CÍMKE: 'földönkívüli'

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Olyat videóztak a szerdai szuperhold idején, amit sose lett volna szabad

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! De vajon van alapja a haj­me­resztő el­mé­let­nek?

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

Sokkoló felvétel került elő egy elfogott földönkívüli kihallgatásáról

2016 nya­rán nagy fel­tű­nést kel­tett az a fur­csa film­rész­let, ame­lyen egy ide­gen lénnyel ké­szült "in­terjú" lát­ható. Itt a foly­ta­tás...

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Hát, pró­bál­kozni lehet. Ezért tart­ják föl­dön­kí­vü­li­nek a fá­rad­ha­tat­lan ma­gyar úszó­csil­la­got.

Hát, pró­bál­kozni lehet. Ezért tart­ják ar­ra­felé (is) föl­dön­kí­vü­li­nek a fá­rad­ha­tat­lan ma­gyar úszó­csil­la­got.

Ijesztő felfedezés: földönkívüli élet jeleit észlelte Stephen Hawking!

Ijesztő felfedezés: földönkívüli élet jeleit észlelte Stephen Hawking!

A vi­lág­hírű el­mé­leti fi­zi­kus fel­fe­de­zése olyan át­tö­rés lehet a tu­do­mány­ban, mint az in­di­á­nok ta­lál­ko­zása Ko­lum­bus­szal.

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Groteszk lény ugrott egy magyar biciklis elé - a fejkamera mindent vett!

Nem min­den­napi él­mény­ben volt része 2017. au­gusz­tus 23-án annak egy ma­gyar bi­ca­jos­nak...

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

Sokkot kapott a gazda: órákon keresztül fojtogatott egy földönkívülit

A nem min­den­napi tör­té­net egy me­xi­kói far­mer­rel esett meg...

A nem min­den­napi tör­té­net egy me­xi­kói far­mer­rel esett meg, mi­u­tán el­ment ki­ürí­teni a ko­ráb­ban ki­he­lye­zett vad­csap­dá­kat... Ami­kor reg­gel el­in­dult, még nem sej­tette, hogy élete leg­bor­zal­ma­sabb nap­já­nak néz elébe...

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

Gyanútlan nyaralók buktatták le a strandon rejtőzködő ufót!

Gyanútlan nyaralók buktatták le a strandon rejtőzködő ufót!

A bi­zarr alakú űr­hajó Flo­rida egyik leg­nép­sze­rűbb part­sza­ka­sza fe­lett kém­ke­dett...

Aggasztó: Kék ködbe burkolózó ufó kémkedett a reptéren!

Aggasztó: Kék ködbe burkolózó ufó kémkedett a reptéren!

Vajon mi a szán­dé­kuk?

Ez már nem az első jele annak, hogy a le­le­mé­nyes föl­dön­kí­vü­liek meg­fi­gyel­nek min­ket! Vajon mi a szán­dé­kuk?

Térfigyelő kamera buktatta le a flottában repülő idegen lényeket!

Térfigyelő kamera buktatta le a flottában repülő idegen lényeket!

A kí­ván­csi föl­dön­kí­vü­liek va­ló­sá­gos had­tes­tet al­kotva tűn­tek fel...

A kí­ván­csi föl­dön­kí­vü­liek va­ló­sá­gos had­tes­tet al­kotva tűn­tek fel a me­xi­kói kis­vá­ros fe­lett! Ijesztő kö­zel­ségbe me­rész­ked­tek a fő­té­ren álló temp­lom­hoz, majd el­szá­gul­dot­tak. Vajon ész­re­vet­ték a ka­me­rát?

Elszólta magát a NASA! Kiderült, hol bujkálhatnak a földönkívüliek!

Elszólta magát a NASA! Kiderült, hol bujkálhatnak a földönkívüliek!

A ku­ta­tók végre pon­tot tet­tek az évek óta folyó ta­lál­ga­tás vé­gére!

A ku­ta­tók végre pon­tot tet­tek az évek óta folyó ta­lál­ga­tás vé­gére! Tu­do­má­nyos kí­sér­let­tel pró­bál­ták meg be­bi­zo­nyí­tani, hogy a szkep­ti­ku­sok két­ke­dése el­le­nére van élet a vörös boly­gón!

Lecsapott az ufó alakú tornádó! Beindultak a találgatások!

