CÍMKE: 'gyilkosság'

Ok nélkül löktek vonat elé egy édesanyát, 13 éves lányát hagyta hátra

Ok nélkül löktek vonat elé egy édesanyát, tinilányát hagyta hátra

Vi­rá­gok és gyer­tyák bo­rít­ják a né­met­or­szági Vo­erde vas­út­ál­lo­más egyes pe­ron­ját.

Borzalmas részletekről vallott a meggyilkolt tudósnő gyilkosa

Borzalmas részletekről vallott a meggyilkolt tudósnő gyilkosa

A férfi nőt ke­re­sett ma­gá­nak, ami­kor meg­látta az út mel­lett ko­cogó bio­ló­gust.

Fordulat a magyar bérgyilkos ügyében, ezt találta a rendőrség

Fordulat a magyar bérgyilkos ügyében, ezt találta a rendőrség

To­vábbi em­ber­ölési ügyek­ben is vizs­gál­ják D. Csaba fe­le­lős­sé­gét.

To­vábbi em­ber­ölési ügyek­ben is vizs­gál­ják D. Csaba fe­le­lős­sé­gét.

Barátságos embernek ismerték a túronyi fejszés gyilkost

Barátságos embernek ismerték a túronyi fejszés gyilkost

Lopni ment a 25 éves tú­ro­nyi férfi, de a há­zi­gaz­dák raj­ta­kap­ták, ezért meg­ölte őket.

Lopni ment a 25 éves tú­ro­nyi férfi, de a há­zi­gaz­dák raj­ta­kap­ták, ezért meg­ölte őket.

Kegyetlenül meggyilkolták zárkatársukat Szombathelyen

Kegyetlenül meggyilkolták zárkatársukat, szigorítják büntetésüket

Három rab ke­gyet­len­ke­dett és meg­alázó dol­gokra kény­sze­rí­tett egy ne­gye­dik rabot és meg­öl­ték.

Újabb emberöléssel gyanúsítják a túronyi baltás gyilkost

Újabb emberöléssel gyanúsítják a túronyi baltás gyilkost

Be­je­len­tette a rend­őr­ség: K. Zsolt az el­fo­gása előtt 50 nap­pal is gyil­kolt. A rész­le­tek meg­döb­ben­tők.

Be­je­len­tette a rend­őr­ség: K. Zsolt az el­fo­gása előtt 50 nap­pal is gyil­kolt. A rész­le­tek meg­döb­ben­tők.

Kukkolástól jött izgalomba a perverz apa, de a legdurvább ezután jött

Kukkolástól jött izgalomba a perverz apa, de a legdurvább ezután jött

A férfi el­kö­vette a leg­rosszab­bat. A gya­nú­sí­tott­hoz egy au­tó­ról le­vett DNS-minta alap­ján ju­tot­tak el a rend­őrök.

Barátnője holttestével szelfizett, undorító dolgokat művelt az influencer

Barátnője holttestével szelfizett, undorító dolgokat művelt az influencer

A tet­tes ma­gára hívta a rend­őr­sé­get, de még az egyen­ru­há­so­kat is meg­bot­rán­koz­tatta.

Szörnyű, exe lefejezte és megcsonkította a dögös Instagram-sztárt

Szörnyű, exe lefejezte és megcsonkította a dögös Instagram-sztárt

A ke­gyet­len gyil­kos né­hány fotót is lőtt a 17 éves lány holt­tes­té­ről.

A ke­gyet­len gyil­kos né­hány fotót is lőtt a 17 éves lány holt­tes­té­ről, majd azo­kat fel­töl­tötte a kö­zös­ségi ol­dalra.

Barcelonában három migráns halálra késelt egy fiatal férfit

Barcelonában három migráns halálra késelt egy fiatal férfit

Már a bel­ügy­mi­nisz­té­rium sze­rint is ez Spa­nyol­or­szág leg­ve­szé­lye­sebb vá­rosa ahol 1000 főre 140 bűn­cse­lek­mény jut.

Már a bel­ügy­mi­nisz­té­rium sze­rint is ez Spa­nyol­or­szág leg­ve­szé­lye­sebb vá­rosa.

