CÍMKE: 'fogyás'

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az is­mert éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az is­mert éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége, el­mondta a tit­kát.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

Brutális fogyás, rá sem lehet ismerni a magyar énekesnőre

Brutális fogyás, rá sem lehet ismerni a magyar énekesnőre

Ka­tinka tíz hónap alatt 60 ki­ló­tól sza­ba­dult meg, az ered­ményt pedig az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás­sal érte el.

Ku­no­vics Ka­tinka tíz hónap alatt 60 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Az éne­kes­nő­nek van ma­gya­rá­zata a vál­to­zásra. Ál­lí­tása sze­rint ren­ge­te­get szá­mít, hogy több ideje jut ma­gára.

Elárulta titkát Iszak Eszti, ettől virult ki annyira

Elárulta titkát Iszak Eszti, ettől virult ki annyira

A mű­sor­ve­zető egy tőle szo­kat­la­nul me­rész szett­ben je­lent meg a Joy SMA múlt heti par­ti­ján.

A mű­sor­ve­zető egy tőle szo­kat­la­nul me­rész szett­ben je­lent meg a Joy SMA múlt heti par­ti­ján, ahol min­den szem rá­sze­ge­ző­dött.

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött a rá­diós, hi­szen or­vo­sai kény­te­le­nek vol­tak el­ha­lasz­tani a má­jusi prosz­ta­ta­mű­tét­jét.

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött a nép­szerű rá­diós mű­sor­ve­zető, hi­szen or­vo­sai kény­te­le­nek vol­tak el­ha­lasz­tani a má­jusi prosz­ta­ta­mű­tét­jét. Boros Lajos őszin­tén be­szélt meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, me­lyek kö­ze­pette édes­apja intő sza­vai is eszébe ju­tot­tak.

Először vetkőzött kamerák előtt a magyar sztár: Mindent megmutat

Először vetkőzött kamerák előtt a magyar sztár: Mindent megmutat

Ha va­la­ki­től, akkor tőle biz­to­san nem vár­tuk volna, hogy le­dobja a tex­tilt...

Ha va­la­ki­től, akkor tőle biz­to­san nem vár­tuk volna, hogy le­dobja a tex­tilt...

Elképesztő átalakulás: brutálisan lefogyott Király Linda

Elképesztő átalakulás: brutálisan lefogyott Király Linda

Or­vo­sok is se­gí­tik az útját.

Re­kord­se­bes­ség­gel szám­űzi súly­fe­les­le­gét Ki­rály Linda. A min­den­na­pos edzé­sek mel­lett or­vo­sok se­gí­tik az útját.

Brutálisan lefogyott Baby Gabi, alig ismertünk rá

Brutálisan lefogyott Baby Gabi, alig ismertünk rá

Ko­moly élet­mód­vál­tá­son ment át.

Ko­moly élet­mód­vál­tá­son ment ke­resz­tül a sztár­anyuka. A rész­le­tek­ről be­szélt!

Íme egy életmentő zöldség, amit tilos kenyérrel enni

Íme egy életmentő zöldség, amit tilos kenyérrel enni

Van egy zöld­ség, ami cso­dá­kat művel az ala­kod­dal, sőt, a cu­kor­be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti, de na­gyon nem mind­egy, ho­gyan eszed.

Van egy zöld­ség, ami cso­dá­kat művel az ala­kod­dal, sőt, a cu­kor­be­teg­ség koc­ká­za­tát is csök­kenti, de na­gyon nem mind­egy, ho­gyan eszed. A ke­nyér pél­dául tilos hozzá, pedig a leg­töb­ben pi­rí­tóst esz­nek mellé. Így vi­szont sok el­vész a jó ha­tá­sá­ból, úgy­hogy ér­de­mes mást ki­ta­lálni.

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

Szokatlan kijelentést tett Pataky Attila, hirtelen fogyásáról is beszélt

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát.

A ze­nész ál­lítja, képes be­fo­lyá­solni az idő­já­rás ala­ku­lá­sát, ez pedig nagy se­gít­ség volt a hét­vé­gén.

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

Be­le­fér néha egy kis "bű­nö­zés".

Őszin­tén be­szélt kö­zépső gyer­meke, Nor­bika el­ké­pesztő fo­gyá­sá­ról.

