CÍMKE: 'gyilkosság'
FRISS HÍREK

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal.

Rettenetes látvány, megrendítő, mire bukkantak a sivatagban

Rettenetes látvány, megrendítő, mire bukkantak a sivatagban

Senki sem gon­dolta, hogy a ki­et­len te­rü­let ilyen bor­zal­mak hely­színe le­he­tett.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

A szom­szé­dok sze­rint ször­nyű ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gé­diát.

A szom­szé­dok sze­rint ször­nyű ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű vitát Kas­sán.

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

Mindent elmond a szemtanú: így vágta át sógora nyakát Sándor a fesztiválon

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet..."

"Még ma­gá­nál volt egy ideig, fo­ko­za­to­san szállt ki be­lőle az élet. Ami­kor hir­te­len könnyebb lett a feje, tud­tam, hogy meg­halt..."- mondta a szem­tanú.

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Durva, hogy bukott le a négyszeres gyilkos krimiíró

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót. Ki­de­rült, hogy 23 éve meg­gyil­kolt négy em­bert.

Ha­lálra ítél­tek egy híres kri­mi­írót. Ki­de­rült, hogy 23 éve meg­gyil­kolt négy em­bert.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről egy rokon is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Egész Nor­vé­giát le­döb­ben­tette az a jú­lius kö­ze­pén tör­tént gyil­kos­ság, amit egy 17 éves afgán fi­a­tal kö­ve­tett el.

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Családi tragédia, veje ölte meg az őrbottyáni asszony szerelmét

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Aranka sze­rint a pár­já­val egyet­len ütés­sel vég­zett a veje, ám a csa­lád többi tagja erre egé­szen más­ként em­lé­ke­zik.

Meg akarták késelni Pásztor Annát: "Megöllek téged és a családtagjaidat is"

Meg akarták késelni Pásztor Annát: "Megöllek téged és a családtagjaidat is"

Az éne­kes­nőt meg akarta ölni egy el­me­be­teg férfi.

Az éne­kes­nőt meg akarta ölni egy el­me­be­teg férfi.

Döbbenetes vallomást tett John Lennon gyilkosának felesége

Döbbenetes vallomást tett John Lennon gyilkosának felesége

Közel 40 éves titok de­rült ki a me­rény­let­ről. Olyan dol­go­kat árult el, amik­ről eddig senki nem tu­dott.

Közel 40 éves titok de­rült ki a me­rény­let­ről. Olyan dol­go­kat árult el, amik­ről eddig senki nem tu­dott.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Ér­demi vál­to­zás tör­tént az ügyé­ben.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Egy szak­értő me­rész ki­je­len­tést tett.

Már szá­mos fel­té­te­le­zés lá­tott nap­vi­lá­got a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban, de egy szak­értő most me­rész ki­je­len­tést tett.

Helyszíni fotó jött, nem tudták megmenteni a kapuvári áldozatot

Helyszíni fotó jött, nem tudták megmenteni a kapuvári fojtogató áldozatát

A nőt élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de ott már nem te­het­tek érte sem­mit.

Kiengedték a börtönből a Marian Cozma halála miatt elítélt Sztojkát

Kiengedték a börtönből a Marian Cozma halála miatt elítélt Sztojkát

Bu­li­val ün­ne­pel­ték ro­ko­nai és ba­rá­tai Sz­tojka Ivánt, aki négy évvel előbb sza­ba­dult, a férfi új BMW-t is ka­pott...

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Egész Né­met­or­szág arról a drez­dai csa­ládi drá­má­ról be­szél, ami szom­ba­ton rázta meg a fél­mil­lió la­kosú vá­rost.

Egész Né­met­or­szág arról a drez­dai csa­ládi drá­má­ról be­szél, ami szom­ba­ton rázta meg a nagy­vá­rost.

Pornó nézés miatt halt meg egy férfi

Pornó nézés miatt halt meg egy férfi

A fe­le­sége lőtte le. A nő be­so­kallt, mert a férje sok por­nót né­zett.

A fe­le­sége lőtte le. A nő be­so­kallt, mert a férje sok por­nót né­zett.

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Így reagált Marian Cozma apja a fia támadójának szabadulására

Ki­lenc év telt el Ma­rian Cozma ha­lála óta. A múlt héten ha­za­en­ged­ték az egyik fe­le­lőst, Sz­tojka Ivánt jó ma­ga­vi­se­lete miatt.

