CÍMKE: 'gazdagság'

Totális kontroll: Így csinálta ki idegileg a gazdag férj a feleségét

Totális kontroll: Így csinálta ki idegileg a gazdag férj a feleségét

Azt gon­dol­nád hogy a nő meg­fogta az isten lábát! Hogy a nagy jó­lét­ben az élete csupa móka.

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Ha azt gon­do­lod, hogy a világ leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­nál senki sem adó­zik töb­bet...

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Naná, hogy min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

Szabadulása után ölni készül Farkas Helga nagynénjének gyilkosa

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

A dél­vi­déki ha­lál­osztó a hírek sze­rint újabb gyil­kos­sá­go­kat ter­vez a sza­ba­du­lása után, így nem so­káig él­vez­heti a sza­bad éle­tet.

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

Ha hiszel benne, ez a kristály gazdaggá tehet EZO

Ha hiszel benne, ez a kristály gazdaggá tehet

Ha hiszel benne, ez a kristály gazdaggá tehet

Vonzd be az éle­tedbe a bő­sé­get!

Tartsd távol ma­gad­tól a rossz­aka­ró­i­dat, vonzd be az éle­tedbe a bő­sé­get és a sze­ren­csét! A si­ker­hez per­sze tenni is kell, ne fe­küdj ott­hon lus­tán!

Lehullt a lepel, Berki Krisztián elárulta, honnan van ekkora vagyona!

Lehullt a lepel, Berki Krisztián elárulta, honnan van ekkora vagyona!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén vá­la­szolt az éle­tét fir­tató kér­dé­sekre.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén vá­la­szolt az éle­tét fir­tató kér­dé­sekre.

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

Vá­radi Mar­cell el­mondja, ho­gyan lehet lé­pés­ről-lé­pésre bi­ro­dal­mat fel­épí­teni.

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át.

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át, ami­kor ke­nyérre sem fu­totta, mégis bol­dog volt.

Ez tényleg durva: Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

Ez tényleg durva: Így ünnepelnek a világ leggazdagabb gyerekei

Fel­há­bo­rí­totta az em­be­re­ket, hogy a mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról mu­to­gat­nak ké­pe­ket az in­ter­ne­ten.

Fel­há­bo­rí­totta az em­be­re­ket, hogy a mil­li­ár­do­sok gye­re­kei a fény­űző ka­rá­cso­nyuk­ról mu­to­gat­nak ké­pe­ket az in­ter­ne­ten. A több mil­liós ko­csik, esz­mé­let­len drága aján­dé­kok és ruhák so­kak­nak bics­ka­nyi­to­ga­tók. Egé­szen el­ké­pesztő fotók!

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még játsz­hatsz.

Most 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még meg­te­he­ted a szá­ma­i­dat.

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Így élnek a milliárdosok gyerekei! Ez minden, csak nem vicces

Hi­val­kodó tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg. Nem­csak a képek, hanem a hoz­zá­juk tar­tozó fel­ira­tok is ki­ver­tek min­den biz­to­sí­té­kot.

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Nézd meg, milyen luxusban él a magyar színésznő

Köllő Ba­bett is­mert akar lenni.

Köllő Ba­bett­nek elege lett abból, hogy bár­mennyi da­rab­ban ját­szott fő­sze­re­pet, ha nem sze­re­pel a té­vé­ben, senki nem is­meri meg a nevét.

A gazdag migránsok jachttal jönnek Európába segélyért

A gazdag migránsok jachttal jönnek Európába segélyért

A gazdag migránsok jachttal jönnek Európába segélyért

Téved az, aki azt gon­dolja, hogy a be­ván­dor­lók mind sze­gé­nyek. Köz­tük is van­nak te­he­tő­seb­bek, akik nem lé­lek­vesz­tőn ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Téved az, aki azt gon­dolja, hogy a be­ván­dor­lók mind sze­gé­nyek. Köz­tük is van­nak te­he­tő­seb­bek, akik nem lé­lek­vesz­tőn ér­kez­nek Eu­ró­pába. Sokan jach­tot vagy vi­tor­lás, eset­leg jet skit bé­rel­nek.