Lecsapott az ufó alakú tornádó! Beindultak a találgatások!

Az orkán erejű szél­lel pusz­tító vihar a lel­kes űr­lény­ku­ta­tók sze­rint több volt puszta tor­ná­dó­nál.

Az orkán erejű szél­lel pusz­tító vihar a lel­kes űr­lény­ku­ta­tók sze­rint több volt puszta tor­ná­dó­nál.

Elképesztő felvétel: Katonai gép buktatta le az óriási ufót!

Elképesztő felvétel: Katonai gép buktatta le az óriási ufót!

Cin­cin­nati vá­rosa fe­lett tűnt fel.

A szürke színű űr­hajó az ame­ri­kai Cin­cin­nati vá­rosa fe­lett tűnt fel.

Alakot váltó ufó kémkedett Szibéria felett! Vajon mi a céljuk?

Alakot váltó ufó kémkedett Szibéria felett! Vajon mi a céljuk?

Az ön­kén­tes szak­ér­tők sze­rint egy­ér­telmű, hogy a bi­zarr for­májú űr­hajó a föld­la­kók meg­fi­gye­lé­sére szer­ve­zett ex­pe­dí­ciót!

Kigyulladt ufó hajtott végre kényszerleszállást egy sűrű erdőben!

Kigyulladt ufó hajtott végre kényszerleszállást egy sűrű erdőben!

Az el­ké­pesztő fel­vé­telt egy meg­döb­bent szem­tanú jut­tatta el a leg­is­mer­tebb ufó­va­dász por­tál szak­ér­tő­i­nek.

Elképesztő videó: Amatőr csillagász buktatta le a hatalmas ufót!

Elképesztő videó: Amatőr csillagász buktatta le a hatalmas ufót!

A föl­dön­kí­vü­liek épp a Ju­pi­ter előtt szá­gul­dot­tak el, ami­kor a döb­bent férfi ész­re­vette űr­ha­jó­ju­kat az éj­sza­kai ég­bol­ton.

Felhő mögé bújt földönkívüliek kémkedtek a nagyváros felett!

Felhő mögé bújt földönkívüliek kémkedtek a nagyváros felett!

Az űr­lé­nye­ket a leg­is­mer­tebb ufó­va­dász por­tál egyik ol­va­sója buk­tatta le.

A kí­ván­csi űr­lé­nye­ket a leg­is­mer­tebb ufó­va­dász por­tál egyik ol­va­sója buk­tatta le.

Döbbenet: Óriási fekete ufó csapódott a Mars felszínének!

Döbbenet: Óriási fekete ufó csapódott a Mars felszínének!

Ál­lí­tó­lag kém­kedni akar­tak...

Az össze­ron­cso­ló­dott űr­ha­jót a leg­is­mer­tebb ufó­va­dász por­tál egyik ol­va­sója fe­dezte fel. Nem hitt a sze­mé­nek!

Hernyószerű lény mászott elő a talajból a marsjáró kamerája előtt!

Hernyószerű lény mászott elő a talajból a marsjáró kamerája előtt!

A NASA ugyan nem je­len­tette be, hogy nyo­mát ta­lálta volna az élet­nek a Mar­son, mégis mind­un­ta­lan fel­buk­kan...

Óriási fekete ufó tűnt fel Disneyland felett! Kitört a pánik!

Óriási fekete ufó tűnt fel Disneyland felett! Kitört a pánik!

Fej­vesztve me­ne­kül­tek a gye­re­kek, ami­kor a kör alakú űr­hajó hir­te­len fel­tűnt az ég­bol­ton.

Fej­vesztve me­ne­kül­tek a gye­re­kek, ami­kor a kör alakú űr­hajó hir­te­len fel­tűnt az ég­bol­ton.

A NASA titkolja: Vízzel teli tavakat találtak a Marson!

A NASA titkolja: Vízzel teli tavakat találtak a Marson!

Ész­bontó fel­fe­de­zést tet­tek ama­tőr mars­ku­ta­tók a NASA által ko­ráb­ban ké­szí­tett fel­vé­te­le­ken.

Ész­bontó fel­fe­de­zést tet­tek ama­tőr mars­ku­ta­tók a NASA által ko­ráb­ban ké­szí­tett fel­vé­te­le­ken.

Döbbenetes felvétel a félig ember, félig földönkívüli csecsemőről!

