CÍMKE: 'gyermek'

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

A ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Hor­nyák Dóra kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­ba­bá­ját.

Berki nem ért a szóból: Megint szembemegy Pamelával

Berki nem ért a szóból: Megint szembemegy Pamelával

Gyer­meke anyja hiába kéri, nem és nem akarja meg­ér­teni, hogy a kis­lá­nyá­nak nem tesz jót...

Gyer­meke anyja hiába kéri, nem és nem akarja meg­ér­teni, hogy a kis­lá­nyá­nak nem tesz jót...

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak. Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze.

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak.

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

Nekiestek a rajongók Tücsinek, durva, ami miatt támadják

A mű­sor­ve­zető össze­köti a kel­le­me­set a hasz­nos­sal: két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

Két hó­na­pos kis­lá­nyá­val edz, ám sokak sze­rint ezzel óri­ási hibát követ el.

A tévéből tudta meg az apa, mit tettek a lányával

A tévéből tudta meg az apa, milyen brutálisan gyilkolták meg a lányát

Bor­zasztó rész­le­tek.

Ját­szani hívta a nyolc­éves kis­lányt, majd bru­tá­li­san meg­ölte egy fi­a­tal fiú - az egész or­szág hal­lott a sólyi H. Ad­ri­enn­ről.

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

Kisfia miatt zokogott Horváth Gréta

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit. A földre ros­kadva ölelte Fi­li­pet. Sok időt vol­tak távol egy­más­tól.

A sztár­anyuka kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit. A földre ros­kadva ölelte Fi­li­pet. Sok időt vol­tak távol egy­más­tól.

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Hír­ol­vasó sze­retne lenni.

Pat­rik, úgy dön­tött, hogy ő is hír­ol­vasó sze­retne lenni, ezért az apu­kája be­vitte őt a mun­ka­he­lyére, hogy ki­pró­bál­hassa magát a ka­me­rák előtt.

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

A med­dő­ség nép­be­teg­séggé vált.

A med­dő­ség az utóbbi évek­ben saj­nos vi­lág­szerte nép­be­teg­séggé vált. Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni.

Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

Anyák napi ajándék: Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

A csi­nos mű­sor­ve­zető pont anyák nap­ján árulta el, hogy már há­rom­gyer­me­kes édes­anya lett!

A csi­nos mű­sor­ve­zető pont anyák nap­ján árulta el, hogy már há­rom­gyer­me­kes édes­anya lett!

Gyermektelensége miatt támadják Bódi Sylvit, íme, a válasza

Gyermektelensége miatt támadják Bódi Sylvit, íme, a válasza

A mo­dell­nek elege van abból, hogy bi­zo­nyos ra­jon­gók meg akar­ják mon­dani neki, hogy mikor kéne anyává vál­nia.

Elege van abból, hogy a ra­jon­gók meg akar­ják mon­dani neki, hogy mikor kéne anyává vál­nia.

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Megszületett a magyar sztárpár gyermeke, ritka nevet kapott

Nagy öröm érte a ma­gyar ké­zi­labda álom­pár­ját, Szöll­ősi Sza­bol­csot és Szöll­ősi-Zá­csik Szand­rát.

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

A pá­lyára ro­hant egy fi­a­tal szur­koló a Va­len­cia-Te­ne­rife meccsen.

A pá­lyára ro­hant egy fi­a­tal szur­koló a Va­len­cia-Te­ne­rife spa­nyol ko­sár­labda-baj­no­kin.

Nagy a boldogság, apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Nagy a boldogság, apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt.

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta a Fi­de­szos or­szág­gyű­lési kép­vi­selő.

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

A szí­nésznő a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a pop­sztár egy­kori ál­do­za­ta­i­ról, ám most na­gyon meg­bánta.

Csodáért mennek Szentkútra a gyermekre vágyók

Csodáért mennek Szentkútra a gyermekre vágyók

Lel­ki­gya­kor­la­ton se­gí­tet­ték őket.

Idén ja­nu­ár­ban is szü­le­tett olyan kis­baba, aki­nek a szü­lei részt vet­tek a Gyer­mekre vá­gyók lel­ki­gya­kor­la­tán Mát­ra­ve­re­bély-Szent­kú­ton.

Nem láthatja a magyar apa a nála elhelyezett gyermeket

Nem láthatja a magyar apa a nála elhelyezett gyermeket

Az apuka két­ség­be­esett tel­je­sen.

