CÍMKE: 'gyerek'

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra.

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok és Beni is örül a kis test­vér­nek.

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok és Beni is örül a kis test­vér­nek.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte.

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte az is­me­ret­len világ. A két ki­sebb gyer­me­ké­vel az Ava­tar ki­ál­lí­tá­son jár­tak.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját.

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Ki­de­rült, mikor ba­báz­hat a szí­nész.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán.

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott, ami jel­ké­pezi az össze­tar­to­zá­su­kat.

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Ami­kor a nő mell­ka­sára rak­ták kis­ba­bá­ját, azt kérte, hogy ve­gyék le róla...

Ami­kor a nő mell­ka­sára rak­ták kis­ba­bá­ját, azt kérte az or­vo­sok­tól, hogy azon­nal ve­gyék le róla...

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak.

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell.

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott. Nem­csak a hü­ve­lye hi­ány­zik a lány­nak, hanem...

Ekkor születik Szabó Győző harmadik gyermeke, óriási az izgalom

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten, nyolc napon belül gyó­gyuló sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A rend­őr­ség fel­hívja a fi­gyel­met a kö­rül­te­kintő köz­le­ke­désre.

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten.

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Már a spor­toló gye­re­kek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban! Rend­őr­ségi ügy lesz abból, hogy meg­bu­kott a dop­ping­vizs­gá­la­ton egy 14 éves ma­gyar kor­cso­lyázó.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

A te­nye­ré­ből ol­vas­ták ki a jövőt.

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót, aki a te­nye­ré­ből ol­vasta ki a jö­vő­jét.

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek.

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

90 ezer helyett 130 ezerből gazdálkodhat az anyuka

90 ezer helyett 130 ezerből gazdálkodhat az anyuka

A héten kapja kéz­hez elő­ször az ed­digi ki­emelt ápo­lási díj­nak csak­nem a dup­lá­ját, nettó 90 ezer fo­rin­tot.

A héten kapja kéz­hez elő­ször az ed­digi ki­emelt ápo­lási díj­nak csak­nem a dup­lá­ját, nettó 90 ezer fo­rin­tot a Heves me­gyei Ka­rá­cson­don élő Bar­kó­czi Judit. Az el­vált asszony testi- és szel­lemi fo­gya­té­kos fiát, a be­szédre sem képes 27 éves Mátét gon­dozza a nap 24 órá­já­ban.

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe.

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza, a pró­bára pedig egy­éves gyer­me­két, Ben­jit is ma­gá­val vitte.

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

Amb­rus fe­le­sége a 38. hét­ben jár.

Amb­rus At­tila fe­le­sége a 38. hét­ben jár, bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szü­let­het a baba.

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

A tévés és fe­le­sége úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, hogy vi­seli kisfiuk a böl­csit.

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit. A két­éves Áron ele­inte na­gyon él­vezte a gye­re­kek tár­sa­sá­gát.

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Kisfiát is emel­geti!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját.

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Eljutott Brüsszelbe az 5 éves kisfiát szöktető fegyveres apa

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba szök­teti gyer­me­két.

Az il­le­gá­lis fegy­ver­bir­tok­lás miatt kö­rö­zött Hor­váth Csaba el­szö­kött 5 éves kisfi­á­val.

Albínó babát szült a nő, akiről azt állították, hogy nem lehet gyereke

Albínó csodababát szült a nő, akiről azt állították az orvosok, hogy nem lehet gyereke

Három éven ke­resz­tül si­ker­te­le­nül pró­bál­koz­tak a ba­bá­val, ami­kor csoda tör­tént a nővel.

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Beindult az influenzajárvány, tarol a kisgyerekek között a betegség

Egyre több az influ­en­zás beteg Ma­gyar­or­szá­gon. A be­teg­ség rend­kí­vül gyor­san ter­jed a kis­gye­re­kek kö­zött.

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Döbbenet, ezért ölte meg az 5 hónapos gyereket a mostohaapa

Az or­vo­sok meg­pró­bál­ták meg­men­teni a cse­csemő éle­tét, de saj­nos si­ker­te­le­nül. A kis­lány már ha­lott volt.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Romantikus módon üzent Bereczki Zoltánnak Szinetár Dóra!

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Az egy­kori álom­pár már évek­kel ez­előtt el­vált egy­más­tól.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Nehéz idő­sza­kot tud maga mö­gött.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Ez elképesztő: Magyar gyereket árultak egy Facebook-csoportban

Az eset óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Az eset ak­kora fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy a hir­dető végül tö­rölte a posz­tot. De va­la­ki­nek si­ke­rült kép­er­nyő­men­tést csi­nál­nia!

