CÍMKE: 'gyász'

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

Szívszaggató, ezt üzente halála előtt a legendás vak jósnő

A 85 éves ko­rá­ban el­hunyt Baba Vanga jós­la­tait a mai napig ko­mo­lyan kell venni.

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt a DAC egy­kori já­té­kosa és edzője, Sta­nis­lav Li­es­kovsky.

Szörnyű tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Gyász: autóbalesetben meghalt két sportsztár

Autóbalesetben meghalt két sportsztár

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban a ten­ge­ren­túli profi base­ball-li­gá­ban (MLB) is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban az Egye­sült Ál­la­mok­ban is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

Gyász! Meghalt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő

A Fi­desz-KDNP frak­ció tagja 51 éves volt. A hírt a po­li­ti­kus hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tet­ték közzé pén­te­ken.

A Fi­desz-KDNP frak­ció tagja 51 éves volt. A hírt a po­li­ti­kus hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tet­ték közzé.

Gyász: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere.

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert az 1988-89-es baj­noki sze­zon­ban.

Felfoghatatlan tragédia: születésnapján halt meg a sportikon

Tragédia: születésnapján halt meg a sportikon

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött.

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött, Ka­na­dá­ban még a Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­ke­rült.

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt.

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját.

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Meg­ható lá­to­ga­tás Le­i­ces­ter­ben. A her­ceg és neje le­rótta ke­gye­le­tét a he­li­kop­ter-bal­eset­ben el­huny­tak em­léke előtt.

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar sportoló özvegye

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar sportoló özvegye

Ki­de­rült, hogy az édes­anyára egy éve újra rá­ta­lált a sze­re­lem! A nő most me­sélt is a ked­ve­sé­ről.

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját. Csa­pata a belga vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­nak aján­lotta a győ­zel­met.

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett meg öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról.

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett meg öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról.

Szörnyű tragédia, váratlanul elhunyt a 21 éves sportoló

Szörnyű tragédia, váratlanul elhunyt a 21 éves sportoló

Pén­te­ken még mér­kő­zést ját­szott.

Pén­te­ken még ját­szott a szlo­vák I. li­gá­ban a fi­a­tal jég­ko­ron­gozó, az idei sze­zon­ban 15 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az eper­jesi együt­tes­ben.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Meghalt az angolok legendás futballistája

Gyászol Anglia: meghalt az ország legendás futballistája

Ren­ge­teg gólt lőtt a Man­ches­ter City­ben.

Johnny Hart a Man­ches­ter City­ben töl­tötte az egész kar­ri­er­jét, 169 baj­no­kin 67 gólt szer­zett. Ké­sőbb me­ne­dzser­ként is szol­gálta sze­re­tett klub­ját.

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel.

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a csi­nos rá­diós.

Örök búcsút vett barátnőjétől, gyászol a 37 éves sztáranyuka

Örök búcsút vett barátnőjétől, gyászol a 37 éves sztáranyuka

A há­rom­gyer­me­kes Beyoncé Ins­tag­ra­mon is végső bú­csút vett a nem­ré­gi­ben el­hunyt Kim Por­ter­től.

A há­rom­gyer­me­kes Beyoncé Ins­tag­ra­mon is végső bú­csút vett a nem­ré­gi­ben el­hunyt Kim Por­ter­től.

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő. Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel vesz­tette el édes­ap­ját. Rész­vé­tünk!

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő. Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­úton is rész­vé­tün­ket fe­jez­zük ki.

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

Szomorú napra ébredtek szombat reggel a focirajongók...

No­vem­ber 17-e fe­kete nap a fut­ball sze­rel­me­se­i­nek.

No­vem­ber 17-e fe­kete nap a fut­ball sze­rel­me­se­i­nek.

