CÍMKE: 'gyerek'

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

Gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son.

A mű­sor­ve­zető el­árulta, egyre töb­bet gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son.

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A men­tők esz­mé­let­len ál­la­pot­ban ta­lál­ták.

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a re­kord­kí­sér­let.

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a Három Ki­rályfi, Három Ki­rály­lány Moz­ga­lom gye­rek­eme­lési re­kord­kí­sér­lete.

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris is­mer­kedne.

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját.

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Tel­je­sen pá­nikba esett a fi­a­tal nő.

Tel­je­sen pá­nikba esett, ami­kor meg­látta a meg­döb­bentő nyo­mo­kat.

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Ki­de­rült a baba neme is.

A rap­per azt is el­árulta, kis­lány vagy kisfiú ér­ke­zik a csa­lád­jukba.

Félholtra verte kisfiát, mégis hazavárja élettársát Piroska

Félholtra verte kisfiát, mégis hazavárja élettársát Piroska

A baba élete órá­kon múlt.

A nőtől mind a négy gyer­me­két el­vet­ték, de ő meg­bo­csá­tott az erő­sza­kos apá­nak. Az öt hó­na­pos kis­baba élete órá­kon múlt.

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Caramel felesége

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Molnár Ferenc Caramel felesége

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szil­ágyi Szilvi.

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szilvi. Ha­ma­ro­san új élet kez­dő­dik...

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Haj­ni­nak ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie...

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ző­dik az el­ké­pesztő ter­hes­ség és maga a szü­lés, de végül meg­tör­tént a csoda!

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Egyre több gye­re­ken látni úgy­ne­ve­zett hámos gye­rek­pó­rázt, ami­vel az utcán sé­tál­nak a szü­le­ik­kel.

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szí­nésznő fel­vé­tele a ra­jon­gói kö­zött.

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet.

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát. Sze­rin­ted?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát.

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Meg­ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Az új­pesti rap­per a kis­baba ér­ke­zé­vel ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be.

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be az újabb csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

A gyer­mek ismét bér­anyá­tól szü­le­tik majd, vár­ha­tóan május ele­jén. Már a ne­vére is van egy öt­lete a sztár­pár­nak!

A gyer­mek ismét bér­anyá­tól szü­le­tik majd, vár­ha­tóan május ele­jén. Már a ne­vére is van egy öt­lete a sztár­pár­nak!

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült.

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok.

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében, bepánikolt anyuka hívta a rendőrséget

A szí­riai fiút el­fog­ták a rend­őrök.

A szí­riai fiút és a töl­tet­len fegy­vert is meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte az is­me­ret­len világ: Stohl And­rás el­vitte két gyer­me­két az Ava­tar ki­ál­lí­tásra.

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte az is­me­ret­len világ: Stohl And­rás el­vitte két ki­sebb gyer­me­két az Ava­tar ki­ál­lí­tásra.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját. A to­rony végül en­ge­dé­lyezte a vissza­for­du­lást.

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott.

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak.

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést, végül más­hogy dön­töt­tek.

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Ami­kor a nő mell­ka­sára rak­ták kis­ba­bá­ját, azt kérte az or­vo­sok­tól, hogy azon­nal ve­gyék le róla...

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Már alig várja, hogy ba­báz­has­son.

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott...

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott. Nem­csak a hü­ve­lye hi­ány­zik a lány­nak, hanem...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Már a spor­toló gye­re­kek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban! Rend­őr­ségi ügy lesz abból, hogy meg­bu­kott a dop­ping­vizs­gá­la­ton egy 14 éves ma­gyar kor­cso­lyázó.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten, nyolc napon belül gyó­gyuló sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten, nyolc napon belül gyó­gyuló sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót.

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót, aki a te­nye­ré­ből ol­va­sott ki egy ér­de­kes jö­vő­ké­pet.

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Sokkoló videó: hajszál híján tragédia érte a kisfiút a felelőtlen szülők miatt!

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált.

Jó já­ték­nak tar­totta a kisfiú, amit éppen csi­nált. De merre jár­tak a szü­lei?

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

90 ezer helyett 130 ezerből gazdálkodhat az anyuka

90 ezer helyett 130 ezerből gazdálkodhat az anyuka

Feb­ru­ár­tól több pénzt kap.

A héten kapja kéz­hez elő­ször az ed­digi ki­emelt ápo­lási díj­nak csak­nem a dup­lá­ját, nettó 90 ezer fo­rin­tot a Heves me­gyei Ka­rá­cson­don élő Bar­kó­czi Judit.

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe.

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza, a pró­bára pedig egy­éves gyer­me­két, Ben­jit is ma­gá­val vitte.

Ezt nem gondoltad volna: meglepő titkot árult el Várkonyi Andrea

Ezt nem gondoltad volna: meglepő titkot árult el Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg egy hu­mo­ros fotót.

A mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg egy hu­mo­ros fotót.

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit. A két­éves Áron ele­inte na­gyon él­vezte a gye­re­kek tár­sa­sá­gát.

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

Amb­rus At­tila fe­le­sége a 38. hét­ben jár, bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szü­let­het a baba.

Amb­rus At­tila fe­le­sége a 38. hét­ben jár, bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szü­let­het a baba.

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Albínó babát szült a nő, akiről azt állították, hogy nem lehet gyereke

Albínó csodababát szült a nő, akiről azt állították az orvosok, hogy nem lehet gyereke

Három éven ke­resz­tül si­ker­te­le­nül pró­bál­koz­tak a ba­bá­val, ami­kor csoda tör­tént a nővel.

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon. A be­teg­ség rend­kí­vül gyor­san ter­jed a kis­gye­re­kek kö­zött.

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba a gyer­meke lát­ha­tá­sán el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val.

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba a gyer­meke lát­ha­tá­sán el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val, majd kö­zölte a fiú édes­any­já­val, hogy Brüsszelbe fogja vinni a gyer­me­ket. In­for­má­ci­ó­ink sze­rint si­ke­rült a terve. To­vábbi ér­de­kes in­for­má­ciók a cikk­ben.

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét.

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Az eset ak­kora fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy a hir­dető végül tö­rölte a posz­tot. De va­la­ki­nek si­ke­rült kép­er­nyő­men­tést csi­nál­nia!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól, ám közös kis­lá­nyuk, Zorka a mai napig össze­köti őket.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról.

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról, aki­vel sosem ala­kult ki szo­ros kap­cso­lat.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült.

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült a flo­ri­dai ál­lat­kerti bal­eset kö­vet­kez­té­ben. Je­len­leg egy or­lan­dói kór­ház­ban ápol­ják a gyer­me­ket.

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Benji már el­múlt egy­éves.

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni.

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni. Ha eze­ket a dol­go­kat igyek­szel át­adni a gye­re­ked­nek, jó esély van rá, hogy ké­sőbb, ami­kor ön­álló ke­re­sete lesz, jól bánik majd a pénz­zel. Rá­adá­sul azt is ha­ma­rabb meg­érti, hogy a te pén­ze­det sem lehet kor­lá­tok nél­kül köl­teni.

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

So­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról.

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett. A ze­nész már le­mon­dott arról, hogy gye­reke lesz.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a kis­baba!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Gra­tu­lá­lunk!

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött. A mo­dell ismét fel­szó­lí­totta exe ked­ve­sét, ne mu­to­gassa a kis­lá­nyát az in­ter­ne­ten!