CÍMKE: 'gyerekek'

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Fon­tos ügy miatt jött össze a csa­lád, de e mel­lett a kép mel­lett nehéz ál­mél­ko­dás nél­kül el­menni.

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd az iz­gal­mas he­lyen.

FRISS HÍREK

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Már nem bu­li­zik annyit.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

Két hét iz­ga­lom után si­ke­re­sen ki­hoz­ták a thai­földi bar­lang­ban re­ked­te­ket.

Két hét iz­ga­lom után si­ke­re­sen ki­hoz­ták a thai­földi bar­lang­ban re­ked­tek gye­re­ke­ket és edző­jü­ket.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg kissé za­va­ro­dot­tak is.

Üvegfalon át láthatják a szülők a kimentett thai gyerekeket

Üvegfalon át láthatják a szülők a kimentett thai gyerekeket

Ka­ran­ténba he­lyez­ték őket.

Meg­lepő hír lá­tott nap­vi­lá­got: hiába si­ke­rült a thai­földi bar­langba re­kedt 12 gye­rek és edző­jük közül már nyol­cat ki­hozni...

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

A sötét fel­hők el­vo­nul­tak, ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

A sötét eső­fel­hők el­vo­nul­tak a nap fo­lya­mán, ami után ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

Drámai helyzet a barlangban, túl van a veszélyen a diák

Drámai helyzet a barlangban, túl van a veszélyen a diák

A sebek el­fer­tő­ző­dése is prob­léma.

Most, hogy meg­van­nak a thai­földi, bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek, az a fő kér­dés, hogy ki­hoz­zák-e őket vagy ma­rad­ja­nak ott, amíg vál­to­zik a víz­szint.

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták.

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták, nyolc napig nem ettek, és össze­búj­tak, ezért nem fagy­tak szét a 12 fokos le­ve­gő­ben - így élték túl.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

A Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső! A Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Víz áraszt­hatja el a bar­lang­rend­szert.

A Thai­föl­dön ilyen­kor tom­boló mon­szun min­den ter­vet fe­lül­ír­hat, hi­szen még több víz­zel áraszt­hatja el a bar­lang­rend­szert.

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Ma­rika nem tu­dott mást tenni, kést ra­ga­dott, és szúrt. Párja, At­tila ál­lí­tó­lag bán­totta és foj­to­gatta.

Ma­rika nem tu­dott mást tenni, kést ra­ga­dott, és szúrt. Párja, At­tila ál­lí­tó­lag bán­totta és foj­to­gatta.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Sok időt tölt a gye­re­kek­kel.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

A gyer­mek el­bújt előle...

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni... A kisfiú min­den al­ka­lom­mal el­bújt előle. Rész­le­tek a cikk­ben!

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról a gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val..

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya, aki tö­ké­le­te­sen ne­veli két ka­masz­gyer­me­két.

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

Ez felfoghatatlan: az úszómester csak nézte a fuldokló iskolásokat

Ez felfoghatatlan: az úszómester csak nézte a fuldokló iskolásokat

Két gye­rek el­me­rült a me­den­cé­ben.

Egy kis­lány pró­bált se­gí­teni bajba ju­tott tár­sá­nak, de mind­ket­ten el­me­rül­tek a 2,4 méter mély me­den­cé­ben.

Brutális kegyetlenség, így terrorizálta 13 gyermekét a horrorapa

Brutális kegyetlenség, így terrorizálta 13 gyermekét a horrorapa

A szü­lők nem értik, miért in­dult el­le­nük el­já­rás.

A szü­lők nem értik, miért in­dult el­le­nük el­já­rás.

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes...

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes, ha­zánk­ban az utóbbi évek­ben el­ter­jedt mér­gező nö­vényre hívja fel a Ri­post ol­va­só­i­nak fi­gyel­mét egy édes­anya.

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Őszin­tén be­szélt az új éle­té­ről.

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Az Oscar-díjas szí­nésznő úgy tesz, mintha nem is lenne két adop­tált gye­reke, aki­ket még Tom Cru­ise-zal fo­ga­dott örökbe.

