CÍMKE: 'gyász'
FRISS HÍREK

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

A fi­a­tal lány össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után.

Autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

Tragikus hírt kaptunk, autóbaleset áldozata lett a nagy tehetség

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok. A ka­tari ping­pon­gos a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon is részt vett volna.

A 21 éves spor­toló éle­té­ért tíz napig küz­döt­tek az or­vo­sok.

Gyászol a magyarság

Gyász. Elhunyt a kisebbségi jogok védelmezője

El­hunyt a di­asz­pó­rá­ban élő ame­ri­kai ma­gyar­ság és a Kár­pát-me­dence ki­sebb­ségi ma­gyar­sá­gá­nak jo­ga­i­ért har­coló Hámos László. Sem­jén Zsolt mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes köz­le­mény­ben mél­tatta mun­kás­sá­gát.

El­hunyt a di­asz­pó­rá­ban élő ame­ri­kai ma­gyar­ság és a Kár­pát-me­dence ki­sebb­ségi ma­gyar­sá­gá­nak jo­ga­i­ért har­coló Hámos László.

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja.

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja, ami­ért édes­anyja el­hunyt. Re­a­gált sza­va­ira az egész­ség­ügyi in­téz­mény.

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt. A gyá­szoló asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak látja az éle­tét.

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban.

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban. Az egész csa­lád jelen volt, ami­kor az or­szá­gos hírű bal­eseti se­bész lég­zése vég­leg le­állt. A ze­nész már má­sod­szor élt át ha­son­lót, hi­szen évek­kel ez­előtt a húga ha­lál­tu­sá­ját volt kény­te­len vé­gig­nézni.

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Meg­osz­totta a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Most érkezett: elhunyt a magyar filmrendező

Most érkezett: elhunyt a nemzetközileg elismert magyar filmrendező

Ki­lenc­ven­négy éves ko­rá­ban meg­halt György Ist­ván.

Ki­lenc­ven­négy éves ko­rá­ban meg­halt György Ist­ván.

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt egy au­tó­bal­eset­ben ve­szí­tette el 23 éves test­vé­rét, azóta lel­ki­gya­kor­la­tok­kal gyó­gyítja a lel­két.

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen.

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen. Min­den jel arra utal, hogy ter­mé­sze­tes ha­lál­lal halt meg a gol­fozó.

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Gyászhír érkezett, elhunyt a legendás futballista

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

Sú­lyos vesz­te­ség érte Ka­na­dát.

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. A ko­rábbi ki­váló csa­tárt a Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­vá­lasz­tot­ták.

Nem enyhül a gyász: nyugtatókon él Torgyán József özvegye

Nem enyhül a gyász: nyugtatókon él Torgyán József özvegye

Kínzó ál­mat­lan­ság gyö­törte az egy­kori ope­rett­pri­ma­don­nát. Ezért dön­tött úgy, hogy a pi­ru­lák­hoz nyúl.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

El­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Gyász, meghalt a köztiszteletben álló rádiós

Gyász, meghalt a köztiszteletben álló rádiós

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel, aki 2016-ban túl­élt egy re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get. Szív­ro­ham vég­zett vele.

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel, aki 2016-ban túl­élt egy re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get. Szív­ro­ham vég­zett vele.

Odafentről szurkolt papája Hanga Ádámnak

Odafentről szurkolt papája Hanga Ádámnak

Az előző héten hunyt el Hanga pa­pája.

Az előző héten hunyt el a ma­gyar ko­sár­sz­tár, Hanga Ádám nagy­pa­pája. A spa­nyol Bar­ce­lona já­té­kosa neki kö­szön­heti, hogy ezt a sport­ágat vá­lasz­totta.

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Tragikus hír jött: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Vil­lám­csa­pás miatt ke­rült kór­házba.

Lu­zi­mara Souza éppen ször­fö­zött, ami­kor vil­lám csa­pott a vízbe a köz­vet­len kö­ze­lé­ben. Rö­vid­del a kór­házba szál­lí­tása után hunyt el.

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

A 49 éves Keith Flin­tet már­cius 4-én es­sexi ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan. Fel­akasz­totta magát.

