CÍMKE: 'gyerekek'

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Kiderült, mitől retteg Hujber Ferenc volt felesége

Ami­kor ha­za­lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra, a gyer­me­keit csak szi­gorú fel­té­te­lek mel­lett lát­hatja.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós, de ennek el­le­nére na­gyon él­vezi a kör­uta­zást.

FRISS HÍREK

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Ár­tat­lan­nak vallja magát, mégis mér­he­tet­len lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást érez...

Ár­tat­lan­nak vallja magát, mégis mér­he­tet­len lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást érez az el­múlt évek tör­té­né­sei miatt, ezért fura dol­got kért gye­re­ke­i­től...

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él ..

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él kül­föl­dön dol­gozó pár­já­val..

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Visszakapta családját Erdei Zsolt

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig nem vál­nak el egy­más­tól.

Sokat vol­tak külön, de mos­tan­tól egy évig ismét nem vál­nak majd el egy­más­tól.

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

Nagy átalakulás jön: az új KRESZ-könyv mindent megváltoztathat

A kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

A kötet se­gít­het abban, hogy a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­sen.

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Fresh Andi már nem szingli többé...

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban.

A há­zas­pár is sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban, A leg­bát­rabb pá­ros­ban, és most az is ki­de­rült, ho­gyan re­a­gál­tak erre a gyer­me­keik.

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

Be­val­lotta, őt is pisz­kál­ták kis­lány­ko­rá­ban.

Be­val­lotta, őt is pisz­kál­ták kis­lány­ko­rá­ban.

Borzalom Hevesben: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

Borzalom Heves megyében: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

A férfi ko­ráb­ban már gyil­kos­ság miatt is ült bör­tön­ben, de fel­té­te­le­sen sza­ba­don en­ged­ték.

Döbbenetes, amit a tehetségkutatókról állít a magyar énekes

Döbbenetes, amit a tehetségkutatókról állít a magyar énekes

Sze­rinte rend­kí­vül ká­ro­sak...

Hor­váth Char­lie sze­rint rend­kí­vül ká­ro­sak a te­het­ség­ku­ta­tók, mert tönk­re­te­szik a gye­re­ke­ket, rá­adá­sul nem az igazi te­het­sé­ge­ket hall­juk a rá­di­ó­ban.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Bor­sod és Szol­nok me­gyé­ben már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Elképesztő dolgot tett a gyerekeiért Sági Szilárd!

Elképesztő dolgot tett a gyerekeiért Sági Szilárd!

Fel­hagy a rossz szo­ká­sá­val.

A TV2 sztárja ti­zen­nyolc éves kora óta hó­dolt a káros szen­ve­dé­lyé­nek, de né­hány nap­pal ez­előtt úgy dön­tött, fel­hagy ezzel a rossz szo­ká­sá­val.

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg a jó­té­kony­sági ese­mé­nye­ken min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik, most is na­gyon köz­vet­len volt.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Gesz­tesi későn érő típus, csak most je­lent meg a kö­zös­ségi ol­da­la­kon...

Gesz­tesi Ká­roly későn érő típus, 55 éves el­múlt már, mire meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­la­kon...

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak.

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Norbi saját gyer­me­kein is ész­re­vette a plusz­ki­ló­kat, és fi­gyel­mez­tette őket.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Hűha, komoly változáson ment át a 43 éves sztármami

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik a válás miatt, és in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek.

Úgy tűnik, már nem bán­kó­dik a válás miatt, és in­kább nyu­godt kö­rül­mé­nye­ket akar te­rem­teni gyer­me­ke­i­nek.

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

A kocsi sza­ka­dékba zu­hant, az édes­anya pedig fel­te­he­tően ször­nyet­halt. Két kis­gyer­meke azon­ban cso­dá­val ha­tá­ros módon élet­ben ma­radt.

Teljes rémület, pizsamában szökött el szüleitől két kislány

Teljes rémület, pizsamában szökött el szüleitől két kislány

Egy raj­zolt tér­kép alap­ján in­dul­tak el.

A gye­re­kek egy raj­zolt tér­kép alap­ján in­dul­tak el, majd buszra száll­tak.

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Bicskanyitogató kijelentést tett Alekosz, ezen mindenki kiborult!

Az egy­kori re­a­lity-sztár­nak elege lett a gye­re­kek­ből.

