CÍMKE: 'gyász'

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

Brody Ste­venst a Más­na­po­sok című film­ből is­mer­heti a ma­gyar kö­zön­ség.

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Feb­ruár 22-én volt egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Arról is be­szélt, ho­gyan em­lé­ke­zett meg sze­re­tett ro­ko­ná­ról, aki száz éve szü­le­tett.

Arról is be­szélt, ho­gyan em­lé­ke­zett meg sze­re­tett ro­ko­ná­ról, aki száz éve szü­le­tett.

Rubint Réka: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam aput életben

A fit­nesz­edző pén­tekre vir­ra­dóra ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét. Azóta ren­ge­te­get sír.

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja.

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Imre bácsi kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

A fit­nesz­edző pén­tek reg­gel ér­te­sült arról, hogy imá­dott szü­lője örökre le­hunyta a sze­mét. Az előző napot együtt töl­töt­ték, Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Gyász: Hosszas betegeskedés után elhunyt a legendás bajnok

Gyászol a sportvilág: Elhunyt a legendás bajnok

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett. A ko­rábbi ki­váló pank­rá­tor a mai napig tart egy re­kor­dot.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

A szí­nész olyan nagy si­kerű so­ro­za­tok­ban is fel­tűnt, mint a Csil­lag­kapu, Vész­hely­zet vagy a Mel­rose Place.

Gyászol Nyertes Zsuzsa: tragikus hirtelenséggel hunyt el több barátja

Gyászol Nyertes Zsuzsa: tragikus hirtelenséggel hunyt el több barátja

Sorra ve­szíti el éle­té­nek fon­tos sze­rep­lőit a szí­nésznő.

Sorra ve­szíti el éle­té­nek fon­tos sze­rep­lőit a szí­nésznő.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Tragédia: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Gyász: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben.

A Bel­gi­um­ban szü­le­tett Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Családi dráma: ezért lett pánikbeteg Balázs Andi

Családi dráma: ezért lett pánikbeteg Balázs Andi

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A szí­nésznő a Ri­post­nak me­sélt élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról!

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Azo­no­sí­tot­ták Sala holt­tes­tét.

Emi­li­ano Sala földi ma­rad­vá­nyait emel­ték ki a ten­ger mé­lyé­ről csü­tör­tök reg­gel. Az ar­gen­tin fo­cis­tát szál­lító kis­re­pü­lő­gép ja­nuár 21-án tűnt el a ra­dar­ról.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt Rudi As­sa­uer, aki UEFA-kupa- és Német Kupa-győ­zel­met is ün­ne­pel­he­tett a Schal­ké­val. Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

Tíz éve gyilkolták meg Marian Cozmát, megszólalt a hős csapattárs

Tíz éve gyilkolták meg Marian Cozmát, megszólalt a hős csapattárs

El­telt egy újabb év, ismét Ma­rian Coz­mára em­lé­kez­nek Veszp­rém­ben. VI­lovszki Uros nem tudja el­fe­lej­teni jó ba­rát­ját.

Hivatalosan is megerősítették: Meghalt Repülős Gizi

Hivatalosan is megerősítették: Meghalt Repülős Gizi

92 éves ko­rá­ban el­hunyt Re­pü­lős Gizi, aki­ről min­denki hal­lott már az or­szág­ban.

92 éves ko­rá­ban el­hunyt Re­pü­lős Gizi, aki­ről min­denki hal­lott már az or­szág­ban.

Gyászhír érkezett, legyőzte a gyilkos kór az ismert focistát

Gyászhír érkezett, legyőzte a gyilkos kór az ismert focistát

Matt­hew Bra­zier a leg­ma­ga­sabb szin­ten ját­szott 20 évig. Nyi­rok­rák vég­zett a 42 éves sport­em­ber­rel.

Matt­hew Bra­zier a leg­ma­ga­sabb szin­ten ját­szott 20 évig. Nyi­rok­rák vég­zett a 42 éves sport­em­ber­rel.

Megszólalt Máté Péter özvegye, súlyos titokról vallott

Megszólalt Máté Péter özvegye, súlyos titokról vallott

Ez volt az éne­kes utolsó terve.

35 éven át nem árulta el, hogy mire ké­szült férje. Ez volt az éne­kes utolsó terve, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Min­dig van vele va­laki.

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll, min­dig van vele va­laki.

Gyász, hosszú betegség után hunyt el a fiatal magyar sportoló

Gyász, hosszú betegség után hunyt el a fiatal magyar sportoló

Eng­len­der Ri­chárd feb­ruár 15-én töl­tötte volna be a 20. élet­évét.

Eng­len­der Ri­chárd feb­ruár 15-én töl­tötte volna be a 20. élet­évét. Gyá­szol a bu­da­pesti ko­sár­lab­da­csa­pat.

