CÍMKE: 'gyerekek'

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője alig várja, hogy el­in­dul­jon A Nagy Duett, de csa­lád­jára így is jut ideje.

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Ezek után ki hinné el, hogy a gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető ko­moly ön­ér­té­ke­lési gon­dok­kal küzd?

FRISS HÍREK

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Ki­jöt­tek a 2017-es hi­va­ta­los lon­doni bű­nö­zési sta­tisz­ti­kák.

Ki­jöt­tek a 2017-es hi­va­ta­los lon­doni bű­nö­zési sta­tisz­ti­kák.

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Mi­köz­ben Ma­gyar­or­szágra át­me­ne­ti­leg vissza­tért a tél, a nép­szerű mű­sor­ve­zető re­me­kül érzi magát a ten­ger­par­ton...

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le pár nap­pal ez­előtt az auszt­riai Wels­ben, ahol egy banda tá­madt fi­a­ta­lokra.

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le pár nap­pal ez­előtt az auszt­riai Wels­ben, ahol egy banda tá­madt fi­a­ta­lokra.

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Az új rend hétfő óta mű­kö­dik.

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban.

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel.

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel, mert na­gyon meg­ré­mí­tet­ték a tör­tén­tek.

Megégett diákok holttestét találták meg egy erdőtűz után

Megégett diákok holttestét találták meg egy erdőtűz után

Ku­ta­tó­cso­port pró­bál to­vábbi fi­a­ta­lok nyo­mára buk­kanni a ha­tal­mas te­rü­le­ten.

Ku­ta­tó­cso­port pró­bál to­vábbi fi­a­ta­lok nyo­mára buk­kanni a ha­tal­mas te­rü­le­ten.

Őrültséget csináltak Lagzi Lajcsi gyerekei, így reagált rá az apjuk

Őrültséget csináltak Lagzi Lajcsi gyerekei, így reagált rá az apjuk

Ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét.

A nép­szerű trom­bi­tás a Ri­post­nak fej­tette ki vé­le­mé­nyét gyer­me­kei nem min­den­napi téli tet­té­ről. Sza­vai so­ka­kat meg­döb­bent­het­nek.

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Verés, gyil­kos­ságra ne­ve­lés...

Verés, agy­mo­sás, gyil­kos­ságra ne­ve­lés - ez fo­lyik abban a közel 350 val­lási is­ko­lá­ban, amely en­ge­dély nél­kül mű­kö­dik szerte az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Angliában tiltják, nálunk miért árulnak energiaitalt a gyerekeknek?

Angliában tiltják, nálunk miért árulnak energiaitalt a gyerekeknek?

Oda­csap­nak a brit áru­ház­lán­cok az ener­gia­ita­lok­nak!

Oda­csap­nak a brit áru­ház­lán­cok az ener­gia­ita­lok­nak! Az erős koffe­in­tar­talmú ener­gia­bomba ugyanis akár ha­lá­los mér­get is je­lent­het a fi­a­tal szer­ve­ze­tek szá­mára. Nagy-Bri­tan­ni­á­ban min­den nagy áru­ház­lánc fel­lép a magas koffe­in­tar­tal­muk ellen.

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Éppen egy son­kás-saj­tos szend­vi­cset pró­bált el­cso­ma­golni gye­re­ké­nek, ám egy nem várt kö­rül­mény mind­ezt tel­jes­ség­gel le­he­tet­lenné tette. Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható. Madár min­dent meg­tesz a csa­lá­dért.

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható. Madár min­dent meg­tesz a csa­lá­dért.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás. A WHO meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got - vi­lág­jár­vány­nak mi­nő­sí­tette a cu­kor­be­teg­sé­get.

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál.

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál, de ez így van jól! A si­ke­res mű­sor­ve­zető gye­re­kei olyan ele­ve­nek, hogy édes­any­juk már meg sem le­pő­dött.