Döbbenetes felvétel a félig ember, félig földönkívüli csecsemőről!

Vi­lág­szerte is­me­re­te­sek olyan be­szá­mo­lók, ame­lyek arról szól­nak, hogy föl­dön­kí­vü­liek ter­mé­ke­nyí­tet­tek meg földi nőket.

Ez a videó buktatta le a felhő mögé rejtőző hatalmas ufót!

Ez a videó buktatta le a felhő mögé rejtőző hatalmas ufót!

Talán kém­ked­nek utá­nunk?

Az ön­kén­tes szak­ér­tők sze­rint a rej­té­lyes égi je­len­ség a bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­liek lé­te­zé­sére! Azt sem tart­ják ki­zárt­nak, hogy kém­ked­nek utá­nunk...

Riasztó ufó flotta száguldott a Föld felé! Rohamot indítanak?

Riasztó ufó flotta száguldott a Föld felé! Rohamot indítanak?

A sza­bá­lyos alak­zat­ban re­pülő űr­ha­jók­tól még a szak­ér­tők is meg­ré­mül­tek! Attól tar­ta­nak, hogy a föl­dön­kí­vü­liek bár­mi­kor le­csap­hat­nak ránk.

A sza­bá­lyos alak­zat­ban re­pülő űr­ha­jók­tól még a szak­ér­tők is meg­ré­mül­tek! Attól tar­ta­nak, hogy a föl­dön­kí­vü­liek bár­mi­kor le­csap­hat­nak ránk.

Óriási lángoló ufók keltenek pánikot világszerte!

Óriási lángoló ufók keltenek pánikot világszerte!

Tűz­go­lyó­ként szá­gul­dott át az égen az az űr­hajó, amit Bul­gá­ri­á­ban kap­tak len­cse­végre.

Tűz­go­lyó­ként szá­gul­dott át az égen az az űr­hajó, amit Bul­gá­ri­á­ban kap­tak len­cse­végre. Ál­lí­tó­lag bár­hol fel­tűn­het­nek.

Hawking már tudja hogyan találkozhatunk ufókkal!

Hawking már tudja hogyan találkozhatunk ufókkal!

Stephen Haw­king úgy véli, van le­he­tő­ség egy föl­dön­kí­vü­liek által la­kott uni­ver­zumba utaz­nunk.

Titkolózik a NASA: füstöt láttak a Pluto körül!

Titkolózik a NASA: füstöt láttak a Plútó körül!

A NASA el­hall­gat va­lami fon­to­sat?

Füst­szerű kép­ződ­mé­nye­ket fe­dez­tek fel a Pluto körül, egy­ből meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mi­sze­rint a NASA el­hall­gat va­lami fon­to­sat...

Döbbenet: Föld felett lebegő férfit videózott le két tini!

Döbbenet: Föld felett lebegő férfit videózott le két tini!

A mai napig fo­lyik a ta­lál­ga­tás, vajon egy föl­dön­kí­vüli le­be­gett a ma­gas­ban, vagy va­lami egé­szen más, bi­zarr je­len­ség­ről van szó!

A mai napig fo­lyik a ta­lál­ga­tás, vajon egy föl­dön­kí­vüli le­be­gett a ma­gas­ban, vagy va­lami egé­szen más, bi­zarr je­len­ség­ről van szó!

Lezuhant UFO-t kaparintott meg az amerikai hadsereg Szíriában!

Lezuhant UFO-t kaparintott meg az amerikai hadsereg Szíriában!

El­ké­pesztő videó buk­kant fel és kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten.

El­ké­pesztő videó buk­kant fel és kez­dett ter­jedni az in­ter­ne­ten. Esze­rint egy le­zu­hant re­pülő csé­sze­al­jat ta­lál­tak Szí­ri­á­ban, amit ame­ri­kai harci he­li­kop­ter szál­lí­tott el si­etve. A vi­deót egy szét­lőtt épü­let­ből vette fel egy hely­béli.

Várandós lett, miután elrabolták a földönkívüliek - állítja egy nő!

Várandós lett, miután elrabolták a földönkívüliek - állítja egy nő!

Ide­gen lé­nyek ra­bol­ták el, és csi­nál­tak vele va­la­mit... Va­lami dur­vát!

Ide­gen lé­nyek ra­bol­ták el, és csi­nál­tak vele va­la­mit... Va­lami dur­vát!