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Gyász, elhunyt a világbajnok, sikeres magyar olimpikon

Olim­piai ezüst­ér­mes és vi­lág­baj­noki arany­ér­mes volt a szom­ba­ton el­hunyt ma­gyar klasszis.

Olim­piai ezüst­ér­mes és vi­lág­baj­noki arany­ér­mes volt a szom­ba­ton el­hunyt ma­gyar klasszis.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra.

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra; 92 esz­ten­dőt élt. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Felesége elvesztésébe rokkant bele a magyar olimpiai bajnok

Felesége elvesztésébe rokkant bele a magyar olimpiai bajnok

Éle­té­nek 78. évé­ben, csü­tör­tö­kön meg­halt Ihász Kál­mán olim­piai baj­nok lab­da­rúgó.

Éle­té­nek 78. évé­ben, csü­tör­tö­kön meg­halt Ihász Kál­mán olim­piai baj­nok lab­da­rúgó.

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A férfi évek óta be­te­ges­ke­dett.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Szörnyű hír érkezett, gyászol a Vidi

Szörnyű hír érkezett, gyászol a Vidi

Hor­váth Lajos 80, míg Né­meth Lajos 88 éve­sen tá­vo­zott.

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat mély meg­döb­be­nés­sel ér­te­sült arról, hogy rövid időn belül két le­gen­dá­ját is el­ve­szí­tette. Hor­váth Lajos 80, míg Né­meth Lajos 88 éve­sen tá­vo­zott.

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

El­hunyt a csa­pat fi­a­tal szur­ko­lója.

El­hunyt a DVTK egyik leg­lel­ke­sebb szur­ko­lója, Kapus Krisz­tián. Érte is har­col­nak majd szom­ba­ton a fo­cis­ták a Me­ző­kö­vesd ellni baj­no­kin.

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Ndaye Mu­lamba az 1974-es Af­rika-kupát ki­lenc gól­lal zárta, ez a mai napig re­kord.

Ndaye Mu­lamba az 1974-es Af­rika-kupát ki­lenc gól­lal zárta, ez a mai napig re­kord. Ugya­n­ab­ban az évben a vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt.

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

Mint mondta, a mai napig nem tudta össze­pa­kolni ta­valy el­hunyt férje sze­mé­lyes tár­gyait.

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

Szívszorító, mi derült ki a budapesti kollégiumtűzben meghalt apáról

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a férfi­ről.

A csa­lád egyik ba­rátja meg­ható so­rok­kal em­lé­ke­zett meg a férfi­ről.

Gyász, meghalt a világhírű sprinter

Szomorú hír érkezett, meghalt a világhírű sprinter

Mi­ja­zaki Hi­de­ki­csi tör­té­nel­met írt, mi­u­tán 105 éve­sen le­fu­totta a száz mé­tert. A japán sport­em­ber 108 éve­sen hunyt el.

Mi­ja­zaki Hi­de­ki­csi tör­té­nel­met írt, mi­u­tán 105 éve­sen le­fu­totta a száz mé­tert. A japán sport­em­ber 108 éve­sen hunyt el.

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott.

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott, el­árulta, mi az az egy dolog, amit na­gyon sze­retne az élet­ben.

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Megható, így gyászolja édesapja a magyar focisztárt

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Fehér Mik­lós pon­to­san 15 évvel ez­előtt hunyt el a Benfica já­té­ko­sa­ként egy por­tu­gál baj­noki mér­kő­zé­sen.

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a neves művész, Trifán László

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a neves művész, Trifán László

Fi­a­ta­lon, 63 éves ko­rá­ban érte a halál a híres mű­vészt. Sokan nem csak a neves Met­ro­pol együt­tes­ből is­mer­he­tik, hanem akár a szín­házi vi­lá­gá­ból is.

Fi­a­ta­lon, 63 éves ko­rá­ban érte a halál a híres mű­vészt. Sokan a neves Met­ro­pol együt­tes­ből is­mer­he­tik.

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Szom­bat este még ba­rá­tok­kal volt.

Andy Vajna szom­bat este még ba­rá­tok­kal va­cso­rá­zott, jó­kedve volt. Éj­szaka vagy haj­nal­ban tör­tén­he­tett a tra­gé­dia.

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Így búcsúzott el szerelmétől a magyar szépségkirálynő, mielőtt öngyilkos lett

Va­sár­nap ün­ne­pelte volna 50. szü­le­tés­nap­ját Mol­nár Csilla. Egy­kori sze­relme min­den­nap gon­dol rá.

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Brutális gyilkosság áldozata lett egy fiatal sportoló

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Nagy jövőt jó­sol­tak Tom Bell­nek, akit egy szó­ra­ko­zó­he­lyen lőt­tek le az ab­la­kon ke­resz­tül. A te­het­sé­ges bok­szoló mind­össze 21 éves volt.

