CÍMKE: 'gyerekek'

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Egy férfi a fi­á­val ér­ke­zett az or­szágba. Öt gye­rek is volt velük.

Egy férfi a fi­á­val ér­ke­zett az or­szágba. Öt gye­rek is volt velük.

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Kiderült az igazság: Velük tartja a kapcsolatot Hujber Ferenc

Ja­nu­ár­ban még azt le­he­tett ol­vasni, hogy ha­za­köl­tö­zött.

Ja­nu­ár­ban még azt le­he­tett ol­vasni, hogy ha­za­köl­tö­zött.

Félelmetes, életveszélyes dolgot tett a pénzért a magyar műsorvezető

Félelmetes, életveszélyes dolgot tett a pénzért a magyar műsorvezető

A jó ügy ér­de­ké­ben vál­lalta a haj­me­resztő mu­tat­ványt: 300 ezer fo­rin­tot gyűj­tött ezzel a Slá­ger Tá­bor­nak.

Döbbenetes, ami kiderült a magyar gyerekekről, nincsenek biztonságban

Döbbenetes, ami kiderült a magyar gyerekekről, nincsenek biztonságban

Fi­a­ta­lon ta­lál­koz­nak por­nó­val.

A gye­re­kek egyre fi­a­ta­labb kor­ban ta­lál­koz­nak por­nó­val az in­ter­ne­ten.

Gyerekekre lövöldözhettek Huszton, kivonult a rendőrség

Gyerekekre lövöldözhettek Huszton, kivonult a rendőrség

Az ese­tet könnyű testi sé­rü­lés­ként je­gyez­ték fel, a rend­őr­ség nem ta­lálta meg a go­lyót.

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Ha­tal­mas örö­met sze­rez­tek!

A mo­dell és ked­vese ha­tal­mas örö­met szer­zett az is­ko­lá­sok­nak.

Hatalmas megtiszteltetés, Böjte Csabát személyesen fogadta Ferenc pápa

Hatalmas megtiszteltetés, Böjte Csabát személyesen fogadta Ferenc pápa

Az atya egy ma­gyar za­rán­dok­cso­port­tal ér­ke­zett.

Az atya egy ma­gyar za­rán­dok­cso­port­tal ér­ke­zett, a gye­re­kek is kezet fog­hat­tak az egy­ház­fő­vel.

Kiderült, keményen irányít otthon a sztáranyuka

Kiderült, keményen irányít otthon a sztáranyuka

Laky Zsu­zsi nem bízza a vé­let­lenre.

Laky Zsu­zsi nem bízza a vé­let­lenre, saját ke­zébe vette az irá­nyí­tást.

Felfoghatatlan tragédia a játszótéren, két gyereknek esélye sem volt

Felfoghatatlan tragédia a játszótéren, két gyereknek esélye sem volt

Töb­ben meg­sé­rül­tek, mi­u­tán el­sza­ba­dult az ug­rá­ló­vár. A szü­lők sok­kot kap­tak.

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Nem semmi, erre tanítja gyermekeit a magyar sztáranyuka

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

Laky Zsu­zsi kü­lön­le­ges fotót mu­ta­tott meg a ra­jon­gó­i­nak. Férje, Dietz Gusz­táv igazi pél­da­kép a gye­re­kek­nek.

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le.

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le, mi­u­tán két kis­gye­rek­től is el­vette a te­le­font.

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat.

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat.

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Több időt töl­te­nek együtt.

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

"Innen senki nem jut ki élve!"

Innen senki nem jut ki élve! - ezt ki­a­bálta az a 47 éves sze­ne­gáli szár­ma­zású be­ván­dorló, aki szer­dán fel­gyúj­tott egy gye­re­ke­ket szál­lító au­tó­buszt.

Erről nem beszélt: fény derült Diana hercegnő súlyos titkára

Erről nem beszélt: fény derült Diana hercegnő súlyos titkára

Ki­de­rült, hogy mit gon­dolt va­ló­já­ban fi­a­i­ról és ké­pes­sé­ge­ik­ről. Na­gyon jól is­merte Har­ryt és Vil­most.

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha láttad ezt a 17 éves lányt, azonnal szólj a rendőrségnek

Nyoma ve­szett...

A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri azért, hogy a fi­a­tal lány ép­ség­ben elő­ke­rül­jön. Ha fel­is­me­rik, hív­ják a rend­őr­sé­get! In­for­má­ciók...

Hihetetlen titok derült ki Maradonáról

Hihetetlen titok derült ki Maradonáról

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke. Az 58 éves vi­lág­baj­nok DNS-tesz­tek­kel egy­ér­tel­mű­síti majd az apa­sá­got.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke. Az 58 éves vi­lág­baj­nok DNS-tesz­tek­kel egy­ér­tel­mű­síti majd az apa­sá­got.

