CÍMKE: 'franciaország'

Saját autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

Autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

A fran­cia ügyész­ség egy pa­kisz­táni il­le­gá­lis be­ván­dor­lót gya­nú­sít a fran­cia di­ák­lány meg­ölé­sé­vel.

Újabb részletek, ezt tudni eddig a franciaországi robbantásról - fotók

Újabb részletek, ezt tudni eddig a franciaországi robbantásról - fotók

Helyi idő sze­rint pén­tek dél­után fél hat­kor tör­tént rob­ba­nás Lyon vá­ro­sá­ban.

FRISS HÍREK

Most kaptuk a hírt: robbantásos támadás Franciaországban, több sérült

Most kaptuk a hírt: robbantásos támadás Franciaországban, több sérült

Pén­tek dél­után a fran­cia­or­szági Lyon­ban tör­tént rob­ba­nás.

Pén­tek dél­után a fran­cia­or­szági Lyon­ban tör­tént rob­ba­nás.

Ezzel vége, 11 év után kapcsolják le a gépekről a balesetet szenvedett férfit

Ezzel vége, 11 év után kapcsolják le a gépekről a balesetet szenvedett férfit

Ször­nyű csa­ládi dráma ke­re­ke­dett az eset­ből.

Ször­nyű csa­ládi dráma ke­re­ke­dett az eset­ből, a ro­ko­nok nem tud­nak meg­bé­kélni egy­más­sal.

A fotósok is leizzadtak, nem vett melltartót a 46 éves szupermodell

A fotósok is leizzadtak, nem vett melltartót a 46 éves szupermodell

A cseh mo­dell és szí­nésznő ugyan­olyan szexi, mint 20 évvel ez­előtt, ezért bát­ran be­vál­lalta a vil­lan­tást.

Május végén megbukhat Emmanuel Macron?

Május végén megbukhat Emmanuel Macron?

Ma­rine Le Pen fel­szó­lí­totta Mac­ront, hogy ha el­bukja az EP-vá­lasz­tá­so­kat, akkor le kell mon­da­nia...

Ma­rine Le Pen fel­szó­lí­totta Mac­ront, hogy ha el­bukja az EP-vá­lasz­tá­so­kat, akkor le kell mon­da­nia...

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

Most kaptuk: Túszejtés Franciaországban, lövés dördült

A férfi leg­alább négy túszt ej­tett kedd dél­után a dél-fran­cia­or­szági To­u­louse-hoz kö­zeli Blag­nac egyik do­hány­bolt­já­ban.

Halálra vertek és kiraboltak egy 69 éves francia nyugdíjast az algériaiak

Halálra vertek és kiraboltak egy 69 éves francia nyugdíjast az algériaiak

Phi­lippe bácsi rossz­kor volt rossz he­lyen. A gyil­ko­sai pedig könnyű pré­dára va­dász­tak Pá­rizs­tól délre.

Így lesz muzulmán Franciaország! Videó, elképesztő számokkal

Így lesz muzulmán Franciaország! Videó, elképesztő számokkal

7 bi­zo­nyí­ték az or­szág isz­la­mi­zá­ci­ó­já­ról. A na­pok­ban ter­jedt el ez a videó a Fa­ce­boo­kon, ame­lyet min­den fran­ci­á­nak lát­nia kel­lene.

7 bi­zo­nyí­ték az or­szág isz­la­mi­zá­ci­ó­já­ról. A na­pok­ban ter­jedt el ez a videó a Fa­ce­boo­kon, ame­lyet min­den fran­ci­á­nak lát­nia kel­lene. De ne­künk sem árt az ada­tokra fi­gyel­nünk..

Újabb tűzvész egy francia templomban, valószínűleg felgyújtották

Újabb tűzvész egy francia templomban, valószínűleg felgyújtották

A Notre-Dame le­égése után ez­út­tal egy dél-fran­cia­or­szági temp­lom­ban csap­tak fel a lán­gok hús­vét­va­sár­nap.

Nagy balhé várható! Katonákat vezényelnek Párizs utcáira

Nagy balhé várható! Katonákat vezényelnek Párizs utcáira

A ter­vek sze­rint szom­ba­ton 19. al­ka­lom­mal vo­nul­nak ut­cára az úgy­ne­ve­zett sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők Fran­cia­or­szág­ban.

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

Ez teg­nap haj­nal­ban tör­tént...Ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt.

Ez teg­nap haj­nal­ban tör­tént... Fran­cia­or­szág­ban ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt, 541 an­ti­sze­mita és "csu­pán" 100 olyan amely a musz­li­mok ellen irá­nyult.

1036 kereszténység elleni támadás volt Franciaországban

1036 kereszténység elleni támadás volt Franciaországban

Ez a ta­va­lyi mér­leg. Feb­ruár ele­jén nem ke­ve­sebb mint öt temp­lomba tör­tek be, meg­ron­gál­ták a ke­resz­te­ket, ürü­lék­kel ken­ték be a fa­la­kat.

Ez a ta­va­lyi mér­leg. Feb­ruár ele­jén nem ke­ve­sebb mint öt temp­lomba tör­tek be, meg­ron­gál­ták a ke­resz­te­ket, ürü­lék­kel ken­ték be a fa­la­kat, ca­fa­tokra tép­ték az ima­köny­ve­ket.

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! - videó

Tolókocsis tüntetőt bántalmaztak a francia rendőrök! - videó

Egy tou­louse-i sárga mel­lé­nyes de­monst­rá­ción tör­tént a fel­ka­varó eset, mely so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Terrortámadás történt egy francia börtönben, vérben úszott a beszélő

Terrortámadás történt egy francia börtönben, vérben úszott a beszélő

Egy nor­man­diai ki­emelt biz­ton­sági fo­ko­zatú bör­tön­ben rá­tá­madt az őrökre egy isz­lam­ista férfi.

Csodák vannak! Megbüntették Franciaországot egy afgán kisfiú miatt

Csodák vannak! Megbüntették Franciaországot egy afgán kisfiú miatt

Az Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága elé ke­rült egy 12 éves, kí­sérő nél­küli afgán gyer­mek ügye.

Nyakunkon az Iszlám Állam 2.0! Veszélyes terroristákat fogad vissza Franciaország

Terroristákat fogad vissza Franciaország

A fran­cia kor­mány be­je­len­tette, hogy a ter­vek sze­rint he­te­ken belül vissza­fo­gad 130 olyan ter­ro­ris­tát, akik ko­ráb­ban azért utaz­tak Szí­ri­ába, hogy az Isz­lám Állam ol­da­lán har­col­has­sa­nak.

Nem engednek haza 13 francia dzsihádistát!

Kemény döntés, nem engednek haza 13 francia dzsihádistát!

Sőt, Szí­ri­á­ból vissza­kül­dik őket Irakba, hogy ot­tani tör­vé­nyek sze­rint ítél­jék el őket.

Sőt, Szí­ri­á­ból vissza­kül­dik őket Irakba, hogy ot­tani tör­vé­nyek sze­rint ítél­jék el őket.

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

Több mint 90 zsidó sírt gyaláztak meg egy francia temetőben. Videó

A he­lyiek sze­rint biz­to­san nem fa­lu­be­liek tet­ték. Ezek gyá­vák, hogy éj­szaka jöt­tek - mondta egy hely­beli.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Pánik Franciaországban: Járókelőkre lőtt egy fegyveres

Já­ró­ke­lőkre lőtt egy férfi szerda dél­után Bas­tia egyik déli ke­rü­le­té­ben.

Já­ró­ke­lőkre lőtt egy férfi szerda dél­után Bas­tia egyik déli ke­rü­le­té­ben.

Szabadság, egyenlőség, gumilövedék. Ez volt a 10. francia tüntetés

Szabadság, egyenlőség, gumilövedék. Ez volt a 10. francia tüntetés

Ez­út­tal vi­dé­ken jóval töb­ben vol­tak, mint Pá­rizs­ban.

Ez­út­tal vi­dé­ken jóval töb­ben vol­tak, mint Pá­rizs­ban.

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig és a hi­va­ta­los nyelve most is a fran­cia.

Bankok kifosztását tervezik szombatra a Macron elleni tüntetők

Bankok kifosztását tervezik szombatra a Macron elleni tüntetők

Zsi­nór­ban már a ki­len­ce­dik hete til­ta­koz­nak az úgy­ne­ve­zett sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­tők Fran­cia­or­szág ut­cáin.

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Most kaptuk: Szörnyű tragédia történt a sípályán, két halott

Vé­let­le­nül mű­kö­désbe lé­pett egy rob­ba­nó­szer­ke­zet, ame­lyet la­vi­nák el­in­dí­tá­sára hasz­nál­tak volna.

Az ál­do­za­tok­nak esé­lyük sem volt a túl­élésre.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Európa beteg embere. Beszólt Macronéknak a lengyel külügyminiszter

Európa beteg embere. Beszólt Macronéknak a lengyel külügyminiszter

Jacek Cza­pu­to­wicz üze­ne­tét nem te­szik ki az ab­lakba a fran­ciák.

Jacek Cza­pu­to­wicz kül­ügy­mi­nisz­ter azt üzente a fran­cia kor­mány­nak, hogy elő­ször hozza rendbe a saját or­szá­gát. A kül­ügy­mi­nisz­ter a sárga mel­lé­nye­sek tün­te­té­sei nyo­mán tett en­ged­mé­nye­ket "szo­mo­rú­nak" ne­vezte.

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A világ legjobbjaitól tanulhat a magyar sztárséf

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

A jó pap is hol­tig tanul, hát még egy jó mes­ter­sza­kács. Robi a világ leg­pa­ti­ná­sabb in­téz­mé­nyé­ben fi­gyeli mes­te­reit.

Sztrájkot hirdetett szombatra az egyik francia rendőrszakszervezet!

Sztrájkot hirdetett szombatra az egyik francia rendőrszakszervezet!

A rend­őrök már alig bír­ják a ter­he­lést. 25 mil­lió túl­órát kell majd kifi­zetni.

A rend­őrök már alig bír­ják a ter­he­lést. 25 mil­lió túl­órát kell majd kifi­zetni nekik.

Zűrzavar Franciaországban, a belügyminiszter fenyegetőzik

Zűrzavar Franciaországban, a belügyminiszter fenyegetőzik

Szom­ba­ton 65 000 rend­őrt fog­nak moz­gó­sí­tani or­szág­szerte, a ki­egé­szítő tar­ta­lék­kal együtt.

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Egye­lőre 50 da­ra­bot osz­ta­nak szét.

Nem, ezt nem a fran­cia állam fi­nan­szí­rozza, hanem egy egye­sü­let ta­lálta ki és al­kotta meg. Egye­lőre 50 da­ra­bot osz­ta­nak szét Pá­rizs­ban.

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Elő­ször szer­vez­tek ci­vi­lek til­ta­kozó meg­moz­du­lást Fran­cia­or­szág­ban: az üzem­anyag adó­já­nak eme­lése ellen.

Utcai zavargások Franciaországban! Videók

Utcai zavargások Franciaországban! Videók

Nem vi­lá­gos, hogy mi volt az oka.

Lyon­ban, Metz­ben és még szá­mos te­le­pü­lé­sen ran­da­lí­roz­tak. Az még nem vi­lá­gos, hogy mi volt a za­var­gá­sok oka.

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Élete legnagyobb kalandjába vágott bele a TV2 sztárséfe

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól ta­nul­hat.

Robi egy éve ké­szült a nagy uta­zásra. Most három héten át a szakma leg­na­gyobb alak­ja­i­tól les­heti el a for­té­lyo­kat.

69 százalékkal nőtt az antiszemita támadások aránya Franciaországban

69 százalékkal nőtt az antiszemita támadások aránya Franciaországban

Ezt az el­ké­pesztő ada­tot Edou­ard Phi­lippe kor­mányfő tette közzé a Fa­ce­book ol­da­lán.

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

Titkos mobilról reklámozta az Iszlám Államot!

A húga csem­pészte be neki.

Még a le­bu­kása után is azt mondta, hogy nem tá­mo­gatja az ISIS ideo­ló­gi­á­ját...Va­la­mint, ha majd ki­sza­ba­dul, dol­gozni akar. Vajon mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt?

Párizsra új veszélyek leselkednek, a hatóságok riasztást adtak ki

Párizsra új veszélyek leselkednek, a hatóságok riasztást adtak ki

A bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint az or­szág­ban to­vábbra is nagy a ter­ror­ve­szély.

A bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint az or­szág­ban to­vábbra is nagy a ter­ror­ve­szély.

Egy kitoloncolás közel 100 ezer euróba került!

Egy kitoloncolás közel 100 ezer euróba került!

Az eset a fran­cia Vo­gé­zek­ben tör­tént. Tu­laj­don­kép­pen senki sem érti, hogy miért kel­lett egyet­len csa­lá­dot ma­gán­re­pü­lő­vel Al­bá­ni­áig szál­lí­tani.

Az eset a fran­cia Vo­gé­zek­ben tör­tént. Senki sem érti, hogy miért kel­lett egyet­len csa­lá­dot ma­gán­re­pü­lő­vel Al­bá­ni­áig szál­lí­tani.

Félmeztelen férfiakkal ölelkezik Macron! Kiakadtak a franciák! Fotók

Félmeztelen férfiakkal ölelkezik Macron! Kiakadtak a franciák! Fotók

A fran­cia elnök a Kis-An­til­lák­hoz tar­tozó Szent Már­ton-szi­getre lá­to­ga­tott a hét­vé­gén, ahol bot­rá­nyos képek ké­szül­tek róla...

Szomorú, ami Franciaországban történt Dér Henivel

Szomorú, ami Franciaországban történt Dér Henivel

Be­szélt a rész­le­tek­ről.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán be­szélt a rész­le­tek­ről.

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára...

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára Fran­cia­or­szág­ban mint­egy száz vá­ros­ban hat szak­szer­ve­zet fel­hí­vá­sára, hogy így til­ta­koz­za­nak a kor­mány sze­rin­tük túl li­be­rá­lis és szo­ci­á­li­san nem eléggé ér­zé­keny po­li­ti­kája ellen.

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal focitehetség

A 19 éves védőt agyon­lőt­ték.

A fran­cia Saint-Eti­enne ko­rábbi já­té­ko­sát agyon­lőt­ték, a hely­szí­nen 24 darab gép­fegy­vert ta­lál­tak a rend­őrök. Egy 14 éves fiú is meg­halt a lö­völ­dö­zés­ben.

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Kitört a lépfenepánik Franciaországban, 20 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

Kitört a lépfenepánik Franciaországban, 20 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

Már több mint 50 bá­rány, tehén és ló pusz­tult el a fran­cia­or­szági Gap­ban.

Már több mint 50 bá­rány, tehén és ló pusz­tult el a fran­cia­or­szági Gap vá­ro­sá­ban, ahol a szak­ér­tők sze­rint az el­múlt 20 év leg­ször­nyűbb lép­fe­ne­jár­vá­nya szedi ál­do­za­tait.

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Ezek csak a pá­ri­zsi régió ada­tai... Ha majd össze­szá­mol­ják a tel­jes or­szá­gét, lehet, hogy még el­ké­pesz­tőbb lesz a mér­leg.

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

El­dur­vult az ün­nep­lés a fran­cia fő­vá­ros­ban, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel.

El­dur­vult az ün­nep­lés a fran­cia fő­vá­ros­ban, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel, ki­ra­ka­to­kat tör­tek be.

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Szom­szé­dol a döntő ide­jén.

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy szom­szé­dunk ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe.

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got.

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got. Gól­zá­po­ros mér­kő­zést ho­zott a moszk­vai fi­nálé. A vb-dön­tők tör­té­ne­té­nek első ön­gólja is meg­szü­le­tett.

Óriási videó került elő a franciák csillagáról, felismered a csatárt?

Óriási videó került elő a franciák csillagáról, felismered a csatárt?

Ha­tal­mas ta­lál­ko­zás, ma es­tére vi­lág­baj­nok lehet a hét­éves kisfi­ú­ból.

Ha­tal­mas ta­lál­ko­zás, ma es­tére vi­lág­baj­nok lehet a hét­éves kisfi­ú­ból.

Kiszámolták, tényleg Horvátország lesz a világbajnok?

Kiszámolták, tényleg Horvátország lesz a világbajnok?

A "húsz­éves sza­bály" szom­szé­da­ink si­ke­rét ígéri. A fran­ciák per­sze az egészre ma­gas­ról tesz­nek...

A "húsz­éves sza­bály" szom­szé­da­ink si­ke­rét ígéri. A fran­ciák per­sze az egészre ma­gas­ról tesz­nek...

Hihetetlen, ez ad erőt a horvátoknak a döntőben

Hihetetlen, ez ad erőt a horvátoknak a döntőben

Fran­cia­or­szág­gal ta­lál­koz­nak.

Hor­vát­or­szág va­sár­nap Fran­cia­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

A magyar gólkirály csodát vár a vb-döntőben

Meglepetés a vb-döntőben? Horvátország magyar gólkirálya csodát vár

Fu­tács Márkó jó­solt a fi­nálé előtt.

Fu­tács Márkó sze­rint a hor­vát csa­pat titka a csa­pat­egy­ség­ben rej­lik.

Franciaország magára maradt, mindenki ellene van

Franciaország magára maradt, mindenki ellene van

Négy évet vár­tunk erre, ma végre eldől, me­lyik je­len­leg a világ leg­jobb fo­ci­csa­pata.

Négy évet vár­tunk erre, ma végre eldől, me­lyik je­len­leg a világ leg­jobb fo­ci­csa­pata. Vajon mit tehet a hor­vát Dávid a fran­cia Gó­liát ellen?

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Könny­gáz­grá­ná­tok­kal és víz­ágyúk­kal osz­lat­ták fel a tö­me­get a rend­őrök.

Könny­gáz­grá­ná­tok­kal és víz­ágyúk­kal osz­lat­ták fel a tö­me­get a rend­őrök.

Balhés fotó, lebukott a belgák sztárja a vb-n

Balhés fotó, lebukott a belgák sztárja a vb-n

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági vb-n.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság elő­dön­tője előtt.

Szépségkirálynőt szeret a vb egyik felfedezettje

Szépségkirálynőt szeret a vb egyik felfedezettje

Pa­vard hír­ne­vet szer­zett ma­gá­nak.

Ben­ja­min Pa­vard hír­ne­vet szer­zett ma­gá­nak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

A fran­ciák va­sár­nap ja­vít­hat­nak a hazai Eu­rópa-baj­nok­ság után.

A fran­ciák va­sár­nap ja­vít­hat­nak a hazai Eu­rópa-baj­nok­ság után.

Az Atlético sztárfocistája kivégezte a vb egyik favoritját

Az Atlético sztárfocistája kivégezte a vb egyik favoritját

Gri­ez­mann gól­lal és gól­pas­szal já­rult hozzá a fran­ciák győ­zel­mé­hez.

