CÍMKE: 'forma1'

Mélyütés Schumachernek, beszélt róla egy bennfentes

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Biz­tos jó volt ez az idő­zí­tés? Meg­gon­do­lat­la­nul fo­gal­ma­zott a le­gen­dá­ról a Forma-1 ős­kö­vü­lete.

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok.

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

A Mer­ce­des-csa­pat­ve­zető óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis ve­szé­lyes ter­pen van".

A Mer­ce­des csa­pat­ve­ze­tője is óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis ve­szé­lyes ter­pen van".

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Még a bal­esete előtt el­dőlt. Ki­de­rült, miért nem árul el sem­mit a csa­lád a sztár ál­la­po­tá­ról.

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Mick az Ins­tag­ra­mon üzent.

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten. Más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezi az F1-le­gen­dá­val kap­cso­la­tos hí­re­ket.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val, amit uno­ka­öccsé­ről ké­szí­tett.

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumacher nyomorát

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek a netes csa­lók.

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek a za­va­ros­ban ha­lá­szók.

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá? Fél a ki­ada­tás­tól az in­diai üz­let­em­ber.

Kín­val­la­tás vagy akár agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Ko­moly óva­dé­kért lehet sza­bad­lá­bon. Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus.

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Évek­kel ko­ráb­ban le­bé­nult sztár adott új re­ményt az ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda sze­ret­te­i­nek.

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott az F1-le­gen­dá­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is. Kü­lön­le­ges ese­mé­nyen nyi­lat­koz­tak a benn­fen­te­sek, s nem akár­kik fog­lal­tak he­lyet a ren­dez­vény­te­rem­ben.

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Sokkoló bejelentést tett élő adásban a Forma-1 legendája

Niki Lauda 21 év után lé­pett. Hiába pró­bál­ták jobb be­lá­tásra bírni, hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Niki Lauda 21 év után lé­pett. Hiába pró­bál­ták jobb be­lá­tásra bírni, hajt­ha­tat­lan ma­radt a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője?

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Rossz hírt üzent Schumacher felesége

Rossz hírt üzent Michael Schumacher felesége

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra.

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Kitört a háború a Forma-1-ben, támadásba lendült a legenda

Niki Lauda aztán nem ker­tel! A Fer­rari után a Mer­ce­des is ki­akadt a for­ra­dalmi vál­to­zá­sok miatt. Mi lesz ennek a vége?

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

A ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt.

A szép­sé­ges ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Lewis Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt. Még a ma­gyar­or­szági köz­ve­tí­tés­ből is meg­örö­kí­tett egy fon­tos pil­la­na­tot.

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Hiába múl­nak az évek, Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak.

Múl­nak az évek, de Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak a le­genda ál­la­po­tá­nak ja­vu­lá­sá­ban.

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ketyeg a bomba, ezzel vége is a Forma-1-nek?

Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz.

Máris kez­dő­dik a kö­tél­hú­zás. Ennyit a ter­ve­zett újí­tá­sok­ról? Szé­tes­het a szá­guldó cir­kusz, ha az új górék ra­gasz­kod­nak a for­ra­dalmi re­for­mok­hoz.

Rossz hír érkezett Schumacherről, nagyon aggódik a jó barát

Rossz hír érkezett Schumacherről, nagyon aggódik a jó barát

Bria­tore nem szí­ve­sen mondja, de... Schumi egy­kori fő­nöke kap­cso­la­tot tart az F1-le­genda kör­nye­ze­té­vel.

Durva forradalom jön a Forma-1-ben, Hamiltonéknak annyi?

Durva forradalom jön a Forma-1-ben, Hamiltonéknak annyi?

Meg­szó­lalt Ber­nie Ecc­les­tone utóda. Vég­leg vége a be­be­to­no­zott erő­vi­szo­nyok ko­rá­nak?

Meg­szó­lalt Ber­nie Ecc­les­tone utóda. Vég­leg vége a be­be­to­no­zott erő­vi­szo­nyok ko­rá­nak?

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Le­bu­kott a szá­guldó cir­kusz sztárja, itt az új ba­rát­nője!

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Kimi Raikkönen durván odavágott Verstappennek

Verstap­pen idi­ó­tá­nak ne­vezte a ver­seny­bí­ró­kat, mi­u­tán el­vet­ték tőle a do­bo­gós he­lyet.

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Felipe Massa keményen bírálta Kubicát

Nagy a zűr a Wil­li­ams is­tál­ló­já­nál, egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Nagy a zűr a Wil­li­ams is­tál­ló­já­nál, egy­más­nak estek a pi­ló­ták.

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

Jenson Button súlyosan megsértette Schumachert

A héten je­lent meg But­ton: Life at the Limit című könyve, mely­ben több pi­ló­tá­ról is ki­tá­lal.

