CÍMKE: 'gyász'

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

FRISS HÍREK

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész, ze­ne­pe­da­gó­gus 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Az is­mert zenés 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

A Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től.

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Túl van a gyászon: Fiatalabb férfira vágyik az ismert magyar színésznő

Túl van a gyászon: Fiatalabb férfira vágyik az ismert magyar színésznő

A szí­nésznő több ran­de­vún is túl­esett, nem sok si­ker­rel.

A szí­nésznő több ran­de­vún is túl­esett

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Gyá­szol a film­szakma.

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra az auszt­rál gol­fozó, aki mind­össze 36 évet élt.

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát.

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát, aki SMS-ben üzente meg, hogy véget vet az éle­té­nek.

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

"Aki is­merte, sze­rette, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

"Aki is­merte, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Két­szer nyert EHF-kupát.

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt a fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt nyíl­tan élete egyik kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

A hír­név­nek ko­moly ára van.

A hír­név­nek ko­moly ára van: nem­ré­gi­ben az éne­kesnő egyik ra­jon­gója ön­gyil­kos lett.

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő.

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő, aki elő­ször imá­dott ku­tyá­ját, majd ci­cá­ját is el­vesz­tette.

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

Szo­morú képet osz­tott meg Gö­rög­or­szág­ból.

Szo­morú képet osz­tott meg Gö­rög­or­szág­ból.

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Mind­össze 33 éves volt.

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Lesújtó hír, gyászol Takács Nikolas

Lesújtó hír, gyászol Takács Nikolas

Az éne­kes na­gyon szo­morú a tör­tén­tek miatt.

Az éne­kes na­gyon szo­morú a tör­tén­tek miatt. Fotót is csa­tolt az el­hunyt­ról.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak.

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Gyászba borult a sportvilág: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Gyászba borult a sportvilág: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A hírek sze­rint a má­já­val és a has­nyál­mi­ri­gyé­vel is ko­moly gon­dok vol­tak.

A hírek sze­rint a má­já­val és a has­nyál­mi­ri­gyé­vel is ko­moly gon­dok vol­tak. Mind­össze 39 éves volt.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Ha­lála min­den­kit meg­rá­zott.

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

Születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

A hírek sze­rint ön­gyil­kos lett.

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett. Nagy jövőt jó­sol­tak neki, olim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el, ba­rá­tai és sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt, ám most mégis van va­lami, ami erőt ad neki.

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

Éve­kig har­colt a Parkin­son-kór­ral.

A já­té­kosra az angol vá­lo­ga­tott­ban is szá­mí­tot­tak. 15 évig har­colt a Parkin­son-kór­ral, míg­nem alul­ma­radt a be­teg­ség­gel szem­ben.

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes.

Két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét a sztár, de sze­ret­tei máig sem tud­ták fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni ked­ve­sét, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Gyászhír érkezett: váratlanul elhunyt a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: váratlanul elhunyt a népszerű tévés

Né­hány hét­tel ez­előtt sú­lyos be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, amely le­győzte szer­ve­ze­tét.

Né­hány hét­tel ez­előtt sú­lyos be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, amely le­győzte szer­ve­ze­tét. Has­nyál­mi­rigy­rák­ban halt meg.

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

A le­mez­lo­vas édes­apja hosszan tartó be­teg­ség után, ja­nu­ár­ban hunyt el. Ha­tal­mas űrt ha­gyott maga után, Lia még most is pró­bálja fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

A le­mez­lo­vas édes­apja hosszan tartó be­teg­ség után, ja­nu­ár­ban hunyt el. Ha­tal­mas űrt ha­gyott maga után, Lia még most is pró­bálja fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

A rap­per ba­rát­ját vesz­tette el.

Nem sokan gon­dol­ják, hogy a rap­per zord kül­seje érző szí­vet takar. Pedig így van, bár­mit meg­tenne pél­dául imá­dott kis­lá­nyá­ért, és sírni is szo­kott.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Cser­pes Laura vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

Cser­pes Laura meg­ható sza­vak­kal bú­csú­zott el­vesz­tett ba­rát­já­tól.

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

Most jelentette be a színház: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színész

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal."