Bizarr földönkívüli lénybe botlottak túrázók az erdő mélyén!

Bizarr földönkívüli lénybe botlottak túrázók az erdő mélyén!

Egy csa­pat tú­rá­zó­nak olyan él­mény­ben volt része, amit éle­tük vé­géig nem fe­lej­te­nek el!

Ufók gerjesztik a pusztító viharokat világszerte!

Ufók gerjesztik a pusztító viharokat világszerte!

A leg­va­dabb vi­ha­rok­ban látni őket!

Egyre több vi­har­vi­deó kerül fel az in­ter­netre, ame­lye­ken ufó­kat lehet a leg­va­dabb vi­ha­rok­ban látni, mi­köz­ben a vil­lá­mok ci­káz­nak kö­rü­löt­tük...

Ufót fotózott a magyar háziasszony ejtőernyőzés közben

Ufót fotózott a magyar háziasszony ejtőernyőzés közben

A na­pi­ufo.hu egyik ol­va­sója osz­totta meg kü­lö­nös tör­té­ne­tét a por­tál­lal, ami mellé rá­adá­sul fo­tó­kat is mel­lé­kelt! Ej­tő­er­nyős tan­dem­ug­rá­sát vé­gig­fo­tóz­ták...

Bizarr: a tornádót vizsgálták a földönkívüli csészealjak!

Bizarr: a tornádót vizsgálták a földönkívüli csészealjak!

Egy videó most azt bi­zo­nyítja, hogy a vihar még a föl­dön­kí­vü­li­e­ket is ér­de­kelte.

Megdöbbentő videó! Óriási ufó figyelte meg a NASA expedícióját

Megdöbbentő videó! Óriási ufó figyelte meg a NASA expedícióját

A kí­­ván­­csi föl­­dön­­kí­­vü­­liek egy fur­csa for­májú űr­­ha­­jó­­ból kö­­vet­­ték fi­­gye­­lem­­mel az Apollo 17 holdra szál­­lá­­sát.

A kí­­ván­­csi föl­­dön­­kí­­vü­­liek egy fur­csa for­májú űr­­ha­­jó­­ból kö­­vet­­ték fi­­gye­­lem­­mel az űr­szon­dát.

Döbbenetes videó: Óriási háromkarú ufó száguldott a Nap felé!

Döbbenetes videó: Óriási háromkarú ufó száguldott a Nap felé!

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel kö­ze­le­dett.

A bi­zarr alakú föl­dön­kí­vüli még a leg­ta­pasz­tal­tabb ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette. El­ké­pesztő se­bes­ség­gel kö­ze­le­dett a Nap felé!

A földönkívüliek szexuálisan zaklatják az elrabolt embereket!

A földönkívüliek szexuálisan zaklatják az elrabolt embereket!

Az ufo­ló­gi­á­ban az egyik leg­ér­de­ke­sebb té­ma­kör, ami min­den­kit kü­lö­nös­kép­pen ér­de­kel...

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Legyorsulta a vadászgépeket a száguldó ufó!

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték.

Ér­de­kes je­le­net tanúi le­het­tek Las Ve­gas­ban azok, akik nem­ré­gi­ben az eget für­kész­ték.

A szakértők szinte biztosak abban, hogy valódi ufót sikerült lekamerázni!

A szakértők szinte biztosak, hogy valódi ufót sikerült lekamerázni!

A fura égi je­len­ség Taj­van fe­lett tűnt fel.

Egy szem­fü­les ufó­va­dász kapta len­cse­végre, a szak­ér­tők sze­rint szinte biz­tos, hogy va­lódi a fel­vé­tel.

Különös felvételek: Földönkívüli technikát tesztelnek az űrállomáson?

Különös felvételek: Földönkívüli technikát teszlenek az űrállomáson?

Fur­csa dol­got ta­kar­gat a NASA a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más­sal kap­cso­lat­ban, vagy ismét csak egy azo­no­sí­tat­lan ob­jek­tum?

Hatalmas földönkívüli jármű túrja az óceán fenekét! De mit kereshet?

Hatalmas földönkívüli jármű túrja az óceán fenekét! De mit kereshet?

El­ké­pesztő tit­ko­kat rej­te­get még min­dig az óce­á­nok mélye. Amit vi­szont ra­dar­ral fel­mér­tek, meg­lepő dol­go­kat mutat...