Fájdalmas hír: Gyászol az LGT legendája

Fájdalmas hír: Gyászol az LGT legendája

Nehéz na­po­kat él át a gi­tár­fe­no­mén-éne­kes, aki né­hány napja vesz­tette el sze­re­tett édes­ap­ját. Sokan osz­toz­nak gyá­szá­ban.

Nehéz na­po­kat él át a gi­tár­fe­no­mén-éne­kes, aki né­hány napja vesz­tette el sze­re­tett édes­ap­ját. Sokan osz­toz­nak gyá­szá­ban.

Gyászol Liam Neeson, felesége halála után itt az újabb tragédia

Gyászol Liam Neeson, felesége halála után itt az újabb tragédia

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get az Oscar-díjra je­lölt szí­nész, akit olyan fil­mek­ben lát­hat­tunk, mint az El­ra­bolva vagy a Star Wars: Bal­jós ár­nyak?

Agyontaposták a világhírű sportolót

Szörnyű tragédiáról jött hír: agyontaposták a világhírű sportolót

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá.

Mason Lowe mell­ka­sára egy bika lé­pett rá, az ame­ri­kai ro­deós a kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe. Csu­pán 25 éves volt.

Szörnyű, ki találta meg a Katona József Színház művészének holttestét

Szörnyű, ki találta meg a Katona József Színház művészének holttestét

A te­át­rum egyik mun­ka­társa sze­rint pén­te­ken még elő­adása volt, majd ha­za­ment, és a fo­tel­ben érte a halál.

Borzalmas tragédia rázta meg Amerikát

Borzalmas tragédia rázta meg az Egyesült Államokat

Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát.

Az NFL-ben ját­szó Bran­don Me­bane el­vesz­tette mind­össze hét hetes kis­lá­nyát. Hét­vé­gén ennek el­le­nére pá­lyára lép a New Eng­land Pat­ri­ots ellen.

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

Családja jelentette be: elhunyt a legendás magyar sportember

Családja jelentette be: elhunyt a legendás magyar sportember

Czu­czi Győző 80 éves volt.

Czu­czi Győző töb­bed­ma­gá­val rakta le a ma­gyar mo­to­krossz alap­jait. 80 éves volt.

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Társulata közölte a gyászhírt: meghalt a népszerű magyar színész

Fájó szív­vel bú­csúz­nak a szín­mű­vész­től, aki az utolsó pil­la­na­tig ját­szott.

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

Férje jelentette be: Fiatalon meghalt a kétgyermekes időjós

Férje jelentette be: Fiatalon meghalt a kétgyermekes időjós

Gyors le­fo­lyású be­teg­ség után aludt el örökre, ha­lá­lát csü­tör­tök reg­gel erő­sí­tet­ték meg.

Gyors le­fo­lyású be­teg­ség után aludt el örökre, ha­lá­lát csü­tör­tök reg­gel erő­sí­tet­ték meg.

Tragikus hírt kaptunk: Elhunyt az ismert magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Elhunyt az ismert magyar művész

92 éves volt...

Most kap­tuk a hírt, hogy éle­té­nek 92. évé­ben el­hunyt az is­mert festő, dísz­let­ter­vező, jazz­do­bos.

Szomorú napra ébredtek a magyar sportrajongók, gyászol Marco Rossi

Szomorú napra ébredtek a magyar sportrajongók, gyászol Marco Rossi

Egy csa­lád­apa hunyt el hosszú be­teg­ség után, a fo­ci­ka­pi­tány közös fo­tó­val bú­csú­zik.

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Gyász: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Megrendítő hírt közöltek: Váratlanul elhunyt a magyar híresség

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során. Mind­össze 59 éves volt.

Dal­los Andor szá­mos el­is­me­rés­ben, köz­tük Szé­che­nyi-díj­ban is ré­sze­sült élete során.

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Fal­cao apu­kája 61 éves volt.

A ko­lum­biai vá­lo­ga­tott Ra­da­mel Fal­cao apu­kája szin­tén fut­bal­lista volt, részt vett az 1980-as nyári olim­pián is. Áp­ri­lis­ban lett volna 62 éves.

Gyász, legyőzte a gyilkos kór a világbajnok sportolót

Gyász, legyőzte a gyilkos kór a világbajnok sportolót

A 2008-as vb-n nyert arany­ér­met.

Pa­u­lien van De­u­te­kom, a 2008-as ber­lini vb-n nyert arany­ér­met. Fél éve di­ag­nosz­ti­zál­tak nála a be­teg­sé­get, 37 éves ko­rá­ban hunyt el.

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Családja közölte a gyászhírt, elhunyt a népszerű sorozatsztár

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Töb­bek kö­zött fe­le­sége és gyer­me­kei gyá­szol­ják. A szí­nész ott­ho­ná­ban vesz­tette éle­tét.

