CÍMKE: 'gyász'

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

FRISS HÍREK

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

A te­me­tésre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak, egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

A te­me­tésre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak, egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

Családja jelentette be: komplikációk léptek fel, meghalt a népszerű énekes

Családja jelentette be: komplikációk léptek fel, meghalt a népszerű énekes

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és már az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és már az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val?

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val, aki­vel 53 éven át éltek sze­re­lem­ben?

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről.

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről, és az éve­ken át tartó küz­del­mük­ről.

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Már nem le­he­tett se­gí­teni rajta, véres tá­ma­dás ál­do­zata lett a Grammy-díjas hí­res­ség.

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Éle­té­nek 97. évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek 97. évé­ben el­hunyt Franco Zeffi­relli olasz ren­dező, aki a film, a szín­ház és az opera vi­lá­gá­ban is ma­ra­dan­dót al­ko­tott.

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék egy­he­tes tö­rök­or­szági nya­ra­lá­sát. Te­le­fo­non kö­zöl­ték a nép­szerű éne­kes­sel, hogy hir­te­len el­hunyt a test­vére, Sán­dor.

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék tö­rök­or­szági nya­ra­lá­sát. Hir­te­len el­hunyt az éne­kes test­vére, Sán­dor.

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

A halál okát csak ta­lál­gatni lehet.

A sztár ha­lá­lá­nak okát csak ta­lál­gatni lehet. Gyá­szol a ze­nész­szakma, nagy te­het­sé­get ve­szí­tet­tek el.

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a nép­szerű szí­nészt.

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a nép­szerű szí­nészt.

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Szo­morú hírt kö­zölt. Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

A vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Több mint har­minc éve vol­tak ba­rá­tok, de Nor­bit is vá­rat­la­nul érte a sztár­sza­kács ha­lála.

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

A mind­össze 22 éves sztár ha­lá­lát egy ve­sze­ke­dés előzte meg. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Min­denki ked­venc tévés sza­ká­csa mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét és min­den­kép­pen meg akarta óvni sze­ret­teit...

Gyászhír érkezett: Meghalt Szendrei Janka

Gyászhír érkezett: Meghalt Szendrei Janka

Nyolc­van­egy éves volt.

Hosszú be­teg­ség után szom­ba­ton érte a halál. Nyolc­van­egy éves volt.

Teljesen összetört, gyászol a magyar énekesnő

Teljesen összetört, gyászol a magyar énekesnő

Ször­nyű hírt ka­pott va­sár­nap reg­gel.

Nagy Bogi ször­nyű hírt ka­pott va­sár­nap reg­gel.

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

Dunai hajóbaleset: a magyar katonák is gyászolják a matrózt

A május 29-iki ha­jó­bal­eset során két­fős ma­gyar sze­mély­zet tar­tóz­ko­dott a Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jón.

A május 29-iki ha­jó­bal­eset során két­fős ma­gyar sze­mély­zet tar­tóz­ko­dott a Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jón.

Gyászhír érkezett: szívrohamot kapott és meghalt a népszerű zenész

Gyászhír érkezett: szívrohamot kapott és meghalt a népszerű zenész

Saját ott­ho­ná­ban hunyt el, az or­vo­sok már nem te­het­tek érte sem­mit.

Saját ott­ho­ná­ban hunyt el, az or­vo­sok már nem te­het­tek érte sem­mit.

Gyászol az egész futballvilág, elhunyt a magyarok nagy barátja

Gyászol az egész futballvilág, elhunyt a magyarok nagy barátja

Kor­sza­kos sport­ve­zető volt. A kor­rup­ci­ó­val vá­dolt utó­dok előtt őt min­denki sze­rette és tisz­telte a sport­ág­ban.

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét.

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét, azóta pedig tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete. Egy idő­ben or­vosi se­gít­sé­get kért a fáj­dalma fel­dol­go­zá­sá­hoz, ma pedig már újra képes mo­so­lyogni. Őszin­tén me­sélt a vál­to­zá­sok­ról.

Szomorú hírt kaptunk, meghalt a kisfiú, akiről az egész világ beszélt

Szomorú hírt kaptunk, meghalt a kisfiú, akiről az egész világ beszélt

Le­győzte a gyil­kos kór a kis Har­ryt, akit Lewis Ha­mil­ton miatt is­mert meg min­denki.

Le­győzte a gyil­kos kór a kis Har­ryt, akit Lewis Ha­mil­ton miatt is­mert meg min­denki.