Végre: UFO-flotta bukkant fel Kelet-Európa felett is!

Végre: UFO-flotta bukkant fel Kelet-Európa felett is!

Szinte a világ min­den szeg­le­té­ből ér­kez­nek ufóész­le­lé­sek, ki­véve Kelet-Eu­ró­pát. Most végre itt is fel­buk­kant va­lami kü­lön­le­ges­ség az égen.

Szinte a világ min­den szeg­le­té­ből ér­kez­nek ufóész­le­lé­sek, ki­véve Kelet-Eu­ró­pát. Most végre itt is fel­buk­kant va­lami kü­lön­le­ges­ség az égen. Sőt, egy egész flot­tá­nyi fur­csa ob­jek­tu­mot vi­de­óz­tak le.

Fura dolgot találtak a Marson: beindultak a találgatások!

Fura dolgot találtak a Marson: beindultak a találgatások!

Egye­lőre még azok sem biz­to­sak benne, hogy mi lát­ható a képen, akik ki­szúr­ták a fura je­len­sé­get...

Egye­lőre még azok sem biz­to­sak benne, hogy mi lát­ható a képen, akik ki­szúr­ták a fura je­len­sé­get.

Elképesztő mit fedeztek fel a Hold egyik kráterében!

Elképesztő mit fedeztek fel a Hold egyik kráterében!

Vé­let­le­nül sem lehet ter­mé­sze­tes...

Kü­lö­nös ob­jek­tumra lett fi­gyel­mes a Hold fel­szí­nén egy ama­tőr ar­getín ku­tató. Még vé­let­le­nül sem lehet ter­mé­sze­tes ere­detű...

Elképesztő videó: rejtélyes tárgy hagyta el a Föld légkörét!

Elképesztő videó: rejtélyes tárgy hagyta el a Föld légkörét!

Za­varbejtő fel­vé­te­lek ér­kez­tek a nem­zet­közi űr­ál­lo­más­ról, amik könnyen lehet, hogy végre bi­zo­nyít­ják, hogy föl­dön­kí­vüli élet­for­mák lá­to­gat­ják Föl­dün­ket...

Menekülnek a földönkívüliek: újabb rejtélyes tárgy hagyta el a Földet!

Menekülnek a földönkívüliek: újabb rejtélyes tárgy hagyta el a Földet!

A na­pok­ban már ész­lel­tek egy re­pülő tár­gyat, ami el­hagyta a Föld lég­kö­rét...

A na­pok­ban már ész­lel­tek egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gyat, ami el­hagyva a Föld lég­kö­rét, egy na­gyobb ob­jek­tum­hoz kap­cso­lódva tá­vo­zott. Most egy újabb, ez­út­tal vö­rö­sen fénylő UFO hú­zott el boly­gónk­ról... Va­lami ké­szül!

Elképesztő fotó: Hatalmas ufó egy középkori templom falán!

Elképesztő fotó: Hatalmas ufó egy középkori templom falán!

Ez lenne az első bi­zo­nyí­ték az űr­lé­nyek lé­te­zé­sére?

Ez lenne az első bi­zo­nyí­ték az űr­lé­nyek lé­te­zé­sére? A lel­kes ufó­hí­vők sze­rint egy­ér­telmű, hogy az er­dé­lyi temp­lom falát dí­szítő 400 éves fest­mény egy óri­ási űr­ha­jót áb­rá­zol. A lát­vány­tól még a temp­lom lá­to­ga­tó­i­nak is le­esett az álla!

Elképesztő felvételek: Bevideóztak egy ufó pilótafülkéjébe!

Elképesztő felvételek: Bevideóztak egy ufó pilótafülkéjébe!

A tö­rök­or­szági re­pülő csé­sze­alj­ról annyi videó ké­szült, amennyi még egyet­len ilyen szer­ke­zet­ről sem...

A tö­rök­or­szági re­pülő csé­sze­alj­ról annyi videó ké­szült, amennyi még egyet­len ilyen szer­ke­zet­ről sem...

Titkos ufóvideó szivárgott ki az amerikai haditengerészettől!

Titkos ufóvideó szivárgott ki az amerikai haditengerészettől!

A Csen­des-óce­á­non, Ha­waii kö­ze­lé­ben fur­csa, ko­rong alakú azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgyra let­tek fi­gyel­me­sek...