A 49 éves Keith Flin­tet már­cius 4-én es­sexi ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan. Fel­akasz­totta magát.

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját.

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját. Va­sár­nap kü­lön­le­ges módon tisz­te­leg­het­nek az em­léke előtt.

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen hunyt el.

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. Rész­le­te­ket nem kö­zöl­tek arról, mi­lyen be­teg­ség­ben szen­ve­dett

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Nem ta­lálja a he­lyét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, rák­ban hunyt el. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor, a ma­gyar jég­ko­rong le­gen­dája.

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor, a ma­gyar jég­ko­rong le­gen­dája.

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

Megrázó vallomás: Kettős csapás érte Détár Enikőt

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Özvegye oda se tudott menni Koós János sírjához

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól.

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje. Egye­lőre nem tu­dott el­bú­csúzni fér­jé­től.

Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a közkedvelt riporter

Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a közkedvelt riporter

Fra­ser Ro­bert­sont sokan gyá­szol­ják.

A Sky Sports ko­rábbi mun­ka­társa tra­gi­ku­san fi­a­ta­lan halt meg. Egy fe­le­sé­get és egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Gyászol a Fradi, elhunyt a kiváló sportoló

Gyászol a Fradi, elhunyt a kiváló sportoló

A klub a hon­lap­ján kö­zölte a hírt.

A klub a hon­lap­ján kö­zölte a szo­morú hírt. El­hunyt Cso­szor János, az FTC egy­kori tor­ná­sza, aki test­ne­velő ta­nár­ként is dol­go­zott.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe.

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Miley Cyrus men­to­rált­ját és jó ba­rát­ját ve­szí­tette el, könnyek kö­zött em­lé­ke­zett az éne­kes­nőre.

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

Megrendítő vallomás, ezt hagyta maga után VV Fanni

Meg­szó­lalt a meg­tört édes­anya.

A lány édes­anyja látni sem akarja a gya­nú­sí­tot­tat. Jó ideje nincs semmi in­for­má­ci­ója a nyo­mo­zás­ról.

Gyászol Gyurta Dániel, 26 évesen elhunyt a világklasszis úszó

Gyászol Gyurta Dániel, 26 évesen elhunyt a világklasszis úszó

Ken­neth To auszt­rál és hong­kongi szí­nek­ben is ver­seny­zett, 2012-ben vi­lág­baj­noki ezüst­ér­met szer­zett.

Ken­neth To auszt­rál és hong­kongi szí­nek­ben is ver­seny­zett, 2012-ben vb-ezüst­ér­met szer­zett.

Szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Megrázó részletek: szörnyű halála volt a bringás sztárnak

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Ver­seny­zés köz­ben gá­zolta el egy kis­te­her­autó Stef Loost. A mind­össze 19 éves spor­toló a kór­ház­ban ve­szí­tette el az éle­tét.

Egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott. Egy kis­lányt ha­gyott hátra.

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

A Víg­szín­ház igaz­ga­tója 18 éve­sen sze­re­tett Ka­szás At­ti­lába, majd 18 évnyi há­zas­ság után vál­tak el.

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Lesújtó hír jött, holtan találták a népszerű sorozatszínészt

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Kar­ri­erje során szá­mos film­ben sze­re­pelt és szink­ron­szí­nész­ként is is­mert volt. Gyá­szol a film­szakma.

Gyászol az ország, elhunyt az olimpiai bajnok magyar úszónő

Gyászol az ország, elhunyt az olimpiai bajnok magyar úszónő

Novák Ilona az 1952-es hel­sinki öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon nyert arany­ér­met. 1992-ben MOB Ér­dem­érem­mel tün­tet­ték ki.

Novák Ilona az 1952-es hel­sinki öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon nyert arany­ér­met a gyors­váltó tag­ja­ként.

Gyász, meghalt a kiváló magyar bíró

Gyászhír érkezett, meghalt a kiváló magyar bíró

Ne­u­ber Ala­jos já­ték­ve­ze­tő­ként és part­bí­ró­ként dol­go­zott.

