CÍMKE: 'gyerekek'

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés.

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele.

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai, a fiatalok fele ettől szenved

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Az élet­ve­szé­lyes, jeges fe­lü­le­te­ken csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Botrány, bizarr szexvideó kering két 13 évesről, ezt csinálják

Botrány, bizarr szexvideó kering két 13 évesről, ezt csinálják

Arra kér­ték a szü­lő­ket, fi­gyel­je­nek oda job­ban a gye­re­ke­ikre!

A bot­rá­nyos kép­so­rok ki­szi­vár­gása után arra kér­ték a szü­lő­ket, fi­gyel­je­nek oda job­ban a gye­re­ke­ikre!

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

A német kor­mány sze­rint több mint száz kis­korú gyer­mek tér­het vissza Né­met­or­szágba.

A német kor­mány sze­rint több mint száz olyan kis­korú gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam hite sze­rint ne­vel­tek.

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Jes­sica Alba nem a le­ve­gőbe be­szélt, ami­kor azt mondta, a lá­nyai imád­ják az öccsü­ket.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból.

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Sok csa­lád­ban elő­for­dul...

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott!

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott a szí­nésznő, a szü­lő­vá­rosa kór­há­zá­ban tette em­lé­ke­ze­tessé a beteg gye­re­kek es­té­jét.

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna!

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel. Baukó Éva ma­gán­életi és szak­mai ter­ve­i­ről egy­aránt nyíl­tan és őszin­tén be­szélt, ha­tá­ro­zott és ko­moly el­kép­ze­lé­sei pedig so­ka­kat meg­lep­het­nek. Vajon mi válik majd va­lóra?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy koc­cin­tás­kor a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe.

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ördög Nóra olyat posz­tolt, ami­vel a ra­jon­gók be­les­het­nek ki­csit a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető há­ló­szo­ba­tit­ka­iba.

Ördög Nóra olyat posz­tolt, ami­vel a ra­jon­gók be­les­het­nek ki­csit a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető há­ló­szo­ba­tit­ka­iba.Tün­déri gye­re­ke­i­vel fek­szik ugyanis az ágy­ban leg­újabb fo­tó­ján. A mű­sor­ve­zető örül annak, hogy még fél óra bú­jást nyer a lur­kók­tól azzal, hogy mesét néz­nek.

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel kis­lá­nyuk miatt Ber­ki­vel szem­ben.

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel kis­lá­nyuk miatt Ber­ki­vel szem­ben.

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Tamás meg­ölte a fe­le­sé­gét..

Ta­más­ról 18 év után de­rült ki, hogy hi­deg­vér­rel meg­ölte a fe­le­sé­gét, gye­re­kei mégis ki­tar­ta­nak mel­lette.

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Kiss En­di­ért oda­van­nak a nők, ha nem így lenne, nem ül­hetne két hölggyel a ka­rá­csonyfa alatt.

Nem várt fordulat Stadler József öröksége körül

Váratlan fordulat Stadler öröksége körül

Csak pa­pí­ron ve­szí­tette el min­de­nét?

Az egy­kori vál­lal­kozó pa­pí­ron min­de­nét el­vesz­tette, ám le­het­sé­ges, hogy mégis pénzt hagy maga után? Rá­adá­sul nem is ke­ve­set...

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan.

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl And­rás hálás egy­kori pár­já­nak...

Stohl And­rás hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott. Ennek kap­csán me­sélt arról, hogy ün­nepli az idei ka­rá­csonyt.

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Ezért halt meg magányosan Stadler József

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke. A vál­lal­kozó élete nem ala­kult jól.

Egye­dül halt meg az akasz­tói ju­hász, hiába volt három gyer­meke. A vál­lal­kozó élete nem ala­kult jól.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Most érkezett: buszmegállóban várakozó gyerekek közé hajtott egy kocsi

Öt gye­re­ket a sür­gős­ségi kór­házba vit­tek. Az első hírek sze­rint a sofőr túl gyor­san haj­tott be egy enyhe ka­nyarba.

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Egyre betegesebb, mi kell a pedofiloknak

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem.

Drasz­ti­kus mér­ték­ben meg­ug­rott a ki­ber­szex-ke­res­ke­de­lem­hez köt­hető ese­tek száma: az új, gyo­mor­for­gató bűn­cse­lek­mény­tí­pus a rend­őr­ség­nek is fel­adta a lec­két!

Szívszorító üzenetet tettek közzé Stadler József gyermekei!

Szívszorító üzenetet tettek közzé Stadler József gyermekei!

