CÍMKE: 'fogyás'

Ezt idd lefekvés előtt, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg!

Ezeket az italokat fogyaszd lefekvés előtt, és 2 hét alatt 5 kilótól szabadulhatsz meg!

Ez az ital el­ké­pesz­tően ha­tá­sos, min­den­képp vesd be, ha lát­vá­nyos fo­gyást akarsz el­érni!

El­ké­pesz­tően ha­tá­so­sak ezek a szom­kol­tók, min­den­képp vesd be va­la­me­lyi­ket, ha lát­vá­nyos fo­gyást akarsz el­érni! A leg­több el­ké­szí­tése is po­fon­egy­szerű.

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Meg­lepő képet osz­tott meg.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa.

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lya­fu­tá­sá­tól, de to­vábbra is él­har­cosa marad az egész­ségre ne­ve­lés­nek.

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg az el­múlt idő­szak­ban.

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Mül­ler At­tila büszke fe­le­sé­gére.

Mül­ler At­tila na­gyon büszke fe­le­sé­gére, aki hó­na­pok óta min­den nap edz.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

2 hét, és bombázó leszel! Mintaétrend a szuper bikini-alakhoz, ízletes falatokkal

2 hét, és bombázó leszel! Mintaétrend a szuper bikini-alakhoz, ízletes falatokkal

Ezzel az ét­rend­del könnye­dén meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól, és me­sé­sen nézel ki majd a stran­don.

Ezzel az ét­rend­del könnye­dén meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól, és me­sé­sen nézel ki majd a stran­don.

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Óriási dudort fedezett fel a testén Szabó Ádám: itt a diagnózis!

Nagy fáj­dal­mai vol­tak, ezért a har­mo­ni­kás azon­nal or­vos­hoz for­dult. Se­bé­szi be­avat­ko­zást ja­va­sol­tak.

Nagy fáj­dal­mai vol­tak, ezért a har­mo­ni­kás azon­nal or­vos­hoz for­dult.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Min­dent őszin­tén kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Min­dent őszin­tén kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

Nézd, milyen bombaformában van Liptai Claudia az esküvője előtt

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ta­valy áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kisfi­á­nak édes­apja, Pa­taki Ádám meg­kérte a kezét.

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Baukó Éva min­dig őszinte.

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is.

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera édes­anyja is el­szánt.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Ijesztő vallomás, állandó orvosi felügyelet alatt áll Cinthya Dictator

Ijesztő vallomás, állandó orvosi felügyelet alatt áll Cinthya Dictator

A fi­a­tal hí­res­ség a szo­morú té­nyek­ről be­szélt.

A fi­a­tal hí­res­ség a szo­morú té­nyek­ről be­szélt. Öt éve di­ag­nosz­ti­zál­tak rákot a szer­ve­ze­té­ben.

Kibuggyan a hasad a bikiniből? Mutatjuk, hogy vess ennek véget

Kibuggyan a hasad a bikiniből? Itt a megoldás

Itt az idő, most vagy soha!

Itt ál­lunk a haj­rá­ban a bi­ki­ni­sze­zon előtt, ideje gyor­san ne­ki­látni a fel­sza­ladt kilók le­fa­ra­gá­sá­nak. A diéta mellé csi­nálj né­hány gya­kor­la­tot.

Elképesztő fotó, durván lefogyott Sarka Kata!

Elképesztő fotó, durván lefogyott Sarka Kata!

Tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett.

A csi­nos édes­anya tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, ami­nek négy hét alatt meg is lett az ered­mé­nye, öt kilót fo­gyott.

Meghan Markle keményen fogja Harry-t, sok mindenről le kell mondania

Meghan Markle keményen fogja Harry-t, sok mindenről le kell mondania

Harry her­ceg le­endő fe­le­sége igazi fit­nesz-fa­na­ti­kus.

Harry her­ceg le­endő fe­le­sége igazi fit­nesz-fa­na­ti­kus.