Tízezreket húz le a gyerekes magyar családokról Bongo, a majom

Tízezreket húz le a gyerekes magyar családokról Bongo, a majom

Tö­me­gé­vel há­bo­rog­nak a szü­lők az in­ter­ne­ten egy in­ter­ne­tes szol­gál­ta­tás miatt. Az ok egy vir­tu­á­lis kis­ma­jom, Bongo.

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy 11 év után bú­csúz­nia kell, most el­mondta, ho­gyan to­vább.

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy ti­zen­egy év után bú­csúz­nia kell a kép­er­nyő­től.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne. Most Dun­dika is el­árulta, ő minek öl­tö­zött régen.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne. Most Dun­dika is el­árulta, ő minek öl­tö­zött régen.

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Ma­rián már kezdi ki­nőni.

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Sza­bina fe­le­ség­ként is helyt­áll.

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten.

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten. Tel­je­sen meg­vál­toz­tak a vi­szo­nyok.

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők.

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők.

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

A gye­re­ke­ket három kutya tá­madta meg a nyílt utcán, ami­kor ha­za­felé tar­tot­tak az óvo­dá­ból dél­után.

Sosem hallott titkokat árult el a magánéletéről Fenyő Miklós

Sosem hallott titkokat árult el a magánéletéről Fenyő Miklós

A le­gen­dás éne­kes már több mint ötven éve a pá­lyán van.

A le­gen­dás éne­kes már több mint ötven éve a pá­lyán van, de eddig rit­kán be­szélt a csa­lád­já­ról, most azon­ban ki­vé­telt tett.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel.

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel.

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Na­gyon él­ve­zik a telet.

A szí­nésznő már több­ször en­ge­dett be­te­kin­tést az éle­tébe, most cso­dá­la­tos gyer­me­ke­i­ről ké­szí­tett fo­tó­kat.

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg.

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Élő gyilkológépek vagy áldozatok?

Élő gyilkológépek vagy áldozatok?

Két ISIS-es apa hat gyer­me­két és fel­sé­geit Bel­gi­umba kell te­le­pí­teni.

Két ISIS-es apa hat gyer­me­két és fel­sé­geit kö­te­le­zően Bel­gi­umba kell te­le­pí­teni egy brüsszeli bí­ró­ság sze­rint. Az anyák belga ál­lam­pol­gá­rok, akik har­colni men­tek az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

A hí­res­ség azt ígérte, hogy meg­lá­to­gat egy kis­lányt a pé­celi gyer­mek­ott­hon­ban, de végül nem ment el. Sőt!

A rendőröket is megrázta az eset: két gyerek holttestére bukkantak a kertben

A rendőröket is megrázta az eset: két gyerek holttestére bukkantak a kertben

Egy test­vér­pár holt­tes­tére buk­kan­tak egy áru­házi Mi­ku­lás kert­jé­ben.

Egy test­vér­pár holt­tes­tére buk­kan­tak.

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

A negy­ven­két éves asszony nyom­ta­la­nul tűnt el, még a férje te­le­fon­ját és a csa­ládi fény­kép­al­bu­mot is el­vitte ma­gá­val.

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a nép­szerű éne­kesnő gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt.

Ezt kívánta, csodálatos ajándékot kapott születésnapjára Brad Pitt

Ezt kívánta, csodálatos ajándékot kapott születésnapjára Brad Pitt

A szí­nész 55. szü­le­tés­nap­ját végre bol­do­gan tölt­hette.

A szí­nész 55. szü­le­tés­nap­ját végre bol­do­gan tölt­hette.

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az ál­lami gon­do­zott és hal­mo­zot­tan fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek­nek Cur­tis.

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az ál­lami gon­do­zott és hal­mo­zot­tan fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek­nek Cur­tis.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni.

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe.

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe, de ezt egy­előre hi­va­ta­los for­rá­sok nem erő­sí­tet­ték meg.

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

Meg­lá­to­gatta a leu­ké­miás gye­re­ke­ket.

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett.

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett. A fo­tó­ról süt a sze­re­tet.

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját, de saj­nos már ko­ráb­ban is ku­dar­cot val­lott.

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Lelki prob­lé­má­kat okoz­hat­nak.

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat. A szak­ér­tők sze­rint már napi egy óra mo­bi­lo­zás is ká­ro­san hat.

Kalasnyikovval gyakorlatoznak a gyerekek

Kalasnyikovval gyakorlatoznak a gyerekek egy ukrajnai táborban

Fel­ké­szí­tik őket.

A tábor két fő célja a gye­re­kek hon­vé­de­lemre való fel­ké­szí­tése és na­ci­o­na­lista ideo­ló­giai ter­jesz­tése.