Az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei meg­ható so­ro­kat küld­tek az el­hunyt vál­lal­kozó tisz­te­lő­i­nek.

Az akasz­tói ju­hász gyer­me­kei meg­ható so­ro­kat küld­tek az el­hunyt vál­lal­kozó tisz­te­lő­i­nek.

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sokkoló felfedezés: így lesznek rákosak a gyerekek nagyszüleik miatt

Sok szülő bízza a gye­re­keit a nagy­szü­lőkre, de nagy baj is lehet be­lőle...

Sok szülő bízza a gye­re­keit a nagy­szü­lőkre, de nagy baj is lehet be­lőle...

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Azt is el­mondja, miért.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Azt is el­mondja, miért.

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Elő­ször be­szél­tek em­lé­ke­ik­ről.

Az Isz­lám Állam szí­riai és iraki rém­uralma alatt leg­in­kább a ja­zidi la­kos­sá­got kí­nozta - a gye­re­kek most elő­ször be­szél­tek bor­zal­mas em­lé­ke­ik­ről.

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák EZO

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák

Ezért a legéletrevalóbbak a novemberben született kisbabák

Mu­tat­juk az ér­de­kes elem­zést!

Az ősz leg­misz­ti­ku­sabb idő­szaka a no­vem­ber, mindez ter­mé­sze­te­sen be­fo­lyá­solja a hó­nap­ban szü­le­tett babák jel­le­mét. Mu­tat­juk az ér­de­kes elem­zést!

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

Nem hittünk a fülünknek: Íme, Zoltán Erika legújabb klipje!

A si­ke­res éne­kesnő Lo­lá­val és egy gyer­mek­kó­rus­sal al­ko­tott el­ké­pesz­tőt!

A si­ke­res éne­kesnő Lo­lá­val és egy gyer­mek­kó­rus­sal al­ko­tott el­ké­pesz­tőt! Mu­tat­juk is a vi­deót! Ezt neked is hal­la­nod kell!

Veszélyben a gyerekek: több megyében felütötte fejét a ritka betegség

Veszélyben a gyerekek: több megyében felütötte fejét a ritka betegség

A be­teg­ség rá­adá­sul na­gyon könnyen, a le­ve­gő­ben ter­jed.

A be­teg­ség rá­adá­sul na­gyon könnyen, a le­ve­gő­ben ter­jed.

Így bukott le Hajdú Péter és Sarka Kata

Így bukott le Hajdú Péter és Sarka Kata

Ugyan­ar­ról a hely­szín­ről töl­töt­tek fel fo­tó­kat.

Még a ra­jon­gó­kat sem tud­ták át­verni. Ugyan­ar­ról a hely­szín­ről töl­töt­tek fel fo­tó­kat.

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra.

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra, hogy mi­lyen egy apa-fia este náluk.

Vadállat módjára erőszakolta a kislányokat a kettős életű férfi

Vadállat módjára erőszakolta a kislányokat a kettős életű férfi

Egy­szer már ki­sza­ba­dult a bör­tön­ből, de nem sok­kal ké­sőbb tönk­re­tette két gye­rek éle­tét.

Nem hiszed el, Ördög Nóra milyen kínos helyzetbe került!

Nem hiszed el, Ördög Nóra milyen kínos helyzetbe került!

A sztár kisfia volt a "büdi" gye­rek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, ő is ke­rült már kel­le­met­len szi­tu­á­ci­óba gyer­me­kei miatt. Nem­rég kisfia, Venci hozta za­varba egy ját­szó­ház­ban.

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

Vigyázat! Veszélyes Facebook-kihívás miatt tűnnek el a gyerekek!

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet.

A "48 órás ki­hí­vás" min­den ed­di­gi­nél ve­szé­lye­sebb lehet. Jog­gal főhet a ha­tó­sá­gok és a szü­lők feje.

Hajdú Péter: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Fel­röp­pen­tek a hírek, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata ti­tok­ban meg­je­len­tek a bí­ró­sá­gon.

Szörnyű felfedezés: Ez történik, ha a gyerekek pornót néznek

Szörnyű felfedezés: Ez történik, ha a gyerekek pornót néznek

Hi­he­tet­len mér­ték­ben nőtt az olyan sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma, amely­nek nem­csak az el­szen­ve­dői gye­re­kek.

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá a gyereket a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá a gyereket a kézmosásra!

Fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Több rendőr cir­kál Vi­seg­rád ut­cáin.