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

Most közölte a rendőrség: elkapták a terhes nő gyilkosát

8 hó­na­pos ter­hest ké­selt ha­lálra.

A férfi egy nyolc hó­na­pos ter­hes nőt ké­selt ha­lálra. A baba sem élte túl.

Botrány a kórházban: 25 beteggel végzett az orvos

Botrány a kórházban: 25 beteggel végzett az orvos

Csak se­gí­teni akart a hal­dok­ló­kon.

Az ame­ri­kai orvos ál­lítja, csak se­gí­teni akart a hal­dok­ló­kon.

Holtan találták az eltűnt nőt, ő végzett vele

Holtan találták az eltűnt nőt, ő végzett vele

A most le­tar­tóz­ta­tott 27 éves férfi egyike volt annak a tíz em­ber­nek, aki­ket a hét­vé­gén ki­hall­gat­tak.

A most le­tar­tóz­ta­tott 27 éves férfi egyike volt annak a tíz em­ber­nek, aki­ket a hét­vé­gén ki­hall­gat­tak.

Hiába rohantak vele kórházba, fiatal férfi halt meg Pest megyében

Hiába rohantak vele kórházba, fiatal férfi halt meg Pest megyében

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett. Egy nőt és egy férfit is el­fog­tak Isa­sze­gen.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett. A ször­nyű­ség­gel össze­füg­gés­ben egy nőt és egy férfit is el­fog­tak Isa­sze­gen.

Holtan találták az eltűnt 60 éves nőt, szörnyű nyomra bukkantak a testén

Holtan találták az eltűnt 60 éves nőt, szörnyű nyomra bukkantak a testén

A nő teste zsák­vá­szonba volt csa­varva, de a leg­ré­misz­tőbb fel­is­me­rés csak ez­után jött.

Gyilkosságról jött hír: végignézték az alsószeliscsei kávézó vendégei

Gyilkosságról jött hír: végignézték az alsószeliscsei kávézó vendégei

A kár­pát­al­jai ká­vé­zó­ban két cso­port ve­szett össze, majd ve­re­ke­déssé fa­jult a hely­zet. Egy férfi a hely­szí­nen el­hunyt.

Kilencéves kisfiú halt meg Kolozsváron, szörnyű nyomok borították a testét

Kilencéves kisfiú halt meg Kolozsváron, szörnyű nyomok borították a testét

Nagy erők­kel vo­nult ki a rend­őr­ség a ház­hoz, az ál­do­zat any­ját azon­nal őri­zetbe vet­ték.

Rettenetes tragédiáról jött hír, ezért halt meg egy házaspár a kocsiban

Rettenetes tragédiáról jött hír, ezért halt meg egy házaspár a kocsiban

Az édes­anyá­nak és édes­apá­nak ko­moly kap­cso­lati prob­lé­mái le­het­tek, a gyanú sze­rint gyil­kos­ság tör­tént Auszt­ri­á­ban.

Könyvet írt az egyik főszereplő: ezen buktak meg a móri gyilkosok

Könyvet írt az egyik főszereplő: ezen buktak meg a móri gyilkosok

Iz­gal­mas rész­le­tek ke­rül­tek nap­vi­lágra a móri ügy meg­ol­dá­sá­ról.

Iz­gal­mas rész­le­tek ke­rül­tek nap­vi­lágra a móri ügy meg­ol­dá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Budapesti lakásban találtak holtan egy nőt, ő ölte meg - videó

Budapesti lakásban találtak holtan egy nőt, ő ölte meg - videó

Egy 23 éves férfi vég­zett az ál­do­zat­tal.

Egy 23 éves férfi vég­zett az ál­do­zat­tal. Ki­hall­ga­tá­sán min­dent be­is­mert a rend­őr­ség­nek.

Fotók a helyszínről, újabb részletek a budapesti gyilkosságról

Fotók a helyszínről, újabb részletek a budapesti gyilkosságról

A rend­őr­ség most is nagy lét­szám­mal hely­szí­nel Pest­szent­lő­rin­cen, ahol meg­öl­tek egy nőt a la­ká­sá­ban.

