CÍMKE: 'forma1'

Fegyveres migránsok bújtak meg a Forma-1-es Ferrari kamionjában

Fegyveres migránsok bújtak meg a Forma-1-es Ferrari kamionjában

Ha­son­lóan járt a Wil­li­ams is­tálló is. A rak­tér­ben meg­hú­zódva ju­tot­tak be Nagy-Bri­tan­ni­ába.

Olyan történt, amitől elsírta magát Schumacher felesége

Olyan történt, amitől elsírta magát Schumacher felesége

Min­dig hő­si­e­sen tartja magát, de ezt nem bírta ki meg­ha­tó­dás nél­kül Co­r­inna asszony.

FRISS HÍREK

Schumacherről beszélt a régi jó barát, miután meglátogatta Svájcban

Schumacherről beszélt a régi jó barát, miután meglátogatta

Jean Todt nem volt bő­be­szédű, de a leg­fon­to­sab­bat el­árulta a Forma-1 le­gen­dá­já­ról.

Jean Todt nem volt bő­be­szédű, de a leg­fon­to­sab­bat el­árulta a Forma-1 le­gen­dá­já­ról.

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Már a győz­te­se­ket is za­varja az una­lom. Fó­kusz­ban a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, il­letve a nem tör­tén­tek.

A győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom. Min­den­kit ki­akasz­tot­tak a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, pon­to­sab­ban a nem tör­tén­tek.

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 sztárja

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén.

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén. El­vette vissza­hú­zódó sze­rel­mét.

Merész lépés, új életet kezdenek Schumiék

Merész lépés, új életet kezdenek Schumacherék

Fon­tos dön­tést ho­zott Co­r­inna asszony.

Fon­tos dön­tést ho­zott a fér­jét évek óta Svájc­ban ápoló Co­r­inna asszony. Ta­valy már fel­röp­pen­tek hírek a Mal­lor­cára köl­tö­zé­sük­ről, de most...

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jonl.

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jon, még­sem örül­he­tett.

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumacherről készült brutális videó

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumacherről készült brutális videó

Ki­akad­tak a szur­ko­lók a kép­so­rok lát­tán. A ké­szítő sze­rint éppen a sze­re­te­tét, tisz­te­le­tét hi­va­tott ki­fe­jezni a klip, de...

Újabb csapás, keserű hírt kapott Schumacher felesége

Újabb csapás, keserű hírt kapott Schumacher felesége

Szé­tesik az eddig össze­tartó csa­lád?

Szé­tesik az eddig oly össze­tartó csa­lád? A gye­re­kek közül a fiú au­tó­ver­seny­ző­ként járja a vi­lá­got, a lány pedig...

Megtörte a csendet Schumacher apja, először beszél fia balesete óta

Megtörte a csendet Michael Schumacher apja, Ralf először beszél fia balesete óta

A Schu­mi­ról szóló film ké­szí­tői íze­lí­tőt adtak az ag­gódó apa nyi­lat­ko­za­tá­ból.

A Forma-1-es le­gen­dá­ról, Schu­mi­ról szóló film ké­szí­tői íze­lí­tőt adtak a fi­áért ag­gódó apa nyi­lat­ko­za­tá­ból. A vi­lág­szerte ra­jon­gók mil­liói által várt do­ku­men­tumfilm év végén ke­rül­het a mo­zikba.

Mélyütés a rajongóknak, ezt mondta a bennfentes Schumacherről

Mélyütés a rajongóknak, egy bennfentes beszélt Schumacherről

Hiába re­mény­ked­tek, hogy lát­hat­ják. Egy be­ava­tott le­hű­tötte a ke­dé­lye­ket.

Hiába re­mény­ked­tek, hogy lát­hat­ják. Egy be­ava­tott le­hű­tötte a ke­dé­lye­ket a ké­szülő film kap­csán.

Most jelentette be a család: elhunyt Niki Lauda

Most jelentette be a család: elhunyt Niki Lauda

A For­ma1 egy­kori sztárja 70 éves volt.

A For­ma1 egy­kori sztárja 70 éves volt.

