CÍMKE: 'google'

Nagy veszélyben van a telefonod, ha Androidot használsz

Nagy veszélyben van a telefonod, ha Androidot használsz

Egy ki­mu­ta­tás sze­rint több mint ne­gyed­mil­lió ma­gyar mo­bi­lozó is baj­ban lehet.

Összeomlott a Google, globális a leállás

Összeomlott a Google, globális a leállás

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel.

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel a Go­ogle több szol­gál­ta­tá­sá­nál.

Rejtélyes haláleset történt, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

Rejtélyes haláleset, munka közben halt meg a 22 éves fiatal

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket.

A Go­ogle mér­nö­ké­nek tes­tén nem ta­lál­tak sé­rü­lé­se­ket, és arról sem tudni, hogy egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küz­dött.

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Ideje felkészülni, tényleg fizetős lesz a népszerű netes szolgáltatás

Ideje felkészülni, tényleg fizetős lesz a népszerű internetes szolgáltatás

Az in­gye­nes ver­zió erő­sen li­mi­tált lesz, aki nem lép idő­ben, azt ko­moly vesz­te­sé­gek ér­he­tik.

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

A Facebook legnagyobb konkurense lehetett volna, most mégis lehúzza a rolót

Egy szoft­ver­hiba volt az utolsó csepp.

Szoft­ver­hiba miatt több száz­ezer Go­ogle Plu­sos adata szi­vá­rog­ha­tott ki.

Segíts a Google-nek, és keress több százezer forintot vele!

Segíts a Google-nek, és keress több százezer forintot vele!

Bárki részt vehet a prog­ram­ban.

Bárki részt vehet a prog­ram­ban, némi in­for­ma­ti­kai tudás azért nem árt. Si­ke­res munka után ga­ran­tál­tan fizet a cég!

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

A Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd.

A meg­szo­kott Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd, de lehet mivel he­lyet­te­sí­teni.

Nagy dologra készül a Google Magyarországon, Téged is érint

Nagy dologra készül a Google Magyarországon, Téged is érint

El­kezd­ték le­cse­rélni a ma­gyar­or­szági ut­ca­ké­pe­ket a St­reet Vi­ew­ban.

El­kezdte le­cse­rélni a ma­gyar­or­szági ut­ca­ké­pe­ket a Go­ogle a St­reet View al­kal­ma­zá­sá­ban. A cég autói és gya­lo­go­sai a nyá­ron jár­ták be újra az or­szág na­gyobb vá­ro­sait és azok kör­nyé­két, hogy friss képek ke­rül­je­nek be a rend­szerbe.

A terroristák jogait védi a Google?

A terroristák jogait védi a Google?

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek nagy mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

A leg­fris­sebb lon­doni ter­ror­tá­ma­dás kap­csán ki­de­rült, hogy a me­rény­lő­ket a Yo­uTube-on ta­lál­ható isz­lam­ista gyű­lö­let­be­szé­dek nagy mér­ték­ben ins­pi­rál­ták.

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

Le­góz­ha­tunk, és a Hol­don is sé­tál­ha­tunk egyet!

El­kép­zel­he­tet­le­nül sok min­denre meg­kap­hat­juk a vá­laszt a Go­ogle se­gít­sé­gé­vel. Em­be­rek mil­liói hasz­nál­ják min­den­nap, de na­gyon ke­ve­sen tud­ják, mire is képes!

Cenzúrázni fogják a Google-t és a Facebookot

Cenzúrázni fogják a Google-t és a Facebookot is!

Küz­de­nek a ter­ro­riz­mus ellen.

Új mód­szer­rel küz­de­nek a jö­vő­ben a ter­ro­riz­mus ellen. Cen­zú­rázva lesz az összes, ter­ro­riz­mus­hoz köt­hető videó, gyű­lö­let­be­széd, il­letve fotó.

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

Ma este ki­de­rül, mennyit nyom a lat­ban, hogy a kö­zön­ség oda van a ma­gyar fi­ú­ért és az Ori­go­ért. Itt egy lista a végső sor­rend­ről. Ma­gya­rá­zat­tal.

