CÍMKE: 'forma1'

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­no­ká­nak.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Meglepetés a Forma-1-ben, ezt mutatják a számok

Meglepetés a Forma-1-ben, ezt mutatják a számok

Új sor­rend a szá­guldó cir­kusz­ban. Meg­mu­tat­juk, ki szórja a pénzt ész nél­kül, és ki szár­nyal ba­gó­ból.

Új sor­rend a szá­guldó cir­kusz­ban. Meg­mu­tat­juk, ki szórja a pénzt ész nél­kül, és ki szár­nyal - a töb­bi­ek­hez ké­pest - ba­gó­ból.

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat.

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat. Bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a futam után. Va­lóra vált élete álma a brit pi­ló­tá­nak. Kö­ze­lebb jött Vet­tel­hez a pont­ver­seny­ben.

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Apja ked­venc pá­lyá­ján al­ko­tott na­gyot a kis Schumi.

Apja ked­venc pá­lyá­ján, nem is akár­mi­lyen ver­seny­au­tó­ban al­ko­tott na­gyot a kis Schumi.

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schumi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Örömhír Schumacher rajongóinak, közleményt adott ki a család

Örömhír Schumacher rajongóinak, közleményt adott ki a család

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Vettel most még örülhet, vajon ráfizet a győzelmére?

Utol­jára Mi­chael Schu­m­a­cher­nek si­ke­rült mo­gyo­ródi si­ker­rel a vi­lág­baj­noki el­ső­ség.

Utol­jára Mi­chael Schu­m­a­cher­nek si­ke­rült mo­gyo­ródi si­ker­rel a vi­lág­baj­noki el­ső­ség.

Kórházba került a Forma-1 sztárja, kihagyhatja a Magyar Nagydíjat

Kórházba került a Forma-1 sztárja, kihagyhatja a Magyar Nagydíjat

Két­sé­ges a bra­zil pi­lóta rajt­hoz ál­lása. Már ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, de ha rosszul lesz a tesz­te­ken, akkor nem áll rajt­hoz.

Horror árak a Hungaroringen, ki tudja ezt megfizetni?

Horror árak a Hungaroringen, ki tudja ezt megfizetni?

Nem a ma­gya­rok zse­bére szab­ták.

Tíz­ez­rekbe kerül, ha nem akarsz éhen halni a Ma­gyar Nagy­dí­jon. És akkor még ott van­nak az aján­dék­tár­gyak...

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

A két Fer­rari in­dul­hat az élről. Ha­mil­ton­nak nem jött össze a csúcs­be­ál­lí­tás.

A két Fer­rari in­dul­hat az élről. Ha­mil­ton­nak nem jött össze a csúcs­be­ál­lí­tás. To­vábbra is Mi­chael Schu­m­a­cher ve­zeti a pole po­zí­ciók örök­rang­lis­tá­ját. A német pi­lóta 68-szor in­dul­ha­tott az élről.

Csúcsra jár Budapest - Zárul a vizes vb, indul a Forma-1

Csúcsra jár Budapest - Zárul a vizes vb, indul a Forma-1

Ki lehet tenni a "Meg­telt!" táb­lát Bu­da­pestre: csúcsra jár a város a vizes vi­lág­baj­nok­ság zá­ró­hét­vé­gé­jén.

Ki lehet tenni a "Meg­telt!" táb­lát Bu­da­pestre: csúcsra jár a város a vizes vi­lág­baj­nok­ság zá­ró­hét­vé­gé­jén, rá­adá­sul tíz­ez­ré­vel ér­kez­nek a szur­ko­lók a Forma-1-es Ma­gyar Nagy­díjra.

Telt házat jelentett Budapest

Telt házat jelentett Budapest

Alig ta­lálni üres szo­bát - gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen tele lett a város a vizes vb ide­jére. Ki­csit drá­gul­tak is a szál­lá­sok, de sok­kal töb­bet hoz­nak a kony­hára a tu­ris­ták.

Alig ta­lálni üres szo­bát - gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen tele lett a város a vizes vb ide­jére. Ki­csit drá­gul­tak is a szál­lá­sok, de sok­kal töb­bet hoz­nak a kony­hára a tu­ris­ták.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

A Mer­ce­des sztárja oda­dör­göl­het a Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért.

