CÍMKE: 'gyász'

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Kiderült, mi okozhatta Berta Claudia halálát!

Kiderült, mi okozhatta Berta Claudia halálát!

Egy ba­rát­nője mondta el: sú­lyos de­presszió gyö­tör­hette az éne­kes­nőt!

Öngyilkos lett Verebes István felesége!

Öngyilkos lett Verebes István felesége!

Bor­zal­mas drá­má­ról val­lott a szí­nész, aki kép­te­len meg­bo­csá­tani ma­gá­nak! Úgy érzi, nem fi­gyelt oda eléggé az asszonyra.

Bor­zal­mas drá­má­ról val­lott a szí­nész, aki kép­te­len meg­bo­csá­tani ma­gá­nak! Úgy érzi, nem fi­gyelt oda eléggé az asszonyra.

Épp új életet kezdtek volna, de tragédia történt a két fiatallal

Épp új életet kezdtek volna, de tragédia történt a két magyar fiatallal

Gya­nút­la­nul köz­le­ked­tek a sö­tét­ben, ami­kor egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis buk­kant fel a sem­mi­ből.

Gya­nút­la­nul köz­le­ked­tek a sö­tét­ben, ami­kor egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis buk­kant fel a sem­mi­ből.

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Újabb részletek: Koós János mond beszédet Aradszky búcsúztatóján!

Az éne­kes öz­ve­gye el­kezdte szer­vezni a te­me­tést, ám nem várt aka­dá­lyokba üt­kö­zött.

Részleteket árult el az özvegy Aradszky László temetéséről!

Részleteket árult el az özvegy Aradszky László temetéséről!

Az ok­tó­ber 8-án el­hunyt éne­kes bú­csúz­ta­tá­sát a csa­lád el­kezdte szer­vezni.

Az ok­tó­ber 8-án el­hunyt éne­kes bú­csúz­ta­tá­sát a csa­lád el­kezdte szer­vezni.

Megtörte a csendet a gyászoló család: Ide temetik Aradszky Lászlót!

Megtörte a csendet a gyászoló család: Ide temetik Aradszky Lászlót!

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt éne­kes­nek meg­ható szer­tar­tást szer­vez a csa­ládja!

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

Szomszédai nem akarnak emléktáblát Psota Irénnek!

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

A két­sze­res Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egy­kori ott­ho­ná­nál jár­tunk, ki­de­rült, a ház­ban el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok!

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Nem nyugszanak Usztics barátai: Tudniuk kell, hol nyugszik a színész!

Fél éve nincs köz­tünk a szí­nész, még min­dig nem csil­la­pod­tak az in­du­la­tok!

Fél éve nincs köz­tünk a szí­nész, de még min­dig nem csil­la­pod­tak az in­du­la­tok! Va­laha meg­tud­hat­juk, hol he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra?

Így emlékezik Karda Bea az elhunyt Aradszky Lászlóra!

Így emlékezik Karda Bea az elhunyt Aradszky Lászlóra!

Karda Bea, az el­hunyt éne­kes kö­zeli kol­lé­gája és jó ba­rátja meg­tör­ten val­lott la­punk­nak fáj­dal­má­ról!

Karda Bea, az el­hunyt éne­kes kö­zeli kol­lé­gája és jó ba­rátja meg­tör­ten val­lott la­punk­nak fáj­dal­má­ról!

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci a kisfi­ú­nak.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Váratlan tragédia: Összeomlott a gyásztól Bódi Guszti!

Váratlan tragédia: Összeomlott a gyásztól Bódi Guszti!

Az éne­kes és fe­le­sége tel­je­sen ki­ké­szült a ha­lál­hír­től! Ez a vesz­te­ség rá­nyomja bé­lye­gét az egész éle­tükre!

Az éne­kes és fe­le­sége tel­je­sen ki­ké­szült a ha­lál­hír­től! Ez a vesz­te­ség rá­nyomja bé­lye­gét az egész éle­tükre!

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Összeomlott a gyásztól, sírásrohamok gyötrik Aradszky özvegyét!

Éva asszony es­tén­ként a férje fény­ké­pé­hez be­szél.

Éva asszony es­tén­ként a férje fény­ké­pé­hez be­szél, és bár de­re­ka­san vi­seli a vesz­te­sé­get, egy­előre kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból.

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt a halálba

Megrázó titkok derültek ki a sofőrről, aki két fiatalt vitt
a halálba

La­pun­kon ke­resz­tül üzen­tek az au­tós­nak az ál­do­za­tok gyá­szoló hoz­zá­tar­to­zói.

