CÍMKE: 'gyász'

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén csü­tör­tök dél­után.

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek, hogy utolsó út­jára kí­sér­hes­sék a köz­tisz­te­let­nek ör­vendő nép­mű­ve­lőt.

FRISS HÍREK

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni 4 éve el­hunyt édes­apja fájó em­lé­két.

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni édes­apja em­lé­két.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Máig nem dol­gozta fel leg­jobb ba­rátja ha­lá­lát.

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt.

Megrendítő, így emlékeznek a fiatalon elhunyt magyar színészre

Megrendítő, így emlékeznek a fiatalon elhunyt magyar színészre

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon a bu­da­pesti szín­ház.

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Emi­att sötét gon­do­la­tok fog­lal­koz­tat­ják.

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Egyál­ta­lán nem is akart ün­ne­pelni.

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

87 éves ko­rá­ban el­hunyt a Hi­ú­sá­gok mág­lyája, Az iga­zak, il­letve a Haj­szál híján hősök című művek szer­zője.

Gyászhír sújtja a művészvilágot: elhunyt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír sújtja a művészvilágot: elhunyt a népszerű sorozatsztár

Vi­lág­szerte is­mert fil­mek­ben és so­ro­za­tok­ban ját­szott. Ő ala­kí­totta Su­per­man ba­rát­nő­jét is.

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia.

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia, ami­vel fel­tépte a fájó se­be­ket.

Családja közölte: váratlanul rosszabbul lett és elhunyt a sikeres tévés

Családja közölte: váratlanul rosszabbul lett és elhunyt a sikeres tévés

Gyer­me­kei és fe­le­sége gyá­szol­ják a szí­nészt.

Kór­házba vit­ték, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

Megrázó részletek, ezért akasztotta fel magát az öngyilkos tini

A 14 éves fi­a­talt a szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Most ki­de­rült, miért dön­tött úgy, hogy véget vet az éle­té­nek...

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható és szí­vet me­len­gető volt a fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert a Bu­da­pest Park­ban.

Gyászol a sportvilág: elhunyt a gyilkos kórral küzdő fociedző

Gyászol a sportvilág: elhunyt a gyilkos kórral küzdő fociedző

Több NFL-es csa­pat­nál is dol­go­zott Chuck Knox, aki­vel a de­men­cia vég­zett.

Több NFL-es csa­pat­nál is dol­go­zott Chuck Knox, aki­vel a de­men­cia vég­zett.

Megható, így vallott édesanyjáról a népszerű magyar színész

Megható, így vallott édesanyjáról a népszerű magyar színész

Csonka And­rás ti­zen­két évvel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett édes­any­ját.

Csonka And­rás ti­zen­két évvel ez­előtt vesz­tette el ra­jon­gá­sig sze­re­tett édes­any­ját. A nép­szerű szí­nész anyák napja al­kal­má­ból egyik ked­venc közös fo­tó­ju­kat osz­totta meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, ami­hez ezt írta: Neked. Érted. Mi­at­tad. Miért anyu?

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Még min­dig nem ke­rült elő.

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után hunyt el Fá­bián Juli. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai érte gyűl­nek össze.

Elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

Szomorú megemlékezés, elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

A szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és egy közös fo­tó­val em­lé­ke­zett vissza édes­any­jára.

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt az elismert magyar művész

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt az elismert magyar művész

Gyá­szol a mű­vész­vi­lág, hosszú be­teg­ség után halt meg a költő. Lánya fe­kete profil­kép­pel gyá­szolja őt Fa­ce­boo­kon.

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Tragikus évforduló: 44 éve halt meg az első magyar szupersztár

Mind­össze 30 éves volt...

Mind­össze 30 éves volt a le­gen­dás éne­kes, ami­kor so­ka­dik ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete si­ker­rel járt. Tö­meg­hisz­té­riát oko­zott a gyász...

Gyászhír sújtja a művészvilágot: férjével hunyt el a magyar alkotó

Gyászhír sújtja a művészvilágot: férjével hunyt el a magyar alkotó

Alig né­hány óra kü­lönb­ség­gel hal­tak meg. Há­zas­sá­guk 72 éven át tar­tott.

Alig né­hány óra kü­lönb­ség­gel hal­tak meg. Há­zas­sá­guk össze­sen 72 éven át tar­tott.

Gyászhír érkezett: balesetet szenvedett, elhunyt a fiatal sportoló

Gyászhír érkezett: balesetet szenvedett, elhunyt a fiatal sportoló

Tár­sa­i­val in­dult tú­rázni, de vég­ze­tes bal­eset érte. Éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Könnyezve emlékezett elhunyt barátjára a világsztár

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért.

Az éne­kesnő egy­per­ces csön­det kért ra­jon­gó­i­tól kon­certje alatt. Így ál­lí­tott em­lé­ket a tíz napja el­hunyt le­gen­dás dj-nek.

Gyászhír érkezett, fiatalon elhunyt a Jászai Mari-díjas színész

Gyászhír érkezett, fiatalon elhunyt a Jászai Mari-díjas színész

A bu­da­pesti te­át­rum je­len­tette be, hogy a köz­ked­velt mű­vész nincs többé.