"Szív­ből együtt ér­zünk a csa­lád­dal, hoz­zá­tar­to­zók­kal, osz­to­zunk gyá­szuk­ban, fáj­dal­muk­ban."

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Élete utolsó olim­pi­á­ján akart bi­zo­nyí­tani, de már nem marad rá ideje.

Élete utolsó olim­pi­á­ján akart bi­zo­nyí­tani, de már nem marad rá ideje. Edzés köz­ben állt le a szíve...

Összeomlott a gyásztól Pataky Attila

Összeomlott a gyásztól Pataky Attila

Az egész or­szá­got meg­rázta, ami­kor 1993. jú­lius 10-én mo­tor­bal­eset­ben el­hunyt Kun Péter, Kunos. Sír­já­hoz mai napig ki­jár­nak a ra­jon­gók.

Az egész or­szá­got meg­rázta, ami­kor 1993. jú­lius 10-én mo­tor­bal­eset­ben el­hunyt Kun Péter, Kunos. Sír­já­hoz mai napig ki­jár­nak a ra­jon­gók.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar szépségkirálynő

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val.

Szo­morú hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val az Ins­tag­ram-ol­da­lán a 2015-ös Ma­gyar­or­szág Szépe.

Tragikus hirtelenséggel halt meg a felkapott színész

Szörnyűség történt, tragikus hirtelenséggel halt meg a felkapott színész

A film­szakma a le­gen­dás szív­tip­rót gyá­szolja, aki éne­kesi kar­ri­erbe is be­le­kez­dett.

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el a ba­rát­já­tól.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el a ba­rát­já­tól.

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül.

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül Pa­u­dits Bé­lá­nak. A Já­szai Mari-díjas szí­nész mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­gette az éle­tét, amit két­szer is meg­pró­bált el­dobni ma­gá­tól.

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Felfoghatatlan tragédia: edzésen halt meg a legendás motorversenyző

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt.

Wil­liam Dun­lop mind­össze 32 éves volt. A nagy­bátyja és az apja szin­tén tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Felfoghatatlan fájdalom, gyászol az Operett sztárja

Felfoghatatlan fájdalom, gyászol az Operett sztárja

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Fa­ce­boo­kos profil­ké­pét is fe­ke­tére vál­toz­tatta.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Tra­gi­kus hírt kö­zölt.

Tra­gi­kus hírt kö­zölt a Fa­ce­book-ol­da­lán a Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tője.

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Gyászhír, meghalt a világhírű magyar tervező

Kedd dél­után je­len­tet­ték be, hogy el­hunyt az idős férfi, aki­nek mun­ká­ját a világ több pont­ján is dí­jaz­ták.

Kedd dél­után je­len­tet­ték be, hogy el­hunyt az idős férfi, aki­nek mun­ká­ját a világ több pont­ján is dí­jaz­ták.

Családja közölte: 17 évesen elhunyt a sikeres magyar sportoló

Családja közölte: 17 évesen elhunyt a sikeres magyar sportoló

A ti­ni­nek egy na­gyon ritka kór tá­madta meg szer­ve­ze­tét.

A ti­ni­nek egy na­gyon ritka, ám annál ag­resszí­vebb kór tá­madta meg a szer­ve­ze­tét.

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

A férfi meg­ke­se­rí­tette min­den­nap­jait.

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt Pa­u­dits Béla mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött élt utolsó éve­i­ben. Ám gyer­mek­ko­rá­ban sem volt könnyebb a sorsa. So­ro­za­tunk első ré­szé­ből ki­de­rül, hogy ne­ve­lő­apja meg­ke­se­rí­tette min­den­nap­jait. Erről a szín­mű­vész a Ri­val­da­fény­ből a nyo­morba című élet­rajzi köny­vé­ben me­sélt.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

Fájdalmas búcsú: gyászol Tabáni István

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

A nép­szerű éne­kes szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott a ta­ná­rá­tól, aki­nek ren­ge­te­get kö­szön­het. Na­gyon hi­á­nyozni fog neki az el­hunyt.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a válogatott focista

Gyászol a futballvilág, elhunyt a válogatott focista

Áp­ri­lis­ban ka­pott stroke-ot.