Hatalmas ufó robbant fel az Iszlám Állam központja felett!

Hatalmas ufó robbant fel az Iszlám Állam központja felett!

Tá­ma­dást in­dí­tot­tak az űr­lé­nyek?

Rej­té­lyes je­len­sé­get vet­tek vi­de­óra a szí­riai határ kö­ze­lé­ben, a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet bá­zisa fe­lett!

Titokzatos ufó tartott légibemutatót a bolíviai égbolton

Titokzatos ufó tartott légibemutatót a bolíviai égbolton

A bo­lí­viai El Alto vá­rosa mel­lett óri­ási re­pülő csé­sze­alj buk­kant fel a he­gyek fe­lett. Mi­u­tán tett egy kört, hi­he­tet­len se­bes­ségre kap­csolt és el­szá­gul­dott...

Földönkívülivel pofozkodott egy 80 éves nyugdíjas! Elképesztő videó!

Földönkívülivel pofozkodott egy 80 éves nyugdíjas! Elképesztő videó!

El­ké­pesztő fotók, majd egy videó bor­zolta az ide­ge­ket az in­ter­ne­ten, amint egy 80 éves nyug­dí­jasra egy föl­dön­kí­vüli tá­madt.

Földönkívüli lény sétált az utcán fényes nappal!

Földönkívüli lény sétált az utcán fényes nappal!

Most 12 éve, hogy olyan fotó ké­szült egy föl­dön­kí­vü­li­ről, amit szinte min­den ufo­ló­gus hi­te­les­nek tart.

Most 12 éve, hogy olyan fotó ké­szült egy föl­dön­kí­vü­li­ről, amit szinte min­den ufo­ló­gus hi­te­les­nek tart.

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Ufókonvoj okozott pánikot Chilében

Még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki mi­atta.

Még 2015 de­cem­be­ré­ben ké­szült az a videó Dél-Ame­ri­ká­ban, ami­től még az ufó­va­dá­szok közt is há­ború tört ki. Sokan csak ha­mi­sít­vány­nak tar­tot­ták, de elő­ke­rült egy másik fel­vé­tel is ugyan­ar­ról az ufó­kon­voj­ról!

Földönkívülit videóztak a gyanútlan turisták a brazil dzsungelben

Földönkívülit videóztak a gyanútlan turisták a brazil dzsungelben

Két brit tu­rista vette filmre tel­je­sen vé­let­le­nül a dzsun­gel­ben né­ze­lődő föl­dön­kí­vü­lit.

Bizarr alakú földönkívüli suhant át a mexikói égbolton!

Bizarr alakú földönkívüli suhant át a mexikói égbolton!

Ilyet még nem lát­tál! A sza­bály­ta­lan alak­zatú ufó szinte ma­dár­ként re­pülve szelte át az eget.

Ilyet még nem lát­tál! A sza­bály­ta­lan alak­zatú ufó szinte ma­dár­ként re­pülve szelte át az eget.

Hatalmas ufó anyahajóra bukkantak az Amazonas őserdejében

Hatalmas ufó anyahajóra bukkantak az Amazonas őserdejében

Ismét a Go­ogle Earth mű­hol­das tér­ké­pei buk­tat­ták le a föl­dön­kí­vü­li­e­ket...

Ismét a Go­ogle Earth mű­hol­das tér­ké­pei buk­tat­ták le a föl­dön­kí­vü­li­e­ket...

Rejtélyes objektumot fedeztek fel az Antarktisz partjainál

Különös objektumot fedeztek fel az Antarktisz partjainál

Mintha a víz alól törne a fel­színre...

Mintha egy ha­tal­mas jármű éppen a víz alól törne a fel­színre tit­kos, víz alatti bá­zi­sá­ról...

Rejtélyes kupolaszerű építményt találtak a Marson!

Rejtélyes kupolaszerű építményt találtak a Marson!

Ismét le­buk­tak a föl­dön­kí­vü­liek!

Nem telik el nap, hogy a min­de­hol ide­ge­ne­ket látó ufo­ló­gu­sok ne ta­lál­ná­nak va­lami a Földre kül­dött fo­tó­kon.

Elképesztő elmélet: szabályos piramist fedeztek fel a Holdon!

Elképesztő elmélet: szabályos piramist fedeztek fel a Holdon!