Az egy­kori re­a­lity-sztár­nak elege lett a gye­re­kek­ből, ezért kü­lö­nös fel­hí­vást in­té­zett a szü­lők és az ét­termi al­kal­ma­zot­tak felé. Hogy mi akasz­totta ki ennyire Ale­koszt, aki nem elő­ször tett meg­döb­bentő ki­je­len­tést? Máris el­árul­juk!

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Végérvényesen kifakadt Brad Pitt, "undorító", amit Jolie művel

Sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

A sztárapu­ká­nak elege lett, sze­rinte exe miatt a gye­re­kek szen­ve­dik meg leg­in­kább a vá­lást.

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült.

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Egy benn­fen­tes sze­rint nyil­ván­va­lóan meg­vi­sel­ték őket a tör­tén­tek, de sem nekik, sem szü­le­ik­nek nem esett baja.

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­ge­tés­sel pró­bálja rá­venni őket kü­lön­féle fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sára. Egy 15 éves kis­lány ön­gyil­kos lett, ebben az édes­anyja sze­rint egy in­ter­ne­tes játék is sze­re­pet ját­szott.

Ijesztő videó! Így rabolják el gyanútlan anyjuk mellől a gyerekeket

Ijesztő videó! Így rabolják el gyanútlan anyjuk mellől a gyerekeket

A videó na­gyon fel­ka­varó! Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak!

A videó na­gyon fel­ka­varó! Csak erős ideg­ze­tűek kat­tint­sa­nak! Mindez el­ke­rül­hető, ha nem hagy­juk ma­gára a gyer­me­ket, il­letve fi­gye­lünk a kör­nye­ze­tünkre! El­ké­pesztő ját­szó­téri teszt is ké­szült...

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

Most érkezett! Gyerekeknek szánt poharat vonták ki a forgalomból

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak.

A ki­fo­gá­solt ter­mék­ből Ma­gyar­or­szágra is szál­lí­tot­tak. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben...

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Erdei Zsolt és csa­ládja, szinte az egész nya­rat külön tölti. A gye­re­kek él­ve­zik a Ba­la­tont.

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Egész Né­met­or­szág erről be­szél...

Egész Né­met­or­szág arról a drez­dai csa­ládi drá­má­ról be­szél, ami múlt szom­ba­ton rázta meg a fél­mil­lió la­kosú vá­rost.

Élő adásban történt durva baleset, gyereksikoly hallatszott

Élő adásban történt durva baleset, gyereksikoly hallatszott

Erre senki sem szá­mí­tott: a mű­sor­ve­zető "egy perc rek­lá­mot" kért a stú­di­ó­tól...

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett Zsu­zsá­nak

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett élete leg­ré­misz­tőbb nap­ján Zsu­zsá­nak.

Erre senki nem számított: Ezt tette lányai születésnapján Kiss Endi

Erre senki nem számított: Ezt tette lányai születésnapján Kiss Endi

A Ho­oli­gans do­bosa lá­nyai szü­le­tés­napi zsúr­ján sem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát, így a han­gu­lat hamar fel­for­ró­so­dott.

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

A szí­nész ideje nagy ré­szét vele tölti.

A szí­nész ideje nagy ré­szét leg­ki­sebb fi­á­val, a 9 éves Áron­nal tölti, akit elő­ször a Ri­post-ban is­mer­he­tünk meg.

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

60 le­ány­nak se­gí­te­nek.

Ren­ge­teg me­sefilm, gye­rek­já­ték, egyedi ter­ve­zésű ruhák és még egy plüss ka­ba­la­szar­vas is új gaz­dára talál jú­lius 20-án a Kár­pát­al­jai Ir­gal­mas Sa­ma­ri­tá­nus Re­for­má­tus Gyer­mek­ott­hon­ban.

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után. Ve­szé­lyes já­té­kot ját­szott.

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után. Ve­szé­lyes já­té­kot ját­szott.

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

Dráma a thaiföldi barlangban: megszólaltak a gyerekek, milyen volt

A fo­cista fiúk azt hit­ték, hogy leg­fel­jebb egy órát töl­te­nek majd az iz­gal­mas he­lyen, ám az élet köz­be­szólt.