A Mer­ce­des brit sztárja most oda­dör­göl­het a német Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért. Min­den ed­di­gi­nél jobb esé­lyei van­nak a győ­ze­lemre.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Erről eddig még nem be­szélt.

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most ter­je­del­mes in­ter­jút adott. Olyan té­má­kat is érin­tett, ame­lyek­ről eddig még nem be­szélt.

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

A Forma-1 sztárja nem áll be a sorba.

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba. Kép­te­len meg­ér­teni, mi a jó abban, ami vi­lág­szerte száz­mil­li­ó­kat tart láz­ban.

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Nico Rosberg

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Nico Rosberg

Alig­hogy vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki címe meg­szer­zése után, máris megint ver­seny­au­tóba ül a német cím­védő.

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­két várja.

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­két várja.

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget.

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget a te­het­sé­ges pi­lóta.

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Egy kisfiú ha­lála miatt tá­mad­ják.

Fer­nando Alonso a go­kart­pá­lyá­ját kény­te­len vé­deni. Egy 11 éves kisfiú ször­nyű ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­nok vál­lal­ko­zá­sát.

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a sztár.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt.

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt, az F1 le­gen­dás szak­te­kin­té­lye. Tény­leg a vég felé szá­guld a cir­kusz?

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most ki­vé­telt tett.

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most ki­vé­telt tett.

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Negy­ven évig dik­tált, most nem tud be­le­nyu­godni a fél­re­ál­lí­tá­sába. Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Mit ter­vez a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des ki­szá­mít­ha­tat­lan fe­ne­gye­rek vi­lág­baj­noka?

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Fon­tos fel­adat vár a sztárra.

Két­sze­res vi­lág­baj­no­kot al­kal­maz a McLa­ren is­tálló. Fon­tos fel­adat vár a tu­laj­don­kép­pen ha­za­térő két­sze­res vi­lág­baj­nok sztárra.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége.

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Nyu­god­tan ün­ne­pel­je­nek a szur­ko­lók!

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Sötét gon­do­la­tok­ról, bi­zony­ta­lan­ság­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja.

Sötét gon­do­la­tok­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja. Nem tudja, mi vár rá 2017-ben.

Ez Schumacher nagy esélye? Új reménysugár csillant fel

Ez Schumacher esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Most már nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Szívtelen támadás indult Schumiék ellen

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

A Forma-1 sztárja rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

A Forma-1 trón­fosz­tott vi­lág­baj­noka rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt hír­ről szá­molt be Ecc­les­tone.

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája Matthäusra és a töb­bi­ekre is kö­rö­ket vert.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel.

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Ezek­nek semmi sem szent?! Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Na­gyon iz­gal­mas a Forma 1 haj­rája. A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Kipakolt Schumacherről a hajdani nagy vetélytárs

Kipakolt Schumacherről a hajdani nagy vetélytárs

Nem csak a fu­ta­mo­kon vol­tak ádáz el­len­fe­lek. Pszi­chés trük­kök­kel, ügyes­ke­dés­sel ne­he­zí­tet­ték meg egy­más éle­tét.

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Nem Pal­vin Bar­bara az első jó vá­lasz­tása, és most hár­man ala­po­san ki is rak­ták, ami­jük van.

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Ha­mil­ton ki­en­gedte a pi­si­szel­le­met a pa­lack­ból. Ir­vine ki­tá­lalt az au­tó­ver­seny­zők un­do­rító szo­ká­sá­ról.

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a nagy vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

A For­ma1 vi­lág­baj­noka azt hi­hette, hogy az ál­ru­hája miatt majd nem ve­szik észre, hogy mit csi­nál.

A For­ma1 vi­lág­baj­noka azt hi­hette, hogy az ál­ru­hája miatt majd nem ve­szik észre, hogy mit csi­nál.

Veszélyben Hamiltonék: csapdába csalták, kirabolták a Forma-1-est

Veszélyben Hamiltonék: csapdába csalták, kirabolták az F1-est

Őrült krimi Me­xi­kó­ban. Szer­ve­zett bűn­banda va­dá­szik rájuk és az ér­té­ke­ikre. Test­ő­rö­ket ren­del­tek a sztár­pi­ló­ták mellé.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Árulkodó fotó: Visszatalált dögös exéhez a hűtlen Lewis Hamilton?