Cinthya Dictator mélypontra jutott, segítséget kért rajongóitól

Cinthya Dictator mélypontra jutott, segítséget kért rajongóitól

Cin­thya Dic­ta­tor mű­vész­em­ber­ként néha meg­járja a pok­lok pok­lát.

Cin­thya Dic­ta­tor mű­vész­em­ber­ként néha meg­járja a pok­lok pok­lát.

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri...

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele.

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra.

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra, ami még messze nem a vég­ered­mény!

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot. Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie. .

Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot. Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie. .

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Rég lát­tunk már ilyen át­ala­ku­lást!

Rég lát­tunk már ilyen fan­tasz­ti­kus át­ala­ku­lást!

Támadják alakja miatt, gyógyíthatatlan betegséggel küzd a modell

Támadják alakja miatt, gyógyíthatatlan betegséggel küzd a modell

A fi­a­tal Gigi Hadid az utóbbi idő­ben sokat fo­gyott, de nem a munka, hanem be­teg­sége miatt.

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

Mindenki megdöbbent, ezt tette a szakítás Janza Katával!

Mindenki megdöbbent, ezt tette a szakítás Janza Katával!

A szí­nésznő he­tek­kel ez­előtt sza­kí­tott 22 évvel fi­a­ta­labb pár­já­val.

A szí­nésznő he­tek­kel ez­előtt sza­kí­tott 22 évvel fi­a­ta­labb pár­já­val, Pesák Ádám­mal, azóta pedig szinte új­já­szü­le­tett.

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a kilók.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt még je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia, Zénó szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a plusz­ki­lók.

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Kapócs Zsóka vallomása: volt pánik szülés után

Kapócs Zsóka vallomása: volt pánik szülés után

A szí­nésznő ki­egyen­sú­lyo­zott anyuka.

A bol­dog sztár­anyuka hat napig ti­tok­ban tar­totta, hogy kisfia már­cius nyol­ca­di­kán vi­lágra jött. Zsóka nem sze­retné, hogy a kis Bo­risz sztár­cse­mete le­gyen.

Durván lefogyott a magyar sztárszínész, ez volt az oka

Durván lefogyott a magyar sztárszínész, ez volt az oka

Min­dent meg­tesz sze­re­pe­i­ért.

Min­dent meg­tesz sze­re­pe­i­ért a 40 éves Nagy Ervin.

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben.

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben.

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

Ez a titka, így szabadulhatsz meg nyárig a hashájtól

Sok fo­gyó­kú­rázó el­sőd­le­ges célja a lapos has. Nem cso­dál­juk, hi­szen el­ké­pesztő érzés be­le­férni abba a far­merba, ame­lyik évek óta nem jött rád.

Sok fo­gyó­kú­rázó el­sőd­le­ges célja a lapos has. Nem cso­dál­juk, hi­szen el­ké­pesztő érzés be­le­férni abba a far­merba, ame­lyik évek óta nem jött rád, rá­adá­sul a hasi zsír mind közül a leg­ár­tal­ma­sabb, így már csak az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó, ha meg­sza­ba­dulsz tőle. De vajon ho­gyan va­ló­sít­ha­tod meg ezt nyá­rig? El­árul­juk: a fel­ülé­sek nem se­gí­te­nek!

Sejtelmes vallomást tett Szögeczki Ági: jöhet a második baba

Sejtelmes vallomást tett Szögeczki Ági: jöhet a második baba

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ezért is tartja fon­tos­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ezért is tartja fon­tos­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot.

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

TOP 15 zsírgyilkos étel: Tüntesd el a pluszkilókat éhezés nélkül

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz?

Sze­ret­nél tar­tó­san le­fogyni, úgy, hogy egy per­cig se éhezz? Lakj jól és él­vezd a ha­tást!

Hatalmas átalakulás! Harminc kilót fogyott a legendás magyar színész

Harminc kilót fogyott a legendás magyar színész

He­ge­dűs D. Géza egy ko­rábbi sze­repe miatt 110 ki­lósra hí­zott, vi­szont azóta si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia az ext­rém súly­több­let­től.

