CÍMKE: 'függőség'

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Az el­múlt hó­na­pok­ban Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna.

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

A fi­a­tal srác még büszke is rá.

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban jó ba­rát­ságba ke­rült a ko­ka­in­nal...

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Sötét múltjáról vallott a sztármami, állandóan öngyilkos gondolatok gyötörték

Sötét múltjáról vallott a sztármami, állandóan öngyilkos gondolatok gyötörték

Dep­resszi­ó­ját drog­gal és al­ko­hol­lal pró­bálta eny­hí­teni, de per­sze ettől még rosszabb lett a hely­zet.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt, ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok

Nem ke­zel­teti magát, sőt le­szokni sem fog, mégis sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját, de saj­nos már ko­ráb­ban is ku­dar­cot val­lott.

Riasztották a mentőt, nagy a baj az 57 éves színésznővel

Riasztották a mentőt, nagy a baj az 57 éves színésznővel

Pszi­chi­át­ri­ára vit­ték.

Heat­her Lock­lear so­ro­za­tos bot­rá­nya­i­val kerül be a hí­rekbe. Tart­ha­tat­lan a hely­zet, ez­út­tal pszi­chi­át­ri­ára vit­ték.

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­látta, mennyi időt rabol el ön­ma­gá­tól a szen­ve­dé­lyé­vel, ami­ről nem is tu­dott.

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­látta, mennyi időt rabol el ön­ma­gá­tól a szen­ve­dé­lyé­vel, ami­ről nem is tu­dott.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál, de nem volt ez min­dig így. Ré­góta al­ler­gia kí­nozza.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál, de nem volt ez min­dig így. Ré­góta al­ler­gia kí­nozza.

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

Hihetetlen, mivel drogoznak a méhek!

A méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére.

A do­hány­zók ni­ko­tin­füg­gő­sé­gé­hez ha­son­lóan a méhek rá­szok­hat­nak a ro­var­ir­tó­val ke­zelt táp­lá­lék ízére. Minél több ilyen ro­varírtó vegy­szert fo­gyasz­ta­nak, annál többre vágy­nak.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Meglepő őszinteség: Félelmeiről vallott Szabó Győző

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Szabó Győző ren­ge­te­get dol­go­zik, de min­dig sza­kít időt arra, ami szá­mára a leg­fon­to­sabb, vagyis a csa­lád­jára.

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Baukó Éva ünnepel: Ennyi ideje szabadult meg szenvedélyétől

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

Sok éven át attól volt han­gos a média, hogy az egy­kori va­ló­ság­show hős pró­bál úrrá lenni füg­gő­sé­gén. Azóta új­já­szü­le­tett...

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Por­dán Petra a Slá­ger reg­gel­ben el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl. A mű­sor­ve­zető csak így bírja ki az ál­landó pör­gést...

Por­dán Petra a Slá­ger reg­gel­ben el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl. A mű­sor­ve­zető csak így bírja ki az ál­landó pör­gést...

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta, csak hogy ne kell­jen el­sza­kad­nia a já­ték­tól.

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

Feltárta lelke mocskos titkait a durván vibrátorfüggő lány

A 26 éves brit lány egy durva sza­kí­tás után vá­sá­rolta meg élete első vib­rá­to­rát.

Függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Megrázó vallomás: függőségben szenved a közkedvelt sportsztár

Nadal fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon él.

Nadal 13 éve fo­lya­ma­to­san fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat szed. Már bánja, hogy ennyire meg­eről­tette magát.

Nekiment a multiknak a sztárszakács!

Drogbotrány: nekiment a multiknak a sztárszakács!

Jamie Oli­ver kéri, hogy a brit kor­mány tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát.

Jamie Oli­ver arra kérte a brit kor­mányt, hogy tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát, mert ez drog­füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Kipakolt a legenda: hihetetlen, mit művelt a gyereksziruppal és hashajtóval

Kipakolt a legenda: hihetetlen, mit művelt a hashajtóval és gyereksziruppal

Paul Gas­co­igne haj­me­resztő tör­té­nete egy­szerre mu­lat­sá­gos és szo­morú.

Paul Gas­co­igne haj­me­resztő tör­té­nete egy­szerre mu­lat­sá­gos és szo­morú.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

A csa­lád az al­ko­hol rabja volt.

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt. Az apa Hol­ly­woo­dot okolja.

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

A 27 éves bom­bázó hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ki­tá­lalt a szí­nész­ről, aki egy­kor a párja volt.

A 27 éves bom­bázó hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Szé­pen ki­tá­lalt a szí­nész­ről, aki mel­les­leg egy­kor a ked­vese volt.

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

A mai napig sokan ag­gód­nak a szí­né­szért, hogy si­ke­rül­jön le­küz­de­nie az al­ko­hol­prob­lé­máit.

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót.

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni! EZO

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Ismét itt az ideje a havi összeg­zés­nek, gon­dol­kodj el, mi az, ami nem hasz­nos szá­modra.