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Meg­szó­lalt a le­genda volt bi­zal­masa.

Meg­szó­lalt a le­genda egy­kori men­tora és bi­zal­masa. Mire föl a nagy tit­ko­ló­zás, mi lehet a hát­tér­ben?

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Du­góba ke­rült a Fer­rari ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták­nak kö­te­lező him­nuszt.

Du­góba ke­rült a Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták szá­mára kö­te­lező him­nuszt.

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

Lewis Hamilton szelfizett, lehúzta az alsógatyáját

Lewis Hamilton lehúzta az alsógatyáját

Nem az a szé­gyel­lős típus a Mer­ce­des brit pi­ló­tája. Edzés után ké­szí­tette a fotót a Forma-1 vi­lág­sztárja.

Nem az a szé­gyel­lős típus a Mer­ce­des brit pi­ló­tája. Edzés után ké­szí­tette a fotót a Forma-1 vi­lág­sztárja.

Győzelme után árulta el nagy titkát a Forma-1 sztárja

Győzelme után árulta el nagy titkát a Forma-1 sztárja

Így még el­ké­pesz­tőbb bra­vúr.

Ez már em­ber­fe­letti! Így még el­ké­pesz­tőbb bra­vúr, amit vég­hez vitt az alig húsz­éves Max Verstap­pen az F1-es Ma­laj­ziai Nagy­dí­jon.

Palvin Barbi vagy más? Hamilton végre tiszta vizet öntött a pohárba

Palvin Barbi vagy más? Hamilton végre tiszta vizet öntött a pohárba

Őszin­tén val­lott a ma­gán­éle­té­ről a ma­gyar mo­del­lel is össze­bo­ro­nált F1-sztár. Gye­rek­vál­la­lás­ról még szó sincs.

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Szétrobbant a gumija, falnak csapódott a pilóta

Rosszul kez­dő­dött a ver­senyző szá­mára a szin­ga­púri hét­vége. Csoda, hogy ép­ség­ben szállt ki a ko­csi­ból.

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

To­vább hajtja egy­mást a két pi­lóta.

To­vább űzi, hajtja egy­mást a két csúcs­pi­lóta. Ha­mil­ton ismét elég ke­mény be­szó­lás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met. A szó­pár­baj­nak a pá­lyán lesz foly­ta­tása.

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést.

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok au­tó­ver­seny­ző­jé­nek.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Michael Schumacherről beszélt a barátja

Vet­tel egy olasz lap­nak me­sélt róla.

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről, aki­hez ké­sőbb em­be­ri­leg is közel ke­rült.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Meglepetés a Forma-1-ben, ezt mutatják a számok

Meglepetés a Forma-1-ben, ezt mutatják a számok

Új sor­rend a szá­guldó cir­kusz­ban. Meg­mu­tat­juk, ki szórja a pénzt ész nél­kül, és ki szár­nyal ba­gó­ból.

Új sor­rend a szá­guldó cir­kusz­ban. Meg­mu­tat­juk, ki szórja a pénzt ész nél­kül, és ki szár­nyal - a töb­bi­ek­hez ké­pest - ba­gó­ból.

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Apja ked­venc pá­lyá­ján, nem is akár­mi­lyen ver­seny­au­tó­ban al­ko­tott na­gyot a kis Schumi. Min­denki őt fi­gyelte Spá­ban.

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat. Bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a futam után. Va­lóra vált élete álma a brit pi­ló­tá­nak.

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat. Bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a futam után. Va­lóra vált élete álma a brit pi­ló­tá­nak. Kö­ze­lebb jött Vet­tel­hez a vi­lág­baj­noki pont­ver­seny­ben.

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Friss fotót közölt Schumacher fia, ledöbbentek a legenda rajongói

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Fe­kete-fehér képen ámul­nak Schumi hívei. Ki­verte náluk a biz­to­sí­té­kot.

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Utol­jára Mi­chael Schu­m­a­cher­nek si­ke­rült mo­gyo­ródi si­ker­rel a vi­lág­baj­noki el­ső­ség. A mai győz­tes el­te­met­heti vb-ál­mait?

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

A két Fer­rari in­dul­hat az élről.

A két Fer­rari in­dul­hat az élről. Ha­mil­ton­nak nem jött össze a csúcs­be­ál­lí­tás. To­vábbra is Mi­chael Schu­m­a­cher ve­zeti a pole po­zí­ciók örök­rang­lis­tá­ját.

Bizakodnak Schumi rajongói, ezt írta a legenda lánya

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni akár Schu­m­a­cher el­tit­kolt ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schumi rég­óta tit­kolt egész­ségi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Kórházba került a Forma-1 sztárja, kihagyhatja a Magyar Nagydíjat

Kórházba került a Forma-1 sztárja, kihagyhatja a Magyar Nagydíjat

Két­sé­ges a bra­zil pi­lóta rajt­hoz ál­lása. Már ki­en­ged­ték a kór­ház­ból.

