CÍMKE: 'gyász'

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san azon a tra­gi­kus szep­tem­beri napon.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette.

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt.

Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Több mint száz film­ben sze­re­pelt, szín­ház­ban is ját­szott. Kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. Kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Gyász, szomorú körülmények között halt meg a gyönyörű magyar tévés

Egy budai idő­sott­hon­ban érte a halál a le­gen­dás be­mon­dó­nőt.

Egy budai idő­sott­hon­ban érte a halál a le­gen­dás be­mon­dó­nőt.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg a Char­gerst.

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 1984-ben 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg az NFL-ben sze­replő Char­gerst.

Felfoghatatlan: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Du­quen­noy szív­ro­ha­mot ka­pott.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete. Gyá­szol a film­szakma.

Gyászhír érkezett: Váratlanul elhunyt a világhírű énekesnő

Gyászhír érkezett: Váratlanul elhunyt a világhírű énekesnő

Az egyik hír­ügy­nök­ség kö­zölte a szo­morú hírt.

Az egyik hír­ügy­nök­ség kö­zölte a szo­morú hírt.

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

Feladta a harcot, 57 évesen elhunyt a népszerű sorozatsztár

A szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette.

A si­ke­res szé­riát ná­lunk a TV2 is ve­tí­tette. A szí­nész éle­tét nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

A ge­ne­ti­kus­nak so­káig sír­köve sem volt...

A 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt ge­ne­ti­kus­nak so­káig sír­köve sem volt, de azóta na­gyot vál­toz­tak a dol­gok!

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

A sztár kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

A gye­rek­mű­so­rok sztárja kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

Képtelen feleszmélni a gyászból: teljesen kiborult Aradszky özvegye

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes öz­ve­gyé­nek fáj­dal­mai nem eny­hül­nek.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Tra­gi­kus hír ér­ke­zett.

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a gyilkos kór a legendás sportolót

Mind­össze 41 éves volt.

Ja­ma­moto No­ri­fumi au­gusz­tus­ban je­len­tette be, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd. Ket­rec­harc­ban sok győ­zel­met ara­tott.

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Da­la­i­val gon­dol rá...

A le­gen­dás éne­kesnő gyer­me­kei ért­hető okok­ból ne­he­zen dol­goz­zák fel édes­any­juk korai el­vesz­té­sét.

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt. Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Legyőzte a gyilkos kór, holtan találták a népszerű modellt

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Ren­ge­te­gen kö­vet­ték és fo­gad­ták meg ta­ná­csait, és be­teg­sége el­le­nére is foly­tatta mun­ká­ját.

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

Gyászol a magyar énekes: Így búcsúzott Gigitől

A nép­szerű éne­kes fáj­dal­mas so­rok­ban és egy rajz­zal em­lé­ke­zett meg az évek­ről, amit együtt tölt­het­tek.

A nép­szerű éne­kes fáj­dal­mas so­rok­ban és egy rajz­zal em­lé­ke­zett meg az évek­ről, amit együtt tölt­het­tek.

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Felfoghatatlan tragédia, meghalt a szépségkirálynő

Fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Ki­de­rült, hogy egy éven át máj­rák­kal küz­dött, és most saj­nos fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Most jött: balesetet szenvedett, tragikusan fiatalon hunyt el a sikeres sportoló

Gyá­szol a sport­vi­lág, au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a fi­a­tal te­het­ség.

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

Szomorú videó, gyászol a magyar sztárénekesnő

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy vi­deót, ame­lyen ba­rát­nő­jé­vel éne­kel. Azt írja, nem bú­csú­zik.

A Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy vi­deót, ame­lyen ba­rát­nő­jé­vel éne­kel. Azt írja, nem bú­csú­zik.

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Lady Di odáig volt a menő mű­ke­res­ke­dő­ért, annak el­le­nére, hogy a férfi el­vi­leg tün­dér­me­sébe illő há­zas­ság­ban élt.

Lady Di odáig volt a menő mű­ke­res­ke­dő­ért, annak el­le­nére, hogy a férfi el­vi­leg tün­dér­me­sébe illő há­zas­ság­ban élt. El­vi­leg...

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Így búcsúzott lánya a Família Kft. elhunyt Szép apukájától

Most elő­ször szó­lalt meg a csa­lád.

Csü­tör­tök óta most elő­ször szó­lalt meg a tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Ádám Tamás egyik csa­lád­tagja.

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Hazavárja apját az elhunyt színészlegenda kislánya

Szé­ke­lyi Jó­zsef úgy ment el, aho­gyan sze­re­tett volna, hi­szen mel­lette vol­tak gyer­me­kei.

Szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Megrázó részletek, szörnyű autóbalesetben halt meg egy sportoló

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Krys­tian Po­piela fejre állt a ko­csi­já­val, és már a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. Mind­össze 20 éves volt.

Mennyire emlékszel a Família Kft-re: Ádám Tamás legjobb jeleneteiből válogattunk

Mennyire emlékszel a Família Kft-re: Ádám Tamás legjobb jeleneteiből válogattunk

Az el­hunyt szí­nészre em­lé­ke­zünk.

A tra­gi­kus vá­rat­lan­ság­gal el­hunyt szí­nészre em­lé­ke­zünk, fel­idézve né­hány ked­ves pil­la­na­tot, me­lye­kért há­lá­sak le­he­tünk neki.

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Szívszorító búcsú, a legendás színész halálával hatalmas űrt hagyott

Csa­ládja je­len­tette be a gyász­hírt, Burt Rey­nolds egy­kori kol­lé­gái is ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát.

Szörnyű hír: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

Szörnyű hírt közöltek: fiatal sportoló holttestét húzták ki a tóból

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el.

