CÍMKE: 'forgalmi dugó'

Itt állunk a legtöbbet dugóban

Sokkoló eredmény, itt állnak a legtöbbet dugóban az autósok

Ér­de­kes ered­mé­nyek...

Ki­de­rült az is, hogy vi­lág­vi­szony­lat­ban Bu­da­pest há­nya­dik he­lyen áll.

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Elképesztő húsvéti őrület vár ránk

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak! Az idei az első hús­vét, ami­kor négy­na­pos lesz az ünnep, ha­za­in­dul­nak a ven­dég­mun­ká­sok, jön­nek a tu­ris­ták.

Ma és hol­nap min­denki egy­szerre indul útnak! Az idei az első hús­vét, ami­kor négy­na­pos lesz az ünnep, ha­za­in­dul­nak a ven­dég­mun­ká­sok, jön­nek a tu­ris­ták, a nagy­vá­ro­sok­ból ta­va­szi szü­netre men­nek a di­á­kok, és min­denki sze­retne el­jutni a ro­ko­na­i­hoz.

Hatalmas a dugó. Félpályás lezárás van az M7-esen

Hatalmas a dugó. Félpályás lezárás van az M7-esen

Öten sé­rül­tek meg.

Öten sé­rül­tek meg egy kora esti bal­eset­ben, a for­ga­lom csak ara­szolva halad Bu­da­pest felé.

Vége az Árpád hídnak - három baleset miatt áll a forgalom - képek

Vége az Árpád hídnak - három baleset miatt áll a forgalom - képek

Ha te­he­ted, vá­lassz ke­rü­lő­utat - mind­két ol­da­lon hosszú so­rok­ban áll­nak az autók.

Ha te­he­ted, vá­lassz ke­rü­lő­utat - mind­két ol­da­lon hosszú so­rok­ban áll­nak az autók.

Rabok okoztak dugót Budapesten!

Rabok okoztak dugót Budapesten!

Rab­szál­lító autó vesz­te­gelt a Ke­re­pesi úton.

Rab­szál­lító autó vesz­te­gelt a Ke­re­pesi úton. Biz­ton­sági szem­pon­tok miatt ko­moly dugó ala­kult ki a kör­nyé­ken.

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Ezért bénítják gigadugók Budapest forgalmát

Je­len­leg is 14 he­lyen zaj­lik kar­ban­tar­tás a fő­vá­rosi uta­kon, de a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lási láz is ter­heli a for­gal­mat.

Je­len­leg is 14 he­lyen zaj­lik kar­ban­tar­tás a fő­vá­rosi uta­kon, de a ka­rá­cso­nyi vá­sár­lási láz is ter­heli a for­gal­mat. Több bal­eset is tör­tént reg­gel, óri­ási dugók van­nak.

Egy elszabadult óriás Minyon figura okozott forgalmi káoszt

Óriás Minyon figura okozott forgalmi káoszt

El­sza­ba­dult egy óriás, fel­fúj­ható Mi­nyon fi­gura, és köz­le­ke­dési ká­oszt oko­zott! A au­tó­sok jobb híján fo­tózni kezd­tek, a gye­re­kek pedig jól szó­ra­koz­tak.