CÍMKE: 'gyász'

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Ma­gára ma­radt a dé­mon­jai el­leni küz­de­lem­ben ko­runk egyik leg­na­gyobb rock­sztárja.

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket.

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Az egy­kori so­ro­zat­sztárt 25-30 éves férfiak pró­bál­ják fel­szedni.

Az egy­kori so­ro­zat­sztárt 25-30 éves férfiak pró­bál­ják fel­szedni.

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Szörnyű tragédia történt a focistadionban - fotók, videó

Bor­zal­mas véget ért a meccs. Töb­bek kö­zött egy kis­lány is ál­do­za­tául esett a le­lá­tó­kon ki­tört tö­meg­pá­nik­nak.

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Útról le­sod­ródó ka­mion be­le­csa­pó­dott a ze­ne­kar or­szágút szé­lén álló, de­fek­tet ka­pott bu­szába.

Gyászol az ország: otthonában elhunyt a népszerű művésznő

Gyászol az ország: otthonában elhunyt a népszerű művésznő

Ha­lál­hí­rét lánya je­len­tette be. Az írónő 95 éves ko­rá­ban halt meg.

Ha­lál­hí­rét lánya je­len­tette be.

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, akit kedd haj­nal­ban ért a halál.

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, akit kedd haj­nal­ban ért a halál.

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Csend­ben el­aludt örökre...

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met.

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Ra­jon­gá­sig sze­rette...

Pász­tor Erzsi ra­jon­gá­sig sze­rette a kedd haj­nal­ban hosszú be­teg­ség után el­hunyt Schu­bert Évát. A szí­nésznő a Mok­ká­ban me­sélt ben­ső­sé­ges kap­cso­la­tuk­ról.

Gyászol a FIFA, súlyos betegségben elhunyt a nagy botrány főszereplője

Gyászol a FIFA, súlyos betegségben elhunyt a nagy botrány főszereplője

A sport­ve­zető ügy­védje je­len­tette be a ha­lál­hírt.

A sport­ve­zető ügy­védje je­len­tette be a ha­lál­hírt. 2015-ben vég­leg el­til­tot­ták a lab­da­rú­gás­tól, 10 vád­pont­ban is bű­nös­nek ta­lál­ták.

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Egyre dagad a bot­rány!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás. Egyre dagad a bot­rány!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Le akarja zárni a múl­tat...

Az el­múlt he­tek­ben ka­pott gyö­nyörű, mil­liós ér­tékű sír­kö­vet az el­hunyt po­li­ti­kus. Fe­le­sége, Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat.

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Nincs meg­egye­zés!

Már­ci­us­ban de­rült ki, mi áll az üz­let­em­ber vég­ren­de­le­té­ben, a csa­lád azóta sem tu­dott meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben.

Nem hiszed el, miért zokogott Tóth Vera

Nem hiszed el, miért zokogott Tóth Vera

Az éne­kesnő meg­ható dol­got posz­tolt ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kesnő meg­ható dol­got posz­tolt ki kö­zös­ségi ol­da­lára. Le­ve­let ka­pott leg­na­gyobb ra­jon­gója uno­ká­já­tól. Hor­váth Vera Szel­ina néni ma lenne 88 éves, uno­kája írt Tóth Ve­rá­nak.

Drámai emlék: Törőcsik Mari ápolónője gondozta Charlie beteg feleségét

Drámai emlék: Törőcsik Mari ápolónője gondozta Charlie beteg feleségét

A 69 éves ze­nész őszin­tén val­lott fe­le­sége utolsó nap­ja­i­ról.

A 69 éves ze­nész őszin­tén val­lott fe­le­sége utolsó nap­ja­i­ról.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Az öz­vegy­ben nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét! Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment át!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye.

Hihetetlen! Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Elhunyt a magyar televíziós legenda!

Fe­le­sége kö­zölte a hírt.

