CÍMKE: 'fogyás'

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Se­he­rezádé, aki be­vál­lalta, hogy köz­zé­te­szi egy­kori fo­tó­ját.

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban.

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban, de eset­le­ges súly­prob­lé­mádra is cso­da­szer­ként hat.A világ szá­mos or­szá­gá­ban egyéb­ként nem ide­gen a reg­geli sa­lá­tá­zás gon­do­lata.

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt, ám ta­valy meg­elé­gelte ezt, és el­kez­dett egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni.

Idd ezt a teát esténként, és leolvad rólad havi 5 kiló!

Idd ezt a teát esténként, és leolvad rólad havi 5 kiló!

A téli hi­deg­ben kü­lö­nö­sen jól­esik.

A téli hi­deg­ben min­den­ki­nek jól­esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha fo­gyaszt is! Máris el­árul­juk a kü­lön­le­ges össze­te­vő­ket.

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak más kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak azon­ban nem várt kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Zsírgyilkos, újévi kihívás: 1 hónap alatt leolvad rólad a karácsonyi felesleg

Zsírgyilkos, újévi kihívás: 1 hónap alatt leolvad rólad a karácsonyi felesleg

Szu­per gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­sze­rűek, mégis ha­tá­so­sak!

Szu­per gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­sze­rűek, mégis rop­pant ha­tá­so­sak!

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját.

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját. Bri­anna annyira be­le­jött a fo­gyó­kú­rába, hogy végül közel 50 kilót adott le egyet­len év alatt, és még itt sem állt le!

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Így várja a karácsonyt: 12 kilógrammtól szabadult meg a magyar énekesnő

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt.

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt. Büsz­kén és szó sze­rint sok­kal könnyeb­ben pó­zol­hat a ka­rá­csonyfa előtt. Máris mu­tat­juk az egyik iga­zán be­szé­des fel­vé­telt Singh Vi­ki­ről!

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László ál­lítja, új párja miatt vál­to­zott meg az élete, és úgy érzi magát, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl?

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Szám­ta­lan pró­bál­ko­zás után, íme egy hasz­nos ötlet.

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Ok­tó­ber­ben a szín­pa­don, elő­adás köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter. Mentő vitte kór­házba.

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Bella Hadid bi­ki­nis fo­tó­zásra ment, de a ra­jon­gó­kat ag­go­da­lom fogta el.

Bella Hadid bi­ki­nis fo­tó­zásra ment, csak­hogy a ra­jon­gó­kat a mo­dell kül­seje lát­tán ag­go­da­lom fogta el.

Ezt idd lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 5 kiló olvad le rólad!

Ezt idd lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 5 kiló olvad le rólad!

Ez az ital nem csak finom, de rend­kí­vül ha­tá­sos is.

Ez az ital nem csak finom, de rend­kí­vül ha­tá­sos is.

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Úgy néz ki, mint egy test­építő!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is.

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta amely­ről az egyes fo­gá­so­kat össze­vá­lo­ga­tod. Tob­zódj a szí­nes zöld­sé­gek­ben!

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem súly­fe­les­le­gét.

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Egé­szen új szem­szög­ből kö­ze­líti meg a fo­gyás kér­dé­sét, nem vé­let­len, hogy egyre több nő pró­bálja ki.

Egé­szen új szem­szög­ből kö­ze­líti meg a fo­gyás kér­dé­sét, nem vé­let­len, hogy egyre több nő pró­bálja ki.

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat. Egy ku­ta­tó­cso­port utá­na­járt, mi okozza a súly­gya­ra­po­dást.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ezt meg hogy csi­nálta?

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz, ám van egy na­gyon fon­tos té­nyező, amely­ről a leg­töb­ben meg­fe­led­kez­nek.

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz is, ám van egy na­gyon fon­tos té­nyező, amely­ről a leg­töb­ben meg­fe­led­kez­nek. Pedig ez Leg­alább olyan fon­tos, ha nem még fon­to­sabb, mint az előző kettő. Lehet, hogy épp ez a tar­tós fo­gyás igazi titka.

Vörös melltartóban mutatta meg magát Kasszás Erzsi

Vörös melltartóban mutatta meg magát Kasszás Erzsi

Ba­lázs And­rea új sze­repe ked­véért le­adott 10 kilót, a szín­pa­don vörös fe­hér­ne­mű­ben mu­tatta meg magát...

