CÍMKE: 'gyerek'

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint ál­lítja...

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig igazi nagyfi­úvá érett.

FRISS HÍREK

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett.

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Ám Gergő je­len­léte össze­tar­totta a csa­lá­dot.

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg.

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg. Meg­erő­sza­kol­ták és meg­kí­noz­ták.

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni, és mit oko­zott a lel­ké­ben a volt ked­ve­sé­vel töl­tött nyolc év.

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Az egy­kori play­mate 35 éves lett!

Hi­he­tet­len, de az egy­kori play­mate ma ün­nepli 35. szü­le­tés­nap­ját!

Ezért ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

Ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

A ta­ná­rok és a szü­lők gyak­ran ta­pasz­tal­ják, hogy a gye­re­kek egyre fá­rad­tab­ban ér­kez­nek az is­ko­lába.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

A magyar énekes elárulta: hamarosan apa lesz!

A magyar énekes elárulta: hamarosan apa lesz!

A 27 éves éne­kes elő­ször néz apai örö­mök elé...

A 27 éves éne­kes elő­ször néz apai örö­mök elé...

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban.

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban, ami a lelki prob­lé­mák mel­lett sú­lyos egész­ség­ügyi gon­do­kat is oko­zott szá­mára.

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Baseballütővel vert egy gyereket egy férfi

Baseballütővel vert egy gyereket egy férfi

Sú­lyos testi sér­tés miatt in­dí­tott el­já­rást a rend­őr­ség.

Sú­lyos testi sér­tés és ron­gá­lás miatt in­dí­tott el­já­rást a rend­őr­ség egy 44 és egy 23 éves férfi ellen. Az idő­seb­bet őri­zetbe is vet­ték. rend­őr­ség sú­lyos testi sér­tés és ron­gá­lás miatt el­já­rást in­dí­tott.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve szingli.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja azt a férfit, aki mel­lett meg­ál­la­pod­hat.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Nem tesz jót nekik!

Míg régen alig le­he­tett be­hívni a sza­bad­ból a gye­re­ke­ket, ma­nap­ság alig lehet ki­tusz­kolni őket az ajtón, annyi időt töl­te­nek az okos­te­le­fon­nal.

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Tápai Szabina vallomása: A Nagy Duett alatt is jöhet a baba!

Tápai Szabina vallomása: A Nagy Duett alatt is jöhet a baba!

A há­zas­pár a má­so­dik gyer­me­két ter­vezi.

A há­zas­pár a má­so­dik gyer­me­két ter­vezi, és sze­ret­nék, ha Beni kis­test­vére mi­ha­ma­rabb meg­ér­kezne hoz­zá­juk.

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül, vő­le­gé­nyé­vel pedig már na­gyon vár­ják, hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Balhé Cristiano Ronaldóéknál? Kifecsegte titkát a sztár barátnője

Balhé Cristiano Ronaldóéknál? Kifecsegte titkát a sztár barátnője

Nem lesz meg a kis­pá­lyás fo­ci­csa­pat? Bo­rí­tott Ge­or­gina.

Nem lesz meg a kis­pá­lyás fo­ci­csa­pat? Ezt mondta Ge­or­gina az újabb gyer­mek­ál­dás­ról szóló plety­kákra.

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet.

A csi­nos éne­kesnő ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet, ám sokan úgy gon­dol­ják, job­ban kel­lene vi­gyáz­nia ma­gára.

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Má­jus­ban szü­le­tett...

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke!

Kiderült, hogy neveli lányát Liptai Claudia

Kiderült, hogy neveli lányát Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes szü­lő­nek tartja magát.

Lip­tai Cla­u­dia szi­gorú és kö­vet­ke­ze­tes szü­lő­nek tartja magát és úgy tűnik, a mód­sze­rei Pan­ká­nál bi­zo­nyo­san be­vál­tak.

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat.

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat, kép­te­le­nek be­telni vele.