Súlyos titkok, vallott a sztáranyuka gyermekei szenvedéséről

Súlyos titkok a múltból, vallott a sztáranyuka gyermekei szenvedéséről

A szí­nésznő és Sting közös gyer­me­ke­i­nek nem volt egy­szerű élete az is­ko­lá­ban.

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Sosem látott fotó jött Madonnáról, lánya bombanő lett mellette

Fon­tos ügy miatt jött így össze a csa­lád, de e mel­lett a kép mel­lett nehéz ál­mél­ko­dás nél­kül el­menni.

Fon­tos ügy miatt jött így össze a csa­lád, de e mel­lett a kép mel­lett nehéz ál­mél­ko­dás nél­kül el­menni.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Már nem bu­li­zik annyit.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

A thai szülők hősként ünneplik az edzőt a barlangdráma után

Két hét iz­ga­lom után si­ke­re­sen ki­hoz­ták Thai­föl­dön a bar­lang mé­lyén re­kedt 12 gye­re­ket és az edző­jü­ket.

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Magyarországon is gyakorlatozott a hős thaiföldi barlangi mentő

Profi csa­pat­munka ered­mé­nye volt a si­ke­res men­tés.

Hi­bát­lan csa­pat­munka ered­mé­nye, hogy ép­ség­ben ki­hoz­ták a thai bar­lang­ban re­ked­te­ket. A si­ker­ben ko­moly sze­repe volt az ame­ri­kai Anmar Mirza bar­langi men­tő­szak­ér­tő­nek, akit ma­gyar szár­ma­zású, szin­tén szak­értő fe­le­sége tá­mo­ga­tott.

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

Aggasztó részletekre derült fény, ez vár most a barlangban rekedt gyerekekre

A sötét fel­hők el­vo­nul­tak, ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

A sötét eső­fel­hők el­vo­nul­tak a nap fo­lya­mán, ami után ful­lasztó hőség tört rá a bar­lang kör­nyé­kére.

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

Nem várt fordulat, szörnyű dolog történt a barlangban rekedt gyerekekkel

A fer­tő­zé­sek saj­nos nem kí­mél­ték őket...

A fer­tő­zé­sek nem kí­mél­ték őket... A gye­re­kek va­ló­szí­nű­leg za­va­ro­dot­tak is.

Üvegfalon át láthatják a szülők a kimentett thai gyerekeket

Üvegfalon át láthatják a szülők a kimentett thai gyerekeket

Ka­ran­ténba he­lyez­ték őket.

Meg­lepő hír lá­tott nap­vi­lá­got: hiába si­ke­rült a thai­földi bar­langba re­kedt 12 gye­rek és edző­jük közül már nyol­cat ki­hozni...

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső!

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Borzasztó, amit láttak: három gyerekük előtt ölte meg párját Marika

Ma­rika nem tu­dott mást tenni, kést ra­ga­dott, és szúrt. Párja, At­tila ál­lí­tó­lag bán­totta és foj­to­gatta.

Drámai helyzet a barlangban, túl van a veszélyen a diák

Drámai helyzet a barlangban, túl van a veszélyen a diák

Most, hogy meg­van­nak a thai­földi, bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek, az a fő kér­dés, hogy ki­hoz­zák-e őket.

Most, hogy meg­van­nak a thai­földi, bar­lang­ban re­kedt gye­re­kek, az a fő kér­dés, hogy ki­hoz­zák-e őket vagy ma­rad­ja­nak ott, amíg vál­to­zik a víz­szint.

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

Levegőt pumpálnak a barlang mélyére a gyerekeknek

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták.

A csepp­kö­ve­ken meg­álló vizet itták, nyolc napig nem ettek, és össze­búj­tak, ezért nem fagy­tak szét a 12 fokos le­ve­gő­ben - így élték túl.

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről

Újabb hírek a barlangban rekedt gyerekekről, bizonytalan a helyzetük

Víz áraszt­hatja el a bar­lang­rend­szert.

A Thai­föl­dön ilyen­kor tom­boló mon­szun min­den ter­vet fe­lül­ír­hat.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja.

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

Felháborító, ezt tette saját gyermekével egy esztergomi férfi

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni...

A vád­lott­nak ko­moly el­kép­ze­lé­sei van­nak arról, ho­gyan kell gye­re­ket ne­velni...

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Hatalmas az öröm Lajcsi családjában, véget ért a dráma

Fe­le­sé­gé­vel együtt ret­teg­tek.

