CÍMKE: 'forgalom'

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Aki te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt.

Ha­tal­mas a dugó, aki te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt.

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Több ha­tár­át­ke­lő­nél is meg­nö­ve­ked­het a for­ga­lom az ün­ne­pek miatt.

Több he­lyen ka­rá­cso­nyig csak a ki­lépő ol­da­lon, majd mind­két irány­ban tor­ló­dás vár­ható.

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Ha te­he­ted, ke­rülj, ugyanis for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A for­ga­lom miatt nem értek be idő­ben a kór­házba.

A for­ga­lom miatt nem értek be idő­ben a kór­házba, az apa se­gí­tette a vi­lágra a gyer­me­ket.

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

A kór­ház­ban kö­tött ki.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint va­la­mi­lyen ro­ha­mot kap­ha­tott, ezért do­bálta le a ru­háit.

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte .

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

Az 57-es főút felől ér­ke­zett, majd tett egy kört a mo­há­csi kör­for­ga­lom­ban.

Az 57-es főút felől ér­ke­zett a ló, majd tett egy kört a mo­há­csi kör­for­ga­lom­ban az au­tó­sok leg­na­gyobb meg­rö­kö­nyö­dé­sére...

Ezért állsz
a dugóban

Ezért állsz a dugóban

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz.

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött, úgy­hogy megint köz­le­ke­dési káosz vár­ható a fő­vá­rosi uta­kon.

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr minél ha­ma­rabb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Az őzek fel­buk­ka­ná­sára lehet szá­mí­tani az uta­kon.

Az őzek fel­buk­ka­ná­sára lehet szá­mí­tani az uta­kon, ugyanis most van a pár­zási idő­szak. Ami­kor a bak ül­dö­zőbe veszi a sutát át­szá­guld a leg­for­gal­ma­sabb uta­kon is.

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, amin át­ment.

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, ami­kor a du­gó­ban ara­szolva arra gon­do­lunk, hogy talán jobb lett volna meg sem szü­let­nünk....

Erre figyelj ma oda: nagyot változik a budapesti közlekedés

Erre figyelj ma oda: nagyot változik a budapesti közlekedés

Igazi ki­hí­vás ma mun­kába, is­ko­lába el­jutni a fő­vá­ro­si­ak­nak. Egy kínai de­le­gá­ció miatt borul a pa­pír­forma.

Igazi ki­hí­vás ma mun­kába, is­ko­lába el­jutni a fő­vá­ro­si­ak­nak. Egy kínai de­le­gá­ció miatt borul a pa­pír­forma.

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Be­szo­rul­nak a du­góba az au­tó­sok.

Az első napok ta­pasz­ta­la­tai alap­ján sok köz­le­kedő rosszul járt a 3-as metró ki­esé­sé­vel járó vál­to­zá­sok­kal - és ez biz­to­san így marad a kö­vet­kező egy évben.

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Ki­vi­te­lező: az A-Híd zrt.

Az első pro­jekt­ben a Szent Ist­ván út meg­hosszab­bí­tá­sá­val épít vas­úti át­ke­lőt az A-Híd a megye leg­na­gyobb lé­lek­számú te­le­pü­lé­sén.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

A szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Vigyázat! Mindenki egyszerre indul útnak

Vigyázat! Mindenki egyszerre indul útnak

A pün­kösdi hosszú hét­vé­gén töb­ben meg­in­dul­nak majd a Ba­la­ton felé.

A pün­kösdi hosszú hét­vé­gén töb­ben meg­in­dul­nak majd a Ba­la­ton vagy a Ve­len­cei-tó felé, és a ro­kon­lá­to­ga­tá­sok miatt is na­gyon sokan lesz­nek az uta­kon. Óri­ási dugók vár­ha­tók. A leg­jobb ma késő este útnak in­dulni.

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Eu­rópa va­la­mennyi or­szá­gá­ban több ki­lo­mé­te­res ko­csi­so­rok ala­kul­tak ki a ven­dég­mun­ká­sok és nya­ra­lók miatt.

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság!

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság, ahová a szer­ve­zők 2500 spor­to­lót és 350 ezer lá­to­ga­tót vár­nak. A ren­dez­vény je­len­tő­sen meg­vál­toz­tatja a köz­le­ke­dést.

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit Haj­dú­sám­son és a me­gye­ha­tár kö­zött.

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit.

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Az ügy­véd­boj­tárrá lett mo­dell be­ra­gadt a for­ga­lomba, így volt ideje ké­szí­teni egy szexi autós szelfit.

