CÍMKE: 'ganxsta zolee'

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val...

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a rap­per. Így lett be­lőle po­ca­kos Win­netou he­lyett izmos nagy­fa­ter.

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a rap­per. Így lett be­lőle po­ca­kos Win­netou he­lyett izmos nagy­fa­ter. Nem ta­lá­lod ki, miből iszik sokat!

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

Kitálalt a szakításról Ganxsta Zolee!

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát.

A rap­per még min­dig nem tudta el­fe­lej­teni Pet­rát, aki­ért bár­mire képes lenne.

Vége! Összeomlott Ganxsta Zolee!

Vége! Összeomlott Ganxsta Zolee!

Fél­be­sza­kí­totta a kon­cert­jét, kép­te­len túl­lépni a sza­kí­tá­son.

Jog­gal ag­gód­nak Ganxsta Zolee-ért sze­ret­tei, ra­jon­gói - a nép­szerű éne­kes a Barba Neg­rá­ban tar­tott kon­cert­jén gya­kor­la­ti­lag össze­om­lott. A jelek sze­rint a sza­kí­tá­sán kép­te­len túl­lépni.

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

Az utcán támadtak rá Zana Józsefre, kórházba került!

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán.

A 77 éves mű­vész az­után ka­pott sú­lyos ví­rus­fer­tő­zést, hogy az egyik pó­ker­te­rem osz­tója arcon köpte az utcán.

Ganxsta meghatódott, a koncertjén lepték meg őt

Ganxsta meghatódott, a koncertjén lepték meg őt

Pén­tek este a Barba Negra Track­ben lé­pett fel a Ganxsta Zolee és a Kar­tel. Meg­lep­ték a rap­pert a ven­dé­gei.

Pén­tek este a Barba Negra Track­ben lé­pett fel a Ganxsta Zolee és a Kar­tel. Ven­dé­gek is jöt­tek...

Vérben ázva vitte el a mentő Ganxsta Zolee édesapját

Vérben ázva vitte el a mentő Ganxsta Zolee édesapját

Zana Jó­zse­fet ott­hon érte bal­eset.

Zana Jó­zse­fet ott­ho­ná­ban érte ko­moly bal­eset, ami­kor le­gu­rult a lép­csőn. Men­tő­vel kel­lett kór­házba szál­lí­tani az idős szí­nészt.

Elrontották a hetét, Ganxsta rosszul viseli a kudarcot

Elrontották a hetét, Ganxsta rosszul viseli a kudarcot

El­buk­ták a vb-dön­tőt a fin­nek.

A ma­gyar rap­per fi­no­man szólva sem vi­selte jól, hogy ked­venc jég­ko­rong-vá­lo­ga­tottja el­bukta a vi­lág­baj­noki dön­tőt.

Micsoda buli! Taccsra vághatták magukat a hokisok

Micsoda buli! Taccsra vághatták magukat a hokisok

Kor­lát­lan sör­fo­gyasz­tást en­ge­dé­lyez­tek a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak az évad­zá­rón. A ho­ki­sok nem éltek vissza a le­he­tő­ség­gel.

Kor­lát­lan sör­fo­gyasz­tást en­ge­dé­lyez­tek a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak az évad­zá­rón. A ho­ki­sok nem éltek vissza a le­he­tő­ség­gel.

Ettől elolvadsz: Ganxsta Zolee-nak a kislánya a mindene

Ettől elolvadsz: Ganxsta Zolee-nak a kislánya a mindene

A rap­per a kis Zo­é­val nézte a ho­ki­meccset. A Ri­post is ott volt, mu­tat­juk, mi­lyen bájos az apa-lánya prog­ram.

A rap­per a kis Zo­é­val nézte a jég­ko­rong-vb meccsét. A Ri­post is ott volt, meg­mu­tat­juk, mi­lyen bájos volt az apa-lánya prog­ram.

Ilyen nincs, sokkolta Ganxsta Zolee-t a finn óriás

Ilyen nincs, sokkolta Ganxsta Zolee-t a finn óriás

Ez picit sok volt a rap­per­nek.

