CÍMKE: 'ganxsta zolee'

Micsoda buli, Ganxsta Zolee világsztárokkal mulatott

Micsoda buli, Ganxsta Zolee világsztárokkal mulatott

Szom­ba­ton nem min­den­napi él­mény­ben volt része Ganxsta Zolee-nak.

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra.

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a rap­per. Így lett be­lőle po­ca­kos Win­netou he­lyett izmos nagy­fa­ter.

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a rap­per. Így lett be­lőle po­ca­kos Win­netou he­lyett izmos nagy­fa­ter. Nem ta­lá­lod ki, miből iszik sokat!

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát, aki­ért bár­mire képes lenne. Úgy érzi, a ked­véért meg tud vál­tozni.

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát, aki­ért bár­mire képes lenne. Úgy érzi, a ked­véért meg tud vál­tozni.

Vége! Összeomlott Ganxsta Zolee!

Vége! Összeomlott Ganxsta Zolee!

Fél­be­sza­kí­totta a kon­cert­jét, kép­te­len túl­lépni a sza­kí­tá­son.

Jog­gal ag­gód­nak Ganxsta Zolee-ért sze­ret­tei, ra­jon­gói - a nép­szerű éne­kes a Barba Neg­rá­ban tar­tott kon­cert­jén gya­kor­la­ti­lag össze­om­lott. A jelek sze­rint a sza­kí­tá­sán kép­te­len túl­lépni.

Újabb drámai vallomás: Komoly baj van Ganxstánál!

Újabb drámai vallomás: Komoly baj van Ganxstánál!

A rap­pert ha­tal­mas vesz­te­ség érte, Fa­ce­book­ját el­árasz­tot­ták a szo­morú be­jegy­zé­sek.

A rap­pert ha­tal­mas vesz­te­ség érte, Fa­ce­book­ját el­árasz­tot­ták a szo­morú be­jegy­zé­sek.

Ganxsta meghatódott, a koncertjén lepték meg őt

Ganxsta meghatódott, a koncertjén lepték meg őt

Kon­cer­te­zett a Kar­tel, ven­dé­gek­kel...

Pén­tek este a Barba Negra Track­ben lé­pett fel a Ganxsta Zolee és a Kar­tel. Ala­po­san meg­lep­ték a rap­pert a ven­dé­gek...

Micsoda buli! Taccsra vághatták magukat a hokisok

Micsoda buli! Taccsra vághatták magukat a hokisok

A ho­ki­sok évad­zá­ró­ján jár­tunk.

Kor­lát­lan sör­fo­gyasz­tást en­ge­dé­lyez­tek a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak az évad­zá­rón. A ho­ki­sok nem éltek vissza a le­he­tő­ség­gel.

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán.

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán. Csak fi­a­tal ba­rát­nője tar­totta benne a lel­ket!

Vérben ázva vitte el a mentő Ganxsta Zolee édesapját

Vérben ázva vitte el a mentő Ganxsta Zolee édesapját

Zana Jó­zse­fet ott­ho­ná­ban érte ko­moly bal­eset, ami­kor le­gu­rult a lép­csőn. Men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

Zana Jó­zse­fet ott­ho­ná­ban érte ko­moly bal­eset, ami­kor le­gu­rult a lép­csőn. Men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani.

Ettől elolvadsz: Ganxsta Zolee-nak a kislánya a mindene

Ettől elolvadsz: Ganxsta Zolee-nak a kislánya a mindene

Apa-lánya prog­ram: meccs­né­zés.

A rap­per szeme fé­nyé­vel, Zo­é­val nézte a jég­ko­rong-vb meccsét. A Ri­post is ott volt, meg­mu­tat­juk, mi­lyen bájos volt az apa-lánya prog­ram.

Ganxsta Zolee nyelvvel támadt, megcsókolta a Ripost riporterét

Ganxsta Zolee nyelvvel támadt, megcsókolta a Ripost riporterét

Ár­tat­lan in­ter­jú­nak in­dult, végül lát­vá­nyos ölel­ke­zés lett be­lőle. A ma­gyar rap­per nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Elrontották a hetét, Ganxsta rosszul viseli a kudarcot

Elrontották a hetét, Ganxsta rosszul viseli a kudarcot

A ma­gyar rap­per fi­no­man szólva sem vi­selte jól, hogy ked­venc jég­ko­rong-vá­lo­ga­tottja el­bukta a vi­lág­baj­noki dön­tőt.

