CÍMKE: 'gyerek'

Mi lesz most? Élettársa támadt rá durván a sztármamira

Mi lesz most? Élettársa támadt rá durván a sztármamira

Ret­te­ne­tes dol­go­kon ment ke­resz­tül! A szí­nésznő ro­ko­nai is ba­rá­tai azt sze­ret­nék, ha azon­nal el­köl­tözne.

Ret­te­ne­tes dol­go­kon ment ke­resz­tül! A szí­nésznő ro­ko­nai is ba­rá­tai azt sze­ret­nék, ha azon­nal el­köl­tözne.

Fájdalmas éveken van túl a magyar zenész, fia egészségéért küzdött

Fájdalmas éveken van túl a magyar zenész, fia egészségéért küzdött

Gyer­meke oxi­gén­hi­á­nyos ko­ra­szü­lött­ként jött a vi­lágra.

Gyer­meke oxi­gén­hi­á­nyos ko­ra­szü­lött­ként jött a vi­lágra.

Durván beszóltak Ördög Nórának: így vágott vissza a műsorvezető

Durván beszóltak Ördög Nórának: így vágott vissza a műsorvezető

Egyik kö­ve­tője úgy véli, a sztár­anyuka pénz­szer­zésre hasz­nálja a gyer­me­keit.

Egyik kö­ve­tője úgy véli, a sztár­anyuka pénz­szer­zésre hasz­nálja a gyer­me­keit.

Hódi Pamela: Olyan, mintha babát várnánk

Hódi Pamela: Olyan, mintha babát várnánk

Kü­lö­nös fotót osz­tott meg ma­gá­ról a gyö­nyörű sztár­anyuka.

Kü­lö­nös fotót osz­tott meg ma­gá­ról a gyö­nyörű sztár­anyuka. A képen bi­zony egy­ér­tel­műen úgy lát­szik, mintha...

Egy pillanatra nem figyeltek a szülők, mellettük halt meg a négyéves kislány

Egy pillanatra nem figyeltek a szülők, mellettük halt meg a négyéves kislány

A szü­lők a ho­telt hi­báz­tat­ják a tra­gé­di­áért.

A szü­lők a ho­telt hi­báz­tat­ják a tra­gé­di­áért, de a szál­loda ve­ze­tő­sége vissza­uta­sítja a vá­da­kat.

Botrány a repülőn: kiakadt az anyuka azon, ahogy a kisfiával bántak

Botrány a repülőn: kiakadt az anyuka azon, ahogy a kisfiával bántak

Az is csak a gyer­me­ken múlt, hogy nem lett az ügy­ből még na­gyobb ka­va­ro­dás. A lé­gi­tár­sa­ság bo­csá­na­tot kért.

Levágta a gyerek lábát az apa összebarkácsolt fűrészgépe

Levágta a gyerek lábát az apa összebarkácsolt fűrészgépe

Vádat emelt az ügyész­ség a sze­ged-mó­ra­halmi férfi ellen, aki­nek a gon­dat­lan­sága miatt am­pu­tálni kel­lett a kisfia lábát.

Súlyos baleset a buszon, egy baba zuhant a földre

Súlyos baleset a buszon, egy baba zuhant a földre

Az anya a busz­ve­ze­tőre pró­bálja há­rí­tani a tör­tén­te­ket, pedig ő sem volt tel­je­sen óva­tos.

Az anya a busz­ve­ze­tőre pró­bálja há­rí­tani a tör­tén­te­ket, pedig ő sem volt tel­je­sen óva­tos.

Totál sokkot kapott az anyuka azon, amit a szomszédai tettek

Totál sokkot kapott az anyuka azon, amit a szomszédai tettek

Tel­je­sen föld­höz vágta sze­gény nőt, hogy hova ju­tott a vi­szo­nyuk.

Tel­je­sen föld­höz vágta sze­gény nőt, hogy hova ju­tott a vi­szo­nyuk.

Családi tragédia miatt szakított a hagyományokkal Bódi Csabi

Családi tragédia miatt szakított a hagyományokkal Bódi Csabi

A mu­la­tós ze­nész hó­na­pok óta ter­vezte kis­lá­nya, Li­lien ke­resz­te­lő­jét.

A mu­la­tós ze­nész hó­na­pok óta ter­vezte kis­lá­nya, Li­lien ke­resz­te­lő­jét, azon­ban egy nem várt tra­gé­dia köz­be­szólt. Az öröm­teli pil­la­na­tok mel­lett a csa­lád gyá­szolt, ugyanis tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Bódi Guszti test­vére.

Németh Kristóf elárulta, milyen nevet adnak a születendő gyereküknek

Németh Kristóf elárulta, milyen nevet adnak a születendő gyereküknek

Végre va­lóra vált az álmuk, bol­do­gan vár­ják a kis­ba­bát.

