CÍMKE: 'forgalom'

Rejtélyes férfi miatt állt a forgalom a londoni vasútállomáson

Rejtélyes férfi miatt állt a forgalom a londoni vasútállomáson

Új­ra­in­dult az Eu­rostar, de to­vábbi fenn­aka­dá­sok vár­ha­tók.

Új­ra­in­dult az Eu­rostar, de to­vábbi fenn­aka­dá­sok vár­ha­tók.

Leállította a forgalmat a magyar énekesnő, megvolt rá az oka

Leállította a forgalmat a magyar énekesnő, megvolt rá az oka

Meg­in­dító, amit Singh Viki tett késő este, a tör­tén­te­ket pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Meg­in­dító, amit Singh Viki tett késő este, a tör­tén­te­ket pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Ezért autózhatunk jobban az Andrássy úton

Ezért autózhatunk jobban az Andrássy úton

A Hősök tere kri­ti­kus pontja volt az And­rássy útnak, de mos­tan­tól meg­könnyeb­bül­het­nek az erre au­tó­zók. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

A Hősök tere kri­ti­kus pontja volt az And­rássy útnak, de mos­tan­tól meg­könnyeb­bül­het­nek az erre au­tó­zók. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Az őrült autós szembement a forgalommal

Az őrült autós szembement a forgalommal

Egy tatai autós vette fel a je­le­ne­tet.

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken. Alig volt for­ga­lom, a vét­kes autós na­gyon be­né­zett va­la­mit.

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Nagy du­góra lehet szá­mí­tani...

Aki csak te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt, mely je­len­tő­sen meg­nö­veli az uta­zási időt.

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Óri­ási a dugó, s ki tudja, mi­lyen hosszú lehet még a ko­csi­sor! Aki te­heti, ke­rülje el azt az út­sza­kaszt.

Döbbenet, ott borult árokba a trélerrel a férfi, ahol az apja 3 éve

Döbbenet, ott borult árokba a trélerrel a férfi, ahol az apja 3 éve

A 86-os úton, 150 mé­te­ren belül tör­tént mind­két eset.

A 86-os úton, 150 mé­te­ren belül tör­tént mind­két eset. A mű­szaki men­tés­ről idén videó is ké­szült. Egy csa­lá­don belül rit­kán tör­té­nik ennyire ha­sonló bal­eset, az egész pi­kan­té­ri­ája, hogy a két bal­eset közti hely­szín is szinte ugyanaz.

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Ezeknél a határátkelőknél kezdődik az ünnepi sorban állás

Több ha­tár­át­ke­lő­nél is meg­nö­ve­ked­het a for­ga­lom az ün­ne­pek miatt.

Több he­lyen ka­rá­cso­nyig csak a ki­lépő ol­da­lon, majd mind­két irány­ban tor­ló­dás vár­ható.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san tu­dott ha­ladni az autó, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább, meg­szü­le­tett.

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

Az 57-es főút felől ér­ke­zett a ló, majd tett egy kört a mo­há­csi kör­for­ga­lom­ban az au­tó­sok leg­na­gyobb meg­rö­kö­nyö­dé­sére...

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Hatalmas erejű ütközés történt Győrnél, rohannak menteni

Ha te­he­ted, ke­rülj, ugyanis for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Ha te­he­ted, ke­rülj, ugyanis for­ga­lom­kor­lá­to­zásra kell szá­mí­tani.

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

Megbénult a forgalom: Ezt művelte az utcán a nudizó nő

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint va­la­mi­lyen ro­ha­mot kap­ha­tott, ezért do­bálta le a ru­háit.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint va­la­mi­lyen ro­ha­mot kap­ha­tott, ezért do­bálta le a ru­háit.

Nem hiszed el,
hogy miért késett ez a vonat

Nem hiszed el, hogy miért késett ez a vonat

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

A vas­út­tár­sa­ság a Twit­te­ren kö­zölte az okot.

Ezért állsz a dugóban

Ezért állsz a dugóban

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Ba­le­se­tek és tor­ló­dá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést a fő­vá­ros­ban és az au­tó­pá­lyá­kon

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Riasztás, párzanak az őzek, ami nekik jó, nem jó az autósoknak

Az őzek fel­buk­ka­ná­sára lehet szá­mí­tani az uta­kon, ugyanis most van a pár­zási idő­szak.

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

Megint közlekedési káosz várható a hétvégén

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz.

For­mula 1 Ma­gyar Nagy­díj lesz a Hun­ga­ror­in­gen jú­lius 26-29 kö­zött, úgy­hogy megint köz­le­ke­dési káosz vár­ható a fő­vá­rosi uta­kon.

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Megvan, kik járnak a legrosszabbul a metrófelújítással

Be­szo­rul­nak a du­góba az au­tó­sok.

Az első napok ta­pasz­ta­la­tai alap­ján sok köz­le­kedő rosszul járt a 3-as metró ki­esé­sé­vel járó vál­to­zá­sok­kal - és ez biz­to­san így marad a kö­vet­kező egy évben.

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton! - videó

Egy lángoló teherautó száguldozott a forgalmas úton!

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr minél ha­ma­rabb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Ve­szé­lyes ra­ko­mányt szál­lí­tott a kocsi, amit meg­pró­bált a sofőr mi­előbb ki­jut­tatni a bel­vá­ros­ból.

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, ami­kor a du­gó­ban ara­szolva arra gon­do­lunk, hogy talán jobb lett volna ott­hon ma­radni.