A ma­gyar rap­per fi­no­man szólva sem vi­selte jól, hogy ked­venc jég­ko­rong-vá­lo­ga­tottja el­bukta a vi­lág­baj­noki dön­tőt. A Bon Voyage fesz­ti­vá­lon jár­tunk vele.

Ilyen nincs, sokkolta Ganxsta Zolee-t a finn óriás

Ilyen nincs, sokkolta Ganxsta Zolee-t a finn óriás

Habár imádja a fin­ne­ket, néha még a ma­gyar rap­per­nek is sok, amit oly­kor elő­ad­nak az északi or­szág szur­ko­lói.

Habár imádja a fin­ne­ket, néha még a ma­gyar rap­per­nek is sok, amit oly­kor elő­ad­nak az északi or­szág szur­ko­lói.

Ganxsta Zolee emberére akadt, erre nem számított!

Ganxsta Zolee emberére akadt, erre nem számított!

Nem min­den­napi fi­gu­rák­kal ült egy asz­tal­nál a ma­gyar rap­per az orosz­or­szági jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nem min­den­napi fi­gu­rák­kal ült egy asz­tal­nál a ma­gyar rap­per az orosz­or­szági jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ganxsta Zolee csehül is kiválóan énekel

Ganxsta Zolee, a nyelvzseni: csehül is kiválóan énekel

A rap­per akkor sem jön za­varba, ha egy cseh rock­ban­dát kell kí­sér­nie.

A ma­gyar rap­per bi­zo­nyí­tott az orosz­or­szági hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon: akkor sem jön za­varba, ha egy cseh rock­ban­dát kell kí­sér­nie...

Ez ám a boldogság, teljesült Ganxsta Zolee álma!

Ez ám a boldogság, teljesült Ganxsta Zolee álma!

Fe­lejt­he­tet­len él­mény volt.

Fe­lejt­he­tet­len él­ménnyel gaz­da­go­dott Szent­pé­ter­vá­ron a rap­per. A hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon tel­je­sült egy nagy vágya.

A hokisok vegyenek példát a drukkerekről!

A hokisok vegyenek példát a drukkerekről!

Ganxsta Zolee: a szur­ko­lók ismét be­bi­zo­nyí­tot­tak. Han­gu­lat­je­len­tés!

Ganxsta Zolee sze­rint a szur­ko­lók ismét be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy ma­xi­má­li­san a ho­ki­vá­lo­ga­tott mö­gött áll­nak. A csa­pat vi­szont ki­sebb csa­ló­dást oko­zott.

Ganxsta Zolee üzent, ezt mindenkinek látnia kell!

Ganxsta Zolee üzent, ezt mindenkinek látnia kell!

Ma­gasra szö­kik a ho­ki­láz!

Ma­gasra szö­kik a ho­ki­láz! Szom­bat dél­előtt a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott meg­kezdi sze­rep­lé­sét a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Benéztünk a kulisszák mögé: Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

A fran­ciák el­leni pon­tok sokat ér­het­nek a vb-n.

Fo­tó­zás­sal és edzés­sel ké­szült a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a har­ma­dik mér­kő­zé­sére Szent­pé­ter­vá­ron. A fran­ciák el­leni pon­tok sokat ér­het­nek.

Ganxsta Zolee fogadalmat tett: soha többé nem iszik?!

Ganxsta Zolee fogadalmat tett: soha többé nem iszik?!

Nagy be­je­len­tésre szánta el magát.

A Ri­post sztár­ri­por­te­ré­nek rög­tön az első szent­pé­ter­vári éj­sza­kája ne­he­zen telt. Úgy meg­vi­selte, hogy nagy be­je­len­tésre szánta el magát.

Ganxsta a szeme közé kapta a finnek gólját

Ganxsta Zolee a szeme közé kapta a finnek gólját

Megér­ke­zett Szent­pé­ter­várra Ganxsta Zolee...

Megér­ke­zett Szent­pé­ter­várra Ganxsta Zolee, aki elő­ször nagy ked­ven­cei, a fin­nek meccsét látta a hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Így értékelte Ganxsta Zolee a hokiválogatottat a vébé előtt!