A trom­bi­ta­mű­vész és fe­le­sége ret­teg­tek, hogy gyer­me­keik ta­nul­má­nyi át­la­gára kihat majd a bí­ró­sági ügyük, ám most végre fel­lé­le­gez­het­nek.

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val...

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

Ez felfoghatatlan: az úszómester csak nézte a fuldokló iskolásokat

Ez felfoghatatlan: az úszómester csak nézte a fuldokló iskolásokat

Egy kis­lány pró­bált se­gí­teni bajba ju­tott tár­sá­nak, de mind­ket­ten el­me­rül­tek a 2,4 méter mély me­den­cé­ben.

Egy kis­lány pró­bált se­gí­teni bajba ju­tott tár­sá­nak, de mind­ket­ten el­me­rül­tek a me­den­cé­ben.

Brutális kegyetlenség, így terrorizálta 13 gyermekét a horrorapa

Brutális kegyetlenség, így terrorizálta 13 gyermekét a horrorapa

A szü­lők nem értik, miért in­dult el­le­nük el­já­rás és miért vet­ték el tőlük a gye­re­ke­ket, ők azt mond­ják, semmi rosszat nem tet­tek.

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Súlyos baleset érte az udvaron játszó iskolás gyerekeket! - videó

Két gyer­mek meg­sé­rült.

Két gyer­mek saj­nos sú­lyo­sab­ban is meg­sé­rült, őket egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták.

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya.

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya, aki tö­ké­le­te­sen ne­veli két ka­masz­gyer­me­két.

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Őszin­tén be­szélt az új éle­té­ről.

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hólyagossá égetett egy kisfiút a kaukázusi medvetalp

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes...

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes, ha­zánk­ban az utóbbi évek­ben el­ter­jedt mér­gező nö­vényre hívja fel a Ri­post ol­va­só­i­nak fi­gyel­mét egy édes­anya.

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Nicole Kidman számára nem is létezik a két nagy gyereke

Az Oscar-díjas szí­nésznő úgy tesz, mintha nem is lenne két adop­tált gye­reke, aki­ket még Tom Cru­ise-zal fo­ga­dott örökbe.

Két gyermek is bent ragadt egy liftben Kisújszálláson

Pánik! Két gyermek is bent ragadt a meghibásodott liftben Kisújszálláson

Már nem az első eset volt...

Már nem az első eset volt, hogy va­la­kit men­teni kel­lett. To­vábbi sok­koló rész­le­te­kért kat­tints!

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Egy román ál­lam­pol­gá­ro­kat szál­lító kis­busz so­főrje élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon.A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton kezd Ar­gen­tína.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Pár perc is elég, hogy ká­oszba bo­rít­sák a la­kást, ha meg órákra egye­dül ma­rad­nak, ka­taszt­ró­fa­súj­tott öve­zet ala­kul­hat ki.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia.

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia, ami­vel fel­tépte a fájó se­be­ket.

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett férje ol­da­lán, ami­ben a gye­re­ke­i­nek sincs hely ál­lí­tó­lag.

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

Újra együtt a Sarka-Hajdú család

A pár kis­lá­nya, Non­csi el­ső­ál­dozó lett. Az ünnep al­kal­má­ból pedig más­fél év után ismét együtt volt az egész csa­lád: Péter, Kata, a nagy­szü­lők és a gye­re­kek.

A pár kis­lá­nya, Non­csi el­ső­ál­dozó lett. Az ünnep al­kal­má­ból pedig más­fél év után ismét együtt volt az egész csa­lád: Péter, Kata, a nagy­szü­lők és a gye­re­kek.

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

Meglepő vallomást tett gyerekeiről Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője alig várja, hogy el­in­dul­jon A Nagy Duett, de csa­lád­jára így is jut ideje.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője alig várja, hogy el­in­dul­jon A Nagy Duett, de csa­lád­jára így is jut ideje.

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A plá­zá­ban 64 ember halt meg.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember, köz­tük 41 gyer­mek vesz­tette éle­tét és 79-en meg­sé­rül­tek.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Ezek után ki hinné el, hogy ko­moly ön­ér­té­ke­lési gon­dok­kal küzd?

Ezek után ki hinné el, hogy a gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető ko­moly ön­ér­té­ke­lési gon­dok­kal küzd?