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki az inárcsi gyilkosságról

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki az inárcsi gyilkosságról

Újabb döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árul­tak el a nyo­mo­zást ve­zető rend­őrök arról, ho­gyan ölték meg a csa­lád­se­gí­tőt...

Újabb döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árul­tak el a rend­őrök arról, ho­gyan ölték meg a csa­lád­se­gí­tőt...

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

A rendőrök se értik, gyanús körülmények között halt meg a népszerű orvos

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Bi­cik­lire szállt, majd egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban hol­tan esett össze.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ki­vé­gezte...

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

A flo­ri­dai Sa­ra­so­tá­ban, a gyanú sze­rint saját férje vég­zett ki egy 47 éves ma­gyar nőt. S. Blanka holt­tes­tét a lánya fe­dezte fel.

Közölte a rendőrség: holtan találtak egy tinilányt, borzalmas nyom volt a testén

Közölte a rendőrség: holtan találtak egy tinilányt, borzalmas nyom volt a testén

A lány ba­rátja ri­asz­totta a rend­őrö­ket, de aztán for­du­la­tot vett a nyo­mo­zás.

A lány ba­rátja ri­asz­totta a rend­őrö­ket, de aztán meg­rázó for­du­la­tot vett a nyo­mo­zás.

Leszúrt egy norvég bolti eladót egy afgán tinédzser!

Leszúrt egy norvég bolti eladót egy afgán tinédzser!

Volt már mo­lesz­tá­lási ügye is a ka­masz­nak, aki 2015-ben kí­sérő nél­küli gyer­mek be­ván­dor­ló­ként ér­ke­zett Nor­vé­gi­ába.

Volt már mo­lesz­tá­lási ügye is a ka­masz­nak, aki 2015-ben kí­sérő nél­küli gyer­mek be­ván­dor­ló­ként ér­ke­zett Nor­vé­gi­ába.

Fejlemények az inárcsi gyilkossággal kapcsolatban, ez vár a tettesre

Fejlemények az inárcsi gyilkossággal kapcsolatban, ez vár a tettesre

A csa­lád­se­gí­tőt meg­ölő férfi akár élet­fogy­tig tartó bör­tönt is kap­hat iszo­nya­tos tet­téért.

Igazi hős volt a meggyilkolt inárcsi családsegítő

Igazi hős volt a meggyilkolt inárcsi családsegítő

Mé­cse­sek min­den­hol...

Mé­cse­sek bo­rít­ják a csa­lád­se­gítő elő­te­rét: egész Inárcs meg­ren­dült V.-T. And­rea tra­gi­kus ha­lál­híre hal­la­tán. Szív­szo­rító em­lé­kek kö­vet­kez­nek.

Most közölte a hatóság: változás történt az inárcsi gyilkossági ügyben

Most közölte a hatóság: változás történt az inárcsi gyilkossági ügyben

A 61 éves inár­csi férfi sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

A 61 éves inár­csi férfi sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat, mi­u­tán bru­tá­lis gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el a hi­va­tal­ban.

Vérfürdő a lépcsőházban: féltékenységből ölt a kegyetlen exbarát

Vérfürdő a lépcsőházban: féltékenységből ölt a kegyetlen exbarát

Ko­ráb­ban is rend­sze­re­sen bán­tal­mazta ba­rát­nő­jét a gyil­kos.

Egy év tíz hó­na­pos fel­füg­gesz­tett bör­tönre ítél­ték idén áp­ri­lis­ban azt a török férfit, aki akkor meg­ütötte és foj­to­gatta ba­rát­nő­jét. A nő ezt kö­ve­tően sza­kí­tott pár­já­val, aki nem tudta ezt fel­dol­gozni, és agyon­szúrta egy­kori ked­ve­sét.

Fájdalmas dolgokat mondott az inárcson meggyilkolt családsegítő lánya

Fájdalmas dolgokat mondott az inárcson meggyilkolt családsegítő lánya

At­tila négy gye­re­ket ne­velt, ki akar­ták la­kol­tatni, ezért ölt..

At­tila négy gye­re­ket ne­velt, ki akar­ták la­kol­tatni, ezért ölte meg az inár­csi csa­lád­se­gíí­tő­ben dol­gozó asszonyt. And­re­á­nak három gyer­meke ma­radt anya nél­kül...

Rettenetes részleteket tudtunk meg az inárcsi gyilkosságról

Rettenetes részleteket tudtunk meg az inárcsi gyilkosságról

A Ri­post a hely­szí­nen járt!

Egy 61 éves csa­lád­apa kés­sel ron­tott be az inár­csi csa­lád­se­gí­tőbe teg­nap reg­gel, és ott meg­gyil­kolta az ügy­in­té­zőt.

Döbbenetes fotók, így ravatalozták fel a meggyilkolt tinit

Döbbenetes fotók, így ravatalozták fel a meggyilkolt tinit

Ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben lőt­ték agyon.

Ba­rá­tai és a gyá­szoló ro­ko­nok olyan bi­zarr meg­em­lé­ke­zést szer­vez­tek neki, ami­lyet még éle­ted­ben nem lát­tál!

Interneten megismerte, majd megölte

Interneten megismerte, majd megölte a budapesti nőt - Videó

Anyagi hely­zete miatt tette.

Elő­ször fel­mérte a nő anyagi hely­ze­tét, majd a nem várt pil­la­nat­ban le­csa­pott rá.

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

A 24 éves Fanni csa­ládja igyek­szik fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get, és meg­fej­teni a rej­télyt: ki, miért és ho­gyan öl­hette meg a lányt.

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

Győri emberrablás: Szlovák milliárdoshoz vezetnek a szálak

Egy szlo­vák mil­li­ár­dos volt a fő­nöke annak a férfi­nak, akit Má­csik Zol­tán el­tű­nése miatt gya­nú­sí­ta­nak.

Egy szlo­vák mil­li­ár­dos volt a fő­nöke annak a férfi­nak, akit Má­csik Zol­tán el­tű­nése miatt gya­nú­sí­ta­nak.

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Ha­vad­tői Sá­muel me­sélt a tra­gé­di­á­ról.

Ha­vad­tői Sá­muel, vagy ahogy min­den­hol is­me­rik, Sam Ha­vad­toy sosem tit­kolta, hogy ren­ge­te­get kö­szön­het egy­kori élet­tár­sá­nak, Yoko Ono­nak.

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak a tit­kos nap­lóra. A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül.

A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül. Min­den volt benne: sze­xu­á­lis tör­té­net és po­zi­tú­rák ecse­te­lése, gye­rek­gyil­kos­ság és val­lási tör­té­ne­tek.

Döntöttek a 84 éves asszony gyilkosának a sorsáról

Döntöttek a 84 éves asszony gyilkosának a sorsáról

Zagy­va­ré­ka­son hamar el­ter­jedt a gyil­kos­ság híre, min­denki saj­nálja a ked­ves Magdi nénit.

Zagy­va­ré­ka­son szinte min­denki ismer min­den­kit. Hamar el­ter­jedt a gyil­kos­ság híre, min­denki saj­nálta a ked­ves Magdi nénit.

Zagyvarékasi gyilkosság, durva részletek derültek ki

Zagyvarékasi gyilkosság, durva részletek derültek ki

Mesél a szom­széd...

Kí­mé­let­len tá­ma­dás érte Magdi nénit, a mo­soly­gós, ba­rát­sá­gos, csupa szív nyug­dí­jast Zagy­va­ré­ka­son. A 84 éves Fá­bián Im­ré­né­vel ott­ho­ná­ban vé­gez­tek.

Tinilány talált rá a meggyilkolt Magdolnára, rettenetes, amit látott

Tinilány talált rá a kegyetlenül meggyilkolt Magdolnára, rettenetes, amit látott

Nyári mun­kát vál­lalt, az ebé­det vitte ki Mag­di­ká­nak az a ti­ni­lány, aki rá­ta­lált a 83 éves asszony holt­tes­tére..

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Ma­rika nem tu­dott mást tenni, kést ra­ga­dott, és szúrt...

Ma­rika nem tu­dott mást tenni, kést ra­ga­dott, és szúrt. Párja, At­tila ál­lí­tó­lag bán­totta és foj­to­gatta. Az egé­szet vé­gig­nézte három gyer­me­kük...

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Rákbetegsége miatt vallott a szemtanú: Ő ölte meg a legendás zenészt?

Végre tisz­tá­zód­hat a rej­té­lyes gyil­kos­sági ügy.

Tisz­tá­zód­hat a gyil­kos­sági ügy. Tupac ra­jon­gói kö­ve­te­lik, hogy a rend­őr­ség nyissa meg a nyo­mo­zást.

Sokkoló, megöltek egy idős asszonyt Zagyvarékason

Sokkoló, megöltek egy idős asszonyt Zagyvarékason

Hol­tan ta­lál­ták...

A Jász-Nagy­kun-Szol­nok Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság em­ber­ölés bűn­tett el­kö­ve­tése miatt nyo­moz. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról a gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val..

