CÍMKE: 'forma1'

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Min­den rész­let össze­vág. Hi­he­tet­len a ha­son­ló­ság, mintha semmi sem vál­to­zott volna.

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Fur­csa ha­son­la­tot mon­dott a benn­fen­tes a sí­bal­esete óta ott­hon ápolt F1-le­gen­dá­ról.

Fur­csa ha­son­la­tot mon­dott a benn­fen­tes a sú­lyos sí­bal­esete óta ott­hon ápolt Forma-1-es le­gen­dá­ról.

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Ugyan­olyan bal­ese­tük volt, de...

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság. Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség a le­gen­dás spor­toló át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség az át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Meg­lepő őszin­te­ség.

Mick Schu­m­a­cher meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt édes­ap­já­ról, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ról.

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a ko­rábbi hí­resz­te­lé­sek, vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a ko­rábbi hí­resz­te­lé­sek, vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Talán van esély a cso­dára. Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de... Egy le­bé­nult pi­lóta jár az esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Talán van esély a cso­dára. Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de... Egy le­bé­nult au­tó­ver­senyző már jár az esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak.

Véget ve­tett a csa­lád a hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki most csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony.

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony. Bajba ke­rül­het a le­gen­dás spor­toló ál­la­po­tá­ról évek óta tit­ko­lózó csa­lád.

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel. 2013. de­cem­ber 29. óta szinte sem­mit sem tudni az ál­la­po­tá­ról, de még min­dig róla szól min­den.

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel. 2013. de­cem­ber 29. óta szinte sem­mit sem tudni az ál­la­po­tá­ról, de még min­dig róla szól min­den.

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző.

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Pucér fotók kerültek elő a Forma-1-be tartó autóversenyző lányról

Pucér fotók kerültek elő a Forma-1-be tartó autóversenyző lányról

Do­reen nyu­szi­lány­ból lett pi­lóta.

Do­reen Se­i­del nyu­szi­lány­ból lett pi­lóta. Több­ször is le­vet­kő­zött a Play­boy­nak a ma­gyar Keszt­he­lyi Vi­vien német el­len­lá­basa.

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

A ke­zeit fogta, ke­resz­tet raj­zolt a hom­lo­kára. A főpap az ed­di­gi­nél bő­veb­ben me­sélt az F1-le­genda be­teg­ágyá­nál tett lá­to­ga­tá­sá­ról.

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Ér­de­kes el­mé­le­tet ve­tet­tek fel.

Ér­de­kes el­mé­le­tet ve­tet­tek fel Schumi hogy­lé­té­vel kap­cso­lat­ban.

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

El­árulta, hogy mi élete nagy álma.

Sok célja van 2019-re, de az egyik min­den­nél őrül­tebb. El­árulta a Forma-1 immár öt­szö­rös vi­lág­baj­noka, hogy mi élete nagy álma.

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Itt a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Sze­re­pet kap a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net a Forma-1-ben. Csak a vb-címet vesz­tette el a Fer­rari német sztárja, a hu­mo­rát nem.

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net az F1-ben. Csak a vb-címet vesz­tette el a Fer­rari sztárja, a hu­mo­rát nem.

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Be is szólt, meg nem is.

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak, Mick­nek. Fer­nando Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Ennyin múlt a le­genda pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Táj­fun fe­nye­geti a szu­zu­kai Japán Nagy­díj meg­ren­de­zé­sét. Két is­tálló van a leg­na­gyobb pác­ban.

Táj­fun fe­nye­geti a szu­zu­kai Japán Nagy­díj meg­ren­de­zé­sét. Két is­tálló van a leg­na­gyobb pác­ban.

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Kü­lön­le­ges emlék Li­uz­zi­tól.

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser, tagad a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült a hír­cu­nami?

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

A bí­ró­ság fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves mér­nö­köt.

A bí­ró­ság hosszú éve­kig tartó tár­gya­lás­so­ro­zat után fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves au­tó­építő mér­nö­köt.

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Változás Schumacher életében, nagy lépésre szánta el magát a család

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Be­je­len­tést tett a pol­gár­mes­ter. Mire utal Co­r­inna asszony vá­rat­lan hú­zása?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­nak, aki­től senki sem várta.

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­nak, aki­től senki sem várta.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat.

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat. A frászt hoz­ták min­den­kire a ka­ram­bo­lozó Forma-1-es pi­ló­ták a Ka­na­dai Nagy­dí­jon.

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Ilyen po­fát­lan ha­szon­kulccsal ke­ve­sen dol­goz­nak.

Ilyen po­fát­lan ha­szon­kulccsal ke­ve­sen dol­goz­nak.

Tűzzel játszik az F1-sztár, forró fotókon az ultraszexi barátnője

Tűzzel játszik az F1-sztár, forró fotókon az ultraszexi barátnője

Nem csak az au­tó­ban koc­káz­tat.

Nem csak az au­tó­ban koc­káz­tat. A me­se­szép Anna ap­já­val nem lenne sze­ren­csés ujjat húz­nia a belga pi­ló­tá­nak.

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót.

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Michael Schumachert

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Michael Schumachert

Tit­ko­ló­zás-ügy­ben elé­gelte meg az utóbbi idők tör­té­né­seit a haj­dani pi­lóta. Ki­de­rült, mi van a hát­tér­ben.

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője.

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője. Na­gyon össze kell kap­nia magát a hét­végi ver­se­nyen, ha lé­pést akar tar­tani a Fer­ra­ri­val és Vet­tel­lel.