Végre va­lóra vált az álmuk, bol­do­gan vár­ják a kis­ba­bát.

Iszonyat Fejér megyében, küzdenek a kétéves kislány életéért

Iszonyat Fejér megyében, küzdenek a kétéves kislány életéért

Egy ház ud­va­rá­ról ki­sza­ba­dult kutya ha­rapta meg a gyer­me­ket.

Egy ház ud­va­rá­ról ki­sza­ba­dult kutya ha­rapta meg a gyer­me­ket. A rott­wei­lert ka­ran­ténba zár­ták.

Őszinte vallomás: Ezért nem vállalt több gyereket Janza Kata

Őszinte vallomás: Ezért nem vállalt több gyereket Janza Kata

A szí­nésznő nyi­tott­nak érezte magát.

A szí­nész-éne­kesnő min­denre nyi­tott­nak érezte magát, de végül nem for­szí­rozta to­vább a gye­rek kér­dést.

Elszólta magát a magyar színésznő, így követi lányát

Elszólta magát a magyar színésznő, így követi lányát

Me­g­óvná őt min­den rossz­tól.

Ő is, mint min­den szülő, meg­óvná a gyer­me­két min­den rossz­tól. Mint mondta, leg­szí­ve­seb­ben csi­pet ra­katna lá­nyába.

Elképedtek a rajongók: ilyen Csobot Adél bikinis teste két gyerek után

Elképedtek a rajongók: ilyen Csobot Adél bikinis teste két gyerek után

Az éne­kes­nő­nek sze­ren­csés a test­al­kata: min­dig na­gyon vé­kony volt, de két­gye­re­kes édes­anya­ként is bom­ba­for­má­ban van.

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar luxusfeleség

Ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el.

Vi­vien gyer­meke egy ví­ru­sos be­teg­sé­get ka­pott el.

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nésznő bur­kolt meg­jegy­zése biz­to­san nem esett jól kisfia édes­ap­já­nak, aki­vel két évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött.

A szí­nésznő bur­kolt meg­jegy­zése biz­to­san nem esett jól kisfia édes­ap­já­nak.

Jövőre Veletek, ugyanitt - bezárt a Generali Gyerek Sziget

Jövőre Veletek, ugyanitt - bezárt a Generali Gyerek Sziget

Va­sár­nap este be­zárt Miki Mó­ka­tára.

Va­sár­nap este be­zárt Miki Mó­ka­tára, azaz vége a négy hét­vé­gén át tartó in­gye­nes gye­rek­zsúr­nak a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

Tűzvész a MOM tetején: elképesztő, mit tett korábban a fiú

A hétfő este a MOM Sport­köz­pont te­te­jén ha­lá­los tüzet okozó gye­rek­nek nem ez volt az első ilyen esete.

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is, töb­bek kö­zött Pol­gár Krisz­tát és csa­lád­ját. A ta­lál­ko­zó­ról fotó is ké­szült, amit az egy­kori szép­ség­ki­rálynő osz­tott meg.

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is, töb­bek kö­zött Pol­gár Krisz­tát és csa­lád­ját.

Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul az idei Gyerek Sziget

Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul az idei Gyerek Sziget

Ezen a hét­vé­gén be­zá­rul­nak a Gye­rek Szi­get kapui, de még jú­nius 22-23-án min­den­kire vár a mesék bi­ro­dalma.

Ezen a hét­vé­gén be­zá­rul­nak a kapuk, de még jú­nius 22-23-án min­den­kire vár a mesék bi­ro­dalma.

Csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

Csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

Bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is.

Pa­mela bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is, de nem tért ki a kér­dés elől, mi­sze­rint hogy vá­laszt­hatta lánya év­zá­rója he­lyett a ba­rá­ta­i­val közös nya­ra­lást?

Gyerekkel is buli a Telekom VOLT

Gyerekkel is buli a Telekom VOLT

A VOLT idén egy sereg iz­gal­mas prog­ram­mal várja a gye­re­ke­ket is.

A VOLT idén egy sereg iz­gal­mas prog­ram­mal várja a gye­re­ke­ket is: lesz fesz­ti­vál túra, pom­pom party, me­se­já­té­kok, kü­lön­féle kéz­mű­ves mű­he­lyek, sőt, gye­rek te­het­ség­ku­tató is.

Ezek a veszélyek leselkednek a gyerekekre

Hurrá, nyaralunk! Ezek a veszélyek leselkednek eközben a gyerekekre

A sta­tisz­ti­kák sze­rint a nyári hó­na­pok­ban, az is­ko­lai szü­net­ben megnő a gyer­me­ke­ket érintő bal­ese­tek száma.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint a nyári hó­na­pok­ban, az is­ko­lai szü­net­ben megnő a gyer­me­ke­ket érintő bal­ese­tek száma, rá­adá­sul a gye­re­kek sok­szor nem­csak el­szen­ve­dői, hanem oko­zói is a köz­úti bal­ese­tek­nek.