Az Ablak, a Reg­gel, a Főtér, a Hol-mi? című mű­so­rok köz­ked­velt ar­ca­ként ma­gya­rok mil­liói cso­dál­ták őt hét­ről-hétre. Né­hány hó­nap­pal ez­előtt, negy­venöt évnyi mun­ka­vi­szony után tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól.

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét.

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott, ahol több fotót is ké­szí­tet­tek róla.

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

Az éne­kes­nő­nek a leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól kel­lett ma végső bú­csút ven­nie.

Az éne­kes­nő­nek a leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól kel­lett ma végső bú­csút ven­nie.

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

Nehéz dön­tést ho­zott.

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be az el­adásra kí­nált in­gat­lanba. Olyan­nak sze­retné el­adni a házat, aki tudja ér­té­kelni.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani. Ta­valy a leg­töb­bet fej­lődő já­té­kos el­is­me­rést kapta a csa­pa­tá­tól.

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani. Ta­valy a leg­töb­bet fej­lődő já­té­kos el­is­me­rést kapta a csa­pa­tá­tól.

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Schmuck Andor kitálalt: Elárverezik Harangozó Teri milliós hagyatékát!

Schmuck Andor kitálalt: Elárverezik Harangozó Teri milliós hagyatékát!

Két éve hunyt el az éne­kesnő, aki­nek ha­gya­té­ká­ból már szer­ve­zett a csa­ládja egy ga­rázs­vá­sárt.

Hihetetlen, mit találtunk Czeizel Endre sírján!

Hihetetlen, mit találtunk Czeizel Endre sírján!

Közel két évvel ez­előtt hunyt el a neves ge­ne­ti­kus, sírja azóta is csak egy föld­ku­pac. Rá­adá­sul döb­be­ne­tes dol­got ta­lál­tunk ott...

Nagy döntést hozott Céline Dion

Nagy döntést hozott Céline Dion

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő.

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő, és úgy dön­tött, hogy nem akar többé szo­mor­kodni. Pró­bálja a bol­dog­sá­gát hir­detni.

Gyászol a sztárvilág, elhunyt az Oscar-díjas filmes

Gyászol a sztárvilág, elhunyt az Oscar-díjas filmes

A leg­na­gyobb fil­mek­ben mű­kö­dött közre, és a leg­ne­ve­sebb ren­de­zők is csak szu­per­la­tí­vu­szok­ban be­szél­tek róla.

Tragikus hír érkezett: elhuny a legendás magyar zenész

Tragikus hír érkezett: elhuny a legendás magyar zenész

A ze­nész több meg­ha­tá­rozó ma­gyar ze­ne­kar­ban is fon­tos sze­re­pet töl­tött be.

A ze­nész több meg­ha­tá­rozó ma­gyar ze­ne­kar­ban is fon­tos sze­re­pet töl­tött be.

Gyász, meghalt a bokszlegenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

A Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Meghalt a Batman karakteréről híres színészlegenda

Meghalt a Batman karakteréről híres színészlegenda

88 éves ko­rá­ban el­hunyt Adam West.

88 éves ko­rá­ban el­hunyt Adam West, Bat­man ka­rak­te­rét is ala­kító szí­nész.

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Egy éve, hogy el­hunyt a sze­re­tett me­te­o­ro­ló­gus, csa­ládja máig döb­be­net­tel gon­dol a vég­ze­tes napra.

Egy éve, hogy el­hunyt a sze­re­tett me­te­o­ro­ló­gus, csa­ládja máig döb­be­net­tel gon­dol a vég­ze­tes napra.

Eladják Kovács Erzsi 3 éve lakatlan kísértetházát!

Eladják Kovács Erzsi 3 éve lakatlan kísértetházát!

Jú­nius má­so­di­kán lenne 89 éves!

Jú­nius má­so­di­kán lenne 89 éves a mű­vésznő, aki­nek ha­lála óta üre­sen áll egy­kori ott­hona.

Méregdrága emlékművet állíttatott özvegye Torgyán Józsefnek!