Elképesztő, mit művelt gyerekeivel a világsztár

Elképesztő, mit művelt gyerekeivel a világsztár

Papa kor­ban járt fiai szü­le­té­se­kor.

Rod Stew­art két leg­ki­sebb fia akkor szü­le­tett már, ami­kor bőven nagy­papa kor­ban járt.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen. Későn de­rült fény a bor­zal­makra.

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

Undorító, amit gyerekeikkel műveltek a szülők

Szívszorító megmenekülés: undorító, amit gyerekeikkel műveltek a szülők

Az anyá­ról rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy nő­vér­ként dol­go­zott. Gye­re­keit mégis dur­ván el­ha­nya­golta.

Az anyá­ról rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy nő­vér­ként dol­go­zott.

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd a gyil­kos­ság után tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes vi­gyázni!

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, az alap­anyag al­ler­giát okoz­hat.

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai, a fiatalok fele ettől szenved

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Nem hiszed el, mit csinálnak a kulisszák mögött a TV2 sztárjai

Nem hiszed el, mit csinálnak a kulisszák mögött a TV2 sztárjai

Nem­csak pro­duk­ci­ó­ik­kal nyű­göz­ték le a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi kö­zön­sé­gét.

Nem­csak pro­duk­ci­ó­ik­kal nyű­göz­ték le a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi kö­zön­sé­gét.

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Az élet­ve­szé­lyes, jeges fe­lü­le­te­ken csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Jes­sica Alba nem a le­ve­gőbe be­szélt, ami­kor azt mondta, a lá­nyai imád­ják az öccsü­ket.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Erre vajon ki szá­mí­tott?

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

A kor­mány sze­rint több mint száz olyan kis­korú gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam hite sze­rint ne­vel­tek.

A német kor­mány sze­rint több mint száz olyan 14 éven alatti gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam által hir­de­tett pro­pa­ganda sze­rint ne­vel­tek fel.

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna!

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel. Baukó Éva ma­gán­életi és szak­mai ter­ve­i­ről egy­aránt nyíl­tan és őszin­tén be­szélt, ha­tá­ro­zott és ko­moly el­kép­ze­lé­sei pedig so­ka­kat meg­lep­het­nek. Vajon mi válik majd va­lóra?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott!

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott a szí­nésznő, a szü­lő­vá­rosa kór­há­zá­ban tette em­lé­ke­ze­tessé a beteg gye­re­kek es­té­jét.

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

A ku­ta­tók fel­ka­var­ták az ál­ló­vi­zet.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ördög Nóra olyat posz­tolt, ami­vel a ra­jon­gók be­les­het­nek ki­csit a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető há­ló­szo­ba­tit­ka­iba.

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel. A mo­dell sze­rint Berki Krisz­tián csak fel­hasz­nálja kis­lá­nyu­kat....

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén.

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Ta­más­ról 18 év után de­rült ki, hogy hi­deg­vér­rel meg­ölte a fe­le­sé­gét, gye­re­kei mégis ki­tar­ta­nak mel­lette.

Ta­más­ról 18 év után de­rült ki, hogy hi­deg­vér­rel meg­ölte a fe­le­sé­gét, gye­re­kei mégis ki­tar­ta­nak mel­lette.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan, aki szinte min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rán tölti.

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Kiss En­di­ért oda­van­nak a nők, és ez nap mint nap be­bi­zo­nyo­so­dik.

Kiss En­di­ért oda­van­nak a nők, ha nem így lenne, nem ül­hetne két hölggyel a ka­rá­csonyfa alatt.

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl And­rás hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott.

Stohl And­rás hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott. Kü­lö­nös ka­rá­csony elé néz.

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász.

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Azon­nal ször­nyet­halt.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt.

Váratlan fordulat Stadler öröksége körül

Váratlan fordulat Stadler öröksége körül

Az egy­kori vál­lal­kozó pa­pí­ron min­de­nét el­vesz­tette, ám lehet, hogy mégis pénzt hagy maga után a ked­vez­mé­nye­zett­je­ire. Rá­adá­sul meg­le­pően nagy összeg­ről hal­lani...