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Óriási örömhír, itt az első fotó: apa lett a népszerű magyar rapper

Meg­ható hírt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val: meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Meg­ható hírt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val: meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

Pedofil akarta elrángatni a kislányt a budai játszótérről

Pedofil akarta elrángatni a kislányt a budai játszótérről

Soha nem fogja el­fe­lej­teni ezt a napot.

Soha nem fogja el­fe­lej­teni ezt a szer­dát For­gács Krisz­tina. Az anyuka a 3. osz­tá­lyos kis­lá­nyát várta haza, ami­kor út­köz­ben le­csa­pott rá egy pe­dofil.

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Egy­másra már nem jut ide­jük.

Hiába ha­tal­mas az öröm Szabó Győ­zőék csa­lád­já­ban, hi­szen már­ci­us­ban meg­szü­le­tett má­so­dik gyer­me­kük Gás­pár.

Mutogatós férfi ijesztett rá Ábel Anitára

Mutogatós férfi ijesztett rá Ábel Anitára

A mű­sor­ve­zető fon­tos­nak tartja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a gyer­me­ke­ket ve­szé­lyez­tető prob­lé­mákra.

A mű­sor­ve­zető fon­tos­nak tartja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a gyer­me­ke­ket ve­szé­lyez­tető prob­lé­mákra.

Kitálalt a magyar sztárénekes, ezért ment tönkre a házassága

Kitálalt a magyar sztárénekes, ezért ment tönkre a házassága

Meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel me­sélte el, mi ve­ze­tett idáig.

Meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel me­sélte el, mi ve­ze­tett idáig.

Június első hétvégéjén startol a Generali Gyerek Sziget

Június első hétvégéjén startol a Generali Gyerek Sziget

Június első hétvégéjén startol a Generali Gyerek Sziget

A Ha­jó­gyári-szi­ge­ten egy egész hó­na­pon át gye­rek­nap lesz! Rá­adá­sul min­den prog­ram in­gye­nes.

A Ha­jó­gyári-szi­ge­ten egy egész hó­na­pon át gye­rek­nap lesz! Rá­adá­sul min­den prog­ram in­gye­nes.

Bejelentette Weisz Fanni: jöhet a baba

Bejelentette Weisz Fanni: jöhet a baba

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra, de ké­szek a csa­lád­ala­pí­tásra.

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra fér­jé­vel, de ké­szen áll­nak a csa­lád­ala­pí­tásra. Azt azon­ban a sorsra bíz­zák, mikor jön a baba. Sőt a siket szép­ség­ki­rálynő egy ígé­re­tet is tett!

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

S. Nagy Ist­ván öz­ve­gye na­gyon sze­re­tett volna gyer­me­ket, ám kü­lön­böző okok miatt ez az öröm nem ada­tott meg neki.

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

Az internet sztárja lett a 11 éves Laura a gazdát kereső kutyussal

El­söprő si­kert ara­tott első vi­de­ó­já­val Sa­la­mon Laura. A kis­lány most a zalai Ál­lat­vé­delmi Jár­őr­szol­gá­lat arca.

Különös dolog derült ki a magyar luxusfeleség gyermekeiről

Különös dolog derült ki a magyar luxusfeleség gyermekeiről

Vas­vári Vi­vien fon­tos­nak tartja, hogy gyer­me­kei idő­ben kezd­jék a nyelv­ta­nu­lást.

Vas­vári Vi­vien fon­tos­nak tartja, hogy gyer­me­kei idő­ben kezd­jék a nyelv­ta­nu­lást.

Rettenetes családi tragédia történt, kétéves kisfiú az áldozat

Rettenetes családi tragédia történt, kétéves kisfiú az áldozat

A bajba ju­tott gyer­me­ket több mint egy órán át pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

A mű­sor­ve­zető Joshi Bha­rat­nak be­szélt arról, hogy fér­jé­vel együtt ho­gyan ter­ve­zik a jö­vő­jü­ket.

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető el­árulta, egyre töb­bet gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son vő­le­gé­nyé­vel, Zsol­ti­val.

A mű­sor­ve­zető el­árulta, egyre töb­bet gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son.

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

Egy órán át hiába küzdöttek, felfoghatatlan, mit tett kisfiával az apa

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A hét­éves kisfiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A men­tők esz­mé­let­len ál­la­pot­ban ta­lál­ták.

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Több tízezer magyar gyerek repül szombaton a magasba

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a re­kord­kí­sér­let.

Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett a Három Ki­rályfi, Három Ki­rály­lány Moz­ga­lom gye­rek­eme­lési re­kord­kí­sér­lete.

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

Gyereket akar: Apát keres Baukó Éva

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris is­mer­kedne.

A hí­res­ség még csak pár napja sza­kí­tott, de máris in­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn ke­resi álmai férfi­ját.

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Brutális, mit talált az anyuka a gyerek testén, amikor hazahozta a bölcsődéből

Tel­je­sen pá­nikba esett a fi­a­tal nő.

Tel­je­sen pá­nikba esett, ami­kor meg­látta a meg­döb­bentő nyo­mo­kat.

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Ki­de­rült a baba neme is.

A rap­per azt is el­árulta, kis­lány vagy kisfiú ér­ke­zik a csa­lád­jukba.

Félholtra verte kisfiát, mégis hazavárja élettársát Piroska

Félholtra verte kisfiát, mégis hazavárja élettársát Piroska

A baba élete órá­kon múlt.

A nőtől mind a négy gyer­me­két el­vet­ték, de ő meg­bo­csá­tott az erő­sza­kos apá­nak. Az öt hó­na­pos kis­baba élete órá­kon múlt.

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Caramel felesége

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Molnár Ferenc Caramel felesége

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szil­ágyi Szilvi.

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szilvi. Ha­ma­ro­san új élet kez­dő­dik...

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Haj­ni­nak ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie...

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ző­dik az el­ké­pesztő ter­hes­ség és maga a szü­lés, de végül meg­tör­tént a csoda!

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Nagy a felháborodás, pórázon vezettek egy kisgyereket Budapesten

Egyre több gye­re­ken látni úgy­ne­ve­zett hámos gye­rek­pó­rázt, ami­vel az utcán sé­tál­nak a szü­le­ik­kel.

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szí­nésznő fel­vé­tele a ra­jon­gói kö­zött.

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet.

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát. Sze­rin­ted?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát.

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Meg­ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Az új­pesti rap­per a kis­baba ér­ke­zé­vel ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be.

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be az újabb csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

A gyer­mek ismét bér­anyá­tól szü­le­tik majd, vár­ha­tóan május ele­jén. Már a ne­vére is van egy öt­lete a sztár­pár­nak!

A gyer­mek ismét bér­anyá­tól szü­le­tik majd, vár­ha­tóan május ele­jén. Már a ne­vére is van egy öt­lete a sztár­pár­nak!

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

Itt az igazság: 53 évesen apa lesz MC Hawer?

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mu­la­tós sztár hetek óta láz­ban tartja ra­jon­góit árul­kodó szelfi­je­i­vel. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Jöhet a harmadik baba Kucsera Gáboréknál

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült.

Ku­csera Gábor csa­ládja nem­rég egy kis­lánnyal bő­vült. Min­d­annyian na­gyon bol­do­gok.

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében, bepánikolt anyuka hívta a rendőrséget

A szí­riai fiút el­fog­ták a rend­őrök.

A szí­riai fiút és a töl­tet­len fegy­vert is meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is. Már csak vele bo­lon­doz­hat...

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

Ezen a mesebeli tájon járt két gyermekével Stohl

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte az is­me­ret­len világ: Stohl And­rás el­vitte két gyer­me­két az Ava­tar ki­ál­lí­tásra.

And­rás­kát és Fran­cis­kát le­nyű­gözte az is­me­ret­len világ: Stohl And­rás el­vitte két ki­sebb gyer­me­két az Ava­tar ki­ál­lí­tásra.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját. A to­rony végül en­ge­dé­lyezte a vissza­for­du­lást.

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott.

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak.

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell.

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Döntöttek az orvosok: Ez történik Szabó Győző kisfiával

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést Rezes Ju­dit­nál, végül más­hogy dön­töt­tek.

Bár eddig úgy volt, hogy szer­dán min­den­képp meg­in­dít­ják a szü­lést, végül más­hogy dön­töt­tek.

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Ami­kor a nő mell­ka­sára rak­ták kis­ba­bá­ját, azt kérte az or­vo­sok­tól, hogy azon­nal ve­gyék le róla...

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Már alig várja, hogy ba­báz­has­son.

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott...

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott. Nem­csak a hü­ve­lye hi­ány­zik a lány­nak, hanem...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Ki adott doppingszert egy 14 éves magyar gyereknek?

Már a spor­toló gye­re­kek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban! Rend­őr­ségi ügy lesz abból, hogy meg­bu­kott a dop­ping­vizs­gá­la­ton egy 14 éves ma­gyar kor­cso­lyázó.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten, nyolc napon belül gyó­gyuló sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten, nyolc napon belül gyó­gyuló sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.