Kiderült, ez okozta az elhunyt futballsztár autóbalesetét

Kiderült, ez okozta az elhunyt futballsztár autóbalesetét

José An­to­nio Reyest el­bú­csúz­tat­ták a szü­lő­fa­lu­já­ban, hét­főn te­me­tik el a ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gót.

José An­to­nio Reyest el­bú­csúz­tat­ták a szü­lő­fa­lu­já­ban, hét­főn te­me­tik el a ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gót.

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne...

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne, az el­en­ge­dés ugyanis na­gyon hosszú fo­lya­mat.

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

"Bé­ké­sen, ba­rá­tai és csa­lád­tag­jai kö­ré­ben" hunyt el.

A film­sztár szó­vi­vője tá­jé­koz­ta­tása sze­rint "bé­ké­sen, ba­rá­tai és csa­lád­tag­jai kö­ré­ben" hunyt el.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Szer­dán 9 óra után tör­tént a bal­eset.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál.

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

A nép­szerű ze­nész­nek esé­lye sem volt túl­élni a tör­tén­te­ket. Ba­rát­nő­jé­hez igye­ke­zett, ami­kor hir­te­len min­den véget ért.

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört.

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

A Forma-1-es le­gen­dát zárt ko­por­só­ban, ver­seny­ru­há­já­ban he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

A Forma-1-es le­gen­dát zárt ko­por­só­ban, ver­seny­ru­há­já­ban he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Egy benn­fen­tes sze­rint van­nak ese­tek, ami­kor ért­hető, hogy a ki­rálynő sem tartja be a sza­bá­lyo­kat.

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Az asszony egyre ke­vésbé akar ta­lál­kozni má­sok­kal, az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő. Úgy érzi, test­vére hi­á­nya fel­emészti.

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő.

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

A her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le édes­anyja el­vesz­té­sét. De nem ez volt az egyet­len meg­rázó ese­mény.

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

Bejelentette a család, ekkor temetik Niki Laudát

A Forma-1 le­gen­dá­já­tól min­den tisz­te­lője el­kö­szön­het, a szer­tar­tás azon­ban szűk csa­ládi kör­ben lesz meg­tartva.

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

Ezt nem tudta feldolgozni, szörnyű kín miatt halt meg a fiatal férfi

A men­tá­li­san beteg fi­a­tal nem tudta fel­dol­gozni az őt ért vesz­te­sé­get.

A men­tá­li­san beteg fi­a­tal nem tudta fel­dol­gozni az őt ért vesz­te­sé­get, ezért véget ve­tett éle­té­nek.

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

Szívszorító emléket állítottak a két éve elhunyt Nemzet Színészének

Szívszorító emléket állítottak a két éve elhunyt Nemzet Színészének

Em­lék­táb­lát avat­tak a két évvel ez­előtt el­hunyt Berek Kati egy­kori ott­ho­ná­nál, pén­te­ken Bu­da­pes­ten a II. ke­rü­let­ben.

Szörnyű tragédia, meccs közben kapott szívinfarktust a játékvezető

Szörnyű tragédia, meccs közben kapott szívinfarktust a játékvezető

A má­so­dik fél­idő­ben esett össze a 31 éves já­ték­ve­zető.

A bo­lí­viai lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi for­du­ló­já­nak má­so­dik fél­ide­jé­ben esett össze a 31 éves já­ték­ve­zető.

Gyász, elhunyt a legendás magyar játékvezető

Gyász, elhunyt a legendás magyar játékvezető

A KSC Szek­szárd klub­já­nak hi­va­ta­los ol­da­lán je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. A Já­ték­ve­ze­tői Bi­zott­ság el­nöke is volt.

A KSC Szek­szárd klub­já­nak hi­va­ta­los ol­da­lán je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. A Já­ték­ve­ze­tői Bi­zott­ság el­nöke is volt.

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie.

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie.

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Tragédia a focimeccsen, sokkot kaptak a nézők

Szív­ro­ham­ban halt meg az egyik bíró.

Az egyik já­ték­ve­zető a pá­lyán ka­pott szív­ro­ha­mot. Ugyan gyor­san a se­gít­sé­gére si­et­tek, de a kór­ház­ban így sem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Most érkezett a bejelentés, meghalt a legendás színésznő

Gyá­szol a film­szakma.

Gyá­szol a film­szakma, a ra­jon­gók fájó szív­vel vesz­nek bú­csút az iko­ni­kus sztár­tól.

