CÍMKE: 'forma1'

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik az F1 le­gen­dá­já­ról, de most szót kért. Erről eddig még nem be­szélt.

FRISS HÍREK

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget.

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget a te­het­sé­ges pi­lóta.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Gyilkos pálya miatt került bajba a Forma-1 sztárja

Egy kisfiú ha­lála miatt tá­mad­ják.

Fer­nando Alonso a go­kart­pá­lyá­ját kény­te­len vé­deni. Egy 11 éves kisfiú ször­nyű ha­lála miatt tá­mad­ják a spa­nyol vi­lág­baj­nok vál­lal­ko­zá­sát.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Kong a vészharang, betilthatják a Forma-1-et?

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt.

Gyá­szo­san látja a jövőt Jean Todt, az F1 le­gen­dás szak­te­kin­té­lye. Tény­leg a vég felé szá­guld a cir­kusz?

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Negy­ven évig dik­tált, most nem tud be­le­nyu­godni a fél­re­ál­lí­tá­sába. Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Fon­tos fel­adat vár a sztárra.

Két­sze­res vi­lág­baj­no­kot al­kal­maz a McLa­ren is­tálló. Fon­tos fel­adat vár a tu­laj­don­kép­pen ha­za­térő két­sze­res vi­lág­baj­nok sztárra.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége.

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des ki­szá­mít­ha­tat­lan fe­ne­gye­rek vi­lág­baj­noka?

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Sötét gon­do­la­tok­ról nyi­lat­ko­zott az F1-sztár. Nem tudja, mi vár rá idén.

Sötét gon­do­la­tok­ról, bi­zony­ta­lan­ság­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja. Nem tudja, mi vár rá 2017-ben.

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Most már nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Nyu­god­tan ün­ne­pel­je­nek a szur­ko­lók!

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Áll a bál a két oldal kö­zött.

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

Szexi vadmacska karmaiba került Hamilton, mit szól ehhez Palvin Barbi?

A Forma-1 sztárja rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

A Forma-1 trón­fosz­tott vi­lág­baj­noka rend­sze­re­sen ta­lál­ko­zik a szőke szép­ség­gel.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt hír­ről szá­molt be Ecc­les­tone.

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere.

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel.

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Ezek­nek semmi sem szent?! Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Na­gyon iz­gal­mas a Forma 1 haj­rája. A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Búcsúzóul kiinyílt Rosberg csipája: egyszerre szólt be Hamiltonnak és Schuminak

Búcsúzóul kiinyílt Rosberg csipája: egyszerre szólt be Hamiltonnak és Schuminak

El­len­lá­ba­sait ha­son­lí­totta össze.

El­len­lá­ba­sait ha­son­lí­totta össze a Forma-1 új­don­sült vi­lág­baj­noka.

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Nem Pal­vin Bar­bara az első jó vá­lasz­tása, és most hár­man ala­po­san ki is rak­ták, ami­jük van.

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Ha­mil­ton ki­en­gedte a pi­si­szel­le­met a pa­lack­ból. Ir­vine ki­tá­lalt az au­tó­ver­seny­zők un­do­rító szo­ká­sá­ról.

Kipakolt Schumacherről a nagy vetélytárs

Kipakolt Schumacherről a hajdani nagy vetélytárs

Nem csak a fu­ta­mo­kon vol­tak ádáz el­len­fe­lek. Pszi­chés trük­kök­kel, nyo­más­gya­kor­lás­sal, ügyes­ke­dés­sel ne­he­zí­tet­ték meg egy­más éle­tét.

Nem csak a fu­ta­mo­kon vol­tak ádáz el­len­fe­lek. Pszi­chés trük­kök­kel, nyo­más­gya­kor­lás­sal, ügyes­ke­dés­sel ne­he­zí­tet­ték meg egy­más éle­tét.

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

Palvin Barbi szeme láttára csajozott be Hamilton

A For­ma1 vi­lág­baj­noka azt hi­hette, hogy az ál­ru­hája miatt majd nem ve­szik észre, hogy nem a ma­gyar top­mo­del­lel tá­vo­zik a par­ti­ról.

A For­ma1 vi­lág­baj­noka azt hi­hette, hogy az ál­ru­hája miatt majd nem ve­szik észre, hogy nem a ma­gyar top­mo­del­lel tá­vo­zik a par­ti­ról.