Az Oscar-díjas szí­nésznő úgy tesz, mintha nem is lenne két adop­tált gye­reke, aki­ket még Tom Cru­ise-zal fo­ga­dott örökbe.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton kezd Ar­gen­tína.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Pánik! Két gyermek is bent ragadt a meghibásodott liftben Kisújszálláson

Pánik! Két gyermek is bent ragadt a meghibásodott liftben Kisújszálláson

Már nem az első eset volt, hogy va­la­kit men­teni kell.

Ha­tal­mas pánik tört ki ismét egy kis­új­szál­lási vas­út­ál­lo­má­son, ugyanis az ott köz­le­kedő lift ismét meg­hi­bá­so­dott, ám ez­út­tal gye­re­kek is utaz­tak benne. To­vábbi rész­le­te­kért kat­tints!

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Pár perc is elég, hogy to­tá­lis ká­oszba bo­rít­sák a la­kást.

Pár perc is elég, hogy to­tá­lis ká­oszba bo­rít­sák a la­kást, ha meg órákra egye­dül ma­rad­nak, ka­taszt­ró­fa­súj­tott öve­zet ala­kul­hat ki. Egy in­ter­ne­tes por­tá­lon a szü­lők meg­osz­tot­ták a rom­bo­lás­ról ké­szült fény­ké­pe­i­ket. Cuki össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik!

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

A sofőr élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon. A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

A sofőr élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon. A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia, ami­vel fel­tépte a fájó se­be­ket.

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

A pár kis­lá­nya, Non­csika el­ső­ál­dozó lett.

A pár kis­lá­nya, Non­csi el­ső­ál­dozó lett. Az ünnep al­kal­má­ból pedig más­fél év után ismét együtt volt az egész csa­lád: Péter, Kata, a nagy­szü­lők és a gye­re­kek.

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Ezek után ki hinné el, hogy a gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető ko­moly ön­ér­té­ke­lési gon­dok­kal küzd?

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett férje ol­da­lán, ami­ben a gye­re­ke­i­nek sincs hely ál­lí­tó­lag.

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett férje ol­da­lán, ami­ben a gye­re­ke­i­nek sincs hely ál­lí­tó­lag.

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

A sok munka mel­lett is jut rájuk ideje.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője alig várja, hogy el­in­dul­jon A Nagy Duett, de csa­lád­jára így is jut ideje.

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Kiderült, kikkel hagyta el az országot Hajdú Péter, mindenki őt irigyli

Mi­köz­ben Ma­gyar­or­szágra át­me­ne­ti­leg vissza­tért a tél, a nép­szerű mű­sor­ve­zető re­me­kül érzi magát a ten­ger­par­ton...

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le...

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le az auszt­riai Wels­ben. Egy 10 fős gye­re­kek­ből álló mig­rás­banda tá­madt fi­a­ta­lokra kés­sel.

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Több mint ezer szexuális támadás történt gyerekek ellen Londonban

Vizs­gál­ják, van-e össze­füg­gés a tö­me­ges mig­rá­ci­ó­val.

Ki­jöt­tek a 2017-es lon­doni bű­nö­zési sta­tisz­ti­kák, amik sze­rint döb­be­ne­te­sen meg­nőtt a gye­re­kek el­leni sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma. A rend­őr­ség sze­rint nincs össze­füg­gés a je­len­ség és a mig­rá­ció meg­ug­rása kö­zött. Nem min­denki osztja ezt a vé­le­ményt.

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel.

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel, mert na­gyon meg­ré­mí­tet­ték a tör­tén­tek.

Megégett diákok holttestét találták egy erdőtűz után

Megégett diákok holttestét találták egy erdőtűz után

He­li­kop­ter­rel men­tet­ték a túl­élő­ket.

Ku­ta­tó­cso­port ke­resi azo­kat a fi­a­ta­lo­kat, aki­ket még min­dig nem ta­lál­tak meg. A ha­tó­ság he­li­kop­te­rek­kel men­tette a baj­ba­ju­tot­ta­kat.

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Összefogtak Hatvanban: kitiltják a mobilokat az iskolából

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban.

Reg­ge­lente el­ve­szik és ko­sárba gyűj­tik, majd széfbe zár­ják a di­á­kok te­le­fon­jait a hat­vani Ko­dály Zol­tán is­ko­lá­ban. Az új rend hét­főn lé­pett életbe, a mo­bil­te­le­fo­no­kat min­den nap a ta­ní­tás végén adják vissza az is­ko­lá­sok­nak.