Drámai vallomást tett Zámbó Jimmy fia

Drámai vallomást tett Zámbó Jimmy fia

Zámbó Krisz­tián azt mondta, sokat szen­ve­dett az el­múlt idő­szak­ban.

Zámbó Krisz­tián azt mondta, sokat szen­ve­dett az el­múlt idő­szak­ban.

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető a jelek sze­rint élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli, az utóbbi idő­ben mintha meg­sza­ba­dult volna né­hány fe­les­le­ges ki­ló­tól.

A mű­sor­ve­zető a jelek sze­rint élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli, az utóbbi idő­ben mintha meg­sza­ba­dult volna né­hány fe­les­le­ges ki­ló­tól.

52 kilót fogyott az elszánt fiatal, ilyen egyszerű diétát választott

52 kilót fogyott az elszánt fiatal, mellbevágóan egyszerű diétát választott

Azzal tisz­tá­ban volt, hogy vál­toz­tat­nia kell az élet­mód­ján, és ki is tar­tott dön­tése mel­lett.

Drasztikusan lefogyott Gönczi Gábor: elege lett a beszólásokból

Drasztikusan lefogyott Gönczi Gábor: elege lett a beszólásokból

A té­vé­ben is be­szól­tak már a sú­lyára.

A té­vé­ben is be­szól­tak már a sú­lyára, ezért is kez­dett el fo­gyó­kú­rázni.

Fájdalmas beavatkozás: húszcentis tűt szúrtak Hevesi Kriszta testébe

Fájdalmas beavatkozás: húszcentis tűt szúrtak Hevesi Kriszta testébe

A csi­nos sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sok­koló ke­ze­lés­nek ve­tette alá a tes­tét.

A csi­nos sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sok­koló ke­ze­lés­nek ve­tette alá a tes­tét.

Drasztikusan lefogyott Erdélyi Mónika

Drasztikusan lefogyott Erdélyi Mónika

Az 51 éves mű­sor­ve­zető idén eddig 15 ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy kü­lön­le­ges prak­tika se­gít­sé­gé­vel. A vál­to­zás na­gyon lát­vá­nyos.

Az 51 éves mű­sor­ve­zető idén eddig 15 ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy kü­lön­le­ges prak­tika se­gít­sé­gé­vel. A vál­to­zás na­gyon lát­vá­nyos.

Itt az új fogyiőrület: mobilos appal támad a kilók ellen Norbi

Itt az új fogyiőrület: mobilos appal támad a kilók ellen Norbi

Norbi alig pár hete mu­tatta be...

Norbi alig pár hete mu­tatta be leg­újabb fo­gyó­kú­rás mód­sze­rét, mely­hez most el­ké­szült egy ha­tal­mas se­gít­ség. Bár­hol, bár­mi­kor hasz­nál­ha­tod.

Ultimátumot adott az EDDA tagjainak Pataky Attila

Ultimátumot adott az EDDA tagjainak Pataky Attila

Már ja­vá­ban ké­szül a május végi kon­cert­jére az EDDA Művek. Pa­taky At­tila nem bízza a vé­let­lenre, vas­kezű front­em­ber.

Már ja­vá­ban ké­szül a május végi kon­cert­jére az EDDA Művek. Pa­taky At­tila nem bízza a vé­let­lenre, vas­kezű front­em­ber.

Sokkoló fotó, három hónap alatt rengeteget fogyott Erdélyi Mónika

Sokkoló fotó, három hónap alatt rengeteget fogyott Erdélyi Mónika

A mű­sor­ve­zető az utóbbi évek­ben fel­sze­dett né­hány plusz­ki­lót.

A mű­sor­ve­zető az utóbbi évek­ben fel­sze­dett né­hány plusz­ki­lót.

Nagyobb a baj, mint hittük? Rosszat sejtet Britney Spears hirtelen átalakulása

Nagyobb a baj, mint hittük? Rosszat sejtet Britney Spears hirtelen átalakulása

A hir­te­len fo­gyás sok min­dent je­lent­het. A sztár hiába pró­bálja győz­ködni ra­jon­góit, sze­rin­tük nincs min­den rend­ben.