Könnyeivel küszködve tett nagy bejelentést Hódi Pamela

Könnyeivel küszködve tett nagy bejelentést Hódi Pamela

Új fe­je­zet­hez ért Pa­mela és kis­lá­nya élete. A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán me­sélt ra­jon­gó­i­nak az öröm­teli hír­ről.

Új fe­je­zet­hez ért Pa­mela és kis­lá­nya élete. A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán me­sélt ra­jon­gó­i­nak az öröm­teli hír­ről.

4500 migráns gyerek felszívódott Svédországban!

4500 migráns gyerek felszívódott Svédországban!

A Svéd Mig­rá­ciós Ügy­nök­ség­nek fo­galma sincs, hova tűn­het­tek ezek a gye­re­kek.

A Svéd Mig­rá­ciós Ügy­nök­ség­nek fo­galma sincs, hova tűn­het­tek ezek a gye­re­kek.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő az in­ter­ne­ten, hogy pénzt csal­jon ki gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­ból.

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát.

Lip­tai Cla­u­dia nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát, aki élete egyik leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­sén vett részt a hét­vé­gén.

Oltás után halt meg egy gyerek, vészjelzést adtak ki a bolgár vakcina miatt

Oltás után halt meg egy gyerek, vészjelzést adtak ki a bolgár vakcina miatt

A vak­ci­nát a szü­le­tés utáni első na­pok­ban adják be cse­cse­mők­nek, majd hét­éves kor­ban tör­té­nik az új­ra­ol­tás.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik.

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik.

Képtelen túltenni magát élete legnagyobb traumáján Mádai Vivien

Képtelen túltenni magát élete legnagyobb traumáján Mádai Vivien

A mű­sor­ve­ze­tőt ször­nyű ér­zés­sel tölti el, ha vissza­gon­dol élete leg­rosszabb em­lé­kére.

Kiderültek a részletek: ezzel a feltétellel megy férjhez Kulcsár Edina!

Kiderültek a részletek: ezzel a feltétellel megy férjhez Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese őszre vár­ják első gyer­me­kü­ket, az es­kü­vőt pedig jövő nyárra ter­ve­zik. Ám az utóbbi még vál­toz­hat.

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Nem tűzi ki a bí­ró­ság az első tár­gya­lás idő­pont­ját.

Kren­csey Hella el­mondta, miért nem tűzi ki a bí­ró­ság az első tár­gya­lás idő­pont­ját.

Hatalmas változás Szinetár Dóra életében, így viseli a kisfia!

Hatalmas változás Szinetár Dóra életében, így viseli a kisfia!

A szí­nésznő sze­ren­csés, a csa­ládja min­den­ben tá­mo­gatja és se­gíti őt, így nem okoz gon­dot szá­mára a munka.

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

Durva harcot vív gyermeke felügyeleti jogáért a magyar sztár!

A Jóban Rossz­ban egy­kori álom­párja kö­zött annyira el­mér­ge­se­dett a vi­szony, hogy már csak a bí­ró­sá­gon be­szél­nek egy­más­sal.

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Szomorú vallomás, tíz év után véget ért a magyar álompár házassága!

Még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, de már nincs visszaút.

A szí­nész és hu­szon­négy évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége még min­dig fáj­lal­ják a tör­tén­te­ket, ám tud­ják, semmi nem tör­tén­he­tett volna más­ként.

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

Fe­le­lős­ség­tel­jes édes­anya mód­jára szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte.

A hí­res­ség jobb­nak látta, ha fe­le­lős­ség­tel­jes édes­anya mód­jára szak­em­ber se­gít­sé­gét kéri bi­zo­nyos kér­dé­sek­ben.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban, mert édes­anyja nem ér­te­sí­tette a men­tő­ket.

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

A szí­nész szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám je­len­leg még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

A szí­nész szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám je­len­leg még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Későn ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, nála fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel pedig hosszú távra ter­vez­nek.

Botrány az ország egyik legnevesebb iskolájában: diákjának szül a történelem-tanárnő

Botrány az ország egyik legnevesebb iskolájában: diákjának szül a történelem-tanárnő

Nem­so­kára szülni is fog egy ta­nárnő.

