CÍMKE: 'gyilkosság'

Tanúk állítják: a porschés gyilkos Gábor csodákat tett a kórházban

Tanúk állítják: a porschés gyilkos Gábor csodákat tett a kórházban

Cso­dás erőt tu­laj­do­ní­ta­nak kö­ve­tői a porsc­hés gyil­kos­ként el­hí­re­sült Sz. Gá­bor­nak.

Düh és gyász Bécsújhelyen a 16 éves lány meggyilkolása miatt

Düh és gyász Bécsújhelyen a 16 éves lány meggyilkolása miatt

Mint­egy 700 ember gyűlt össze a mig­ránserő­szak ellen til­ta­kozva.

Mint­egy 700 ember gyűlt össze a hét­vé­gén Bé­cs­új­hely ut­cáin...

Elképesztő: ezért akarta megöletni szüleit a 19 éves Fejér megyei fiú

Elképesztő: ezért akarta megöletni szüleit a 19 éves Fejér megyei fiú

El­szo­mo­rító, hogy ilyen tettre lett volna képes a szü­lei ellen.

El­szo­mo­rító, hogy ilyen tettre lett volna képes a szü­lei ellen a Fejér me­gyei fi­a­tal.

Kábellel fojtotta meg az anyát a férfi

Kábellel fojtotta meg a négygyermekes anyát a féltékeny férfi

A nő úgy dön­tött, hogy ael­hagyja ba­rát­ját.

A nő úgy dön­tött, hogy az ál­landó bán­tal­ma­zá­sok miatt el­hagyja ba­rát­ját, aki ezen na­gyon fel­húzta magát.

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

A ki­csit haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott or­vost.

A ki­csit haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott or­vost.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Egy 37 éves nőt tar­tóz­tat­tak le.

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

25 késszúrással végzett a színész unokájával - ez vár most a férfira

25 késszúrással végzett a színész unokájával a volt barátja - ez vár most a férfira

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Húsz évet ka­pott Mor­gan Fre­e­man uno­ká­já­nak gyil­kosa.

Parkolás miatt szúrtak halálra egy 48 éves nőt

Parkolás miatt szúrtak halálra egy 48 éves nőt

Le­tar­tóz­ta­tott ked­den a Bihar me­gyei a rend­őr­ség egy 19 éves fi­a­talt, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­ölt egy nőt, ami­ért a háza elé par­kolt.

Le­tar­tóz­ta­tott ked­den a rend­őr­ség egy 19 éves fi­a­talt, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy meg­ölt egy nőt, ami­ért a háza elé par­kolt.

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Em­ber­ölés gya­nú­já­val ül elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban egy 23 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Jé­ná­ban.

Megszólalt az édesanya, megrázó részleteket mesélt a káptalanfai vérengzésről

Megszólalt az édesanya, megrázó részleteket mesélt a káptalanfai vérengzésről

Meg­rázó rész­le­tes­ség­gel be­szélt.

A halál tor­ká­ból meg­me­ne­külő nő meg­rázó rész­le­tes­ség­gel be­szélt a vér­für­dő­ről.

Afrikai bevándorlók borították vérbe a bécsi főpályaudvart

Afrikai bevándorlók borították vérbe a bécsi főpályaudvart

Kedd haj­nal­ban egy 25 éves nő vesz­tette éle­tét a bécsi fő­pá­lya­ud­va­ron. Az ál­do­zat fi­vére vég­zett a nővel.

Kedd haj­nal­ban egy 25 éves nő vesz­tette éle­tét a bécsi fő­pá­lya­ud­va­ron. A rend­őr­ség köz­lése sze­rint az ál­do­zat fi­vére vég­zett a nővel, akit egy Af­ri­ká­ból szár­mazó, spa­nyol ál­lam­pol­gár­ságú, de Bécs­ben élő férfi­ként azo­no­sí­tot­tak.

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Az 56 éves férfi Bécs­ben élt 22 éves ma­gyar sze­rel­mé­vel.

Az 56 éves férfi Bécs­ben élt 22 éves ma­gyar sze­rel­mé­vel.

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Kritikus a fejbe lőtt magyar kislány állapota

Az egyik sé­rült már ha­za­ment.

Hét­vé­gén saját fe­le­lős­sé­gére ha­za­ment a kór­ház­ból a múlt heti káp­ta­lan­fai mé­szár­lás egyik sé­rültje. Az édes­anyára több­ször is rá­lőtt az oszt­rák tá­madó.

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig.

