CÍMKE: 'gyász'

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay sír­köve!

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére!

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Egy­szer maga Si­natra üzente meg neki, hogy ne hagyja abba az ének­lést, olyan te­het­sé­ges.

Egy­szer maga Si­natra üzente meg neki, hogy ne hagyja abba az ének­lést, olyan te­het­sé­ges.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

A te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Kö­szöni, nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból sem.

Kö­szöni, nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból sem. A két szí­nésznő kap­cso­lata már ko­ráb­ban meg­rom­lott.

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Dráma a sajtótájékoztatón, zokogásban tört ki a világsztár

Gyá­szol az ame­ri­kai sík­irálynő. Imá­dott nagy­pa­pája em­lé­kéért küzd a téli olim­pián.

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja. Sok­koló fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post a rom­bo­lás­ról!

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán Kecs­ke­mé­ten. Ad­ri­enn olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt.

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Szomorú hír jött: elhunyt a sorozatsztár

Szomorú hír jött: elhunyt a legendás sorozatsztár

Mozis és tévés pro­duk­ci­ók­ban is fel­tűnt.

A szí­nész szá­mos mozis és tévés pro­duk­ci­ó­ban is fel­tűnt. Ala­kí­tá­sáért Emmy-díjra és Arany Gló­buszra is je­löl­ték.

Most érkezett: váratlanul elhunyt a kétgyermekes magyar színész

Most érkezett: váratlanul elhunyt a kétgyermekes magyar színész

Árpa At­tila egy ér­zel­mes Fa­ce­book-be­jegy­zés­sel bú­csú­zott ba­rát­já­tól.

Árpa At­tila egy ér­zel­mes Fa­ce­book-be­jegy­zés­sel bú­csú­zott ba­rát­já­tól.

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Kol­ler Kata tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el.

Kol­ler Kata tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el, mi­u­tán éve­kig ki­tar­tóan küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de hiába.

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de nem sok­kal ké­sőbb már csak a tra­gé­di­á­ról tu­dott be­szá­molni.

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

A férfi már ala­po­san ki­ta­lálta, mit és ho­gyan sze­retne, és ez nem esett ne­he­zére, mivel nem fél a ha­lál­tól.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a többszörös magyar bajnok sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a többszörös magyar bajnok sportoló

Össze­sen 22-szer lett ma­gyar baj­nok, 82 éve­sen érte a halál. Sport­tár­sai, csa­ládja és ba­rá­tai gyá­szol­nak.

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

2014 szep­tem­be­ré­ben, 78 éves ko­rá­ban hunyt el a le­gen­dás mű­vész. Így em­lé­kez­nek rá egy­kori la­kó­há­zá­ban!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Kép­te­len el­en­gedni...

A le­gen­dás po­li­ti­kus öz­ve­gye egy évvel férje ha­lála után is kép­te­len fel­dol­gozni gyá­szát. Ma­rika ma is be­szél az egyet­len férfi­hoz, akit sze­re­tett.

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Gyász, feleségével együtt szenvedett halálos balesetet a sztársportoló

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét.

Az is­mert pár ször­nyű tra­gé­di­á­ban vesz­tette éle­tét. Ti­zen­há­rom évet ját­szott az NBA-ben.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről.

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert nem dol­gozta fel.

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

2006-ban vesz­tette el sze­ret­tét.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Napra pon­to­san két éve írta...

Napra pon­to­san két éve írta ezt a le­ve­let Ka­ta­lin, mely­ben éppen bol­dog­sá­gát osz­totta meg is­me­rő­se­i­vel. Akkor le­győzte a be­teg­sé­get...

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val.

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val. Így ál­lí­tott em­lé­ket a régi cim­bo­rá­nak.

Szomorú hírt közölt Király Linda

Szomorú hírt közölt Király Linda

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től, Pi­pi­ké­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től, Pi­pi­ké­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Fur­csa je­le­ket ka­pott.

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

A fi­a­tal nő sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éve­kig ki­tar­tóan küz­dött.

A fi­a­tal nő sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éve­kig ki­tar­tóan küz­dött a kór­ral. Most azon­ban tra­gi­kus hírt ka­pott a csa­lád.

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Fá­bián Julit és Tóth Verát szo­ros ba­rát­ság kö­tötte össze. A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Fá­bián Julit és Tóth Verát szo­ros ba­rát­ság kö­tötte össze. A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Az is­mert ze­nészt 60 éve­sen érte a halál, ami­nek oka­i­ról egy­előre tit­ko­lóz­nak.