Hiába szen­te­sí­tette bí­ró­ság a szü­lők meg­ál­la­po­dá­sát, az anya el­vitte a kisfiút, és azóta nem en­gedi, hogy az apja lát­hassa.

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

40 percig erőszakolta az elemi iskolás kislányt az afgán

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben.

Még a ki­ren­delt védő Vic­to­ria Lamballe sem ta­lált sem­mi­lyen enyítő kö­rül­ményt vé­dence ér­de­ké­ben.

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Kisfia szü­le­tett a Fradi ké­zi­sé­nek.

Kisfia szü­le­tett a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ké­zi­lab­dá­zó­já­nak. A zöld-fe­hé­rek kö­zös­ségi ol­dala osz­totta meg az öröm­hírt.

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

A férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ászá­nak, Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

Rejtélyes betegségek: tényleg fáj a gyerekeknek a növekedés?

A ki­csik­nél elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak.

A ki­csik­nél gyak­ran elő­for­dul, hogy sírva éb­red­nek éj­szaka, és láb­fá­jásra pa­nasz­kod­nak.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Tra­gé­dia után bol­dog­ság...

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Most érkezett: Érzéstelenítő nélkül műtötték meg Kulcsár Edinát

Most érkezett: Érzéstelenítő nélkül műtötték meg Kulcsár Edinát

Erős fáj­da­lom gyö­törte rossz foga miatt Kul­csár Edi­nát.

Erős fáj­da­lom gyö­törte rossz foga miatt Kul­csár Edi­nát.

Örömteli bejelentés, gyermeket vár a magyar sport álompárja

Örömteli bejelentés, gyermeket vár a magyar sport álompárja

Las­san nyolc éve tart már a sze­re­lem Szuc­sánszki Zita és Elek Gábor kö­zött.

Négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Világgá kürtölték a nagy hírt: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

A spor­toló az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a hír­rel a ra­jon­góit.

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a nagy hír­rel a ra­jon­góit. Már a csöpp­ség nemét is lehet tudni.

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Ma kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság.

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa a ma kez­dődő vi­lág­baj­nok­ság alatt.

Csodálatos örömhírt közölt újév alkalmából a sztárszakács

Csodálatos örömhírt közölt újév alkalmából a sztárszakács

A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a hír hal­la­tán, özön­le­nek a kom­men­tek a videó mel­lett...

Újév al­kal­má­ból ké­szí­tett kö­szöntő vi­de­ó­já­ban je­len­tett be egy cso­dá­la­tos hírt a híres sztár­sza­kács és csa­ládja. Per­sze a kö­szön­té­sek sem ma­rad­hat­tak el. De a ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a hír hal­la­tán, özön­le­nek a kom­men­tek a videó mel­lett...

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is.

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is, hi­szen a KSH ada­tai sze­rint a tíz leg­gya­ko­ribb szü­le­tés­nap­ból hét szep­tem­ber 19. és 26. kö­zött van.

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

A rap­per nem érti a tör­tén­te­ket.

A rap­per nem érti, miért já­rat­ták le min­denki előtt. Ál­lí­tása sze­rint az ese­mé­nyek tel­je­sen más­képp tör­tén­tek.

Lebukott az énekesnő: kiderült, ki segíti munkájában

Lebukott a szép hangú és szép arcú énekesnő: kiderült, ki segíti a munkájában

Szil­vi­nek meg­vál­to­zott az élete.

Péter Szabó Szil­vi­nek két éve száz­nyolc­van fokos for­du­la­tot vett az élete, mert meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, Emma.

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak, aki igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­lád éle­tébe.

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

Gólyahír, újra apa lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, újra apa lett a magyar válogatott sztárja

A 34 éves Csá­szár Gábor bol­dog na­po­kat tud­hat maga mö­gött, pár­já­val újabb közös gyer­me­kük szü­le­tett.

A 34 éves Csá­szár Gábor bol­dog na­po­kat tud­hat maga mö­gött, pár­já­val újabb közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Hihetetlen: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát! Olya­nok, mint két tojás.

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka.

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka a 25 éves bal­át­lövő.

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

A gö­rö­gök el­leni Nem­ze­tek Li­gája ta­lál­ko­zón na­gyot küz­dött a Fe­renc­vá­ros sztárja. Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke a szél­ső­nek.