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig és a hi­va­ta­los nyelve most is a fran­cia.

Megölte a házaspárt, hogy elrabolhassa 13 éves lányukat

Megölte a házaspárt, hogy elrabolhassa 13 éves lányukat

Vádat emel­tek a férfi ellen.

Vádat emel­tek a férfi ellen, aki három hó­nap­pal ez­előtt meg­gyil­kolt egy há­zas­párt, majd el­ra­bolta a 13 éves kis­lá­nyu­kat az ame­ri­kai Wis­con­sin ál­lam­ban.

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

Káptalanfai gyilkosság: 3 éves kislányt lőtt fejbe az őrjöngő osztrák

Az oszt­rák férfi csü­tör­tök este tá­madt a csa­ládra.

Az oszt­rák férfi csü­tör­tök este tá­madt a csa­ládra.

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Megjöttek az első helyszíni fotók a Káptalanfán történt mészárlásról

Egy oszt­rák férfi je­lent meg élet­társa szü­le­i­nél, ahol lö­völ­dözni kez­dett.

Egy oszt­rák férfi je­lent meg élet­társa szü­le­i­nél, ahol fel­fog­ha­tat­lan dol­go­kat mű­velt.

Családi horror az örökségért: durva, mit művelt 4 millió dollárért a férj

Családi horror az örökségért: durva, mit művelt 4 millió dollárért a férj

Hát­bor­zon­gató gyil­kos­ság tör­tént. A pénz­éhes és ke­gyet­len apa 9 éves kis­lá­nyára akarta fogni a bűn­cse­lek­ményt.

Időzített bomba volt a feleségét leszúró fanatikus iszlamista

Időzített bomba volt a feleségét leszúró fanatikus iszlamista

A szom­szé­do­kat sok­kolta az eset.

A szom­széd nő azt me­sélte, hogy sok­kos ál­la­pot­ban van, mert már több­ször je­lezte, hogy va­lami nagy baj fog tör­ténni.

Fordulat a sólyi gyermekgyilkosság ügyében

Fordulat a sólyi gyermekgyilkosság ügyében

A gya­nú­sí­tott sűrűn vál­toz­tatja val­lo­má­sát, ezért már csak­nem egy éve tart a nyo­mo­zás a bru­tá­lis gyer­mek­gyil­kos­sági ügy­ben.

A gya­nú­sí­tott sűrűn vál­toz­tatja val­lo­má­sát, ezért már csak­nem egy éve tart a nyo­mo­zás a bru­tá­lis gyer­mek­gyil­kos­sági ügy­ben. Ki­hall­gat­ták a 8 éves ko­rá­ban meg­gyil­kolt H. Ad­ri­enn test­vé­rét is a rend­őrök, és DNS-min­tát is vet­tek tőle. Sok évre bör­tönbe ke­rül­het a gya­nú­sí­tott.

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal nem hagyta magát, fé­le­lem­ből cse­le­ke­dett. So­káig nem ér­tet­ték, hogy ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe ke­rült.

Halott babával ment a McDonald'sba a dada, ezután jött a sokk

Halott babával ment a McDonald'sba a dada, ezután jött a sokk

Sap­kát hú­zott a kicsi fe­jére...

A ke­gyet­len baby­sit­ter sap­kát hú­zott a kicsi fe­jére, hogy el­rejtse a gyil­kos­ság nyo­mait.

Megrázó, az egész családdal végezni akar a békásmegyeri óvónő gyilkosa

Megrázó, az egész családdal végezni akar a békásmegyeri óvónő gyilkosa

Még a bör­tön­ből is fe­nye­geti a csa­lá­dot.

Még a bör­tön­ből is fe­nye­geti a csa­lá­dot, nem tett le arról, hogy min­den­ki­vel vé­gez­zen.

Négygyermekes anya holttestét találták meg egy autóban

Négygyermekes anya holttestét találták meg egy autóban

Egy apa a 12 éves fi­á­val vég­zett az asszonnyal.

Egy apa a 12 éves fi­á­val vég­zett az asszonnyal.

Kegyetlenül végzett a háromgyerekes anya az érdi tanár házaspárral

Kegyetlenül végzett a háromgyerekes anya az érdi tanár házaspárral

Dió­törő ka­la­páccsal verte agyon az idős há­zas­párt, mert nem akar­tak pénzt adni neki. Íté­let vár­ható a nő ügyé­ben.

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Rossz vége lett a bu­li­nak At­lan­tá­ban...