Angliában tiltják, nálunk miért árulnak energiaitalt a gyerekeknek?

Angliában tiltják, nálunk miért árulnak energiaitalt a gyerekeknek?

Oda­csap­nak a brit áru­ház­lán­cok az ener­gia­ita­lok­nak!

Oda­csap­nak a brit áru­ház­lán­cok az ener­gia­ita­lok­nak! Az erős koffe­in­tar­talmú ener­gia­bomba ugyanis akár ha­lá­los mér­get is je­lent­het a fi­a­tal szer­ve­ze­tek szá­mára. Nagy-Bri­tan­ni­á­ban min­den nagy áru­ház­lánc fel­lép a magas koffe­in­tar­tal­muk ellen.

Őrültséget csináltak Lagzi Lajcsi gyerekei, így reagált rá az apjuk

Őrültséget csináltak Lagzi Lajcsi gyerekei, így reagált rá az apjuk

A nép­szerű trom­bi­tás a Ri­post­nak fej­tette ki vé­le­mé­nyét gyer­me­kei tet­té­ről.

A nép­szerű trom­bi­tás a Ri­post­nak fej­tette ki vé­le­mé­nyét gyer­me­kei nem min­den­napi tet­té­ről.

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Verés, gyil­kos­ságra ne­ve­lés...

Verés, agy­mo­sás, gyil­kos­ságra ne­ve­lés - ez fo­lyik abban a közel 350 val­lási is­ko­lá­ban, amely en­ge­dély nél­kül mű­kö­dik szerte az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Sokkot kapott az anyuka, amikor kinyitotta az uzsonnásdobozt

Egy nem várt kö­rül­mény uzsonna ké­szí­tése köz­ben érte az anyu­kát. Vér­fa­gyasztó tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de min­den meg­old­ható.

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van.

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Eszméletlenül huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál, de ez így van jól! A si­ke­res mű­sor­ve­zető gye­re­kei na­gyon ele­ve­nek.

Nem könnyű az élet Ördög Nó­ráék háza táján sem, de ez így van jól!

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet. Az ok pedig nem más, mint a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás. A WHO meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got - vi­lág­jár­vány­nak mi­nő­sí­tette a cu­kor­be­teg­sé­get.

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen.

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen.

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd a gyil­kos­ság után tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Elképesztő, mit művelt gyerekeivel a világsztár

Elképesztő, mit művelt gyerekeivel a világsztár

Rod Stew­art két leg­ki­sebb fia akkor szü­le­tett már, ami­kor bőven nagy­papa kor­ban járt.

Rod Stew­art két leg­ki­sebb fia akkor szü­le­tett már, ami­kor bőven nagy­papa kor­ban járt.

Nem hiszed el, mit csinálnak a kulisszák mögött a TV2 sztárjai

Nem hiszed el, mit csinálnak a kulisszák mögött a TV2 sztárjai

Nem­csak pro­duk­ci­ó­ik­kal nyű­göz­ték le a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi kö­zön­sé­gét.

Nem­csak pro­duk­ci­ó­ik­kal nyű­göz­ték le a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi kö­zön­sé­gét.

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai, a fiatalok fele ettől szenved

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora.

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Féltik a gyerekeket a csúszós utak miatt

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt.

Egy­be­függő jég­pán­cél ala­kult ki a hét­végi hó és a szer­dai ónos eső miatt, ezért sokan csúsz­kál­tak a jár­dá­kon. Az élet­ve­szé­lyes, jeges fe­lü­le­te­ken csak ara­szolva lehet köz­le­kedni.

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele.

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Egy ilyen smin­ket néha egy­sze­rűbb és ol­csóbb is el­ké­szí­teni, mint egy ko­mo­lyabb jel­mezt. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, ha nem jó alap­anya­got hasz­ná­lunk ve­szé­lyes is lehet.

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

Dzsihadisták gyerekeitől retteg Európa

A kor­mány sze­rint több mint száz olyan kis­korú gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam hite sze­rint ne­vel­tek.

