CÍMKE: 'gyerek'

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban, mert édes­anyja nem ér­te­sí­tette a men­tő­ket.

FRISS HÍREK

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val.

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Vallomás, Messi hétpecsétes titkot árult el

Nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Az FC Bar­ce­lona klasszis lab­da­rú­gója nem tit­ko­ló­zott to­vább.

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Későn ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, nála fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel pedig hosszú távra ter­vez­nek.

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Rettenetes felelőtlenség, jeges vízben halt meg a kisfiú

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Az eset után két tűz­ol­tót is kór­házba kel­lett vinni, mert ki­hűl­tek.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Nem hiszed el, min veszekszik feleségével a TV2 sztárja

Három hölggyel él együtt a hír­adós.

Három hölggyel él együtt a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője, fe­le­sé­gén kívül két lánya van.

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

Megrázó tragédia, csúszdázás közben halt meg a kisfiú

Hiába ro­han­tak vele kór­házba.

A szü­lők rövid időn belül kór­házba ro­han­tak a kis­gye­rek­kel, de ott már nem tud­tak se­gí­teni.

Botrány az ország egyik legnevesebb iskolájában: diákjának szül a történelem-tanárnő

Botrány az ország egyik legnevesebb iskolájában: diákjának szül a történelem-tanárnő

Nem­so­kára szülni is fog egy ta­nárnő.

Saját di­ák­já­tól vár gye­re­ket, és nem­so­kára szülni is fog egy sze­gedi ta­nárnő.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett ma­gá­nak pénzt egy csaló nő, aki rá­kos­nak adta ki magát. Azt ha­zudta, hogy egy gyer­me­két már el­vesz­tette.

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett ma­gá­nak pénzt egy csaló nő, aki rá­kos­nak adta ki magát.

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Kis­gyer­me­kes, egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia a meg­él­he­tésre.

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Is­te­nes Ben­cét és Cso­bot Adélt, ami­ért mez­te­le­nül fü­röd­tek a kisfi­uk­kal.

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

Nagyot tévedtek az orvosok, meghalt a bárányhimlősnek hitt gyerek

A szü­lők tel­je­sen össze­tör­tek, fel­je­len­tést tesz­nek az or­vo­sok ellen. A kicsi még csak más­fél éves volt.

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör­nek szá­mí­tott. So­ka­kat meg­oszt a téma...

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör­nek szá­mí­tott. So­ka­kat meg­oszt a téma...

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Az anya a tör­tén­tek­kor nem te­he­tett sem­mit, mert ő egy ve­sze­ke­dés miatt el­me­ne­kült ott­hon­ról.

Egy év rejtegetés után mutatta meg kisfiát Mel Gibson

Egy év rejtegetés után mutatta meg kisfiát Mel Gibson

Eddig min­dig ott­hon hagy­ták.

A szí­nész-ren­de­zőt min­den­hova el­kí­séri a 35 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője, azon­ban a közös gye­re­kü­ket eddig min­dig ott­hon hagy­ták.

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád. A Visz­kis már el­múlt 50 éves, kora el­le­nére azon­ban szí­ve­sen ki­pró­bálná magát édes­apa­ként...

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád.

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

A ke­gyet­len gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

Riadtan keresik a gyermekotthonból eltűnt 13 éves kislányt

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

El­tűnt egy 13 éves kis­lány egy XII. ke­rü­leti gyer­mek­ott­hon­ból. Ko­vács Me­l­issza már több mint 1 napja nem adott élet­je­let ma­gá­ról. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

Órákig vallatták a szcientológusok a gyerekeket is

Órákig vallatták a szcientológusok a gyerekeket is

A szü­lők be­le­egye­zése nél­kül.

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

Kisgyerekeket is vallatnak a szcientológusok

A szü­lők be­le­egye­zése nél­kül.

A szü­lők be­le­egye­zése, sőt je­len­léte nél­kül val­lat­nak a ma­gyar szci­en­to­ló­gu­sok egé­szen kicsi gye­re­ke­ket, sok­szor napi több órán át, akár éve­kig!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Megalázó részletek: így hagyta faképnél feleségét Kerényi Miklós Máté!

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát.

Dancs An­na­mari min­dent meg­tett azért, hogy férje meg­gon­dolja magát és ne hagyja ma­gára új­szü­lött fi­uk­kal.

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Pénzzel kábítják a gyerekeket pedofilok a neten!

Na­gyobb össze­get ígér­tek egy kisfi­ú­nak az in­ter­ne­ten, ha ti­tok­ban, a szü­lei tudta nél­kül részt vesz egy fo­tó­zá­son.

Hát­bor­zon­gató! Na­gyobb össze­get ígér­tek egy kisfi­ú­nak az in­ter­ne­ten, ha ti­tok­ban, a szü­lei tudta nél­kül vesz részt egy fo­tó­zá­son. Na­gyon fon­tos, hogy a szü­lők jó kap­cso­la­tot ápol­ja­nak a gyer­me­kük­kel, így az ilyen hely­ze­tek­ben is szól az édes­any­já­nak, édes­ap­já­nak!

