CÍMKE: 'gyász'
FRISS HÍREK

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Könnyfakasztó: így gyászolt a legenda barátja

Könnyfakasztó: így búcsúzott a legendától hűséges barátja

Nem tudni, mennyit ült egy hely­ben.

Szom­ba­ton gá­zol­ták el a le­gen­dás brin­gást, a tra­gé­dia hely­szí­né­ről nem tá­gí­tott kü­lön­le­ges ba­rátja.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a finn legenda

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott. Ké­sőbb Eu­ró­pá­ban ku­ta­tott te­het­sé­gek után.

Több, mint 10 évet ját­szott az Egye­sült Ál­la­mok­ban, két­szer a nagy­dön­tőig is el­ju­tott.

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

So­káig tar­tott, hogy könnyek nél­kül tud­jon be­szélni a 88 éve­sen el­hunyt szí­nész­óri­ás­ról.

So­káig tar­tott, hogy könnyek nél­kül tud­jon be­szélni a 88 éve­sen el­hunyt szí­nész­óri­ás­ról.

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Edi­tet mind­ed­dig senki sem kér­dezte meg arról, tu­dott-e az ál­lí­tó­la­gos ro­mánc­ról. Most min­denre vá­laszt adott!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Nem elég, hogy a csa­lád el­ve­szí­tette az Arany­em­bert, Klapka Györ­gyöt, a vég­ren­de­let körül is bo­nyo­dal­mak van­nak...

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

A szí­nész két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból.

Gesz­tesi Ká­roly két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból, amit ne­ve­lő­apja el­vesz­tése miatt érez. Csak az vi­gasz­talja, hogy az utolsó na­pok­ban el tu­dott bú­csúzni a férfi­től, akire élete vé­géig sze­re­tet­tel és há­lá­val gon­dol majd.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját. Kis­lá­nyá­val el­gyá­szol­ták a ked­ven­cü­ket, Maja de­re­ka­san vi­selte a vesz­te­sé­get.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Nehéz nem­zet szí­né­szé­nek lenni!

A ha­tal­mas el­is­me­rés saj­nos min­dig egy nagy tra­gé­di­á­hoz, ha­lál­eset­hez köt­hető.

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett.

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett. A női és férfi vá­lo­ga­tott mel­lett az után­pót­lás­ban is dol­go­zott.

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát Al­földi Ró­bert. Leg­jobb ba­rátja és hű­sé­ges társa az örök va­dász­me­zőkre tá­vo­zott.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát Al­földi Ró­bert. Leg­jobb ba­rátja és hű­sé­ges társa az örök va­dász­me­zőkre tá­vo­zott.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Tíz évet ját­szott a Schal­ké­ban.

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban, ahol majd­nem 200 meccset ját­szott.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós.

Az éne­kes ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós, de a lány úgy dön­tött, meg­sza­kítja a ter­hes­sé­get.

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról, min­den­ről le­rán­totta a lep­let az örök­ség­gel kap­cso­lat­ban is!

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a baj.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben.

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben és kör­nyé­kén.

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok Berek Ka­ta­lin előtt.

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok Berek Ka­ta­lin előtt.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

Elhunyt a fiatal magyar énekesnő

Elhunyt a fiatal magyar énekesnő

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet, ám erre már saj­nos nem kerül sor.

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet, ám erre már saj­nos nem kerül sor.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben fu­tott.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé.

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő!

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelt...

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban...

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

St­ressze­sek a csa­lád­ta­gok!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Pon­tot nem si­ke­rült sze­rez­nie.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei.

Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

A Ri­post meg­tudta, a szí­nésznő jó előre fel­ké­szült a ha­lálra!

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt mű­vész­nőt! A Ri­post meg­tudta, már jó előre fel­ké­szült a ha­lálra, és le­szö­gezte: nem sze­retne nyil­vá­nos te­me­tést!

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

Hosszú ideje har­colt a be­teg­ség­gel, de va­sár­nap haj­nal­ban fel­adta a har­cot. Az egy­kori edzőt a kenus tár­sa­da­lom gyá­szolja.