Ma­nap­ság már nem kell a Mar­sig menni, hogy va­lami hát­bor­zon­gató föl­dön­kí­vüli do­logra buk­kan­junk.

Ma­nap­ság már nem kell a Mar­sig menni, hogy va­lami hát­bor­zon­gató föl­dön­kí­vüli do­logra buk­kan­junk. Elég csak a saját égi kí­sé­rőnk­ről, a NASA által ké­szí­tett nagy­fel­bon­tású fo­tó­kat ta­nul­má­nyozni, hogy égnek áll­jon a ha­junk!

Földönkívülit fotózott a kiránduló, pedig csak egy szelfit akart...

Földönkívülit fotózott a kiránduló, pedig csak egy szelfit akart...

Le­fo­tóz­tatta magát az üres busz előtt állva. Csak ké­sőbb de­rült ki, hogy mégis volt va­laki a bu­szon...

Le­fo­tóz­tatta magát az üres busz előtt állva. Csak ké­sőbb de­rült ki, hogy mégis volt va­laki a bu­szon...

Nyárson sütötték meg a földönkívülit

Nyárson sütötték meg a földönkívülit

Kü­lö­nös fotók jár­ták be az in­ter­ne­tet. Pa­rázs fe­lett egy nyársra hú­zott...

Kü­lö­nös fotók jár­ták be az in­ter­ne­tet. Egy bar­be­que-party képei, amin pa­rázs fe­lett egy nyársra hú­zott föl­dön­kí­vü­lit sü­tö­get­nek a vidám své­dek. Ettől min­den jóér­zésú ufó­va­dá­szank hideg fut­kos a hátán...

Megdöbbentő fotó: Aprócska lény sétált a Marson!

Megdöbbentő fotó: Aprócska lény sétált a Marson!

Újabb bi­zarr lelet a vörös boly­gón.

A meg­kö­vült hal­te­tem és az em­beri ma­rad­vá­nyok után újabb el­ké­pesztő le­le­tekre buk­kan­tak a vörös boly­gón.

Alkoholban tartósított földönkívülit postáztak a szörnycirkusznak...

Alkoholban tartósított földönkívülit postáztak a szörnycirkusznak...

Vajon tény­leg föl­dön­kí­vüli, vagy csak egy földi élő­lény mu­tá­ci­ója?

Nem­ré­gi­ben je­lent­ke­zett az egyik leg­nép­sze­rűbb ufóész­le­lé­sek­kel fog­lal­kozó por­tál szer­kesz­tő­jé­nél va­laki, aki­nek egy kü­lö­nös lény tar­tó­sí­tott te­teme van a tu­laj­do­ná­ban.

Kiderült: földönkívüli lényt csaptak agyon egy orosz faluban!

Kiderült: földönkívüli lényt csaptak agyon egy orosz faluban!

Igazi filmbe illő tör­té­nete van annak a kü­lö­nös, mu­mifi­ká­ló­dott, apró lény­nek, ami 1996-ban kel­tett ha­tal­mas szen­zá­ciót Orosz­or­szág­ban.

Igazi filmbe illő tör­té­nete van annak a kü­lö­nös, mu­mifi­ká­ló­dott, apró lény­nek, ami 1996-ban kel­tett ha­tal­mas szen­zá­ciót Orosz­or­szág­ban. Ál­lí­tó­lag a kis se­be­sült föl­dön­kí­vü­lit egy nyug­dí­jas nő ta­lálta meg és vitte haza. Ami­kor pedig meg­halt, a test rövid időn belül mu­mifi­ká­ló­dott.

Már a szomszédok egén is fura dolgok repkednek!

Már a szomszédok egén is fura dolgok repkednek!

Az igen ér­de­kes égi je­len­sé­get olyan közel si­ke­rült fel­venni, hogy még ne­künk is lát­nunk kel­lett volna.

Az igen ér­de­kes égi je­len­sé­get olyan közel si­ke­rült fel­venni, hogy még ne­künk is lát­nunk kel­lett volna.

Emberi fejet ábrázoló szoborra bukkantak az ufóhívők a Marson

Emberi fejet ábrázoló szoborra bukkantak az ufóhívők a Marson

A NASA ra­darja már sok olyan tár­gyat fe­de­zett fel, mely lázba hozta az élénk fan­tá­zi­ájú föld­la­kó­kat...