Szomorú vallomás, Albert Flórián lánya így gyászolja édesapját

Szomorú vallomás, Albert Flórián lánya így gyászolja édesapját

Hét éve, vá­rat­la­nul hunyt el Al­bert Fló­rián, a Fe­renc­vá­ros és ma­gyar vá­lo­ga­tott arany­lab­dás le­gen­dája.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Őszin­tén val­lott a ne­héz­sé­gek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

Összeomlott a gyásztól Kiszel Tünde, lesújtó hírt kapott

Összeomlott a gyásztól Kiszel Tünde, lesújtó hírt kapott

A nap­tár­díva Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy tra­gi­kus hírt.

A nap­tár­díva Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy tra­gi­kus hírt.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Bor­zal­mas, ami tör­tént.

Bor­zal­mas, ami tör­tént. Két hónap alatt két sze­ret­té­től is bú­csúz­nia kel­lett az egy­kori mo­dell­nek.

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Ch­ris­tian Dag­hiót na­gyon meg­ver­ték.

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén. Test­vére sze­rint úgy halt meg az olasz bu­nyós, ahogy sze­re­tett volna.

Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás pankrátor

Tragikus hír érkezett: 83 éves korában elhunyt a legendás pankrátor

Több baj­noki címet is nyert, igazi sztár­nak szá­mí­tott az Egye­sült Ál­la­mok­ban. 83 éves ko­rá­ban érte a halál.

A me­xi­kói szár­ma­zású, Gu­a­da­lupe Rob­le­dó­ként anya­köny­ve­zett José Lot­ha­rio az 1970-es évek­ben több baj­noki címet is nyert, igazi sztár­nak szá­mí­tott az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban. A ring urát 83 éves ko­rá­ban érte a halál.

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a mind­össze 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Borzalmas tragédia: bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött.

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Szomorú hír, elhunyt a neves magyar újságíró

Szomorú hír, elhunyt a neves magyar újságíró

A Dör­mögő Dö­mö­tör egy­kori fő­szer­kesz­tője 76 éves volt.

A Dör­mögő Dö­mö­tör egy­kori fő­szer­kesz­tője 76 éves volt. Ha­lál­hí­ré­ről a lapot kiadó kft. tá­jé­koz­tatta az MTI-t.

Belehalt balesetébe a focitulajdonos

Belehalt szörnyű balesetébe az imádott focitulajdonos

A Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént a tra­gé­dia.

Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rab­há­val együtt öten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket a Le­i­ces­ter City sta­di­onja mel­lett tör­tént he­li­kop­ter­bal­eset­ben.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Családi tragédia érte Lewis Hamiltont

Szörnyű családi tragédia érte Lewis Hamiltont, napokig titkolta

Múlt hét csü­tör­tö­kön ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

Az im­má­ron öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta múlt hét csü­tör­tö­kön ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Ara­nyos módon em­lék­szik Pi­tyura.

Ara­nyos módon em­lék­szik a mű­sor­ve­zető Pi­tyura.

Gyászol a sportvilág: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Gyász: tragikusan fiatalon meghalt a nagy reménység

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban.

Todd Reid a ju­ni­o­rok kö­zött baj­nok lett Wimb­le­don­ban, nagy jövőt jó­sol­tak neki. Egy sé­rü­lés miatt vi­szont abba kel­lett hagy­nia a te­ni­sze­zést.

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk ked­ven­cük­től, Pi­tyu­tól. A ku­tyá­ról vi­de­ob­log­juk­ban em­lé­kez­tek meg.

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk ked­ven­cük­től, Pi­tyu­tól. A ku­tyá­ról vi­de­ob­log­juk­ban em­lé­kez­tek meg. Csa­lád­tag­nak szá­mí­tott.

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

A Ka­li­for­ni­á­ban élő ma­gyar üz­let­asszony is­me­rő­sei egy­sze­rűen nem értik, hogy dönt­het­tek így az ame­ri­kai ha­tó­sá­gok.

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Mary Zsuzsi fia kipakolt anyja haláláról: ezt állítja

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el.

Az éne­kesnő las­san hét éve ment el tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött. Fia most sú­lyos vádat fo­gal­ma­zott meg a ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Tragikus hír érkezett, az egész divatvilág gyászol

Tragikus hír érkezett, az egész divatvilág gyászol

Rövid be­teg­ség után halt meg ott­ho­ná­ban a vi­lág­hírű olasz di­vat­ház egyik ala­pí­tója.

