CÍMKE: 'gyermek'

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

A gö­rö­gök el­leni Nem­ze­tek Li­gája ta­lál­ko­zón na­gyot küz­dött a Fradi sztárja.

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban...

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben.

FRISS HÍREK

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Ezzel vá­dolta meg a szü­lő­ket és nagy­szü­lő­ket a német ví­zi­men­tők szö­vet­sége.

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő 2012 ja­nu­ár­já­ban is­merte meg Zsol­tot.

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz.

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül, kö­zü­lük hár­man gye­re­kek vol­tak.

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res.

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len a dolog...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát.

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet. A mos­to­ha­apa 3 és fél év le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott.

Újra babázhat Rékasi Károly

Újra babázhat Rékasi Károly

Na­gyon bol­do­gok...

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért.

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Pippa Middleton már le sem tagadhatná, hogy terhes: lesifotók a gömbölyödő pocakjáról

Pippa Middleton már le sem tagadhatná, hogy terhes: lesifotók a gömbölyödő pocakjáról

Pár hete de­rült ki, hogy Pippa Midd­le­ton babát vár, ám eddig nem iga­zán lát­szó­dott ter­hes hasa. Most vi­szont már tisz­tán látni: a 34 éves elő­ke­lő­ség po­cak­la­kója egyre csak nö­vek­szik.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Éva bol­do­gabb, mint va­laha.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát...

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

A por­tu­gál sztár­edző őszin­tén be­szélt.

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Ele­gük van a szü­lők­nek a te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­la­po­tok­ból! El­lep­ték a su­han­cok a gye­re­kek ked­velt he­lyeit.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét.

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú...

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Judy rég­óta ké­szült a fáj­dal­mas ak­ci­óra. De eddig hol nem volt rá ideje, hol mégis le­be­szélte magát róla.

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez, de eddig nem volt rá ideje.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt.

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára a a spa­nyol vá­lo­ga­tott­ban.

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent. Zá­vodi János és ked­vese hét éve is­me­rik egy­mást, sze­rel­mük gyü­möl­cse 2014 ja­nu­ár­já­ban szü­le­tett. A kisfiú édes­anyja Anita hu­szon­nyolc évvel fi­a­ta­labb a ze­nész­nél.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva...

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Egye­lőre kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban hunyt el.

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a ha­tal­mas öröm­hírt. A pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, már azt is tud­ják, hogy Adél kisfiút vagy kis­lányt hord a szíve alatt. A pár mind­két tagja meg­ható so­ro­kat írt Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről...

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol egy cse­csemő is jelen volt.

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Cso­dá­san indul a szí­nésznő éve.

A szí­nésznő Ins­tag­ram-ol­da­lán fér­jé­vel je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár­nak. Az már biz­tos, hogy moz­gal­mas éve lesz a pár­nak!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra.

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak.

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért! Bí­ró­ság elé ál­lít­ják a ke­gyet­len lá­nyo­kat.

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

Titkolja gyermeke előtt betegségét Székhelyi József!

Nem mind­egyik csa­lád­tagja tudja!

A nép­szerű mű­vész min­den ere­jé­vel küzd a sú­lyos be­teg­ség ellen! Nem mind­egyik csa­lád­tagja tudja, min megy most ke­resz­tül!

Dráma a stúdióban, adásban sírta el magát Hódi Pamela!

Dráma a stúdióban, adásban sírta el magát Hódi Pamela!

A csi­nos mo­dell olyas­mit tett az egyik csa­lád­tag­já­val, amire eddig még soha nem volt példa.

A csi­nos mo­dell olyas­mit tett az egyik csa­lád­tag­já­val, amire eddig még soha nem volt példa.

Elképesztő dolgot tenne a gyermekeivel Liptai Claudia!

Elképesztő dolgot tenne a gyermekeivel Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető min­denre képes lenne azért, hogy sze­ret­teit biz­ton­ság­ban tudja.

A mű­sor­ve­zető min­denre képes lenne azért, hogy sze­ret­teit biz­ton­ság­ban tudja.

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Kü­lön­le­ges mód­szer se­gí­tett.

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel csa­lo­gat­ták vi­lágra a babát. A büszke apa és a nagy­szü­lők sem akár­kik a sport­éle­tünk­ben.

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Nem sok­kal előtte egy jó­té­kony­sági te­nisz­tor­nán vett részt, ahol Roger Fe­de­rer ellen ját­szott.

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

Hazaengedték a kórházból Szabó Zsófit, ez a látvány fogadta őt!

Új­szü­lött kisfi­á­val, Men­del­lel végre ha­za­tér­het­tek az ott­ho­nukba.

A gyö­nyörű anyuka és új­szü­lött kisfia, Men­del végre ha­za­tér­het­tek az ott­ho­nukba.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett.

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Messi felesége elszólta magát a harmadik gyermekről

Ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Har­ma­dik gyer­me­két várja Li­onel Messi fe­le­sége, aki az Ins­tag­ra­mon ki­ko­tyogta az ér­kező baba nemét.

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be...

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be egy Pest kör­nyéki óvo­dába Ka­pócs Zsóka, hogy meg­lepje a gye­re­ke­ket...

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Boldog lett a vonatozó kislány, amikor meglátta, mit tesz a jegykezelő

Nagy örö­met szer­zett raj­zá­val egy há­rom­éves kis­lány­nak a ka­lauz.

Csak egy ked­ves gesz­tus, de a vas­úti jegy­ke­zelő nagy örö­met szer­zett vele egy há­rom­éves kis­lány­nak: gő­zöst raj­zolt a vo­nat­jegyre, úgy adta neki vissza.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Úgy érzi, apja fi­gyeli őt.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Aggasztó betegséghullám dönti ágynak sorra a magyar gyerekeket

Meg­dup­lá­zó­dott a beteg kis­gye­re­kek száma. Nát­há­val, hörg­hu­rut­tal, há­nyás­sal, has­me­nés­sel vi­szik a ki­csi­ket or­vos­hoz.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Egy éve is­merte meg élete sze­rel­mét.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Sokan nem hit­tek benne.

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Hódi Pamela az ágyából posztolt intim képet

Hódi Pamela az ágyából posztolt intim képet

Hódi Pa­mela meg­mu­tatta, kivel sze­ret az ágy­ban lus­tál­kodni. Olyan­kor min­dig na­gyon bol­dog a mo­dell.

Hódi Pa­mela meg­mu­tatta, kivel sze­ret reg­ge­lente az ágy­ban lus­tál­kodni.

A sztárok biztatják a leendő szülőket a lombikprogramra: Vágjanak bele!

A sztárok biztatják a leendő szülőket a lombikprogramra: Vágjanak bele!

Végre már nem csak a te­he­tős em­be­rek ki­vált­sága a lom­bik­prog­ram! A kor­mány bő­víti a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás által fi­nan­szí­ro­zott lom­bik­prog­ram-el­já­rá­sok szá­mát.

Lebukott a strandon, újra terhes Tomán Szabina

Lebukott a strandon, újra terhes Tomán Szabina

Tomán Sza­bina nem­rég vált el.

Tomán Sza­bina alig­hogy el­vált Árpa At­ti­lá­tól, ismét anyai örö­mök elé néz.

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Bizarr genetikai állapot: Áram jár a két kislány hajában

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Nekik a nap 24 órá­já­ban ilyen a hajuk.

Töl­tő­dött már fel annyira a hajad, hogy nem si­ke­rült fri­zu­rát csi­nál­nod? Ezek­nek az iker­lá­nyok­nak a nap 24 órá­já­ban ilyen a haja.

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett... Na­gyon sze­re­tik egy­mást...

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett...

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Kiáll a jó ügy ér­de­ké­ben.

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

A Grammy-díjas éne­kesnő egyet­len gyer­me­két, aki maga is ze­nész, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel érte utol a halál.

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra. A Ma­dár­ként is is­mert ököl­vívó be­val­lotta: nem akart újabb gye­re­ket, in­kább pi­henni sze­re­tett volna. A nyu­god­tabb évekre ez­út­tal vár­nia kell, de már egy­ál­ta­lán nem bánja, hogy így tör­tént.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt.

