CÍMKE: 'forgatás'

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

Ennyi volt: elhagyta hazánkat a sztár, itt kapták lencsevégre

A vi­lág­hírű szí­nész na­gyon jól érezte magát Bu­da­pes­ten, de el­jött a for­ga­tás vége.

Rosszul sikerült a robbantás a James Bond forgatásán, sérült is van

Rosszul sikerült a robbantás a James Bond forgatásán, sérült is van

A mun­kát azon­nal le­ál­lí­tot­ták, az irá­nyí­tott rob­ban­tás hi­bá­san si­ke­rült.

A mun­kát azon­nal le­ál­lí­tot­ták, mi­u­tán az irá­nyí­tott rob­ban­tás hi­bá­san si­ke­rült.

Súlyos vádak: tényleg félrelép a dögös színésznő?

Súlyos vádak: tényleg félrelép a dögös színésznő?

Úgy tűnik, egy iga­zán sár­mos har­ma­dik fél ke­rült képbe. Le sem tud­ják ta­gadni, hogy izzik kö­zöt­tük a le­vegő!

Úgy tűnik, egy iga­zán sár­mos har­ma­dik fél ke­rült képbe. Le sem tud­ják ta­gadni, hogy izzik kö­zöt­tük a le­vegő!

Súlyosabb a helyzet, mint hittük: sürgősen műteni kell a sztárapukát

Súlyosabb a helyzet, mint hittük: sürgősen műteni kell a sztárapukát

Az 51 éves szí­nész bal­ese­tet szen­ve­dett, a fel­épü­lés pedig még­sem olyan gyors fo­lya­mat.

Vallott a Trónok harca sztárja, Hitlertől tanult a szerepéhez

Vallott a Trónok harca sztárja, Hitlertől tanult a szerepéhez

Nem min­den­napi módon gya­ko­rolta be­szé­deit Emi­lia Clarke szí­nésznő. Hi­te­les akart lenni.

Nem min­den­napi módon gya­ko­rolta be­szé­deit Emi­lia Clarke szí­nésznő. Hi­te­les akart lenni.

Majka miatt kellett leállítani a forgatást: ez történt

Majka miatt kellett leállítani a forgatást: ez történt

Fé­kez­he­tet­len roham jött a rap­perre.

Fé­kez­he­tet­len roham jött a nagy­szájú mű­sor­ve­ze­tőre. Mu­tat­juk a vi­deót.

Durva, ami történt, azonnal kórházba rohantak az 52 éves sztármamival

Durva, ami történt, azonnal kórházba rohantak az 52 éves sztármamival

Tudta, hogy nem könnyű mu­tat­ványra vál­lal­ko­zik, de erre azért ő sem szá­mí­tott. Ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett!

Kiszivárgott, segítséggel szexel a sztár az új James Bond-filmben

Kiszivárgott, segítséggel szexel a sztár az új James Bond-filmben

A stáb min­dent meg­tesz, hogy a szí­né­szek­nek ne le­gyen kel­le­met­len.

A leg­újabb James Bond-film for­ga­tá­sán a stáb min­dent meg­tesz, hogy a szí­né­szek­nek ne le­gye­nek kel­le­met­le­nek a mez­te­len je­le­ne­tek.

Drámai vallomás: ismertsége mentette meg a magyar színész életét

Drámai vallomás: ismertsége mentette meg a magyar színész életét

Senki nem vette észre, hogy egy ge­rinche­ve­der­ben for­ga­tott.

Senki nem vette észre, hogy egy ge­rinche­ve­der­ben for­ga­tott.

Újabb világsztár a Bazilikánál, a Trónok harca színészével látták

Újabb világsztár a Bazilikánál, a Trónok harca színészével látták

A Tró­nok har­cá­ból is­mert Jason Momoa már több­ször is be­je­lent­ke­zett Bu­da­pest­ről.