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Szívszorító karácsony: a meggyilkolt Adrienn családja a temetőben állított fát

Szívszorító karácsony: a meggyilkolt Adrienn családja a temetőben állított fát

A nyolc­éves Ad­ri­enn idén má­jus­ban bru­tá­lis gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Ad­ri­enn bru­tá­lis gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Most érkezett: gyilkosság történt Miskolcon

Hol­tan ta­lál­tak egy 70 éves férfit.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan a 70 éves férfit. Meg­kez­dő­dött a hely­színi szemle, meg­ala­po­zott a gyanú, hogy a férfi ha­lá­lát ide­gen­ke­zű­ség okozta.

Válogatás nélkül ölt a szabadkai férfi: cellatársa vallott a vajdasági mészárosról

Válogatás nélkül ölt a szabadkai férfi: cellatársa vallott a vajdasági mészárosról

A rá­csok mö­gött nő­sülne az öt ember ha­lá­láért fe­le­lős vaj­da­sági mé­szá­ros - ál­lítja egy benn­fen­tes.

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Az oszt­rák ha­tó­sá­gok egy 37 éves szír mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ka­rá­csony­kor meg­ölte 23 éves fe­le­sé­gét.

A ha­tó­sá­gok egy 37 éves szír mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ka­rá­csony­kor meg­ölte 23 éves fe­le­sé­gét.

A rendőröket is megrázta az eset: két gyerek holttestére bukkantak a kertben

A rendőröket is megrázta az eset: két gyerek holttestére bukkantak a kertben

Egy test­vér­pár holt­tes­tére buk­kan­tak egy áru­házi Mi­ku­lás kert­jé­ben.

Egy test­vér­pár holt­tes­tére buk­kan­tak.

Csepeli vérfürdő: Egyetlen vágással végezte ki anyját Krisztián

Csepeli vérfürdő: Egyetlen vágással végezte ki anyját Krisztián

A férfi édes­anyja holt­teste mel­lett ül­he­tett órá­kig, bor­zon­gató nyu­ga­lom­ban várta a zsa­ru­kat.

Eltérítette a buszt, gyalogosok közé hajtott a kínai ámokfutó

Eltérítette a buszt, gyalogosok közé hajtott a kínai ámokfutó

Egy kés­sel fel­fegy­ver­zett férfi el­té­rí­tett egy buszt Kí­ná­ban.

Egy kés­sel fel­fegy­ver­zett férfi el­té­rí­tett egy buszt Kí­ná­ban.

Naponta gyilkossággal fenyegetőzik az iskola réme!

Naponta gyilkossággal fenyegetőzik az iskola réme!

A cse­csen fiú mind­össze 13 éves, ugyan­ak­kor már több tan­in­té­ze­tet is meg­járt.

A cse­csen fiú mind­össze 13 éves, ugyan­ak­kor már több tan­in­té­ze­tet is meg­járt. A rend­őr­ség te­he­tet­len...

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik.

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik. Az oszt­rák ha­tó­sá­gok a kis­lány csa­lád­já­nak bosszú­já­tól tar­ta­nak.

Felfoghatatlan magyarázattal állt elő az anya, brutálisan végezte ki gyermekét

Felfoghatatlan magyarázattal állt elő az anya, brutálisan végezte ki gyermekét

A másik gye­re­ket sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­ták meg a szom­szé­dok a gyil­kos­ság után. Az asszony tel­je­sen be­szá­mít­ha­tat­lan volt.

Hátborzongató részletek: Így ölte meg fia Natáliát

Hátborzongató részletek: Így ölte meg fia Natáliát

A ri­post.hu is be­szá­molt arról, hogy egy hete tra­gi­kus eset tör­tént: egy fiú ke­gyet­len módon vég­zett any­já­val.

A ri­post.hu is be­szá­molt arról, hogy egy hete tra­gi­kus eset tör­tént: egy fiú ke­gyet­len módon vég­zett any­já­val.

Most kaptuk a hírt: kegyetlen gyilkosság Városföldön, idős nő holttestére bukkantak

Most kaptuk a hírt: kegyetlen gyilkosság Városföldön, idős nő holttestére bukkantak

Az élet­társa vég­zett az idős asszonnyal a gyanú sze­rint.

Az élet­társa vég­zett az idős asszonnyal a gyanú sze­rint.

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a tinit.

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a 19 éves ba­rát­nő­jét ki­végző Újlak utcai tinit.

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

A rend­őrök sze­rint gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok abból in­dul­nak ki, hogy a 2 éves gyer­mek bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett. Egye­lőre min­den jel arra utal, hogy az édes­anyja lehet az el­kö­vető.