A rendőrök is elborzadtak, szörnyű nyomok borították a nő holttestét

A rendőrök is elborzadtak, szörnyű nyomok borították a nő holttestét

Az ál­do­zatra az élet­társa ta­lált rá. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Az ál­do­zatra az élet­társa ta­lált rá. Az ügy­ben el­já­rás in­dult.

Laptoppal verte szét a hangosan zongorázó néni fejét a szomszédja

Laptoppal verte szét a hangosan zongorázó néni fejét a szomszédja

13 évre ítélte a stutt­garti bí­ró­ság a 67 éves iráni nőt.

Az idős ál­do­zat bűne az volt, hogy túl­sá­go­san sze­rette a klasszi­kus zenét.

Nem hiszed el, hogyan él a rácsok mögött a cipőfűzős gyilkos

Nem hiszed el, hogyan él a rácsok mögött a cipőfűzős gyilkos

Va­laha vezér volt, de for­dult a kocka.

Ve­zér­egyé­ni­ség volt a zár­ka­tár­sai kö­zött Z. Sán­dor, most azon­ban for­dult a kocka: tár­sai el­for­dul­nak tőle, ha­rag­sza­nak rá.

Döbbenetes dologra vetemedett a féltékeny nő

Döbbenetes dologra vetemedett a féltékeny nő, megtörtént a legdurvább

A rend­őr­ség is ki­vo­nult.

Va­ló­szí­nű­leg hir­te­len fel­in­du­lás­ból cse­le­ke­dett a dühös fe­le­ség. A rend­őr­ség is ki­vo­nult.

Megfojtotta milliomos jótevőjét a szíriai migráns

Megfojtotta milliomos jótevőjét a szíriai migráns

Az 57 éves német ál­do­zat se­gít­sé­get nyúj­tott a 28 éves mig­ráns­nak. Me­gen­gedte, hogy nála lak­jon...

Egyre több rész­let kezd ki­de­rülni arról a ta­valy no­vem­beri gyil­kos­ság­ról, mely­nek ál­do­zata úgy dön­tött, se­gí­teni fog a Né­met­or­szágba ér­kező mig­rán­sok­nak.

Megszólalt Szita Bence gyilkosa, a családja is elhagyta

Megszólalt Szita Bence gyilkosa, a családja is elhagyta

Nem dol­go­zik a fegy­ház­ban, he­lyette csak egész nap he­ve­ré­szik. Bence ne­ve­lő­ap­já­nak a sze­mébe nézne.

Már nem dol­go­zik a fegy­ház­ban, he­lyette csak egész nap he­ve­ré­szik. Bence ne­ve­lő­ap­já­nak nyu­god­tan a sze­mébe nézne.

Megtörtént a legrosszabb, sokkoló véget ért a Tinder randi

Megtörtént a legrosszabb, sokkoló véget ért a Tinder randi

Mi­u­tán fény de­rült a ke­gyet­len va­ló­ságra, a tör­té­net még drá­ma­ibb for­du­la­tot vett.

Élettársa szeme láttára ölték meg a magyar férfit, ez vár a tettesekre

Élettársa szeme láttára ölték meg a magyar férfit, ez vár a tettesekre

Az ál­do­za­tot és élet­tár­sát egy pin­cébe rán­gat­ták.

A gyil­kos­ság­ban né­gyen vet­tek részt, az ál­do­za­tot és élet­tár­sát egy pin­cébe rán­gat­ták.

Fegyházat kértek az unokahúgát meggyilkoló szekszárdi férfire

Fegyházat kértek az unokahúgát meggyilkoló szekszárdi férfire

A 19 éves férfi a kö­zeli patak part­já­hoz csa­lo­gatta un­ka­hú­gát...

Még már­ci­us­ban tör­tént Szek­szár­don a ször­nyű eset, egy 19 éves férfi a kö­zeli patak part­já­hoz csa­lo­gatta un­ka­hú­gát, majd ott egy kővel több­ször meg­ütötte a fejét, a még lé­legző lányt pedig a pa­takba húzta. A kis­lány éle­tét vesz­tette.

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

Drámai körülmények közt került elő az eltűnt fiatal, családja tehetetlen

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

A fi­ú­ról és ap­já­ról több egy év­ti­ze­den át senki sem tu­dott sem­mit.