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

Helyszíni fotó jött: rettenetes tragédia történt éjjel Budapesten

Helyszíni fotó jött: rettenetes tragédia történt éjjel Budapesten

A rend­őrök bor­zal­mas nyo­mo­kat ta­lál­tak, azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

A rend­őrök bor­zal­mas nyo­mo­kat ta­lál­tak, ezért azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

Kemény ítélet, döntött a bíróság a nagymamát lefejező nő ügyében

Kemény ítélet, döntött a bíróság a nagymamát lefejező nő ügyében

Sze­gény néni te­á­val és pi­rí­tós­sal kí­nálta meg a té­bo­lyo­dott nőt, aki...

Sze­gény néni te­á­val és pi­rí­tós­sal kí­nálta meg a té­bo­lyo­dott nőt, aki ké­sőbb kést rán­tott.

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

Eltávot kapott, majd megfojtotta 19 éves barátnőjét a magyar férfi!

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni.

A 29 éves férfi azért vég­zett a ked­ve­sé­vel, mert az nem akart vele meg­szökni. Most el­me­meg­fi­gye­lőbe ke­rült.

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Nyi­lat­kozni akar.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nem érti, hogy más­nak miért lehet, amit neki nem.

Öt éven keresztül titkolta, hogy embert ölt - Videó

Öt éven keresztül titkolta a csongrádi férfi, hogy embert ölt - Videó

Senki sem gon­dolta volna...

Senki sem gon­dolta volna, hogy egy gyil­kos sza­ba­don mász­kál kö­zöt­tük. Aztán be­is­merő val­lo­mást tett...

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

Meglepő fordulat a gyilkos orvos ügyében

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt.

656 beteg halt meg az orvos miatt, mégis meg­úsz­hatja a bör­tönt.

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Felfoghatatlan borzalom: nincs magyarázat arra, amit a két fiatal tett

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni.

Csak azért öltek meg egy har­ma­dik fi­a­talt, mert meg akar­ták vizs­gálni be­lül­ről.

Brutális kegyetlenséggel ölték meg a védtelen tinit - videó

Brutális kegyetlenséggel ölték meg a védtelen tinit - videó

A 15 éves fiú még saját ere­jé­ből el­ju­tott a kór­há­zig, ott azon­ban már nem tud­ták meg­men­teni.

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Elképesztő fordulat Whitney Houston halálának ügyében

Meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt?

Az új val­lo­más sze­rint meg­gyil­kol­ták az éne­kes­nőt. Volt még vele va­laki a szo­bá­ban.

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

"Kicsim, én ezt nem csinálom" - barátja unszolására ölt az anyuka

A férfi azt akarta el­érni, hogy Yo­uTube-csa­tor­ná­já­nak meg­nő­jön a né­zett­sége.

A férfi azt akarta el­érni, hogy Yo­uTube-csa­tor­ná­já­nak meg­nő­jön a né­zett­sége. Ez az éle­tébe ke­rült.

Spanyolországban találhatták meg az eltűnt diáklány holttestét

Spanyolországban találhatták meg az eltűnt diáklány holttestét

Egy női holt­testre buk­kan­tak a spa­nyol ha­tó­sá­gok az 1-es au­tó­pá­lya men­tén.

Egy női holt­testre buk­kan­tak a spa­nyol ha­tó­sá­gok az 1-es au­tó­pá­lya men­tén.

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Így él a börtönben a szép pszichológuslány, Bándy Kata gyilkosa

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Pén­tek László kez­det­ben na­gyon bal­hés rab volt, több fe­gyel­mit is ka­pott...

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni az ügyet.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

A nagy­ecsedi Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

A kocsmában szólta el magát a gyilkos, aki elásta unokahúgát

A kocsmában szólta el magát a gyilkos, aki elásta unokahúgát

A kocsmában szólta el magát a gyilkos, aki elásta unokahúgát

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki...

- Soha többé nem me­gyek le a pin­cémbe - mondja az ál­do­zat nagy­ma­mája, aki most tudta meg: saját fia, az ő há­zá­ban gyil­kolta meg sze­re­tett uno­ká­ját.

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

Részletekig elmondta az anya, hogyan ölte meg lányát a szökött rab

A férfi ki­me­nőt ka­pott a bör­tön­ből, ám nem ment idő­ben vissza...

A férfi ki­me­nőt ka­pott a bör­tön­ből, ám nem ment idő­ben vissza, egy bo­zó­tos­ban meg­gyil­kolta sze­rel­mét, a 19 éves Szand­rát...