Így értékelte Ganxsta Zolee a hokiválogatottat a vébé előtt!

Utolsó fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sét ját­szotta a vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten.

Utolsó fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sét ját­szotta a ma­gyar ho­ki­vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten.

Micsoda duma! Ganxsta Zolee új rímfaragót talált

Micsoda duma! Ganxsta Zolee új rímfaragót talált

A rap­per ala­po­san meg­le­pő­dött.

A rap­per sok min­denre szá­mí­tott, de arra nem, hogy egy ár­tat­lan be­szél­ge­tés során egy igazi rím­fa­ra­góra lel.

Ganxsta Zolee nem kertel, nagy verést ígér!

Ganxsta Zolee nem kertel, nagy verést ígér!

Nem sok jót jósol az el­len­fe­lek­nek.

Nem sok jót jósol az el­len­fe­lek­nek a rap­per, aki gőz­erő­vel ké­szül a jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ságra.

Végre elkezdődik Ganxsta Zolee való világa!

Végre elkezdődik Ganxsta Zolee való világa!

Egy hét múlva már Szent­pé­ter­vár­ról je­lent­ke­zünk, ahol együtt néz­zük a rap­per­rel az igazi való vi­lá­got...

Egy hét múlva már Szent­pé­ter­vár­ról je­lent­ke­zünk, ahol együtt néz­zük a rap­per­rel az igazi való vi­lá­got...

Nincs baj, Ganxsta mindenkit megnyugtat

Nincs baj, Ganxsta mindenkit megnyugtat

Meccsen vol­tunk Ganxsta Zolee-val, aki­vel együtt néz­tük meg a ma­gyar-szlo­vén jég­ko­rong­csa­tát. Ez­út­tal saj­nos ve­re­ség lett a vége, de...

Meccsen vol­tunk Ganxsta Zolee-val, aki­vel együtt néz­tük meg a ma­gyar-szlo­vén jég­ko­rong­csa­tát. Ve­re­ség lett a vége, de...

Reszkess, Kanada! - hoki-vb Ganxsta Zolee-val a Ripost-on

Reszkess, Kanada! - hoki-vb Ganxsta Zolee-val a Ripost-on

A rap­per­rel uta­zunk a hoki-vb-re.

A rap­per­rel uta­zunk a jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ságra, ahol a ho­ki­vi­lág leg­erő­sebb csa­pa­tai vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra!

Újra terhes Ganxsta felesége

Újra terhes Ganxsta felesége, nem a rapper az apa

Fur­csa hely­zet Ganxsta Zolee csa­lád­já­ban.

Fur­csa hely­zet Ganxsta Zolee csa­lád­já­ban. A bot­rány­hős rap­per fe­le­sége újra gye­re­ket vár, pedig a pár már nem is él együtt.

Ganxsta Zolee vallott: Elmebeteg szurkoló vagyok

Ganxsta Zolee vallott: Elmebeteg szurkoló vagyok

Három hét múlva már Szent­pé­ter­vá­ron, a vi­lág­baj­nok­sá­gon szur­kol a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tért Ganxsta Zolee.

Három hét múlva már Szent­pé­ter­vá­ron, a vi­lág­baj­nok­sá­gon szur­kol a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tért Ganxsta Zolee.

Tovább folytatódik a nyomozás Ganxsta ügyében

Tovább folytatódik a nyomozás Ganxsta ügyében

Ganxsta Zo­le­enak kissé vi­ha­rosra si­ke­rült a de­cem­ber.

Ganxsta Zo­le­enak kissé vi­ha­rosra si­ke­rült a de­cem­ber, ugyanis egy céges ren­dez­vé­nyen össze­szó­lal­ko­zott egy férfi­val, és meg­ütötte. Emi­att sú­lyos testi sér­tés gya­nú­sí­tottja lett, és ra­bo­sí­tot­ták. Most úgy néz ki, az ál­do­zat is gya­nú­sí­tottá válik.

Ganxsta védelmére kelt édesapja

Ganxsta védelmére kelt édesapja

Kevés olyan jó em­bert is­me­rek, mint a fiam, ha baja van, ki­mondja. de ön­szán­tá­ból a sza­vak­nál messzebb so­ha­sem megy.

Kevés olyan jó em­bert is­me­rek, mint a fiam, ha baja van, ki­mondja. de ön­szán­tá­ból a sza­vak­nál messzebb so­ha­sem megy.

Ganxsta Zolee bocsánatot kért a magyar válogatottól

Ganxsta Zolee bocsánatot kért a magyar válogatottól

30 éve nem mon­dott jót a csa­pat­ról.

Har­minc éve nem mon­dott jót a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ról Ganxsta, akit most annál lel­ke­seb­ben várja a szom­bati Eu­rópa-baj­noki sor­so­lást.

Meg akarták késelni Ganxsta Zolee-t Mexikóban

Meg akarták késelni Ganxsta Zolee-t Mexikóban

A rap­per újabb ér­de­kes szto­rit me­sélt.

A rap­per nosz­tal­gia­est­jén nem­csak a rég­múlt, de a nem­ré­gi­ben átélt zűrös él­mé­nyé­i­ről is me­sélt a pub­li­kum­nak. Fő­sze­rep­ben a pi­á­lás­sal.

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Tóth Gabit!

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Tóth Gabit!

Posz­tolt egy képet ma­gá­ról.

Tóth Gabi posz­tolt egy képet ma­gá­ról és három híres úri­em­ber­ről. Csak éppen nem mon­daná meg senki, hogy az éne­kesnő is rajta van a fotón.

Megszabadult pocakjától, és kigyúrta magát Ganxsta Zolee

Megszabadult pocakjától, és kigyúrta magát Ganxsta Zolee

A rap­pert ko­ráb­ban nem za­varta a sör­has, ám töb­bek közt az új sze­re­lem ha­tá­sára, össze­kapta magát.

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót.

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót.

Ganxsta Zolee: "Azért lettem ilyen hülye, mert fater összezavart"

Ganxsta Zolee: "Szerintem azért lettem ilyen hülye, mert fater összezavart"

A rap­per ön­élet­rajzi köny­vé­ben fa­kadt ki édes­apja egy­kori kö­vet­ke­zet­len­sé­gei miatt.

Büdösnek találta a gyerekeket, mégis mintaapa lett Ganxsta Zolee

Büdösnek találta a gyerekeket, mégis mintaapa lett Ganxsta Zolee

Fi­a­tal­ként soha nem akart gye­re­ket, aztán a sze­re­lem egy pil­la­nat alatt meg­vál­toz­tatta Ganxsta Zolee vé­le­mé­nyét.

Ez a nő rabolta el Ganxsta Zolee szívét

Ez a nő rabolta el Ganxsta Zolee szívét

Nyár kö­ze­pén de­rült ki, hogy a nagy­szájú rap­per szí­vét egy nála sok­kal fi­a­ta­labb nő ra­bolta el. Ganxsta Zolee egy ideig óvta a nyil­vá­nos­ság­tól sze­rel­mét, Pet­rát.

Nyár kö­ze­pén de­rült ki, hogy a nagy­szájú rap­per szí­vét egy nála sok­kal fi­a­ta­labb nő ra­bolta el. Ganxsta Zolee egy ideig óvta a nyil­vá­nos­ság­tól sze­rel­mét, Pet­rát.

Ganxsta Zolee megbánta, hogy cseszegette Fluorékat

Ganxsta Zolee megbánta, hogy cseszegette Fluorékat

Bo­csá­na­tot kért a nagy­szájú rap­per.

Ko­ráb­ban Majka is ki­kelt ma­gá­ból a well­hel­lós fiúk si­kere miatt, de neki is el­szállt ha­ragja. Most a nagy­szájú rap­per kért el­né­zést fi­a­tal kol­lé­gá­i­tól.

Ganxsta Zolee felesége nem féltékeny férje barátnőjére

Ganxsta Zolee felesége nem féltékeny férje barátnőjére

A rap­per és fe­le­sége nem tartja fon­tos­nak, hogy be­ad­ják a vá­ló­pert, bár már fél éve nem élnek együtt.

Ezért verte meg Ganxsta Zolee a falu rosszát! - Interjú!

Ezért verte meg Ganxsta Zolee a falu rosszát! - Interjú!

Sör­rel ön­töt­ték mell­ka­son Ganxs­tát.

Egy férfi meg­in­dult a hátsó sor­ból a szín­pad felé, és mell­ka­son ön­tötte az éppen rap­pelő Ganxs­tát.