Ma este ki­de­rül, mennyit nyom a lat­ban, hogy a kö­zön­ség oda van a ma­gyar fi­ú­ért és az Ori­go­ért. Addig pedig áll­jon itt egy újabb lista, ami a végső sor­ren­det hi­va­tott kö­zölni. Ez utóbbi rá­adá­sul nem egy ta­lál­ga­tás, kő­ke­mény tu­do­mány, szo­ká­sok­kal, ada­tok­kal, és ke­re­sési előz­mé­nyek­kel.

Ha ezekre a kérdésekre tudsz válaszolni, felvesznek a Google-hoz!

Ha ezekre a kérdésekre tudsz válaszolni, felvesznek a Google-hoz!

Nem­csak a kér­désre adott vá­lasz he­lyes­sé­gét, de a kre­a­ti­vi­tást is dí­jaz­zák.

Nem­csak a kér­désre adott vá­lasz he­lyes­sé­gét, de a kre­a­ti­vi­tást is dí­jaz­zák. A for­ma­bon­tó­kat ke­re­sik, nem a sor­ban ál­ló­kat!

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

A be­ván­dorló ta­xi­so­főr arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia, hogy a le­hető leg­töb­bet szen­ved­jen a fe­le­sége...

A be­ván­dorló ta­xi­so­főr arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia, hogy a leg­töb­bet szen­ved­jen a fe­le­sége...

Mi lesz netes fiókjaink sorsa, ha meghalunk?

Mi lesz netes fiókjaink sorsa, ha meghalunk?

Jo­go­san merül fel, mi tör­té­nik ha­lá­lunk után sze­mé­lyes dol­ga­ink­kal.

Jo­go­san merül fel, mi tör­té­nik ha­lá­lunk után sze­mé­lyes dol­ga­ink­kal.

10 Google keresési trükk, amit tuti nem ismersz!

10 Google keresési trükk, amit az emberek 96% nem ismer!

Trük­kök, tip­pek a jobb ered­mény­hez.

Trük­kök, amik­kel nem csak gyor­sab­ban, de jobb ta­lá­lati aránnyal ta­lál­hat­juk meg amit ke­re­sünk!

Vigyázz, hogy mit ütsz be a Google keresőjébe! Elérhető az összes keresésed

Vigyázz, hogy mit ütsz be a Google keresőjébe! Elérhető az összes keresésed

Új fej­lesz­tés ér­hető el a Go­ogle-nál, mos­tan­tól bár­hol vissza­néz­he­ted, mire, mikor ke­res­tél rá. Ne ma­radj be­je­lent­kezve...

Ingyen 2 GB tárhelyet ad ma a Google! Így szerezd meg!

Ingyen 2 GB tárhelyet ad ma a Google! Így szerezd meg!

Ha si­etsz, még neked is jut be­lőle!

A Biz­ton­sá­gos In­ter­net Napja al­kal­má­val in­gyen ad 2GB tár­he­lyet a Go­ogle fel­hő­szol­gál­ta­tá­sá­hoz. Ha si­etsz, még neked is jut be­lőle!

Elveszett vízalatti városra bukkantak a Kaliforniai-öbölben

Elveszett víz alatti városra bukkantak a Kaliforniai-öbölben

Fur­csa kép­ződ­mé­nyekre let­tek fi­gyel­me­sek a Go­ogle Earth tér­ké­pén a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók.

Fur­csa kép­ződ­mé­nyekre let­tek fi­gyel­me­sek a Go­ogle Earth tér­ké­pén a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók.

Ennél hülyébb már nem lesz az Iszlám Állam kiberhadserege

Ennél hülyébb már nem lesz az Iszlám Állam kiberhadserege

Ala­po­san mel­lé­nyúl­tak...

Ha­tal­ma­sat akar­tak dur­ran­tani a Go­ogle ke­re­sőóriás meg­hek­ke­lé­sé­vel, de ala­po­san mel­lé­nyúl­tak az ISIS szá­mí­tó­gé­pes zse­ni­jei... már nem elő­ször!