Veszélyben Hamiltonék: csapdába csalták, kirabolták a Forma-1-est

Veszélyben Hamiltonék: csapdába csalták, kirabolták az F1-est

Őrült krimi Me­xi­kó­ban. Szer­ve­zett bűn­banda va­dá­szik rájuk.

Őrült krimi Me­xi­kó­vá­ros­ban. Szer­ve­zett bűn­banda va­dá­szik rájuk és az ér­té­ke­ikre.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a nagy vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Árulkodó fotó: Visszatalált dögös exéhez a hűtlen Lewis Hamilton?

Árulkodó fotó: Visszatalált dögös exéhez a hűtlen Lewis Hamilton?

Bár az el­múlt idő­szak­ban min­den héten más nővel enyel­gett, egyre in­kább úgy tűnik, az em­lé­kek még min­dig exé­hez fűzik.

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka. Bár ne tette volna!

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

Durva bosszút állt gyönyörű exe a félrelépő Hamiltonon

A szexi sztár eddig sosem hal­lott da­lá­ban tá­lalt ki vi­ha­ros kap­cso­la­tuk­ról és a Forma-1 ászá­nak hűt­len­ke­dé­sé­ről.

A szexi sztár eddig sosem hal­lott da­lá­ban tá­lalt ki vi­ha­ros kap­cso­la­tuk­ról...

Ilyen brutál szexi nő lett a Forma-1 legendájának lánya

Ilyen brutál szexi nő lett a Forma-1 legendájának lánya

Büszke lehet Ger­hard Ber­ger.

Büsz­kébb lehet Ger­hard Ber­ger, mint az F1-es si­ke­re­ire. Ha meg­né­zed Heidi fo­tóit, por­tu­gál szap­pan­ope­rát akarsz majd nézni.

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Hoppá! Újabb fotó bizonyítja Palvin Barbi és Hamilton kapcsolatát!

Bár a ma­gyar top­mo­dell és az F1 vi­lág­baj­nok is ta­gadja, hogy intim vi­szony­ban len­né­nek...

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Ré­góta kí­ván­csiak a tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Ré­góta kí­ván­csiak a tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára.

Meg­törte a jeget a le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Ale­xandra már Schu­mi­nak is fel­tűnt.

Ale­xandra Ma­ri­nescu te­het­sége már Mi­chael Schu­m­a­cher­nek is fel­tűnt. Min­den­kép­pen ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: akár ri­vá­lis­ként, akár há­zas­társ­ként.

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

Forma-1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi az asz­talra csap­hatna?

Forma-1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi az asz­talra csap­hatna?

Szabotázs a Forma-1-ben? Hamilton összeesküvést szimatol

Szabotázs a Forma-1-ben? Hamilton összeesküvést szimatol

Sú­lyos sza­vak a vb-cím­vé­dő­től. Ti­tok­ban el­lene dol­goz­nak az is­tál­lón belül?

Sú­lyos sza­vak a vb-cím­vé­dő­től. Ti­tok­ban el­lene dol­goz­nak a Mer­ce­des is­tál­lón belül?

Vaskos meglepetés: Hamilton megmutatta a cerkáját

Vaskos meglepetés: Lewis Hamilton megmutatta a cerkáját

Nem sokat bíz a fan­tá­zi­ára.

Nem tit­kolja, mije van. Ke­ve­set bíz a fan­tá­zi­ára a Forma-1 nagy ter­mé­szetű baj­noka.

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Egy ma­gyar fo­ci­edző gyö­nyörű lánya be­pil­lant­ha­tott a ku­lisszák mögé. Mos­tan­tól más szem­mel nézi a ver­se­nye­ket.

Háború és dráma a Forma-1-ben! Leidiótázták Vettelt, de Hamilton égett

Háború és dráma a Forma-1-ben! Leidiótázták Vettelt, de Hamilton égett

Végül sze­ren­csére nem az őrült ka­ram­bol dön­tött.

Végül nem a ka­ram­bol dön­tött. Ros­berg a leg­na­gyobb vesz­tes­ből a leg­na­gyobb győz­tes lett. Újabb csata Vet­tel és Verstap­pen há­bo­rú­já­ban.

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja.

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja. Nem csak a pi­ló­ták, a ren­de­zők is hi­báz­tak.

Nem hiszed el, hogy ki Hamilton új hódítása Palvin Barbi után!

Nem hiszed el, hogy ki Hamilton új hódítása Palvin Barbi után!

A For­ma1 vi­lág­baj­noka a hírek sze­rint elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült a világ leg­kü­lön­le­ge­sebb mo­dell­jé­vel.

