CÍMKE: 'gólya'

Nagy a felháborodás: Kamera előtt pusztult el 5 kisgólya Bogyiszlón

Nagy a felháborodás: Kamera előtt pusztult el 5 kisgólya Bogyiszlón

Ezrek dü­hön­ge­nek a Fa­ce­boo­kon, mert a nézők szeme lát­tára öt kis­gó­lya pusz­tult el Bo­gyisz­lón.

Gólya tartja rettegésben a kétszáz fős falucskát, ettől tartanak

Gólya tartja rettegésben a kétszáz fős falucskát, ettől tartanak

A falu lakói már min­dent meg­tesz­nek, hogy távol tart­sák ma­guk­tól a meg­va­dult ma­da­rat.

Dráma történt a magyar villanypózna tetején

Dráma történt a magyar villanypózna tetején

Sok madár pusz­tul el áram­ütés miatt, köz­tük több tu­cat­nyi gólya. Mivel ezek a jó­szá­gok osz­lopra fész­kel­nek, ki van­nak téve ennek a ve­szély­nek.

Sok madár pusz­tul el ha­zánk­ban áram­ütés miatt, köz­tük tu­cat­nyi gólya. Mivel ezek a jó­szá­gok osz­lopra fész­kel­nek, ki van­nak téve ennek a ve­szély­nek.

Menetrend szerint megjött az első gólya

Menetrend szerint megjött az első gólya

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy.

Be­rob­bant a ta­vasz ha­zánkba, vissza­tért az első gólya is. Feb­ruár 13-án, szer­dán ér­ke­zett haza, pont ugyan­azon a napon, mint ta­valy.

Borzalom az egyetemen: belehalt a beavatási ceremóniába egy diák

Borzalom az egyetemen: belehalt a beavatási ceremóniába egy diák

Az el­sőéves szó sze­rint ha­lálba itta magát.

Az el­sőéves szó sze­rint ha­lálba itta magát.

Megkezdődött a gólyák vonulása

Itt a nyár vége, megkezdődött a gólyák vonulása

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról.

Ha­ma­ro­san el­re­pül az összes gólya Ma­gyar­or­szág­ról, ugyanis meg­kez­dő­dött a szo­ká­sos őszi ma­dár­vo­nu­lás. A gó­lyá­kat a ki­sebb testű ma­da­rak kö­ve­tik.

Szomorú! Árván maradt ez a fehér gólya család

Szomorú! Árván maradt ez a fehér gólya család

Ke­me­csén a Ság­vári Endre utca sar­kán fész­kelő gó­lya­pár egyik tagja el­pusz­tult.

Ke­me­csén a Ság­vári Endre utca sar­kán fész­kelő gó­lya­pár egyik tagja el­pusz­tult, ezért a to­já­sok men­tésre szo­rul­nak.

Így védik a gólyákat az áramütéstől

Így védik a gólyákat az áramütéstől

Ez a mód­szer el­ret­tenti a ma­da­ra­kat a vil­lany­osz­lopra való szál­lás­tól.

Min­den el­en­ge­dés előtt álló ma­da­rat pár napig vagy hétig olyan röp­dé­ben tar­ta­nak, me­lyek­ben meg­ta­lál­ható mindaz a hatás, mely a ter­mé­szet­ben is éri őket.

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­go­zói, akik gallya­kat, ága­kat tet­tek ki.

Korai őszt jósolnak a gólyák

Korai őszt jósolnak a gólyák

Máris el­in­dul­tak délre a köl­töző ma­da­rak, au­gusz­tus 20-át kö­ve­tően egyre na­gyobb szám­ban hagy­ják el Ma­gyar­or­szá­got.

Máris el­in­dul­tak délre a köl­töző ma­da­rak, au­gusz­tus 20-át kö­ve­tően egyre na­gyobb szám­ban hagy­ják el Ma­gyar­or­szá­got.

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cá­ban.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Durva beavatás: így aláznak meg az egyetemeken!