Eltemették a kivégzett vállalkozót

Eltemették a kivégzett vállalkozót

A saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg Szent­endre kül­te­rü­le­tén Antal Csa­bát.

Örök nyu­ga­lomra he­lyez­ték azt az új­pesti vál­lal­ko­zót, akit a saját ba­rá­tai gyil­kol­tak meg május 6-án és ástak el Szent­endre kül­te­rü­le­tén.

Sátánnak gondolta a takarítót és végzett vele, most felmentették

Sátánnak gondolta a takarítót és végzett vele, most felmentették

A bru­tá­lis gyil­kos­ság el­kö­ve­tő­jét fel­men­tet­ték a vádak alól, mert kóros el­me­ál­la­pot­ban szen­ved.

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki.

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor val­lott.

Lövöldöztek a horóci diszkóban, elszökött a gyilkos

Lövöldöztek a horóci diszkóban, elszökött a gyilkos

Egy ember meg­halt.

Egy ember meg­halt, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek az éj­szaka Ho­ró­con, mi­u­tán a helyi disz­kó­ban egy 36 éves férfi össze­ve­szett több em­ber­rel.

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Több mint egy év után kez­dő­dik el a tár­gya­lás.

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Jú­li­us­ban kez­dő­dik el a tár­gya­lás.

Kegyetlenül végzett kishúgával ez a mosolygó fiú

Kegyetlenül végzett kishúgával ez a mosolygó fiú

Az any­ját akarta bün­tetni.

A tini azért vég­zett a kis­lánnyal, hogy az any­juk szen­ved­jen.

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

Összeomlott a család, nyilvánosan üzentek lányuk gyilkosának

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg, mert azt gon­dol­ták, így meg­gaz­da­god­hat­nak. Fel­buj­tó­ju­kat is el­kap­ták.

A fi­a­tal lányt egy csa­pat fiú ölte meg, mert azt gon­dol­ták, így meg­gaz­da­god­hat­nak.

Lelőtte a betörő migránst az olasz trafikos

Lelőtte a betörő migránst az olasz trafikos

Va­ló­já­ban három be­törő akarta ki­rá­molni a do­hány­bol­tot, de ket­ten még szö­kés­ben van­nak.

Va­ló­já­ban három be­törő akarta ki­rá­molni a do­hány­bol­tot, de ket­ten még szö­kés­ben van­nak. Az eset né­hány napja tör­tént.

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

Köz­tük egy 18 éves fi­a­tal, aki­vel a gyanú sze­rint két ti­né­dzser, a szin­tén 18 éves Mo­ha­med Nadir Da­fal­lah és társa vé­gez­tek.

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

Mélyen megrázta a szörnyű gyilkosság Szebeni Istvánt

A tévés a Fa­ce­boo­kon emelt szót az al­ko­ho­liz­mus és a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen.

A tévés a Fa­ce­boo­kon emelt szót az al­ko­ho­liz­mus és a csa­lá­don be­lüli erő­szak ellen.

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Egész Fran­cia­or­szá­got meg­rázta az a késes gyil­kos­ság, amit egy 17 éves mig­ráns kö­ve­tett el.

Egész Fran­cia­or­szá­got meg­rázta az a késes gyil­kos­ság, amit a DNS-minta alap­ján egy 17 éves, fel­té­te­les sza­bad­lá­bon lévő mig­ráns kö­ve­tett el.

Brutális gyilkosság történt Pest megyében

Gyilkosság Pest megyében, megkötözték és megpróbálták felgyújtani az áldozatot

A rend­őrök őri­zetbe vet­tek két férfit.

A rend­őrök őri­zetbe vet­tek két férfit.

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

El­me­ne­kült a gyil­kos­ság után.

Döb­be­ne­tes dolog de­rült ki Sz. Já­nos­ról, aki hétfő dél­után meg­gyil­kolta a húgát Bia­tor­bá­gyon, a Pe­ca­tó­nál lévő há­zuk­ban. A férfi el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Biatorbágyi gyilkosság: Szörnyűség, miért szúrta le húgát a fiatal férfi

Biatorbágyi gyilkosság: Szörnyűség, miért szúrta le húgát a fiatal férfi

Any­já­val ka­pott össze a fiú...

