CÍMKE: 'futball'

Angol üdülővárosra figyel az egész világ

Angol üdülővárosra figyel az egész világ

Va­sár­nap dél­után eldől, hogy ki lesz a Pre­mier League baj­noka 2019-ben.

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo, belőle is hős lesz

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista.

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista. Ha­son­ló­val már meg­pró­bál­ko­zott az Iron Lady is.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

Fájdalmas vallomás: nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Nehéz napokat élt át a magyar focisztár

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki.

Gu­lá­csi Péter biz­tos benne, hogy a nagy­pa­pája fent­ről to­vábbra is szur­kol neki. Az RB Le­ip­zig ka­pusa a csa­lád­tag­ja­i­val együtt pró­bál a szépre em­lé­kezni.

Gyászol Bulgária, meghalt a sportlegenda

Gyászol Bulgária, megerősítették a sportlegenda halálhírét

19 gólig ju­tott a fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban.

Dinko Der­men­dzsi­jev három lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got is meg­járt. A Bol­gár Kupát já­té­kos­ként és edző­ként is meg­nyerte.

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

Rossz hír, elveszítette védőjét a sztárcsapat

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

An­to­nio Rü­di­ger tér­dét meg kel­lett mű­teni, ezzel véget ért a sze­zonja. A kö­vet­kező idény­ben vár­ha­tóan ismét hadra fog­ható lesz.

Topless fotózták a csodás mellű bombázót

Zavarba ejtő fotó: topless fotózták a csodás mellű bombázót

Wanda Narán nem volt mell­tartó.

Wanda Nara fél­mez­te­le­nül te­rült el a fér­jén. A szőke szép­ség nem­csak mo­dell­ként állja meg a he­lyét.

Újabb focilegenda távozott az élők sorából

Újabb focilegenda távozott az élők sorából

Ste­vie Chal­mers is el­hunyt.

Újabb csa­pás érte a Cel­tic ra­jon­góit, Billy McNeill után Ste­vie Chal­mers is el­hunyt. Utóbbi lőtte a klub tör­té­ne­té­nek egyik leg­fon­to­sabb gól­ját.

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

Gyászhír érkezett, elhunyt a brazil futball korábbi csillaga

Rod­ri­gues Neto a Flam­engo le­gen­dás já­té­kosa volt, a vá­lo­ga­tot­tal pedig vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes lett 1978-ban.

Rod­ri­gues Neto a Flam­engo le­gen­dás já­té­kosa volt, a vá­lo­ga­tot­tal pedig vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes lett 1978-ban.

Összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Denis Ur­bá­nek éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni. A fi­a­tal fiút te­het­sé­ges já­té­kos­nak tar­tot­ták.

Denis Ur­bá­nek éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni. A fi­a­tal fiút te­het­sé­ges já­té­kos­nak tar­tot­ták.

Meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Anyaszült meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Me­rész pózba vágta magát.

Mauro Icardi párja me­rész pózba vágta magát. A szőke bom­bázó nem elő­ször vál­lalt be ilyen fo­tó­zást.

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nicky Butt ke­rült bajba.

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi kö­zép­pá­lyása, Nicky Butt oko­zott sé­rü­lést. A nő a kezén szen­ve­dett el egy ap­róbb vá­gást, de nem kel­lett kór­házba vinni.

Élvonalbeli focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Élvonalbeli focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték el a rend­őrök az An­der­lecht edző­köz­pont­ját. Az át­iga­zo­lá­sok körül nem stim­mel va­lami.

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték el a rend­őrök az An­der­lecht edző­köz­pont­ját. Az át­iga­zo­lá­sok körül nem stim­mel va­lami.

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Jó barátja üzent Marco Rossinak

Van mit megbeszélni: jó barátja üzent Marco Rossinak

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni az olasz szak­em­ber­rel.

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük.

Elképesztő hír érkezett Ronaldóról

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

A Sport­ing a tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját.

