CÍMKE: 'gyerek'

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett val­lo­mást.

FRISS HÍREK

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült.

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült, és mint ki­de­rült, egy­ál­ta­lán nem tart­ják a kap­cso­la­tot.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi el­árulta, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya. A hírt a sztár osz­totta meg a nagy­vi­lág­gal.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné.

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

Égetni való rossz gye­rek volt...

A szí­nésznő égetni való rossz gye­rek volt, egy­szer olyat tett, amit még szü­le­i­nek sem mert el­mon­dani...

Csoda történt, miután lekapcsolták a haldokló fiút a gépekről

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Az or­vo­sok ókö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Az or­vo­sok már le­mond­tak a ki­csi­ről, és kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle. De ekkor tör­tént va­lami.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet.

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Megvan, ki és miért szurkált tűket az eperbe

Megvan, ki és miért szurkált tűket az eperbe

El­fog­ták a tet­test.

El­fog­ták a tet­test, aki be­is­merő val­lo­mást tett, meg­bün­tetni még­sem tud­ják.

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Hideglelést kapott a sokktól az apuka: szellemet videózott csecsemője mellett!

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Szinte le­fa­gyott a férfi, ami­kor meg­látta, mit rög­zí­tett a ka­mera.

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

A szí­vét-lel­két ki­te­szi min­den egyes nap a kony­há­ban Bay Éva...

A szí­vét-lel­két ki­te­szi min­den egyes nap a kony­há­ban Bay Éva, hogy ki­szol­gálja a csa­lád­ját. Sze­rinte emö­gött egy régi csa­ládi dráma áll...

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

Böjte Csaba mind az 500 gyermekét elvitte a Parlamentbe

Böjte Csaba mind az 500 gyermekét elvitte a Parlamentbe

25 éves a dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány, ala­pí­tója gye­re­kek­kel és kí­sé­rő­ik­kel a Par­la­mentbe lá­to­ga­tott.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az évek óta Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Sok­kal bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg?

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Szörnyű részletek: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

Szörnyű részletek derültek ki: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

A bű­nö­zők egy jól menő vál­lal­ko­zás igaz­ga­tó­ját sze­mel­ték ki ál­do­za­tul.

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben.

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben.

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

A szí­nésznő rend­kí­vül bol­dog sze­rel­mé­vel, Pesák Ádám­mal, de az anya­ság a leg­fon­to­sabb szá­mára: min­dent meg­tesz azért, hogy gyer­me­kei bol­do­gan él­je­nek.

Megrázó fotó, brutális balesetben hunyt el egy Pest megyei gyerek

Megrázó fotó, brutális balesetben hunyt el egy Pest megyei gyerek

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Még csak hatéves, mégis elképesztő, mit tud Völgyesi Gabi gyermeke!

Még csak hatéves, mégis elképesztő, mit tud Völgyesi Gabi gyermeke!

Az éne­kesnő kisfia, Mar­tin a jövő héten kezdi az első osz­tályt, ám már most egy ha­tal­mas előnnyel indul a kor­tár­sa­i­val szem­ben.

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Jason már egy nagy is­ko­la­tás­ká­val a hátán várja az új ka­lan­do­kat.

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: be­csön­get­tek, Jason pedig már egy nagy is­ko­la­tás­ká­val a hátán várja az új ka­lan­do­kat.

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot, ezért derék,- hát- és ge­rinc­kí­mélő láb­be­lit kell hor­da­nia.

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot, ezért derék,- hát- és ge­rinc­kí­mélő láb­be­lit kell hor­da­nia.

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

For­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett az élete.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra.

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra. Pár­já­val már azt is el­dön­töt­ték, mi lesz a ha­ma­ro­san meg­szü­lető kisfiuk neve.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Újabb cuki képet osz­tott meg.

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Mi okozza a bajt?

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból tudta meg Péter, hogy aki ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség, túl későn érkeztek a beteg kisfiúhoz

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség, túl későn érkeztek a beteg kisfiúhoz

A hat­éves beteg kisfiút nem si­ke­rült meg­men­teni. A csa­lád­nak pszi­cho­ló­gus se­gíti fel­dol­gozni a bor­zal­mas tra­gé­diát.