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Nem sze­re­tik a rossz időt.

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Elragadó fotó, gyermekeikkel ünnepeltek a vb-hősök

Elragadó fotó, gyermekeikkel ünnepeltek a vb-hősök

Em­lé­ke­ze­tes egy hetet pro­du­kál­tak a ma­gyar ver­seny­zők a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

A szí­nész egy ideje Ang­li­á­ban él, ám ami­kor ha­za­lá­to­gat, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Ár­tat­lan­nak vallja magát, mégis mér­he­tet­len lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást érez az el­múlt évek tör­té­né­sei miatt, ezért fura dol­got kért gye­re­ke­i­től...

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta a he­lyét...

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él kül­föl­dön dol­gozó pár­já­val..

Vagány gyerekekkel indul újra a TV2 főzőshow-ja

Vagány gyerekekkel indul újra a TV2 főzőshow-ja

A ver­seny­zők kö­zött van gye­rek­szí­nész, fo­cista és ké­zi­lab­dázó. A ki­csik na­gyon el­szán­tak, van aki külön séffel ké­szült a mű­sorra.

A ver­seny­zők kö­zött van gye­rek­szí­nész, fo­cista és ké­zi­lab­dázó. A ki­csik na­gyon el­szán­tak, van aki külön séffel ké­szült a mű­sorra.

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól.Mos­tan­tól job­ban fi­gyel­nek majd egy­másra.

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól.Mos­tan­tól job­ban fi­gyel­nek majd egy­másra.

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

A há­zas­pár is sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban, A leg­bát­rabb pá­ros­ban, és most az is ki­de­rült, ho­gyan re­a­gál­tak erre a gyer­me­keik.

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Fresh Andi már nem szingli többé...

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

A kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

A gye­re­kek­nek szánt kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom a ké­sőb­bi­ek­ben biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

Be­val­lotta, őt is pisz­kál­ták kis­lány­ko­rá­ban.

Be­val­lotta, őt is pisz­kál­ták kis­lány­ko­rá­ban.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Borzalom Hevesben: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

Borzalom Heves megyében: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

A férfi ko­ráb­ban már gyil­kos­ság miatt is ült bör­tön­ben, de fel­té­te­le­sen sza­ba­don en­ged­ték.

Döbbenetes, amit a tehetségkutatókról állít a magyar énekes

Döbbenetes, amit a tehetségkutatókról állít a magyar énekes

Sze­rinte rend­kí­vül ká­ro­sak...

Hor­váth Char­lie sze­rint rend­kí­vül ká­ro­sak a te­het­ség­ku­ta­tók, mert tönk­re­te­szik a gye­re­ke­ket, rá­adá­sul nem az igazi te­het­sé­ge­ket hall­juk a rá­di­ó­ban.

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Bor­sod és Szol­nok me­gyé­ben már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Elképesztő dolgot tett a gyerekeiért Sági Szilárd!

Elképesztő dolgot tett a gyerekeiért Sági Szilárd!

Fel­hagy a rossz szo­ká­sá­val.

A TV2 sztárja ti­zen­nyolc éves kora óta hó­dolt a káros szen­ve­dé­lyé­nek, de né­hány nap­pal ez­előtt úgy dön­tött, fel­hagy ezzel a rossz szo­ká­sá­val.

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Gesz­tesi későn érő típus, csak most je­lent meg a kö­zös­ségi ol­da­la­kon...

Gesz­tesi Ká­roly későn érő típus, 55 éves el­múlt már, mire meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­la­kon...

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Norbi saját gyer­me­kein is ész­re­vette a plusz­ki­ló­kat, és fi­gyel­mez­tette őket.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés iz­gal­mas idő­szak.

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak. Főleg, ami­kor egy lurkó éle­té­ben elő­ször lépi át az is­kola kü­szö­bét!

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Az egy­kori re­a­lity-sztár­nak elege lett a gye­re­kek­ből, ezért kü­lö­nös fel­hí­vást in­té­zett a szü­lők és az ét­termi al­kal­ma­zot­tak felé.

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

A kocsi sza­ka­dékba zu­hant, az édes­anya pedig fel­te­he­tően ször­nyet­halt. Két kis­gyer­meke azon­ban cso­dá­val ha­tá­ros módon élet­ben ma­radt.

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik a válás miatt, és in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek.

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik az el­hú­zódó, saj­tó­vissz­han­gos vá­lása miatt, in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek. Rá­adá­sul egy benn­fen­tes egyéb in­fók­kal is szol­gál a ren­de­zés­sel is ka­cér­kodó szí­nész­nő­ről. Máris jön­nek a rész­le­tek!