Budapesti kocsmában járt a Trónok harca sztárja, most bárki láthatja

Budapesti kocsmában járt a Trónok harca sztárja, most bárki láthatja

A vi­lág­hírű szí­nész, Jason Momoa for­gatni jött ha­zánkba és már el is kezdte Bu­da­pest fel­fe­de­zé­sét.

Így bulizott a pesti éjszakában a Trónok harca sármos színésze

Így bulizott a pesti éjszakában a Trónok harca sármos színésze

Az Aqu­a­man című film­ből is is­mert Jason Momoa na­gyon is jól érzi magát ná­lunk.

Az Aqu­a­man című film­ből is is­mert Jason Momoa na­gyon is jól érzi magát ná­lunk.

Még most sem hisszük el: ebben a szettben jelent meg David Beckham

Még most sem hiszünk a szemünknek: ebben a szettben sikerült lencsevégre kapni David Beckhamet

Olyat is meg­te­het, ami­től más férfiak ne­vet­sé­ges­nek tűn­nek.

A négy gyer­mek­kel büsz­kél­kedő egy­kori sztár­fo­cista olyat is meg­te­het, ami­től más férfiak ne­vet­sé­ges­nek tűn­nek. Máris mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­kot.

Újra kiállítják Bujtor István álműkincsét

Újra kiállítják Bujtor István álműkincsét

1980-ban alig egy hónap alatt for­gatta le az első haza krimi-víg­já­té­kot, ami hi­he­tet­len si­kert ara­tott a ma­gyar és kül­földi mo­zik­ban.

1980-ban alig egy hónap alatt for­gatta le az első haza krimi-víg­já­té­kot, ami hi­he­tet­len si­kert ara­tott a ma­gyar és kül­földi mo­zik­ban.

Újra forgatott Damu Roland: így viselkedett a színész

Újra forgatott Damu Roland: így viselkedett a színész

Meg­tud­tuk, miért állt ka­me­rák elé.

Úgy tűnik, hogy a bör­tönt és pszi­chi­át­riát is meg­járt so­ro­zat­szár még­sem vonul a hát­térbe tel­je­sen.

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz az sze­repe, de iz­ga­tot­tan várja a jú­li­usra ter­ve­zett for­ga­tást.

Robbantás Srí Lankán: Ezt mondta a tragédiáról Ördög Nóra

Robbantás Srí Lankán: Ezt mondta a tragédiáról Ördög Nóra

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem­rég még a dél-ázsiai or­szág­ban for­ga­tott.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem­rég még a dél-ázsiai or­szág­ban for­ga­tott.

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Talán töb­bet lá­tott, mint kel­lett volna.

A her­ceg­né­nek iz­gal­mas gyer­mek­kora volt, de talán töb­bet is lá­tott, mint azt az ő ko­rá­ban kel­lett volna.

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

Mi történt vele? Alig ismerünk a gyerekszínészre, titokban fotózták le

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

A 29 éves sztár min­den sze­re­pére ko­mo­lyan fel­ké­szül.

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

A szí­nész igazi úri­em­ber­ként korán kelt, hogy meny­asszo­nyát el­vi­gye a mun­kába.

A szí­nész igazi úri­em­ber­ként korán kelt, hogy meny­asszo­nyát el­vi­gye a mun­kába. Gerda nem ma­radt há­lát­lan.

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

Csúnya betegségtől szenved Pásztor Erzsi

A szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába.

A szí­nésznő be­ol­tatta magát a be­teg­sé­gek ellen, mind­hi­ába.

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Iz­gal­mas volt az első nap.

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary első for­ga­tási napja. A ver­seny­ző­ket pa­ra­di­csomi kör­nye­zet és em­bert pró­báló ki­hí­vá­sok vár­ták.

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Mun­ka­tár­sai sze­rint hi­he­tet­len ener­gi­á­val és fa­na­tiz­mus­sal dol­go­zik.

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Mun­ka­tár­sai sze­rint hi­he­tet­len ener­gi­á­val és fa­na­tiz­mus­sal dol­go­zik.

