CÍMKE: 'földrengés'

Félbeszakították a híradót, pánikban menekültek a műsorvezetők

Félbeszakították a híradót, pánikban menekültek a műsorvezetők

Élő­ben ment a hír­adó, ami­kor föld­ren­gés rázta meg a stú­diót.

Élő­ben ment a hír­adó, ami­kor föld­ren­gés rázta meg a stú­diót.

Félelem és pánik, földrengés miatt menekültek a szurkolók

Félelem és pánik, földrengés miatt menekültek a szurkolók

A Las Vegas-i föld­ren­gés miatt fél­be­sza­kadt egy ko­sár­labda-mér­kő­zés.

A Las Vegas-i föld­ren­gés miatt fél­be­sza­kadt egy ko­sár­labda-mér­kő­zés. Me­ne­kül­tek a szur­ko­lók.

Ilyet még biztosan nem láttál, kiöntött egy felhőkarcoló medencéje - videó

Ilyet még biztosan nem láttál, kiöntött egy felhőkarcoló medencéje - videó

Nem­rég nagy erejű föld­ren­gés rázta meg a tér­sé­get.

Nem­rég nagy erejű föld­ren­gés rázta meg a tér­sé­get, így tör­tén­he­tett meg az ér­de­kes je­len­ség.

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - képek

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - képek

6,3-as erős­ségű föld­ren­gés volt.

6,3-as erős­ségű föld­ren­gés rázta meg a kör­nyé­ket, több te­le­pü­lé­sen ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak. Ren­ge­teg épü­let össze­dőlt.

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

Durva földrengésről jött hír: káosz a közlekedésben, még tart a mentés

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg.

A föld­ren­gés csü­tör­tö­kön Taj­vant rázta meg, a ha­tó­sá­gok még to­vábbi utó­ren­gé­sekre szá­mí­ta­nak.

Megrémültek az emberek: földrengés rázta meg Somogy megyét

Megrémültek az emberek: földrengés rázta meg Somogy megyét

A Ri­pos­tot egy So­mogy­szo­bon élő lakos tá­jé­koz­tatta a tör­tén­tek­ről, de több te­le­pü­lé­sen is érez­ték a ren­gé­se­ket.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Tovább tombol az Etna, romba dőltek a házak - fotók a pusztításról

Tovább tombol az Etna, romba dőltek a házak - fotók a pusztításról

A vul­kán ki­tö­rése óta már több mint 70 föld­moz­gást le­he­tett ész­lelni.

A vul­kán ki­tö­rése óta már több mint 70 föld­moz­gást le­he­tett ész­lelni.

Megijedtek az olaszok, földrengés rázta meg az országot

Megijedtek az olaszok, földrengés rázta meg az országot

Ve­len­cé­nél moz­dult meg a föld.

Ve­len­cé­nél moz­dult meg a föld.

Hatalmas földrengés rázta meg a népszerű turistaközpontot

Hatalmas földrengés rázta meg a népszerű turistaközpontot, több százezren érezték

A Fülöp-szi­ge­te­ken volt föld­moz­gás.

A Fülöp-szi­ge­te­ken volt va­sár­nap föld­moz­gás.

Rejtélyes lény rengette meg a Földet? Baljós ketyegésre is felfigyeltek

Rejtélyes lény rengette meg a Földet? Baljós ketyegésre is felfigyeltek

Ilyen se volt még!

Ilyen se volt még! A mé­rő­mű­sze­rek re­giszt­rál­ták a rez­gé­se­ket, érezni vi­szont sem­mit sem le­he­tett. Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra, ahol gya­ko­riak a föld­ren­gé­sek.

Szörnyű katasztrófa történt: házakat, családokat ragadott el a tenger

Szörnyű katasztrófa történt: házakat, családokat ragadott el a tenger

Ha­tal­mas erejű föld­ren­gés rázta meg pén­te­ken In­do­né­ziát, ami után cu­nami ra­gadta el az ott élő­ket.

Így csapott le a hatalmas földrengés a nagyvárosra! - videó

Így csapott le a hatalmas földrengés a nagyvárosra! - videó

Ko­moly ká­ro­kat oko­zott.

A Rich­ter-skála sze­rinti 7,3-as föld­moz­gás ko­moly ká­ro­kat oko­zott Ve­ne­zu­e­lá­ban. Egyes te­rü­le­te­ken ugyan­ak­kor csak a bol­tok pol­cait ren­dezte át.

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

Katasztrófahelyezet a turistaparadicsomban, többen meghaltak

A szi­ge­tet több ren­gés is meg­rázta.

