CÍMKE: 'függőség'

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Könnybe lábadt a szeme, függősége miatt félti a kisfiát Curtis

Könnybe lábadt a szeme, függősége miatt félti a kisfiát Curtis

Sok ne­tező gon­dolja úgy, hogy a pár fe­le­lőt­len dön­tést ho­zott.

Sok ne­tező gon­dolja úgy, hogy a pár fe­le­lőt­len dön­tést ho­zott. Min­den vizs­gá­la­tot meg­csi­nál­tat­tak.

Balázs Andi: Szerettük egymást, de itt volt az idő, hogy elbúcsúzzunk

Balázs Andi: Szerettük egymást, de itt volt az idő, hogy elbúcsúzzunk

Egy évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy ideje sza­kí­tani a szen­ve­dé­lyé­vel.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy ideje lenne sza­kí­ta­nia a tíz éve tartó szen­ve­dé­lyé­vel.

Szabó Győző üzent Curtisnek: Ezt gondolja a kamuelvonóról

Szabó Győző üzent Curtisnek: Ezt gondolja a kamuelvonóról

A szí­nész ki­zárt­nak tartja, hogy a szci­en­to­ló­gu­sok által al­kal­ma­zott mód­sze­rek­kel bárki le­szok­hat a drog­ról.

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Kitálalt a magyar sztárorvos Curtisről: Soha nem fog meggyógyulni

Nem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a dro­gok­ról.

A neves to­xi­ko­ló­gus sze­rint sem lehet sza­u­ná­zás­sal és hat­he­tes gyors kú­rá­val le­szokni a ká­bí­tó­sze­rek­ről.

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Ko­rábbi szen­ve­dé­lyé­vel fel­ha­gyott.

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal, de 2015-ös le­bu­kása után fel­ha­gyott szen­ve­dé­lyé­vel.

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

Vajon aki egy­szer meg­csalta a pár­ját, az ké­sőbb is könnyen fél­re­lép? Van­nak, akik sze­rint ez egy örök ér­vé­nyű igaz­ság.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna.

Az el­múlt hó­na­pok­ban Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna. Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Sötét múltjáról vallott a sztármami, állandóan öngyilkos gondolatok gyötörték

Sötét múltjáról vallott a sztármami, állandóan öngyilkos gondolatok gyötörték

Dep­resszi­ó­ját drog­gal és al­ko­hol­lal pró­bálta eny­hí­teni, de per­sze ettől még rosszabb lett a hely­zet.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok, vallja Csonka And­rás.

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­látta, mennyi időt rabol el ön­ma­gá­tól a szen­ve­dé­lyé­vel, ami­ről nem is tu­dott.

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­látta, mennyi időt rabol el ön­ma­gá­tól a szen­ve­dé­lyé­vel, ami­ről nem is tu­dott.

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját...

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját...

Riasztották a mentőt, nagy a baj az 57 éves színésznővel

Riasztották a mentőt, nagy a baj az 57 éves színésznővel

Pszi­chi­át­ri­ára vit­ték.

Heat­her Lock­lear so­ro­za­tos bot­rá­nya­i­val kerül be a hí­rekbe. Tart­ha­tat­lan a hely­zet, ez­út­tal pszi­chi­át­ri­ára vit­ték.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Por­dán Petra el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl...

Por­dán Petra el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl...

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél több ilyen ro­varírtó vegy­szert fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél töb­bet fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Azóta új­já­szü­le­tett...

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

A 26 éves brit lány egy durva sza­kí­tás után vá­sá­rolta meg élete első vib­rá­to­rát.

A 26 éves brit lány egy durva sza­kí­tás után vá­sá­rolta meg élete első vib­rá­to­rát.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed.

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed. Már bánja, hogy ennyire meg­eről­tette magát.

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Végre meg­törte a csen­det.

A 27 éves bom­bázó hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Szé­pen ki­tá­lalt a szí­nész­ről, aki mel­les­leg egy­kor a ked­vese volt.

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Úgy tűnik, ki­gyó­gyult a füg­gő­ség­ből.

Úgy tűnik, ki­gyó­gyult a füg­gő­ség­ből és egész­sé­ges éle­tet él, de ennek meg­lett az ára is.

Világraszóló drogbotrány: nekiment a multiknak a sztárszakács!

Világraszóló drogbotrány: nekiment a multiknak a sztárszakács!

Jamie Oli­ver kérte a brit kor­mányt, tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát.

Jamie Oli­ver a na­pok­ban egy vi­de­ó­ban arra kérte a brit kor­mányt, hogy tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát, mert az ital­ban ta­lál­ható ren­ge­teg koffein drog­füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás?

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Csa­pat­társa buk­tatta le a mű­ug­rót.

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót. Egy másik nagy titka már ko­ráb­ban ki­de­rült.

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni! EZO

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Ismét itt az ideje a havi összeg­zés­nek.

Ismét itt az ideje a havi összeg­zés­nek: tű­nődj el, mi az, ami nem hasz­nos szá­modra, ami fel­dü­hít vagy meg­mér­gez.