Sokkoló fotó, csupa vér az arca az Aranyélet sztárjának

Sokkoló fotó, csupa vér az arca az Aranyélet sztárjának

A fi­a­tal, szexi szí­nésznő a si­ker­so­ro­zat nyári for­ga­tá­sá­ról osz­tott meg most egy fotót.

A fi­a­tal, szexi szí­nésznő a si­ker­so­ro­zat nyári for­ga­tá­sá­ról osz­tott meg most egy fotót.

Időutazás részesei lettünk a Nyugatinál

Időutazás részesei lettünk a Nyugatinál

Kü­lö­nös vi­lágba csöp­pen­tek az em­be­rek ma a Nyu­gati Pá­lya­ud­var­nál.

Kü­lö­nös vi­lágba csöp­pen­tek azok az em­be­rek, akik ma a Nyu­gati Pá­lya­ud­var­nál jár­tak. mi tör­tént itt? Vissza­hoz­ták a régi pö­fö­gős moz­do­nyo­kat? Vagy va­lami egé­szen más áll a hát­tér­ben?

Megdöbbentő vallomás, így kerülte el a hűtlenséget 40 évig a sztár

Megdöbbentő vallomás, így kerülte el a hűtlenséget 40 évig a sztár

A 85 éves szí­nész a het­ve­nes évek­ben há­za­so­dott össze má­so­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel min­dig igye­kez­tek hű­sé­ge­sek lenni.

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Azonnal kórházba kellett vinni Ágicát: horror, ami a forgatáson történt

Kór­házba kel­lett vinni Szö­geczki Ágit a for­ga­tás­ról.

Kór­házba kel­lett vinni Szö­geczki Ágit a TV2-n kedd este lát­ható A leg­bát­rabb páros má­so­dik adá­sá­nak for­ga­tá­sán.

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Le kellett fújni a forgatást: színpadról vitték orvoshoz Ördög Nórát

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Ördög Nó­rá­val meg­tör­tént az, ami min­den mű­sor­ve­zető rém­álma...

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Súlyos titok: Hallgat az elrablásáról Jessica Alba

Ti­né­dzser­ként trau­ma­ti­kus él­mény­ben volt része Jes­sica Al­bá­nak, ami­kor el­ra­bol­ták egy for­ga­tás­ról.

Ti­né­dzser­ként trau­ma­ti­kus él­mény­ben volt része Jes­sica Al­bá­nak, ami­kor el­ra­bol­ták egy for­ga­tás­ról.

Bevállalta, kamerák előtt dobta le ruháit Julia Roberts unokahúga

Bevállalta, kamerák előtt dobta le ruháit Julia Roberts unokahúga

A fi­a­tal szí­nész­nőt csip­kés fe­hér­ne­mű­ben vet­ték vi­de­óra. Ez­után pedig még pi­kán­sabb dolog tör­tént.

Különleges fotók kerültek elő Cserhalmi Györgyről és Diana hercegnőről

Különleges fotók kerültek elő Cserhalmi Györgyről és Diana hercegnőről

1990-ben ké­szül­tek a fel­vé­te­lek a nem­zet szí­né­szé­ről és a szí­vek her­ceg­nő­jé­ről.

Hihetetlen, milyen jó formában van balesete után az 57 éves sztár

Hihetetlen, milyen jó formában van balesete után az 57 éves sztár

A szí­nész korát meg­ha­zud­toló ener­gi­á­val foly­tatja a for­ga­tást, mintha bal­esete sosem tör­tént volna meg.

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Még csak most jelentették be: huszonhat éve házas a két sztár

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Egy for­ga­tá­son há­za­sod­tak össze, még­hozzá a film egyik je­le­nete alatt.

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger Budapesten

Ha­zánk­ban for­gat a vi­lág­sztár, aki­nek min­den nap van va­lami ked­ves­ség­ben része.

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

Éjjeli riadalom a Ferihegyi úton, lövöldözésre ébredtek a lakók

A XVIII. ke­rü­let­ben élők elő­ször nem ér­tet­ték mi tör­té­nik, de ké­sőbb meg­lát­tak egy he­li­kop­tert.

