CÍMKE: 'gödöllő'

Elképesztő! Ezt mondta a 103 éves néni

103 éves gödöllői néni mondta el a hosszú élet titkát

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri.

"Gö­döllő na­gyi­kája" - min­denki csak ezen a néven is­meri az arany­korba lé­pett 103 éves nénit.

FRISS HÍREK

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val.

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val, pedig párja és ne­velt gyer­me­kei is vol­tak.

Vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt

Vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt

Ma­gyar­or­szá­got agyon­nyomná a mig­rán­sok pénz­ügyi terhe.

Ma­gyar­or­szá­got agyon­nyomná a mig­rán­sok pénz­ügyi terhe, erről egye­ne­sen kell be­szélni.

Miniszterelnök így még nem utazott

Miniszterelnök így még nem utazott

Kért egy Nem­zeti Spor­tot a trafi­kos­tól, majd fel­ült Kistar­csán a HÉV-re Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök egy gö­döl­lői ren­dez­vényre uta­zott.

Kért egy Nem­zeti Spor­tot a trafi­kos­tól, majd fel­ült Kistar­csán a HÉV-re Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök egy gö­döl­lői ren­dez­vényre uta­zott.

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Más­nap Isa­sze­gen fog­ták el.

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

Kiderült, pontosan hogyan halt meg a Gödöllőn halálra gázolt Zsófi

Kiderült, pontosan hogyan halt meg a Gödöllőn halálra gázolt Zsófi

A vád­lott Sz. La­jost rab­lán­con ve­zet­ték a te­rembe, szem­mel lát­ha­tóan sokat fo­gyott az egy­év­nyi elő­ze­tes alatt.

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

Fordulat a gödöllői autós tragédia ügyében

Az ügy­véd el­mondta, miért.

A meg­vá­dolt férfi ügy­védje sze­rint a nyo­mo­zók fe­lü­le­tes mun­kát vé­gez­tek. For­du­lat vár­ható az ügy­ben.

Felkavaró részletek, lánya gyilkosának szemébe nézett Zsófi gyászoló édesapja

Felkavaró részletek, lánya gyilkosának szemébe nézett Zsófi gyászoló édesapja

Az ügy tár­gya­lá­sán ki­de­rült, mit lá­tott a gö­döl­lői apuka.

Az ügy tár­gya­lá­sán ki­de­rült, mit lá­tott a gö­döl­lői apuka. A tet­tes a gyá­szoló csa­lád sze­mébe né­zett, akik nem re­a­gál­tak.

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

Gödöllői tragédia: súlyos döntést hozott a tettes

Ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt is nyo­mo­zás in­dult Sz. Lajos ellen, aki most úgy dön­tött: in­kább kór­házba vonul!

Ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt is nyo­mo­zás in­dult Sz. Lajos ellen, aki most úgy dön­tött: in­kább kór­házba vonul!

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Döbbenetes dolog derült ki a gödöllői Zsófi halálát okozó férfiről

Le­zá­rult az egy évvel ez­előtti gö­döl­lői tra­gé­dia nyo­mo­zása, ki­de­rült, hogy Sz. Lajos nem csak al­ko­holt fo­gyasz­tott!

Szívszorító: Egyedül karácsonyozik Illés bácsi, a gödöllői cukrász

Szívszorító: Magányosan karácsonyozik Illés bácsi, a gödöllői cukrász

Ami­óta má­jus­ban be kel­lett zár­nia üz­le­tét, egye­dül, munka nél­kül tölti min­den­nap­jait.

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

A rabló ta­valy jú­li­us­ban okozta a fi­a­tal Zsófi ha­lá­lát, ami­kor el­haj­tott a ko­csi­já­val. Most ki­de­rült, bün­te­tése sok­kal eny­hébb lehet.

A rabló ta­valy jú­li­us­ban okozta a fi­a­tal Zsófi ha­lá­lát, ami­kor el­haj­tott a ko­csi­já­val. Most ki­de­rült, bün­te­tése sok­kal eny­hébb lehet.

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Va­ló­szí­nű­leg már zu­ha­nás köz­ben éle­tét vesz­tette a férfi.

Va­ló­szí­nű­leg már zu­ha­nás köz­ben éle­tét vesz­tette a férfi. Gye­rek­kori tra­gé­dia áll­hat a hát­tér­ben. A fi­a­tal­em­ber édes­anyja nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak fia ha­lála után...