Az ügy­véd­boj­tárrá lett mo­dell be­ra­gadt a for­ga­lomba, így volt ideje ké­szí­teni egy szexi autós szelfit.

Ezért rostokol mindennap a busszal a megállóban

Percekig áll a busz a megállóban? Ez az oka!

Meg­kér­dez­tük a BKK-t. Iga­zuk van?

A Ri­post rá­kér­de­zett a Köz­le­ke­dési Köz­pont­nál: miért úgy ál­lí­tot­ták össze a me­net­ren­det, hogy menet köz­ben is kell­jen vá­ra­kozni. Megér­ke­zett a vá­lasz...

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Je­len­leg is 14 he­lyen zaj­lik kar­ban­tar­tás a fő­vá­rosi uta­kon, de a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lási láz is ter­heli a for­gal­mat. Több bal­eset is tör­tént reg­gel, óri­ási a dugó.

Ne is próbálj kocsival közlekedni kedden a fővárosban!

Ne is próbálj kocsival közlekedni kedden a fővárosban!

Újabb de­monst­rá­ció miatt kor­lá­toz­hat­ják a for­gal­mat Bu­da­pes­ten. Több for­gal­mas út és híd sem lesz jár­ható...

Újabb de­monst­rá­ció miatt kor­lá­toz­hat­ják a for­gal­mat Bu­da­pes­ten. Több for­gal­mas út és híd sem lesz jár­ható. A leg­utóbbi tá­jé­koz­ta­tás sze­rint 8 bu­da­pesti ke­rü­let­ben is lesz­nek kor­lá­to­zá­sok, így még csak kí­sér­le­tet sem ér­de­mes tenni arra, hogy ko­csi­val men­jünk a bel­vá­rosba.

Forgalomkorlátozás, lezárások. Erre ne menj holnaptól!

Forgalomkorlátozás, lezárások. Erre ne menj holnaptól!

Az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség miatt hol­nap­tól már rész­le­ges le­zá­rá­sok vár­ha­tók. Ha lehet, tedd le a ko­csit!

Az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség miatt hol­nap­tól már rész­le­ges le­zá­rá­sok vár­ha­tók a fő­vá­ros szá­mos pont­ján. Ha lehet, tedd le a ko­csit!

Sok lehet ma a bosszúság: komoly forgalomkorlátozások Budapesten

Sok lehet ma a bosszúság: komoly forgalomkorlátozások Budapesten

Je­len­tős for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sok lesz­nek Bu­da­pes­ten az Iron­man tri­at­lon­ver­seny miatt pén­te­ken és szom­ba­ton Bu­da­pes­ten.

Végre fellélegezhetnek a budapestiek! Itt lesz könnyebb a közlekedés

Végre fellélegezhetnek a budapestiek! Itt lesz könnyebb a közlekedés

Az is­ko­la­kez­désre több for­ga­lom­kor­lá­to­zás is meg­szű­nik vagy mó­do­sul.

Az is­ko­la­kez­désre több for­ga­lom­kor­lá­to­zás is meg­szű­nik vagy mó­do­sul a fő­vá­ros­ban. Egy ki­csit min­den autós örül­het! A Fe­ri­he­gyi út is újra 2-2 sávon lesz jár­ható, de a Széll Kál­mán tér rendje is vál­to­zik.

Óriási változás vasárnaptól a Széll Kálmán tér közlekedésében

Óriási változás vasárnaptól a Széll Kálmán tér közlekedésében

Új fá­zi­sába lép au­gusz­tus­ban a bu­da­pesti Széll Kál­mán tér fel­újí­tása: a bon­tás és az épí­tés már a tér tel­jes te­rü­le­tét érinti.

Forgalomkorlátozások lesznek hétfőtől a fővárosban

Forgalomkorlátozások lesznek hétfőtől a fővárosban

Több he­lyen kell du­góra, tor­ló­dásra szá­mí­tani Bu­da­pes­ten, de gya­log- és ke­rék­pár­utat is le­zár­nak át­épí­tési mun­ká­la­tok miatt.

Több he­lyen kell du­góra, tor­ló­dásra szá­mí­tani Bu­da­pes­ten, de gya­log- és ke­rék­pár­utat is le­zár­nak át­épí­tési mun­ká­la­tok miatt.

A Harry Potter írója egy önző szemét

A Harry Potter írója egy önző szemét

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége.

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége, mi­u­tán a saját ké­nyelme miatt ká­oszba ta­szí­totta a köz­le­ke­dést.