Az is­mert ze­nészt 60 éve­sen érte a halál, ami­nek oka­i­ról egy­előre tit­ko­lóz­nak.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

78 éves volt.

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be. Bé­ké­sen, ott­honi kör­nye­zet­ben halt meg.

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz.

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz: el­hunyt a híres ar­tis­ta­mű­vész. Pá­lya­fu­tása során a fél vi­lá­got be­járta, na­gyon sok cir­kusz­ban fel­lé­pett.

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Gyászol Anglia: meghalt a világbajnok focilegenda

Hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

1959 és 1966 kö­zött 43-szor volt vá­lo­ga­tott Jimmy Armfield. A 82 éves le­genda hosszabb ideje har­colt a rák­kal.

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt 91 éves ko­rá­ban Paul Bo­cuse, a fran­cia kony­ha­mű­vé­szet meg­újí­tója. Évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Gyá­szol a film­szakma.

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Gyá­szol a film­szakma, a mű­vész száz­nál is több film­ben ját­szott.

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Ha­tal­mas vesz­te­ség érte a sztár­párt...

Az is­mert szí­nész­há­zas­pár hosszú évek­kel ez­előtt köl­tö­zött Sós­kútra, ahol be­le­fog­tak nagy álmuk meg­va­ló­sí­tá­sába. Most ha­tal­mas vesz­te­ség érte őket.

Szomorú évforduló: 17 éve ment el a magyar legenda

Szomorú évforduló: 17 éve ment el a magyar legenda

Élete utolsó nap­ján is ját­szott min­den idők egyik leg­na­gyobb ma­gyar szí­né­sze.

Élete utolsó nap­ján is ját­szott min­den idők egyik leg­na­gyobb ma­gyar szí­né­sze, akit Orbán Vik­tor is el­kí­sért utolsó út­jára.

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

Nem tudja fel­dol­gozni gyá­szát.

Ne­he­zen hozta meg a dön­té­sét az éne­kesnő, hogy édes­anyja ka­rá­cso­nyi ha­lála után foly­tatja-e a sze­rep­lést a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Gyász, elhunyt a legendás válogatott gólvágó

Öt­ven­ki­lenc éve­sen hunyt el.

Öt­ven­ki­lenc éve­sen el­hunyt az egy­kori ki­váló fut­ball­csa­tár, aki a vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

Gyászol az ország, elhunyt a Kossuth-díjas művész!

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott a hat­van­éve­sen el­hunyt ze­nész.

A zenei élet­ben ma­ra­dan­dót al­ko­tott a hat­van­éve­sen el­hunyt ze­nész.

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra, a pó­dium mel­lől szur­kolt a du­ett­part­ne­ré­nek.

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra.

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Így érez az édesanya 20 évvel lánya meggyilkolása után

Mind­össze hét és fél éves volt a lánya

Mind­össze hét és fél éves volt Szath­máry Niki, ami­kor el­tűnt, ám csak évek­kel ké­sőbb de­rült ki biz­to­san, hogy soha többé nem tér­het haza.

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Gyászol a focivilág, meghalt a Liverpool legendája

Két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert.

Tommy Law­rence két baj­nok­sá­got és FA-kupát is nyert a csa­pat­tal. 14 éven ke­resz­tül védte a sztár­klub ka­pu­ját.

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Szívszorító módon emlékezik édesanyja az eltűnt Nikire

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő.

Va­sár­nap lesz 20 éve, hogy el­tűnt Gyu­lán a hét és fél éves Szath­máry Ni­ko­lett, aki­nek földi ma­rad­vá­nyai három évvel ké­sőbb ke­rül­tek elő. Az édes­anya, aki kép­te­len be­le­tö­rődni, hogy nincs meg a bűnös, kö­zös­ségi ol­da­lán írt le­ve­let a lá­nyá­hoz, és sa­já­tos meg­em­lé­ke­zést ter­vez.

Szörnyű dolog derült ki a szilveszterkor elmenekült idős férfiról

Szörnyű dolog derült ki a szilveszterkor elmenekült idős férfiról

A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg a 90 éves férfi.

A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg az a 90 éves férfi, aki még szil­vesz­ter éj­je­lén tűnt el a Szenci já­rás­ban ta­lál­ható Csöl­lé­ről. A csa­lád most ször­nyű hírt ka­pott: hol­tan ta­lál­ták sze­ret­tü­ket.

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

Meg­halt Ray Tho­mas, a '60-70-es évek si­ke­res brit ze­ne­ka­rá­nak ala­pító tagja. A ze­nész 76 éves volt.