Ba­lázs And­rea új sze­repe ked­véért le­adott 10 kilót, a szín­pa­don vörös fe­hér­ne­mű­ben mu­tatta meg magát...

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Na­gyon le­fo­gyott Tar­ján Zsófia...

Annyira le­fo­gyott Tar­ján Zsófia, hogy szinte nem lehet rá­is­merni. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Eddig csak azért tet­tél a ká­posz­tá­hoz kö­ményt, mert ezt lát­tad a re­cept­ben? Mos­tan­tól a fo­gyás ked­véért is hasz­nál­ha­tod.

Durván lefogyott Cinthya Dictator!

Durván lefogyott Cinthya Dictator!

A csi­nos fo­tó­mű­vész az utóbbi idő­ben ren­ge­te­get vál­to­zott.

A csi­nos fo­tó­mű­vész az utóbbi idő­ben ren­ge­te­get vál­to­zott, rövid ha­já­val még vé­ko­nyabb­nak tűnik, mint ko­ráb­ban.

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, döb­be­ne­te­sen le­fo­gyott Cseke Ka­tinka, akit a Po­zso­nyi Pik­ni­ken ka­pott len­cse­végre a Ri­post!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, döb­be­ne­te­sen le­fo­gyott Cseke Ka­tinka, akit a Po­zso­nyi Pik­ni­ken ka­pott len­cse­végre a Ri­post!

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

Tud­tad, hogy a fe­ne­ked nem­csak a szép­sé­ged miatt ér­de­kes?

Tud­tad, hogy a fe­ne­ked nem­csak a szép­sé­ged miatt ér­de­kes? Fon­tos in­for­má­ci­ó­kat hor­doz!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott.

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Fa­ragó And­rás na­gyon jól mutat.

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Lerobbantja rólad a hashájat ez az 5 primitív ital

Lerobbantja rólad a hashájat ez az 5 primitív ital

Sza­ba­dulj meg az úszó­gu­mi­tól!

A fo­gyó­kú­rá­zók több­sége a hasi háj­tól sze­retne meg­sza­ba­dulni. Ez azon­ban nem min­dig egy­szerű, rá­adá­sul na­gyon nagy szá­za­lék­ban a di­é­tán múlik.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Az éne­kesnő Cap­rin nya­ral.

Az éne­kesnő a gyö­nyörű olasz szi­ge­ten, Cap­rin nya­ral a ba­rá­ta­i­val. Sokat ki­rán­dul­nak, de per­sze a nagy me­leg­ben gyak­ran meg­már­tóz­nak a ten­ger­ben is.

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

A 13 éves kis­ka­masz az el­múlt egy évben na­gyon meg­vál­to­zott. Nem csak azt árulta el, ho­gyan lett könnyebb, de azt is el­mondta: miért tar­totta fon­tos­nak, hogy le­fa­rag­jon a sú­lyá­ból!

A 13 éves kis­ka­masz az el­múlt egy évben na­gyon meg­vál­to­zott. Nem csak azt árulta el, ho­gyan lett könnyebb, de azt is el­mondta: miért!

Újra műteni kell Klapka György fiát

Újra műteni kell Klapka György fiát

A mil­li­ár­dos üz­let­em­ber leg­ki­sebb fia sze­retné rendbe hozni le­rob­bant egész­ségi ál­la­po­tát. Újra kés alá fek­szik ha­ma­ro­san.

A mil­li­ár­dos üz­let­em­ber leg­ki­sebb fia sze­retné rendbe hozni le­rob­bant egész­ségi ál­la­po­tát. Újra kés alá fek­szik ha­ma­ro­san.

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van.

A rap­per­nek nagy ra­jon­gó­tá­bora van, közel há­rom­száz­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lán. Most meg­osz­tott egy fotót, amin mez­te­len fel­ső­tes­tét mu­tatja meg.

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel.

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

110 kilót adott le ez a csinos nő

110 kilót adott le ez a csinos nő, nem hiszed el, miért

Kel­ley Gun­ter so­káig nem tu­dott sza­ba­dulni közel 180 kilós sú­lyá­tól. Ami­kor azon­ban a lel­ké­ben is ren­det tett, 110 kilót do­bott le, és most má­sok­nak segít a saját pél­dá­já­val.

