CÍMKE: 'gyerek'

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak a gól­zsák.

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Borzalmas tragédia: kígyómarásba halt bele a 4 éves kislány

Nincs elég kí­gyó­ma­rás el­leni szé­rum, már három éve nem sze­rez­ték be a szük­sé­ges mennyi­sé­get.

FRISS HÍREK

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Elolvadsz Szabó Zsófi kisfiának a szempilláitól

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Szabó Zsófi újabb cuki képet osz­tott meg a kisfi­á­ról. Men­del a fe­kete-fehér képen épp bé­ké­sen szu­nyó­kál.

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére.

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Sokkoló pillanatok: tévében ismerte fel az őt üldöző gyilkost Péter

Té­vé­mű­sor­ból, már fel­nőtt­ként tudta meg Péter, hogy aki kisfi­ú­ként ül­dözte, va­ló­já­ban egy gyil­kos...

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat.

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Mi okozza a bajt?

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Nem korai ez még? Így sminkeli magát Hódi Pamela kislánya

Hódi Pa­mela néha en­ge­dé­keny.

Hódi Pa­mela ko­mo­lyan veszi a gye­rek­ne­ve­lést, de néha ő is képes en­ge­dé­keny lenni.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség, túl későn érkeztek a beteg kisfiúhoz

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség, túl későn érkeztek a beteg kisfiúhoz

A hat­éves beteg kisfiút nem si­ke­rült meg­men­teni.

A hat­éves beteg kisfiút nem si­ke­rült meg­men­teni. A csa­lád­nak pszi­cho­ló­gus se­gíti fel­dol­gozni a bor­zal­mas tra­gé­diát.

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Nati az édes­ap­já­val nya­ral.

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Egyedülálló anyáknak ad reményt Hódi Pamela

Vég­képp a saját lá­bára állt.

A csi­nos mo­dell most már vég­képp a saját lá­bára állt, exé­től sem­mi­féle se­gít­sé­get nem kér a gye­rek­ne­ve­lés­ben.

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

Lelőtte az anyját és a kisbabáját, majd öngyilkos lett a rendőrnő

A szin­tén rendőr férj szol­gá­lati fegy­ve­rét hasz­nálta. A két nő a hely­szí­nen halt meg.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Kolostorba vonultak a thai fiúk

Kolostorba vonultak a barlangból kimentett thai fiúk

A budd­hista szo­kás sze­rint a be­lé­pés előtti nap ko­paszra bo­rot­vál­ták őket.

A budd­hista szo­kás sze­rint a be­lé­pés előtti nap ko­paszra bo­rot­vál­ták a fe­jü­ket a gye­re­kek. Azért vo­nul­nak be a ko­los­torba, mert hálát akar­nak adni.

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel.

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel, aki­vel most úgy dön­töt­tek, hogy nagy lé­pésre szán­ják el ma­gu­kat.

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

Vakációzik a család, avagy hogyan ne vesszünk össze a nyaralás alatt!

A nők az él­mé­nye­ket ke­re­sik, míg a férfiak in­kább passzív ki­kap­cso­ló­dás­sal töl­tőd­né­nek fel nya­ra­lás­kor.

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

Megrázó, mit tett Szinetár Dóra, amikor megtudta, hogy beteg a fia

A szí­nésznő és férje nem haj­landó tu­do­mást venni Benji szü­le­tési rend­el­le­nes­sé­gé­ről, egész­sé­ges gyer­mek­ként ne­ve­lik őt.

Modellsztár lett a láb nélküli kislány

Modellsztár lett a láb nélküli kislány

Mo­dell­ként dol­go­zik a hét­éves Daisy-May De­metre, de nem azért, mert a szü­lei ezt akar­ták, hanem mert min­dig is erre vá­gyott. A bir­min­ghami kis­lány kis­baba ko­rá­ban ve­szí­tette el a lá­bait.

Mo­dell­ként dol­go­zik a hét­éves Daisy-May, de nem azért, mert a szü­lei ezt akar­ták, hanem mert ő erre vá­gyott. A bir­min­ghami kis­lány kis­baba ko­rá­ban ve­szí­tette el a lá­bait.