Árulkodó fotó: Visszatalált dögös exéhez a hűtlen Lewis Hamilton?

Úgy tűnik, az em­lé­kek és a közös ba­rá­tok még min­dig volt ked­ve­sé­hez fűzik.

Úgy tűnik, az em­lé­kek és a közös ba­rá­tok még min­dig volt ked­ve­sé­hez fűzik.

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

A szexi sztár eddig sosem hal­lott da­lá­ban tá­lalt ki vi­ha­ros kap­cso­la­tuk­ról és a Forma-1 ászá­nak hűt­len­ke­dé­sé­ről.

A szexi sztár eddig sosem hal­lott da­lá­ban tá­lalt ki vi­ha­ros kap­cso­la­tuk­ról...

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Bár a ma­gyar top­mo­dell és az F1 vi­lág­baj­nok is ta­gadja, hogy intim vi­szony­ban len­né­nek...

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka. Bár ne tette volna!

Ilyen brutál szexi nő lett a Forma-1 legendájának lánya

Ilyen brutál szexi nő lett a Forma-1 legendájának lánya

Büsz­kébb lehet Ger­hard Ber­ger, mint az F1-es si­ke­re­ire. Ha meg­né­zed Heidi fo­tóit, por­tu­gál szap­pan­ope­rát akarsz majd nézni.

Büsz­kébb lehet Ger­hard Ber­ger, mint az F1-es si­ke­re­ire. Ha meg­né­zed Heidi fo­tóit, por­tu­gál szap­pan­ope­rát akarsz majd nézni.

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Michael Schumachert

Kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lesz?

Forma-1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi az asz­talra csap­hatna?

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára.

Meg­törte a jeget a le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Ré­góta kí­ván­csiak a tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Ré­góta kí­ván­csiak a Monte-Car­ló­ban, a 2006-os Mo­na­cói Nagy­díj idő­mérő edzé­sén tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Ale­xandra te­het­sége már Schu­m­a­cher­nek is fel­tűnt. Min­den­kép­pen ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: akár ri­vá­lis­ként, akár há­zas­társ­ként.

Ale­xandra te­het­sége már Schu­m­a­cher­nek is fel­tűnt. Min­den­kép­pen ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: akár ri­vá­lis­ként, akár há­zas­társ­ként.

Szabotázs a Forma-1-ben? Hamilton összeesküvést szimatol

Szabotázs a Forma-1-ben? Hamilton összeesküvést szimatol

Sú­lyos sza­vak a vb-cím­vé­dő­től. Ti­tok­ban el­lene dol­goz­nak az is­tál­lón belül?

Sú­lyos sza­vak a vb-cím­vé­dő­től. Ti­tok­ban el­lene dol­goz­nak a Mer­ce­des is­tál­lón belül?

Háború és dráma a Forma-1-ben! Leidiótázták Vettelt, de Hamilton égett

Háború és dráma a Forma-1-ben! Leidiótázták Vettelt, de Hamilton égett

Végül sze­ren­csére nem a ka­ram­bol dön­tött. Ros­berg a leg­na­gyobb vesz­tes­ből a leg­na­gyobb győz­tes lett.

Vaskos meglepetés: Hamilton megmutatta a cerkáját

Vaskos meglepetés: Lewis Hamilton megmutatta a cerkáját

Nem sokat bíz a fan­tá­zi­ára.

Nem tit­kolja, mije van. Ke­ve­set bíz a fan­tá­zi­ára a Forma-1 nagy ter­mé­szetű baj­noka.

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Egy ma­gyar fo­ci­edző gyö­nyörű lánya be­pil­lant­ha­tott a ku­lisszák mögé. Mos­tan­tól más szem­mel nézi a ver­se­nye­ket.

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Krä­mer sze­rint csak a csoda se­gít­het.

Ko­rábbi jó­te­vője nem szol­gált jó hí­rek­kel Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról. Gerd Krä­mer sze­rint csak a csoda se­gít­het.

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja.

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja. Nem csak a pi­ló­ták, a ren­de­zők is hi­báz­tak.