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról.

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról, aki­vel sosem ala­kult ki szo­ros kap­cso­lat.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről.

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Benji már el­múlt egy­éves.

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé Floridában

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült az ál­lat­kerti bal­eset kö­vet­kez­té­ben. Kór­ház­ban ápol­ják.

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült a flo­ri­dai ál­lat­kerti bal­eset kö­vet­kez­té­ben. Egye­lőre nem lehet pon­to­san tudni, hogy mi­lyen sú­lyo­sak a gyer­mek sé­rü­lé­sei, az vi­szont biz­tos, hogy je­len­leg is egy or­lan­dói kór­ház­ban ápol­ják.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

A kom­men­telő egy kis­lány volt.

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá. A kom­men­telő rá­adá­sul egy tíz­éves kis­lány.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt nem lehet elég korán kez­deni.

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni. Ha eze­ket a dol­go­kat igyek­szel minél ha­ma­rabb át­adni a gye­re­ked­nek, jó esély van rá, hogy ké­sőbb, ami­kor ön­álló ke­re­sete lesz, jól bánik majd a pénz­zel.

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett.

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Sosem ér véget az adok-kapok?

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Újra lecsaphat a rettegett metrós rém: volt kedvese gyerekére vadászik

Újra lecsaphat a rettegett metrós rém: volt kedvese gyerekére vadászik

G. Dá­niel ko­ráb­ban kés­sel ri­o­gatta a né­gyes metró uta­sait, majd el­csá­bí­tott és nyo­morba dön­tött egy ti­ni­lányt.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Gólyahír, megszületett Tápai Szabina kislánya

Vi­lágra jött a kis­baba!

Vi­lágra jött Ku­csera Gábor és Tápai Sza­bina kis­lá­nya! A sztá­rok lel­ke­sen szá­mol­tak be az öröm­hír­ről kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon. Gra­tu­lá­lunk!

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

Megdöbbentő titok: Somló Tamás érezte, meddig maradhat családjával

Megdöbbentő titok: Somló Tamás érezte, meddig maradhat családjával

Öz­ve­gye me­sélt a kü­lö­nös meg­ér­zés­ről.

Öz­ve­gye me­sélt a kü­lö­nös meg­ér­zés­ről.

Különleges fotó, megmutatta ritkán látott lányát Cseke Katinka

Különleges fotó, megmutatta ritkán látott lányát Cseke Katinka

Panna gyö­nyörű ti­ni­lánnyá cse­pe­re­dett.

Panna gyö­nyörű ti­ni­lánnyá cse­pe­re­dett.

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

A her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

A nem­ré­gi­ben gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen új éle­tet kezdő Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két, de máris meg­mu­tatta magát für­dő­ru­há­ban: tö­ké­le­tes az alakja.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk. Vajon mikor jön a gólya?

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

Az Eu­ró­pai Fil­m­aka­dé­mia által a kon­ti­nens leg­jobb­já­nak vá­lasz­tott szí­nésznő el­árulta, min­den­nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Üvöltve kergette a lányát a lakásukban Cseke Katinka

Üvöltve kergette a lányát a lakásukban Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy ka­masz­lány édes­any­ja­ként szem­be­sült azzal, mennyire torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy ka­masz­lány édes­any­ja­ként szem­be­sült azzal, mennyire torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe.

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

Teljesen rákattant a világ erre a kisfiúra, milliók tekintik hősnek

A 6 éves kisfiú olyat kér­de­zett, amit senki más nem mert volna fel­nőtt­ként a he­lyé­ben.

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Jól szi­tu­ált férfi­nek is­mer­ték.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

Sokkot kapott az anyuka, amikor meglátta, mi van a gyereke táskájában

A gye­rek a kü­lö­nös tár­gyat egy tó part­ján ta­lálta és tette bele a há­ti­zsák­jába, de a szü­le­i­nek nem szólt róla.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 nagyszerű tipp azoknak, akik idén ősszel Alsó-Ausztriába utaznak

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást. Íme 5 egé­szen kü­lön­le­ges tipp a tö­ké­le­tes őszi ki­kap­cso­ló­dás­hoz.

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült, és mint ki­de­rült, egy­ál­ta­lán nem tart­ják a kap­cso­la­tot.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta.

Az izom­ce­leb, Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi egy té­vé­mű­sor­ban árulta el, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.