Habár imádja a fin­ne­ket, néha még a ma­gyar rap­per­nek is sok, amit oly­kor elő­ad­nak az északi or­szág szur­ko­lói.

Ganxsta Zolee emberére akadt, erre nem számított!

Ganxsta Zolee emberére akadt, erre nem számított!

Nem min­den­napi fi­gu­rákra akadt.

Nem min­den­napi fi­gu­rák­kal ült egy asz­tal­nál a ma­gyar rap­per az orosz­or­szági jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ganxsta Zolee nyelvvel támadt, megcsókolta a Ripost riporterét

Ganxsta Zolee nyelvvel támadt, megcsókolta a Ripost riporteré

Ár­tat­lan in­ter­jú­nak in­dult, de a rap­per nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Ár­tat­lan in­ter­jú­nak in­dult, végül lát­vá­nyos ölel­ke­zés lett be­lőle. A ma­gyar rap­per nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Ganxsta Zolee, a nyelvzseni: csehül is kiválóan énekel

Ganxsta Zolee, a nyelvzseni: csehül is kiválóan énekel

A ma­gyar rap­per bi­zo­nyí­tott az orosz­or­szági hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon: akkor sem jön za­varba, ha egy cseh rock­ban­dát kell kí­sér­nie...

A ma­gyar rap­per bi­zo­nyí­tott az orosz­or­szági hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon: akkor sem jön za­varba, ha egy cseh rock­ban­dát kell kí­sér­nie...

A hokisok vegyenek példát a drukkerekről!

A hokisok vegyenek példát a drukkerekről!

Ganxsta Zolee: a szur­ko­lók ismét be­bi­zo­nyí­tot­tak. Han­gu­lat­je­len­tés!

Ganxsta Zolee sze­rint a szur­ko­lók ismét be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy ma­xi­má­li­san a ho­ki­vá­lo­ga­tott mö­gött áll­nak. A csa­pat vi­szont ki­sebb csa­ló­dást oko­zott.

Benéztünk a kulisszák mögé: Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

Benéztünk a kulisszák mögé: Ganxsta és a hokisok is győzelmet ígérnek!

Fo­tó­zás­sal és edzés­sel ké­szült a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a har­ma­dik vb-meccsére. Sokat ér­het­nek ezek a pon­tok.

Ganxsta Zolee fogadalmat tett: soha többé nem iszik?!

Ganxsta Zolee fogadalmat tett: soha többé nem iszik?!

Nagy be­je­len­tésre szánta el magát.

A Ri­post sztár­ri­por­te­ré­nek rög­tön az első szent­pé­ter­vári éj­sza­kája ne­he­zen telt. Úgy meg­vi­selte, hogy nagy be­je­len­tésre szánta el magát.

Így értékelte Ganxsta Zolee a hokiválogatottat a vébé előtt!

Így értékelte Ganxsta Zolee a hokiválogatottat a vébé előtt!

Utolsó fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sét ját­szotta a vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten. A rap­per­rel a hely­szí­nen kö­vet­tük az ese­mé­nye­ket.

Ganxsta a szeme közé kapta a finnek gólját

Ganxsta Zolee a szeme közé kapta a finnek gólját

Megér­ke­zett Szent­pé­ter­várra Ganxsta Zolee, aki elő­ször nagy ked­ven­cei, a fin­nek meccsét látta a hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megér­ke­zett Szent­pé­ter­várra Ganxsta Zolee, aki elő­ször nagy ked­ven­cei, a fin­nek meccsét látta a hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ganxsta Zolee üzent, ezt mindenkinek látnia kell!

Ganxsta Zolee üzent, ezt mindenkinek látnia kell!

Ma­gasra szö­kik a ho­ki­láz!

Ma­gasra szö­kik a ho­ki­láz! Szom­bat dél­előtt a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott meg­kezdi sze­rep­lé­sét a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ganxsta Zolee felmosásra, a hokisok csodára készülnek

Ganxsta Zolee felmosásra, a hokisok csodára készülnek

Le­het­sé­ges a le­he­tet­len?

A jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon kő­ke­mény fel­adat vár a ma­gyar csa­patra. Kez­dés a szlo­vá­kok ellen! Le­het­sé­ges a le­he­tet­len?

Végre elkezdődik Ganxsta Zolee való világa!

Végre elkezdődik Ganxsta Zolee való világa!

Egy hét múlva már Szent­pé­ter­vár­ról je­lent­ke­zünk, ahol együtt néz­zük a rap­per­rel az igazi való vi­lá­got...

Egy hét múlva már Szent­pé­ter­vár­ról je­lent­ke­zünk, ahol együtt néz­zük a rap­per­rel az igazi való vi­lá­got...

Micsoda duma! Ganxsta Zolee új rímfaragót talált

Micsoda duma! Ganxsta Zolee új rímfaragót talált

A rap­per sok min­denre szá­mí­tott, de arra nem, hogy egy ár­tat­lan be­szél­ge­tés során egy igazi rím­fa­ra­góra lel.

A rap­per sok min­denre szá­mí­tott, de arra nem, hogy egy ár­tat­lan be­szél­ge­tés során egy igazi rím­fa­ra­góra lel.

Nincs baj, Ganxsta mindenkit megnyugtat

Nincs baj, Ganxsta mindenkit megnyugtat

Meccsen vol­tunk Ganxsta Zolee-val.

Meccsen vol­tunk Ganxsta Zolee-val, aki­vel együtt néz­tük meg a ma­gyar-szlo­vén jég­ko­rong­csa­tát. Ve­re­ség lett a vége, de...

Ganxsta Zolee vallott: Elmebeteg szurkoló vagyok

Ganxsta Zolee vallott: Elmebeteg szurkoló vagyok

Három hét múlva már a vb-n szur­kol.

Három hét múlva már Szent­pé­ter­vá­ron, a vi­lág­baj­nok­sá­gon szur­kol a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tot­tért Ganxsta Zolee.

Ganxsta Zolee nem kertel, nagy verést ígér!

Ganxsta Zolee nem kertel, nagy verést ígér!

Nem sok jót jósol az el­len­fe­lek­nek a rap­per, aki gőz­erő­vel ké­szül a jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ságra.

Nem sok jót jósol az el­len­fe­lek­nek a rap­per, aki gőz­erő­vel ké­szül a jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ságra. A ma­gyar csa­pat elő­ször május 7-én, Sz­lo­vá­kia ellen lép jégre Szent­pé­ter­vá­ron.

Reszkess, Kanada! - hoki-vb Ganxsta Zolee-val a Ripost-on

Reszkess, Kanada! - hoki-vb Ganxsta Zolee-val a Ripost-on

A rap­per­rel uta­zunk a vi­lág­baj­nok­ságra, ahol a ho­ki­vi­lág leg­erő­sebb csa­pa­tai vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra!

A rap­per­rel uta­zunk a vb-re, ahol a ho­ki­vi­lág leg­erő­sebb csa­pa­tai vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra!

Tovább folytatódik a nyomozás Ganxsta ügyében

Tovább folytatódik a nyomozás Ganxsta ügyében

Az ál­do­zat is gya­nú­sí­tottá válik?

Ganxsta Zo­le­enak kissé vi­ha­rosra si­ke­rült a de­cem­ber, ugyanis egy céges ren­dez­vé­nyen össze­szó­lal­ko­zott egy férfi­val, és meg­ütötte.

Fiát mentegeti Ganxsta Zolee apja, a közismert színész

Ganxsta védelmére sietett édesapja, Zana József

Nem Zolee ütött elő­ször.

A vad külső jó lel­ket és ha­tal­mas szí­vet takar. Nem ő ütött elő­ször.

Újra terhes Ganxsta felesége, nem a rapper az apa

Újra terhes Ganxsta felesége, nem a rapper az apa

Fur­csa hely­zet Ganxsta Zolee csa­lád­já­ban. A bot­rány­hős rap­per fe­le­sége újra gye­re­ket vár, pedig a pár már nem is él együtt.

Fur­csa hely­zet Ganxsta Zolee csa­lád­já­ban. A bot­rány­hős rap­per fe­le­sége újra gye­re­ket vár, pedig a pár már nem is él együtt.