Hosszú ideje har­colt a be­teg­ség­gel, de va­sár­nap haj­nal­ban fel­adta a har­cot. Az egy­kori edzőt a kenus tár­sa­da­lom gyá­szolja.

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Ze­nész­társa sze­rint rég­óta baj volt.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet... Egy kö­zeli hoz­zá­tar­to­zója a kö­zös­ségi ol­da­lon ve­tett véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Meggyes Ro­land, azaz Mo­ha­man ha­lá­lá­nak meg­lepő a ma­gya­rá­zata.

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot- Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot, a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki bronz­ére­mig ju­tott. Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Hosszú ideje be­te­ges­ke­dett.

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Összetörte a gyász Törőcsik Marit

Összetörte a gyász Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Marit le­súj­totta, hogy Berek Kati sze­mé­lyé­ben újabb tag tá­vo­zott.

Tö­rő­csik Marit le­súj­totta a hír, hogy Berek Kati sze­mé­lyé­ben újabb tag tá­vo­zott a nem­zet szí­né­szei közül.

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Or­vosi mű­hiba okozta a vesz­tét.

Szá­mos hol­ly­wood-i kassza­si­ker­ben fel­tűnt, pá­lyája három év­ti­zedre nyú­lik vissza, és talán ma is köz­tünk le­hetne még. Or­vosi komp­li­ká­ciók miatt halt meg.

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát, a ze­nész csa­ládja hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott.

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Na­ponta két­szer meg­si­ratja a fiát.

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát, bár ki­felé nem mu­tatja mér­he­tet­len fáj­dal­mát.

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez.

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez amit el­hunyt férje ha­gyott hátra közös ott­ho­nuk­ban. Abban hisz ugyanis, hogy Tor­gyán dok­tor lelke még vele marad egy ideig.

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Hiába volt a leg­fon­to­sabb ember a sztár éle­té­ben...

Hiába volt a leg­fon­to­sabb ember a sztár éle­té­ben, a gyá­szoló csa­lád látni sem akarja!

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. Egy­per­ces gyá­sz­ünet­tel em­lé­kez­nek rá.

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Meg­ható kép­so­rok­kal em­lé­ke­zik fiára a gyász­tól meg­tört édes­anya, akit csak a ba­rá­tok ha­tár­ta­lan sze­re­tete vi­gasz­tal­hat.

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Min­den szem rá fi­gyel majd: mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént...

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént, az urnát pedig biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Hi­he­tet­len dolog tör­tént...

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Mind­össze 16 éves volt az a lány, aki éle­tét vesz­tette va­sár­nap a kis­kun­fél­egy­házi vo­nat­bal­eset­ben.

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Az edzője írt róla meg­em­lé­ke­zé­sé­ben.

Az edzője írt róla hosszas meg­em­lé­ke­zé­sé­ben, ebből ki­de­rül, hogy már ko­ráb­ban is meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a saját ke­zé­vel.

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett. Ha­lála meg­rázta a Real Mad­rid csa­lád­ját.

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett. Ha­lála meg­rázta a Real Mad­rid csa­lád­ját.

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Két hét­tel ez­előtt te­met­ték el...

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét ter­vez­geti a mély gyász kö­ze­pette!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Meg­ve­szi a ha­gya­ték nagy ré­szét!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef...

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef, el­vesz­tette azt, aki szá­mára a leg­fon­to­sabb volt. Az akasz­tói ju­hászt 20 éves ba­rát­nője vi­gasz­talja...

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Három hét telt el a ha­lál­eset óta!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

A gyá­szoló fe­le­ség nem en­gedi ki a ke­zé­ből a sír­em­lék meg­ter­ve­zé­sét!

A gyá­szoló fe­le­ség nem en­gedi ki a ke­zé­ből a sír­em­lék meg­ter­ve­zé­sét!

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket az egy­kori di­á­kok.

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, nem csak szü­lei, akik ma­gukra te­to­vál­tat­ták a fiuk nevét.

Elment a leukémiás kisfiú

Elment a leukémiás kisfiú

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...