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa, B. László

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben.

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi. Erről egy­kori ügy­védje szá­molt be. Vajon mit tett a bör­tön­pa­rancs­nok­ság?

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Ezt érdemelte a recski csecsemőgyilkos

Ezt érdemelte a recski csecsemőgyilkos

Meg­szü­le­tett az íté­let az Egri Tör­vény­szé­ken.

Meg­szü­le­tett az íté­let az Egri Tör­vény­szé­ken annak a recski apá­nak az ügyé­ben, aki úgy meg­rázta cse­cse­mő­jét, hogy az be­le­halt.

Brutális! Vécébe dobta újszülött kisbabáját egy nő

Brutális! Vécébe dobta újszülött kisbabáját egy nő

Fegy­ház­bün­te­tést kér­tek a nőre.

Az ügyész­ség most fegy­ház­bün­te­tést kért a nőre. Senki sem tudta, hogy ter­hes, ám ami­kor meg­szülte gyor­san el is in­tézte a saját fiát. Sok­koló rész­le­tek...

Családi tragédia, a szomszédok súlyos titkokat árultak el Anna fiáról

Családi tragédia, a szomszédok súlyos titkokat árultak el Anna fiáról

A nővel a saját fia vég­zett, aki a szom­szé­dok sze­rint több­ször is meg­fe­nye­gette a 66 éves asszonyt.

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

A rend­őr­ség már biz­tos benne.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Irak­ban csap­tak le rá.

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken dél­után je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna Feld­mann fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

12 éves kislány megerőszakolásával és megölésével vádolják a taxist

12 éves kislány megerőszakolásával és megölésével vádolják a taxist

A ta­xist azzal vá­dol­ják, hogy meg­erő­sza­kolta majd meg­foj­totta a kis­lányt.

A ta­xist azzal vá­dol­ják, hogy meg­erő­sza­kolta majd meg­foj­totta a kis­lányt.

Döbbenet! Így gyilkolta meg lakótársát egy ásotthalmi férfi - Videó

Döbbenet! Így gyilkolta meg lakótársát egy ásotthalmi férfi - Videó

Gy. László le­tar­tóz­ta­tása után, be­is­merő val­lo­mást tett. El­lene ha­lált okozó testi sér­tés miatt in­dult el­já­rás.

Mi­u­tán rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta, be­is­merő val­lo­mást tett.

Holtában is szép volt a brutálisan meggyilkolt magyar lány

Holtában is szép volt a meggyilkolt magyar lány

DNS min­tája buk­tatta le a gyil­kost.

A tet­tes egész csa­ládja ott volt a Győri Tör­vény­szé­ken, ami­kor a bí­ró­ság íté­le­tet hir­de­tett a Győr­ben fi­a­ta­lon meg­gyil­kolt Tompa Esz­ter ügyé­ben.

Szörnyű titok derült ki a kertben talált koponyáról, vallott a feleség

Szörnyű titok derült ki a kertben talált koponyáról, vallott a feleség

A férfi krump­li­ül­te­tés köz­ben fe­dezte fel az em­beri ma­rad­vá­nyo­kat.

A férfi krump­li­ül­te­tés köz­ben fe­dezte fel az em­beri ma­rad­vá­nyo­kat. Fe­le­sége azon­ban nem ijedt meg, nyu­god­tan súgta fü­lébe a ször­nyű igaz­sá­got.

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Hó­na­po­kon át gyógy­szer­rel mér­gezte há­zas­tár­sát az 51 éves nő.

Hó­na­po­kon át gyógy­szer­rel mér­gezte há­zas­tár­sát az 51 éves nő, míg a férj végül be­le­halt.

Barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt, ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr

Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr

Agyon­lőtte uta­sát egy Uber-sofőr az egye­sült ál­la­mok­beli Den­ver­ben.

Agyon­lőtte uta­sát egy Uber-sofőr az egye­sült ál­la­mok­beli Den­ver­ben, a férfi egy szem­ta­nú­val azt kö­zölte, hogy az utas meg­tá­madta őt.

Felfoghatatlan hír jött: kegyetlen módon végzett párja a terhes Andrával

Felfoghatatlan hír jött: kegyetlen módon végzett párja a terhes Andrával

A fi­a­tal nő ha­lá­lá­val két gyer­mek marad árván.

A fi­a­tal nő ha­lá­lá­val két gyer­mek marad árván. Tá­ma­dója az anyuka nya­kán ej­tett ha­lá­los sebet.