Az in­do­né­ziai Lom­bok szi­ge­tét az utóbbi idő­ben több ren­gés is meg­rázta, most ez ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett.

"Mintha robbanás lett volna" - beleremegtek a házak, megmozdult a föld

"Mintha robbanás lett volna" - beleremegtek a házak, megmozdult a föld

A brit ott­ho­nok­ban a csa­lá­dok na­gyon meg­ijed­tek, mert elő­ször nem ér­tet­ték, mi tör­té­nik.

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Egy benn­fen­tes sze­rint nyil­ván­va­lóan meg­vi­sel­ték őket a tör­tén­tek.

Egy benn­fen­tes sze­rint nyil­ván­va­lóan meg­vi­sel­ték őket a tör­tén­tek.

Földrengés volt az amerikai országban, így reagáltak az emberek

Földrengés volt az amerikai országban, így reagáltak az emberek

Eléggé na­gyot szólt Me­xikó győ­zelme a né­me­tek ellen.

Eléggé na­gyot szólt Me­xikó győ­zelme a né­me­tek ellen.

Rémület szomszédainknál: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Rémület szomszédainknál: az egész ország beleremegett a jelenségbe

Föld­ren­gés volt Ro­má­ni­á­ban.

Az idei év leg­dur­vább föld­ren­gé­sét re­giszt­rál­ták a szom­szé­dos Ro­má­ni­á­ban.

Robbantott Észak-Korea, borzalom, mi történt utána

Robbantott Észak-Korea, borzalom, mi történt utána

A la­ko­sok ret­teg­nek.

A la­ko­sok ret­teg­nek, hogy most már sosem él­het­nek biz­ton­ság­ban, Kim Dzson­gun azon­ban nem hát­rál, foly­tatja ra­ké­ta­kí­sér­le­teit.

Teljes pánik: rengett a föld, atomot robbantott Észak-Korea?

Teljes pánik: rengett a föld, atomot robbantott Észak-Korea?

Erős föld­ren­gés rázta meg Észak-Ko­reát, a szak­ér­tők attól tar­ta­nak, Kim Dzson­gun újabb nuk­le­á­ris fegy­ver­rel kí­sér­le­te­zett.

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

Életveszélyben volt Kerényi Miklós Máté, csak a fiára gondolt

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

A szí­nész tudta, hogy van, ami fö­lött nincs ha­talma, és már fel­ké­szült a leg­rosszabbra.

Összedőlt épületek temették maguk alá az embereket, rengeteg a halott

Összedőlt épületek temették maguk alá az embereket, rengeteg a halott

A ha­tó­sá­gok nagy erők­kel dol­goz­nak a men­té­sen.

A tra­gé­dia ki­véd­he­tet­len volt, a ha­tó­sá­gok nagy erők­kel dol­goz­nak a men­té­sen. Sok sé­rült is van.

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban, a fő­vá­ros­ban to­rony­há­zak om­lot­tak le.

Erős földrengés rázta meg a fővárost: ijedtükben utcára rohantak az emberek

Erős földrengés rázta meg a fővárost: ijedtükben utcára rohantak az emberek

Fé­lel­me­te­sen mo­zog­tak az épü­le­tek Me­xikó déli ré­szén: 8-as erős­ségű föld­ren­gés rázta meg a ha­tal­mas te­rü­le­tet.

Újabb katasztrófa: rengett a föld, milliók kerültek veszélybe

Újabb katasztrófa: rengett a föld, milliók kerültek veszélybe

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek az ut­cára az em­be­rek, mi­u­tán erős föld­ren­gés rá­zott meg több chi­lei nagy­vá­rost - a ka­taszt­rófa több or­szá­got is érint.

Si­kol­tozva me­ne­kül­tek az ut­cára az em­be­rek, mi­u­tán erős föld­ren­gés rá­zott meg több chi­lei nagy­vá­rost - a ka­taszt­rófa több or­szá­got is érint.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két.

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült. csü­tör­tök éjjel 6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott, ket­ten meg­hal­tak, mel­let­tük sokan meg­se­be­sül­tek. Ki­de­rült, hogy van­nak-e köz­tük ma­gya­rok.

Pusztító földrengésről vallott Kállay-Saunders András: a helyszínen vannak!

Pusztító földrengésről vallott Kállay-Saunders András: a helyszínen vannak!

Erős föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szá­got!

Erős föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szá­got!

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés pusz­tí­tott.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

Bugyiban rohantak az utcára az emberek: tragédia a kedvelt nyaralóhelyen

Bugyiban rohantak az utcára az emberek: borzasztó tragédia történt a kedvelt nyaralóhelyen

Erős, 6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két.