A most 53 éves, ame­ri­kai Kel­ley Gun­ter so­káig nem tu­dott sza­ba­dulni közel 180 kilós sú­lyá­tól. Ami­kor azon­ban a lel­ké­ben is ren­det tett, 110 kilót do­bott le, és most má­sok­nak segít a saját pél­dá­já­val.

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete 2 évvel ez­előtti by­pass­mű­tétje óta.

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját.

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Elképesztő fotó: levetkőzött Gáspár Evelin

Elképesztő fotó: levetkőzött Gáspár Evelin

Bi­ki­nis fotót tett közzé ma­gá­ról.

A show­man na­gyob­bik lánya dur­ván le­fo­gyott. Bi­ki­nis fotót tett közzé ma­gá­ról.

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés egész éle­tére ha­tás­sal volt.

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott.

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

El­men­nél egy bu­lira, de nem aka­rod fel­rúgni a di­é­tá­dat az al­ko­hol­lal? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ihatsz meg egy po­hár­ral.

El­men­nél egy bu­lira, de nem aka­rod fel­rúgni a di­é­tá­dat az al­ko­hol­lal? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ihatsz meg egy-egy po­hár­ral úgy, hogy ez a fo­gyási cé­lo­dat se ve­szé­lyez­tesse. Elég, ha né­hány ap­ró­ságra oda­fi­gyelsz, és máris él­vez­he­ted a nyár esti par­ti­kat a ba­rá­tok­kal.

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Feszülős ruhában lőtt szelfit magáról a sztármami, elégedetlen a testével

Sokan a mos­tani alak­jáért is meg­vesz­né­nek, de ő még fogyni akar.

Sokan a mos­tani alak­jáért is meg­vesz­né­nek, de ő még fogyni akar.

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

3 hét alatt lapos has - a legjobb gyakorlatok, hogy búcsút ints a derékhájnak!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Csak napi 15 perc, mégis el­ké­pesz­tően lát­vá­nyos a hatás. Vágj bele!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Napi 1 pohár, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg! Íme a szuper recept!

Di­é­tá­dat tö­ké­le­te­sen ki­egé­szíti, amit most mu­tatni fo­gunk. Ha­tá­sos, és még egész­sé­ges is.

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

A show­man a rész­le­tek­ről be­szélt.

A nép­szerű show­man a Mokka hét­fői adá­sá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Kati min­dig tö­ré­keny al­katú nő volt, de most min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb fo­tója.

Kati min­dig tö­ré­keny al­katú nő volt, de most min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb fo­tója.

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

Egé­szen fur­csa trükk de­rült ki...

Egé­szen fur­csa trükk­ről de­rült ki, hogy ha­tá­sos a fo­gyó­kú­rá­ban. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod.

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Nem­csak finom, de még az ala­kod is meg­há­lálja. Fogyj egész­sé­ge­sen és ha­tá­so­san!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Rend­kí­vül lát­vá­nyo­san le­fo­gyott.

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott. Az egy­kor duci kis­lány­nak már nyoma sin­csen az új ké­pe­ken.

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt.

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt. A Ri­sing Star fel­fe­de­zett­jét za­varta, hogy évek óta nem tud meg­sza­ba­dulni plusz ki­ló­i­tól, de iga­zán az bosszan­totta, ami­kor meg­tudta, hogy pár­já­nak va­ló­já­ban a vé­kony lá­nyok tet­sze­nek.

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult...

Bár Norbi vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa. Ko­moly pro­jekt­tel ruk­kolt elő.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Ezt idd lefekvés előtt, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg!

Ezeket idd lefekvés előtt, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg!

Ez az ital el­ké­pesz­tően ha­tá­sos, min­den­képp vesd be, ha lát­vá­nyos fo­gyást akarsz el­érni!

El­ké­pesz­tően ha­tá­so­sak ezek az ita­lok, min­den­képp vesd be va­la­me­lyi­ket, ha lát­vá­nyos fo­gyást akarsz el­érni! Nem csak azt árul­juk el, me­lyik mire jó, de ahol szük­sé­ges, ter­mé­sze­te­sen a re­cep­tet is el­árul­juk. Egész­sé­gedre!