A nyílt utcán akar­tak több gye­re­ket is el­ra­bolni Vi­seg­rá­don... Ret­teg­nek a szü­lők és a gye­re­kek is. Zsa­ruk és pol­gár­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tő­ket.

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Nagy a baj, néha már mozdulni sem képes a gyilkos kórral küzdő magyar sztár

Nagy a baj, néha már mozdulni sem képes a gyilkos kórral küzdő magyar sztár

Már az üze­ne­tekre sem re­a­gál Terry Black.

Már az üze­ne­tekre sem re­a­gál az elő­adó­mű­vész, Terry Black oly­kor meg sem moz­dul a rosszul­lé­tek miatt.

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok.

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Egy anyuka vé­let­le­nül szúrta ki a ha­tal­mas férfi nemi szer­vet a gye­re­kek­nek szánt ked­ves me­sé­ben.

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Így se látni mindennap Julia Robertset!

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Az Oscar-díjas szí­nésznő nagyfia fo­ci­meccsén egy­ál­ta­lán nem olyan volt, mint Hol­ly­wood egyik leg­is­mer­tebb sztárja.

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

Ilyet még nem látott a világ: rekordra készülnek az Ördöglovasok

A Nem­zeti Vágta egyik leg­iz­gal­ma­sabb része lesz a vi­lág­csúcs-kí­sér­let.

A hét­végi Nem­zeti Vágta egyik leg­iz­gal­ma­sabb része lesz a vi­lág­csúcs-kí­sér­let.

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni a szí­nész.

Borzasztó látvány: holtan találták a gyerekeket, kiásták őket

Borzasztó látvány: holtan találták a gyerekeket, kiásták őket

A gye­re­kek egy gon­do­zó­ott­hon lakói vol­tak. Ha­lá­luk kö­rül­mé­nyeit rej­tély övezi.

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat.

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani.

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani, de va­ló­já­ban lel­ki­leg da­ra­bok­ban van.

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Dem­csák Zsu­zsa bol­dog.

Dem­csák Zsu­zsa egy ideje már nincs egye­dül. A mű­sor­ve­zető bol­dog­sá­gá­nak csak egy dolog vet­het véget, de akkor örökre le­mond kap­cso­la­tá­ról.

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját.

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját.

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Így bújtak el a színpadon tegnap Robbie Williams gyerekei

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

A vi­lág­sztár szer­dán este tar­totta nagy­kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Bomba ötlettel keres albérletet a magyar nagy család

Fel­adta ma­gá­nak a lec­két a tíz­tagú Fedor fa­mí­lia: nya­ku­kon a tan­év­vel köl­tözni kény­sze­rül­nek.

Fel­adta ma­gá­nak a lec­két a tíz­tagú Fedor fa­mí­lia: nya­ku­kon a tan­év­vel köl­tözni kény­sze­rül­nek. Ám még ennél is na­gyobb ki­hí­vás, hogy meg­ta­lál­ják, hova. Szep­tem­ber 30-áig kell meg­ol­dást ta­lál­niuk. Nem pénzre, al­bér­letre van szük­sé­gük, ami­ért ter­mé­sze­te­sen fi­zet­né­nek is.

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

Sokkot kapott az apa: gyerekeivel ugrott vonat elé az anyuka

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, a vá­ran­dós nő bú­csú­le­ve­lét a kö­zel­ben ta­lál­ták meg.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, a vá­ran­dós nő bú­csú­le­ve­lét a kö­zel­ben ta­lál­ták meg.

Fájdalmas vallomás: válása miatt rejtőzködött évekig a színésznő

Fájdalmas vallomás: válása miatt rejtőzködött évekig a színésznő

Az egy­kori szex­szim­bó­lum min­dent meg­tett, hogy meg­védje gyer­me­keit Ste­ven Seag­al­tól való vá­lása kö­vet­kez­mé­nye­i­től.

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Non­csi és Dá­vidka el­te­reli a fi­gyel­mét.

Még nem tudta tel­je­sen ki­he­verni a mű­sor­ve­zető, hogy le­zá­rult a kap­cso­lata ba­rát­nő­jé­vel. De per­sze ettől még nem mondta le nya­ra­lá­sát gyer­me­ke­i­vel.

Ezért különlegesek az augusztusban született kisbabák EZO

Ezért különlegesek az augusztusban született kisbabák

Ezért különlegesek az augusztusban született kisbabák

Ki­mon­dot­tan in­tel­li­gen­sek, ugyan­ak­kor sze­szé­lye­sek az au­gusz­tusi csöpp­sé­gek. Ki­vé­te­les élet­út­ju­kat 10 fon­tos té­nyező ha­tá­rozza meg. Mu­tat­juk!