Any­já­val ka­pott össze a dro­gos bia­tor­bá­gyi fi­a­tal, végül a húga halt bele. Bia­tor­bá­gyon ri­a­dót fújt a pol­gár­őr­ség a gyil­kos­ság miatt, drog van a hát­tér­ben. Rá­adá­sul nem ez az első bia­tor­bá­gyi halál a drog miatt.

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Az édes­ap­ját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja nem csak ügy­vé­det, de pszi­cho­ló­gust is ke­re­sett, hogy se­gít­sen Bet­ti­nek fel­dol­gozni a gyil­kos­ság mi­atti trau­mát.

Az édes­ap­ját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja nem csak ügy­vé­det, de pszi­cho­ló­gust is ke­re­sett, hogy se­gít­sen Bet­ti­nek fel­dol­gozni a gyil­kos­ság mi­atti trau­mát. Szük­ség is van rájuk: a rend­őr­ség nyo­moz, a test­vé­rek és édes­any­juk még nem tér­tek ma­guk­hoz az apák nap­ján tör­tén­tek óta.

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a nő és férje holtteste

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a nő és férje holtteste

Gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. A férfi ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják.

A férfi ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják.

Családját védve szúrta le apját a tinilány

Családját védve szúrta le apját a tinilány

Saját ap­jába már­totta a kést egy 13 éves ka­masz apák nap­ján.

Saját ap­jába már­totta a kést egy 13 éves ka­masz. Z. Betti az édes­any­ját és a báty­ját védte, akikre a fel­dü­hö­dött férfi kés­sel tá­madt.

Hatalmas erőkkel keresnek egy szökött gyilkost a biatorbágyi Pecatónál

Hatalmas erőkkel keresnek egy szökött gyilkost a biatorbágyi Pecatónál

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a rend­őrök hétfő dél­után a bia­tor­bá­gyi Pe­ca­tó­hoz, ahol egy nőt öltek meg.

Most jött a hír, borzasztó családi tragédia történt Pest megyében

Most jött a hír, borzasztó családi tragédia történt Pest megyében

Több ro­ko­nát is meg­ké­selte egy 54 éves férfi, egy ember be­le­halt sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe.

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Egy 24 éves férfi gyil­kol­ha­tott.

Egy 24 éves férfi gyil­kol­ha­tott, de a rend­őr­ség­nek min­dent ta­ga­dott. A tet­tes egy te­le­fo­nért ölt.

A kenyérrel játszott egy 2 éves kislány, borzalmas, ami ezután történt

A kenyérrel játszott egy 2 éves kislány, borzalmas, ami ezután történt

A gye­re­ket az anyja meg akarta lec­kéz­tetni. Bor­zal­mas vége lett.

A gye­re­ket az anyja meg akarta lec­kéz­tetni. Bor­zal­mas vége lett.

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Óri­ási fél­ha­bor­dást vál­tott ki a hír, hogy egy fi­a­tal nő, sza­bá­lyo­san ki­vé­gezte az ál­lat­kert egyik tek­nő­sét Bu­da­pes­ten.

Elhagyta felesége, brutális módon gyilkolt a szigetszentmiklósi hotelben a férfi

Elhagyta felesége, brutális módon gyilkolt a szigetszentmiklósi hotelben a férfi

Sá­tán­nak nézte a ta­ka­rí­tó­nőt.

Elő­ször anyó­sá­nak, majd sá­tán­nak nézte a ta­ka­rí­tó­nőt.

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt ez a brit ápoló

Kitört a botrány a kórházban: hihetetlen, mit művelt ez a brit ápoló

Nyolc cse­csemő ha­lá­láért lehet fe­le­lős a brit ápo­lónő.

Nyolc cse­csemő ha­lá­láért lehet fe­le­lős a brit ápo­lónő.

Ez a férfi maga az ördög. Brutális, amit tett, csak most kapták el

Ez a férfi maga az ördög. Brutális, amit tett, csak most kapták el

Meg­kí­nozta és meg­ölte Brian Wa­terst a gye­re­kei előtt - írja a V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség.