Nem hiszed el, hogy ki Hamilton új hódítása Palvin Barbi után!

Nem hiszed el, hogy ki Hamilton új hódítása Palvin Barbi után!

Kü­lön­le­ges mo­dellt sze­dett fel.

A For­ma1 vi­lág­baj­noka a hírek sze­rint elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült a világ leg­kü­lön­le­ge­sebb mo­dell­jé­vel.

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott.

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott, és megint nem úgy néz­tek ki, mint akik tény­leg csak na­gyon jó ba­rá­tok.

Új hírek Schumacherről? Átverik a világot

Új hírek Schumacherről? Átverik a világot

Ne ülj föl az ál­hí­rek­nek! A sajtó egy része hó­na­pok­kal ko­rábbi mon­da­tot csó­csál újra meg újra.

Ne ülj föl az ál­hí­rek­nek! Schumi csa­ládja to­vábbra is tit­ko­ló­zik. A sajtó egy része hó­na­pok­kal ko­rábbi mon­da­tot csó­csál újra meg újra.

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya fel­hőt­le­nül szó­ra­ko­zott Edi­ná­val a VIP-szek­tor­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya fel­hőt­le­nül szó­ra­ko­zott Edi­ná­val a VIP-szek­tor­ban.

Óriási fordulat, új király a Hungaroringen!

Óriási fordulat, új király a Hungaroringen!

Pal­vin Barbi ki­szur­kolta.

Pal­vin Barbi ki­szur­kolta: ked­vence nem csak a mos­tani ri­vá­li­sait, de a le­gen­dás Mi­chael Schu­m­a­chert is meg­előzte. Senki töb­bet, ötöd­ször!

Áll a bál a pilóták között, mi lesz így a Magyar Nagydíjon?

Áll a bál a pilóták között, mi lesz így a Magyar Nagydíjon?

Naná, hogy Ha­mil­ton is meg­szó­lalt...

Ros­berg meg­úszta a bün­te­tést, és ez so­kak­nak nem tet­szik. Naná, hogy a csa­pat­társ, Ha­mil­ton is meg­szó­lalt...

Dzsudzsákot fölidegesítette a Fradi és a stadionok üressége

Dzsudzsákot fölidegesítette a Fradi és a stadionok üressége

El­tűnt tíz­ez­rek­ről és a ter­ve­i­ről is be­szélt. Meg a sport­ko­csik­ról...

Ki­hagyta a nagy zic­cert a ma­gyar foci? Vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az el­tűnt tíz­ez­rek­ről, és a saját ter­ve­i­ről is be­szélt. Meg a sport­ko­csik­ról...

Nagyon ciki! Rosberg civil autóban átépítette Budapestet

Nagyon ciki! Rosberg civil autóban átépítette Budapestet

Óri­á­sit égett, "el­té­vedt" a ma­gyar fő­vá­ros ne­ve­ze­tes­sé­gei kö­zött a Forma-1 sztárja.

Óri­á­sit égett, "el­té­vedt" a ma­gyar fő­vá­ros ne­ve­ze­tes­sé­gei kö­zött a Forma-1 sztárja.

Hoppá, luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Hoppá, luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Foly­ta­tód­hat a ta­lál­ga­tás, hogy mi van az F1-sztár és a ma­gyar szu­per­mo­dell kö­zött. Sülve-főve együtt van­nak Bu­da­pes­ten.

Mostantól érvényes: sokat bukhatsz a Forma-1 miatt! Erre figyelj!

Mostantól érvényes: sokat bukhatsz a Forma-1 miatt! Erre figyelj!

Csü­tör­tök­től min­den meg­vál­to­zik Mo­gyo­ród körül. És ha nem ügyelsz a Hun­ga­ror­ingre tartva, akkor ráfi­zet­hetsz.

Megőrült a Forma-1! Soha nem látott káosz a Hungaroringen

Megőrült a Forma-1! Soha nem látott káosz a Hungaroringen

Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett. Ha ilyen volt az edzés, mi­lyen szen­zá­ciós lesz maga a ver­seny?!

Meg­vic­celte a zuhé a pi­ló­tá­kat. Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett. Ha ilyen volt az edzés, mi­lyen szen­zá­ciós lesz maga a ver­seny?!