Elképesztő, mi lógott Aradszky László nyakában!

Elképesztő, mi lógott Aradszky László nyakában!

Féltve őrizte az apró tár­gyat.

Az éne­kes féltve őrizte az apró tár­gyat, amit min­dig ma­gá­nál tar­tott.

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Épp ping­pong­meccset ját­szott.

Épp ping­pong­meccset ját­szott, ami­kor össze­esett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni, most az egész sport­szö­vet­ség gyá­szol.

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

A sztár ta­valy ka­rá­cso­nyi ha­lála előtt né­hány nap­pal adta élete leg­meg­rá­zóbb in­ter­jú­ját, ám a tar­talma csak most szi­vár­gott ki.

Szomorú hír jött: kórházba került és meghalt a népszerű színész apuka

Szomorú hír jött: kórházba került és meghalt a népszerű színész apuka

Az or­vo­sok küz­döt­tek az éle­té­ért, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Az or­vo­sok küz­döt­tek az éle­té­ért, de már nem tud­ták meg­men­teni. Gyá­szol a film­vi­lág.

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

A Mok­ká­ban be­szélt az em­lé­kek­ről.

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

Kiderült, melyik családtag nem lesz ott Aradszky László temetésén!

A Svéd­or­szág­ban élő And­rás hiába sze­retne, nem biz­tos, hogy ott lesz a bú­csúz­ta­tón.

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Lesújtó hír érkezett! Dzsudzsák Balázs gyászol

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ékra fon­tos mér­kő­zés vár ma este, a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása mé­re­tes lelki ter­het ka­pott az élet­től.

Újabb fájdalmas veszteség: meghalt az Aranycsapat utolsó élő tagja

Újabb fájdalmas veszteség: meghalt az Aranycsapat utolsó élő tagja

Tóth II. Jó­zsef 88 éves volt. Már a tel­jes Arany­csa­pat az égi pá­lyá­kon ját­szik.

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

A le­mez­lo­vast és az éne­kest több mint fél év­szá­za­dos ba­rát­ság kö­tötte össze, min­den­kit meg­rá­zott a ha­lá­lá­nak híre.

Bajtársukat gyászolják a magyar rendőrök

Bajtársukat gyászolják a magyar rendőrök

A Kecs­ke­mét kör­nyé­kén az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént bal­eset­ben halt meg a Ké­szen­léti Rend­őr­ség jár­őr­ve­ze­tője. A civil busz­ban rend­őrök utaz­tak. A sofőr is meg­halt a bal­eset­ben.

A Kecs­ke­mét kör­nyé­kén az M5-ös au­tó­pá­lyán tör­tént bal­eset­ben halt meg a Ké­szen­léti Rend­őr­ség jár­őr­ve­ze­tője. A civil busz­ban rend­őrök utaz­tak. A sofőr is meg­halt a bal­eset­ben.

Itt az utolsó videó Aradszky Lászlóról!

Itt az utolsó videó Aradszky Lászlóról!

Aradszky Lász­lót két hét­tel ha­lála előtt ha­tal­mas öröm érte. Csa­ládja tel­jes lét­szám­mal meg­lá­to­gatta ott­ho­ná­ban, hogy együtt ün­ne­pel­jék 82. szü­le­tés­nap­ját.

Aradszky Lász­lót két hét­tel ha­lála előtt ha­tal­mas öröm érte. Csa­ládja tel­jes lét­szám­mal meg­lá­to­gatta ott­ho­ná­ban, hogy együtt ün­ne­pel­jék 82. szü­le­tés­nap­ját.

Tragédia! Elhunyt az amerikai rocklegenda, gyászol az egész világ!

Tragédia! Elhunyt az amerikai rocklegenda!

Szív­ro­ha­mot ka­pott.

Töb­bek kö­zött George Har­ri­son­nal, Bob Dy­lan­nel és Roy Or­bi­son­nal ját­szott együtt, dalai a rock­tör­té­ne­lem ré­szévé vál­tak. Sok­kolta a vi­lá­got a hír, el­ment...

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Gyászol Amerika, meghalt a világhírű zenész

Tom Petty, a világ egy leg­hí­re­sebb dal­szer­zője 66 éves volt. Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá, nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Tom Petty, a világ egy leg­hí­re­sebb dal­szer­zője 66 éves volt.

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Itt az igazság: Ezt tette az özvegy Klapka hagyatékával!

Hét hó­napja hunyt el az Arany­em­ber. Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Vajon mit szólna, ha tudná, mi lett sze­re­tett dió­ül­tet­vé­nye sorsa?