93 éves ko­rá­ban el­hunyt Ne­u­ber Ala­jos, aki 1960 és 1974 kö­zött já­ték­ve­ze­tő­ként és part­bí­ró­ként dol­go­zott. Már­cius 19-én kí­sé­rik utolsó út­jára.

Gyászol a magyar szövetségi kapitány, kihagyta a meccset

Gyászol a magyar szövetségi kapitány, kihagyta a meccset

Szo­morú ok miatt hi­ány­zott.

A Veszp­rém 30-21-re győ­zött Ta­ta­bá­nyán a Ma­gyar Kupa ne­gyed­dön­tő­jé­ben. A ha­za­iak ve­ze­tő­edzője szo­morú ok miatt nem ül­he­tett a kis­padra.

Szívszorító: Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Szívszorító: Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Char­lie Whi­ting ha­lála min­den­kit sok­kolt.

Char­lie Whi­ting ha­lála min­den­kit sok­kolt, az F1-es pi­ló­ták is ma­gukba zu­han­tak. A sza­va­kat is ne­he­zen ta­lál­ták, ami­kor róla be­szél­tek.

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a világbajnok csatár

Gyászol a futballvilág, elhunyt a világbajnok csatár

An­to­nio Wil­son Vi­e­ira Hon­ó­ria, be­ce­ne­vén Co­u­tinho 1962-ben nyert vb-címet Bra­zí­li­á­val.

An­to­nio Wil­son Vi­e­ira Hon­ó­ria, be­ce­ne­vén Co­u­tinho 1962-ben nyert vb-címet Bra­zí­li­á­val. A San­tos szí­ne­i­ben 368 gólt szer­zett pá­lya­fu­tása során.

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni...

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni kol­lé­gája és ba­rátja ha­lál­hí­rét. Egy hete csak a vi­de­óit nézi és fo­lyik a könnye.

Most jött a hír: meghalt a legendás sportoló

Most jött a hír: meghalt a legendás sportoló

Az NHL és a Rang­ers sztárja volt.

Az NHL és a New York Rang­ers tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, az 50-es, 60-as, 70-es évek sztárja volt.

Újabb megrázó részletek a szekszárdi gyermekgyilkosságról

Újabb megrázó részletek a szekszárdi gyermekgyilkosságról

Vér­bosszút es­kü­dött a csa­lád.

Vér­bosszút es­kü­dött annak az öt­éves kis­lány­nak a csa­ládja, akit pén­te­ken vas­cső­vel agyon­ver­tek és a pa­takba dob­tak Szek­szár­don.

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Min­den kor­osz­tály sze­rette.

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Most jött a hír: váratlanul elhunyt a világhírű bajnok lánya

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá Fre­eda For­eman holt­tes­tére. Mind­össze 42 éves volt.

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

A tánc­mű­vésznő tel­je­sen össze­tört.

A tánc­mű­vésznő tel­je­sen össze­tört.

Gyász, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Gyászol a magyar futball, elhunyt az Újpest többszörös bajnoka

Négy­szer nyert baj­noki címet.

Bor­bély II Lajos az 1970-es évek­ben négy baj­noki cím­nek is örül­he­tett a ne­gye­dik ke­rü­let­ben. Te­me­tése már­cius 14-én lesz.

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Gyászol az MTK, váratlan haláleset rázta meg a klubot

Ra­do­van Vu­ko­vics élete utolsó nap­ján is emelte a sú­lyo­kat. A halál okát a bon­co­lás után fog­ják meg­ál­la­pí­tani.

Ra­do­van Vu­ko­vics élete utolsó nap­ján is emelte a sú­lyo­kat. A halál okát a bon­co­lás után fog­ják meg­ál­la­pí­tani.

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála. Na­gyon hi­ány­zik neki a mű­vész, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét.

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

Most kaptuk a hírt: Meghalt a Queen egykori tagja

Most kaptuk a hírt: Meghalt a Queen egykori tagja

A ze­nész ha­lá­lá­nak hírét az együt­tes do­bosa, Roger Tay­lor je­len­tette be Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A ze­nész ha­lá­lá­nak hírét az együt­tes do­bosa, Roger Tay­lor je­len­tette be Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Lesújtó hírt kaptak a hokirajongók, meghalt a korszakos zseni

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupát nyert.