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Legendáját gyászolja a magyar futball, elhunyt az Aranycsapat tagja

Fa­ragó Lajos hét­szer vé­dett az öt­ve­nes évek nagy ma­gyar vá­lo­ga­tott­já­ban. A klub­hű­ség min­ta­képe volt.

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Most bú­csúz­nak tőle.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­le­gen­dá­tól.

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Drámai vallomás Bud Spencer özvegyétől: Hamarosan megyek utána

Csü­tör­tök este ha­tal­mas si­ker­rel mu­tat­ták be Ró­má­ban a fil­met.

Csü­tör­tök este ha­tal­mas si­ker­rel mu­tat­ták be Ró­má­ban a fil­met.

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Magyar sztár olvasott be az elhunyt gyermekéből üzletet csináló bloggernek

Ren­ge­te­gen akad­tak ki Ma­ri­anna poszt­ján, mely­ben üz­leti vál­lal­ko­zá­sát nép­sze­rű­sí­tette kis­lá­nya sírja mel­lől.

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Hanga Ádám, a Bar­ce­lona és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ko­sár­lab­dá­zója már­ci­us­ban vesz­tette el a nagy­ap­ját.

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Hatalmas veszteség, gyászol Csepregi Éva

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő. El­vesz­tette imá­dott tár­sát, a Csöpi névre hall­gató ku­tyát, ami éve­ken át volt hű társa. Min­den­hova el­kí­sérte.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a 65 éves éne­kesnő. El­vesz­tette imá­dott tár­sát, a Csöpi névre hall­gató ku­tyát, ami éve­ken át volt hű társa. Min­den­hova el­kí­sérte.

Nem múlik a fájdalom: megtörte a csendet Cipő nővére

Nem múlik a fájdalom: megtörte a csendet Cipő nővére

Bár a ze­nész ha­lála óta hosszú évek tel­tek el, a csa­ládja azóta is kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Bár a ze­nész ha­lála óta hosszú évek tel­tek el, a csa­ládja azóta is kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Fájdalmas vallomás: nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Gu­lá­csi biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki.

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki. Az RB Le­ip­zig ka­pusa a csa­lád­tag­ja­i­val együtt pró­bál a szépre em­lé­kezni.

Már hónapok óta gyászolja Bács Ferencet az özvegye

Már hónapok óta gyászolja Bács Ferencet az özvegye

Edi­ná­nak volt ideje fel­ké­szül­nie a leg­rosszabbra. Az asszony célja most az, hogy imá­dott fér­jé­hez méltó módon élje a min­den­nap­jait.

Edi­ná­nak volt ideje fel­ké­szül­nie a leg­rosszabbra. Az asszony célja most az, hogy imá­dott fér­jé­hez méltó módon élje a min­den­nap­jait.

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

"Ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

"Ha­tá­ro­zot­tan job­ban va­gyok, de ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

Kórházban a tehetséges focista, barátját lelőtték

Kórházban a tehetséges focista, barátját a szeme láttára lőtték le

Bal­len­tine menny­ből a po­kolba ju­tott.

Corey Bal­len­tine né­hány óra alatt menny­ből a po­kolba ju­tott. Sze­ren­csére nem élet­ve­szé­lye­sek a sé­rü­lé­sei.

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

Szomorú évforduló: Ma 45 éve halt meg a legendás magyar énekes

1974-ben ezen a napon gyászba bo­rult az egész or­szág. Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt ha­zánk első igazi szu­per­sztárja.

Gyászol Bulgária, megerősítették a sportlegenda halálhírét

Gyászol Bulgária, megerősítették a sportlegenda halálhírét

Dinko Der­men­dzsi­jev három lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got is meg­járt.

Dinko Der­men­dzsi­jev három lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt a vá­lo­ga­tot­tal. A Bol­gár Kupát já­té­kos­ként és edző­ként is meg­nyerte.

Fájdalmas hír: elvesztette kisbabáját a népszerű magyar énekesnő

Fájdalmas hír: elvesztette kisbabáját a népszerű magyar énekesnő

A fi­a­tal sztár nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül, há­rom­szor is el­ve­télt.

A fi­a­tal sztár nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül, há­rom­szor is el­ve­télt.

Újabb focilegenda távozott az élők sorából

Szomorú hírt kaptunk: újabb focilegenda távozott az élők sorából

Újabb csa­pás érte a Cel­tic ra­jon­góit, Billy McNeill ha­lála után egy hét­tel Ste­vie Chal­mers is el­hunyt.

Újabb csa­pás érte a Cel­tic ra­jon­góit, Billy McNeill ha­lála után egy hét­tel Ste­vie Chal­mers is el­hunyt.