Óriási veszteség, összeomlott a gyásztól Hozso

Óriási veszteség, összeomlott a gyásztól Hozso

A Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt.

Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a le­sújtó hírt.

Megrázó utolsó fotó a váratlanul elhunyt Hugh Hefnerről

Megrázó utolsó fotó a váratlanul elhunyt Hugh Hefnerről

Na­gyon ag­gasz­tóan néz ki.

A min­dig ener­gi­kus, élet­erős hí­res­ség egész­ségi ál­la­pota gyor­san in­dult ha­nyat­lás­nak. Az utolsó fotón már na­gyon ag­gasz­tóan néz ki.

Undorító: turisták rohamozzák a pokoli tornyot

Undorító: turisták rohamozzák a pokoli tornyot

Kínai tu­ris­ták miatt tört ki a bot­rány.

Tö­mött tu­ris­ta­bu­szok, szelfiző párok ke­re­sik fel a lon­doni Gren­fell-to­rony­há­zat, ahol hó­na­pok­kal ez­előtt csa­lá­dok égtek bent ott­ho­na­ik­ban.

Teljesen összeomlott: így sír Pamela Anderson Hugh Hefner után - Videó

Teljesen összeomlott: így sír Pamela Anderson Hugh Hefner után - Videó

Ins­tag­ram-vi­de­ó­já­ban el­folyt smink­kel, ki­sírt sze­mek­kel, fe­kete bo­dy­ban bú­csúz­tatja a Play­boy aty­ját.

Szörnyű hír: Szeretett kollégájukat gyászolják a magyar színészek

Szörnyű hír: Szeretett kollégájukat gyászolják a magyar színészek

Vá­rat­la­nul el­tá­vo­zott Ke­rék­gyártó László, 87 éve­sen érte a halál.

Vá­rat­la­nul el­tá­vo­zott Ke­rék­gyártó László, 87 éve­sen érte a halál.

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja.

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja, de Reni nem tudta fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Gyászol a filmipar: meghalt a Baywatch egyik szereplője

Gyászol a filmipar: meghalt a Baywatch egyik szereplője

Közel 90 film­ben és so­ro­zat­ban - köz­tük a Bay­watch-ban is - sze­re­pelt Anne Jeff­reys szí­nésznő, aki 94 éves ko­rá­ban örökre el­aludt...

Gyász: futás közben érte a halál a magyar öttusázó legendát

Gyász: futás közben érte a halál a magyar öttusázó legendát

El­hunyt Fe­kete Gábor, köz­is­mer­tebb nevén Schwar­czi. A ma­gyar öt­tusa nagy alakja 57 évet élt.

El­hunyt Fe­kete Gábor, köz­is­mer­tebb nevén Schwar­czi. A ma­gyar öt­tusa nagy alakja 57 évet élt.

Gyászolnak a sztárok: mindenkit lesújtott a Playboy atyjának halálhíre

Gyászolnak a sztárok: mindenkit lesújtott a Playboy atyjának halálhíre

A Play­boy ma­ga­zin ala­pí­tója 91 éve­sen hunyt el szer­dán.

A Play­boy ma­ga­zin ala­pí­tója 91 éve­sen hunyt el szer­dán.

Gyurta Dani gyászol, abbahagyja az úszást?

Gyurta Dani gyászol, abbahagyja az úszást?

Olim­piai baj­no­kunk­nak ren­ge­teg fel­adata lett a me­den­cén kívül.

Olim­piai baj­no­kunk­nak ren­ge­teg fel­adata lett a me­den­cén kívül. Rá­adá­sul el­ve­szí­tette kö­zeli hoz­zá­tar­to­zó­ját.

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

A gyá­szoló szü­lők ál­lít­ják, köz­le­ke­dési ká­oszt okozna, ha fel­men­te­nék a szol­gá­lat alól a kri­ti­kus ál­la­potú busz­ve­ze­tő­ket.

Leleplező fotók: Ez történik most Hugh Hefner villájánál

Leleplező fotók: Ez történik most Hugh Hefner villájánál

A Play­boy aty­ját ál­má­ban érte a halál Be­verly Hills-i vil­lá­já­ban. A szo­morú hírt fia je­len­tette be.

A Play­boy aty­ját ál­má­ban érte a halál Be­verly Hills-i vil­lá­já­ban. A szo­morú hírt fia je­len­tette be.

Hosszú betegség után meghalt a világ legkövérebb nője

Hosszú betegség után meghalt a világ legkövérebb nője

Az egyip­tomi nő volt 500 kilós is, ti­zen­egy éves kora óta járni sem tu­dott. 37 éve­sen halt meg.