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves, hárm­gye­re­kes szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Kiakadtak az anyukák a 4 éves kislányra: Ízre szedik a neten

Anyu­ká­ját fe­le­lőt­len­nek ne­ve­zik.

A kis­lány esz­mé­let­len kéz­ügyes­ség­gel smin­keli magát, a kom­men­te­lők egy része ra­jong érte. A több­sé­get vi­szont fel­há­bo­rítja, mert még túl ki­csi­nek tart­ják...

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Újabb tag­gal bővül a csa­lád.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Fran­cia­or­szág­ban jö­vőre tilos lesz a di­á­kok­nak mo­bilt hasz­nálni. Utá­na­jár­tunk, Ma­gyar­or­szá­gon mi ezzel a hely­zet.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet. A vonat Bu­da­pest felől ér­ke­zett.

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő ha­ma­ro­san be­tölti a 7. ik­szet, ennek al­kal­má­ból csa­ládja, ba­rá­tai és ra­jon­gói is nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek!

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké. Kin­cset érnek, amit a sze­re­lem­ről gon­dol­nak.

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

Hi­deg­ben fon­tos, hogy véd­jük a ki­csi­ket, hi­szen egy na­gyobb szél­ben is meg­fáz­hat­nak.

Hi­deg­ben fon­tos, hogy véd­jük a ki­csi­ket, hi­szen egy na­gyobb szél­ben is meg­fáz­hat­nak.

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Az új­don­sült anyuka nem­ré­gi­ben még tel­je­sen más vé­le­mé­nyen volt a gye­rek­vál­la­lást il­le­tően, mint most.

Gusztustalan ebet karácsonyra?

Gusztustalan ebet karácsonyra?

Vér­eres sze­mek, vá­la­dé­kozó orr és száj, lógó nyelv és fur­csa han­gok...

Vér­eres sze­mek, vá­la­dé­kozó orr és száj, lógó nyelv és olyan han­gok, ame­lyek ki­fe­je­zet­ten za­va­róak, gyo­mor­for­ga­tóak. Mégis ez lehet a ka­rá­csony slá­gere a gye­re­kek kö­ré­ben...

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért., kis­lá­nya már rég­óta sze­rette volna, hogy bő­vül­jön a csa­lád.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért., kis­lá­nya már rég­óta sze­rette volna, hogy bő­vül­jön a csa­lád.

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog.

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog. Úgy tűnik, Jus­tin Tim­ber­lake hi­he­tet­len sokat meg­tesz érte. A szu­per-apuka nem­csak a kö­te­lé­ket erő­síti maguk kö­zött, de még pél­dát is mutat!

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

A kis­mama arc­ki­fe­je­zése min­dent el­árult...

Kék vagy ró­zsa­szín lesz a ba­ba­szoba? Egye­lőre még nem sze­ret­ték volna el­mon­dani a kö­zön­ség­nek...

Exkluzív fotók: Megmutatta koraszülött kisfiát Erdei Zsolt

Exkluzív fotók: Megmutatta koraszülött kisfiát Erdei Zsolt

Erdei Zsolt gyer­me­ké­ért az egész or­szág ag­gó­dott a nyá­ron, hi­szen hét­hó­napra jött a vi­lágra.

Elképesztő fotó: Így nézhet ki Harry herceg első gyermeke

Elképesztő fotó: Így nézhet ki Harry herceg első gyermeke

Cso­ki­baba a ki­rá­lyi csa­lád­ban?

Cso­ki­baba a ki­rá­lyi csa­lád­ban? Vajon mit szólna ehhez a világ, na és per­sze II. Er­zsé­bet ki­rálynő?

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Próbára tette a sors, Szabó Zsófi innen megy a szülőszobára

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zet­ben.

Szabó Zsófi kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de a kis­mama igye­ke­zett, hogy jól ke­zelje a dol­got. A ne­héz­sé­gek el­le­nére a kis­ba­bája ér­ke­zé­sére kon­cent­rál.

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét. A sze­rel­me­sek kö­zött 27 év a kor­kü­lönb­ség.

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A na­pok­ban hozta vi­lágra Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Megrázó titok: kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Élete egyik leg­sö­té­tebb kor­sza­ká­ról val­lott ken­dő­zet­le­nül a hí­res­ség.

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Né­hány éve még kocs­mák­ban bal­hé­zott a szí­nész, most pedig igazi apa­ként bi­cik­lizni ta­nítja a fiát.

Né­hány éve még kocs­mák­ban bal­hé­zott a szí­nész, most pedig igazi apa­ként bi­cik­lizni ta­nítja a fiát.

Holtan esett össze az oviban a kisfiú, nem hívtak hozzá orvost

Holtan esett össze az oviban a kisfiú, nem hívtak hozzá orvost

A szü­lők össze­om­lot­tak.

A szü­lők előre tá­jé­koz­tat­ták az in­téz­ményt a gye­rek prob­lé­má­já­ról, de a dol­go­zók ezt sem­mibe vet­ték.

A szülők dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

A szülők nagy dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

Van, aki ká­ros­nak gon­dolja, mások sze­rint ár­tal­mat­lan. Meg­szó­lal­tak a pszi­cho­ló­gu­sok is.