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. Úgy tudni, Bécsbe me­ne­kült.

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. Úgy tudni, Bécsbe me­ne­kült.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyilkosságok derülhetnek ki

Gyil­kos­sá­gok sora ol­dód­hat meg, ha hi­te­les­nek bi­zo­nyul egy tanú, aki a bör­tön­ben kez­dett el be­szélni.

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Ezt mondta a halottlátó az eltűnt villanyszerelők ügyében

Az összes követ meg­moz­gatja a rend­őr­ség.

Az összes követ meg­moz­gatja a rend­őr­ség, hogy elő­ke­rítse a vil­lany­sze­re­lő­ket.

Megölte szomszédját, mert az túl sokat panaszkodott a hangoskodásra

Megölte szomszédját, mert az túl sokat panaszkodott a hangoskodásra

A két szom­széd már több­ször is ko­moly vi­tába ke­rült egy­más­sal, de erre a ször­nyű tra­gé­di­ára senki sem szá­mí­tott.

Exkluzív, nyilatkozott a Ripostnak az ózdi családirtó húga

Exkluzív, nyilatkozott a Ripostnak az ózdi családirtó húga

Exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak a ket­tős gyil­kos test­vére. Min­den­kép­pen be­szélni akar a tet­tes­sel.

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

Fordulat: újabb gyilkosságtól tartanak a VV Fanni-ügyben

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

B. Lász­ló­nak, a fel­té­te­le­zett tet­tes­nek egy­előre esé­lye sincs a sza­ba­du­lásra, ugyanis ki­bő­ví­tet­ték le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak in­do­kait.

Elütött, majd megfojtott egy fiatal nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Elütött, majd megfojtott egy ónőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Dön­tött a bí­ró­ság.

A mint­egy 15 per­cen át tartó ful­la­dás kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett esete az em­ber­ölés­nek.

Saját húgát is megölte volna az ózdi családirtó

Elképesztő fordulat, saját húgát is megölte volna az ózdi családirtó

A gyil­kos test­vére be­szél a Ri­post-nak.

Bor­zasztó rész­le­tekre de­rült fény az Ózdon tör­tént ke­gyet­len ket­tős gyil­kos­ság ügyé­ben!

A legelvetemültebb tetteseket is szóra bírja a "döglött ügyek" nyomozója

A legelvetemültebb tetteseket is szóra bírja a "döglött ügyek" nyomozója

"Dög­lött ügyek fő­osz­tá­lya" - így em­le­ge­tik azt az egy­sé­get, amit Pe­tőfi At­tila rendőr ve­zér­őr­nagy vezet.

Korábban is előállították már a 17 éves lány gyilkosát

Korábban is előállították már a 17 éves lány gyilkosát

A 17 éves Elma C. éle­té­nek utolsó órái egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő flört­tel tel­tek.

A 17 éves Elma C. éle­té­nek utolsó órái egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő flört­tel tel­tek. Egy Sankt Au­gus­tin­ban lévő bár­ban ugyanis meg­is­mer­ke­dett a 19 éves ke­nyai szü­le­tésű Brian S.-szel. Az is­mer­ke­dés­ből vita lett, a vi­tá­ból pedig erő­szak.

Szükségszállón találták meg az eltűnt 17 éves lány holttestét

Szükségszállón találták meg az eltűnt 17 éves lány holttestét

Egy Sankt Au­gus­tin­ban élő há­zas­pár múlt pén­te­ken je­len­tette a rend­őr­sé­gen, hogy el­tűnt a 17 éves lá­nyuk.

Egy Sankt Au­gus­tin­ban élő há­zas­pár múlt pén­te­ken je­len­tette a rend­őr­sé­gen, hogy el­tűnt a 17 éves lá­nyuk. A helyi ha­tó­sá­gok nagy erők­kel kezd­ték ke­resni, végül két nap­pal ké­sőbb ta­lál­ták meg a holt­tes­tét a helyi me­ne­kült­szál­lón el­rejtve.

Megszólalt a rendőrség

Megszólalt a rendőrség az eltűnt villanyszerelők ügyében

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét

Már nem egy, hanem két ember meg­ölé­sé­vel gya­nú­sít­ják É. Imrét. A ha­tó­ság re­a­gált a Ri­post­nak.

Szörnyű gyilkosság: feldarabolta barátját Miklós

Szörnyű gyilkosság: feldarabolta barátját Miklós

Azt hitte, ba­rátja föl­dön­kí­vüli.