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor vi­lágra jött Vil­mos.

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor vi­lágra jött Vil­mos.

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Dancs Annamari bevallotta, megviselte a kisfiuk lelkét a válás

Min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja min­den sza­bad­ide­jét a kisfi­á­val tölti, de Ádám akkor is tel­jes biz­ton­ság­ban van, ami­kor An­na­mari dol­go­zik.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Ma en­ged­ték ki a kór­ház­ból a bar­lang­ból ki­me­ne­kí­tett thai fi­ú­kat.

Ma en­ged­ték ki a kór­ház­ból az el­árasz­tott bar­lang­ból ki­me­ne­kí­tett thai gye­re­ke­ket. Ám előtte saj­tó­tá­jé­koz­tató ke­re­té­ben me­sél­tek arról, ho­gyan élték meg a be­zárt­sá­got és a meg­me­ne­kü­lést. Sok ér­de­kes­ségre fény de­rült.

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Sú­lyos össze­ge­ket fi­zet­tek egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak.

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak. Az es­kü­vőn csak két tanú lesz jelen.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról.

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Itt vannak az első fotók a kórházban levő thai gyerekekről

Hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

A gye­re­kek je­len­leg kór­ház­ban van­nak. Mivel nin­cse­nek sú­lyos egész­ség­ügyi prob­lé­máik, va­ló­szí­nű­leg hamar le­jár­hat a ka­ran­tén.

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

Liptai Claudia érzelmes üzenetet tett közzé

A thai­földi gye­re­kek­ről írt.

Azt írja: sokat sírt, ami­kor a bar­lang­ban re­kedt thai­földi gye­re­kek­ről lá­tott hí­re­ket, mert min­den al­ka­lom­mal eszébe ju­tot­tak a saját gye­re­kei.

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Erre senki nem szá­mí­tott.

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Bor­zasztó dol­go­kat élt át Ró­bert.

"Ál­maim, vá­­gyaim, ter­veim vol­tak, aztán ki­rán­gat­tak a sötét va­ló­ságba" - em­lé­ke­zett vissza gyöt­rel­mes gyer­mek­­éve­ire a hit­ok­tató által meg­ron­tott Ró­bert.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje nő­ként te­kint­sen rá.

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Kettészakadt az ország: megérdemli Geréb Ágnes a kegyelmet?

Kettészakadt az ország: megérdemli Geréb Ágnes a kegyelmet?

Nem kell bör­tönbe vo­nul­nia Geréb Ág­nes­nek. A hír ismét fel­szí­totta az in­du­la­to­kat.

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Az első tá­bo­ro­zás ko­moly mér­földkő.

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy a leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból?

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat.

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek. A leg­töb­ben idő­vel ki­nö­vik ezt, de van, aki még fel­nőtt ko­rá­ban sem bír egész­sé­ges gyo­mor­ral végig egy hosszabb utat.

Sokkoló, ezt tette a budapesti buszon a gyermekével a felelőtlen szülő

Sokkoló, ezt tette a budapesti buszon a gyermekével a felelőtlen szülő

A hi­he­tet­len eset a na­pok­ban tör­tént, rá­adá­sul fotó is ké­szült róla.

A hi­he­tet­len eset a na­pok­ban tör­tént, rá­adá­sul fotó is ké­szült róla: a két­éves gyer­me­ket egy ba­ba­ko­csi­ban hagyta ma­gára a gon­do­zója.

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól.

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól, de óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt.

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke...

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke, Kevin, azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha.

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha. A bok­szoló sokat dol­go­zik, de akkor érzi iga­zán jól magát, ha a csa­lád­já­val lehet.

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

A szép­sé­ges anyuka nem­rég szülte meg má­so­dik gye­re­két, eddig csak rit­kán lát­hat­tuk...

A szép­sé­ges anyuka nem­rég szülte meg má­so­dik gye­re­két, eddig csak rit­kán lát­hat­tuk...