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Első fit­nesz­ver­se­nyén van túl és máris el­ké­pesztő ered­ményt ért el. Igaz, ezért ko­mo­lyan meg kel­lett dol­goz­nia...

Nem hiszünk a szemünknek: cseppet sem szégyenlős a magyar énekesnő

Nem hiszünk a szemünknek: cseppet sem szégyenlős a magyar énekesnő

Viki egy éve kez­dett bele a di­é­tába, az ered­mény pedig ma­gáért be­szél.

Singh Viki egy éve kez­dett bele a di­é­tába, az ered­mény pedig ma­gáért be­szél.

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Ki­rály Linda el­szánta magát, spor­tolni kez­dett és még in­kább oda­fi­gyel az egész­sé­gére.

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Az utóbbi idő­ben 12 kilós súly­fe­les­le­get do­bott le ma­gá­ról, és most úgy érzi, végre si­ke­rült el­fo­gad­nia az adott­sá­gait.

Kiderült, ennek a módszernek köszönheti az alakját a magyar színésznő

Kiderült, ennek a módszernek köszönheti az alakját a magyar színésznő

Szor­csik Viki cso­dá­la­tos alak­ját ren­ge­te­gen irigy­lik.

Szor­csik Viki cso­dá­la­tos alak­ját ren­ge­te­gen irigy­lik.

Elmúltál 50? Az orvosok szerint így tudsz lefogyni!

Elmúltál 50? Az orvosok szerint így tudsz lefogyni!

A me­no­pauza idő­szaka a több­let­ki­lók terén is pró­bára teszi a nőket. Ilyen­kor va­ló­ban ne­he­zebb fogyni, de azért nem le­he­tet­len. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het.

A me­no­pauza idő­szaka a több­let­ki­lók terén is pró­bára teszi a nőket. Ilyen­kor va­ló­ban ne­he­zebb fogyni, de azért nem le­he­tet­len. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het abban, hogy ebben az élet­sza­kasz­ban se kell­jen fe­les­le­ges ki­ló­kat ci­pel­ned ma­ga­don, ve­szé­lyez­tetve ezzel az egész­sé­ge­det.

105 kilót fogyott egy ápolónő, ez a diéta mentette meg az életét

105 kilót fogyott egy ápolónő, ez a diéta mentette meg az életét

Emma Turner 160 ki­ló­san ha­tá­rozta el, hogy le­adja a fö­lös­le­get.

Emma Turner 160 ki­ló­san ha­tá­rozta el, hogy le­adja a fö­lös­le­get: akkor ugyanis már az or­vosa is ag­gó­dott.

Elképesztő fogyás, 50 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Elképesztő fogyás, 50 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

A Ro­man­tic sztárja éve­ken át je­len­tős túl­súllyal küz­dött, ám nem­ré­gi­ben drasz­ti­kus di­é­tába kez­dett.

A Ro­man­tic sztárja éve­ken át je­len­tős túl­súllyal küz­dött, ám nem­ré­gi­ben drasz­ti­kus di­é­tába kez­dett.

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

A ba­bá­hoz bi­zony nem árt fogyni...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát, sok­kal in­kább az, hogy drasz­ti­ku­san le­csök­ken­het tel­je­sít­mé­nye...

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Az éne­kesnő au­gusz­tus­ban hozta vi­lágra ikerfi­ait, Ben­cét és Bá­lin­tot, azóta pedig el­ké­pesz­tően jó for­mába hozta magát.

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Idd ezt lefekvés előtt: 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad

Ez a szu­per ital je­len­tő­sen fel­gyor­sítja a fo­gyá­so­dat!

Ez a szu­per ital je­len­tő­sen fel­gyor­sítja a fo­gyá­so­dat!

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

A mo­dell így is rend­kí­vül csi­nos, de most úgy dön­tött, még töb­bet edz és még ke­ve­seb­bet eszik az áhí­tott ala­kért.

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

El­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Schobert Norbi kisfia, Norbika, szó szerint lenyomta az iskolai zaklatóját

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták a fiút, aki elő­ször a szü­le­i­hez for­dult. Mi­u­tán szinte min­den le­he­tő­ség­gel éltek, ám a hely­zet nem vál­to­zott, Nor­bika meg­fo­gadta édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni az utób­bira sza­vaz.

