Vigyázz, itt az új átverés! Így védekezhetsz ellene

Vigyázz, itt az új átverés! Így védekezhetsz ellene

Hi­he­tet­len, hon­nan van ennyi ener­gi­á­juk az adat­ha­lá­szok­nak!

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Nagy a riadalom, ki kellett kísérni az embereket az otthonukból

Je­len­leg is szi­vá­rog a gáz, a la­kó­kat si­ke­re­sen eva­ku­ál­ták.

Karácsonykor senkinél nem kapcsolják ki a gázt és az áramot

Karácsonykor senkinél nem kapcsolják ki a gázt és az áramot

Ki­kap­cso­lási mo­ra­tó­ri­u­mot vál­lalt a Nem­zeti Köz­mű­vek, sen­ki­nél nem kap­csol­hat­ják ki az ára­mot és a gázt.

Ki­kap­cso­lási mo­ra­tó­ri­u­mot vál­lalt a Nem­zeti Köz­mű­vek az ün­nepi idő­szakra.

Ezért van roham a kazánszerelőknél

Ezért van roham a kazánszerelőknél

Sokan csak a hideg idő be­áll­tá­val kap­nak észbe, s ki­zá­ró­lag a fűtés be­in­dí­tása előtt el­len­őr­zik a ka­zán­ju­kat, így a sok eset­ben egész nyá­ron je­len­lévő prob­lé­má­val csak most szem­be­sül­nek.

Sokan csak a hideg idő be­áll­tá­val kap­nak észbe, s ki­zá­ró­lag a fűtés be­in­dí­tása előtt el­len­őr­zik a ka­zán­ju­kat, így a prob­lé­má­val csak most szem­be­sül­nek.

Nagy a riadalom Hévízen

Nagy a riadalom Hévízen

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Tra­gé­dia tör­tént egy dági csa­lád­ban.

Tra­gé­dia tör­tént egy dági csa­ládi ház­ban. Sz. Ger­gely az édes­any­ját védte, köz­ben fel­te­he­tően ha­lálra szo­rí­totta a saját apját.

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

Va­laki szó­ra­ko­zik a so­rok­sári, 75 la­ká­sos tár­sas­ház­ban. Ön­ké­nye­sen meg­szün­teti a me­leg­víz-el­lá­tást.

Felháborító dolog történt Klapka üzletházában, hogy tehettek ilyet?

Felháborító dolog történt Klapka üzletházában, hogy tehettek ilyet?

Az idén ja­nu­ár­ban el­hunyt arany­em­ber lánya őszin­tén me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Váratlan fordulat: ez történt a gáz nélkül maradt budai házban

Váratlan fordulat: ez történt a gáz nélkül maradt budai házban

A gázt a szol­gál­tató zárta el még jú­nius 20-án gáz­szi­vár­gás miatt, négy hó­napja nem tud­tak főzni.

Minden kiderül: ezért látsz hatalmas lángcsóvákat Pest megyében

Minden kiderül: ezért látsz hatalmas lángcsóvákat Pest megyében

A láng­csó­vák nagy fénnyel és hang­gal is jár­nak Gö­döllő és Du­na­ke­szi kör­nyé­kén.