A For­ma1 vi­lág­baj­noka a hírek sze­rint elég kö­zeli vi­szonyba ke­rült a világ leg­kü­lön­le­ge­sebb mo­dell­jé­vel.

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott.

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott, és megint nem úgy néz­tek ki, mint akik tény­leg csak na­gyon jó ba­rá­tok.

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Krä­mer sze­rint csak a csoda se­gít­het.

Ko­rábbi jó­te­vője nem szol­gált jó hí­rek­kel Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról. Gerd Krä­mer sze­rint csak a csoda se­gít­het.

Új hírek Schumacherről? Átverik az egész világot

Új hírek Schumacherről? Átverik a világot

Ne ülj föl az ál­hí­rek­nek! Schumi csa­ládja to­vábbra is tit­ko­ló­zik. A sajtó egy része hó­na­pok­kal ko­rábbi mon­da­tot csó­csál újra meg újra.

Áll a bál a pilóták között, mi lesz így a Magyar Nagydíjon?

Áll a bál a pilóták között, mi lesz így a Magyar Nagydíjon?

Naná, hogy Ha­mil­ton is meg­szó­lalt...

Ros­berg meg­úszta a bün­te­tést, és ez so­kak­nak nem tet­szik. Naná, hogy a csa­pat­társ, Ha­mil­ton is meg­szó­lalt...

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

Ezzel a híres popsival partizott Dzsudzsák a Forma-1-es bulin

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya fel­hőt­le­nül szó­ra­ko­zott Edi­ná­val a VIP-szek­tor­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya fel­hőt­le­nül szó­ra­ko­zott Edi­ná­val a VIP-szek­tor­ban.

Dzsudzsákot fölidegesítette a Fradi és a stadionok üressége

Dzsudzsákot fölidegesítette a Fradi és a stadionok üressége

Ki­hagyta a nagy zic­cert a ma­gyar foci? Vá­lo­ga­tot­tunk ka­pi­tá­nya az el­tűnt tíz­ez­rek­ről, és a ter­ve­i­ről is be­szélt. Meg a sport­ko­csik­ról...

Óriási fordulat, új király a Hungaroringen!

Óriási fordulat, új király a Hungaroringen!

Pal­vin Barbi ki­szur­kolta.

Pal­vin Barbi ki­szur­kolta: ked­vence nem csak a mos­tani ri­vá­li­sait, de a le­gen­dás Mi­chael Schu­m­a­chert is meg­előzte. Senki töb­bet, ötöd­ször!

Nagyon ciki! Rosberg civil autóban átépítette Budapestet

Nagyon ciki! Rosberg civil autóban átépítette Budapestet

Óri­á­sit égett, "el­té­vedt" a ma­gyar fő­vá­ros ne­ve­ze­tes­sé­gei kö­zött a Forma-1 sztárja.

Óri­á­sit égett, "el­té­vedt" a ma­gyar fő­vá­ros ne­ve­ze­tes­sé­gei kö­zött a Forma-1 sztárja.

Megőrült a Forma-1! Soha nem látott káosz a Hungaroringen

Megőrült a Forma-1! Soha nem látott káosz a Hungaroringen

Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett. Ha ilyen volt az edzés, mi­lyen szen­zá­ciós lesz maga a ver­seny?!

Be­jött, ami­től min­denki ret­te­gett. Ha ilyen volt az edzés, mi­lyen szen­zá­ciós lesz maga a ver­seny?!

Mostantól érvényes: sokat bukhatsz a Forma-1 miatt! Erre figyelj!

Mostantól érvényes: sokat bukhatsz a Forma-1 miatt! Erre figyelj!

Csü­tör­tök­től min­den meg­vál­to­zik Mo­gyo­ród körül. És ha nem ügyelsz a Hun­ga­ror­ingre tartva, akkor ráfi­zet­hetsz.

Sosem találod ki, ki játssza a magyar himnuszt a Forma 1-en

Sosem találod ki, ki játssza a magyar himnuszt a Forma 1-en

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte az apró vir­tu­ózt. Még csak 13 éves, de máris fel­nőt­tek­nek való fel­ada­tot bíz­tak rá.

Luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Hoppá, luxushotelnél randizott újra Hamilton és Palvin Barbi!

Sülve-főve együtt van­nak Bu­da­pes­ten.