Méregdrága emlékművet állíttatott özvegye Torgyán Józsefnek!

Ál­ta­lá­ban egy évet szok­tak várni azzal, mire fel­ál­lít­ják a sír­kö­vet, hogy ren­de­sen össze­tö­mö­röd­jön a föld el­han­tolt sze­ret­tük fö­lött.

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Kétségbeesetten keresi cicáját a gyászoló nő

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Ta­valy el­hunyt sze­rel­mé­vel közös ci­cá­ját vesz­tette el Bar­bara Pes­ter­zsé­be­ten. A nő ret­te­ne­te­sen ag­gó­dik, már 50 ezer fo­rin­tos ju­tal­mat aján­lott fel!

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Gyász, világszerte ismert focista hunyt el a pályán

Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Edzé­sen ka­pott szív­ro­ha­mot a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos. Mi­csoda tra­gé­dia: az öz­ve­gye na­po­kon belül vi­lágra hozza a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel. A sztár­szí­nész el­árulta, neki hogy si­ke­rül!

Tragikus hírt jelentettek be: váratlanul elhunyt a népszerű színésznő

Tragikus hírt jelentettek be: váratlanul elhunyt a népszerű színésznő

Ked­den este hunyt el a Bond-lány, aki­ért férfiak tíz­ez­rei ra­jong­tak.

Ked­den este hunyt el a Bond-lány, aki­ért férfiak tíz­ez­rei ra­jong­tak.

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa.

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. Mol­nár Anikó nagy ál­lat­ba­rát és ál­lat­védő, ám négy­lábú ked­ven­cé­nél át­té­tes da­ga­nat ala­kult ki. Az eb az utolsó na­pok­ban már nyü­szí­tett a fo­lya­ma­tos fáj­da­lom­tól. Ekkor nehéz dön­tést kel­lett hoz­nia.

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

Éle­té­nek 64. évé­ben szom­ba­ton halt meg Lit­a­uszki János Ba­lázs Béla-díjas ren­dező.

Éle­té­nek 64. évé­ben szom­ba­ton halt meg Lit­a­uszki János Ba­lázs Béla-díjas ren­dező.

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Hét­főn je­len­tet­ték be az edző ha­lá­lát.

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra.

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra. Ez már a má­so­dik ön­gyil­kos­ság, ami meg­rázta a cseh fut­ballt az utóbbi egy hó­nap­ban. A Svájc­ban lé­gi­ós­kodó fo­cis­tára ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Szo­morú hírt ka­pott szer­kesz­tő­sé­günk! Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Barátja halála változtatta meg Apáti Bencét

Nyo­mot akar hagyni maga után...

Egy kol­lé­gája ha­lá­la­kor kez­dett el gon­dol­kozni Apáti Bence azon, hogy el kell vál­lalni a te­le­ví­ziós fel­ké­ré­se­ket.

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Hol nyug­szik majd a 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész?

Ki­de­rült, miért nem sze­retné a csa­lád nyil­vá­nos­ságra hozni, hol nyug­szik majd a 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész!

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

Nem fog­lal­koz­tak velük az or­vo­sok?

El­vesz­tette az uno­ká­ját, vé­le­mé­nyük sze­rint pedig mind­ezt azért, mert ál­la­po­tos lá­nyá­val senki nem fog­lal­ko­zott, hiába men­tek több­ször is or­vos­hoz.

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás ze­nész! Char­lie sze­retne mél­tón meg­ün­ne­pelni, de tudja, hogy már semmi sem lehet a régi.

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás ze­nész! Char­lie sze­retne mél­tón meg­ün­ne­pelni, de tudja, hogy már egyet­len össze­jö­ve­tel sem lesz olyan, mint régen.

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

El­ér­zé­ke­nyült az adás köz­ben.

A Nagy Duett sztárja el­ér­zé­ke­nyült az anyák napi adás köz­ben, hi­szen ő már so­ha­sem kö­szönt­heti fel imá­dott szü­lő­jét.