A bu­da­pesti te­át­rum je­len­tette be, hogy a köz­ked­velt mű­vész nincs többé.

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Szívszorító vallomás, nyilvánosság elé lépett Avicii titkos szerelme

Szívszorító vallomás, nyilvánosság elé lépett Avicii titkos szerelme

A fi­a­tal mo­dell máig nem tudja el­hinni, hogy a svéd dj meg­halt.

A fi­a­tal mo­dell máig nem tudja el­hinni, hogy a svéd dj meg­halt.

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

Rózsa György: Nem akarom, hogy a lányom egy vesztest lásson bennem!

A le­gen­dás tévés évek­kel ez­előtt ve­szí­tette el a fe­le­sé­gét, a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban a mai napig ren­ge­te­get segít egyet­len gyer­meke, Csilla.

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

A Di­ós­győr el­leni baj­no­kira már el­uta­zott a csa­pat­tal.

Újra fo­ci­zik a vá­lo­ga­tott já­té­kos. A Di­ós­győr el­leni baj­no­kira már el­uta­zott a csa­pat­tal.

Tragikus hír jött: holtan esett össze a versenyen a tévéműsor szakácsa

Tragikus hír jött: holtan esett össze a versenyen a tévéműsor szakácsa

A mes­ter­sza­kács még csak 29 éves volt.

A mes­ter­sza­kács még csak 29 éves volt. Csa­lád­já­nak ez már a má­so­dik vesz­te­ség, ugyanis édes­apja nem­rég hunyt el.

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta.

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta. Hol­lan­di­á­ban egyedi módon bú­csúz­tak el a 28 éves szu­per­sztár­tól.

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Szomorú hír érkezett, elhunyt a legendás first lady

Szomorú hír érkezett, elhunyt a legendás first lady

92 éves volt.

Utolsó nap­jait sze­rető csa­ládja kö­ré­ben töl­tötte.

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű színész

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű színész

Gyá­szol a film­vi­lág. A mű­vészt kar­ri­erje során három Emmy-díjra is je­löl­ték.

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Oszter Sándor lánya

Osz­ter Ale­xandra fájó szív­vel tu­datta, el­vesz­tette jó ba­rát­ját, ahogy ő fo­gal­ma­zott, egy csa­lád­tag tá­vo­zott el.

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Máig is­mét­lik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel meg­hó­dí­totta az or­szá­got.

Máig ve­tí­tik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel a le­gen­dás hu­mo­rista meg­hó­dí­totta az or­szá­got.

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

67 éves ko­rá­ban el­hunyt Szántó Péter, a No­gu­chi ala­pí­tója.

67 éves ko­rá­ban el­hunyt Szántó Péter, a No­gu­chi ala­pí­tója, szá­mos te­le­ví­ziós pro­duk­ció szer­zője.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött - ez ve­zet­he­tett ha­lá­lá­hoz.

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág.

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág. A film­sztár hosszú be­teg­ség után hunyt el.

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok.

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok. Most egy­kori fe­le­sége, leg­na­gyobb sze­relme törte meg a csen­det...

Gyászol az ország, holtan találták az egykori elnök feleségét

Gyászol az ország, holtan találták az egykori elnök feleségét

Win­nie Man­dela rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Asszisz­tense kö­zölte a tra­gi­kus hírt. Win­nie Man­dela rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Vi­lág­szerte el­is­mer­ték mun­ká­ját, hisz fil­mek­kel és so­ro­za­tok­kal is fog­lal­ko­zott.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír! Rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves volt.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője, Stép­hane Aud­ran.

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Még el tu­dott kö­szönni...

Még el tu­dott kö­szönni imá­dott nagy­pa­pá­já­tól és el tudta mon­dani neki, hogy mennyire sze­reti őt. Meg­ható sza­vak a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

A so­ro­zat­sztárt a kór­ház­ban érte a halál. Egye­lőre nem tud­ják a tra­gé­dia pon­tos okát!

A so­ro­zat­sztárt a kór­ház­ban érte a halál. Egye­lőre nem tud­ják a tra­gé­dia pon­tos okát!

Szörnyű tragédia, elhunyt a sztárfocista ötéves kisfia

Szörnyű tragédia, elhunyt a sztárfocista ötéves kisfia

Az egész spa­nyol lab­da­rú­gás gyá­szolja a kapus gyer­me­két. Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a rossz hírt.

Az egész spa­nyol lab­da­rú­gás gyá­szolja a kapus gyer­me­két. Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a rossz hírt.

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

A Kos­suth-díjas szí­nész és fe­le­sége már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj, de igye­kez­tek bol­do­gan élni.

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Csodás modellkarrier előtt állt, most temetésére készül a családja

Bor­zasztó tra­gé­dia, ami a kecs­ké­den élő Pa­mi­ná­val tör­tént. Az egész­sé­ges, gyö­nyörű 18 éves lány vá­rat­la­nul meg­halt.