Gyász: 77 éves korában elhunyt a híres színész

Gyász: 77 éves korában elhunyt a híres színész

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

A Fe­kete vidék című film sze­rep­lő­jére az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Na­gyon fáj a hi­á­nya.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ti­zen­négy évvel ez­előtt, egy tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét, aki­nek hi­á­nya a mai napig mar­dossa a lel­két.

Édesanyja próbálta újraéleszteni a 14 évesen elhunyt focistát

Édesanyja próbálta újraéleszteni a 14 évesen elhunyt focistát

A szlo­vák MFK Ska­lica fi­a­tal já­té­kosa, Denis Ur­­bá­­nek csü­tör­tö­kön vesz­tette éle­tét. A pá­lyán esett össze.

Így éltek a börtönben a kaposvári tinigyilkosok

Így éltek a börtönben a kaposvári tinigyilkosok, magaviseletük miatt szabadultak

A meg­ölt fiú édes­anyja is meg­szó­lalt.

A val­lás felé for­dul­tak és le­érett­sé­giz­tek, ko­moly ter­veik van­nak a jö­vőre nézve.

Gyász, elhunyt minden idők egyik legjobb sportolója

Gyász, elhunyt minden idők egyik legjobb sportolója

A le­gen­dás John Hav­li­cek nyolc baj­noki címet nyert a Bos­ton Cel­tics­szel az NBA-ben.

A le­gen­dás John Hav­li­cek nyolc baj­noki címet nyert a Bos­ton Cel­tics­szel az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Újabb tragédia rázta meg Emiliano Sala családját

Újabb tragédia rázta meg Emiliano Sala családját

A csa­lád­apa is el­hunyt.

A re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt fo­cista édes­apja vá­rat­la­nul meg­halt. A hírek sze­rint szív­ro­ham vég­zett vele, fe­le­sége reg­gel vette észre, hogy baj van.

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Denis Ur­bá­nek a kór­ház­ban hunyt el.

Denis Ur­bá­nek éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni. A fi­a­tal fiú ha­lála a sza­kol­ca­i­a­kat is mé­lyen meg­ren­dí­tette.

Elérhetetlenné vált az olimpiai bajnok kézis, holtan találták

Elérhetetlenné vált az olimpiai bajnok kézis, holtan találták

A si­ker­te­len hí­vá­sok után édes­anyja ment fel a la­ká­sára, de akkor már nem te­he­tett sem­mit a spor­to­lóért.

A si­ker­te­len hí­vá­sok után anyja ment fel a la­ká­sára, de akkor már nem te­he­tett sem­mit a spor­to­lóért.

Gyászol az ország, közlekedési balesetben hunyt el a magyar olimpikon

Gyászol az ország, közlekedési balesetben hunyt el a magyar olimpikon

Az 1988-as szö­uli olim­pián kép­vi­selte Ma­gyar­or­szá­got.

Az 1988-as szö­uli olim­pián gyors­tü­zelő pisz­toly ver­seny­szám­ban kép­vi­selte a ma­gyar szí­ne­ket.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a legendás csapatkapitány

Gyászol a futballvilág, elhunyt a legendás csapatkapitány

El­hunyt Billy McNeill.

El­hunyt Billy McNeill a Cel­tic Glas­gow le­gen­dás lab­da­rú­gója.

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Ren­ge­teg köny­vet és fil­met kö­szön­he­tünk a mun­kás­sá­gá­nak. Vér­fa­gyasztó tör­té­ne­tek fű­ződ­nek a ne­vé­hez.

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

Gyászhírt közöltek: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Gyászhírt közöltek: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű sportoló

Con de Lange agy­da­ga­nat­tal küz­dött ta­valy óta.

Con de Lange agy­da­ga­nat­tal küz­dött ta­valy óta. A 38 éves kri­kett­já­té­kos két gyer­me­ket ha­gyott hátra.

Autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

Tragikus hírt kaptunk, autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok.

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok. A ka­tari ping­pon­gos a bu­da­pesti vb-n is részt vett volna.

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

Gyászol a magyarság, elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

El­hunyt a di­asz­pó­rá­ban élő ame­ri­kai ma­gyar­ság és a Kár­pát-me­dence ki­sebb­ségi ma­gyar­sá­gá­nak jo­ga­i­ért har­coló Hámos László.

Tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után, tra­gé­di­ája a ra­jon­gók szá­mára is fel­fog­ha­tat­lan.