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen haza uta­zott Vik­tor iker­test­vére.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik.

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik. A kis­lány nagy­ma­mája a saját tes­té­vel pró­bálta őt vé­deni. La­punk­nak ő és a gá­zoló is nyi­lat­ko­zott. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei. Kis­lá­nya még ma is azt hiszi, hogy egy­szer belép az ajtón.

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Cuki fotó, megszületett a magyar válogatott sztárjának a gyermeke

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Jú­li­us­ban há­za­so­dott meg Voj­voda Dávid.

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Megfulladtak a gyermekek, miközben a szüleik mobiloztak!

Ezzel vá­dol­ták meg a szü­lő­ket.

"Na­ponta lát­juk az em­be­re­ket, akik az úszó­me­den­cé­ket úgy ke­ze­lik, mint egy óvo­dát, ahova be­en­ged­ték a gyer­me­ke­i­ket, de már nem fi­gyel­nek rájuk."

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Eri­ká­nak ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő a világ összes nagy ope­ra­há­zá­ban fel­lé­pett, ez a leg­na­gyobb vágya.

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is vál­lalná...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len az, amire az ő ko­rá­ban csak ke­ve­sen gon­dol­nak.

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Három gyermeket mentettek ki az égő házból

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz.

Egy la­kó­ház­ban ke­let­ke­zett a tűz. A men­tő­sök négy em­bert me­ne­kí­tet­tek ki a lán­gok közül, kö­zü­lük hár­man gye­re­kek vol­tak.

Ezt nem fogod elhinni! Itt a világ tíz legfurcsább családja

Ezt nem fogod elhinni! Videón a világ tíz legfurcsább családja

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len.

A tízes lis­ták tár­háza ki­me­rít­he­tet­len, de talán mind közül ez az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb. Ebben a vi­de­ó­ban van min­den!

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

El­múlt egy­éves első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Hor­vát Éva azt is tudta, hogy az anya­ság mi­lyen bol­doggá teszi.

Nagy bejelentés: újra babázhat Rékasi Károly

Nagy bejelentés: újra babázhat Rékasi Károly

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba.

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért. A két szí­nész ígéri, min­dig ott áll­nak majd Liána mel­lett ke­reszt­szü­lő­ként.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Elkeserítő állapotok uralkodnak ezeken a játszótereken, lenne megoldás

Ele­gük van a szü­lők­nek a te­le­pü­lés ját­szó­te­rein ural­kodó ál­la­po­tok­ból! El­lep­ték a su­han­cok a gye­re­kek ked­velt he­lyeit.

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el a pi­ac­ról azt a kis­lányt, aki szom­ba­ton át­esett egy ab­la­kon, és le­zu­hant. A Ri­post­nak két szem­tanú me­sélt.

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Judy már rég­óta ké­szült erre.

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

28 évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztárzenész

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Nem verte nagy dobra a Pi­ra­mis együt­tes tagja, hogy hét­vé­gén éle­té­ben elő­ször ki­mondta a bol­do­gító igent.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt.

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A klasszis fo­cista a héten ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. Ked­den Ar­gen­tína ellen lép­het pá­lyára a a spa­nyol vá­lo­ga­tott­ban.

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban hunyt el.

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

Mi történt? Elhalasztja esküvőjét a magyar énekesnő

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

A gyö­nyörű Péter Szabó Szil­vi­á­nak las­san más­fél éves a gyer­meke, de nem az es­kü­vőre, hanem szó­ló­kar­ri­er­jére kon­cent­rál. Az éne­kesnő mind anya­ként, mint mű­vész­ként igyek­szik meg­állni a he­lyét, ami si­ke­rül is neki. Első gyer­me­két, Emmát öröm­mel ne­veli, de köz­ben nem fe­lejti el ra­jon­góit sem.

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol ta­lál­ko­zott egy csöpp­ség­gel.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után fia is szü­letne. Mi­u­tán el­kí­sérte a fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol egy baba is volt, fel­erő­sö­dött benne a vágy. Be­val­lotta, leg­szí­ve­seb­ben újból ba­bázna! Bangó Mar­git­nak se lenne el­le­nére egy fiú déd­unoka, ám ahhoz előbb ko­moly vál­to­zá­sokra lenne szük­ség a csa­lád­ban.