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

Tragikusan fiatalon halt meg egy kislány, veszélyes versenyre küldték

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de hiába.

A nyolc­éves kis­lányt a hor­ror­bal­eset után kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Fel­füg­gesz­tet­ték a ver­senyt.

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba.

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba, de a ra­jon­gók egy­előre nem tud­hat­ják a nemét.

Borzasztó családi tragédia: arccal a medencében találtak a kicsire

Borzasztó családi tragédia: arccal a medencében találtak a kicsire

A szü­lők azon­nal el­ke­se­re­det­ten ke­resni kezd­ték kisfi­u­kat, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy nincs mel­let­tük.

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt, és sen­kire nem szá­mít­ha­tott.

Az Arany­em­ber gyer­meke népes csa­lád­ban nőtt fel, de egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt, és sen­kire nem szá­mít­ha­tott.

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

A rap­per első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett meg, ha­tár­ta­lan a bol­dog­sága!

A rap­per első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett meg, ha­tár­ta­lan a bol­dog­sága!

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg a vörös sző­nye­ges pre­mi­e­ren.

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg a vörös sző­nye­ges pre­mi­e­ren.

Hiába vágyik rá Pápai Joci, felesége nem szül neki több gyereket!

Hiába vágyik rá Pápai Joci, felesége nem szül neki több gyereket!

Na­gyon sze­retne egy har­ma­dik babát.

A hí­res­ség na­gyon sze­retne egy har­ma­dik babát, de a ked­vese úgy érzi, így tel­jes a csa­lád.

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték.

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték és ki­tet­ték a Twit­terre.

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Őszin­tén be­szélt az ag­gá­lya­i­ról.

Gi­anni An­noni fe­le­sége a ke­reszt­lá­nyá­val lá­to­ga­tott el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! for­ga­tá­sára.

Nagyot hibáztak a kórházban, apja karjaiban halt meg a beteg kislány

Nagyot hibáztak a kórházban, apja karjaiban halt meg a beteg kislány

A kis­gye­rek kri­ti­kus ál­la­pot­ban volt, ami­kor or­vos­hoz vit­ték, de a kór­ház­ban még­sem se­gí­tet­tek rajta.

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Szörnyű tragédia történt Budapesten, saját gyerekét mentette a tűzoltó

Szörnyű tragédia történt Budapesten, saját gyerekét mentette a tűzoltó

A fő­vá­ros XVIII. ke­rü­le­té­ben tör­tént a baj.

A fő­vá­ros XVIII. ke­rü­le­té­ben tör­tént a baj.

Meglepő bejelentést tettek Serena Williams jövőjéről

Meglepő bejelentést tettek Serena Williams jövőjéről

Érik az újabb te­nisz­szen­zá­ció? Döb­be­net, mit művel a 35 éves kis­mama. Ha ez össze is jön neki, nehéz szü­lés lesz.

Érik az újabb te­nisz­szen­zá­ció? Döb­be­net, mit művel a 35 éves kis­mama. Ha ez össze is jön neki, nehéz szü­lés lesz.

Beszállás! Indul az M2 Télapó Expressz!

Beszállás! Indul az M2 Télapó Expressz!

M2 Té­l­apó Exp­ressz indul a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról.

M2 Té­l­apó Exp­ressz indul a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról a Vas­út­tör­té­neti Parkba!

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el.

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban.

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt.

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt: le­gyen egész­sé­ges az uzsonna, és rá­adá­sul va­lami olyan, amit a gye­rek meg is eszik, és nem cse­rél el azon­nal a pad­tár­sá­val egy cso­kira. Vajon mit ér­de­mes ilyen­kor pa­kolni?

Nem hittünk a szemünknek: Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia!

Nem hittünk a szemünknek: Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia!

A gyö­nyörű édes­anya kisfia, Mar­cell ha­ma­ro­san egy­éves lesz!

A gyö­nyörű édes­anya kisfia, Mar­cell ha­ma­ro­san egy­éves lesz!

Megdöbbentő részletek derültek ki a pláza emeletéről lezuhant gyermekről

Megdöbbentő részletek derültek ki a pláza emeletéről lezuhant gyermekről

A Ri­post ki­de­rí­tette, ho­gyan tör­tént az eset a bé­kés­csa­bai plá­zá­ban. Meg­szó­lalt a gye­rek meg­men­tője!

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Bill Gates a gye­re­ke­i­nek 14 éves ko­ru­kig nem adott okos­te­le­font. Te hogy vagy ezzel a kér­dés­sel? Sok érv szól mel­lette és el­lene is.

Egyre több gyerek erőszakol meg gyereket

Egyre több gyerek erőszakol meg gyereket, kiderült, miért

El­ké­pesztő mér­ték­ben nőtt az olyan sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma, ame­lyek­nek nem­csak az el­szen­ve­dői gye­re­kek, hanem a tá­ma­dók is kis­ko­rúak.

El­ké­pesztő mér­ték­ben nőtt az olyan sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma, ame­lyek­nek nem­csak az el­szen­ve­dői gye­re­kek, hanem a tá­ma­dók is kis­ko­rúak.