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is.

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is, de nem tud­ták el­ke­rülni a gá­zo­lást.

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

A szí­nész-éne­kes­nőt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Megrázó vallomás, fia elvesztéséről beszélt a magyar énekesnő

Húsz­éves gyer­meke ha­lála ket­té­törte a Boj­tor­ján egy­kori éne­kes­nő­jé­nek az éle­tét.

Gyer­meke ha­lála ket­té­törte a Boj­tor­ján egy­kori éne­kes­nő­jé­nek az éle­tét.

Kiderült C. Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szá­mos film­si­ker­ben részt vevő szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get, me­lyek­ről őszin­tén val­lott.

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

Balázs Andi bevallotta, mi az, amire még az esküvőnél is jobban vágyik

A szí­nésznő sze­retne már anya lenni.

A szí­nész­nő­nek há­rom­szor is meg­kér­ték a kezét. Ám van, amire még job­ban vá­gyik...

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Már rég­óta sze­ret­né­nek gye­re­ket. Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, máris el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Már rég­óta sze­ret­né­nek gye­re­ket. Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, máris el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban.

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban, ami két­ségbe ej­tette a szü­leit.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

El­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első gyermeke!

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit, aki egész­sé­ge­sen jött vi­lágra.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

A nő már hiába ro­hant a men­tők­höz a gye­rek élet­te­len tes­té­vel.

A nő már hiába ro­hant a men­tők­höz a gye­rek élet­te­len tes­té­vel. El­já­rás in­dult el­lene.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

A ki­csit meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel. A spor­toló össze­om­lott.

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

A bol­dog sztár­anyuka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt, igaz, az első ba­ba­fo­tóra még várni kell.

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt. A május végén szü­le­tett kisfiú kü­lön­le­ges neve ka­pott a szü­lők­től.

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Evező lapáttal verte meg a gyereket az óvónő

Egy szülő je­len­tette

Egy szülő je­len­tette a ha­tó­sá­gok­nak az óvó­nőt. A négy­éves gye­re­ket egy evező la­pát­tal verte meg a nap­kö­zis pe­da­gó­gus. Le­tar­tóz­tat­ták a 60 éves óvó­nőt.

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Borzalom, ami a kórházban történt, nem élte túl a kisfiú

Borzalom, ami a kórházban történt, nem élte túl a kisfiú

Az or­vo­sok fél­re­di­ag­nosz­ti­zál­ták a gye­re­ket. Mire rá­jöt­tek a va­lódi prob­lé­mára, más késő volt.

Az or­vo­sok fél­re­di­ag­nosz­ti­zál­ták a gye­re­ket. Mire rá­jöt­tek a va­lódi prob­lé­mára, más késő volt.

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek. A tet­tes most kora el­le­nére sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Dühöng a magyar sztár, rosszul bántak vele a hivatalban!

Alekosz dühöng, rosszul bántak vele a hivatalban!

Gye­re­ket akar adop­tálni.

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket. Ám a baba nem ter­mé­sze­tes úton, hanem adop­tá­lás útján ke­rülne hoz­zá­juk.

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel.

Kitiltja az esküvőjéről a gyerekeket a magyar luxusfeleség!

Kitiltja az esküvőjéről a gyerekeket a magyar luxusfeleség!

Tö­ké­le­tes nagy napot sze­retne.

A hí­res­ség nem sze­retné, ha ti­pe­gők je­len­léte ron­taná el a nagy nap­ját, mert úgy érzi, akkor a nász­nép sem tudna ön­fe­led­ten szó­ra­kozni.

Megtaláltuk az apát, aki gránátot adott kisfia kezébe

Megtaláltuk az apát, aki gránátot adott kisfia kezébe

A 35 éves férfi ellen el­já­rás in­dult.

Druk­ker apja adta gyer­meke ke­zébe a til­tott pi­ro­tech­ni­kai esz­közt a le­lá­tón a va­sár­napi meccsen, mely ko­moly sé­rü­lé­se­ket oko­zott a gyer­mek uj­jain.

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.