Meg­halt Ray Tho­mas, a '60-70-es évek si­ke­res brit ze­ne­ka­rá­nak ala­pító tagja. A ze­nész 76 éves volt.

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Gyászol a magyar sport, meghalt a 18-szoros bajnok legenda

Ott volt az 1952-es olim­pián is.

Az 1952-es olim­pián a ha­to­dik lett Sán­dor Ist­ván, aki ké­sőbb Ka­na­dá­ban te­le­pe­dett le.

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Volt férje ha­lála után fél évvel, egy közös munka során ta­lált rá a sze­re­lem Létay Dó­rára.

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Így vi­sel­ke­dett, ha mér­ges volt.

Ki­de­rült, hogy hív­ták őt ze­nész­tár­sai, és hon­nan tud­ták, azt, ha mér­ges.

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

Az éne­kesnő a csa­ládi tra­gé­di­á­ról most elő­ször be­szélt a FEM3 Café című mű­sor­ban.

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

A nép­szerű éne­kesnő a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Az éne­kesnő a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése...

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt.

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Elcsukló hangon mesélt férje a magyar világbajnok haláláról

Hor­váth Ernő tel­je­sen össze­tört.

Hor­váth Ernő még nem tudta fel­dol­gozni, hogy el­ve­szí­tette pár­ját. A tra­gé­dia előtt még fi­gyel­mez­tette is Sza­lay Gyön­gyit.

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú, arany- és pla­ti­na­le­me­zes elő­adó­mű­vész, Zámbó Jimmy...

Mindössze pár rajongó emlékezett meg Zámbó Jimmyről!

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Nótár Mary először állt színpadra édesanyja halála óta

Nótár Mary először állt színpadra édesanyja halála óta

Nótár Mary ka­rá­csony­kor ve­szí­tette el édes­any­ját. Több fel­lé­pést és egy té­vé­sze­rep­lést is le­mon­dott.

Nótár Mary ka­rá­csony­kor ve­szí­tette el édes­any­ját. Több fel­lé­pést és egy té­vé­sze­rep­lést is le­mon­dott.

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Ti­zen­hét évvel ez­előtt el­hunyt Jimmy.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt fe­kete napra vir­radt az or­szág: ja­nuár má­so­di­kán el­hunyt Zámbó Jimmy, ha­zánk egyik leg­ked­vel­tebb elő­adó­mű­vé­sze.

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt. Mary el­árulta, ho­gyan to­vább...

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

Itt az idő: Ilyen sírkövet kap Klapka György!

A te­he­tős üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

A ha­lála nap­jáig a Vám­ház kör­úti üz­le­té­ben dol­gozó, sokak szá­mára pél­da­kép­nek szá­mító, te­he­tős üz­let­em­ber, Klapka György földi ma­rad­vá­nyai Budán, a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­sza­nak. Ha­ma­ro­san el­ké­szül a le­gen­dás vál­lal­kozó sír­köve. Az öz­vegy ilyet sze­retne...

Tragédia: Halálra gázolt a villamos egy férfit

Tragédia: Halálra gázolt a villamos egy férfit

Eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött tör­tént a ha­lál­eset 2018. ja­nuár 1-jén 6 óra 45 perc körül Bu­da­pest II. ke­rü­le­té­ben.

Eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött tör­tént a ha­lál­eset 2018. ja­nuár 1-jén 6 óra 45 perc körül Bu­da­pest II. ke­rü­le­té­ben. A Hű­vös­völ­gyi út 22. szám előtt, a Ke­le­men László utca és az Aka­dé­mia utca kö­zötti sza­ka­szon a 61-es vil­la­mos el­ütött egy férfit, aki olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy be­le­halt.

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Az éne­kesnő egy hét­tel ez­előtt ve­szí­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, most újra dol­go­zik.

Az éne­kesnő egy hét­tel ez­előtt ve­szí­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, most újra dol­go­zik.

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Szo­morú szil­vesz­ter: el­ma­rad a csin­nad­ratta. Koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr Sza­lay Gyön­gyi ha­lála miatt.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Ren­ge­teg­szer kérte, de hiába...

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Lánya közölte: Meghalt a világhírű írónő, magyarok is olvasták

Lánya közölte: Meghalt a világhírű írónő, magyarok is olvasták

Első könyve 22 éve­sen je­lent meg, ren­ge­te­gen ol­vas­ták mű­veit, amik közül töb­bet ma­gyarra is le­for­dí­tot­tak.