Tragédia: Ez a férfi ugrott a halálba Gödöllőn

Tragédia: Ez a férfi ugrott a halálba Gödöllőn

Ön­gyil­kos lett egy férfi még szom­bat dél­után Gö­döl­lőn, a nyol­ca­dik­ról ve­tette le magát.

Ön­gyil­kos lett egy férfi még szom­bat dél­után Gö­döl­lőn, a nyol­ca­dik­ról ve­tette le magát.

Eldőlt, hogy kiengedik-e a gödöllői rablógyilkosság gyanúsítottját...

Eldőlt, hogy kiengedik-e a gödöllői rablógyilkosság gyanúsítottját...

Ko­ráb­ban ok­tó­ber vé­géig hosszab­bí­tot­ták meg B. Zsófia fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Gödöllői tragédia: Mága Zoltán csodálatos koncertet adott Zsófi emlékére

Gödöllői tragédia: Mága Zoltán csodálatos koncertet adott Zsófi emlékére

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész jó­té­kony­sági kon­cer­tet adott a tra­gi­ku­san el­hunyt Berze Zsófia em­lé­kére Gö­döl­lőn.

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Az anya so­káig várta, de senki sem kért tőle bo­csá­na­tot lánya ha­lá­láért. Zsófit Gö­döl­lőn gá­zolta ha­lálra a ré­szeg au­tó­tol­vaj.

Életében először ült repülőre a gödöllői tragédia áldozata

Életében először ült repülőre a gödöllői tragédia áldozata

At­tila szü­le­tés­nap­jára kapta az utat.

At­ti­lát szü­le­tés­nap­jára lepte meg édes­anyja a re­pü­lés­sel, de a ked­ves aján­dék vége tra­gé­dia lett... Az apa arra kon­cent­rál, hogy túl­élje a ször­nyű­sé­get.

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog!

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog!

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

Jó­té­kony­sági kon­cer­tet szer­vez­nek.

A gö­döl­lői Szent­há­rom­ság-temp­lom­ban ok­tó­ber 18-án a he­ge­dű­mű­vész egy kon­cert­tel kí­ván­nak meg­em­lé­kezni a fi­a­ta­lon el­hunyt Zsófi­ról.

Ez a tündéri kisfiú a gödöllői repülőbaleset áldozata!

Ez a tündéri kisfiú a gödöllői repülőbaleset áldozata!

A szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte az a kisfiú, aki édes­any­já­val és két ta­pasz­talt pi­ló­tá­val szen­ve­dett bal­ese­tet.

A szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte az a kisfiú, aki édes­any­já­val és két ta­pasz­talt pi­ló­tá­val szen­ve­dett bal­ese­tet.

Ők a gödöllői repülőgép-tragédia áldozatai!

Ők a gödöllői repülőgép-tragédia áldozatai!

Mind­ket­ten ta­pasz­talt pi­ló­ták vol­tak, ra­jong­tak a re­pü­lé­sért egé­szen a leg­utolsó pil­la­na­tig...

Mind­ket­ten ta­pasz­talt pi­ló­ták vol­tak, ra­jong­tak a re­pü­lé­sért egé­szen a leg­utolsó pil­la­na­tig...

Friss: Szörnyethalt a másik gödöllői kisrepülő pilótája is

Friss: Szörnyethalt a másik gödöllői kisrepülő pilótája is

A bal­eset­nek így már 4 ha­lottja van.

Hol­tan emel­ték ki a tűz­ol­tók annak a pi­ló­tá­nak a holt­tes­tét, aki gé­pé­vel egy másik kis­rep­lő­nek üt­kö­zött va­sár­nap dél­előtt Gö­döl­lő­nél.

Szörnyű részleteket árult el a halálos gödöllői repülőbaleset szemtanúja!

Szörnyű részleteket árult el a halálos gödöllői repülőbaleset szemtanúja!

A Ri­post ol­va­sója épp a kö­zeli tónál hor­gá­szott, ami­kor hir­te­len óri­ási puffa­nást hal­lott.

Friss: Kiderült, mi okozta a halálos gödöllői repülőbalesetet!

Friss: Kiderült, mi okozta a halálos gödöllői repülőbalesetet!