A 62 éves Mik­lós azt hitte, ba­rátja föl­dön­kí­vüli, ezért le­fe­jezte és fel­da­ra­bolta.

Brutális kivégzés Újpalotán: hidegvérű bérgyilkos ölhette meg a férfit

Brutális kivégzés Újpalotán: hidegvérű bérgyilkos ölhette meg a férfit

A Pólus Cen­ter be­vá­sárló köz­pont par­ko­lója mö­götti pa­tak­ban ta­lál­ták meg a férfi holt­tes­tét.

Rendőrök őrzik kórházi ágyán az ózdi mészárost

Rendőrök őrzik kórházi ágyán az ózdi mészárost

El­ké­pesztő fej­le­mény.

Hi­he­tet­len, ho­gyan akart vé­gezni az egész csa­lád­dal az a férfi, akit je­len­leg is kór­ház­ban ápol­nak. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben.

Kegyetlenül végzett az idős tanár házaspárral az érdi családanya

Kegyetlenül végzett az idős tanár házaspárral az érdi családanya

Dió­törő ka­la­páccsal vé­gezte ki a nyug­dí­ja­so­kat az érdi csa­lád­anya.

Dió­törő ka­la­páccsal vé­gezte ki a nyug­dí­ja­so­kat az érdi csa­lád­anya.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte, aki eddig a hát­térbe hú­zódva várta a nyo­mo­zás ered­mé­nyét.

Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

Sorozatgyilkosság? Elképesztő fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében

El­ké­pesztő rész­le­tek...

Nagy for­du­la­tot vett a Győr kör­nyé­kén el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye: elő­ke­rült egy három éve ke­re­sett autó...

Brutális gyilkosság áldozata lett egy 49 éves férfi

Brutális gyilkosság áldozata lett egy 49 éves férfi Beregszászon

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható férfit.

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható férfit.

Mindent elárul a szemtanú: halott fiai mellé zárta az anyát az ózdi gyilkos

Mindent elárul a szemtanú: halott fiai mellé zárta az anyát az ózdi gyilkos

Me­gölte And­rea két fiát, majd be­zárta az asszonyt a házba.

Me­gölte And­rea két fiát, majd be­zárta az asszonyt a házba, a holt­tes­tek­kel együtt.

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

A Ri­post meg­tudta a kör­nyék­be­li­ek­től.

A Ri­post meg­tudta, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát és kis híján ha­lálra ké­selte élet­tár­sát.

Vérfagyasztó gyilkosságba torkollt a borozgatás Szatmárban

Vérfagyasztó gyilkosságba torkollt a borozgatás Szatmárban

Ke­gyet­len gyil­kos­ság tör­tént Szat­már­ban. Egy 62 éves férfi előbb meg­ké­selte 84 éves is­me­rő­sét, majd le­vágta a fejét.

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg a csomagtartóban talált édesanyát

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg az autó csomagtartójában talált fiatal édesanyát

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val a cso­mag­tar­tó­ban a holt­tes­tet a férfi.

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val au­tóka cso­mag­tar­tó­já­ban a fi­a­tal édes­anya holt­tes­tet a 42 éves férfi. A nőt az­után ta­lál­ták meg a rend­őrök, hogy a férfit el­fog­ták, mert a ha­tó­ság gya­núja sze­rint mást is meg­ké­selt...

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént.

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént.

Békásmegyeri gyilkos: A bíróság elrendelte a letartóztatását

Békásmegyeri gyilkos: A bíróság elrendelte a letartóztatását

Előre meg­fon­tolt szán­dék­kal ölt.

A vég­zés sze­rint meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható azzal, hogy előre meg­fon­tolt szán­dék­kal több lö­vés­sel meg­ölte saját lánya élet­tár­sá­nak any­ját.

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

Egy iga­zán ke­gyet­len gyil­kos­ság sok­kolta egész Auszt­riát a hét­vé­gén. Egy 21 éves oszt­rák férfi az ál­do­zat, aki Innsb­ruck­ban bu­li­zott ba­rá­ta­i­val.

Egy iga­zán ke­gyet­len gyil­kos­ság sok­kolta egész Auszt­riát a hét­vé­gén. Egy 21 éves oszt­rák férfi az ál­do­zat, aki Innsb­ruck­ban bu­li­zott ba­rá­ta­i­val. A nyo­mo­zás je­len­legi ál­lása sze­rint egy 24 éves afgán mig­ráns szúr­hatta há­tul­ról nya­kon az oszt­rák fi­a­talt.