Lebukott, lesifotó készült Budapesten a sármos világsztárról

Lebukott, lesifotó készült Budapesten a sármos világsztárról

Már har­mad­jára jár a ma­gyar fő­vá­ros­ban a 32 éves brit szí­nész. Le is fo­tóz­ták őt egy budai ét­te­rem­ben.

Már har­mad­jára jár a ma­gyar fő­vá­ros­ban a 32 éves brit szí­nész. Le is fo­tóz­ták őt egy budai ét­te­rem­ben.

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Döbbenetes titkot árult el Tom Cruise tavalyi súlyos balesetéről

Döbbenetes titkot árult el Tom Cruise tavalyi súlyos balesetéről

A szí­nész azóta sem óva­tos­ko­dik, ha kell, bár­hon­nan le­ug­rik vagy bár­mire fel­má­szik.

Ezzel vége, többé soha nem forgatnak Trónok harcát

Ezzel vége, többé soha nem forgatnak Trónok harcát

Az utolsó évad kevés epi­zód­ból áll.

Rá­adá­sul a nép­szerű so­ro­zat utolsó évada meg­le­pően kevés epi­zód­ból fog állni.

Megszólalt a színésznő, aki csókolózott Tom Cruise-zal: ez van köztük

Megszólalt a színésznő, aki csókolózott Tom Cruise-zal: ez van köztük

For­ga­tá­son csat­tant el a csók.

A szí­nész leg­újabb film­jé­nek for­ga­tá­sán, a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben csat­tant el a kol­lé­gák kö­zött a csók.

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

Rajtakapták Angelina Jolie-t, ezt csinálja a forgatás szüneteiben

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja, és igyek­szik minél ér­té­ke­sebb időt velük töl­teni.

A sztár­anyuka az összes sza­bad per­cét a gye­re­kekre for­dítja.

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Jó hír a rajongóknak: forog az új széria

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő.

Óri­ási öröm­hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a ma­gyar szí­nésznő. Már zaj­la­nak a for­ga­tá­sok, ha­ma­ro­san jön­nek az új ré­szek.

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

A fő­vá­rost min­denki sze­reti.

A CNN Tra­vel Bu­da­pest bá­mu­la­tos film­for­ga­tási hely­szí­neit be­mu­tató ri­por­tot kö­zölt. Nathan Kay új­ság­író arról ír, hogy Bu­da­pest egyre gyak­rab­ban je­le­nik meg fő­sze­rep­lő­ként kü­lön­böző fil­mek­ben.

Titokban érkezik Budapestre Arnold Schwarzenegger

Titokban érkezik Budapestre Arnold Schwarzenegger

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gatja a Ter­mi­ná­tor ha­to­dik ré­szét, még a héten meg­ér­ke­zik.

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gatja a Ter­mi­ná­tor ha­to­dik ré­szét, még a héten meg­ér­ke­zik.

Örülhetnek a rajongók: elképesztő, ki jelent meg a forgatáson

Elképesztő, ki jelent meg a forgatáson

A mad­ridi for­ga­tá­son kap­ták len­cse­végre a Ter­mi­ná­tor sztár­ját.

A mad­ridi for­ga­tá­son kap­ták len­cse­végre a Ter­mi­ná­tor sztár­ját, aki vissza­tér a foly­ta­tás­ban.

Nem hiszed el, mik akarnak lenni a sztárénekesnő gyerekei

Nem hiszed el, mik akarnak lenni a sztárénekesnő gyerekei

Kozma Orsi friss da­lá­nak klipje nagy ha­tás­sal volt a gyer­me­ke­ire.

Kozma Orsi friss, DJ Ne­wik­kel ké­szült da­lá­nak klipje nagy ha­tás­sal volt az éne­kesnő gyer­me­ke­ire.

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban.

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben. Most végre egyi­kük meg­szó­lalt az ügy­ben.