Gyász, meghalt a közkedvelt sztárszakács

Gyász, meghalt a közkedvelt sztárszakács

A sztár­sza­kács idős volt.

A sztár­sza­ká­csot 87 éves ko­rá­ban érte a halál, Gu­al­tiero Mar­chesi sze­ret­tei kö­ré­ben tá­vo­zott el.

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Súlyos a helyzet: Klapka özvegye eladja a házat!

Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól...

Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól...

Nehéz döntést hozott az édesanyját gyászoló Nótár Mary

Nehéz döntést hozott az édesanyját gyászoló Nótár Mary

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­kát éli.

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­kát éli át Nótár Mary, aki a sze­re­tet ün­ne­pén, ka­rá­csony­kor vesz­tette el édes­any­ját.

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a Csillagok háborúja színésze

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a Csillagok háborúja színésze

87 évet élt.

A szí­nész az ere­deti tri­ló­gia leg­első ré­szé­ben ját­szotta a rosszfiút, aki Luke Sky­wal­kerre támad.

Szomorú hír érkezett: karácsonykor vesztette el családtagját a sztár

Szomorú hír érkezett: karácsonykor vesztette el családtagját a sztár

Az éne­kesnő ren­ge­teg időt töl­tött ko­ráb­ban uno­ka­öccsé­vel.

Az éne­kesnő ren­ge­teg időt töl­tött ko­ráb­ban uno­ka­öccsé­vel, így a férfi el­vesz­tése ha­tal­mas űrt ha­gyott a szí­vé­ben.

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Az éne­kesnő és lánya, Niki igye­kez­nek a leg­több időt töl­teni Som Lajos édes­any­já­val.

Az éne­kesnő és lánya, Niki igye­kez­nek a leg­több időt töl­teni Som Lajos édes­any­já­val. Ka­rá­csony előtt egy vá­sár­ban né­ze­lőd­tek hár­mas­ban.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a gyilkos kórral küzdő focista

Gyászol a sportvilág, elhunyt a gyilkos kórral küzdő focista

Más­fél évig küz­dött a be­teg­ség­gel.

Más­fél évig küz­dött a be­teg­ség­gel. Nem­rég hosszab­bí­tot­ták meg a szer­ző­dé­sét. Mind­össze 20 esz­ten­dős volt a csa­tár, más­fél évig küz­dött a be­teg­ség­gel.

Gyászol a világhírű színész: édesapja feladta a rák elleni harcot

Gyászol a világhírű színész: édesapja feladta a rák elleni harcot

A szí­nész na­gyon sokat tett édes­ap­jáért és tá­mo­gatta a rák ellen folyó har­cát, de végül a be­teg­ség győ­zött.

Fia közölte, szenteste elhunyt a legendás színésznő

Fia közölte, szenteste elhunyt a legendás színésznő

Csa­ládi kör­ben, szent­este halt meg A mu­zsika hangja 68 éves szí­nész­nője, aki­nél ko­ráb­ban rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Csa­ládi kör­ben, szent­este halt meg A mu­zsika hangja 68 éves szí­nész­nője, aki­nél ko­ráb­ban rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak. A ka­na­dai szár­ma­zású szí­nész­nő­leg­hí­re­sebb sze­repe az 1965-ben ké­szült A mu­zsika hangja volt, amit 5 Oscar-díj­jal ju­tal­maz­tak.

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a gyász­hírt. Ra­jon­gói nem győ­zik vi­gasz­talni.

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a gyász­hírt.

Tragikus karácsony, összeomlott a gyásztól a sztárénekes

Tragikus karácsony, összeomlott a gyásztól a sztárénekes

Egyik leg­jobb ba­rát­ját ve­szí­tette el.

Egyik leg­jobb ba­rát­ját és leg­főbb bi­zal­ma­sát ve­szí­tette el.

Összeroppant a gyásztól Bujtor István özvegye: Ez nagyon szomorú...

Összeroppant a gyásztól Bujtor István özvegye: Ez nagyon szomorú...

Judit asszony a Ri­post­nak me­sélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról! Az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel egyre ne­he­zebb neki...

Drámai karácsony, szomorúan ünnepel Klapka György gyászoló családja

Drámai karácsony, szomorúan ünnepel Klapka György gyászoló családja

Az Arany­em­ber gyer­me­ke­i­nek iga­zán erős­nek kell len­niük az ün­ne­pek alatt.

Az Arany­em­ber gyer­me­ke­i­nek iga­zán erős­nek kell len­niük az ün­ne­pek alatt.