Foly­ta­tód­hat a ta­lál­ga­tás, hogy mi van az F1-sztár és a ma­gyar szu­per­mo­dell kö­zött. Sülve-főve együtt van­nak Bu­da­pes­ten.

Szenzációt hozhat az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj!

Szenzációt hozhat az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj!

Olyasmi tör­tén­het a Hun­ga­ror­in­gen, ami­vel vi­lág­sztá­rok sora 12 éve hiába pró­bál­ko­zik.

Olyasmi tör­tén­het a Hun­ga­ror­in­gen, ami­vel vi­lág­sztá­rok sora 12 éve hiába pró­bál­ko­zik. Ve­szély­ben Schumi sza­kál­las re­kordja?

Se bugyi, se más: ez az álomtest bűvöli el a sebesség őrültjeit

Se bugyi, se más: ez az álomtest bűvöli el a sebesség őrültjeit

Forma-1-es ka­rosszé­ria!

Linda ma­gába bo­lon­dí­totta Ros­sit és Alon­sót is. Ha meg­né­zed a leg­sze­xibb ké­peit, azt is meg­tu­dod, ho­gyan. Forma-1-es ka­rosszé­ria!

Hamilton nyert a Forma-1-ben, a foci és Muhammad Ali árnyékában

Hamilton nyert a Forma-1-ben, a foci és Muhammad Ali árnyékában

To­vább do­dzse­me­zik egy­más­sal a két Mer­ce­des-pi­lóta. A né­me­tek hiába si­et­tek Eb-meccset nézni.

Schumacherről titkokat árult el a barátja

Schumacherről titkokat árult el a barátja

Ros­berg olyas­mi­ről me­sélt, amit eddig nem tud­hat­tunk. Schumi ra­jon­gói most in­kább ne fi­gyel­je­nek!

Ros­berg olyas­mi­ről me­sélt, amit eddig nem tud­hat­tunk. Schumi ra­jon­gói most in­kább ne fi­gyel­je­nek!

Hajmeresztő videó: centiken múlt Button élete!

Hajmeresztő videó: centiken múlt Button élete!

Csa­tor­na­fe­dél vs. ver­seny­autó. Óri­ási mázli vagy el­len­ke­ző­leg: hi­he­tet­len bal­sze­ren­cse?

Csa­tor­na­fe­dél vs. ver­seny­autó. Óri­ási mázli vagy el­len­ke­ző­leg: hi­he­tet­len bal­sze­ren­cse? A lá­tot­tak alap­ján is-is. Egy biz­tos: a McLa­ren vi­lág­baj­noka közel járt a ha­lál­hoz.

Van egy jó és egy rossz hírünk Schumacherrel kapcsolatban

Van egy jó és egy rossz hírünk Schumacherrel kapcsolatban

Nem fe­le­dik a leg­na­gyobb si­ke­rei szín­he­lyén a Forma-1 le­gen­dá­ját. Ez se­gít­heti Schumi gyó­gyu­lá­sát.

Nem fe­le­dik a leg­na­gyobb si­ke­rei szín­he­lyén a Forma-1 le­gen­dá­ját. Ez se­gít­heti Schumi gyó­gyu­lá­sát.

Forma-1-es módszerrel mentik az újszülötteket

Forma-1-es módszerrel mentik az újszülötteket

Mi közük a cse­cse­mők­nek az F1-hez?

Mi közük a cse­cse­mők­nek az au­tó­ver­seny­hez? A Wil­li­ams is­tálló vil­lám­gyor­san dol­gozó sze­re­lői meg­mu­tat­ják!

Új legenda született a Forma-1-ben

Új legenda született a Forma-1-ben

Var­stap­pen sport­tör­té­nel­met írt be­ug­ró­ként.

Var­stap­pen sport­tör­té­nel­met írt, mi­u­tán be­ug­rott egy új au­tóba. Miben ha­son­lít Vet­telre az F1 új sztárja? És mi köti össze Ros­berg­gel?

Őrült dráma a Forma-1-ben! Dúl a vita, véget ért egy korszak

Őrült dráma a Forma-1-ben! Dúl a vita, véget ért egy korszak

A ver­seny már csak má­sod­la­gos.

Ki hi­bá­zott, Ha­mil­ton vagy Ros­berg? Ki így látja, ki úgy. Ilyen bal­eset a leg­rit­káb­ban for­dul elő. A ver­seny már csak má­sod­la­gos.