Lukra futottak a zsaruk, nincs meg a politikus gyilkosa

Lukra futottak a zsaruk, nincs meg a politikus gyilkosa

Sza­ba­don en­ged­ték a le­tar­tóz­ta­tot­tat.

Sza­ba­don en­ged­ték azt a férfit, akit ko­ráb­ban a Wal­ter Lübcke ellen el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­gal kap­cso­lat­ban vet­tek őri­zetbe.

Nem tudtak segíteni az ötéves kisfiún, rendőrök okozták a halálát

Nem tudtak segíteni az ötéves kisfiún, rendőrök okozták a halálát

Az ukrán bí­ró­ság­hoz kom­man­dó­sok vo­nul­tak ki a dü­höngő tömeg miatt.

Óri­ási a fel­há­bo­ro­dás, az ukrán já­rási bí­ró­ság­hoz pán­cé­lo­sok, kom­man­dós egy­sé­gek vo­nul­tak ki a dü­höngő tömeg miatt.

Hány "hitetlent" öltek meg a muszlimok az idei Ramadán alatt?

Hány "hitetlent" öltek meg a muszlimok az idei Ramadán alatt?

Lé­te­zik egy web­ol­dal, amely ezt min­den évben na­ponta szá­mon tartja. Mi 2017-ben ta­lál­tunk rá.

Lé­te­zik egy web­ol­dal, amely ezt min­den évben na­ponta szá­mon tartja. Mi 2017-ben ta­lál­tunk rá.

Megszólalt Szita Bence családja: már várták a kisfiú gyilkosának halálát

Megszólalt Szita Bence családja: már várták a kisfiú gyilkosának halálát

Az egyik tet­test, Bog­dán Jó­zse­fet már hosszú évek óta ke­zel­ték rák­kal, a férfi azon­ban ha­lá­láig ta­ga­dott.

Nem várt fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: ez történt valójában?

Nem várt fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: ez történt valójában?

A rend­őr­ség tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb vo­lu­menű nyo­mo­zása volt a nő gyil­kosa utáni öt­éves haj­sza.

Saját autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

Saját autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

A fran­ciák egy pa­kisz­táni be­ván­dor­lót gya­nú­sí­ta­nak a di­ák­lány meg­ölé­sé­vel.

A fran­cia ügyész­ség egy pa­kisz­táni il­le­gá­lis be­ván­dor­lót gya­nú­sít a 23 éves fran­cia di­ák­lány meg­ölé­sé­vel.

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Az iraki mig­ráns sok ember éle­tét tette tönkre.

Egy lány meg­erő­sza­ko­lása és meg­gyil­ko­lása miatt vet­ték őri­zetbe a rend­őrök Ali Bas­hart ta­valy nyá­ron. A 22 éves iraki mig­ráns tár­gya­lása idén már­ci­us­ban kez­dő­dött, és azóta ki­de­rült, hogy egy 11 éves kis­lánnyal és egy férfi­vel is erő­sza­kos­ko­dott.

A kisbaba sem érdekelte, hidegvérrel gyilkolt egy nő Polgárdiban

A kisbaba sem érdekelte, hidegvérrel gyilkolt egy nő Polgárdiban

A nő egy vita he­vé­ben el­vágta az anyósa tor­kát.

A nő egy vita he­vé­ben el­vágta az anyósa tor­kát. Azzal sem tö­rő­dött, hogy a ház­ban volt fél­éves ba­bája.

Erre senki sem számított: fordulat a megölt soroksári futónő ügyében

Erre senki sem számított: fordulat a megölt soroksári futónő ügyében

A ko­ráb­ban vélt­nél is sú­lyo­sabb bün­te­tésre szá­mít­hat a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi.

Lemészárolták túszukat az iszlamista terroristák

Lemészárolták túszukat az iszlamista terroristák

Több mint 7 évig tar­tot­ták fogva.

Isz­lam­ista em­ber­rab­lók meg­gyil­kol­ták a Fülöp-szi­ge­te­ken pén­te­ken azt a hol­land férfit, akit több mint hét évig tar­tot­tak fogva az or­szág déli ré­szén.