Ki­mon­dot­tan in­tel­li­gen­sek, ugyan­ak­kor sze­szé­lye­sek az au­gusz­tusi csöpp­sé­gek. Ki­vé­te­les élet­út­ju­kat 10 fon­tos té­nyező ha­tá­rozza meg. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Erőszakossá válnak a gyerekek a pornótól

Erőszakossá válnak a gyerekek a pornótól

Ri­asztó divat lett úrrá a gye­re­ke­ken: egyre több is­ko­lás néz por­nót, és hajt végre ennek ha­tá­sára sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dá­so­kat.

Ri­asztó divat lett úrrá a gye­re­ke­ken: egyre több is­ko­lás néz por­nót, és hajt végre ennek ha­tá­sára sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dá­so­kat. A friss sta­tisz­ti­kák sze­rint Nagy-Bri­tan­ni­á­ban az el­múlt négy évben 754 in­ci­dens tör­tént fi­a­tal­ko­rúak kö­ré­ben.

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre.

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre. Ola­szor­ágba már Tamás gyer­me­kei is velük tar­tot­tak.

Vigyázat! Dunaújvárosban gyerekek eresztik le az autók kerekeit

Vigyázat! Dunaújvárosban gyerekek eresztik le az autók kerekeit

A hírek sze­rint Du­na­új­vá­ros­ban gye­re­kek azzal szó­ra­koz­nak, hogy ki­lyu­kaszt­ják autók ke­re­keit, vagy le­eresz­tik őket.

Erre költik a Klapka-vagyont!

Erre költik a Klapka-vagyont!

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú, hogy mégis ré­sze­sül a va­gyon­ból. Azt mondja, már túl­tette magát azon, hogy a férfi, akit az ap­já­nak hitt, meg­ta­gadta.

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú, hogy mégis ré­sze­sül a va­gyon­ból. Azt mondja, már túl­tette magát azon, hogy a férfi, akit az ap­já­nak hitt, meg­ta­gadta.

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás?

Megdöbbentő vallomást tett Katalin hercegné, Vilmos herceg is meglepődött

Megdöbbentő vallomást tett Katalin hercegné, Vilmos herceg is meglepődött

A her­cegné aka­rat­la­nul el­szólta magát, azóta vi­szont ezen pörög az in­ter­net.

A her­cegné aka­rat­la­nul el­szólta magát, azóta vi­szont ezen pörög az in­ter­net.

Baleset történt a vidámparkban: sok gyerek kórházba került

Baleset történt a vidámparkban: sok gyerek kórházba került

Két hul­lám­vas­úti kocsi üt­kö­zött össze egy mad­ridi vi­dám­park­ban.

Két hul­lám­vas­úti kocsi üt­kö­zött össze egy mad­ridi vi­dám­park­ban.

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Ren­ge­teg sé­rültje van annak a va­sár­napi busz­bal­eset­nek, ami Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

Meghitt képet posztolt Orbán Viktor: gyermekeivel fotózták le

Meghitt képet posztolt Orbán Viktor: gyermekeivel fotózták le

Régen lát­hat­tunk már ilyen képet a mi­nisz­ter­el­nök­ről.

Orbán Vik­tort ismét gyer­me­ke­i­vel fo­tóz­ták, ami­kor együtt men­tek haza a vizes vb meg­nyi­tó­já­ról.

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

A fel­tűnő csend ve­szé­lyes is lehet. Mu­tat­juk, mit csi­nál ilyen­kor a gye­rek!

Egy kis nyu­ga­lo­mért néha a szü­lők bár­mit meg­ad­ná­nak! A fel­tűnő csend vi­szont ve­szé­lyes is lehet.

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

Most megtanulhatod, hogyan kell jó szülőnek lenni

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása.

A világ leg­ne­he­zebb hi­va­tása, még­sem ta­nít­ják sehol, ho­gyan kell szü­lővé válni, gye­re­ket ne­velni. Jó eset­ben a csa­lád­ból hozza a min­tát a fi­a­tal.

Szentendrei étteremben ebédelt szerelmével Ashton Kutcher

Szentendrei étteremben ebédelt szerelmével Ashton Kutcher

Test­ő­rök nél­kül fe­dezi fel Bu­da­pes­tet és kör­nyé­két a hol­ly­woodi sztár­pár.

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés.

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés, és most is sok­kolta a köz­vé­le­ményt.