CÍMKE: 'gázolaj'

Ennél jobb hír ma már nem lesz: Irány a benzinkút!

Ennél jobb hír ma már nem lesz: Irány a benzinkút!

A gáz­olaj és a ben­zin ára is csök­kent szer­dán, ám nem árt oda­fi­gyelni, hogy hol tan­ko­lunk.

Jó hír az autósoknak, ennyivel csökken a gázolaj ára szerdától

Jó hír az autósoknak, ennyivel csökken a gázolaj ára szerdától

Újabb ár­csök­ke­nés vár­ható a ku­ta­kon, örül­het­nek a dí­ze­lek tu­laj­do­no­sai.

FRISS HÍREK

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz. Rá­adá­sul nem egy-két fo­rin­tos ár­esés­ről van szó! Máris mond­juk, mikor ér­de­mes tan­kolni!

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz.

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Pórul járt Del­husa Gjoni.

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes múlt héten Hor­vát­or­szág­ban nya­ralt. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre.

Ma is olcsóbban tankolhat az autósok egyik fele!

Ma is olcsóbban tankolhat az autósok egyik fele!

A ko­ráb­ban jó­solt drá­gu­lás nem kö­vet­ke­zett be, így a héten a dí­ze­le­sek jól jár­hat­nak!

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Bruttó 6 fo­rint­tal emelte a 95-ös ben­zin árát a MOL, de a dí­ze­le­sek sem örül­het­nek.

Végre egy jó hír a tankoló autósoknak

Végre egy jó hír a tankoló autósoknak

Egy kis csök­ke­nést je­len­tett be a Mol Nyrt.

Az el­múlt hetek fo­lya­ma­tos emel­ke­dése után, most végre egy kis csök­ke­nést je­len­tett be a Mol Nyrt. A ku­tak­nál nagy ár­kü­lönb­sé­gek le­het­nek.