A 16 éves Harry Sykes szer­dán tűnt el, végül a bú­vá­rok ta­lál­ták rá a ti­né­dzser holt­tes­tére.

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Kiderült, mi okozta a Família Kft. sztárjának halálát

Fia ta­lált rá a szí­nészre.

Csü­tör­tök dél­után rend­őrök lep­ték el Ádám Tamás VII. ke­rü­leti ott­ho­nát, mi­u­tán a szí­nész fia hol­tan ta­lálta édes­ap­ját.

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Tragikus körülmények között meghalt a Família Kft. színésze

Az is­mert mű­vész 66 éves volt.

Az is­mert mű­vész 66 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Székhelyi József ezért nem engedte, hogy elkábítsák halála előtt

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef a múlt hét végén be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Ami­kor Szék­he­lyi Jó­zsef be­ke­rült a kór­házba, a sze­ret­tei tud­ták, az az el­en­ge­dés hete lesz.

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

Itt vannak az első fotók: Százak búcsúztatták Székhelyi Józsefet

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után bú­csúz­tak.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­óri­ás­tól va­sár­nap kora dél­után bú­csúz­tak.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni tra­gi­kus tör­té­ne­tük­kel.

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

Nem tudta feldolgozni műsorának megszűnését az elhunyt magyar sztár

A csa­ló­dás pedig a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

A le­gen­dás tévés nép­szerű mű­so­rá­nak húsz év után, egyik nap­ról a má­sikra sza­kadt vége, ez a csa­ló­dás pedig a ha­lá­láig kí­sér­tette őt.

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét.

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt.

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Szerda dél­előtt a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Túl van a gyászon: Fiatalabb férfira vágyik az ismert magyar színésznő

Túl van a gyászon: Fiatalabb férfira vágyik az ismert magyar színésznő

A szí­nésznő több ran­de­vún is túl­esett, nem sok si­ker­rel.

A szí­nésznő több ran­de­vún is túl­esett

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Gyá­szol a film­szakma.

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra az auszt­rál gol­fozó, aki mind­össze 36 évet élt.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát.

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát, aki SMS-ben üzente meg, hogy véget vet az éle­té­nek.

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

"Aki is­merte, sze­rette, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

"Aki is­merte, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Két­szer nyert EHF-kupát.

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt a fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt nyíl­tan élete egyik kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő.

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő, aki elő­ször imá­dott ku­tyá­ját, majd ci­cá­ját is el­vesz­tette.

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Azt eddig is le­he­tett tudni, csak egy haj­szá­lon múlt, hogy nem vég­ző­dött tra­gé­di­á­val az Anna and the Bar­bies pén­tek esti, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje. Ám az csak most de­rült ki, hogy a hír­név­nek ko­moly ára van: nem­ré­gi­ben az éne­kesnő egyik ra­jon­gója ön­gyil­kos lett.

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

Megható, elhunyt kapustársára emlékezett a magyar válogatott játékos

Szo­morú képet osz­tott meg Gö­rög­or­szág­ból.

Szo­morú képet osz­tott meg Gö­rög­or­szág­ból.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Tragikus hírt jelentett be a világhírű magyar filmes: elhunyt a fia

Mind­össze 33 éves volt.

Bor­zasztó vesz­te­ség érte a Hol­ly­wood­ban is el­is­mert ren­de­zőt, Csupó Gá­bort. Fiát le­győzte a be­teg­sége.

Lesújtó hír, gyászol Takács Nikolas

Lesújtó hír, gyászol Takács Nikolas

Az éne­kes na­gyon szo­morú a tör­tén­tek miatt.

Az éne­kes na­gyon szo­morú a tör­tén­tek miatt. Fotót is csa­tolt az el­hunyt­ról.

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Ha­lála min­den­kit meg­rá­zott.

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

Gyászba borult a sportvilág: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

Gyászba borult a sportvilág: fiatalon elhunyt a sikeres sportoló

A hírek sze­rint a má­já­val és a has­nyál­mi­ri­gyé­vel is ko­moly gon­dok vol­tak.

A hírek sze­rint a má­já­val és a has­nyál­mi­ri­gyé­vel is ko­moly gon­dok vol­tak. Mind­össze 39 éves volt.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Így dön­tött a csa­lád...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

Szívszorító tragédia: születésnapján halt meg a fiatal sztársportoló

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett.

A hírek sze­rint a 18 éves Ellie So­ut­ter ön­gyil­kos lett. Nagy jövőt jó­sol­tak neki, olim­pi­kon le­he­tett volna be­lőle.

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Megható üzenet, fájdalmas sorok Király Gábortól

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Nép­szerű ka­pu­sun­kat is meg­érin­tette a le­gen­dás sport­ri­por­ter ha­lála. Nem fe­ledi a sze­mé­lyes ta­lál­ko­zá­so­kat.

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

Tragikus hír: legyőzte a betegség, elhunyt az angol focilegenda

Éve­kig har­colt a Parkin­son-kór­ral.

A já­té­kosra az angol vá­lo­ga­tott­ban is szá­mí­tot­tak. 15 évig har­colt a Parkin­son-kór­ral, míg­nem alul­ma­radt a be­teg­ség­gel szem­ben.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el, ba­rá­tai és sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

Szívszorító vallomást tett Aradszky özvegye: ez vár rá szeptemberben

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt.

A ta­valy ok­tó­ber­ben el­hunyt éne­kes fe­le­sége, Éva, ne­he­zen vi­seli a gyászt, ám most mégis van va­lami, ami erőt ad neki a nehéz na­pok­ban.