Újabb mélyütést kapott Michael Schumacher

Újabb mélyütést kapott Michael Schumacher

Ke­mé­nyen be­szólt a haj­dani ri­vá­lis.

Kő­ke­mé­nyen be­szólt a haj­dani ve­tély­társ a Forma-1 évek óta ott­ho­ná­ban ápolt le­gen­dá­já­nak. Vil­le­ne­uve sze­rint Schu­mi­nak kö­szön­hető a rossz éra.

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Két sportág klasszisa, az öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma 1-es ver­senyző, Lewis Ha­mil­ton és az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Beszólt Dzsudzsáknak a Forma-1 botrányhőse, ez nagyon kínos

Beszólt Dzsudzsáknak a Forma-1 botrányhőse, ez nagyon kínos

Verstap­pent a ma­gyar fo­cis­tá­ról kér­dez­ték. A PSV a ked­venc csa­pata, de...

Verstap­pent a Hol­lan­di­á­ban anno re­meklő ma­gyar fo­cis­tá­ról kér­dez­ték. A PSV a ked­venc fo­ci­csa­pata, de...

Átok ül Schumacher családján: újabb csapásról jött hír

Átok ül Schumacher családján: újabb csapásról jött hír

Fel van adva a lecke Co­r­inna asszony­nak. Meg­lepő plety­kák a le­genda lá­nyá­ról.

Fel van adva a lecke Co­r­inna asszony­nak. Meg­lepő plety­kák a le­genda lá­nyá­ról. Sze­gény hoz­zá­tar­to­zó­kat még az ág is húzza.

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant?

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi saj­nos nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Min­den rész­let össze­vá­gott.

Mi ez, idő­uta­zás? Min­den rész­let össze­vá­gott. Hi­he­tet­len a ha­son­ló­ság, mintha semmi sem vál­to­zott volna.

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak a le­genda kö­ze­lé­ből is ki­til­tott Willi We­ber­től.

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség.

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség a le­gen­dás spor­toló át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Fur­csa ha­son­lat­tal élt a benn­fen­tes.

Fur­csa ha­son­la­tot mon­dott a benn­fen­tes a sú­lyos sí­bal­esete óta ott­hon ápolt Forma-1-es le­gen­dá­ról.

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Ugyan­olyan bal­ese­tük volt, de...

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság. Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a ko­rábbi hí­resz­te­lé­sek, vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumi családjától kapott levelet a régi ismerős

Meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott az F1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val.

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de...

Talán van esély a cso­dára. Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de... Egy le­bé­nult au­tó­ver­senyző már jár a kü­lön­le­ges esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony. Bajba ke­rül­het a le­gen­dás spor­toló ál­la­po­tá­ról évek óta tit­ko­lózó csa­lád.

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Mick Schu­m­a­cher meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt édes­ap­já­ról, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ról.

Mick Schu­m­a­cher meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt édes­ap­já­ról, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ról.

Most jelentették be, intenzív osztályra került a világsztár

Most jelentették be, intenzív osztályra került a világsztár

Az oszt­rá­kok le­gen­dája ne­he­zen gyó­gyul őszi mű­téte után.

Az oszt­rá­kok le­gen­dája ne­he­zen gyó­gyul őszi mű­téte után.

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

5 érdekesség az öt éve balesetet szenvedett Schumacherről

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel.

Szo­morú év­for­duló vidám hí­rek­kel. 2013 de­cem­bere óta szinte sem­mit sem tudni az ál­la­po­tá­ról, de így is róla szól min­den.

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók.

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző. Örül­het­nek a ra­jon­gók!

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről az eddig hallgatásba búrkolózott családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Véget ve­tett a fa­mí­lia az évek óta tartó hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki csü­tör­tö­kön lesz 50 éves. A levél öröm­teli rész­le­tek­kel is szol­gál Mi­chael Schu­m­a­cher hívei szá­mára.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Pucér fotók kerültek elő a Forma-1-be tartó autóversenyző lányról

Pucér fotók kerültek elő a Forma-1-be tartó pilóta lányról

Do­reen nyu­szi­lány­ból lett pi­lóta. Több­ször is le­vet­kő­zött a Play­boy­nak a ma­gyar Keszt­he­lyi Vi­vien el­len­lá­basa.

