CÍMKE: 'gázolás'

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára.

Ítélet: ezt kapta Zsófi gyilkosa

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

FRISS HÍREK

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a tár­gya­lás.

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A hely­szí­nen új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

A bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

2017 leg­meg­rá­zóbb ügyei

Össze­gyűj­töt­tük 2017 leg­meg­rá­zóbb, leg­meg­hök­ken­tőbb és leg­dur­vább ügyeit, majd meg­néz­tük, mi tör­tént azóta.

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

A tet­tes elő­ször meg­fe­nye­gette az édes­anyát, majd gázt adott és el­gá­zolta a nőt. Mind­ezt az anya 8 éves gyer­meke is vé­gig­nézte, aki rög­tön a kis­test­vé­réért ag­gó­dott. A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről, de a férj utá­na­sza­ladt és le­ol­vasta a rend­szá­mát.

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Va­ló­szí­nű­leg gá­zo­lá­sos me­rény­le­tet akart el­kö­vetni az a férfi, akit el­fog­tak Né­met­or­szág­ban.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet. A vonat Bu­da­pest­ről ér­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a ka­taszt­rófa.

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte. Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte.Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con, egy szem­tanú sze­rint a ba­rát­nő­jé­vel ve­sze­ke­dett.

Két babakocsit sodort el egy autó Budapesten

Két babakocsit sodort el egy autó Budapesten

A bal­eset a X. ke­rü­let­ben tör­tént.

A bal­eset a X. ke­rü­let­ben tör­tént pén­te­ken kora dél­után.

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Nem tudni mi okozta a bal­ese­tet.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet.

Borzalmas baleset, elgázolták a neotonos Bardóczi Gyulát

Borzalmas baleset, elgázolták a neotonos Bardóczi Gyulát

Mentő szál­lí­totta kór­házba a le­gen­dás ma­gyar ze­nészt, akit Győr­ben, a zeb­rán ütöt­tek el.

Mentő szál­lí­totta kór­házba a le­gen­dás ma­gyar ze­nészt, akit Győr­ben, a zeb­rán ütöt­tek el.

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

A tűz­ol­tók biz­to­sít­ják a te­rü­le­tet.

Éle­tét vesz­tette az az ember, akit vil­la­mos ütött el a fő­vá­ros­ban fé­nyes nap­pal. A ki­ér­kező men­tők már nem tud­tak rajta se­gí­teni...

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli gá­zo­lást. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli gá­zo­lást. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

Szándékos gázolás Franciaországban, 3 áldozatról tudni

Szándékos gázolás Franciaországban, 3 áldozatról tudni

Egye­lőre nem tudni, hogy a tet­tes miért haj­tott neki a di­á­kok­nak.

Egye­lőre nem tudni, hogy a tet­tes miért haj­tott neki a di­á­kok­nak.

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Pá­nik­han­gu­lat ural­ko­dott az utcán, most min­den­hol rend­őrö­ket látni. A tá­madó ki­várta, amíg nagy tömeg gyű­lik össze.

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

El­gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta.

A Ford Tran­zit so­főrje ok­tó­ber 20-án ha­lálra gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta az út szé­lén.

Veszélyben a magyar bíró élete

Veszélyben a magyar bíró élete

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Ba­le­set tör­tént a zsófi­a­li­geti HÉV-meg­ál­ló­nál kora reg­gel Kistar­csán. A sze­rel­vény egy fi­a­tal lányt gá­zolt el.

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el...

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A por­tál úgy tudja, a hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött...

Váratlan fordulat a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Váratlan fordulat történt a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a 23 éves nő csa­ládja szá­mí­tott.

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a 23 éves nő csa­ládja szá­mí­tott.

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban. Meg­lepő, mi­lyen bün­te­tés­sel meg­úsz­hatja a sofőr.

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban. Meg­lepő, mi­lyen bün­te­tés­sel meg­úsz­hatja a sofőr, aki egy­ér­tel­műen hibás volt.

Horrorvideó: letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Mel­lény és vi­lá­gí­tás volt a bi­cik­li­sen.

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Nem tud­ták meg­men­teni.

A 64 éves férfi az út­test kö­ze­pén fe­küdt, mikor egy fi­gyel­met­len sofőr át­haj­tott rajta. A idős ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Fél napon belül el­kap­ták őket!

Mikor meg­lát­ták, hogy az el­gá­zolt férfin már nem lehet se­gí­teni, el­ké­pesztő dol­got mű­vel­tek. Fél napon belül el­kap­ták őket a rend­őrök!

Brutális baleset Kiskunfélegyházán: kisfiút gázoltak a zebrán

Brutális baleset Kiskunfélegyházán: kisfiút gázoltak a zebrán

A bal­ese­tet ren­ge­te­gen vé­gig­néz­ték, és sokan se­gí­tet­tek is, ám az egyik szem­tanú hí­vása ku­darcba ful­ladt.

Szörnyű dolog derült ki a nőről, akit elgázolt a 3-as metró

Szörnyű dolog derült ki a nőről, akit elgázolt a 3-as metró

Nem vé­let­len bal­eset volt a va­sár­nap dél­után tör­tént tra­gé­dia. A Nyu­gati kör­nyé­két el­özön­löt­ték a tűz­ol­tók.

Nem vé­let­len bal­eset volt a va­sár­nap dél­után tör­tént tra­gé­dia. A Nyu­gati kör­nyé­két el­özön­löt­ték a tűz­ol­tók.

Ezt teszi gázolójával Rékasi Károly

Ezt teszi gázolójával Rékasi Károly

Már több mint két éve, hogy mo­tor­já­val egy gá­zo­lás miatt meg­sé­rült.

Már több mint két éve annak, hogy mo­tor­já­val egy gá­zo­lás kö­vet­kez­té­ben meg­sé­rült Ré­kasi Ká­roly.

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Fekete vasárnap: megrázó fotó a 4-es főúton történt tragédiáról

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli.

Ször­nyű lát­ványt nyúj­tott az út­test kö­ze­pén he­verő bi­cikli. A ke­rék­pá­ros nem élte túl az üt­kö­zést.

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

A Vácra tartó vonat ütötte el.

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után.

Nem védi tovább ügyvédje a Dózsa György úti ámokfutót

Nem védi tovább ügyvédje a Dózsa György úti ámokfutót

Ki­szállt M. Ri­chárd ügy­védje. A már ámok­fu­tó­ként is­mert vád­lot­tat azzal gya­nú­sít­ják, hogy má­jus­ban két ember ha­lá­lát okozta a Dózsa György úton.

Most érkezett: a legnagyobb nyugalomban sétált el a helyszínről a barcelonai gázoló - Videó

Most érkezett: a legnagyobb nyugalomban sétált el a helyszínről a barcelonai gázoló - Videó

Egy fris­sen nyil­vá­nos­ságra ke­rült videó sze­rint egy­sze­rűen el­sé­tált a bar­ce­lo­nai me­rény­let hely­szí­né­ről a gá­zoló.

Hátborzongató baleset történt a zebrán, többen is áthajtottak a nénin

Hátborzongató baleset történt a zebrán, többen is áthajtottak a nénin

Az idős asszonyt elő­ször egy te­her­autó ütötte el.

Az idős asszonyt elő­ször egy te­her­autó ütötte el, majd egy sze­mély­autó is át­haj­tott rajta. Az asszony a hely­szí­nen be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Luxusúton pihent a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottja

Erről ba­rát­nője adott hírt.

Lu­xus­nya­ra­lá­son vett részt a két ember ha­lá­lát okozó Dózsa György úti bal­ese­tet kö­ve­tően M. Ri­chárd, erről ba­rát­nője adott hírt kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ez történhet a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottjával

Ez történhet a Dózsa György úti gázolás gyanúsítottjával

M. Ri­chárd nem a rá­csok mögé, hanem házi őri­zetbe ke­rült, pedig még ko­ka­int is fo­gyasz­tott a bal­eset előtt.

Bár a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek és a bi­zo­nyí­té­kok alap­ján ő a fe­le­lős a két ember ha­lá­lá­val vég­ződő bal­ese­tért, rá­adá­sul még ko­ka­int is fo­gyasz­tott, M. Ri­chárd nem a rá­csok mögé, hanem házi őri­zetbe ke­rült.

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Spa­nyol lap­in­for­má­ciók sze­rint a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás­ban már több mint ti­zen­hár­man hal­tak meg.

Spa­nyol lap­in­for­má­ciók sze­rint a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás­ban már ti­zen­né­gyen hal­tak meg, egy nő ál­la­pota pedig még vál­sá­gos.

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Már tizenhárom halott Barcelonában, kimondták: ez terrortámadás

Gá­zo­lás és túsz­dráma. Ren­ge­teg se­be­sült, a ha­tó­ság sze­rint nem kér­dés, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Terrortámadás érte Barcelonát, a gázolás után fegyveresek is

Terrortámadás érte Barcelonát, a gázolás után fegyveresek is

Tel­jes a ké­szült­ség.

Tel­jes a ké­szült­ség, a fegy­ve­res ala­kok egy ét­ter­met vet­tek célba.

Lincshangulatban hagyta ott kétéves áldozatát a gázoló magyar férfi

Lincshangulatban hagyta ott kétéves áldozatát a gázoló magyar férfi

Hiába fé­ke­zett, nem tudta el­ke­rülni a bajt a sofőr Ópá­lyin. Ha nem me­ne­kül, a he­lyiek meg­lin­cse­lik.

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént csü­tör­tö­kön, gyors­vo­nat gá­zolt ha­lálra egy 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Egy ke­rék­pár­ral köz­le­kedő férfi halt ször­nyet ked­den dél­előtt.

Egy ke­rék­pár­ral köz­le­kedő férfi halt ször­nyet ked­den dél­előtt Püs­pök­la­dány­ban.

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

Felháborító hírek érkeztek: megúszhatja a Zsófit elgázoló férfi

A rabló ta­valy jú­li­us­ban gá­zolt.

A rabló ta­valy jú­li­us­ban okozta a fi­a­tal Zsófi ha­lá­lát, ami­kor el­haj­tott a ko­csi­já­val. Most ki­de­rült, bün­te­tése sok­kal eny­hébb lesz.

Most jött a hír: gyalogosok közé hajtott egy autós a kórháznál

Most jött a hír: gyalogosok közé hajtott egy autós a kórháznál

Azon­nal meg­kezd­ték a sú­lyos sé­rül­tek el­lá­tá­sát. Egy nő fe­le­lős a tör­tén­te­kért. A rend­őr­ség ki­vo­nult.

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Egye­lőre nem tudni, mit csi­nált a sí­nek­nél a férfi Cse­pe­len. Már nem tud­ták meg­men­teni.

Egye­lőre nem tudni, mit csi­nált a sí­nek­nél a férfi Cse­pe­len. Már nem tud­ták meg­men­teni.

Tragédia Pest megyében, gázolás miatt nem járnak a vonatok

Tragédia Pest megyében, gázolás miatt nem járnak a vonatok

A Vác­ról Bu­da­pest-Nyu­gati pá­lya­ud­varra tartó vonat a nyílt pá­lyán el­gá­zolt egy em­bert.

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Jól is­merte a vas­úti át­já­rót, ám ez­út­tal el­szá­molta magát B. Dávid.