Az egyip­tomi nő volt 500 kilós is, ti­zen­egy éves kora óta járni sem tu­dott. 37 éve­sen halt meg.

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

Drámai balesetben halt meg az ünnepelt fiatal sportoló

A spor­to­lót agyon­nyomta a lova.

A 29 éves spor­to­lót agyon­nyomta a lova, ami­kor el­esett egy aka­dály­ban.

Fájdalmas vallomás: ezt hozta ki a gyász a híres színészből

Fájdalmas vallomás: ezt hozta ki a gyász a híres színészből

Fér­jét vesz­tette el.

A ko­mi­kus leg­na­gyobb sze­relme évek­kel ez­előtt tá­vo­zott az élők so­rá­ból, ám a szí­nész­nek mind a mai napig hi­ány­zik.

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

Nyolc éve hunyt el Bujtor István: Megszólalt az özvegy!

Judit asszony nyolc évvel a tra­gé­dia után me­sélt la­punk­nak ér­zé­se­i­ről! Hi­he­tet­len, hogy ennyi éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Judit asszony nyolc évvel a tra­gé­dia után me­sélt la­punk­nak ér­zé­se­i­ről! Hi­he­tet­len, hogy ennyi éve nincs ve­lünk a szí­nész­le­genda!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Elhunyt Vágó István: Saját gyászhírére ébredt a műsorvezető!

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Go­nosz tré­fát űztek rossz­aka­rói a kvíz­pro­fesszor­ral! A Fa­ce­book ha­lott­nak nyil­vá­ní­totta! Mégis ki tesz ilyet?

Súlyos veszteség, gyászol Ryan Gosling

Súlyos veszteség, gyászol Ryan Gosling

Több mint más­fél év­ti­ze­dig volt George hű négy­lábú társa a sár­mos szí­nész­nek, aki tel­je­sen össze­tört a gyász­tól. Meg­ható módon őrzi a kutya em­lé­két.

Több mint más­fél év­ti­ze­dig volt George hű négy­lábú társa a sár­mos szí­nész­nek, aki tel­je­sen össze­tört a gyász­tól.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Úgy érzi, apja fi­gyeli őt.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Sokan a tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Egy 23 éves te­het­sé­get gyá­szol a te­nisz­tár­sa­da­lom. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el...

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Múzeum nyílt Torgyán József hagyatékából!

Tor­gyán Jó­zsef köz­vet­le­nül a ha­lála előtt is azon dol­go­zott, hogy meg­szer­vezze a föld­mű­ve­sek nap­ját. Nagy álmát éle­té­ben saj­nos már nem si­ke­rült va­lóra vál­ta­nia...

Tor­gyán köz­vet­le­nül a ha­lála előtt azon dol­go­zott, hogy meg­szer­vezze a föld­mű­ve­sek nap­ját. Álmát éle­té­ben saj­nos már nem si­ke­rült va­lóra vál­ta­nia.

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Ala­pító tagja volt a tár­su­lat­nak.

A vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el.

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Holt­tes­tére is a ked­vese ta­lált rá. Úgy tudni, a mű­vész be­te­ges­ke­dett az utóbbi na­pok­ban.

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Fáj­dal­mas vesz­te­ség érte.

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get.

Szomorú hírt kaptunk: álmában hunyt el a legendás színész

Szomorú hírt kaptunk: álmában hunyt el a legendás színész

A mű­vészt több so­ro­zat­ból és film­ből is is­mer­het­tük, de a szink­ron­szí­né­szek jo­ga­i­ért is sokat tett.

A mű­vészt több so­ro­zat­ból és film­ből is is­mer­het­tük, de a szink­ron­szí­né­szek jo­ga­i­ért is sokat tett.

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meg­halt Lju­bisa Sa­mar­dzic szerb szí­nész.

Meg­halt Lju­bisa Sa­mar­dzic szerb szí­nész, a Forró szél című ju­go­szláv so­ro­zat Sur­dája.

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Mol­nár Anikó édes­apja el­ment.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Most került elő: Ez az utolsó fotó Lorán Lenkéről

Most került elő: Ez az utolsó fotó Lorán Lenkéről

Az utolsó pil­la­na­tig vidám volt!

Nevet, mo­so­lyog, szinte hi­he­tet­len, hogy nincs köz­tünk a ko­mika. Az utolsó pil­la­na­tig vidám volt Lorán Lenke, su­gár­zik a bol­dog­ság az utolsó fo­tó­ján is.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Gyászol Hollywood, újabb legenda ment el

Gyászol Hollywood, újabb legenda ment el

A híres so­ro­zat­szí­nész hét év­ti­ze­des kar­ri­ert fu­tott be.