Do­reen Se­i­del nyu­szi­lány­ból lett pi­lóta. Több­ször is le­vet­kő­zött már a Play­boy­nak.

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

A ke­zeit fogta, ke­resz­tet raj­zolt a hom­lo­kára. A főpap az ed­di­gi­nél bő­veb­ben me­sélt az F1-le­genda be­teg­ágyá­nál tett lá­to­ga­tá­sá­ról.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják csa­lád­tag­jai Schu­m­a­cher ál­la­po­tát.

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Ér­de­kes el­mé­le­tet ve­tet­tek fel.

Ér­de­kes el­mé­le­tet ve­tet­tek fel Schumi hogy­lé­té­vel kap­cso­lat­ban.

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Kiderült, mi van Vettel lábai között: mindenki rajta röhögött

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net az F1-ben.

Haj­me­resztő rá­dió­üze­net a Forma-1-ben. Csak a vb-címet vesz­tette el a Fer­rari német sztárja, a hu­mo­rát nem.

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

Sok célja van 2019-re, de az egyik min­den­nél őrül­tebb. El­árulta a Forma-1 sztárja, hogy mi élete nagy álma.

Sok célja van 2019-re, de az egyik min­den­nél őrül­tebb. El­árulta a Forma-1 immár öt­szö­rös vi­lág­baj­noka, hogy mi élete nagy álma.

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Világgá kürtölték az örömhírt: nagy név tért vissza a Forma-1-be

Itt a le­gen­dás pi­lóta uno­kája. Be­je­len­tette a Haas is­tálló, hogy újra lesz egy Fit­ti­paldi a szá­guldó cir­kusz­ban.

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak. Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak, Mick­nek. Fer­nando Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Táj­fun fe­nye­get Szu­zu­ká­ban.

Táj­fun fe­nye­geti a szu­zu­kai Japán Nagy­díj meg­ren­de­zé­sét. Két is­tálló van a leg­na­gyobb pác­ban.

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

Bántja a lel­ki­is­me­ret a mér­nö­köt.

A bí­ró­ság hosszú éve­kig tartó tár­gya­lás­so­ro­zat után fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves au­tó­építő mér­nö­köt.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­lan pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Kós­tol­ga­tás vagy csak fél­re­ér­tés?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­nak, aki­től senki sem várta.

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Ezt a szá­gul­dást tán job­ban él­vezte, mint a ver­seny­zést a Hun­ga­ror­in­gen.

Ezt a szá­gul­dást talán job­ban él­vezte, mint a Hun­ga­ror­in­gen ara­tott győ­zel­mét.

Horrorárak a Hungaroringen, mindenkit megkopasztanak a büfékben

Horrorárak a Hungaroringen, mindenkit megkopasztanak a büfékben

El­sza­ba­dul­tak az árak.

Ér­de­mes volt jól meg­tömni a pénz­tár­cá­kat in­du­lás előtt.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Po­fát­lan ha­szon­kulcs! A mo­gyo­ródi pá­lyára ki­rajzó nep­pe­rek sza­rá­sig ke­re­sik ma­gu­kat, és hol van még a szom­bat...

Tűzzel játszik az F1-sztár, forró fotókon az ultraszexi barátnője

Tűzzel játszik az F1-sztár, forró fotókon az ultraszexi barátnője

Nem csak az au­tó­ban koc­káz­tat.

Nem csak az au­tó­ban koc­káz­tat. A me­se­szép Anna ap­já­val nem lenne sze­ren­csés ujjat húz­nia a belga pi­ló­tá­nak.

Palvin Barbival bukott le a Barcelona-focista

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a meccset, de...

Hi­va­ta­lo­san a sé­rü­lése miatt hagyta ki a meccset a ka­ta­lá­nok vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő vé­dője, de...

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják az F1-le­genda ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat.

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat. A frászt hoz­ták min­den­kire a ka­ram­bo­lozó Forma-1-es pi­ló­ták a Ka­na­dai Nagy­dí­jon.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott itt.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban a hol­land pi­lóta. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót az idő­mérő edzés előtt.