A ron­cso­kat órá­kig ke­res­ték. Most ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát.

Négy ember meg­halt, ami­kor va­sár­nap dél­előtt két kis­gép össze­üt­kö­zött Gö­döl­lő­nél. A ron­cso­kat órá­kig ke­res­ték. Most ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát.

Friss: Döntött a bíróság a gödöllői tragédia ügyében!

Friss: Döntött a bíróság a gödöllői tragédia ügyében!

Az ügyész­ség Sz. Lajos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát in­dít­vá­nyozta, amit el is fo­ga­dott a bí­ró­ság.

Az ügyész­ség Sz. Lajos elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát in­dít­vá­nyozta, amit el is fo­ga­dott a bí­ró­ság.

Fordulat: Ezért kell újra vallania a gödöllői rablógyilkosnak!

Fordulat: Ezért kell újra vallania a gödöllői rablógyilkosnak!

Vissza kell men­nie a hely­színre...

Sz. La­jos­nak a hely­szí­nen kell újra fel­idéz­nie, mi tör­tént pon­to­san, ami­kor meg­pró­bálta el­lopni a 24 éves Zsófi au­tó­ját.

Fordulat: Újabb gyanúsítottja lehet a gödöllői rablógyilkosságnak!

Fordulat: Újabb gyanúsítottja lehet a gödöllői rablógyilkosságnak!

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint nem­csak a ze­nész­ként is is­mert Sz. La­jos­nak kell fe­lel­nie a ha­lál­lal vég­ződő au­tó­lo­pá­sért...

Istenhez fordult a rácsok mögött a gödöllői rablógyilkos

Istenhez fordult a rácsok mögött a gödöllői rablógyilkos

Ami­kor Zsófi au­tó­ját meg­pró­bálta el­ra­bolni, Sz. Lajos tel­je­sen ré­szeg volt...

Ami­kor Zsófi au­tó­ját meg­pró­bálta el­ra­bolni, Sz. Lajos tel­je­sen ré­szeg volt. Buzgó val­lá­sos­sá­gát senki nem érti, de tény, hogy ki­zá­ró­lag a Bib­liát haj­landó ol­vas­gatni a le­tar­tóz­ta­tás ide­jén...

Megszólalt a szakértő: Erősen sántít a gödöllői rablógyilkos vallomása!

Megszólalt a szakértő: Erősen sántít a gödöllői rablógyilkos vallomása!

A to­xi­ko­ló­gus ele­mezte Sz. Lajos val­lo­má­sát a tra­gé­dia előz­mé­nye­i­ről.

A 35 éves Sz. Lajos azt mondta, hogy mi­előtt el­ra­bolta volna a fi­a­tal gö­döl­lői lány au­tó­ját, 50 nyug­ta­tót vett be és arra még al­ko­holt is ivott. A to­xi­ko­ló­gus ele­mezte a val­lo­mást.

Meglepő bejelentés a gödöllői tragédia ügyében!

Meglepő bejelentés a gödöllői tragédia ügyében!

A nye­re­ség­vágy­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott Sz. Lajos ügy­védje újabb hely­színi szem­lét sze­retne.

A nye­re­ség­vágy­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott Sz. Lajos ügy­védje újabb hely­színi szem­lét sze­retne in­dít­vá­nyozni.

Megrázó részletek a gödöllői tragédiáról: így halt meg az autóját védő Zsófi

Megrázó részletek a gödöllői tragédiáról: így halt meg az autóját védő Zsófi

A lány au­tója alá szo­rult, ami­kor meg­pró­bálta vissza­sze­rezni Sz. La­jos­tól. A rend­őrök be­szél­tek a kö­rül­mé­nyek­ről...

Nyilatkozott a gödöllői rablógyilkos apja: Nem lehet elítélni a fiamat!

Nyilatkozott a gödöllői rablógyilkos apja: Nem lehet elítélni a fiamat!

Az idős férfi leg­alábbis meg­lepő vé­le­ménnyel van arról, hogy fia, Sz. Lajos autót akart lopni, majd ha­lálra gá­zolta vele Zsófit...

Nem várt részletek a gödöllői tragédiát okozó férfi elfogásáról!

Nem várt részletek a gödöllői tragédiát okozó férfi elfogásáról!