A híres so­ro­zat­szí­nész hét év­ti­ze­des kar­ri­ert fu­tott be.

Most érkezett: elhunyt a nagy magyar rendező, Makk Károly

Most érkezett: elhunyt a nagy magyar rendező, Makk Károly

A ren­dező 92 éve­sen hunyt el.

A nagy ma­gyar ren­dező 92 éve­sen hunyt el.

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Ki­lenc­ven­éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál a le­gen­dás ko­mi­kát még va­sár­nap. Azóta sem­mit sem tudni arról, mikor és hová te­me­tik!

Ki­lenc­ven­éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál a le­gen­dás ko­mi­kát még va­sár­nap. Azóta sem­mit sem tudni arról, mikor és hová te­me­tik!

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

2009-ben hunyt el a szí­nész­le­genda, akire kép­te­len­ség könnyezve em­lé­kezni! Öz­ve­gye el­árulta, mi lesz az év­for­du­lón!

Drámai búcsút vett Varnus Xavér: Makk Károly lelke már nem volt közöttünk

Drámai búcsút vett Varnus Xavér: Makk Károly lelke már nem volt közöttünk

A vi­lág­szerte el­is­mert or­gona vir­tuóz szo­ros ba­rát­sá­got ápolt a csü­tör­tö­kön el­hunyt fil­mes zse­ni­vel, Makk Ká­rollyal.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Szív­ro­ha­mot ka­pott az au­tó­já­ban az auszt­rá­lok ki­vá­ló­sága, a men­tő­sök már te­he­tet­le­nek vol­tak.

Szív­ro­ha­mot ka­pott az au­tó­já­ban az auszt­rá­lok ki­vá­ló­sága, a men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Felismered, kik ők? Meghatóan emlékeztek a sztárok Zámbó Jimmyre!

Felismered, kik ők? Meghatóan emlékeztek a sztárok Zámbó Jimmyre!

Méltó em­lé­ket ál­lí­tot­tak a 2001 ja­nu­ár­já­ban el­hunyt Ki­rály­nak.

A ma­gyar éne­ke­sek méltó em­lé­ket ál­lí­tot­tak az el­hunyt Ki­rály­nak.

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

And­rás csak ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat a hírre, hogy leg­főbb bi­zal­masa el­hunyt.

Harangozó Teri nyomdokaiba lép Schmuck Andor! Énektanárt fogadott!

Harangozó Teri nyomdokaiba lép a magyar politikus: Énektanárt fogadott!

Az el­hunyt éne­kes­nő­nek em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a Mar­git­szi­ge­ten!

Kiderült, hogyan halt meg Lorán Lenke

Kiderült, hogyan halt meg Lorán Lenke

A nép­szerű ko­mika alig né­hány nap­pal ha­lála előtt tudta meg, hogy a te­át­rum be­vá­lasz­totta őt örö­kös tag­jai közé. St­raub Dezső mond­hatta el neki a jó hírt...

A nép­szerű ko­mika alig né­hány nap­pal ha­lála előtt tudta meg, hogy a te­át­rum be­vá­lasz­totta őt örö­kös tag­jai közé. St­raub Dezső mond­hatta el neki a jó hírt...

Felesége közölte a tragikus hírt, kómába esett és elhunyt a bajnok sportoló

Felesége közölte a tragikus hírt, kómába esett és elhunyt a bajnok sportoló

Vá­rat­la­nul rosszul lett és össze­esett. Nem tud­ták meg­men­teni.

Vá­rat­la­nul rosszul lett és össze­esett. Nem tud­ták meg­men­teni.

Gyász, meghalt a szegedi kézicsapat legendája

Gyászol a magyar sport, elveszítette legendáját a sztárcsapat

22 évig szol­gálta a klu­bot.

22 évig szol­gálta a MOL-Pick Sze­ged férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tát Pió­ker Sán­dor. 63 éves ko­rá­ban érte a halál.

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Már a men­tő­sök sem tud­tak se­gí­teni.

Kis­gyer­mek ha­lá­lát okozta egy harci kutya, az er­dé­lyi Má­ra­ma­ros­szi­ge­ten. Hiába ér­ke­zett a mentő, már nem le­he­tett se­gí­teni a négy éves fiún.

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Az arany­torkú éne­kes­nőt sú­lyos vesz­te­ség érte! Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!

Az arany­torkú éne­kes­nőt sú­lyos vesz­te­ség érte! Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!