CÍMKE: 'gyermek'

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de...

Saját fiát szökteti egy körözött férfi

Saját fiát szökteti egy körözött budapesti férfi

Hamis iga­zol­ványt ké­szít­te­tett és el­szö­kött fi­á­val.

Hamis iga­zol­ványt ké­szít­te­tett és el­szö­kött fi­á­val egy bu­da­pesti férfi, aki­nek fegy­vere van.

FRISS HÍREK

Örömteli bejelentés, gyermeket vár a magyar sport álompárja

Örömteli bejelentés, gyermeket vár a magyar sport álompárja

Las­san nyolc éve tart már a sze­re­lem Szuc­sánszki Zita és Elek Gábor kö­zött.

Las­san nyolc éve tart már a sze­re­lem Szuc­sánszki Zita és Elek Gábor kö­zött. Nagy be­je­len­tést tet­tek.

Világgá kürtölték a nagy hírt: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Óriási örömhír: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a hír­rel a ra­jon­góit.

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a hír­rel a ra­jon­góit. Már a csöpp­ség nemét is lehet tudni.

Csodálatos örömhírt közölt újév alkalmából a sztárszakács

Csodálatos örömhírt közölt újév alkalmából a sztárszakács

A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak.

A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a hír hal­la­tán, özön­le­nek a kom­men­tek a videó mel­lett...

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is.

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is, hi­szen a KSH ada­tai sze­rint a tíz leg­gya­ko­ribb szü­le­tés­nap­ból hét szep­tem­ber 19. és 26. kö­zött van.

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

A rap­per nem érti a tör­tén­te­ket.

A rap­per nem érti, miért já­rat­ták le min­denki előtt. Ál­lí­tása sze­rint az ese­mé­nyek tel­je­sen más­képp tör­tén­tek.

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

Lebukott az énekesnő: kiderült, ki segíti munkájában

Lebukott a szép hangú és szép arcú énekesnő: kiderült, ki segíti a munkájában

Szil­vi­nek meg­vál­to­zott az élete.

Péter Szabó Szil­vi­nek két éve száz­nyolc­van fokos for­du­la­tot vett az élete, mert meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, Emma.

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak.

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak, aki igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­lád éle­tébe.

Gólyahír, újra apa lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, újra apa lett a magyar válogatott sztárja

A 34 éves Csá­szár Gábor bol­dog na­po­kat tud­hat maga mö­gött, pár­já­val újabb közös gyer­me­kük szü­le­tett.

A 34 éves Csá­szár Gábor bol­dog na­po­kat tud­hat maga mö­gött, pár­já­val újabb közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen haza uta­zott Vik­tor iker­test­vére.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka.

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka a 25 éves bal­át­lövő.

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs.

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik.

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

A gö­rö­gök el­leni Nem­ze­tek Li­gája ta­lál­ko­zón na­gyot küz­dött a Fe­renc­vá­ros sztárja. Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke a szél­ső­nek.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Eri­ká­nak ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő a világ összes nagy ope­ra­há­zá­ban fel­lé­pett, ez a leg­na­gyobb vágya.

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége. "Na­ponta lát­juk az em­be­re­ket, akik az úszó­me­den­cé­ket úgy ke­ze­lik, mint egy óvo­dát, ahova be­en­ged­ték a gyer­me­ke­i­ket, de már nem fi­gyel­nek rájuk" - mondta.

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is vál­lalná...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len az, amire az ő ko­rá­ban csak ke­ve­sen gon­dol­nak.

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül.

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül, kö­zü­lük hár­man gye­re­kek vol­tak.

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát.

Újra babázhat Rékasi Károly

Újra babázhat Rékasi Károly

Na­gyon bol­do­gok...

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

El­múlt egy­éves első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Hor­vát Éva azt is tudta, hogy az anya­ság mi­lyen bol­doggá teszi.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

A por­tu­gál sztár­edző őszin­tén be­szélt.

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted.

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el a pi­ac­ról azt a kis­lányt, aki szom­ba­ton át­esett egy ab­la­kon, és le­zu­hant. A Ri­post­nak két szem­tanú me­sélt.

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Judy már rég­óta ké­szült erre.

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez.

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Ele­gük van a szü­lők­nek a te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­la­po­tok­ból!

Ele­gük van a szü­lők­nek a vi­déki te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­la­po­tok­ból! Úgy el­lep­ték a ren­det­len su­han­cok a gye­re­kek ked­velt he­lyeit, hogy szinte le­he­tet­len le­vinni a ki­csi­ket. A bu­da­pesti nyóc­ker­ben ren­de­let­tel or­vo­sol­ták a prob­lé­mát.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára a a spa­nyol vá­lo­ga­tott­ban.