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

A ma­gyar éne­kes hang­ját vi­lág­szerte is­me­rik és sze­re­tik, de ami Olasz­or­szág­ban tör­tént vele...

A ma­gyar éne­kes hang­ját vi­lág­szerte is­me­rik és sze­re­tik, de ami Olasz­or­szág­ban tör­tént vele, arra még ő sem szá­mí­tott.

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

A sztár­pár még min­dig nem vált el.

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Kitört a botrány, bedrogozva állt a kamerák elé a népszerű színész

Kitört a botrány, bedrogozva állt a kamerák elé a népszerű színész

Kol­lé­gája vic­celte meg a szí­nészt, aki a je­le­net köz­ben tel­je­sen be­té­pett.

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető miatt már több al­ka­lom­mal kel­lett meg­ál­lí­tani a Bezár a bazár! for­ga­tá­sát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető miatt már több al­ka­lom­mal kel­lett meg­ál­lí­tani a Bezár a bazár! for­ga­tá­sát.

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

Most közölték: forgatás közben hunyt el a 39 éves színész

Egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg.

A férfi egy víz­esés te­te­jén csú­szott meg, egy­ből ki sem tud­ták men­teni a víz­ből.

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

A rap­per az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a szelfit. Jól lát­szik, az elő­adók ki­vá­lóan érzik ma­gu­kat egy­más tár­sa­sá­gá­ban.

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták, ami­lye­nek­ben ma már nem.

Ami­kor még csak szí­nésznő volt, olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták Harry sze­rel­mét, ami­lye­nek­ben her­ceg­né­ként már nem.

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Is­te­nes Bence ál­má­ban már el is bú­csú­zott csa­lád­já­tól. Nehéz idő­szak vár most rá.

Is­te­nes Bence ál­má­ban már el is bú­csú­zott csa­lád­já­tól. Nehéz idő­szak vár most rá.

Meglepő fotók, ezt művelte Szentedrén Antonio Banderas

Meglepő fotók, ezt művelte Szentedrén Antonio Banderas

Less be a ku­lisszák mögé!

A Gé­ni­usz című so­ro­zat má­so­dik éva­dát rész­ben Szent­end­rén for­gat­ták, An­to­nio Ban­deras fő­sze­rep­lé­sé­vel.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda...

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Mar­got Rob­bie csak­nem két éve a fő­vá­ro­sunk­ban for­ga­tott.

Mar­got Rob­bie csak­nem két éve a fő­vá­ro­sunk­ban for­ga­tott, most kap­tunk egy kis íze­lí­tőt be­lőle, hogy mi lett a vég­ered­mény.

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

Most érkezett: tragédia történt a világsztár új filmjének forgatásán

A lán­gok kö­zött vesz­tette éle­tét egy tűz­oltó.

A lán­gok kö­zött vesz­tette éle­tét egy tűz­oltó az egye­sült ál­la­mok­beli hely­szí­nen.

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Az el­hunyt ko­mi­kus nem csak sze­repe sze­rint vi­sel­ke­dett fur­csán.

Az el­hunyt ko­mi­kus nem csak sze­repe sze­rint vi­sel­ke­dett fur­csán, hanem a szü­ne­tek­ben is. Kér­dés, hogy sze­xu­á­lis zak­la­tás­nak szá­mít-e, ami­ket mű­velt.

Búvárok mentették ki a medencéből a fuldokló magyar színészeket

Búvárok mentették ki a medencéből a fuldokló magyar színészeket

Nem­so­kára be­mu­tat­ják Ru­dolf Pé­te­rék új film­jét, a Ván­dor­szí­né­sze­ket, amely­ben a sze­rep­lők nagy bajba ke­rül­nek.

Elbúcsúzik a sorozattól Nagy Adri, ez az oka

Elbúcsúzik a sorozattól a népszerű magyar színésznő, ez az oka

A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről!

A csi­nos szí­nésznő a Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről!

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Pedig mil­liók vár­ják az új ré­sze­ket.