Durva beavatás: így aláznak meg az egyetemeken!

Bru­tá­lis sze­án­szo­kat tar­ta­nak

Bru­tá­lis sze­án­szo­kon kel­lett át­es­niük a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tásba fel­vett gó­lyák­nak, ebben sze­re­pet kap a pia és az uborka is...

Piros műalkotásba fészkelt Jászfényszarun a gólya!

Piros műalkotásba fészkelt Jászfényszarun a gólya!

Nem csoda, hogy a madár bir­tokba vette az ere­de­ti­leg mű­vé­szeti al­ko­tás­nak szánt fész­ket.

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak egyet­len vá­lasz­tása, hogy hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak egyet­len vá­lasz­tása, hogy hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

Ezért tudták brutálisan kivégezni a jászapáti gólyát!

Felháborító: Ezért tudták brutálisan kivégezni a jászapáti gólyát!

Mint is­me­re­tes, ke­gyet­le­nül vég­zett egy fehér gó­lyá­val két 15 éves fiú hét­főn, akik most akár 3 év bör­tönt is kap­hat­nak tet­tü­kért.

Mint is­me­re­tes, ke­gyet­le­nül vég­zett egy fehér gó­lyá­val két 15 éves fiú hét­főn, akik most akár 3 év bör­tönt is kap­hat­nak tet­tü­kért.

Vallottak a jászapáti gólyagyilkosok!

Vallottak a jászapáti gólyagyilkosok!

A gó­lyát, amely­nek már csak a te­te­mét ta­lál­ták meg hét­főn egy is­ko­la­ud­va­ron, a gyanú sze­rint két 15 éves fiú kí­nozta és ölte meg. A fi­a­ta­lok be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

A gó­lyát, amely­nek már csak a te­te­mét ta­lál­ták meg hét­főn egy is­ko­la­ud­va­ron, a gyanú sze­rint két 15 éves fiú kí­nozta és ölte meg. A fi­a­ta­lok be­is­merő val­lo­mást tet­tek.

Ezrek vadásszák a brutálisan megkínzott gólya gyilkosát!

Ezrek vadásszák a brutálisan megkínzott gólya gyilkosát!

Össze­fo­gott az or­szág.

Két­száz­ezer fo­rin­tos nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lot­tak fel annak, aki in­for­má­ci­ó­val tud szol­gálni a ke­gyet­len ma­dár­gyil­kos­ról.

Brutálisan megkínoztak egy gólyát a katolikus iskola udvarán

Brutálisan megkínoztak egy gólyát a magyar katolikus iskola udvarán

A sze­ren­csét­le­nül járt madár évek óta vissza­járt Jász­apá­tiba, több ezer ki­lo­mé­tert át­szelve.

Megeszik, kedvtelésből lövik őket: veszélyes a gólyák útja hazafelé!

Megeszik, kedvtelésből lövik őket: veszélyes a gólyák útja hazafelé!

Sorra lan­dol­nak a fész­kek­ben a gó­lya­hí­res­sé­gek: egyre több ka­me­rán lehet fi­gyelni a me­se­ál­la­tok ha­za­té­ré­sét.

Hoppácska! Mi csücsül Őrhalomban, a kémény tetején?

Hoppácska! Mi csücsül Őrhalomban, a kémény tetején?

Itt az első gólya!

Megér­ke­zett az első gólya! Ahogy a ko­rábbi évek­ben, ez­út­tal is a Nóg­rád me­gyé­ben lévő kis falu fo­gad­hatta az el­ső­ként vissza­térő köl­tö­ző­ma­da­rat.

Csodagólya Bodrogkeresztúron! Keresik a tudományos magyarázatot

Csoda Bodrogkeresztúron, keresik a tudományos magyarázatot

Immár tíz éve él télen-nyá­ron a te­le­pü­lé­sen Fülöp, a gólya. Nem tán­to­rítja se hó, se fagy, ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz.