CÍMKE: 'fotók'

Megrázó fotók, hatan haltak meg az éjjel Szolnok mellett

Megrázó fotók, hatan haltak meg az éjjel Szolnok mellett

Ez fo­gadta a rend­őr­sé­get a bal­eset hely­szí­nén. Az út­le­zá­rást csak haj­nalra ol­dot­ták fel.

Ez fo­gadta a rend­őr­sé­get a bal­eset hely­szí­nén. Az út­le­zá­rást csak haj­nalra ol­dot­ták fel.

Soha nem látott Beatles-fotók kerültek elő

Soha nem látott Beatles-fotók kerültek elő

A gom­ba­fe­jűek ra­jon­góit a többi ra­jongó lepte meg a több száz kép­pel. Ritka fel­vé­te­lek.

A gom­ba­fe­jűek ra­jon­góit a többi ra­jongó lepte meg a több száz kép­pel. Ritka fel­vé­te­lek.

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A meg­osz­tott fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek. Nézd meg te is!

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek.

Leesik az állad, less be az épülő Puskás stadionba!

Leesik az állad, less be az épülő Puskás stadionba!

Eddig nem lá­tott fotók az aré­ná­ról.

Eddig nem lá­tott fotók az aré­ná­ról. Nem túl­zás, itt BL-dön­tőt is lehet majd ren­dezni.

Nagyon bizarr képek készültek a Mars holdjáról, a tudósok sem értik

Nagyon bizarr képek készültek a Mars holdjáról, a tudósok sem értik

Az égi­test­ről egyre töb­bet tu­dunk, de még így is sok rej­télyt tar­to­gat.

Az égi­test­ről egyre töb­bet tu­dunk, de még így is sok rej­télyt tar­to­gat szá­munkra.

Őrülten édes fotókat készített Katalin a kis Charlotte hercegnőről

Őrülten édes fotókat készített Katalin a kis Charlotte hercegnőről

Char­lotte négy éves lett.

A her­ceg­nő­ről szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­zölt három új képet a csa­lád. A fo­tó­kon Char­lotte ismét bi­zo­nyí­totta, hogy ki­rá­lyi vér fo­lyik az ere­i­ben.

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Ka­ta­lin her­cegné fo­tózta a ki­csit.

Ka­ta­lin her­cegné friss ké­pe­ket ké­szí­tett egy­éves gyer­me­ké­ről.

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

Meglepő, mi fogadott minket Bács Ferenc temetésén

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­le­gen­dá­tól.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­le­gen­dá­tól.

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott...

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Már egy éve annak, hogy a nép­szerű éne­kesnő ti­zen­két ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Így nézett ki reggelre a Notre-Dame - a V4NA hírügynökség exkluzív képei

Így nézett ki reggelre a Notre Dame - a V4NA nemzetközi hírügynökség exkluzív képei

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek Pá­rizs szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg.

Döb­be­ne­tes erejű fel­vé­te­lek Pá­rizs im­po­záns szé­kes­egy­há­zá­ról, me­lyet tűz ron­gált meg hétfő éj­szaka. A fel­be­csül­he­tet­len károk kap­csán a fran­cia köz­tár­sa­sági elnök tel­jes új­jáépí­tést ígért.

Levetkőzött szülés után a TV2 szexi műsorvezetője

Levetkőzött szülés után a TV2 szexi műsorvezetője

Czip­pán Anett has­fala a szü­lés után szét­nyílt, emel­lett a fö­lös­le­ges ki­lók­kal is har­cot ví­vott.

Czip­pán Anett has­fala a szü­lés után szét­nyílt, emel­lett a fö­lös­le­ges ki­lók­kal is har­cot ví­vott.

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

A le­gen­dás éne­kes fel­hőt­len jó­kedve, és vi­dám­sága min­dig át­ra­gadt má­sokra is.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós Já­nos­ról csa­ládja és kol­lé­gái mel­lett ra­jon­gói is meg­em­lé­kez­tek, sokan a leg­jobb pil­la­na­ta­i­val nosz­tal­gi­áz­nak.

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal, ezt jól bi­zo­nyít­ják ezek a fel­vé­te­lek is.

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

Előnytelen és vicces fotók kerültek elő a csinos magyar sztárról

Be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

A tö­ké­le­tes pil­la­na­tok mel­lett rend­sze­re­sen be­mu­tatja a spon­tán fo­tóit is.

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

A fi­a­tal sze­rel­me­sek na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Hihetetlen, mi zajlott a Duna-Tisza közén, felvétel is készült

Hihetetlen, mi zajlott a Duna-Tisza közén, felvétel is készült

Most meg­néz­he­ted az égi je­len­sé­get!

Lát­tál már golflabda mé­retű hó­pely­he­ket? Most meg­néz­he­ted ezt a lát­vá­nyos égi je­len­sé­get!

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt a vál­to­zás­ról.

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt kis­lá­nya iránti ér­zé­se­i­ről.

Így éledt újjá a vörösiszap-katasztrófa után Kolontár

Így éledt újjá a vörösiszap-katasztrófa után Kolontár és Devecser

Las­san ki­lenc éve a ka­taszt­ró­fá­nak.

Ko­lon­tár, De­ve­cser és Som­ló­vá­sár­hely la­kó­i­nak már csak fájó em­lé­ke­i­ben él 2010. ok­tó­ber 4-e.

Elképesztő fotók kerültek elő a legendás magyar énekesnőről

Elképesztő fotók kerültek elő a legendás magyar énekesnőről

Az éne­kesnő, ami­óta csak az eszét tudja, ze­né­vel fog­lal­ko­zik, így nem is csoda, hogy igazi gyöngy­sze­mekre akadt a fi­ókba.

Leleplező fotók: Kolléganőjét szereti Pintér Tibor

Leleplező fotók: Kolléganőjét szereti Pintér Tibor

Pin­tér Tibor és új ba­rát­nője.

Pin­tér Tibor és új ba­rát­nője min­dent meg­tet­tek, hogy el­tit­kol­ják, mégis ki­de­rült az igaz­ság.

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Sza­kí­tása után új nővel lát­ták.

Sza­kí­tása után egy hó­nap­pal máris új nővel lát­ták Pin­tér Te­nyát. Egy pil­la­natra sem en­ged­ték el egy­mást.

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Igazi téli hangulat lett hazánkban, íme a csodás fotók

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Az or­szág leg­na­gyobb ré­szén to­vábbra is esik a hó, szé­pen gya­ra­po­dik a hó­ré­teg!

Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Millió privát fotó szivároghatott ki a Facebookról

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Újabb sú­lyos hiba tör­tént, ez­út­tal 1500 al­kal­ma­zás fér­he­tett hozzá a kö­zös­ségi ol­dalra fel­töl­tött fo­tó­ink­hoz.

Zalatnay Cini meztelen fotói tarolnak: legszebb lett a pucérok között

Zalatnay Cini meztelen fotói tarolnak: legszebb lett a pucérok között

Az éne­kesnő a 17 évvel ez­előtt ké­szült ero­ti­kus fo­tó­i­val ér­de­melte ki, hogy Kim Ba­s­in­ger­rel, Cindy Craw­ford­dal sze­re­pel­jen.

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

Hátborzongató fotók érkeztek az isaszegi halálos balesetről

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

A Rá­kó­czi út to­vábbra is le van zárva.

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet.

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet, egyes tá­ja­kon akár 20 centi vas­tag lepel is fed­heti majd a tájat.

Szívmelengető, sosem látott fotók jöttek Károlyról és Lajos hercegről

Szívmelengető, sosem látott fotók jöttek Károlyról és Lajos hercegről

Most egy édes fotó ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

A trón­örö­kös­ről eddig úgy le­he­tett tudni, hogy alig ta­lál­ko­zott még leg­ki­sebb uno­ká­já­val, de most egy édes fotó ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A sztár nagy­papa ezek sze­rint még­sem olyan sző­rös szívű?

Közelharc az arénában, tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Tátva marad a szád a vébé legjobb fotóitól

Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Eddig is nagy volt volt a csata, de a ma­gyar érmek mos­tan­tól jö­het­nek iga­zán. Nézd meg ga­lé­ri­án­kat a bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­ról!

Erotikus fotók kerültek fel a világhálóra Adáról: te felismered?

Erotikus fotók kerültek fel a világhálóra Adáról: te felismered?

A ra­jon­gók sze­rint is bru­tá­li­san jó fo­tó­so­ro­zat ké­szült a mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

Itt vannak az első fotók Szepesi György temetéséről

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 96 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás ri­por­ter­től.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Ismét aktív hasz­náló lett.

Közel egy év után ismét aktív hasz­ná­lója lett a Fa­ce­book­nak Ré­kasi Ká­roly.

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Így még biztosan nem láttad Madonnát: Nem hittünk a szemünknek

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az... De har­mad­jára azért eszünkbe jut...

Első rá­né­zésre vic­ces­nek tűnik, sőt má­so­dikra is az...

Ezt nézd meg: Újabb erotikus fotó szivárgott ki Baukó Éváról

Ezt nézd meg: Újabb erotikus fotó szivárgott ki Baukó Éváról

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő nem szé­gyen­lős­kö­dik, sze­rinte azt, ami szép, meg kell mu­tatni.

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Igazi vi­­déki es­­kü­­vőn mondta ki a bol­­do­­gító igent a Séfek Séfe győz­­tese, Tatai Robi.

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott részt venni lánya szom­bati es­kü­vő­jén.

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott részt venni lánya szom­bati es­kü­vő­jén.

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, de saját magát és fe­le­sé­gét se kí­méli! Ezt nézd!

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat el­bű­völte.

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen el­bű­völte a baba.

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból.

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból. Az anya a %Ri­post%-nak me­sélt.

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Egy kis­busz és egy te­her­gép­ko­csi üt­kö­zött össze a 44-es főúton, Kon­do­ros és Bé­kés­csaba kö­zött hét­főn kora haj­nal­ban. A bal­eset­ben ki­len­cen meg­sé­rül­tek.

Hoppá, előkerültek Klapka György eltitkolt, sosem látott fotói

Hoppá, előkerültek Klapka György eltitkolt, sosem látott fotói

A meg­lepő fel­fe­de­zés­ről az Arany­em­ber fia szá­molt be!

A meg­lepő fel­fe­de­zés­ről az Arany­em­ber fia szá­molt be!

Szívszorító, sosem látott fotók kerültek elő Tahi Tóth Lászlóról

Szívszorító, sosem látott fotók kerültek elő Tahi Tóth Lászlóról

A szí­nész­le­genda test­vére, Gábor tette közzé a ké­pe­ket a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki meg­könnyezte!

A szí­nész­le­genda test­vére, Gábor tette közzé a ké­pe­ket a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki meg­könnyezte!

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek!

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek. Pi­káns fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Soha nem látott fotókat tettek közzé a véres ámokfutás helyszínéről

Soha nem látott fotókat tettek közzé a véres ámokfutás helyszínéről

A Las Vegas-i rend­őr­ség olyan fo­tó­kat tett közzé, ame­lyek a ta­valy ok­tó­ber el­se­jén tör­tént vé­reng­zés hely­szí­nén ké­szül­tek.

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

De­cem­ber­ben állt oltár elé.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kese de­cem­ber­ben kí­sérte oltár elé sze­rel­mét.

Harry herceg menyasszonya ezeket a képeket akarja eltitkolni

Harry herceg menyasszonya ezeket a képeket akarja eltitkolni

Meg­han Markle el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból, és ezzel együtt azok a fotói is, ami­ket le­endő her­ceg­né­ként már nem vál­lal.

Drámai videó érkezett a 4-es úton történt halálos buszbalesetről

Drámai videó érkezett a 4-es úton történt halálos buszbalesetről

Hár­man meg­hal­tak.

Hár­man meg­hal­tak, 12-en meg­sé­rül­tek szom­bat haj­nal­ban, ami­kor két busz ka­ram­bo­lo­zott Szol­nok­nál.

Furcsa fotók, elrejtették fiukat Csobot Adélék

Furcsa fotók, elrejtették fiukat Csobot Adélék

Tün­déri ké­pe­ket ké­szí­tett ma­gá­ról Cso­bot Adél és párja, Is­te­nes Bence, ám kisfiuk, a kis Natan arca egyik ka­rá­cso­nyi fotón sem lát­szik.

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Egy szem­fü­les fotós le­kapta őket.

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett. A csa­ládfő nem sej­tette, hogy le­si­fo­tós va­dá­szik rájuk...

Megrázó, ritka felvételek 1956 október 23-áról

Megrázó, ritka felvételek 1956 október 23-áról

Az 56-os ese­mé­nyek­ről szám­ta­lan fel­vé­tel fel­lel­hető, de ezek itt igazi rit­ka­sá­gok!

Az 56-os ese­mé­nyek­ről szám­ta­lan fel­vé­tel fel­lel­hető, de ezek itt igazi rit­ka­sá­gok! Nézd végig a tör­té­nelmi nap ese­mé­nyeit.

Drámai fotók érkeztek a két rendőr halálos balesetéről

Drámai fotók érkeztek a két rendőr halálos balesetéről

Több autó és egy ka­mion üt­kö­zött.

Két rendőr éle­tét vesz­tette csü­tör­tö­kön egy köz­le­ke­dési bal­eset­ben, a ko­má­romi já­rás­ban.

Nem fogsz hinni a szemednek: Nézz bele Jaksity Kata álomnyaralásába

Nem fogsz hinni a szemednek: Nézz bele Jaksity Kata álomnyaralásába

Cso­dás három hetet töl­tött el gye­re­ke­i­vel a ten­ge­ren­tú­lon Jak­sity Kata. Rész­le­te­sen be­szá­molt a va­ká­ció rész­le­te­i­ről.

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt.

A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók.

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről! Meg­lepő, né­me­lyik hol és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fej­lő­dik.

Pajzán képeket készített gyönyörű szerelméről Anger Zsolt

Pajzán képeket készített gyönyörű szerelméről Anger Zsolt

Nya­ra­lás köz­ben kapta el az ihlet Anger Zsol­tot!

Nya­ra­lás köz­ben kapta el az ihlet Anger Zsol­tot! A ba­rát­nő­jé­ről ké­szült pi­káns fo­tó­kat ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a kö­zös­ségi ol­da­lán!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről.

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn. A vo­na­lon órá­kig szü­ne­telt a for­ga­lom.

Lélegzetelállító pillanatok: új fotókat készített a Földről a NASA

Lélegzetelállító pillanatok: új fotókat készített a Földről a NASA

A GOES-16 min­den ed­di­gi­nél lát­vá­nyo­sabb és na­gyobb fel­bon­tású ké­pe­ket ké­szí­tett boly­gónk­ról.

Megfagysz? Ez a Kiszel Tünde galéria biztos felmelegít!

Megfagysz? Ez a Kiszel Tünde galéria biztos felmelegít!

...így vagy úgy biz­to­san.

...így vagy úgy biz­to­san. A lé­nyeg, hogy ide kat­tintva át­fogó képet kap­hatsz a nap­tár­díva tény­ke­dé­sé­ről a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig.

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Szinte egy idő­ben, egy­más­tól pár száz mé­terre üt­köz­tek az autók, hár­man meg is sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben.

Szétszedik a csontsovánnyá fogyott Cinthya Dictatort

Vajon meddig bírja? Szétszedik a csontsovánnyá fogyott Cinthya Dictatort

Sokan attól tar­ta­nak, las­san össze­rop­pan a rá ne­he­zedő ha­tal­mas te­her­től.

Így változtak meg kedvenc sztárjaink első instagramos fotójuk óta

Így változtak meg kedvenc sztárjaink első instagramos fotójuk óta

Alig hit­tünk a sze­münk­nek! Hi­he­tet­len, mi­csoda át­ala­ku­lá­son men­tek ke­resz­tül a hazai sztár­vi­lág leg­jobb női.

Gyerekkori Facebook-fotói miatt perli szüleit egy lány!

Gyerekkori Facebook-fotói miatt perli szüleit egy lány!

Vi­gyáz­zunk a baba-fo­tók­kal!

Ti­zen­négy éves ko­rá­ban állt a feje te­te­jére annak a di­ák­lány­nak az élete, aki most a szü­le­i­vel har­col a bí­ró­sá­gon a Fa­ce­book-képei miatt.

Mi történhetett? Az esküvőt tervezte, mégis szakított Aleska?

Mi történhetett? Az esküvőt tervezte, mégis szakított Aleska?

Rosszat sej­tünk: el­ke­se­rítő hírek ju­tot­tak a fü­lünkbe.

Rosszat sej­tünk: el­ke­se­rítő hírek ju­tot­tak a fü­lünkbe.

Ilyen volt a magyar-belga a budapesti utcákon - képekben

Ilyen volt a magyar-belga a budapesti utcákon - képekben

Va­sár­nap kora este még min­denki bi­za­kodó volt vá­lo­ga­tot­tunk sze­rep­lé­sét il­le­tően...

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Igaz, hogy egy ideje saját el­ha­tá­ro­zá­sá­ból ke­rüli a mé­diát, de hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lát azért meg­tar­totta arra az esetre, ha köz­len­dője akadna.

Igaz, hogy egy ideje saját el­ha­tá­ro­zá­sá­ból ke­rüli a mé­diát, de hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lát azért meg­tar­totta arra az esetre, ha köz­len­dője akadna. Hát most akadt és mind­járt fo­tó­zott is.

Brutális fotók a sarkadi balesetről

Brutális fotók a sarkadi balesetről

Tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott az autó, ami­kor haj­nal­ban a te­le­pü­lés köz­pont­já­ban fának üt­kö­zött. Ha­lá­los ál­do­zat is van.

Tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott az autó, ami­kor haj­nal­ban a te­le­pü­lés köz­pont­já­ban fának üt­kö­zött. Ha­lá­los ál­do­zat is van.

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Két autó üt­kö­zött össze szerda este.

Két autó üt­kö­zött össze szerda este Zsám­bék és Páty kö­zött. Egy sofőr a hely­szí­nen meg­halt, két utast pedig sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba.

Fának hajtott, meghalt a sofőr Simonfánál

Fának hajtott, meghalt a sofőr Simonfánál

Döb­be­ne­tes fotók a 67-es útról.

Fel­bo­rult az autó, so­főr­jé­nek éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. Döb­be­ne­tes fotók a 67-es útról.

Lenyűgöző felvételek a Szabadság hídról! Így még biztos nem láttad!

Lenyűgöző felvételek a Szabadság hídról! Így még biztos nem láttad!

Két hó­na­pig sehol egy autó vagy vil­la­mos...

Csü­tör­tök reg­gel le­zár­ták a bu­da­pesti Sza­bad­ság hidat. Két hó­na­pig sehol egy autó vagy vil­la­mos... A fo­tó­sok rá is cup­pan­tak a ritka lát­ványra!