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Katasztrófaturistákkal hadakozik a polgármester

Fel­len­dült a szelfimá­nia.

Fel­len­dült a föld­ren­gés súj­totta vá­roska tu­riz­musa, de ennek sokan nem örül­nek...

Romeo, a szerencse fia: 9 nap után mentették ki a romok alól

Romeo, a szerencse fia: 9 nap után mentették ki a romok alól

Ki­lenc nap­pal az olasz­or­szági föld­ren­gés után egy ház­tu­laj­do­nos vissza­ment a ro­mok­hoz...

Sokkoló fotók a pusztító olaszországi földrengésről

Sokkoló fotók a pusztító olaszországi földrengésről

Újabb nagy erejű föld­ren­gés rázta meg va­sár­nap reg­gel Közép-Olasz­or­szá­got. Szá­mos mű­em­lék össze­dőlt...

Újabb nagy erejű föld­ren­gés rázta meg va­sár­nap reg­gel Közép-Olasz­or­szá­got.

Horrorföldrengéssel fenyeget sok millió embert a Hold

Horrorföldrengéssel fenyeget sok millió embert a Hold

Sok­koló ered­mény japán tu­dó­sok­tól.

Két­he­tente vész­hely­zet - sok­koló ered­ményt szál­lí­tot­tak japán tu­dó­sok. Fu­kus­hima és az ázsiai gi­ga­cu­nami csak az elő­fu­tára annak, ami kö­vet­kez­het.

Rémálom! Durva földrengés riasztotta
a magyar bajnokcsapatot

Rémálom! Durva földrengés riasztotta a magyar bajnokcsapatot

Igazi tor­tú­rán vett részt a Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pata. A gárda Ma­ce­dó­ni­á­ban ka­pott ki, a rém­álom azon­ban csak ez­után kö­vet­ke­zett.

Borzalmas: drónfelvétel a megsemmisült olasz városról

Borzalmas: drónfelvétel a megsemmisült olasz városról

Itt tény­leg kő kövön nem ma­radt Amat­ri­cé­ben a föld­ren­gés után.

Itt tény­leg kő kövön nem ma­radt: a vi­deót látva csoda, hogy élet­ben ma­radt va­laki Amat­ri­cé­ben

Szívszorító videó: nem mozdult halott gazdája koporsója mellől a kutya

Szívszorító videó: nem mozdult halott gazdája koporsója mellől a kutya

A férfi az olasz­or­szági föld­ren­gés­ben hunyt el.

A férfi az olasz­or­szági föld­ren­gés­ben hunyt el, a cso­por­tos te­me­té­sen a hű­sé­ges eb rög­tön meg­ta­lálta gaz­dája ko­por­só­ját.

Veszélyezteti Magyarországot pusztító erejű földrengés?

Veszélyezteti Magyarországot pusztító erejű földrengés?

Vi­lág­vi­szony­lat­ban Ma­gyar­or­szág nyu­godt ré­gi­ó­nak szá­mít, de ez nem azt je­lenti, hogy ne len­né­nek föld­lö­ké­sek.

Bréking: Újabb földrengés rázta meg Olaszországot!

Bréking: Újabb földrengés rázta meg Olaszországot!

Egyre sú­lyo­sab­bak a károk...

A közel 250 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő szer­dai ka­taszt­rófa után pén­tek reg­gel újabb föld­ren­gés rázta meg Olasz­or­szág kö­zépső ré­szét.

Ezért menekült meg a pusztító földrengés elől a világsztár!

Ezért menekült meg a pusztító földrengés elől a világsztár!

A nép­szerű éne­kesnő csa­lád­já­val nya­ralt Olasz­or­szág­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy el­ke­rülte a ka­taszt­ró­fát...

A nép­szerű éne­kesnő csa­lád­já­val nya­ralt Olasz­or­szág­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy el­ke­rülte a már 290 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fát...

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Csoda: csókolózó párt találtak élve az olaszországi romok alatt

Több száz em­bert még min­dig el­tűnt­ként tar­ta­nak szá­mon.

Több száz em­bert még min­dig el­tűnt­ként tar­ta­nak szá­mon.

Óriási pusztítást végzett a földrengés Olaszországban

Óriási pusztítást végzett a földrengés Olaszországban

Leg­alább hatan éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Leg­alább hatan éle­tü­ket vesz­tet­ték abban a pusz­tító föld­ren­gés­ben, ami több közép-itá­liai kis­vá­rost is romba dön­tött.