Az egy­kori vál­lal­kozó pa­pí­ron min­de­nét el­vesz­tette, ám lehet, hogy mégis pénzt hagy maga után a ked­vez­mé­nye­zett­je­ire. Rá­adá­sul meg­le­pően nagy összeg­ről hal­lani... Úgy tűnik, az akasz­tói ju­hász ha­lála után is képes a meg­le­pe­té­sekre.

Szívszorító üzenetet tettek közzé Stadler József gyermekei!

Szívszorító üzenetet tettek közzé Stadler József gyermekei!

Az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei meg­ható so­ro­kat küld­tek az el­hunyt vál­lal­kozó tisz­te­lő­i­nek.

Az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei meg­ható so­ro­kat küld­tek az el­hunyt vál­lal­kozó tisz­te­lő­i­nek.

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Öt gye­re­ket a sür­gős­ségi kór­házba vit­tek.

Öt gye­re­ket kór­házba vit­tek. A sofőr túl gyor­san haj­tott be egy ka­nyarba.

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem.

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem­hez köt­hető ese­tek száma: az új, gyo­mor­for­gató bűn­cse­lek­mény­tí­pus a rend­őr­ség­nek is fel­adta a lec­két!

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sok szülő bízza a gye­re­keit a nagy­szü­lőkre, míg ők dol­goz­nak, de a gon­dos­ko­dás­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek!

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák EZO

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák

Az ősz leg­misz­ti­ku­sabb idő­szaka a no­vem­ber. Mu­tat­juk ez ho­gyan be­fo­lyá­solja a ki­csik jel­le­mét!

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Egye­dül fog ün­ne­pelni. Azt is el­mondja, miért.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Azt is el­mondja, miért.

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Elő­ször be­szél­tek em­lé­ke­ik­ről.

Az Isz­lám Állam szí­riai és iraki rém­uralma alatt leg­in­kább a ja­zidi la­kos­sá­got kí­nozta - a gye­re­kek most elő­ször be­szél­tek bor­zal­mas em­lé­ke­ik­ről.

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

A si­ke­res éne­kesnő Lo­lá­val és egy gyer­mek­kó­rus­sal al­ko­tott el­ké­pesz­tőt! Mu­tat­juk is a vi­deót! Ezt neked is hal­la­nod kell!

Így bukott le Hajdú Péter és Sarka Kata

Így bukott le Hajdú Péter és Sarka Kata

Az egy­kori sztár­pár még a ra­jon­gó­kat sem tudta át­verni. Ugyan­ar­ról a hely­szín­ről töl­töt­tek fel fo­tó­kat a hét­vé­gén.

Az egy­kori sztár­pár még a ra­jon­gó­kat sem tudta át­verni. Ugyan­ar­ról a hely­szín­ről töl­töt­tek fel fo­tó­kat a hét­vé­gén.

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra, hogy mi­lyen egy apa-fia este náluk.

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra, hogy mi­lyen egy apa-fia este náluk.

Hajdú Péter: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Fel­röp­pen­tek a hírek, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata ti­tok­ban meg­je­len­tek a bí­ró­sá­gon.

Szörnyű felfedezés: Ez történik, ha a gyerekek pornót néznek

Szörnyű felfedezés: Ez történik, ha a gyerekek pornót néznek

Hi­he­tet­len mér­ték­ben nőtt az olyan sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma, amely­nek nem­csak az el­szen­ve­dői gye­re­kek.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet.

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Hi­he­tet­len "ver­seny" miatt fáj­hat a szü­lők és ha­tó­sá­gok feje. Talán ennek is kö­szön­hető, hogy egyre több el­tűnt gye­rek­ről je­le­nik meg hír a kö­zös­ségi mé­di­á­ban. Ezért plusz pont jár nekik.