Hosszú combú, ultradögös hírességgel vigasztalódott Hamilton

Hamilton hosszú combú, dögös hírességgel vigasztalódott

Az asz­falt­play­boy vissza­tért a nála jóval idő­sebb nők­höz. El­nézve Petra Nem­cova for­má­ját, meg­ért­jük!

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

A Forma-1 le­gen­dá­já­nak már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád­ta­gok, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

A Forma-1 le­gen­dája to­vábbra sincs jól, de ez azért túl­zás. Már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

Őrült kabalája miatt legyőzhetetlen a Forma-1 ásza?

Őrült kabalája miatt legyőzhetetlen a Forma-1 ásza?

Der­rick a Ros­berg-si­ke­rek titka.

So­ro­zat­ban hét fu­ta­mot nyert Nico Ros­berg. Der­rick miatt? Bo­hó­kás té­vé­sztár lehet a pi­lóta si­ke­re­i­nek a titka.

Repült Vettel réme! Sokáig jogsija sem volt a roncsderbiző F1-pilótának

Repült Vettel réme! Sokáig jogsija sem volt a roncsderbiző F1-pilótának

Az orosz au­tó­ver­senyző ál­lá­sába ke­rült a hét­végi ámok­fu­tás. Miért nem ma­radt in­kább a kocka La­dá­ban?!

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Idióta ötletekkel váltanák a becsődölt Forma-1-es időmérőt

Idióta ötletekkel váltanák a becsődölt F1-es időmérőt

Akár így is dönt­het­né­nek a rajt­sor­rend­ről. Ja­vas­lat van bőven, csak ne­hogy ko­mo­lyan vegye őket va­laki!

Akár így is dönt­het­né­nek a rajt­sor­rend­ről. Ja­vas­lat van bőven, csak ne­hogy ko­mo­lyan vegye őket va­laki!

Végveszélyben a Forma-1? Lázadnak a pilóták!

Végveszélyben a Forma-1? Lázadnak a pilóták!

Be­telt a pohár a ver­seny­zők­nél.

Be­telt a pohár a ver­seny­zők­nél. Az utolsó csep­pet a rosszul el­sült új idő­mérő je­len­tette a po­hár­ban. Vet­te­lék nyílt le­vél­ben men­tek neki az F1 ve­ze­tő­i­nek.

Meddig tör még az F1-sztárok életére a gyilkos kanyar?

Meddig tör még az F1-sztárok életére a gyilkos kanyar?

Volt már ha­lá­los ál­do­zata is.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon úszta meg hor­ror­bal­ese­tét Fer­nando Alonso. A mel­bourne-i pálya ezen sza­ka­sza el­át­ko­zott hely, volt már ha­lá­los ál­do­zata is.

Nem bír csintalan melleivel Button formás csaja

Nem bír csintalan melleivel Button formás csaja

Brittny nem csak öl­töz­ködni, de vet­kőzni is sze­ret. El­nézve a pucér fo­tóit: isten tartsa meg a jó szo­ká­sát!

A Forma-1-sztár új ba­rát­nője nem ke­vésbé mu­ta­tós, mint ex­fe­le­sége. Nem csak öl­töz­ködni, de vet­kőzni is sze­ret. El­nézve a pucér fo­tóit: isten tartsa meg a jó szo­ká­sát!

Szörfön érkezett a Forma-1 szépsége

Szörfön érkezett a Forma-1 szépsége

Bom­bázó spor­to­lónő is sze­re­pet ka­pott a vi­de­ó­ban.

Több­éves ki­ha­gyása után meg­adta a mód­ját a vissza­té­rés­nek a Re­nault F1-es csa­pata. Bom­bázó spor­to­lónő is sze­re­pet ka­pott a vi­de­ó­ban.

Schumi barátja is keserűen nyilatkozik: már csak a csoda segíthet

Schumi barátja is keserűen nyilatkozik: már csak a csoda segíthet

Csak a kincs­tári op­ti­miz­mus ma­radt? Nem tűnik őszin­té­nek a ko­rábbi Fer­rari-vezér bi­za­ko­dása.

Pizza vagy koktél? Vettel autóján poénkodnak

Pizza vagy koktél? Vettel autóján poénkodnak

Ma­a­ar­git, no­o­or­má­lis? A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­noka az idei ver­seny­gé­pé­nek is női nevet adott. Nem úszta meg ug­ra­tá­sok nél­kül.

Ma­a­ar­git, no­o­or­má­lis? A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­noka az idei ver­seny­gé­pé­nek is női nevet adott. Nem úszta meg ug­ra­tá­sok nél­kül.