Két­sé­ges a bra­zil pi­lóta rajt­hoz ál­lása. Már ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, de ha rosszul lesz a tesz­te­ken, akkor nem áll rajt­hoz. A he­lyet­tese is meg­van.

Horror árak a Hungaroringen, ki tudja ezt megfizetni?

Horror árak a Hungaroringen, ki tudja ezt megfizetni?

Tíz­ez­rekbe kerül, ha nem akarsz éhen halni a Ma­gyar Nagy­dí­jon. És akkor még ott van­nak az aján­dék­tár­gyak...

Tíz­ez­rekbe kerül, ha nem akarsz éhen halni. És akkor még ott van­nak az aján­dék­tár­gyak...

Csúcsra jár Budapest - Zárul a vizes vb, indul a Forma-1

Csúcsra jár Budapest - Zárul a vizes vb, indul a Forma-1

Ki lehet tenni a "Meg­telt!" táb­lát.

Ki lehet tenni a "Meg­telt!" táb­lát Bu­da­pestre: csúcsra jár a város a vizes vb zá­ró­hét­vé­gé­jén, rá­adá­sul tíz­ez­ré­vel ér­kez­nek a szur­ko­lók a Forma-1-re.

Telt házat jelentett Budapest

Telt házat jelentett Budapest

Alig ta­lálni üres szo­bát - gya­kor­la­ti­lag tele lett a város a vizes vb ide­jére.

Alig ta­lálni üres szo­bát - gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen tele lett a város a vizes vb ide­jére. Ki­csit drá­gul­tak is a szál­lá­sok, de sok­kal töb­bet hoz­nak a kony­hára a tu­ris­ták.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

A Forma-1 sztárja nem áll be a sorba.

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba. Kép­te­len meg­ér­teni, mi a jó abban, ami vi­lág­szerte száz­mil­li­ó­kat tart láz­ban.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Rosberg

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Rosberg

Alig­hogy vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki címe meg­szer­zése után, máris megint ver­seny­au­tóba ül a német cím­védő.

Alig­hogy vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki címe meg­szer­zése után, máris megint ver­seny­au­tóba ül a német cím­védő.

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most szót kért. Erről eddig még nem be­szélt.

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most ter­je­del­mes in­ter­jút adott. Olyan té­má­kat is érin­tett, ame­lyek­ről eddig még nem be­szélt.

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Mick Schu­m­a­cher meg­törte a csen­det.

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget a te­het­sé­ges német pi­lóta.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. Ros­berg 2016-ban lett vi­lág­baj­nok a Forma-1-ben. A 31 éves német spor­toló kis­lá­nya 2015 au­gusz­tu­sá­ban szü­le­tett meg, így már apa­ként lett a Forma-1 vi­lág­baj­noka.

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Alonso a go­kart­pá­lyá­ját védi. Egy kisfiú ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­no­kot.

Fer­nando Alonso a go­kart­pá­lyá­ját védi. Egy 11 éves kisfiú ször­nyű ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­no­kot.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna.

Évek óta va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Las­san hozzá kell szok­nia ehhez.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Ez ám a szenzáció, eladó Michael Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt, az F1 le­gen­dás szak­te­kin­té­lye. Tény­leg a vég felé szá­guld a cir­kusz?

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt, az F1 le­gen­dás szak­te­kin­té­lye. Tény­leg a kö­zelgő vég felé szá­guld a cir­kusz?

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Negy­ven évig dik­tált, most nem tud be­le­nyu­godni a fél­re­ál­lí­tá­sába. Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Mit ter­vez a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des ki­szá­mít­ha­tat­lan fe­ne­gye­rek vi­lág­baj­noka?

Ez Schumacher nagy esélye? Új reménysugár csillant fel

Ez Schumacher esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Két­sze­res vi­lág­baj­no­kot al­kal­maz a McLa­ren is­tálló. Fon­tos fel­adat vár a sztárra.

Két­sze­res vi­lág­baj­no­kot al­kal­maz a McLa­ren is­tálló. Fon­tos fel­adat vár a tu­laj­don­kép­pen ha­za­térő két­sze­res vi­lág­baj­nok sztárra.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége.

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Sötét gon­do­la­tok­ról, bi­zony­ta­lan­ság­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja. Nem tudja, mi vár rá 2017-ben.

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A csa­lád is ezt sze­retné.

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

A Forma-1 trón­fosz­tott vi­lág­baj­noka rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Szívtelen támadás indult Schumacher ellen

Szívtelen támadás indult Schumacher ellen

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Michael Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád a le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló a svájci vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Újabb elő­re­lé­pés.

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba?

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a le­genda nyu­gal­mát évek óta őrző csa­lád a bot­rá­nyos hírre.