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de emel­lett azért még né­hány meg­szív­le­lendő ta­náccsal is szol­gál a le­endő nyer­tes ré­szére...

A milliomosoknak ez az 5 szokása segíthet neked is, hogy meggazdagodj

A milliomosoknak ez az 5 szokása segíthet neked is, hogy meggazdagodj

Ezek­kel a tip­pek­kel te is el­in­dul­hatsz a jólét felé...

Si­ke­ressé nem csak csa­lás útján lehet válni. Ezek­kel a tip­pek­kel te is el­in­dul­hatsz a jólét felé...

Brutális bejelentést tett Győzike

Brutális bejelentést tett Győzike

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát...

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát, mi­u­tán sokan kér­dőre von­ták lát­vá­nyos pénz­szó­rása miatt, és ideg­ből olyat posz­tolt, amit biz­to­san meg­bánt már...

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

Mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tot­tak...

A Fer­rari mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tott abból a vad­ál­lat­ból, amit egy ju­bi­leum al­kal­má­ból dob­tak pi­acra. Ja, nem dob­ták pi­acra!

Ezért nem kell a nőknek Király L. Norbi

Ezért nem kell a nőknek Király L. Norbi

Im­má­ron három éve, hogy nem talál rá a sze­re­lem.

Őszin­tén val­lott ér­zel­me­i­ről a ma­gyar sztár­éne­kes, akire im­má­ron három éve nem talál rá a sze­re­lem.

Sosem találnád ki, mit kap még a születésnapjára Gáspár Bea!

Sosem találnád ki, mit kap még a születésnapjára Gáspár Bea!

Gás­pár Győző és fe­le­sége el­osz­lat­ták a ké­te­lye­ket.

Gás­pár Győző és fe­le­sége el­osz­lat­ták a ké­te­lye­ket, ki­de­rült, mi­lyen nagy­sza­bású aján­dé­kot kap Bea.

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Padlóra küldték az anyagi gondok Klapka Györgyöt!

Je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Ilyen sem tör­tént még a 87 éves üz­let­em­ber­rel! Sze­ren­csét­le­nül ala­kul­tak az üz­leti dol­gai az utóbbi hó­na­pok­ban, je­len­tős anyagi vesz­te­ség érte!

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

Az ügy­véd arra hi­vat­ko­zott, hogy a gá­zoló nem von­ható fe­le­lős­ségre, mert a gaz­dag­sága egy­ben a be­teg­sége is.

Az ügy­véd sze­rint a gá­zoló nem von­ható fe­le­lős­ségre, mert a gaz­dag­sága egy­ben a be­teg­sége is.

Ha ezt tudod a pénzről, megváltozik az életed!

Ha ezt tudod a pénzről, megváltozik az életed!

Úgy érzed, so­sincs elég?

Úgy érzed, so­sincs elég, és min­dig többre vágysz? Ez ter­mé­sze­tes, de ha van­nak alap­vető is­me­re­teid a pénz­ről, más­ként te­kin­tesz majd a gaz­dag­ságra.

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

Kiderült! - Gazdag üzletemberbe szeretett bele Demcsák Zsuzsa

A Ri­post utá­na­járt annak, ki is pon­to­san a mű­sor­ve­zető ti­tok­za­tos hó­do­lója.

Lamborghinivel száguldoznak a dubaji rendőrök

Lamborghinivel száguldoznak a dubaji rendőrök

Ná­lunk még nem így van.

Ná­lunk még nem megy olyan jól a zsa­ruk­nak, hogy mint a du­baji kol­lé­gáik, ők is lu­xu­sa­tók­kal ül­döz­zék a gyors­haj­tó­kat. De talán egy­szer még ez az idő is eljön.