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

Gyászhír érkezett, elhunyt a legendás futballista

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

Sú­lyos vesz­te­ség érte Ka­na­dát.

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. A ko­rábbi ki­váló csa­tárt a Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­vá­lasz­tot­ták.

Holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak egy 14 éves kisfiút

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját.

Kyle Ste­vens szer­dán ün­ne­pelte volna a 15. szü­le­tés­nap­ját. Va­sár­nap kü­lön­le­ges módon tisz­te­leg­het­nek az em­léke előtt.

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

Már a végrendeletét is aláírta az ismert sportoló

Megrázó vallomás: már a végrendeletét is aláírta az ismert sportoló

Vir­gil van Dijk közel volt a ha­lál­hoz.

Vir­gil van Dijk 2012-ben a halál tor­ká­ból me­ne­kült meg. Azóta na­gyot for­dult a világ a hol­land fut­bal­lis­tá­val.

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Piqué oda­szúrt az ősi ri­vá­lis­nak.

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál. A Barca druk­ke­reit vi­szont na­gyon meg­ne­vet­tette.

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

A Real sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vá­tok ki­kap­tak Bu­da­pes­ten.

A Real Mad­rid sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ki­ka­pott Bu­da­pes­ten.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pes­ten a ma­gyar-hor­vát meccs miatt.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik újra meg­vil­lant.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, ezt gól­lal ün­ne­pelte meg. Ez jó jel a kö­zelgő Eb-se­lej­tező előtt.

Videóra vették: szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Videóra vették: szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Csor­gott a nyála ren­de­sen Edin Dze­kó­nak.

Csor­gott a nyála ren­de­sen Edin Dze­kó­nak, aki a csa­lád­já­val és a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelte meg a 33. szü­le­tés­nap­ját.

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

Megerősítették, egy sportoló is meghalt az új-zélandi mészárlásban

A 33 éves futs­al­ka­pus egy kis­lányt ha­gyott hátra.

A 33 éves futs­al­ka­pus ked­velt csa­pat­társ volt, a ha­lála sokak szá­mára sok­ként ha­tott.

Hihetetlen titok derült ki Maradonáról

Hihetetlen titok derült ki Diego Maradonáról

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár­nak Ku­bá­ban is van három gyer­meke. Az 58 éves vi­lág­baj­nok DNS-tesz­tek­kel egy­ér­tel­mű­síti majd az apa­sá­got.

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még baja lehet

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még nagy baja lehet

A bra­zil fut­ball­sztár tel­je­sen ki­akadt.

A bra­zil fut­ball­sztár tel­je­sen ki­akadt, mi­u­tán a PSG ki­zu­hant a Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag azért len­dül­tek tá­ma­dásba, mert bosszút akar­tak állni rajta.

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag azért len­dül­tek tá­ma­dásba, mert bosszút akar­tak állni rajta.

Elrabolták az ismert focista anyukáját, szörnyű részletek derültek ki

Elrabolták az ismert labdarúgó édesanyját, szörnyű részletek derültek ki

Sa­muel Kalu tel­je­sen össze­tört, édes­any­ját a ko­csi­já­ból rán­gat­ták ki.

Sa­muel Kalu tel­je­sen össze­tört, édes­any­ját a ko­csi­já­ból rán­gatta ki egy fegy­ve­res ember. Az au­tó­ban gye­re­kek is ültek. A bű­nöző ko­moly össze­get kér azért, hogy el­en­gedje a nőt, aki­vel je­len­leg is­me­ret­len he­lyen tar­tóz­ko­dik. A rend­őr­ség nyo­moz.

Sokkoló fotó, borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Sokkoló fotó, borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult, to­rokra tá­madt.

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult, to­rokra tá­madt. Sze­ren­csére nem si­ke­rült sú­lyos sé­rü­lé­se­ket okoz­nia.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok csatárkiválósága

A vá­lo­ga­tott­ban öt meccsen ját­szott.