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Elképesztő felvétel: Ufót filmeztek Las Vegasban

Egy Las Ve­gas­ban élő férfi már sok­szor me­sélte ba­rá­ta­i­nak, hogy fur­csa fé­nye­ket szo­kott látni. Eddig bo­lond­nak néz­ték, de most le is fil­mezte őket.

5 jel, ami arra utal, hogy téged is elraboltak a földönkívüliek!

5 jel, ami arra utal, hogy téged is elraboltak a földönkívüliek!

Szá­mos em­ber­ről de­rült már ki hip­nó­zis alatt, hogy bi­zony őket már el­ra­bol­ták az ide­gen lé­nyek, pedig addig nem is tud­tak róla.

Megoldódik a rejtély: Szakértő hitelesítette az orosz UFO-felvételt!

Megoldódik a rejtély: Szakértő hitelesítette az orosz UFO-felvételt!

Négy fé­nyes ob­jek­tum Moszkva egén.

Ere­de­ti­nek nyil­vá­ní­totta egy orosz szak­értő azt a vi­deo­fel­vé­telt, me­lyen négy fé­nyes ob­jek­tum lát­ható Moszkva egén.

Bizarr formájú ufó tűnt fel a felhős égbolton!

Bizarr formájú ufó tűnt fel a felhős égbolton!

Egyes össze­es­kü­vés­el­mé­let-gyár­tók sze­rint ez a videó ékes bi­zo­nyí­téka a föl­dön­kí­vü­liek lé­te­zé­sé­nek.

A lel­kes össze­es­kü­vés­el­mé­let-gyár­tók sze­rint ez a folyó fe­lett fel­buk­kanó ufó ékes bi­zo­nyí­téka a föl­dön­kí­vü­liek lé­te­zé­sé­nek.

A XVI. századi érmén rajta van a jövő!
Fotó!

A XVI. századi érmén rajta van a jövő!
Fotó!

Nehéz ésszerű ma­gya­rá­za­tot ta­lálni....

Nehéz ésszerű ma­gya­rá­za­tot ta­lálni arra, hogy mit keres egy kö­zép­kori érmén egy ilyen mo­tí­vum! Arra pedig kü­lö­nö­sen, hogy mit is je­lent ez....

Megdöbbentő felfedezés: katonai ufóbázis a Marson

Megdöbbentő felfedezés: katonai ufóbázis a Marson

Az egész vi­lá­got be­jár­ták a képek.

A NASA által is jól el­tit­kolt, föl­dön­kí­vü­liek hasz­ná­la­tá­ban lévő ka­to­nai köz­pon­tot fe­dez­het­tek fel a vörös boly­gón.

Hátborzongató lény koponyáját tárták fel - idegen civilizációra gyanakodnak

Hátborzongató lény koponyáját tárták fel - idegen civilizációra gyanakodnak

Orosz­or­szág­ban egy ti­tok­za­tos do­bozt és két ko­po­nyát ta­lál­tak.

Orosz­or­szág­ban egy ti­tok­za­tos do­bozt és két ko­po­nyát ta­lál­tak.

Hatalmas UFÓ-t videóztak le az Antarktiszon

Hatalmas UFÓ-t videóztak le az Antarktiszon

Kü­lö­nös re­pülő tárgyra fi­gyel­tek fel...

Egy sark­vi­déki ex­pe­dí­ció al­kal­má­val kü­lö­nös re­pülő tárgyra let­tek fi­gyel­me­sek nor­vég fel­fe­de­zők.

Félbevágott űrlény landolt a nő kertjében

Félbevágott űrlény landolt a nő kertjében

Meg­őrült az in­ter­net attól a fo­tó­tól, amit egy ka­li­for­niai nő ké­szí­tett.

Meg­őrült az in­ter­net attól a fo­tó­tól, amit egy ka­li­for­niai nő ké­szí­tett a hátsó kert­jé­ben ta­lált bi­zarr élő­lény te­te­mé­ről.

Most lebukott! Rejtélyes fotón szerepel a teniszcsillag

Most lebukott! Rejtélyes fotón szerepel a teniszcsillag

Ér­de­kes fel­vé­telt posz­tolt ma­gá­ról.

Ér­de­kes fel­vé­telt posz­tolt ma­gá­ról a világ leg­jobb te­ni­sze­zője. Új ki­hí­vá­so­kat keres, na de a Hol­don?!