FRISS HÍREK

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Őrizetbe vették a magyar NB I-ből ismert milliárdos üzletembert

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót. Más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­nosa volt.

Óri­ási költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sít­ják a hús­ipari vál­lal­ko­zót. Más­fél év­ti­zede a Hon­véd tu­laj­do­nosa volt.

Gyanúsított lett az öreglaki ház kertjében eltemetett nő lánya

Gyanúsított lett az öreglaki ház kertjében eltemetett nő lánya

A rend­őr­ség pén­te­ken ka­pott be­je­len­tést az öreg­laki ház kert­jé­ben ta­lál­ható sír­ról.

A rend­őr­ség pén­te­ken ka­pott be­je­len­tést az öreg­laki ház kert­jé­ben ta­lál­ható sír­ról.

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: két bizonyítékkal is baj van

Váratlan fordulat VV Fanni halálának ügyében: két bizonyítékkal is baj van

Bo­nyo­ló­dik a tör­té­net...

Még­sem Fanni haj­szá­lát és vérét ta­lál­ták meg a gya­nú­sí­tott mo­só­gé­pé­ben.

Elképesztő, ami most kiderült a soroksári kocogó nő gyilkosáról

Elképesztő, ami most kiderült a soroksári kocogó nő gyilkosáról

Egy fon­tos vizs­gá­latra nem ke­rült sor.

Egy fon­tos vizs­gá­latra eddig még nem ke­rült sor ügy­védje sze­rint, pedig ez dön­tené el, hogy a gya­nú­sí­tott bün­tet­hető-e.

Fordulat a veronai busztragédia ügyében: ez vár a gyanúsított orvosra

Fordulat a veronai busztragédia ügyében: ez vár a gyanúsított orvosra

A há­zi­or­vos tu­dott a busz­so­főr al­vás­za­va­rá­ról, még­sem vizs­gálta meg.

A há­zi­or­vos tu­dott a busz­so­főr al­vás­za­va­rá­ról, még­sem ál­la­pí­tott meg nála kor­lá­to­zott al­kal­mas­sá­got.

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Veronai busztragédia: Valamit nagyon titkolnak a magyar hatóságok

Csak­nem két év után végre ki­hall­ga­tott a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda egy gya­nú­sí­tot­tat a busz­bal­eset ügyé­ben.

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Sorsdöntő fordulat történt a veronai busztragédia ügyében

Már van itt­hon is gya­nú­sí­tott!

Ta­valy de­cem­ber­ben hall­gat­tak ki egy gya­nú­sí­tot­tat, erre csak most de­rült fény!

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Drámai fordulat VV Fanni ügyében, ez derült ki a gyanúsítottról

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen.

Ki­de­rült, hogy más bűn­cse­lek­mény miatt is nyo­moz­nak B. László ellen, aki nye­re­ség­vágy­ból öl­he­tett.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak.

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Egyre rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban van a hús­vét­kor el­tűnt vil­lany­sze­relő, Má­csik Zol­tán csa­ládja....

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy a nyo­mo­zás je­len­legi ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Gyanús ez a rendőr! Szerinted miért kért mára szabadnapot?

Gyanús ez a rendőr!
Szerinted miért kért mára szabadnapot?

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire... A kol­lé­gái is gya­na­kod­nak. Úgy gon­dol­ják, hogy a sza­bad­nap­ján aján­dé­ko­kat osz­to­gat.

A rendőr na­gyon ha­son­lít va­la­kire... A kol­lé­gái is gya­na­kod­nak. Úgy gon­dol­ják, hogy a sza­bad­nap­ján aján­dé­ko­kat osz­to­gat.

Hazahozták, és három bűncselekménnyel is gyanúsítják az afgán erőszakolót

Hazahozták, és három bűncselekménnyel is gyanúsítják az afgán erőszakolót

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint pén­te­ken Ma­gyar­or­szágra hoz­ták.

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tása sze­rint pén­te­ken Ma­gyar­or­szágra hoz­ták, majd ki­hall­gat­ták azt az afgán férfit, aki a gyanú sze­rint egy Tibi atyá­val rek­lá­mo­zott gír­o­szozó mos­dó­já­ban meg­erő­sza­kolt egy ma­gyar stew­ar­desst.

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Fordulat a soroksári gyilkosságban: újabb ismeretlen nyomokat találtak?

Az öt éve hú­zódó ügy­ben még min­dig ko­moly kér­dő­je­lek van­nak...

El­kép­zel­hető, hogy a gya­nú­sí­tot­tén kívül egy másik férfi nyo­mait is rög­zí­tet­ték az öt éve hú­zódó ügy­ben.

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

Eltűnt villanyszerelők: pofátlan dolgot kért a feltételezett gyilkos

É. Imre sze­retne ki­jönni a bör­tön­ből...

É. Imrét fi­zi­ká­li­san meg­vi­sel­ték a bör­tön­kö­rül­mé­nyek, ám lel­ki­leg nem: to­vábbra is tagad, sőt: sze­retne ki­jönni a rá­csok mögül, hogy üz­leti ügyeit in­téz­hesse...

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Mű­hold buk­tatta le azt a ma­gyar férfit, aki a szlo­vák rend­őr­ség gya­núja sze­rint hi­deg­vér­rel vég­zett az Ak­tu­a­lity.sk új­ság­író­já­val.

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

Döbbenetes fordulat az eltűnt magyar villanyszerelők ügyében

A két férfi meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott vál­lal­kozó kö­vet­kező val­lo­mása min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Eltűnt villanyszerelők: ez az apró dolog buktathatja le a gyanúsítottat

Eltűnt villanyszerelők: ez az apró dolog buktathatja le a gyanúsítottat

Val­lo­mást tett a vil­lany­sze­re­lők meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott É. Imre..

Val­lo­mást tett a vil­lany­sze­re­lők meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott É. Imre, a férfi egy­előre ta­gadta a gyil­kos­sá­go­kat...

Lehull a lepel: Így derült ki, hogy ki a soroksári futó nő gyilkosa...

Lehull a lepel: Így derült ki, hogy ki a soroksári futó nő gyilkosa...

A rend­őr­ség egy negy­ven­éves, bün­te­té­sét bör­tön­ben töltő férfit gya­nú­sít a 2013-as so­rok­sári gyil­kos­ság­gal.

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Megverték, kifosztották és megkötözve kidobták az autóból a nőt

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot

Két férfi volt az el­kö­vető, is­mer­ték az ál­do­za­tot.

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

Akár három évre is lecsukhatják Fésűs Nellyt!

A szí­nésznő ta­valy no­vem­ber­ben oko­zott ka­ram­bolt, most pedig gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­ben.

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

A ge­ne­ti­kus volt ba­rát­nője tör­vény­te­len módon es­he­tett te­herbe Cze­i­zel End­ré­től.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Dráma a rendőrségen, 15 év börtönt is kaphat Aurelio

Nem csoda, hogy zo­ko­gás­ban tört ki a zsa­ruk előtt. Óri­ási baj­ban van!