A lab­da­rúgó a Flu­mi­nen­sé­ben és a Va­len­ci­á­ban is va­ló­ság­gal on­totta a gó­lo­kat. A vá­lo­ga­tott­ban szin­tén re­me­kelt, öt meccsen két ta­lá­la­tig ju­tott.

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok. Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Apja miatt kívánják a halálát egy kislánynak

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle.

Diego Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle. Ké­sőbb he­lyet­tük is el­né­zést kér­tek a töb­biek.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Ha­lálra ké­sel­tek egy 19 éves em­bert.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Eb-re

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Eb-re

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Még csak 19 éves.

Max Tay­lor ta­valy írta alá az első profi szer­ző­dé­sét. A 19 éves já­té­kos szer­ve­zete sze­ren­csére jól re­a­gált a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sekre.

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin bajba ke­rül­het.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Megerősítették az eltűnt focista halálát

Emi­li­ano Sala földi ma­rad­vá­nyait emel­ték ki a ten­ger mé­lyé­ről csü­tör­tök reg­gel.

Azo­no­sí­tot­ták Sala holt­tes­tét. Az ar­gen­tin fo­cis­tát szál­lító kis­re­pü­lő­gép ja­nuár 21-án tűnt el a ra­dar­ról.

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába.

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban. A sta­tisz­ti­kai mu­ta­tója konk­ré­tan 0 szá­za­lé­kon áll.

Barátai előtt sírta el magát Neymar

Nem tudta visszatartani érzelmeit: Barátai előtt sírta el magát Neymar

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot.

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára.

Pucér képet töltött fel magáról a sztárfocista dögös barátnője

Pucér képet töltött fel magáról a sztárfocista dögös barátnője

Ma­lena Costa Sjög­ren nem sokat ha­gyott a fan­tá­zi­ára. Mario Su­ár­ezre bi­zony okkal irigy­ked­het­nek a férfiak.

Ma­lena Costa Sjög­ren nem sokat ha­gyott a fan­tá­zi­ára. Mario Su­ár­ezre bi­zony okkal irigy­ked­het­nek a férfiak.

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

Botrányba fulladt a focimeccs, elborult a szurkolók agya

Botrányba fulladt a focimeccs, elborult a szurkolók agya

Szan­dá­lok­kal do­bál­ták a ka­ta­ri­a­kat.

Az Ázsia Kupa elő­dön­tő­jé­ben szan­dá­lok­kal és vizes pa­lac­kok­kal do­bál­ták meg a ka­tari já­té­ko­so­kat. Az el­len­fél edzője bo­csá­na­tot kért a tör­tén­te­kért.

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Most kaptuk a hírt: elhunyt a csúcstartó focilegenda

Mu­lamba vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt.

Ndaye Mu­lamba az 1974-es Af­rika-kupát ki­lenc gól­lal zárta, ez a mai napig re­kord. Ugya­n­ab­ban az évben a vi­lág­baj­nok­sá­gon is járt.

Meztelen fotó kering a neten a Real-játékos barátnőjéről

Meztelen fotó kering a neten a Real-játékos barátnőjéről

Asraf Hak­imi egy nála 12 évvel idő­sebb szí­nész­nő­vel jött össze. A bom­ba­testű szép­ség öt nyel­ven is fo­lyé­ko­nyan be­szél.

Asraf Hak­imi egy nála 12 évvel idő­sebb szí­nész­nő­vel jött össze. A bom­ba­testű szép­ség öt nyel­ven is fo­lyé­ko­nyan be­szél.

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta. Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta. Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Tim Ho­ward úgy dön­tött, hogy a 2019-es sze­zon után fel­hagy a profi fut­bal­lal. Anyagi gond­jai nem lesz­nek.

Tim Ho­ward úgy dön­tött, hogy a 2019-es sze­zon után fel­hagy a profi fut­bal­lal. Anyagi gond­jai nem lesz­nek a civil élet­ben.

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Elképesztő okkal hagyta ott esküvőjét a vőlegény

Kedve tá­madt egy kis fo­ci­zás­hoz.