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Michael Schumacher lánya megtörte a csendet, tévéműsorban beszélt az apjáról is

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­gen­dá­tól a lánya.

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben a hét­sze­res vi­lág­baj­nok gyer­meke. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­gen­dá­tól a 21 éves lánya, Gina-Maria Scu­m­a­cher.

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádió hallgatói!

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádió hallgatói!

A Nagy Futam hete ezen a héten min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig a Talpra ma­gyar­ban!

A Nagy Futam hete ezen a héten min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig a Talpra ma­gyar­ban a Pe­tőfi Rádió mű­so­rán!

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Ezért gá­zolt sze­re­lőt Räik­kö­nen. Em­beri és tech­ni­kai hiba egy­szerre ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Ő aztán iga­zán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Köz­le­mény­ben vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­ver­seny­zés Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Köz­le­mény­ben vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­ver­seny­zés Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a híres és si­ke­res fa­mí­li­á­ból.

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Fe­le­sége hí­vott or­vost. A vizs­gá­la­tok után ki­de­rült mi a volt a prob­léma a bra­zil pi­ló­tá­val. Azóta job­ban van.

Schumacher családját az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya.

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Biz­tos jó volt ez az idő­zí­tés? In­kább ma­radt volna csönd­ben!

In­kább ma­radt volna csönd­ben! Meg­gon­do­lat­la­nul fo­gal­ma­zott a le­gen­dá­ról a Forma-1 ős­kö­vü­lete.

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak.

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább.

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

A Mer­ce­des-csa­pat­ve­zető óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis ve­szé­lyes ter­pen van".

A Mer­ce­des csa­pat­ve­ze­tője is óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis ve­szé­lyes ter­pen van".

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val, amit uno­ka­öccsé­ről ké­szí­tett.

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Mick az Ins­tag­ra­mon üzent.

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Min­dent meg­tesz­nek az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumi családja

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten az F1-le­gen­dá­ról.

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten. Más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezi az F1-le­gen­dá­val kap­cso­la­tos hí­re­ket.

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá? Fél a ki­ada­tás­tól az in­diai üz­let­em­ber.

Kín­val­la­tás vagy akár agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Ko­moly óva­dé­kért lehet sza­bad­lá­bon. Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus.

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek.

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek az in­ter­ne­ten a za­va­ros­ban ha­lá­szók.

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Le­bé­nult sztár adott új re­ményt a Forma-1-le­genda sze­ret­te­i­nek.

Hét éve le­bé­nult sztár adott új re­ményt az ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda sze­ret­te­i­nek.

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Niki Lauda 21 év után lé­pett.

Niki Lauda 21 év után lé­pett. Hiába pró­bál­ták jobb be­lá­tásra bírni, hajt­ha­tat­lan ma­radt a szá­guldó cir­kusz há­rom­szo­ros vi­lág­baj­noka.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője?

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Rossz hírt üzent Schumacher felesége

Rossz hírt üzent Michael Schumacher felesége

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra.

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Rossz hír érkezett Schumacherről, nagyon aggódik a jó barát

Rossz hír érkezett Schumacherről, nagyon aggódik a jó barát

Bria­tore nem szí­ve­sen mondja, de... Schumi egy­kori fő­nöke kap­cso­la­tot tart az F1-le­genda kör­nye­ze­té­vel.

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Niki Lauda aztán nem ker­tel! A Mer­ce­des is ki­akadt a re­form­ter­vek miatt.

Niki Lauda aztán nem ker­tel! A Fer­rari után a Mer­ce­des is ki­akadt a for­ra­dalmi vál­to­zá­sok miatt.

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Hiába múl­nak az évek, ma­radt re­mény. Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak a le­genda ál­la­po­tá­nak ja­vu­lá­sá­ban.

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz.

Máris kez­dő­dik a kö­tél­hú­zás. Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz, ha az új górék ra­gasz­kod­nak a for­ra­dalmi re­for­mok­hoz.

Durva forradalom jön a Forma-1-ben, Hamiltonéknak annyi?

Durva forradalom jön a Forma-1-ben, Hamiltonéknak annyi?

Meg­szó­lalt Ber­nie Ecc­les­tone utóda. Vég­leg vége a be­be­to­no­zott erő­vi­szo­nyok ko­rá­nak?

Meg­szó­lalt Ber­nie Ecc­les­tone utóda. Vég­leg vége a be­be­to­no­zott erő­vi­szo­nyok ko­rá­nak?

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Nagy a zűr a Wil­li­ams is­tál­ló­já­nál, egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Le­bu­kott a szá­guldó cir­kusz sztárja, itt az új ba­rát­nője!

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Verstap­pen idi­ó­tá­nak ne­vezte a ver­seny­bí­ró­kat, mi­u­tán el­vet­ték tőle a do­bo­gós he­lyet.

Verstap­pen idi­ó­tá­nak ne­vezte a ver­seny­bí­ró­kat, mi­u­tán el­vet­ték tőle a do­bo­gós he­lyet.

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Du­góba ke­rült a Fer­rari ásza.

Du­góba ke­rült a Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták szá­mára kö­te­lező him­nuszt.

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

A héten je­lent meg But­ton: Life at the Limit című könyve, mely­ben több pi­ló­tá­ról is ki­tá­lal.

Világbajnokot avathat a Forma-1

Világbajnokot avathat a Forma-1

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.