Erre figyelj ma oda: változik a budapesti közlekedés a kínai delegáció miatt

Erre figyelj ma oda: változik a budapesti közlekedés a kínai delegáció miatt

Igazi ki­hí­vás ma mun­kába, is­ko­lába el­jutni a fő­vá­ro­si­ak­nak. Egy kínai de­le­gá­ció miatt borul a pa­pír­forma.

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Az első pro­jekt­ben a Szent Ist­ván út meg­hosszab­bí­tá­sá­val épít vas­úti át­ke­lőt az A-Híd Zrt.

Az első pro­jekt­ben a Szent Ist­ván út meg­hosszab­bí­tá­sá­val épít vas­úti át­ke­lőt az A-Híd a megye leg­na­gyobb lé­lek­számú te­le­pü­lé­sén.

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Meztelen férfi miatt bénult meg a forgalom Győrben

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát.

Az alu­l­öl­tö­zött férfi a szá­guldó autók kö­zött sé­tál­ga­tott, és egy­ál­ta­lán nem za­var­tatta magát, végül nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Nem csak a mi problémánk: több országban is kilométeres a dugó!

Eu­rópa va­la­mennyi or­szá­gá­ban több ki­lo­mé­te­res ko­csi­so­rok ala­kul­tak ki a ven­dég­mun­ká­sok és nya­ra­lók miatt.

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság!

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság, ahová a szer­ve­zők 2500 spor­to­lót és 350 ezer lá­to­ga­tót vár­nak. A ren­dez­vény je­len­tő­sen meg­vál­toz­tatja a köz­le­ke­dést.

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére. A 82-es úton vet­ték vi­de­óra, ahogy a Győr irá­nyába köz­le­kedő Su­zuki ki­haj­tott az au­tó­pá­lyára a szem­be­jövő sáv­ból. Nem tudni, hogy a köz­le­ke­dési sza­bá­lyo­kat nem is­meri, vagy csak fi­gyel­met­len.

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Nagy volt a for­ga­lom, szelfi­zett egyet.

Az ügy­véd­boj­tárrá lett mo­dell be­ra­gadt a for­ga­lomba, így volt ideje ké­szí­teni egy szexi autós szelfit.

Ne is próbálj kocsival közlekedni kedden a fővárosban!

Ne is próbálj kocsival közlekedni kedden a fővárosban!

Óri­ási du­gókra ké­szül­he­tünk.

Újabb de­monst­rá­ció miatt kor­lá­toz­hat­ják a for­gal­mat Bu­da­pes­ten. Több for­gal­mas út és híd sem lesz jár­ható...

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Jól halad a Hódút, Ke-Víz, Zemplénkő alkotta konzorcium a 471-esen

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit.

Bur­ko­lat­erő­sí­tés és szé­le­sí­tés szün­teti meg a hajdú-bi­hari ha­lálút ve­szé­lyeit Haj­dú­sám­son és a me­gye­ha­tár kö­zött.

Percekig áll a busz a megállóban? Ez az oka!

Percekig áll a busz a megállóban? Ez az oka!

A Ri­post rá­kér­de­zett a Köz­le­ke­dési Köz­pont­nál: miért úgy ál­lí­tot­ták össze a me­net­ren­det, hogy menet köz­ben is kell­jen vá­ra­kozni...

Önnel is meg­esett már Bu­da­pes­ten, hogy si­e­tett va­la­hova, a busz vi­szont ért­he­tet­len módon per­ce­ket állt a meg­ál­ló­ban? A Ri­post rá­kér­de­zett a Köz­le­ke­dési Köz­pont­nál: miért úgy ál­lí­tot­ták össze a me­net­ren­det, hogy menet köz­ben is kell­jen vá­ra­kozni. Megér­ke­zett a vá­lasz... de ön sze­rint iga­zuk van?

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Je­len­leg is 14 he­lyen zaj­lik kar­ban­tar­tás a fő­vá­rosi uta­kon, de a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lási láz is ter­heli a for­gal­mat.

Je­len­leg is 14 he­lyen zaj­lik kar­ban­tar­tás a fő­vá­rosi uta­kon, de a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lási láz is ter­heli a for­gal­mat.

Forgalomkorlátozás, lezárások. Erre ne menj holnaptól!

Forgalomkorlátozás, lezárások. Erre ne menj holnaptól!

Tedd le az autót, ha lehet.

Az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség miatt hol­nap­tól már rész­le­ges le­zá­rá­sok vár­ha­tók a fő­vá­ros szá­mos pont­ján. Ha lehet, tedd le a ko­csit!

Végre fellélegezhetnek a budapestiek! Itt lesz könnyebb a közlekedés

Végre fellélegezhetnek a budapestiek! Itt lesz könnyebb a közlekedés

Az is­ko­la­kez­désre több for­ga­lom­kor­lá­to­zás is meg­szű­nik vagy mó­do­sul a fő­vá­ros­ban.

Forgalomkorlátozások lesznek hétfőtől a fővárosban

Forgalomkorlátozások lesznek hétfőtől a fővárosban

Több he­lyen kell du­góra, tor­ló­dásra szá­mí­tani Bu­da­pes­ten, de gya­log- és ke­rék­pár­utat is le­zár­nak.

Óriási változás vasárnaptól a Széll Kálmán tér közlekedésében

Óriási változás vasárnaptól a Széll Kálmán tér közlekedésében

Új fá­zi­sába lép au­gusz­tus­ban a bu­da­pesti Széll Kál­mán tér fel­újí­tása.

A Harry Potter írója egy önző szemét

A Harry Potter írója egy önző szemét

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége.

J.K. Row­ling lett a vá­rosa köz­el­len­sége, mi­u­tán a saját ké­nyelme miatt ká­oszba ta­szí­totta a köz­le­ke­dést.