Fogamzásgátló miatt halt meg a 18 éves lány

Fogamzásgátló miatt halt meg a 18 éves lány

Nem a 18 éves, kecs­kédi Pa­mina az első ma­gyar lány, aki fo­gam­zás­gátló tab­let­tája miatt halt meg.

Nem a 18 éves, kecs­kédi Pa­mina az első ma­gyar lány, aki fo­gam­zás­gátló tab­let­tája miatt halt meg. Sokan nem is tud­ják, mi­lyen ko­moly mel­lék­ha­tá­sai le­het­nek az an­ti­bé­bi­nek. Óva­tos­ságra intő ese­tek kö­vet­kez­nek, hi­szen nem mind­egy, hogy me­lyik gyógy­szer mivel szed­hető és mivel nem.

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most Ot­tawa, és a tel­jes sport­vi­lág őket gyá­szolja.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

Tragikus részletek, kislánya haláláról vallott a magyar műsorvezető

A tévés sze­mé­lyi­ség gyer­meke négy és fél éves ko­rá­ban egy ször­nyű be­teg­ség­ben hunyt el.

Őszinte vallomás: Aradszky özvegye szerint férje a mennyből vigyáz rá!

Őszinte vallomás: Aradszky özvegye szerint férje a mennyből vigyáz rá!

Aradszky Éva öt hó­nap­pal a fáj­dal­mas vesz­te­ség után job­ban van!

Aradszky Éva öt hó­nap­pal a fáj­dal­mas vesz­te­ség után job­ban van!

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

Durva kegyeletsértés, tudósok szálltak harcba Stephen Hawking agyáért

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el.

A vi­lág­hírű fi­zi­kus még csak négy napja hunyt el, földi ma­rad­vá­nya­i­ról azon­ban máris ku­ta­tó­la­bo­rok dön­te­né­nek.

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Volt férje, Ka­szás At­tila már­cius 16-án, pén­te­ken töl­tötte volna be 58. élet­évét.

Volt férje, Ka­szás At­tila már­cius 16-án, pén­te­ken töl­tötte volna be 58. élet­évét.

Szörnyűség árnyékolta be a soproniak sikerét, a meccs előtt jött a gyászhír

Szörnyűség árnyékolta be a soproniak sikerét, a meccs előtt jött a gyászhír

Ala­ina Co­a­tes édes­apja el­hunyt, így az ame­ri­kai cen­ter nem tu­dott csat­la­kozni a csa­pat­hoz.

Szívszorító interjút adott Bajor Imre gyászoló lánya

Szívszorító interjút adott Bajor Imre gyászoló lánya

So­káig nem be­szélt a tra­gé­di­á­ról.

Bajor Lili so­káig kép­te­len volt be­szélni a csa­ládi tra­gé­di­á­ról.

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

A te­me­tés óta elő­ször szó­lalt meg.

Ká­rászy Szil­via a férje te­me­tés óta elő­ször szó­lalt meg.

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

El­ké­pesztő fáj­dal­mat él át az öz­vegy.

El­ké­pesztő fáj­da­lom lát­szó­dott Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek arcán szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető ra­va­ta­lo­zó­já­ban.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Belerokkant a magyar sztár halálába édesanyja

Öt éve hunyt el Cipő.

Öt évvel ez­előtt, már­cius 11-én hunyt el a Re­pub­lic együt­tes front­em­bere, Cipő. Az együt­tes ra­jon­gói mai napig lá­to­gat­ják a ze­nész sír­ját.

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

A le­gen­dás szí­nész már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

Gyászol a sportvilág: elhunyt a világhírű futólegenda

Gyászol a sportvilág: elhunyt a világhírű futólegenda

Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Sir Roger Ban­nis­ter volt az első a vi­lá­gon, aki négy per­cen belül fu­totta az egy mér­föl­det. Évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Gyász, elhunyt a magyar művész

Gyász, elhunyt a magyar művész

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.

Drámai vallomás, öngyilkosságra készült a magyar színész özvegye!

Drámai vallomás, öngyilkosságra készült a magyar színész özvegye!

Csak arra tu­dott gon­dolni, hogy a férje után akar menni.

Az asszony hosszú időn ke­resz­tül csak arra tu­dott gon­dolni, hogy a férje után akar menni.

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Bejelentették, ezt kérik Lázár Bence gyászoló szülei

Már­cius he­te­di­kén lesz a bú­csúz­tató.

A ke­rek­egy­házi sport­pá­lyá­ról szűk csa­ládi kör­ben kí­sé­rik utolsó út­jára az Új­pest egy­kori fo­cis­tá­ját. A bú­csúz­tató már­cius he­te­di­kén lesz.

Bodrogi Gyula gyásza: Psota Irén még ma is él!

Bodrogi Gyula gyásza: Psota Irén még ma is él!

Két éve, hogy a mű­vésznő el­hunyt...

A Nem­zet Szí­né­sze nem tud arra gon­dolni, hogy Psota Irén nincs köz­tünk többé! Pedig már két éve, hogy a mű­vésznő el­hunyt...

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész.

Ahogy a Ri­post is be­szá­molt róla, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész, te­me­té­sé­nek idő­pont­ját szer­dán kö­zöl­ték.