle­tét vesz­tette a tűz­ben.

Ittas ál­la­pot­ban gyúj­totta rá egy apu­kára és három gyer­me­kére a házat egy férfi Me­ző­csá­ton. A két na­gyob­bik gyer­mek ki tu­dott me­ne­külni a lán­goló ház­ból, ám a gyer­me­keit egye­dül ne­velő édes­apa és alig más­fél éves kis­lá­nya éle­tét vesz­tette a tűz­ben.

Szörnyű tragédia Pándon: lapátnyéllel vertek halálra egy idős férfit

Szörnyű tragédia Pándon: lapátnyéllel vertek halálra egy idős férfit

Egy férfi má­szott be az idős Gyula há­zába és te­ke­tó­ria nél­kül ütni kezdte.

Egy férfi má­szott be az idős Gyula há­zába és te­ke­tó­ria nél­kül ütni kezdte.

Horrorgyilkosság a nyílt utcán: Kivégezte volt szerelmét Tibor

Horrorgyilkosság a nyílt utcán: Kivégezte volt szerelmét Tibor

Az asszony tes­tén 35 kés­szú­rás volt.

Az asszony tes­tén 35 kés­szú­rást ta­lál­tak, és mivel ezek el­szen­ve­dé­se­kor tu­da­tá­nál volt, vé­de­kezni is pró­bált, a férfi rend­kí­vül nagy szen­ve­dést oko­zott neki.

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

Drámai pillanatok: fájó dolgokat mondott a megölt Csenge édesanyja

A 17 éve­sen meg­ölt Csenge be­ke­re­te­zett ké­pé­vel je­lent meg a bí­ró­sá­gon az anya.

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

A hely­bé­liek re­mé­lik, hogy nem kö­zü­lük való volt a mé­szá­ros.

A hely­bé­liek re­mé­lik, hogy nem kö­zü­lük való volt a mé­szá­ros, hanem messzebb­ről vit­ték a híd alá az em­beri ma­rad­vá­nyo­kat.

Kiakadt nagybátyja megölése miatt a Michelin-csillagos sztárséf

Kiakadt nagybátyja megölése miatt a Michelin-csillagos sztárséf

A gya­nú­sí­tott egy török szár­ma­zású be­ván­dorló.

Né­met­or­szág­ban egy sztár­séf fa­kadt ki a saj­tó­nak, ami­ért nagy­bátyja ke­gyet­len gyil­ko­sát több mint egy év alatt sem si­ke­rült kézre ke­rí­teni a ha­tó­sá­gok­nak. A gya­nú­sí­tott egy török szár­ma­zású be­ván­dorló...

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fenyegető telefonokat kap a meggyilkolt szekszárdi kislány családja

Fur­csa te­le­fo­no­kat és ha­lá­los fe­nye­ge­té­se­ket kap a 6 éves Le­o­netta csa­ládja.

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Rettenetes nyomok borították a nő testét, az orvosok semmit sem tehettek

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség ál­do­zata lett a 43 éves nő, nem várt hely­ről jött a tá­ma­dás. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Megölte élettársát, majd felrobbantotta a házat egy férfi Rakaszon

Megölte élettársát, majd felrobbantotta a házat egy férfi Rakaszon

Csa­ládi konflik­tus köz­ben egy férfi meg­ölte élet­tár­sát, majd föld­gáz­zal fel­rob­ban­totta a házat.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: ezt mondta a kriminálpszichológus

Szekszárdi gyerekgyilkosság: ezt mondta a kriminálpszichológus

Kez­de­mé­nyezi az ügyész­ség a szek­szárdi gye­rek­gyil­kos­ság fel­té­te­le­zett tet­te­sé­nek, a 19 éves Da­ni­nak a le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Sokkot kapott az édesanya, amikor hazaérve meglátta 19 éves fiát

Sokkot kapott az édesanya, amikor hazaérve meglátta 19 éves fiát

A fiú ke­gyet­len gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

A fiú ke­gyet­len gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Fertő tavi gyilkosság: újabb brutális részletek a kannibál tettéről

Fertő tavi gyilkosság: újabb brutális részletek a kannibál tettéről

Az oszt­rák férfi élete során ren­ge­teg ször­nyű­sé­get kö­ve­tett el, de amit Zsu­zsan­ná­val mű­velt, az a leg­gyo­mor­for­ga­tóbb.

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben. A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Pánik az istentiszteleten! Allah akbart kiáltott a migráns

Pánik az istentiszteleten! Allah akbart kiáltott a migráns, majd többen futni kezdtek

Éppen egy mig­ráns által meg­ölt lányra em­lé­kez­tek.

Éppen egy mig­ráns által meg­ölt lányra em­lé­kez­tek.

Újabb megrázó részletek a szekszárdi gyermekgyilkosságról

Újabb részletek a szekszárdi gyermek-gyilkosságról

Vér­bosszút es­kü­dött annak az öt­éves kis­lány­nak a csa­ládja, akit pén­te­ken vas­cső­vel agyon­ver­tek.

Vér­bosszút es­kü­dött annak az öt­éves kis­lány­nak a csa­ládja, akit pén­te­ken vas­cső­vel agyon­ver­tek.

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Orbán meggyilkolását reméli az MSZP-s

Orbán Viktor meggyilkolását reméli az MSZP-s politikus

Holczer Lász­l­óné alig várja, hogy fi­zi­ka­i­lag meg­sem­mi­sít­sék Orbán Vik­tort.

A sal­gó­tar­jáni MSZP egyik har­cos külső bi­zott­sági tagja, Holczer Lász­l­óné alig várja, hogy fi­zi­ka­i­lag meg­sem­mi­sít­sék Orbán Vik­tort.

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

Ma 19 éve történt a borzalom: Brutálisan kivégezték a magyar színésznőt

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A szí­nésznő fia je­len­leg is élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­té­sét tölti a sze­gedi Csil­lag Bör­tön­ben, ahon­nan leg­ko­ráb­ban 2043-ban sza­ba­dul­hat.

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Halála után áll gyilkos bosszút haragosain egy kertész

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett szét.

Fi­gyel­mez­tet­ték egy német ker­tész is­me­rő­seit. A férfi a ha­lála előtt gyil­kos csap­dá­kat küld­he­tett szét.

Bicikliző fiatalok találtak rá a meggyilkolt férfira

Bicikliző fiatalok találtak rá az alsónadrágra vetkőztetett meggyilkolt férfira

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek.

Ke­gyet­len gyil­kos­tól ret­teg­nek a he­lyiek.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt meg a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel...

Brutális módon meggyilkolt két hajléktalant, évekig fog ülni a magyar fiú

Brutális módon meggyilkolt két hajléktalant, évekig fog ülni a magyar fiú

Hi­deg­vér­rel, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vert ha­lálra két haj­lék­ta­lant az utcán.

Hi­deg­vér­rel, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal vert ha­lálra két haj­lék­ta­lant az utcán egy ta­ta­bá­nyai fi­a­tal. M. Apolló. Tette után nem za­var­tatta magát, ha­za­ment, meg­va­cso­rá­zott és le­fe­küdt aludni. Az ügy el­ső­fokú íté­le­tét sú­lyos­bí­totta a bí­ró­ság.