A német kor­mány sze­rint több mint száz olyan 14 éven alatti gyer­mek tér­het ha­ma­ro­san vissza Né­met­or­szágba, aki­ket az Iszám Állam által hir­de­tett pro­pa­ganda sze­rint ne­vel­tek fel.

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Jes­sica Alba lá­nyai imád­ják az öccsü­ket.

Jes­sica Alba nem a le­ve­gőbe be­szélt, ami­kor azt mondta, a lá­nyai imád­ják az öccsü­ket.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Erre vajon ki szá­mí­tott?

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva

Meglepő kijelentést tett Baukó Éva, ezt nem gondoltad volna

Meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el a szá­ját ked­den reg­gel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő szá­ját meg­döb­bentő mon­da­tok hagy­ták el ked­den reg­gel. Ma­gán­életi és szak­mai ter­vek­ről egy­aránt be­szélt.

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Sok csa­lád­ban elő­for­dul...

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Betegségnek hitte terhességét az énekesnő

Vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe.

Ba­lássy Betty vé­de­ke­zés mel­lett esett te­herbe. Az éne­kesnő alig hitte el, hogy vá­ran­dós har­ma­dik gye­re­ké­vel...

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Jennifer Lawrence volt az idei karácsony legjobb fej celebe!

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott a szí­nésznő, a szü­lő­vá­rosa kór­há­zá­ban tette em­lé­ke­ze­tessé a beteg gye­re­kek es­té­jét.

Szent­este is jó­té­kony­ko­dott a szí­nésznő, a szü­lő­vá­rosa kór­há­zá­ban tette em­lé­ke­ze­tessé a beteg gye­re­kek es­té­jét.

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

A ku­ta­tók fel­ka­var­ták az ál­ló­vi­zet.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ezt látnod kell, intim fotót osztott meg Ördög Nóra

Ördög Nóra olyat posz­tolt, ami­vel a ra­jon­gók be­les­het­nek ki­csit a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető há­ló­szo­ba­tit­ka­iba.

Borzalom a fészerben: három tündéri kisfiú maradványait találták meg

Borzalom a fészerben: három tündéri kisfiú maradványait találták meg

Gye­rek­cson­to­kat ta­lál­tak egy ház fé­sze­ré­ben.

Gye­rek­cson­to­kat ta­lál­tak egy ház fé­sze­ré­ben.

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Tragédia történt: az anya még nem tudja, hogy négy kisgyermeke halott

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Négy gyer­mek vesz­tette éle­tét egy csa­ládi ház­ban ki­tört tűz­ben.

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Tamás meg­ölte a fe­le­sé­gét..

Ta­más­ról 18 év után de­rült ki, hogy hi­deg­vér­rel meg­ölte a fe­le­sé­gét, gye­re­kei mégis ki­tar­ta­nak mel­lette.

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Titokzatos nő miatt őrjöng, Hódi Pamela keményen beolvasott Berkinek

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel.

Hódi Pa­mela anya­tig­ris­ként lé­pett fel. A mo­dell sze­rint Berki Krisz­tián csak fel­hasz­nálja kis­lá­nyu­kat....

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Nem semmi: Egyszerre két nővel karácsonyozik a magyar sztárzenész

Kiss En­di­ért oda­van­nak a nők, és ez nap mint nap be­bi­zo­nyo­so­dik.

Kiss En­di­ért oda­van­nak a nők, ha nem így lenne, nem ül­hetne két hölggyel a ka­rá­csonyfa alatt.

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl And­rás hálás egy­kori pár­já­nak...

Stohl And­rás hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott. Ennek kap­csán me­sélt arról, hogy ün­nepli az idei ka­rá­csonyt.

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Megható, ahogyan a gyerekekkel bánik a hajléktalan

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan, aki szinte min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rán tölti.

Idén is ké­szült mi­ku­lás­cso­ma­gok­kal Jani bácsi, a csupa szív haj­lék­ta­lan, aki szinte min­den dél­után­ját a Pus­kás Fe­renc Sta­dion busz­pá­lya­ud­va­rá­nak lép­cső­jé­nél tölti. Most 180 ezer fo­rin­tot gyűj­tött össze a gye­re­kek édes­sé­ge­ire, ezen felül még 30 ezer fo­rin­tot köl­tött a de­ko­rá­ci­óra és a tar­to­zé­kokra.