Mil­liók sze­ret­nék, ha foly­ta­tódna a si­ker­so­ro­zat. Az em­be­re­ket az sem ér­dekli, hogy el­telt több, mint húsz év.

Itt a bizonyíték, hogy Tom Cruise még jobban tönkreteszi magát

Itt a bizonyíték, hogy Tom Cruise még jobban tönkreteszi magát

A szí­nész még min­dig nem épült fel a fél évvel ez­előtti bal­ese­té­ből, de még­sem pihen, ami­vel még na­gyobb bajt okoz­hat.

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Nem sze­re­tik az an­go­lok azo­kat a szí­né­sze­ket, akik a her­cegi párt játsszák.

Nem sze­re­tik az an­go­lok azo­kat a szí­né­sze­ket, akik a her­cegi párt játsszák.

Luxusszállodában fotózták Liptai Claudiát, elképesztő, mit művelt

Luxusszállodában fotózták Liptai Claudiát, elképesztő, mit művelt

Kü­lön­le­ges he­lyen járt ma a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, és szem­mel lát­ha­tóan le volt nyű­gözve.

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Film­for­ga­tá­son érte bal­eset Uma Thur­mant. A vi­lág­hírű pro­du­cer miatt majd­nem meg­halt a szí­nésznő.

Drámai vallomás: öngyilkos gondolatok gyötörték a világhírű színészt

Drámai vallomás: öngyilkos gondolatok gyötörték a világhírű színészt

Az Iga­zá­ból sze­re­lem sztár­já­nak is vol­tak ko­ráb­ban gond­jai.

Az Iga­zá­ból sze­re­lem sztár­já­nak is vol­tak ko­ráb­ban gond­jai, de a meg­pró­bál­ta­tá­sok végül si­ker­hez ve­zet­tek.

Kivetette magát az ablakon Tom Cruise

Kivetette magát az ablakon Tom Cruise

A nyá­ron csú­nyán össze­törte magát Tom Cru­ise egy fél­re­si­ke­rült kasz­ka­dőr­je­le­net köz­ben, de ez nem vette el a bá­tor­sá­gát.

A nyá­ron csú­nyán össze­törte magát Tom Cru­ise egy fél­re­si­ke­rült kasz­ka­dőr­je­le­net köz­ben, de ez nem vette el a bá­tor­sá­gát.

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak az új fej­le­mé­nyek­ről.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit.

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit.

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Diákok lepték el a Jóban Rosszban stúdióját!

Diákok lepték el a Jóban Rosszban stúdióját!

A gye­re­kek sok iz­gal­mas prog­ra­mon ve­het­tek részt, végül pedig maga a Mi­ku­lás is meg­lá­to­gatta őket.

A gye­re­kek sok iz­gal­mas prog­ra­mon ve­het­tek részt, végül pedig maga a Mi­ku­lás is meg­lá­to­gatta őket.

Nem hiszed el, hol láthatjuk újra Stadler Józsefet

Nem hiszed el, hol láthatjuk újra Stadler Józsefet

No­vem­ber 21-e óta nincs köz­tünk.

No­vem­ber 21-e óta nincs köz­tünk a ka­lan­dos életű akasz­tói ju­hász.

Így verte arcon Berki Krisztián Torres Danit

Így verte arcon Berki Krisztián Torres Danit

Az izom­ce­leb nem ha­bo­zott, le­ke­vert egy nagy nyak­le­vest az éne­kes­nek.

Az izom­ce­leb nem ha­bo­zott, le­ke­vert egy ha­tal­mas nyak­le­vest az éne­kes­nek.

Világsztár posztolt Budapestről, elképesztő látványban volt része

Világsztár posztolt Budapestről, elképesztő látványban volt része

Ez­út­tal An­to­nio Ban­deras szá­molt be él­mé­nye­i­ről ra­jon­gó­i­nak.

Me­gint kö­zép­pontba ke­rült fő­vá­ro­sunk, ez­út­tal An­to­nio Ban­deras szá­molt be él­mé­nye­i­ről ra­jon­gó­i­nak.