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára a a spa­nyol vá­lo­ga­tott­ban.

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban hunyt el.

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Egye­lőre kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol egy cse­csemő is jelen volt.

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért...

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért... Több al­ka­lom­mal meg­ver­ték a lá­nyo­kat.

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

A nép­szerű mű­vész min­den ere­jé­vel küzd a sú­lyos be­teg­ség ellen! Nem mind­egyik csa­lád­tagja tudja...

A nép­szerű mű­vész min­den ere­jé­vel küzd a sú­lyos be­teg­ség ellen! Nem mind­egyik csa­lád­tagja tudja, min megy most ke­resz­tül!

Dráma a stúdióban, adásban sírta el magát Hódi Pamela!

Dráma a stúdióban, adásban sírta el magát Hódi Pamela!

Olyas­mit tett amire nem volt példa.

A csi­nos mo­dell olyas­mit tett az egyik csa­lád­tag­já­val, amire eddig még soha nem volt példa.

Elképesztő dolgot tenne a gyermekeivel Liptai Claudia!

Elképesztő dolgot tenne a gyermekeivel Liptai Claudia!

Min­denre képes lenne a sze­ret­te­i­ért.

A mű­sor­ve­zető min­denre képes lenne azért, hogy sze­ret­teit biz­ton­ság­ban tudja.

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Cso­dá­san indul az év Betty-nek, a csú­nya lány­nak. A szí­nésznő Ins­tag­ram-ol­da­lán, fér­jé­vel kö­zö­sen je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár­nak.

Cso­dá­san indul az év Betty-nek, a csú­nya lány­nak. A ha­zánk­ban is nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vendő te­le­ví­ziós si­ker­so­ro­zat­ból is­mert ka­rak­tert meg­for­máló szí­nésznő, Ame­rica Fer­rera Ins­tag­ram-ol­da­lán, fér­jé­vel kö­zö­sen je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár­nak.

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

Új­szü­lött kisfi­á­val, Men­del­lel végre ha­za­tér­het­tek az ott­ho­nukba.

A gyö­nyörű anyuka és új­szü­lött kisfia, Men­del végre ha­za­tér­het­tek az ott­ho­nukba.

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Nem sok­kal előtte egy jó­té­kony­sági te­nisz­tor­nán vett részt, ahol Roger Fe­de­rer ellen ját­szott.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel csa­lo­gat­ták vi­lágra a babát. A büszke apa és a nagy­szü­lők sem akár­kik a sport­éle­tünk­ben.

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel csa­lo­gat­ták vi­lágra a babát. A büszke apa és a nagy­szü­lők sem akár­kik a sport­éle­tünk­ben.

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be...

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be egy Pest kör­nyéki óvo­dába Ka­pócs Zsóka, hogy meg­lepje a gye­re­ke­ket...

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele egy há­rom­éves kis­lány­nak.

Elszólták magukat, kiderült a negyedik Ronaldo-gyermek neme

Elszólták magukat, kiderült a negyedik Ronaldo-gyermek neme

Cris­ti­ano Ro­naldo és ba­rát­nője, Ge­or­gina Rod­ri­guez jú­li­us­ban je­len­tet­ték be, hogy babát vár­nak.

Hódi Pamela az ágyából posztolt intim képet

Hódi Pamela az ágyából posztolt intim képet

Hódi Pa­mela meg­mu­tatta, kivel sze­ret reg­ge­lente az ágy­ban lus­tál­kodni.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Meg­dup­lá­zó­dott a beteg kis­gye­re­kek száma. Nát­há­val, hörg­hu­rut­tal, há­nyás­sal, has­me­nés­sel vi­szik a ki­csi­ket or­vos­hoz.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Egy éve is­merte meg élete sze­rel­mét.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Lebukott, újra terhes Tomán Szabina

Lebukott, újra terhes Tomán Szabina

Tomán Sza­bina alig­hogy el­vált Árpa At­ti­lá­tól, ismét anyai örö­mök elé néz. Nem csoda, ha a mo­dell na­gyon örül, rá­adá­sul két gyer­meke kö­zött ti­zen­egy év lesz.

Tomán Sza­bina alig­hogy el­vált Árpa At­ti­lá­tól, ismét anyai örö­mök elé néz.

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Örökké fel van töl­tődve a fri­zu­rá­juk.

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja.

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett...

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

A Grammy-díjas éne­kesnő egyet­len gyer­me­két, aki maga is ze­nész, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel érte utol a halál.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit.

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.