Döbbenet, hogy hívják a gyerekeket ebben a faluban!

Döbbenet, hogy hívják a gyerekeket ebben a faluban!

Idő­ről időre fel­ka­pot­tak lesz­nek bi­zo­nyos ke­reszt­ne­vek. Éppen a nép­szerű té­vé­so­ro­za­tok vagy tör­té­nelmi nevek ha­tá­roz­zák meg a tren­det.

Több ezer dollárt ér a Google-nek egy domain!

Több ezer dollárt ér a Google-nek egy domain!

Egy volt Go­ogle-al­kal­ma­zott ki­szúrta, hogy a Go­ogle.com do­main el­adóvá vált, és azon­nal fel is vá­sá­rolta.

Egy szem­fü­les egy­kori Go­ogle-al­kal­ma­zott ki­szúrta, hogy a Go­ogle.com do­main el­adóvá vált, és azon­nal fel is vá­sá­rolta.

Elképesztő, mi érdekelte a legjobban a magyarokat idén!

Elképesztő, mi érdekelte a legjobban a magyarokat idén!

A Go­ogle idei top­lis­tá­já­ból több dolog is ki­de­rül a ma­gyar in­ter­ne­te­zési szo­ká­sok­ról.

A Go­ogle idei top­lis­tá­já­ból több dolog is ki­de­rül a ma­gyar in­ter­ne­te­zési szo­ká­sok­ról.

Ezt a reklámot minden lánynak látnia kell!

Ezt a reklámot minden lánynak látnia kell!

A nők ön­meg­va­ló­sí­tás­ról szól egy nagy márka leg­újabb rek­lámja.

A nők ön­meg­va­ló­sí­tás­ról szól egy nagy márka leg­újabb rek­lámja, amely fel­rob­ban­totta a netet!

Betilthatná az EU a Facebookot és a Google-t

Betilthatná az EU a Facebookot és a Google-t

Olyan lazán ke­ze­lik az ada­ta­in­kat, hogy az ellen lépni kell. A meg­ol­dá­son dol­goz­nak, de nem lesz egy­szerű!

Olyan lazán ke­ze­lik az ada­ta­in­kat, hogy az ellen lépni kell. A meg­ol­dá­son dol­goz­nak, de nem lesz egy­szerű!

A víz alá ment a Google

A víz alá ment a Google

Ma van az Óce­á­nok vi­lág­napja. Ennek örö­mére a Go­ogle meg­le­pett min­ket.

Ma van az Óce­á­nok vi­lág­napja. Ennek örö­mére a Go­ogle ki­bő­ví­tette Ut­ca­kép (St­reet View) szol­gál­ta­tá­sát egy sor cso­dá­la­tos, víz alatti hely­szí­nen ké­szí­tett pa­no­ráma-fel­vé­tel­lel.

A leggyakoribb keresőszavak a szír Google-n!

A leggyakoribb keresőszavak a szír google-n!

Pár napja tet­ték közzé, hogy Szí­ri­á­ban mire ke­res­nek rá a Go­ogle-n leg­több­ször. Ha­zánk a ke­re­sési lista élén van!

Pár napja tet­ték közzé, hogy Szí­ri­á­ban mire ke­res­nek rá a Go­ogle-n leg­több­ször. Ha­zánk a ke­re­sési lista élén van!

Nigger háznak nevezte a Google a Fehér Házat

Nigger háznak nevezte a Google a Fehér Házat

Egy ked­ves mun­ka­társ gon­dos­ko­dott róla, hogy a Go­ogle Maps rasszista és obsz­cén cím­kék­kel lássa el az ame­ri­kai kor­mány­zati épü­le­te­ket.

Egy ked­ves mun­ka­társ gon­dos­ko­dott róla, hogy a Go­ogle Maps rasszista és obsz­cén cím­kék­kel lássa el az ame­ri­kai kor­mány­zati épü­le­te­ket.