Nem hiszed el, Ördög Nóra milyen kínos helyzetbe került!

Nem hiszed el, Ördög Nóra milyen kínos helyzetbe került!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, ő is ke­rült már kel­le­met­len szi­tu­á­ci­óba gyer­me­kei miatt.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, ő is ke­rült már kel­le­met­len szi­tu­á­ci­óba gyer­me­kei miatt.

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Nagy a baj, néha már mozdulni sem képes a gyilkos kórral küzdő magyar sztár

Nagy a baj, néha már mozdulni sem képes a gyilkos kórral küzdő magyar sztár

Már az üze­ne­tekre sem re­a­gál az elő­adó­mű­vész, Terry Black oly­kor meg sem moz­dul a rosszul­lé­tek miatt.

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket
a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket
a kézmosásra!

Fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük. Ők azon­ban sok­szor el­fe­lej­tik ezt a hi­gé­niai fel­ada­tot. Ki­hagy­ják evés előtt vagy mos­dó­hasz­ná­lat után.

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

A nyílt utcán akar­tak el­ra­bolni több gye­re­ket Vi­seg­rá­don. Az il­le­té­ke­sek ko­mo­lyan ve­szik a fe­nye­ge­tett­sé­get.

A nyílt utcán akar­tak el­ra­bolni több gye­re­ket Vi­seg­rá­don. Az il­le­té­ke­sek ko­mo­lyan ve­szik a fe­nye­ge­tett­sé­get. A he­lyiek ha­tá­ro­zot­tabb rend­őri je­len­létre szá­mít­hat­nak az uta­kon. A szü­lők és a gye­re­kek egy­aránt fél­nek.

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon.

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Ezért hihetetlenül ambiciózusak a szeptemberben született babák EZO

Ezért hihetetlenül ambiciózusak a szeptemberben született babák

Ezért hihetetlenül ambiciózusak a szeptemberben született babák

Mu­tat­juk, hogy csil­lag­je­gyük­höz kap­cso­ló­dóan mi­lyen sze­mé­lyi­ség­je­gyekre lehet szá­mí­tani a szep­tem­beri ba­bák­nál!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok.

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni a szí­nész.

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Egy anyuka vé­let­le­nül szúrta ki a ha­tal­mas férfi nemi szer­vet a me­sé­ben.

Egy anyuka vé­let­le­nül szúrta ki a ha­tal­mas férfi nemi szer­vet a gye­re­kek­nek szánt ked­ves me­sé­ben.

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

A hét­végi Nem­zeti Vágta egyik leg­iz­gal­ma­sabb része lesz a vi­lág­csúcs-kí­sér­let. Több mint 40 ló fog egy­szerre vág­tázni.

Borzasztó látvány: holtan találták a gyerekeket, kiásták őket

Borzasztó látvány: holtan találták a gyerekeket, kiásták őket

A gye­re­kek egy gon­do­zó­ott­hon lakói vol­tak.

A gye­re­kek egy gon­do­zó­ott­hon lakói vol­tak. Ha­lá­luk kö­rül­mé­nyeit rej­tély övezi.

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani.

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani, de va­ló­já­ban lel­ki­leg da­ra­bok­ban van.

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Dem­csák Zsu­zsa bol­dog.

Dem­csák Zsu­zsa egy ideje már nincs egye­dül. A mű­sor­ve­zető bol­dog­sá­gá­nak csak egy dolog vet­het véget, de akkor örökre le­mond kap­cso­la­tá­ról.

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat.

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Fel­ad­ták ma­guk­nak a lec­két.

Fel­adta ma­gá­nak a lec­két a tíz­tagú Fedor fa­mí­lia: nya­ku­kon a tan­év­vel köl­tözni kény­sze­rül­nek. Ám még ennél is na­gyobb ki­hí­vás, hogy meg­ta­lál­ják, hova.

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját.

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját. Négy gye­rek sé­rült meg.