A ju­go­szláv vá­lo­ga­tott­ban 16-szor lé­pett pá­lyára. Alek­szan­dar Ko­la­rov neki aján­lotta a Costa Rica ellen szer­zett vi­lág­baj­noki gól­ját.

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Csü­tör­tö­kön kö­szön­tek el tőle.

A jú­nius 13-án el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész bú­csúz­ta­tá­sára csü­tör­tö­kön, a Far­kas­réti te­me­tő­ben ke­rült sor.

Nehéz időszakon van túl, így dolgozza fel Majka édesanyja elvesztését

Nehéz időszakon van túl, így dolgozza fel Majka édesanyja elvesztését

Majka né­hány hét­tel ez­előtt vesz­tette el édes­any­ját...

Majka né­hány hét­tel ez­előtt vesz­tette el édes­any­ját...

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk.

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá.

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Újabb tragédia a Klapka családban, mindenki gyászol

Az Arany­em­ber test­vére el­hunyt.

Az Arany­em­ber test­vére, Manyi nem­ré­gi­ben fel­adta a küz­del­met: egy év alatt tel­je­sen le­épült, és már nem bírta a sok bot­rányt.

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Soha az­előtt nem csípte meg méh.

Soha az­előtt nem csípte meg méh a 32 éves Bélát, így szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy al­ler­giás a csí­pé­sükre.

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész évek­kel ez­előtt kü­lö­nös ké­rést fo­gal­ma­zott meg az ön­élet­rajzi köny­vé­ben: azt kérte, tö­meg­sírba te­mes­sék, és könnyen lehet, hogy ez a vég­aka­rata meg is va­ló­sul majd.

Végig a hercegnő mellett volt a családja, amikor haldoklott

Gyászhír érkezett: elhunyt a hercegnő, családja mellette volt

Férje mellé te­me­tik.

Férje mel­lett he­lye­zik majd végső nyu­ga­lomra. Er­zsé­bet dán her­cegnő 83 éves volt.

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

A köz­ked­velt éne­kesnő 15 évvel ez­előtt, 2003. jú­li­u­sá­ban, egy hó­nap­pal az 55. szü­le­tés­napja után hunyt el.

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Gyászhír érkezett: elhunyt a népszerű magyar sorozatszínész

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Töb­bek kö­zött a Szom­szé­dok­ban is ját­szott. Te­me­tése jú­lius 12-én lesz Bu­da­pes­ten.

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Ibo­lya nénit négy gyer­meke gyá­szolja.

Tu­cat­nyi virág bo­rítja az ózdi te­mető egyik sír­ját. A ko­szo­rú­kon a csa­lád­ta­gok és ba­rá­tok üze­ne­tei, me­lye­ket ha­lott­juk utolsó út­jára szán­tak. Majka édes­any­ját, vagy ahogy a köz­vé­le­mény meg­is­mer­hette, Ibo­lya nénit, négy gyer­meke és sze­ret­tei kí­sér­ték utolsó út­jára.

Fájdalmas vallomás: megszólalt a királyné a húga halálával kapcsolatban

Fájdalmas vallomás: megszólalt a királyné a húga halálával kapcsolatban

Csu­pán egyet­len gon­do­lat je­lent meg­nyug­vást a hol­land ki­rályné szá­mára ezek­ben a nehéz idők­ben.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

Megható fotóval emlékezik a gyászoló Szulák Andrea!

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el élete leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jét, az édes­any­ját.

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el élete leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­jét, az édes­any­ját. Most egy róla ké­szült fény­kép­pel idézte fel sze­re­tett szü­lője em­lé­két.

Drámai részletek, orvosi műhiba miatt hunyt el Hevesi Tamás édesanyja

Drámai részletek, orvosi műhiba miatt hunyt el Hevesi Tamás édesanyja

Az éne­kes édes­anyja egy ru­tin­mű­tétre je­lent­ke­zett be a kór­házba, ám onnan már soha nem tér­he­tett haza.

Gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szörnyű veszteség érte, összeomlott a gyásztól a világhírű színésznő

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.

Szív­szo­rító kép­pel és bú­csúüze­net­tel em­lé­ke­zik a vá­ran­dós szí­nésznő.