Kozso úgy döntött, végleg leszámol eddigi életével!

Kozso úgy döntött, végleg leszámol eddigi életével!

A ze­nész ugyanis meg­elé­gelte ra­gasz­kodó ki­lóit és Atkins-diéta se­gít­sé­gé­vel akar meg­sza­ba­dulni a túl­súly­tól...

A ze­nész ugyanis meg­elé­gelte ra­gasz­kodó ki­lóit és Atkins-diéta se­gít­sé­gé­vel akar meg­sza­ba­dulni a túl­súly­tól...

-3 kiló 1 hét alatt! Itt a tavaszi szuperdiéta titkos hozzávalója!

-3 kiló 1 hét alatt! Itt a tavaszi szuperdiéta titkos hozzávalója!

Be­rob­bant a ta­vasz, te pedig vil­lám­gyor­san ke­rül­hetsz bom­ba­for­mába ezzel az ét­rend­del.

Be­rob­bant a ta­vasz, te pedig vil­lám­gyor­san ke­rül­hetsz bom­ba­for­mába ezzel az ét­rend­del.

Súlyos beteg az ismert vadállatbefogó? Aggódnak Both Zoltán barátai

Súlyos beteg az ismert vadállatbefogó? Aggódnak Both Zoltán barátai

Három hónap alatt csak­nem 40 kilót fo­gyott Both Zol­tán!

Három hónap alatt csak­nem 40 kilót fo­gyott Both Zol­tán, akit ha­zánk egyet­len vad­ál­lat­be­fo­gó­ja­ként is­mer­he­tünk. Az ál­lat­mentő ba­rá­tai is el­kezd­tek ag­gódni érte!

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Bea ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban!

Bea ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban! A show­man neje el­árulta tit­kát! Szinte rá sem lehet is­merni a roma rap­per fe­le­sé­gére!

Felrobbantotta a netet a 7 gyerekes anya. Kitalálod, hány éves?

Felrobbantotta a netet a 7 gyerekes anya. Kitalálod, hány éves?

Azt hit­ted, az az élet rendje, hogy a kor és a szü­lés nyo­mot hagy a tes­te­den? Akkor nézd meg ezt a 7 gye­re­kes ame­ri­kai anyu­kát! Meg­tip­pe­led, hány éves?

Azt hit­ted, az az élet rendje, hogy a kor és a szü­lés nyo­mot hagy a tes­te­den? Akkor nézd meg ezt a 7 gye­re­kes ame­ri­kai anyu­kát! Meg­tip­pe­led, hány éves? Egé­szen biz­to­sak va­gyunk benne, hogy nem fogod ki­ta­lálni! Annyit se­gí­tünk, hogy a leg­na­gyobb lánya már majd­nem 24 éves!

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Rá sem le­he­tett is­merni!

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod!

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod!

Ez ám a nagy átalakulás: ledobta a plusz kilókat a dögös sztáranyuka

Ez ám az átalakulás: ledobta a plusz kilókat, egyből villantott a sztáranyuka

A gyö­nyörű szí­nész­nőt na­gyon ag­gasz­totta súly­fe­les­lege, meg­dol­go­zott az ered­mé­nyért.

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Le­fo­gyott és ne­héz­ke­sen be­szél.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát.

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát.

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy meg is éri.

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

Má­sok­nak sze­retne se­gí­teni.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja má­sok­nak sze­retne se­gí­teni.

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Az éne­kesnő igen bátor lé­pésre szánta el magát, meg­mu­tatta fo­gyá­sá­nak ered­mé­nyét.

Az éne­kesnő igen bátor lé­pésre szánta el magát, meg­mu­tatta fo­gyá­sá­nak ered­mé­nyét, amire tény­leg büszke lehet.

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sá­ban fo­tóz­tuk le!

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! De nem állt szín­padra...

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

A hí­res­ség régen küz­dött a súly­prob­lé­mák­kal, ma­nap­ság azon­ban igazi izom­pa­csir­tává gyúrta magát.

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Pel­ler Ká­roly azt is el­árulta, ho­gyan si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia ki­ló­i­tól ilyen rövid idő alatt

Pel­ler Ká­roly azt is el­árulta, ho­gyan si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia ki­ló­i­tól ilyen rövid idő alatt

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Ca­ra­mel és sze­relme együtt küz­de­nek a plusz­ki­lók ellen.

Ca­ra­mel és sze­relme együtt küz­de­nek a plusz­ki­lók ellen.

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte cél­ját.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

A magyar sztár feleségének bikinis fotójától felrobban a net

A magyar sztár feleségének bikinis fotójától felrobban a net

La­rion Zoé éppen ka­rá­csony előtt fe­jezte be a több hó­napja tartó di­é­tá­ját.

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott.

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül...

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül... Mi jöhet még?!

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Ki gon­dolná, hogy már 64 éves?

Ki gon­dolná, hogy a Neo­ton éne­kes­nője már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt nem egye­dül kezdte el a fo­gyó­kú­rát.

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt nem egye­dül kezdte el a fo­gyó­kú­rát, egy szá­mára fon­tos férfi se­gí­tett neki.

Ez a nő nem eszik büfékaját! Ez történt vele, mióta egészséget csomagol

Ez a nő nem eszik büfékaját! Ez történt vele, mióta egészséget csomagol

Ka­ló­ria­szá­mo­lás? Több­szöri test­súly-mérés? Egyi­ket se csi­nálja, mégis esz­mé­let­len jól néz ki! Titka egy­sze­rűbb, mint hin­néd!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Min­den­kit meg­vi­sel ez az egész!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

3 egyszerű trükktől fogyott 68 kilót ez a csinos anyuka

3 egyszerű trükktől fogyott 68 kilót ez a csinos anyuka

Te is küsz­ködsz a szü­lés utáni súly­fe­les­leg­gel? Egy ame­ri­kai anyuka so­káig kép­te­len volt csök­ken­teni több mint 136 kilós sú­lyát.

Te is küsz­ködsz a szü­lés utáni súly­fe­les­leg­gel? Egy ame­ri­kai anyuka so­káig kép­te­len volt csök­ken­teni több mint 136 kilós sú­lyát. Aztán rá­ta­lált arra a három trükkre, ame­lyik meg­sza­ba­dí­totta a súly­fe­les­leg­től.

Végre sikerült lefogynia Mariah Carey-nek

Végre sikerült lefogynia Mariah Carey-nek

Ko­moly súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, de egy kis or­vosi se­gít­ség­gel újra bom­basz­ti­kus for­mába ke­rült.

Az éne­kesnő az el­múlt évek­ben ko­moly súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, de egy kis or­vosi se­gít­ség­gel újra bom­basz­ti­kus for­mába ke­rült.

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

A ne­he­zén túl van.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá. A ne­he­zén túl van.

Elképesztő változáson ment keresztül Varga Miklós fia

Elképesztő változáson ment keresztül Varga Miklós fia

Ren­ge­te­get fo­gyott.

Varga Mik­lós fia ren­ge­te­get fo­gyott. Alig lehet rá­is­merni a most ti­zen­hat éves ka­maszra.

Így verd át a tested, hogy gyorsabban fogyni kezdj

Így verd át a tested, hogy gyorsabban fogyni kezdj

Most el­árul­juk azo­kat a trük­kö­ket, ame­lyek­kel meg­hek­kel­he­ted a fo­gyá­so­dat! A hatás? Fel­gyor­sí­tod az anyag­cse­ré­det.

Most el­árul­juk azo­kat a trük­kö­ket, ame­lyek­kel meg­hek­kel­he­ted a fo­gyá­so­dat! A hatás? Fel­gyor­sí­tod az anyag­cse­ré­det, ez pedig szinte azon­nal meg­lát­szik azon, amit a mér­leg mutat.