Katasztrofális földrengés fenyegeti Kaliforniát, több ezer áldozat lehet

Katasztrofális földrengés fenyegeti Kaliforniát, több ezer áldozat lehet

A Dél-Ka­li­for­niai Föld­ren­gés­köz­pont igaz­ga­tója, Tho­mas Jor­dan sze­rint bár­mi­kor be­kö­vet­kez­het egy pusz­tító erejű föld­ren­gés.

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Olasz földrengés: 17 órát töltött a romok alatt a 10 éves kislány

Az eddig 159 ál­do­zat­tal járó pusz­tító ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak van­nak sze­ren­csés túl­élői is, akik a cso­dá­nak kö­szön­he­tik éle­tü­ket.

Az eddig 159 ál­do­zat­tal járó pusz­tító ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak van­nak sze­ren­csés túl­élői is, akik a cso­dá­nak kö­szön­he­tik éle­tü­ket.

Túlélőt találtak a romok alatt két héttel az ecuadori földrengés után

Túlélőt találtak a romok alatt két héttel az ecuadori földrengés után

A 72 éves férfi cso­dá­val ha­tá­ros módon, sé­rü­lés nél­kül úszta meg.

A 72 éves férfi cso­dá­val ha­tá­ros módon, sé­rü­lés nél­kül úszta meg a ka­taszt­ró­fát, és szom­jan sem halt.

Rengett a föld Zala megyében!

Rengett a föld Zala megyében!

A Rich­ter-ská­lán 2,8-as erős­ségű föld­moz­gást Sand köz­ség kö­ze­lé­ben, Nagy­ka­ni­zsá­tól 10 ki­lo­mé­terre mér­ték. A la­kos­ság sem­mit sem ész­lelt.

A Rich­ter-ská­lán 2,8-as erős­ségű föld­moz­gást Sand köz­ség kö­ze­lé­ben, Nagy­ka­ni­zsá­tól 10 ki­lo­mé­terre mér­ték.

Kiderült, ez okozta az ecuadori és a japán földrengésözönt

Kiderült, ez okozta az ecuadori és a japán földrengésözönt

Po­koli a hely­zet.

Po­koli a hely­zet a ka­taszt­rófa súj­totta te­rü­le­te­ken. Sok száz ha­lott, ren­ge­teg sé­rült, el­tűn­tek után ku­tató men­tő­ala­ku­la­tok. Sokan kér­de­zik, vé­let­len lenne, hogy az óceán két át­el­le­nes pont­ján szinte egy idő­ben nyí­lik meg a föld?

Hátborzongató jelenségeket figyeltek meg a földrengések helyszínein!

Hátborzongató jelenségeket figyeltek meg a földrengések helyszínein!

A két ka­taszt­rófa súj­totta he­lyen fur­csa dol­go­kat ész­lel­tek a ren­gé­sek előtt, és után.

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

272 halott: Megrázó képek az ecuadori földrengésről!

A sé­rül­tek száma több mint két­ezer.

Leg­ke­ve­sebb 272 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a pusz­tító erejű, 7,8-es fo­ko­zatú föld­ren­gés Ecua­dor­ban, a sé­rül­tek száma pedig meg­ha­ladja a 2060-at.

Beleremeg a föld a pucér szurkolólány melleibe

Beleremeg a föld a pucér szurkolólány melleibe

Min­den por­ci­kája épen ma­radt.

Pá­nikra semmi ok! Az ab­laka és a falai meg­síny­let­ték a föld­ren­gést, de az akt­mo­dell min­den por­ci­kája épen ma­radt.

Friss: Gyilkos földrengés Tajvanon!

Friss: Gyilkos földrengés Tajvanon!

Leg­alább öt ha­lá­los ál­do­zata és több­tu­cat sé­rültje van a föld­ren­gés­nek.

Leg­alább öt ha­lá­los ál­do­zata és több­tu­cat sé­rültje van a 6,4-es erős­ségű, szom­bat haj­nali taj­vani föld­ren­gés­nek, köz­tük egy tíz­na­pos cse­csemő.

C. Ronaldo mezzel üzent egy nepáli kisfiúnak

C. Ronaldo mezzel üzent egy nepáli kisfiúnak - fotó

Egy ne­páli kisfiút a fo­ci­pá­lyán ért az a föld­ren­gés, ami több mint ki­lenc­ezer ember ha­lá­lát okozta.

Egy ne­páli kisfiút a fo­ci­pá­lyán ért az a föld­ren­gés, ami több mint ki­lenc­ezer ember ha­lá­lát okozta. Ro­naldo mezt kül­dött a fi­ú­nak.