An­toine Gri­ez­mann nem ke­gyel­me­zett, gól­lal és gól­pas­szal já­rult hozzá a fran­ciák győ­zel­mé­hez.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vb-n.

Óriási botrányt kavart Pamela Anderson szerelme

Bunkón nyilatkozott, óriási botrányt kavart Pamela Anderson szerelme

Rami na­gyon sport­sze­rűt­len volt.

Adil Rami örül annak, hogy meg­sé­rült az el­len­fél já­té­kosa. Ennek aztán han­got is adott.

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ezt mondta a rendőrnek a férfi, aki 300-zal döngetett az autópályán

Ezt mondta a rendőrnek a férfi, aki 300-zal döngetett az autópályán

A 23 éves sofőr tel­je­sen gát­lás­ta­la­nul szá­gul­do­zott a 90 mil­liós sport­au­tó­já­val, amíg le nem kap­csol­ták a rend­őrök.

Ilyen még soha nem történt vb-n!

Mindenki erről beszél, ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Bün­te­tőt ítél­tek a vi­de­ó­bíró se­gít­sé­gé­vel.

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Könnyesre si­ke­re­dett a C cso­port utolsó for­du­lója egy le­genda miatt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyesre si­ke­re­dett a C cso­port utolsó for­du­lója egy le­genda miatt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Torokszorító: halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Paul Pogba ta­valy óta gyá­szol.

Paul Pogba ta­valy ve­szí­tette el az egyik leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ját.

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...
Videók!

Így add ki a lakásodat bevándorlóknak...
Videók!

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek. Így járt egy fran­cia férfi is...

Az eu­ró­pa­iak és a be­ván­dor­lók kö­zötti "kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek" még szem­be­öt­lőb­bek...

Tönkretettétek a ramadánt, ezért meg foglak titeket ölni!

Tönkretettétek a ramadánt, ezért meg foglak titeket ölni!

Így jár az a musz­lim, aki 1,2 kiló kan­na­biszt, va­la­mint ko­ka­int is tart ott­hon. Az eset egy fran­cia vá­ros­ban tör­tént.

Így jár az a musz­lim, aki 1,2 kiló kan­na­biszt, va­la­mint ko­ka­int is tart ott­hon.

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

Nem volt hajlandó kezet fogni, elvették az állampolgárságát

A nő min­den re­mé­nyét el­vesz­tette...

Egy al­gé­riai nő az utolsó esé­lyét is el­vesz­tette, hogy meg­sze­rezze a fran­cia ál­lam­pol­gár­sá­got.

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG ellen játsz­hat.

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. A Hon­véd egy­kori lab­da­rú­gó­já­nak, aki bal­hát­véd­ként és bal­ol­dali kö­zép­pá­lyás­ként is ját­szott, sokat je­len­tett a friss el­is­me­rést. Ősz­től már a PSG és a többi sztár­csa­pat ellen foly­tat­hatja a re­mek­lést.

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

Kőzáport zúdított 2 rendőrre vagy harminc migráns Franciaországban

A helyi rendőr szak­szer­ve­zet a Fa­ce­boo­kon is ki­állt a tár­saik vé­del­mé­ben.

A helyi rendőr szak­szer­ve­zet a Fa­ce­boo­kon is ki­állt a tár­saik vé­del­mé­ben.

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a világbajnokságra

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Ki­fa­kadt a Real Mad­rid vi­lág­sztárja. Szex­vi­deós bot­rá­nya óta esé­lye sincs a vá­lo­ga­tott­ságra, de nem is vá­gyik rá.

2626 francia hírszerző titkos adatát találták meg egy dzsihadistánál

2626 francia hírszerző titkos adatát találták meg egy dzsihadistánál

Ez bi­zony bot­rány a ja­vá­ból. A gya­nú­sí­tott még hall­gat, a ter­ror­el­há­rí­tók pedig újult erő­vel nyo­moz­nak.

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.