Csúnyán nézett rájuk, ezért lelőtték a 19 éves francia fiút

Csúnyán nézett rájuk, ezért lelőtték a 19 éves francia fiút

A fel­té­te­le­zett gyil­kos al­gé­riai.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos és két társa még­sem szö­kött vissza Al­gé­ri­ába hanem fel­ad­ták ma­gu­kat. Ezek­ben a na­pok­ban az ügyész­ség hall­gatja ki őket.

Álmában vágta el a 85 éves német bácsi torkát az afgán

Álmában vágta el a 85 éves német bácsi torkát az afgán

Alig több mint két hó­na­pig bírta a ház kö­rüli mun­ká­kat nála. A bí­ró­sági tár­gya­lá­son sem de­rült ki, hogy miért.

Alig több mint két hó­na­pig bírta a ház kö­rüli mun­ká­kat nála. Még a bí­ró­sági tár­gya­lá­son sem de­rült ki, hogy mi kész­tette a gyil­ko­lásra.

Váratlan fordulat, ez derült ki az újpesti vállalkozó gyilkosairól

Váratlan fordulat, ez derült ki az újpesti vállalkozó gyilkosairól

A férfi május ele­jén tűnt el.

A férfi május ele­jén tűnt el, holt­tes­tét pedig végül Szent­endre mel­lett ta­lál­ták meg. Gyil­ko­sai több mint tíz­mil­lió fo­rint­tal tar­toz­hat­tak neki.

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Őrült összeesküvés-elmélet: Ezért ölték meg Marilyn Monroe-t

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett egy szak­értő, né­hány nap­pal a szőke ikon szü­le­tés­napja előtt.

Kegyetlen, ezért tértek vissza a helyszínre az újpesti férfi gyilkosai

Kegyetlen, ezért tértek vissza a helyszínre az újpesti férfi gyilkosai

Az au­tó­ke­res­kedő na­gyon hir­te­len tűnt el május ele­jén, ki­de­rült, hogy is­me­rő­sei vé­gez­tek vele.

Az au­tó­ke­res­kedő na­gyon hir­te­len tűnt el május ele­jén, ki­de­rült, hogy is­me­rő­sei vé­gez­tek vele.

Kislányuk gyilkosának a házába költöztek a szekszárdi szülők

Kislányuk gyilkosának a házába költöztek a szekszárdi szülők

Dá­niel hi­deg­vér­rel gyil­kolt.

K. Dá­niel hi­deg­vér­rel meg­gyil­kolta uno­ka­hú­gát, a 6 éves Le­o­net­tát Szek­szár­don. A tra­gé­dia híre min­den­kit meg­rá­zott.

Németország nem adja ki hazájának a gyilkos migránst

Németország nem adja ki hazájának a gyilkos migránst

Hiába kö­ve­teli a te­he­ráni kor­mány.

Te­he­rán hiába kö­ve­teli a német ha­tó­sá­gok­tól, hogy adják ki nekik azt az 50 éves iráni férfit, akit gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Összeomlott a Borsodnádasdon megölt Csenge anyukája, orvosok figyelik

Összeomlott a Borsodnádasdon megölt Csenge anyukája, orvosok figyelik

"Na­gyon rossz ál­la­pot­ban van."

"Csenge édes­any­já­nak ro­ha­mai van­nak, na­gyon rossz ál­la­pot­ban van A nőnek szi­gorú or­vosi fel­ügyeltre van szük­sége.

Hátborzongató, amit a megölt áldozattal tettek a gyilkosok

Hátborzongató, amit a megölt áldozattal tettek a gyilkosok

A kas­sai rend­őrök két em­bert vá­dol­tak meg. Az ál­do­zat olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy azt nem él­hette túl.

A rend­őrök két em­bert vá­dol­tak meg. Az ál­do­zat olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy azt nem él­hette túl.

Kivonult a rendőrség Baranya megyében, gyilkosságról jött hír

Kivonult a rendőrség Baranya megyében, gyilkosságról jött hír

A kór­ház­ból ér­te­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik a la­ká­sán el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

A kór­ház­ból ér­te­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik a la­ká­sán el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.