CÍMKE: 'gyerek'

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni.

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a kis­baba!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Gra­tu­lá­lunk!

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött. A mo­dell ismét fel­szó­lí­totta exe ked­ve­sét, ne mu­to­gassa a kis­lá­nyát az in­ter­ne­ten!

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. Nem élték túl.

Újra lecsaphat a rettegett metrós rém: volt kedvese gyerekére vadászik

Újra lecsaphat a rettegett metrós rém: volt kedvese gyerekére vadászik

G. Dá­niel ko­ráb­ban kés­sel ri­o­gatta a né­gyes metró uta­sait.

G. Dá­niel ko­ráb­ban kés­sel ri­o­gatta a né­gyes metró uta­sait, majd el­csá­bí­tott és nyo­morba dön­tött egy ti­ni­lányt. And­rea élete min­den napos ret­te­gés...

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

A her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

A nem­ré­gi­ben gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen új éle­tet kezdő Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Az Eu­ró­pai Fil­m­aka­dé­mia által a kon­ti­nens leg­jobb­já­nak vá­lasz­tott szí­nésznő el­árulta, min­den­nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Üvöltve kergette a lányát a lakásukban Cseke Katinka

Üvöltve kergette a lányát a lakásukban Cseke Katinka

Torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy ka­masz­lány édes­any­ja­ként szem­be­sült azzal, mennyire torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe. Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk. Vajon mikor jön a gólya?

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről.

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

A 6 éves kisfiú olyat kér­de­zett, amit senki más nem mert volna fel­nőtt­ként

A 6 éves kisfiú olyat kér­de­zett, amit senki más nem mert volna fel­nőtt­ként a he­lyé­ben.

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid.

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Meg­lepő hely­szí­nen, egy budai be­vá­sár­ló­köz­pont fo­lyo­só­ján szop­tatta meg egy­éves fiát Szi­ne­tár Dóra.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Jól szi­tu­ált férfi­nek is­mer­ték.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei szó­lal­nak meg.

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Ez még a ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte. Pláne a drog­bot­rány után...

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 nagyszerű tipp azoknak, akik idén ősszel Alsó-Ausztriába utaznak

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást. Íme 5 egé­szen kü­lön­le­ges tipp a tö­ké­le­tes őszi ki­kap­cso­ló­dás­hoz.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek azt mondta, hogy a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta.

A gye­rek azt mondta, hogy a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Egy ri­port­mű­sor­ban tett val­lo­mást.

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett val­lo­mást.

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné, hogy kér­dez­zen tőlük va­la­mit.

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült.

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült, és mint ki­de­rült, egy­ál­ta­lán nem tart­ják a kap­cso­la­tot.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta.

Az izom­ce­leb, Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi egy té­vé­mű­sor­ban árulta el, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya. A hírt a sztár osz­totta meg a nagy­vi­lág­gal.

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Csoda történt, miután lekapcsolta a haldokló fiút a gépekről az orvos

Az or­vo­sok kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Az or­vo­sok már le­mond­tak a ki­csi­ről, és kö­zöl­ték a szü­lők­kel is, hogy bú­csúz­za­nak el tőle.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy újra ma­guk­hoz ölel­he­tik gyer­me­kü­ket.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

Megdöbbentő családi titkot árult el Csákányi Eszter

A szí­nésznő égetni való rossz gye­rek volt, egy­szer olyat tett, amit még szü­le­i­nek sem mert el­mon­dani...

A szí­nésznő égetni való rossz gye­rek volt, egy­szer olyat tett, amit még szü­le­i­nek sem mert el­mon­dani...

Megvan, ki és miért szurkált tűket az eperbe

Megvan, ki és miért szurkált tűket az eperbe

El­fog­ták a tet­test, aki be­is­merő val­lo­mást tett, meg­bün­tetni még­sem tud­ják.

El­fog­ták a tet­test, aki be­is­merő val­lo­mást tett, meg­bün­tetni még­sem tud­ják.

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

A szí­vét-lel­két ki­te­szi min­den egyes nap a kony­há­ban Bay Éva, hogy ki­szol­gálja a csa­lád­ját. Emö­gött egy csa­ládi dráma áll...

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

Megfojtotta kistestvéreit a 13 éves fiú

11 és 23 hó­na­po­sak vol­tak a meg­gyil­kolt ki­csik.

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

Halálra etették a 13 éves kisfiút a szülei

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.A szü­lő­ket fi­gyel­mez­tet­ték az is­ko­lá­ban, de ez sem vál­toz­ta­tott a hely­ze­ten.

A gyer­mek ha­lá­lá­nak az oka egy­ér­tel­műen a túl­sú­lya volt.

Böjte Csaba mind az 500 gyermekét elvitte a Parlamentbe

Böjte Csaba mind az 500 gyermekét elvitte a Parlamentbe

25 éves a dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány.

25 éves a dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg?

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben. Mi is alig ju­tot­tunk volna szó­hoz.

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

Működik a mamahotel: ezt teszi meg a lányáért Janza Kata

A szí­nésznő rend­kí­vül bol­dog sze­rel­mé­vel, Pesák Ádám­mal, de az anya­ság a leg­fon­to­sabb szá­mára: min­dent meg­tesz azért, hogy gyer­me­kei bol­do­gan él­je­nek.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Bár­mi­kor éle­tet adhat gyer­me­ké­nek.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Megrázó fotó, brutális balesetben hunyt el egy Pest megyei gyerek

Megrázó fotó, brutális balesetben hunyt el egy Pest megyei gyerek

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A gye­re­ket pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Szörnyű részletek: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

Szörnyű részletek derültek ki: így kínozták meg a magyar milliomos gyerekét

A bű­nö­zők egy jól menő vál­lal­ko­zás igaz­ga­tó­ját sze­mel­ték ki ál­do­za­tul.

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Kevin min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Még csak hároméves, de máris iskolába jár Hargitai Bea gyermeke

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: Jason már várja az új ka­lan­do­kat.

Az egy­kori mo­dell kisfi­á­nak éle­té­ben pén­te­ken új fe­je­zet nyílt: be­csön­get­tek.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak.

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

Szörnyű fájdalmairól vallott Szinetár Dóra

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot.

A szí­nésznő ne­he­zen vi­seli a har­ma­dik ter­hes­sége utáni idő­sza­kot, ezért derék,- hát- és ge­rinc­kí­mélő láb­be­lit kell hor­da­nia.

Még csak hatéves, mégis elképesztő, mit tud Völgyesi Gabi gyermeke!

Még csak hatéves, mégis elképesztő, mit tud Völgyesi Gabi gyermeke!

Az éne­kesnő kisfia, Mar­tin a jövő héten kezdi az első osz­tályt.

Az éne­kesnő kisfia, Mar­tin a jövő héten kezdi az első osz­tályt, ám már most egy ha­tal­mas előnnyel indul a kor­tár­sa­i­val szem­ben.

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum.

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get a kór­há­zak.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Hódi Pa­mela néha en­ge­dé­keny.

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa, vagy a fi­gye­lem hi­á­nya? Még az is lehet, hogy nem az, amire elő­ször gon­dol­tál.

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Nati az édes­ap­já­val nya­ral.

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Mind­össze 33 éves volt.

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten.

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta. A két nő a hely­szí­nen halt meg.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.