Ganxsta Zolee bocsánatot kért a magyar válogatottól

Ganxsta Zolee bocsánatot kért a magyar válogatottól

Har­minc éve nem mon­dott jót a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ról Ganxsta, akit most lel­ke­sen várja a szom­bati Eu­rópa-baj­noki sor­so­lást.

Har­minc éve nem mon­dott jót a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ról Ganxsta, aki most annál lel­ke­seb­ben várja a szom­bati Eu­rópa-baj­noki sor­so­lást. A ze­nész meg­kö­vette a csa­pa­tot, amely ala­pos meg­le­pe­tést oko­zott neki.

Meg akarták késelni Ganxsta Zolee-t Mexikóban

Meg akarták késelni Ganxsta Zolee-t Mexikóban

A rap­per nosz­tal­gia­est­jén nem­csak a rég­múlt, de a nem­ré­gi­ben átélt zűrös él­mé­nyé­i­ről is me­sélt a pub­li­kum­nak.

A rap­per nosz­tal­gia­est­jén nem­csak a rég­múlt, de a nem­ré­gi­ben átélt zűrös él­mé­nyé­i­ről is me­sélt a pub­li­kum­nak.

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Tóth Gabit!

Fogadjunk, hogy nem ismered meg Tóth Gabit!

Posz­tolt egy képet ma­gá­ról.

Tóth Gabi posz­tolt egy képet ma­gá­ról és három híres úri­em­ber­ről. Csak éppen nem mon­daná meg senki, hogy az éne­kesnő is rajta van a fotón.

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg-gondozóba mentünk"

Ganxsta Zolee: "Turnéról általában mindig a nemibeteg- gondozóba mentünk"

A ze­nész ön­élet­rajzi köny­vé­ben a kínos rész­le­tek­től sem óvja meg az ol­va­sót, de a sorok kö­zött is akad ol­vas­ni­való.

Ganxsta Zolee: "Azért lettem ilyen hülye, mert fater összezavart"

Ganxsta Zolee: "Szerintem azért lettem ilyen hülye, mert fater összezavart"

A rap­per ön­élet­rajzi köny­vé­ben fa­kadt ki édes­apja egy­kori kö­vet­ke­zet­len­sé­gei miatt.

Ganxsta Zolee megbánta, hogy cseszegette Fluorékat

Ganxsta Zolee megbánta, hogy cseszegette Fluorékat

Bo­csá­na­tot kért a nagy­szájú rap­per.

Ko­ráb­ban Majka is ki­kelt ma­gá­ból a well­hel­lós fiúk si­kere miatt, de neki is el­szállt ha­ragja. Most a nagy­szájú rap­per kért el­né­zést fi­a­tal kol­lé­gá­i­tól.

Büdösnek találta a gyerekeket, mégis mintaapa lett Ganxsta Zolee

Büdösnek találta a gyerekeket, mégis mintaapa lett Ganxsta Zolee

Fi­a­tal­ként soha nem akart gye­re­ket, aztán a sze­re­lem meg­vál­toz­tatta.

Fi­a­tal­ként soha nem akart gye­re­ket, aztán a sze­re­lem meg­vál­toz­tatta.

Megszabadult pocakjától, és kigyúrta magát Ganxsta Zolee

Megszabadult pocakjától, és kigyúrta magát Ganxsta Zolee

A rap­pert ko­ráb­ban nem za­varta a sör­has, ám töb­bek közt az új sze­re­lem ha­tá­sára, össze­kapta magát.

Ez a nő rabolta el Ganxsta Zolee szívét

Ez a nő rabolta el Ganxsta Zolee szívét

Nyár kö­ze­pén de­rült ki, hogy a rap­per szí­vét egy nála fi­a­ta­labb nő ra­bolta el.

Nyár kö­ze­pén de­rült ki, hogy a nagy­szájú rap­per szí­vét egy nála sok­kal fi­a­ta­labb nő ra­bolta el. Ganxsta Zolee egy ideig óvta a nyil­vá­nos­ság­tól sze­rel­mét, Pet­rát.