Ted Lind­sayt min­den idők egyik leg­jobb bal­szél­ső­je­ként is­mer­ték. A Det­ro­it­tal négy Stan­ley Kupát nyert.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Szívszorító videó, így énekelt a halálról Koós János

Szívszorító videó, így énekelt a halálról Koós János

Tudta, hogy meg fog halni.

Egy egész or­szág gyá­szolja a le­gen­dás éne­kest. A ha­lál­ról szóló dala most kü­lö­nö­sen szív­szo­rí­tóan hat.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek.

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Lesújtó hírt kapott, gyászol Robbie Williams

Lesújtó hírt kapott, gyászol Robbie Williams

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a brit fe­ne­gye­rek és fe­le­sége, Ayda Field Wil­li­ams.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a brit fe­ne­gye­rek és fe­le­sége, Ayda Field Wil­li­ams.

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Élete utolsó he­te­i­ben is dol­go­zott.

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Bor­zal­mas véget ért Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügye, mi­u­tán a férfi csü­tör­tök éjjel ön­gyil­kos­sá­got haj­tott végre.

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

A zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

A 81 éves ko­­rá­­ban el­­hunyt Koós János a zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Mérhetetlen a fájdalma, zokogva gyászol Hajdú Péter

Szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett.

A mű­sor­ve­ze­tőt ret­te­ne­te­sen meg­rázta a va­sár­nap reg­gel ér­ke­zett gyász­hír, szo­morú so­rok­kal em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról.

Zokogva emlékezett elhunyt kolléganőjére a TV2 sztárja

Zokogva emlékezett elhunyt kolléganőjére a TV2 sztárja

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő éve­ken át dol­go­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­ban, ő ala­kí­totta a Csil­lag­vi­rág Kli­nika min­dig kí­ván­csi bü­fé­sét, Jo­lika nénit.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő éve­ken át dol­go­zott a Jóban Rossz­ban csa­pa­tá­ban.

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Sú­lyos be­teg­sége miatt kór­házba ke­rült, de a szer­ve­zete nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Sú­lyos be­teg­sége miatt kór­házba ke­rült, de a szer­ve­zete nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű magyar sorozatsztár

78 éves ko­rá­ban hunyt el.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő 78 éves ko­rá­ban hunyt el. Pá­lya­fu­tása során szá­mos al­ko­tás­ban sze­re­pelt.

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar mesteredző

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar mesteredző

Hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Rá­to­nyi Gábor. Ta­nít­vá­nyai 19 vi­lág­baj­noki és 21 Eu­rópa-baj­noki érmet sze­rez­tek.

Hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Rá­to­nyi Gábor. Ta­nít­vá­nyai 19 vi­lág­baj­noki és 21 Eu­rópa-baj­noki érmet sze­rez­tek.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

A lab­da­rúgó a Flu­mi­nen­sé­ben és a Va­len­ci­á­ban is on­totta a gó­lo­kat. A vá­lo­ga­tott­ban pedig öt meccsen két ta­lá­la­tig ju­tott.

A lab­da­rúgó a Flu­mi­nen­sé­ben és a Va­len­ci­á­ban is on­totta a gó­lo­kat. A vá­lo­ga­tott­ban két ta­lá­la­tig ju­tott.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

A Más­na­po­sok film­ből is­mer­he­tik.

Brody Ste­venst a Más­na­po­sok című film­ből is­mer­heti a ma­gyar kö­zön­ség.

Szörnyű tragédia, kollégája gyilkolta meg a szerb sportvezetőt

Szörnyű tragédia, kollégája gyilkolta meg a sportvezetőt

Az ál­do­zat két al­kal­ma­zott­ját akarta szét­vá­lasz­tani, egyi­kük lőtte le.

Az ál­do­zat két al­kal­ma­zott­ját akarta szét­vá­lasz­tani, egyi­kük lőtte le. Ko­ráb­ban meg­men­tette gyil­kosa éle­tét.