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart, az újév első nap­jai szo­mo­rúan tel­nek. Tra­gi­kus hírt ka­pott a Tank­csapda.

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart, az újév első nap­jai szo­mo­rúan tel­nek. Tra­gi­kus hírt ka­pott a Tank­csapda.

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata.

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben, a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Tragédia, közúti balesetben hunyt el a fiatal magyar sportoló

Tragédia, közúti balesetben hunyt el a fiatal magyar sportoló

Ja­nuár el­se­jén szen­ve­dett bal­ese­tet.

A győri ETO-SZESE férfi ké­zi­lab­dá­zója ja­nuár el­se­jén, kora reg­gel szen­ve­dett ha­lá­los ki­me­ne­telű köz­úti bal­ese­tet.

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

A sztárt 18 éve érte ha­lá­los fej­lö­vés.

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Környeivel küzdve emlékezett elhunyt barátjára a legendás magyar színész

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába, ahol meg­em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról és kol­lé­gá­já­ról.

Gyászol a labdarúgás, elhunyt a korábbi szövetségi kapitány

Gyászol a labdarúgás, elhunyt a korábbi szövetségi kapitány

A du­na­szer­da­he­lyi DAC edzője is volt.

A 20. szá­zad má­so­dik leg­jobb szlo­vák lab­da­rú­gó­já­nak vá­lasz­tot­ták. A du­na­szer­da­he­lyi DAC edzője is volt, három éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a szlo­vák nem­zeti csa­pa­tot.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a rekorder sikeredző

Gyászol a futballvilág, elhunyt a rekorder sikeredző

Az ame­ri­kai MLS kor­sza­kos egyé­ni­sége tá­vo­zott, sztá­rok sorát ren­dí­tette meg a ha­lál­híre.

Az MLS kor­sza­kos egyé­ni­sége tá­vo­zott, sztá­rok sorát ren­dí­tette meg a ha­lál­híre. Klin­smann is el­ke­se­re­dett a vesz­te­ség miatt.

Gyászol a labdarúgás világa, elhunyt a sztárklub legendás vezére

Gyászol a labdarúgás világa, elhunyt a sztárklub legendás vezére

Si­ke­res idő­szak fű­ző­dött a ne­vé­hez. A nagyra be­csült üz­let­em­ber nagy­apja és apja ha­gyo­má­nyait foly­tatta az Ar­se­nal élén.

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Gyász, elhunyt a korábbi magyar bajnok játékos

Te­mes­vári edző­ként is si­ke­res volt.

Te­mes­vári Tibor edző­ként a Veszp­rém­mel nyerte meg az NB III-at. Já­té­kos­ként tagja volt a Dorog, az Eger és a Vi­deo­ton baj­nok­csa­pa­tá­nak.

Hatalmas veszteség: gyász árnyékolta be a Real Madrid sikerét

Hatalmas veszteség: gyász árnyékolta be a Real Madrid sikerét

Rö­vid­del a klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tője előtt ér­ke­zett a ször­nyű hír. Így So­lari tró­fe­á­já­nak is nehéz örülni.

Rö­vid­del a klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tője előtt ér­ke­zett a ször­nyű hír. Így So­lari tró­fe­á­já­nak is nehéz örülni.

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

Szá­mos olyan csa­lád van, ahol az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel szo­mo­rú­ság köl­tö­zik a falak közé.

Szá­mos olyan csa­lád van, ahol az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel szo­mo­rú­ság köl­tö­zik a falak közé, hi­szen hi­ány­zik va­laki...

Gyászhír érkezett: meghalt az angolok legendás futballistája

Gyászhír érkezett: meghalt az angolok legendás futballistája

A ko­rábbi olim­pi­kon 91 éves volt.

Bill Sla­ter szer­ve­zete hosszú idő után adta fel a har­cot az Alz­hei­mer-kór­ral szem­ben. A ko­rábbi ki­váló spor­toló az 1952-es olim­pián is ott volt.

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre.

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre. A tra­gé­dia egy át­la­gos szom­bati ré­pa­pu­co­lás­sal kez­dő­dött. Három gyer­me­ket és élete sze­rel­mét hagyta ma­gára az asszony. To­vábbi rész­le­tek...

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban hunyt el.

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt a DAC egy­kori já­té­kosa és edzője, Sta­nis­lav Li­es­kovsky. Leg­utóbb a Kon­gói De­mok­ra­ti­kus Köz­tár­sa­ság­ban dol­go­zott.

14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro a kór­házba szál­lí­tás után halt meg.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit fel­aján­lot­ták a szü­lők.

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.

Baba Vanga olyan ese­mé­nye­ket is meg­jó­solt, mint a szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás, vagy Pu­tyin ha­ta­lomra ke­rü­lése.