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit.

Gyermekeik szeme láttára csapott a villám az édesanyákba

Gyermekeik szeme láttára csapott a villám az édesanyákba

Két nőre súj­tott le a vil­lám.

Idén már a ne­gye­dik em­bert éri vil­lám­csa­pás: ez­út­tal két nőre súj­tott le a vil­lám Csong­rá­don, a Körös-menti sza­bad­stran­don.

Mégis eskü köti Berki Krisztiánt gyermeke anyjához

Mégis eskü köti Berki Krisztiánt gyermeke anyjához

Itt az igaz­ság.

Berki Krisz­tián a meg­hi­ú­sult es­küvő után egy­sze­rűen be­zár­kó­zott és nem adott kéz­zel­fog­ható ma­gya­rá­za­tot.

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját.

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját, aki­hez gyak­ran kijár a te­me­tőbe.

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Az Ope­rett­szín­ház álom­pár­já­nak kisfia a na­pok­ban már öt hó­na­pos lesz. Szü­lei rit­kán mu­tat­ják meg a picit...

Az Ope­rett­szín­ház álom­pár­já­nak kisfia a na­pok­ban már öt hó­na­pos lesz. Szü­lei rit­kán mu­tat­ják meg a picit...

Megszületett a magyar sport álompárjának a gyermeke

Megszületett a magyar sport álompárjának a gyermeke

Kisfia szü­le­tett a két spor­to­ló­nak. Az új jö­ve­vény a Dan­ton Bar­na­bás nevet kapta.

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Kisfia szü­le­tett Bod­nár Lász­ló­nak.

Meg­szü­le­tett Bod­nár László első gyer­meke. A ko­rábbi 46-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista Fa­ce­boo­kon kö­zölte az öröm­hírt is­me­rő­se­i­vel.

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

A mű­vész igyek­szik tü­rel­me­sen hoz­záállni 19 éves fi­á­hoz. Ez nem min­dig si­ke­rül.

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Ha­c­ker törte fel az ol­da­lu­kat.

Haté­ves kis­lány meg­ron­tá­sá­hoz kért gya­kor­lati ta­ná­csot tár­sa­i­tól az in­ter­ne­ten egy pe­dofil. A tit­kos hon­la­pot egy ha­cker törte fel.

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Mint két tojás: Bámulatosan hasonlít egymásra Szulák Andrea és lánya!

Az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­ró­já­nál kap­ták len­cse­végre anyát és lá­nyát!

Az Ope­rett­szín­ház mű­vész­be­já­ró­já­nál kap­ták len­cse­végre anyát és lá­nyát!

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

Nem prob­léma a kor­kü­lönb­ség.

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Szakított gyermeke apjával a TV2 gyönyörű sztárja!

Szakított gyermeke apjával a TV2 gyönyörű sztárja!

Az egész or­szá­got meg­lepte a hír, pláne most, hogy a TV2 leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­nak egyik leg­nép­sze­rűbb sze­rep­lője esé­lyes a végső győ­ze­lemre is.

Az egész or­szá­got meg­lepte a hír, pláne most, hogy a TV2 leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­nak egyik leg­nép­sze­rűbb sze­rep­lője esé­lyes a végső győ­ze­lemre is.

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Hamarosan nagypapa lesz Stohl András

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja.

Ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll A Nagy Duett sztárja, ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben meg kell ta­lál­nia új ott­ho­nát, ahol pár­já­val csa­lá­dot ala­pít­hat.

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

Tíz éve tart a rémálom: Maddie szülei új eszközzel kutatnak tovább

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat.

A McCann há­zas­pár kép­te­len el­en­gedni a múl­tat, tíz év után új mód­szer­rel pró­bál­ják meg­ta­lálni a gyer­me­kü­ket.

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy ebben az élet­ben már nem ada­tik meg neki, hogy ismét anya le­gyen.

Először beszélt az apaságról a népszerű énekes

Először beszélt az apaságról a népszerű énekes

Ren­ge­teg el­fog­lalt­sága van...

Vas­tag Tomi ren­ge­teg el­fog­lalt­sága mel­lett igyek­szik minél több időt töl­teni kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.