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­genda és a lánya.

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­genda és a lánya.

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Schumachert

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Michael Schumachert

Tit­ko­ló­zás-ügy­ben elé­gelte meg az utóbbi idők tör­té­né­seit a haj­dani pi­lóta. Ki­de­rült, mi van a hát­tér­ben.

Tit­ko­ló­zás-ügy­ben elé­gelte meg az utóbbi idők tör­té­né­seit a haj­dani pi­lóta. Ki­de­rült, mi van a hát­tér­ben.

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádiótól!

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádiótól!

Forma-1-es ver­seny­gé­pek so­ra­koz­nak fel Bu­da­pes­ten.

Forma-1-es ver­seny­gé­pek, DTM, rali- és tú­ra­au­tók, ver­seny­mo­to­rok, il­letve ver­seny­ka­mi­o­nok so­ra­koz­nak fel május 1-jén Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban.

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője. Na­gyon össze kell kap­nia magát a hét­végi ver­se­nyen.

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője. Na­gyon össze kell kap­nia magát a hét­végi ver­se­nyen, ha lé­pést akar tar­tani a Fer­ra­ri­val és Vet­tel­lel.

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Kiderült végre, mi okozott ijesztő balesetet a Forma-1-ben

Em­beri és tech­ni­kai hiba ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Ezért gá­zolt sze­re­lőt Räik­kö­nen. Em­beri és tech­ni­kai hiba egy­szerre ját­szott sze­re­pet a sok­koló je­le­net­ben.

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Tá­mad­ják az autós Kur­nyi­ko­vát.

Köz­le­mény­ben vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­ver­seny­zés Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Ő aztán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Ő aztán iga­zán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­no­ká­val.

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Friss hírek a Ferrari kórházban fekvő korábbi sztárjának állapotáról

Fe­le­sége hí­vott or­vost. A vizs­gá­la­tok után ki­de­rült mi a volt a gond.

Fe­le­sége hí­vott or­vost. A vizs­gá­la­tok után ki­de­rült mi a volt a prob­léma a bra­zil pi­ló­tá­val.

Schumacher családját az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya.

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Biz­tos jó volt ez az idő­zí­tés? In­kább ma­radt volna csönd­ben! Meg­gon­do­lat­la­nul fo­gal­ma­zott a Forma-1 ős­kö­vü­lete.

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak.

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Még a bal­esete előtt el­dőlt. Ki­de­rült, miért nem árul el sem­mit a csa­lád a sztár ál­la­po­tá­ról.

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

A Mer­ce­des csa­pat­ve­ze­tője na­gyon óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis je­len­leg ve­szé­lyes te­re­pen tar­tóz­ko­dik".

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten. Más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezi az F1-le­gen­dá­val kap­cso­la­tos hí­re­ket.

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek az in­ter­ne­ten a za­va­ros­ban ha­lá­szók.

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Végre egy kis öröm, ezért ünnepel Schumacher fia

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Mick Schu­m­a­cher na­gyon rit­kán be­szél édes­ap­já­ról, de most az Ins­tag­ra­mon üzent az F1-le­gen­dá­val kap­cso­lat­ban.

Optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Évek­kel ko­ráb­ban le­bé­nult sztár adott új re­ményt az ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda sze­ret­te­i­nek.

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­nak.

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Gyilkosságtól retteg a Forma-1-es vezető

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus.

Kín­val­la­tás vagy agyon­ve­rés vár rá a ha­zá­já­ban? Fél a ki­ada­tás­tól a Lon­don­ban le­tar­tóz­ta­tott in­diai üz­let­em­ber és ko­rábbi par­la­menti po­li­ti­kus, s nem is alap­ta­la­nul. Jú­ni­us­ban pél­dául meg­halt egy női el­ítélt, akit bán­tal­maz­tak az őrök, rá­adá­sul a plety­kák sze­rint kín­val­la­tá­sok is elő­for­dul­nak a fegy­in­té­ze­tek­ben.