Rövid be­teg­ség után halt meg ott­ho­ná­ban a vi­lág­hírű olasz di­vat­ház egyik ala­pí­tója, Gil­berto Be­net­ton.

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Bár a szí­nész hir­te­len ha­lála óta már több mint egy hónap el­telt, még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san.

Bár a szí­nész ha­lála óta már több mint egy hónap el­telt, még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt.

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. 78 éve­sen kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette, a meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt el is zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette, a meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt el is zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Egy budai idő­sott­hon­ban érte a halál a le­gen­dás be­mon­dó­nőt.

Egy budai idő­sott­hon­ban érte a halál a le­gen­dás be­mon­dó­nőt, akit az egyik leg­szebb hazai be­mon­dó­nő­nek tar­tot­tak.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos.

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 1984-ben 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg az NFL-ben sze­replő Char­gerst. Most már az uno­kái ve­ze­tik a klu­bot.

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete. Gyá­szol a film­szakma.

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

A 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt ge­ne­ti­kus­nak so­káig sír­köve sem volt, de azóta na­gyot vál­toz­tak a dol­gok!

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

A si­ke­res szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette. A szí­nész éle­tét nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

A si­ke­res szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette. A szí­nész éle­tét nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

A sztár kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

A gye­rek­mű­so­rok sztárja kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Tra­gi­kus hír ér­ke­zett.

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

Összeomlott a gyásztól Sandra Bullock, lesújtó hírt kapott

Összeomlott a gyásztól Sandra Bullock, lesújtó hírt kapott

A szí­nésznő ro­ko­nai is meg­erő­sí­tet­ték a szo­morú hírt az Ins­tag­ra­mon: el­hunyt az édes­apja.

A szí­nésznő ro­ko­nai is meg­erő­sí­tet­ték a szo­morú hírt az Ins­tag­ra­mon: el­hunyt az édes­apja.

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Da­la­i­val gon­dol rá...

A le­gen­dás éne­kesnő gyer­me­kei ért­hető okok­ból ne­he­zen dol­goz­zák fel édes­any­juk korai el­vesz­té­sét.

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt. Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Fáj­dal­mas sorok...

A nép­szerű éne­kes fáj­dal­mas so­rok­ban és egy rajz­zal em­lé­ke­zett meg az évek­ről, amit együtt tölt­het­tek.

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

Azt írja, nem bú­csú­zik.

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy vi­deót, ame­lyen ba­rát­nő­jé­vel éne­kel. Azt írja, nem bú­csú­zik.

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Ki­de­rült, hogy egy éven át máj­rák­kal küz­dött, és most saj­nos fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Most elő­ször szó­lalt meg a csa­lád.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Most jött: balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Most jött: balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Gyá­szol a sport­vi­lág, au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a fi­a­tal te­het­ség.

Gyá­szol a sport­vi­lág, au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a fi­a­tal te­het­ség.

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Lady Di odáig volt a mű­ke­res­ke­dő­ért.

Lady Di odáig volt a menő mű­ke­res­ke­dő­ért, annak el­le­nére, hogy a férfi el­vi­leg tün­dér­me­sébe illő há­zas­ság­ban élt. El­vi­leg...

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Po­piela mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna.

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Csa­ládja je­len­tette be a gyász­hírt, Burt Rey­nolds egy­kori kol­lé­gái is ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát.

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Nem öngyilkosság: Így halhatott meg a Família Kft. Szép apukája

Ba­rá­tai biz­to­sak abban, hogy vé­let­len gyógy­szer­bal­eset ál­do­zata lett.

Bár a kö­rül­mé­nyek és a la­ká­son le­fog­lalt két zacskó gyógy­szer arra en­ged­nek kö­vet­kez­tetni, hogy Ádám Tamás el­dobta ma­gá­tól az éle­tet, ba­rá­tai biz­to­sak abban, hogy a kul­ti­kus Fa­mí­lia Kft. fő­sze­rep­lője vé­let­len gyógy­szer­bal­eset ál­do­zata lett.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment.