CÍMKE: 'gázolás'

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra.

Pokoli fájdalom: szembe kell néznie megnyomorítójával a Neoton dobosának

Pokoli fájdalom: szembe kell néznie megnyomorítójával a Neoton Família dobosának

Elő­ször néz gá­zo­lója sze­mébe az egy­kori dobos.

Elő­ször néz gá­zo­lója sze­mébe az egy­kori dobos.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Nem tud­ták meg­men­teni a csü­tör­tö­kön, a déli órák­ban bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Újabb részletek: Ez volt az M3-ason halálra gázolt Kata utolsó üzenete

Újabb részletek: Ez volt az M3-ason halálra gázolt Kata utolsó üzenete

A Tank­csapda gi­tá­rosa ta­lált rá a már élet­te­len lány tes­tére. Drá­mai rész­le­te­ket árult el a ze­nész!

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció.

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció, el­já­rás in­dult a 20 éves férfi ellen.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

A szil­vesz­ter éjjel tör­tént szán­dé­kos tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek.

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

A bu­da­pesti rend­őrök el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott. A cser­ben­ha­gyó nyo­mot ha­gyott maga után, így a rend­őrök könnyen a nyo­mára akad­tak. Nem csak a so­főrt ta­lál­ták meg, de az au­tó­ját is, ame­lyet le­fog­lal­tak.

Gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Dráma Milánóban, gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni.

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek. Ke­rülni a kör­nyező ut­cák­ban le­het­sé­ges.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Halálra gázolta
a biciklist,
a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra gázolta
a biciklist, a rendőrség
nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Aki látta, ha­la­dék­ta­la­nul je­lentse.

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Egy férfi éppen be akart állni a saját ud­va­rára, ami­kor a sem­mi­ből elő­ke­rült mö­götte egy autó.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze, ami­kor a helyi pos­tás el­gá­zolta a más­fél éves Já­nos­kát.

Váratlan fejlemény a Dózsa György úti gázolás ügyében

Váratlan fejlemény a Dózsa György úti gázolás ügyében

Nem szün­te­tik meg a házi őri­ze­tet.

A gya­nú­sí­tott, M. Ri­chárd több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett ko­ráb­ban, ezért nem szün­te­tik meg a házi őri­ze­tet.

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs.

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik.

Szörnyű balesetet szenvedett az iskolás fiú, az orvosok küzdenek az életéért!

Szörnyű balesetet szenvedett az iskolás fiú, az orvosok küzdenek az életéért!

Nem fi­gyelt oda és a vil­la­mos elé fu­tott a fiú, aki na­gyon sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szer­zett a bal­eset­ben.

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Az eset­tel kap­cso­lat­ban je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt.

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt, akit pár ut­cá­val ké­sőbb le is tar­tóz­tat­tak.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Idős férfi volt a gá­zoló...

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták.

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Nagy erők­kel vo­nult ki a rend­őr­ség.

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Megszólal a feleség, aki elütötte motorozó férjét!

Megszólal a feleség, aki elütötte motorozó férjét!

Bi­zarr bal­eset tör­tént Vö­nöc­kön.

Bi­zarr bal­eset tör­tént teg­nap a Vas me­gyei Vö­nöc­kön: a csa­ládi au­tó­val a saját fe­le­sége gá­zolta el az idős lel­készt, aki mo­to­ron épp a szer­vizbe tar­tott.

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték O. Áront.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték O. Áront, aki még ta­valy, ré­sze­gen csa­pó­dott bele egy pi­ros­nál vá­ra­kozó au­tóba a Szent­end­rei úton.

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is, de nem tud­ták el­ke­rülni a bor­zal­mas gá­zo­lást.

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is, de nem tud­ták el­ke­rülni a bor­zal­mas gá­zo­lást.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a fül­hall­gató.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre...

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök.

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök annak a 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­nak az ügyé­ben, aki az út­tes­ten gá­zolt ha­lálra egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Most közölték: súlyos a helyzet, tömegbe hajtott egy autó Manchesterben

Most közölték: súlyos a helyzet, tömegbe hajtott egy autó Manchesterben

A szem­ta­núk be­szá­mo­lói sze­rint a kocsi las­sí­tás nél­kül csa­pó­dott a gya­lo­go­sok közé, több mé­tert re­pül­tek az em­be­rek.

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal - videó

A kocsi so­főr­jét még nem fog­ták el a rend­őrök, de a szem­ta­núk be­szá­mo­lói sze­rint egy fi­a­tal férfi a tet­tes.

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Egye­lőre nem lehet sokat tudni a tör­tén­tek­ről, de a ma­ra­tont ké­sőbbre ha­lasz­tot­ták.

Egye­lőre nem lehet sokat tudni a tör­tén­tek­ről, de a ma­ra­tont ké­sőbbre ha­lasz­tot­ták.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

A gya­lo­gos nem tudta el­ke­rülni a gá­zo­lást, sú­lyo­san meg­sé­rült. A sofőr be­val­lotta, hogy nem fi­gyelt.

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

A férfit ha­lálra gá­zolta egy te­her­vo­nat csü­tör­tök éjjel a vas­út­ál­lo­má­son. A moz­dony­ve­zető már nem tudta meg­ál­lí­tani a jár­mű­vet.

A férfit ha­lálra gá­zolta egy te­her­vo­nat csü­tör­tök éjjel a vas­út­ál­lo­má­son. A moz­dony­ve­zető már nem tudta meg­ál­lí­tani a jár­mű­vet.

Ma temetik a halálra gázolt Adriennt

Ma temetik a halálra gázolt Adriennt

A 23 éves lány a fod­rász­tól tar­tott ha­za­felé feb­ruár 7-én este, ami­kor a jel­ző­táb­lá­val és út­bur­ko­lati jel­lel is vé­dett gya­log­át­ke­lőn ha­lálra gá­zolta egy helyi já­ratú au­tó­busz.

A 23 éves lány a fod­rász­tól tar­tott ha­za­felé feb­ruár 7-én este, ami­kor a jel­ző­táb­lá­val és út­bur­ko­lati jel­lel is vé­dett gya­log­át­ke­lőn ha­lálra gá­zolta egy busz.

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról. Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián.

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

Szörnyű diagnózis, soha nem épül fel balesetéből a magyar zenész

Szörnyű diagnózis, soha nem épül fel balesetéből a magyar zenész

De­cem­ber­ben gá­zol­ták el a zeb­rán a Neo­ton egy­kori sztár­ját!

De­cem­ber­ben gá­zol­ták el a zeb­rán a Neo­ton egy­kori sztár­ját!

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök. Az asszony a bí­ró­ság előtt egy fe­kete pu­ló­ver­ben je­lent meg, ame­lyen a ha­lott lánya fo­tója volt el­ké­szítve. Sze­rette volna, hogy Sz. La­jos­nak néz­nie kell­jen Zsófi arcát.

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán.

Most derült ki: Halálzebrán gázolták el a magyar színészt

Most derült ki: Halálzebrán gázolták el a magyar színészt

Nem ez volt az első tra­gé­dia itt!

Azon­nali meg­ol­dást kö­ve­tel­nek a bu­da­ke­sziek annál a zeb­rá­nál, ahol pén­te­ken ha­lálra gá­zol­ták Kiss Jó­zsef szí­nészt, az Argo fil­mek le­gen­dás Ty­son­ját.

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A hely­szí­nen új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

2017 leg­meg­rá­zóbb ügyei

Össze­gyűj­töt­tük 2017 leg­meg­rá­zóbb, leg­meg­hök­ken­tőbb és leg­dur­vább ügyeit, majd meg­néz­tük, mi tör­tént azóta.

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

A bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

El­vesz­tette a babát.

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. Mind­ezt vé­gig­nézte az anya 8 éves kisfia. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént.

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Va­ló­szí­nű­leg gá­zo­lá­sos me­rény­le­tet akart el­kö­vetni az a férfi, akit el­fog­tak Né­met­or­szág­ban.

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

A bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte.

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con, egy szem­tanú sze­rint a ba­rát­nő­jé­vel ve­sze­ke­dett.

Két babakocsit sodort el egy autó Budapesten

Két babakocsit sodort el egy autó Budapesten

A bal­eset a X. ke­rü­let­ben tör­tént.

A bal­eset a X. ke­rü­let­ben tör­tént pén­te­ken kora dél­után.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Borzalmas baleset, elgázolták a neotonos Bardóczi Gyulát

Borzalmas baleset, elgázolták a neotonos Bardóczi Gyulát

Mentő szál­lí­totta kór­házba a le­gen­dás ma­gyar ze­nészt, akit Győr­ben, a zeb­rán ütöt­tek el.

Mentő szál­lí­totta kór­házba a le­gen­dás ma­gyar ze­nészt, akit Győr­ben, a zeb­rán ütöt­tek el. Bar­dó­czi hosszú éve­kig do­bolt Csep­regi Éva és Vég­vári Ádám mö­gött, hi­szen tagja volt a Neo­ton Fa­mí­li­á­nak, a Neo­ton­nak és a Neo­ton Fa­mí­lia Sz­tár­jai for­má­ci­ó­nak is.

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

Halálra gázolt egy embert a budapesti villamos

Éle­tét vesz­tette az az ember, akit vil­la­mos ütött el a fő­vá­ros­ban.

Éle­tét vesz­tette az az ember, akit vil­la­mos ütött el a fő­vá­ros­ban. A bu­da­pesti hi­va­tá­sos tűz­ol­tók biz­to­sít­ják a bal­eset hely­szí­nét.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Nem tudni mi okozta a bal­ese­tet.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet.

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

Ezért gázolhatta el a busz a 8 éves kisfiút

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet.

A Ri­post be­szélt egy szem­ta­nú­val, aki vé­gig­nézte a hétfő reg­geli bal­ese­tet. Az ügy kap­csán hamar ki­de­rült, hogy téves in­for­má­ció ke­rült nyil­vá­nos­ságra, ám az üze­mel­tető kor­ri­gált.

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

Új fordulat a borsodi cserbenhagyásos gázolás ügyében

El­gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta.

A Ford Tran­zit so­főrje ok­tó­ber 20-án ha­lálra gá­zolta a gya­lo­gost és ott­hagyta az út szé­lén.

Szándékos gázolás Franciaországban, 3 áldozatról tudni

Szándékos gázolás Franciaországban, 3 áldozatról tudni

Egye­lőre nem tudni, hogy a tet­tes miért haj­tott neki a di­á­kok­nak.

Egye­lőre nem tudni, hogy a tet­tes miért haj­tott neki a di­á­kok­nak.

Veszélyben a magyar bíró élete

Veszélyben a magyar bíró élete

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Sok­koló, el­ütöt­ték a sport­bí­rót az Or­szá­gos Rally Baj­nok­sá­gon.

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Pá­nik­han­gu­lat ural­ko­dott az utcán, most min­den­hol rend­őrö­ket látni. A tá­madó ki­várta, amíg nagy tömeg gyű­lik össze.

Váratlan fordulat a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Váratlan fordulat történt a fiatal rendőrnőt halálra gázoló kamionos ügyében

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a csa­ládja szá­mí­tott.

Nem egé­szen azt a dön­tést hozta a bí­ró­ság, amire a 23 éves nő csa­ládja szá­mí­tott.

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

Elgázolták Londonban az énekes világsztárt!

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el...

A Nova 100 in­for­má­ciói sze­rint teg­nap este ke­rék­pá­ro­zás köz­ben ütöt­ték el a világ egyik leg­na­gyobb pop­sztár­ját. A por­tál úgy tudja, a hu­szon­hat éves dal­szerző-elő­adó egy au­tó­val üt­kö­zött...

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

Ezt a büntetést kérték a gyerekgázoló sofőrnek

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el.

A 10 éves kisfiút áp­ri­lis­ban ütöt­ték el Haj­dú­sám­son­ban.

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Reggeli horror Kistarcsán: HÉV alá szorult egy fiatal lány

Ba­le­set tör­tént a zsófi­a­li­geti HÉV-meg­ál­ló­nál kora reg­gel Kistar­csán. A sze­rel­vény egy fi­a­tal lányt gá­zolt el.

Ba­le­set tör­tént a zsófi­a­li­geti HÉV-meg­ál­ló­nál kora reg­gel Kistar­csán. A sze­rel­vény egy fi­a­tal lányt gá­zolt el. A bal­eset reg­gel fél 7 kör­nyé­kén tör­tént. Még nem is­merni a kö­rül­mé­nye­ket, egy­előre annyit tudni, hogy egy fi­a­tal lány szo­rult be a HÉV alá. A men­tés fo­lya­mat­ban van.

Horrorvideó: letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Letarolta a busz az anyukát és a kislányát is

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Egy fél csa­lá­dot irt­ha­tott ki a busz­so­főr, aki ha­bo­zás nél­kül át­haj­tott a kézen fogva sé­táló anyán és a lá­nyán.

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Nem tud­ták meg­men­teni.

A 64 éves férfi az út­test kö­ze­pén fe­küdt, mikor egy fi­gyel­met­len sofőr át­haj­tott rajta. A idős ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Kamerák előtt tüntette el a holttestet a pilisi pár

Fél napon belül el­kap­ták őket!

Mikor meg­lát­ták, hogy az el­gá­zolt férfin már nem lehet se­gí­teni, el­ké­pesztő dol­got mű­vel­tek. Fél napon belül el­kap­ták őket a rend­őrök!

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Megrázó fotók érkeztek a halálos gázolásról

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.

Lát­ha­tó­sági mel­lény és vi­lá­gí­tás el­le­nére ütötte el a bi­cik­list a Volks­wa­gen so­főrje.