Saját di­ák­já­tól vár gye­re­ket, és nem­so­kára szülni is fog egy sze­gedi ta­nárnő.

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Három hölggyel él együtt a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője, fe­le­sé­gén kívül két lánya van.

Három hölggyel él együtt a mű­sor­ve­zető, fe­le­sé­gén kívül két lánya van. A két gye­rek miatt vi­táz­nak.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett pénzt egy csaló.

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett ma­gá­nak pénzt egy csaló nő, aki rá­kos­nak adta ki magát. Azt ha­zudta, hogy egy gyer­me­két már el­vesz­tette.

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

A szü­lők rövid időn belül kór­házba ro­han­tak a kis­gye­rek­kel, de ott már nem tud­tak se­gí­teni.

A szü­lők rövid időn belül kór­házba ro­han­tak a kis­gye­rek­kel, de ott már nem tud­tak se­gí­teni.

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia.

Kis­gyer­me­kes, egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia a meg­él­he­tésre.

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör volt, hiába gon­dol­ko­dunk egyre nyi­tot­tab­ban...

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Is­te­nes Ben­cét és Cso­bot Adélt.

Ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Is­te­nes Ben­cét és Cso­bot Adélt.

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Az anya a tör­tén­tek­kor nem te­he­tett sem­mit.

Az anya a tör­tén­tek­kor nem te­he­tett sem­mit, mert ő egy ve­sze­ke­dés miatt el­me­ne­kült ott­hon­ról.

Egy év rejtegetés után mutatta meg kisfiát a sztárpár

Egy év rejtegetés után mutatta meg kisfiát a sztárpár

A szí­nész-ren­de­zőt min­den­hova el­kí­séri a ba­rát­nője, azon­ban a közös gye­re­kü­ket eddig min­dig ott­hon hagy­ták.

A szí­nész-ren­de­zőt min­den­hova el­kí­séri a ba­rát­nője, azon­ban a közös gye­re­kü­ket eddig min­dig ott­hon hagy­ták.

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

A szü­lők tel­je­sen össze­tör­tek, fel­je­len­tést tesz­nek az or­vo­sok ellen. A kicsi még csak más­fél éves volt.

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád.

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád. A Visz­kis már el­múlt 50 éves, kora el­le­nére azon­ban szí­ve­sen ki­pró­bálná magát édes­apa­ként...

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli.

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

A ke­gyet­len gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát.

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát.

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Na­gyobb össze­get ígér­tek egy fi­ú­nak.

Hát­bor­zon­gató! Na­gyobb össze­get ígér­tek egy kisfi­ú­nak az in­ter­ne­ten, ha ti­tok­ban, a szü­lei tudta nél­kül vesz részt egy fo­tó­zá­son.

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Tün­déri a csöpp­ség.

Tün­déri a csöpp­ség. Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a gyö­nyörű szí­nésznő, a Fan­tasz­ti­kus né­gyes és a Sin City - A bűn vá­rosa sztárja!

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­ség há­bo­rog...

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte.

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Így karácsonyoztak újszülött gyermekeikkel a hírességek!

Így karácsonyoztak újszülött gyermekeikkel a hírességek!

Éle­tük ed­digi leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyát él­het­ték át azok a ma­gyar sztár­anyu­kák, akik ebben az évben adtak éle­tet a gyer­me­kük­nek.

Igazi bébibumm a sztárvilágban, mutatjuk az év legcukibb babáit

Igazi bébibumm a sztárvilágban, mutatjuk az év legcukibb babáit

Sze­rin­ted me­lyik a leg­bá­jo­sabb cse­mete?

Míg a ta­va­lyi év a ren­ge­teg el­tá­vo­zott hí­res­ség miatt ha­gyott nyo­mot sokak em­lé­ke­ze­té­ben, addig idén sze­ren­csére in­kább a gó­lya­hí­rek­től volt han­gos a ma­gyar és a nem­zet­közi sztár­vi­lág.