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Nati az édes­ap­já­val nya­ral.

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Vég­képp a saját lá­bára állt.

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta. A két nő a hely­szí­nen halt meg.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val.

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel.

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel, aki­vel most úgy dön­töt­tek, hogy nagy lé­pésre szán­ják el ma­gu­kat.

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

A nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik, míg a férfiak in­kább passzív ki­kap­cso­ló­dás­sal töl­tőd­né­nek fel nya­ra­lás­kor.

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

A szí­nésznő és férje nem haj­landó tu­do­mást venni Benji szü­le­tési rend­el­le­nes­sé­gé­ről, egész­sé­ges gyer­mek­ként ne­ve­lik őt.

Kolostorba vonultak a thai fiúk

Kolostorba vonultak a barlangból kimentett thai fiúk

A budd­hista szo­kás sze­rint a be­lé­pés előtti nap ko­paszra bo­rot­vál­ták őket.

A budd­hista szo­kás sze­rint a be­lé­pés előtti nap ko­paszra bo­rot­vál­ták a fe­jü­ket a gye­re­kek. Azért vo­nul­nak be a ko­los­torba, mert hálát akar­nak adni.

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti, de Ádám akkor is tel­jes biz­ton­ság­ban van, ami­kor An­na­mari dol­go­zik.

Modellsztár lett a láb nélküli kislány

Modellsztár lett a láb nélküli kislány

Mo­dell­ként dol­go­zik a hét­éves Daisy-May De­metre, de nem azért, mert a szü­lei ezt akar­ták, hanem mert min­dig is erre vá­gyott. A bir­min­ghami kis­lány kis­baba ko­rá­ban ve­szí­tette el a lá­bait.

Mo­dell­ként dol­go­zik a hét­éves Daisy-May, de nem azért, mert a szü­lei ezt akar­ták, hanem mert ő erre vá­gyott. A bir­min­ghami kis­lány kis­baba ko­rá­ban ve­szí­tette el a lá­bait.

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Nehéz idő­sza­kot éltek át.

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra a csa­lád leg­ki­sebb tagja, Vil­mos.

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Ki­en­ged­ték a kór­ház­ból abar­lang­ból ki­me­ne­kí­tett thai gye­re­ke­ket, akik saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón me­sél­tek a tör­tén­tek­ről.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Fon­tos, hogy a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Sú­lyos össze­ge­ket fi­zet­tek egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak.

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

A gye­re­kek je­len­leg kór­ház­ban van­nak. Mivel nin­cse­nek sú­lyos egész­ség­ügyi prob­lé­máik, va­ló­szí­nű­leg hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

A thai­földi gye­re­kek­ről írt.

Azt írja: sokat sírt, ami­kor a bar­lang­ban re­kedt thai­földi gye­re­kek­ről lá­tott hí­re­ket, mert min­den al­ka­lom­mal eszébe ju­tot­tak a saját gye­re­kei.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról.

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje nő­ként te­kint­sen rá.

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Bor­zasztó dol­go­kat élt át Ró­bert.

"Ál­maim, vá­­gyaim, ter­veim vol­tak, aztán ki­rán­gat­tak a sötét va­ló­ságba" - em­lé­ke­zett vissza gyöt­rel­mes gyer­mek­­éve­ire a hit­ok­tató által meg­ron­tott Ró­bert.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát.

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek.

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy mind­annyian a le­hető leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból?

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy mind­annyian a le­hető leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból? Mire kell min­den­kép­pen oda­fi­gyelni, és miről be­szél­gess el vele hossza­san a busz vagy a vonat in­du­lása előtt?

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól.

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól, de óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Sokkoló, ezt tette a budapesti buszon a gyermekével a felelőtlen szülő

Sokkoló, ezt tette a budapesti buszon a gyermekével a felelőtlen szülő

A hi­he­tet­len eset a na­pok­ban tör­tént, rá­adá­sul fotó is ké­szült róla.

A hi­he­tet­len eset a na­pok­ban tör­tént, rá­adá­sul fotó is ké­szült róla: a két­éves gyer­me­ket egy ba­ba­ko­csi­ban hagyta ma­gára a gon­do­zója.