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni pél­dául az utób­bira sza­vaz. Az ano­re­xi­á­val vá­dolt szép­ség gon­dolt egy na­gyot, s ha már egye­sek nem ér­te­nek a szó­ból, talán fog­nak a fény­kép­ből. Vég­tére is, egy kép töb­bet mond ezer szó­nál!

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

A drasz­ti­kus fo­gyás is köz­re­ját­szott. Élet és halál kö­zött le­be­gett, az or­vo­sok is le­mond­tak róla - mégis túl­élte.

A fo­gyás is köz­re­ját­szott. Élet és halál kö­zött le­be­gett, az or­vo­sok is le­mond­tak róla - mégis túl­élte.

Ezt idd meg lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad!

Ezt idd meg lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 4 kiló olvad le rólad!

Ez az ital rend­kí­vül jót tesz egész­sé­ged­nek és fo­gyá­sod­nak is!

Ez az ital rend­kí­vül jót tesz egész­sé­ged­nek és fo­gyá­sod­nak is!

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Nem nya­lo­gatja a se­beit...

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat.

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a férfi­nek ten­nie kel­lett a túl­súly ellen.

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a mű­sor­ve­zető azon­ban nem von­zó­dik a túl­sú­lyos férfi­ak­hoz.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz.

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz. Már lát­szik is min­den­nek az ered­mé­nye.

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben!

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben!

Felismerhetetlenné fogyott az Oscar-díjas színésznő

Felismerhetetlenné fogyott az Oscar-díjas színésznő

Kathy Bates tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Kathy Bates nem azért fel­is­mer­he­tet­len, mert már be­töl­tötte a 70-et, hanem a ren­ge­teg le­adott kiló miatt.

Bevallotta, ezért fogyott le drasztikusan Palik László

Bevallotta, ezért fogyott le drasztikusan Palik László

Régi kér­dést vá­la­szolt meg a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Régi kér­dést vá­la­szolt meg a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél. Na­ponta csak 3 pohár és meg­in­dul a fo­gyás is!

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél. Na­ponta csak 3 pohár és meg­in­dul a fo­gyás is! Rá­adá­sul mé­reg­te­le­ní­tésre is ki­váló!

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, mi­lyen a kony­hád.

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, ho­gyan tá­ro­lod az en­ni­va­lót.

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Lerobbantja rólad a zsírt a tojásdiéta, mutatjuk hozzá az étrendet

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Nem is gon­dol­nád, mennyire ha­tá­sos - de ha ki­pró­bá­lod, meg fogsz le­pődni!

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy hónap alatt a szí­nész, rá­adá­sul a gyors súly­vesz­tést nem akár­mi­nek kö­szön­heti.

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy hónap alatt a szí­nész, rá­adá­sul a gyors súly­vesz­tést nem akár­mi­nek kö­szön­heti.

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből a ke­ve­rék­ből. Na­gyon ha­tá­sos!

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből a ke­ve­rék­ből. Na­gyon ha­tá­sos!

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Se­he­rezádé, aki be­vál­lalta, hogy köz­zé­te­szi egy­kori fo­tó­ját. Te vajon rá­is­mersz az egy­kori képen?

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban.

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban, de eset­le­ges súly­prob­lé­mádra is cso­da­szer­ként hat.A világ szá­mos or­szá­gá­ban egyéb­ként nem ide­gen a reg­geli sa­lá­tá­zás gon­do­lata.

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak azon­ban nem várt kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt.

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt, ám ta­valy meg­elé­gelte ezt, és el­kez­dett egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni.

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Közel 50 kilót adott le.

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját.

Idd ezt a teát esténként, és leolvad rólad havi 5 kiló!

Idd ezt a teát esténként, és meglátod, hogy leolvad rólad havi 5 kiló!

A téli hi­deg­ben min­den­ki­nek jól­esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha fo­gyaszt is!

A téli hi­deg­ben min­den­ki­nek jól­esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha a kü­lön­le­ges nedű fo­gyaszt is! Máris el­árul­juk a kü­lön­le­ges össze­te­vő­ket, s per­sze az el­ké­szí­tés mód­ját is.

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt. Büsz­kén és szó sze­rint könnyeb­ben pózol a ka­rá­csonyfa előtt.

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt.

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.