Rid­van azért hagyta fa­kép­nél a meny­asszo­nyát, mert oda kel­lett érnie egy fo­ci­meccsre. Nem tette zsebre, amit ha­za­é­rése után ka­pott.

Döbbenetes vallomás a legendától: Szétittam az agyamat!

Döbbenetes vallomás a legendától: Szétittam az agyamat!

Fer­di­nand nem tit­kolja sötét múlt­ját.

Rio Fer­di­nand nem tit­kolja, hogy fi­a­tal­kora egy ré­szére nem em­lék­szik, annyit piált. Ennek el­le­nére sokra vitte.

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Majd szól, ha lesz fej­le­mény.

A fran­cia PSG-ben fut­bal­lozó bra­zil sztár re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. A 26 éves já­té­kos őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

Forró fotó: ledobta a melltartót a bájos műsorvezetőnő

Forró fotó: ledobta a melltartót a bájos műsorvezetőnő

Keyy Ca­puto na­gyot vil­lan­tott.

Keyy Ca­puto szexi kép­pel je­lent­ke­zett be az Ins­tag­ra­mon. A szép­ség jó ba­rát­sá­got ápol a fo­ci­lab­dá­val, és az edző­te­rem­ben is gya­kori ven­dég.

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Mindenki csak pislog a világsztár meglepő húzásán

Mindenki csak pislog Rivaldo meglepő húzásán

Ma­rok­kó­ban vál­lalt mun­kát Ri­valdo.

A bra­zi­lok fo­ci­le­gen­dája a ma­rok­kói har­mad­osz­tály­ban vál­lalt mun­kát. A 46 éves arany­lab­dás a ké­sőb­bi­ek­ben edzői fel­ada­to­kat is el­lát­hat.

Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb mind­össze 25 éves volt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt. A min­denki által ked­velt spor­toló mind­össze 25 éves volt.

Botrányos szakítás, faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Nyilvánosan lehazugozták és megfenyegették Cristiano Ronaldót

Megfenyegették Cristiano Ronaldót

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt.

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt. Ál­lí­tása sze­rint még ter­helő bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a fut­bal­lista ellen.

Kokainnal bukott le az ismert futballista

Lebukott a futballsztár: A vécében szippantgatta a kokaint

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba a híres já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Csa­pat­tár­sai tusz­kol­ták be egy ta­xiba az is­mert já­té­kost, annyira ki­ké­szült.

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Gyászhírt közöltek: elvesztette édesapját a világsztár

Fal­cao apu­kája 61 éves volt.

A ko­lum­biai vá­lo­ga­tott Ra­da­mel Fal­cao apu­kája szin­tén fut­bal­lista volt, részt vett az 1980-as nyári olim­pián is. Áp­ri­lis­ban lett volna 62 éves.

Náci karlendítéssel verte ki a biztosítékot a válogatott focista

Náci karlendítéssel verte ki a biztosítékot a válogatott focista

Wayne Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got. Elég fura ma­gya­rá­za­tot ta­lált ki.

Wayne Hen­nes­sey fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­tot tett, bo­csá­nat­ké­rés he­lyett vi­szont in­kább le­ta­gadta a dol­got. Elég fura ma­gya­rá­za­tot ta­lált ki.

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Ronaldo bronztökét

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Ronaldo bronztökét

A 2014-ben le­lep­le­zett mű­al­ko­tás ágyék­ré­sze mág­nes­ként vonzza a tu­ris­tá­kat.

A 2014-ben le­lep­le­zett mű­al­ko­tás ágyék­ré­sze mág­nes­ként vonzza a tu­ris­tá­kat. Kü­lö­nös­kép­pen igaz ez a nőkre.

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Tö­rök­or­szágba iga­zol­hat a tá­madó.

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót a téli át­iga­zo­lási sze­zon­ban. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

Sokat kell majd fi­zetni érte.

A bra­zil fut­ball­csil­lag ál­lí­tó­lag 160 mil­lió eu­ró­ért ki­vá­sá­rol­ható lesz a mos­tani szer­ző­dé­sé­ből. Ta­valy nyá­ron 222 mil­lió eu­ró­ért vál­tott csa­pa­tot.