A nye­re­ség­vágy­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott Sz. Lajos húga is szem­ta­núja volt a ször­nyű bal­eset­nek.

Drámai egyezés: Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

Esküvőre készült a halálra gázolt Zsófi és gyilkosa is

A na­pok­ban lett volna Sz. Lajos es­kü­vője és két hó­na­pos kisfi­á­nak a ke­resz­te­lője, ám most bör­tön vár rá. Ki­de­rült, hogy az el­gá­zolt lány is há­za­sodni ké­szült.

Gödöllői tragédia: Sz. Lajos testvére is végignézte a halálos autórablást

Gödöllői tragédia: Sz. Lajos testvére is végignézte a halálos autórablást

Az még nem tisz­tá­zott, hogy a test­vér be­szélt-e a rend­őrök­nek.

Az még nem tisz­tá­zott, hogy a test­vér be­szélt-e a rend­őrök­nek.

Ötven nyugtatóra ivott sört és bort: így ölte meg Zsófit a rabló!

Ötven nyugtatóra ivott sört és bort: így ölte meg Zsófit a rabló!

Sz. Lajos a ki­hall­ga­tá­sán vette számba, mit is csi­nált, mi­előtt Gö­döl­lőn meg­pró­bálta el­kötni a szín­házi al­kal­ma­zott au­tó­ját...

Kihallgatni sem lehetett rendesen: gyógyszerre ivott a gödöllői lány gyilkosa!

Kihallgatni sem lehetett rendesen: gyógyszerre ivott a gödöllői lány gyilkosa!

Sz. Lajos a gö­döl­lői tra­gé­dia után au­tó­stop­pal me­ne­kült el a hely­szín­ről. Még ki­hall­ga­tá­sa­kor sem volt ma­gá­nál...

Egész Gödöllő a 24 éves Zsófira emlékezik...

Egész Gödöllő a 24 éves Zsófira emlékezik...

A Turay Ida Szín­ház dol­go­zója akkor halt meg, ami­kor meg­pró­bálta meg­aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják a ko­csi­ját.

A Turay Ida Szín­ház 24 éves dol­go­zója csü­tör­tök este halt meg, ami­kor meg­pró­bálta meg­aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják a ko­csi­ját...

2 hónapos gyereke van a gödöllői lány gyilkosának

2 hónapos gyereke van a gödöllői lány gyilkosának

Élet­társa a bí­ró­sá­gon várta, és ki­de­rült, hogy két hó­na­pos gye­re­kük van.

Élet­társa a bí­ró­sá­gon várta, és ki­de­rült, hogy két hó­na­pos gye­re­kük van.

Ezzel vádolják a gödöllői lány gyilkosát

Ezzel vádolják a gödöllői lány gyilkosát

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban dön­te­nek Sz. Lajos sor­sá­ról, aki meg­ölte Zsófit.

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban dön­te­nek Sz. Lajos sor­sá­ról, aki meg­ölte a 24 éves Zsófit.

Ez a 100 Tagú Cigányzenekar közleménye a gödöllői tragédia kapcsán

Ez a 100 Tagú Cigányzenekar közleménye a gödöllői tragédia kapcsán

A vi­lág­hírű ma­gyar ci­gány­ze­ne­kar köz­le­ményt adott ki a gö­döl­lői ha­lál­eset kap­csán.

Hihetetlen: így jelent meg a bíróságon a gödöllői lány gyilkosa

Hihetetlen: így jelent meg a bíróságon a gödöllői lány gyilkosa

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban állt a bí­ró­ság elé Sz. Lajos, de azt senki sem gon­dolta volna, hogy így je­le­nik meg.

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban állt a bí­ró­ság elé Sz. Lajos, de azt senki sem gon­dolta volna, hogy így je­le­nik meg.

Ezt vallotta elfogása után a gödöllői lány halálát okozó zenész!

Ezt vallotta elfogása után a gödöllői lány halálát okozó zenész!

A 24 éves Zsófia csak meg akarta aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják az au­tó­ját, de a tol­vaj el­so­dorta a lányt.

A 24 éves Zsófia csak meg akarta aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják az au­tó­ját...

Ismert zenész miatt halhatott meg a gödöllői lány!

Ismert zenész miatt halhatott meg a gödöllői lány!

Kö­rözi a rend­őr­ség Szé­nási La­jost.