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

Rubint Rella külföldre is követné focista szerelmét

Rubint Rella külföldre is követné focista szerelmét

No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét, a két fi­a­tal ta­lál­ko­zá­sá­ból sze­re­lem lett első lá­tásra.

No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét, a két fi­a­tal ta­lál­ko­zá­sá­ból sze­re­lem lett első lá­tásra.

Karácsony előtt közöltek lesújtó hírt a háromgyerekes apukával

Karácsony előtt közöltek lesújtó hírt a háromgyerekes apukával

Nuno Pin­tó­nál nyi­rok­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak.

Nuno Pin­tó­nál nyi­rok­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak, a profi kar­ri­er­jét is fel kel­lett füg­gesz­te­nie.

Durva változáson ment át Neymar

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

Gyászhír érkezett: meghalt az angolok legendás futballistája

Gyászhír érkezett: meghalt az angolok legendás futballistája

A ko­rábbi olim­pi­kon 91 éves volt.

Bill Sla­ter szer­ve­zete hosszú idő után adta fel a har­cot az Alz­hei­mer-kór­ral szem­ben. A ko­rábbi ki­váló spor­toló az 1952-es olim­pián is ott volt.

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

Leg­be­lül zo­ko­gott a Her­tha edzője.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jét na­gyon meg­vi­selte az apja el­vesz­tése, leg­be­lül zo­ko­gott, mi­köz­ben ki­felé azt kel­lett mu­tat­nia, hogy erős ma­radt.

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Egy hétig har­col­tak az éle­té­ért.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban.

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

Lionel Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Ömlenek a lájkok: Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Öm­le­nek a láj­kok a fo­tóra.

Az Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy na­gyon cuki képet az ar­gen­tin fut­ball­csil­lag. A fotót már majd­nem öt­mil­li­óan ked­vel­ték.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert.

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert.

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin 18 éves volt.

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A fut­bal­lista 18 éves volt.

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Alig tud­ták le­fogni a fo­ci­le­gen­dát.

Az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát alig tud­ták le­fogni a kö­rü­lötte álló em­be­rek. Az ügy­nek vél­he­tően lesz foly­ta­tása.

Forró: dögös bikiniben mutatta meg formás popsiját a magyar modell

Forró: dögös bikiniben mutatta meg formás popsiját a magyar modell

Gra­zi­ano Pellé miatt már az ola­szok is felfi­gyel­tek Varga Vik­tó­ri­ára.

Gra­zi­ano Pellé miatt már az ola­szok is felfi­gyel­tek Varga Vik­tó­ri­ára. A ma­gyar bom­bázó ide­haza is len­gén öl­töz­kö­dött.

Szívdöglesztő szépséggel bővül a szexi focistafeleségek tábora

Szívdöglesztő szépséggel bővül a szexi focistafeleségek tábora

Fe­de­rico Chiesa párja után min­den férfi meg­for­dul.

Fe­de­rico Chiesa sze­relme után min­den férfi meg­for­dul.

Zuhanyzás közben lesték meg a pucér színésznőt

Lesd meg, zuhanyzás közben kukkantottak be a meztelen színésznőhöz

Nora Seg­ura megint le­vet­kő­zött.

A ma­gyar fel­me­nők­kel is büsz­kél­kedő Tim Ho­wardra na­gyon sok férfi irigy­ke­dik.

Meghalt az angolok legendás futballistája

Gyászol Anglia: meghalt az ország legendás futballistája

Ren­ge­teg gólt lőtt a Man­ches­ter City­ben.

Johnny Hart a Man­ches­ter City­ben töl­tötte az egész kar­ri­er­jét, 169 baj­no­kin 67 gólt szer­zett. Ké­sőbb me­ne­dzser­ként is szol­gálta sze­re­tett klub­ját.

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját. Csa­pata a belga vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­nak aján­lotta a győ­zel­met.