Még min­dig kö­rözi a rend­őr­ség a 35 éves Szé­nási La­jost, aki el akarta lopni a Turay Ida Szín­ház mun­ka­tár­sá­nak au­tó­ját, majd ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott.

Így emlékezett a Turay színház igazgatója a rabló miatt meghalt 24 éves lányra...

Így emlékezett a Turay Ida Színház igazgatója a 24 éves lányra

A Turay Ida Szín­ház 24 éves mun­ka­társa csü­tör­tök este halt meg. Csak azt akarta meg­aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják a ko­csi­ját.

Hazudott az elkövető, rettegnek a gödöllőiek a 24 éves lány halála után

Hazudott az elkövető, rettegnek a gödöllőiek a 24 éves lány halála után

Csü­tör­tök este ször­nyű dolog tör­tént a gö­döl­lői Rigó ut­cá­ban.

Csü­tör­tök este ször­nyű dolog tör­tént a gö­döl­lői Rigó ut­cá­ban. Egy 24 éves lány halt meg, ami­kor meg­pró­bálta meg­aka­dá­lyozni, hogy el­lop­ják a ko­csi­ját. A he­lyi­e­ket mé­lyen meg­ren­dí­tette az eset, van, aki ezek után alig mer az ut­cára menni.

Itt van Illés bácsi cukrászdájának ellenpéldája!

Itt van Illés bácsi cukrászdájának ellenpéldája!

Illés bá­csié után itt egy cuk­rászda ami úgy retro, hogy nem el­avult, és pláne nem pisz­kos.

Mi­u­tán Barna Illés be­en­gedte a ka­me­rá­kat be­zár­atott cuk­rász­mű­he­lyébe, alább­hagy­tak a saj­nál­kozó meg­szó­la­lá­sok. Most mu­ta­tunk egy he­lyet, ahol tuti nem le­szel rosszul egy fagyi után!

Sváby szerint gusztustalan volt a bezáratott, népszerű cukrászda

Sváby szerint gusztustalan volt a bezárt cukrászda

Sváby And­rás reg­gelre kelve szem­ben ta­lálta magát az in­ter­ne­ten ter­jedő hír­rel, és re­a­gált is rá. Így si­ke­rült!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

A 78 éves cuk­rász­mes­tert sírva kér­ték va­sár­nap este: utaz­zon Ka­na­dába.

A 78 éves cuk­rász­mes­tert sírva kér­ték va­sár­nap este: utaz­zon Ka­na­dába, ahol tárt ka­rok­kal vár­nák. Neki azon­ban eszébe sincs el­hagy­nia ha­zá­ját. Igaz, már azt is el­dön­tötte, Gö­döl­lőn sem nyitja újra vá­rat­la­nul be­zár­atott üz­le­tét.

Botrány! Végleg bezárt a legendás cukrászda

Botrány! Végleg bezárt a legendás cukrászda

Barna Illés fél év­szá­zada nyi­totta meg bolt­ját Gö­döl­lőn. Most fel­je­len­tet­ték!

Barna Illés fél év­szá­zada nyi­totta meg bolt­ját Gö­döl­lőn, most pedig egy la­kos­sági be­je­len­tés miatt vég­leg be­zárja ka­puit a cuk­rászda. Til­ta­ko­zás in­dult.

Hajdú Péter megmentené a kisemmizett cukrászmestert

Hajdú Péter megmentené a kisemmizett cukrászmestert

A mű­sor­ve­zető is szív­ügyé­nek te­kinti a le­gen­dás öregúr ügyét.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dási hul­lá­mot in­dí­tott el a hír, hogy be­zár­at­ták Barna Illés cuk­rász­mes­ter 50 éves üz­le­tét. A fel­há­bo­ro­dás­nál talán csak az össze­fo­gás na­gyobb. Hajdú Péter is szív­ügyé­nek te­kinti a le­gen­dás öregúr ügyét.

Teljes útzár Gödöllőnél, terelik a forgalmat!

Teljes útzár Gödöllőnél, terelik a forgalmat!

Ba­le­set miatt tart a hely­szí­ne­lés.

Ba­le­set miatt tart a hely­szí­ne­lés Gö­döllő és Valkó kö­zött, két autó üt­kö­zött össze, két sé­rül­tet kel­lett kór­házba szál­lí­tani.