CÍMKE: 'fogyás'

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

FRISS HÍREK

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Az éne­kesnő au­gusz­tus­ban hozta vi­lágra ikerfi­ait.

Az éne­kesnő au­gusz­tus­ban hozta vi­lágra ikerfi­ait.

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta zaklatóját

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta zaklatóját

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát...

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

A mo­dell így is rend­kí­vül csi­nos, de most úgy dön­tött, még töb­bet edz és még ke­ve­seb­bet eszik az áhí­tott ala­kért.

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

Fogamzásgátlók miatt került életveszélybe a magyar sportolónő

A drasz­ti­kus fo­gyás is köz­re­ját­szott.

A drasz­ti­kus fo­gyás is köz­re­ját­szott. Élet és halál kö­zött le­be­gett, az or­vo­sok már le­mond­tak róla - mégis túl­élte.

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni az utób­bira sza­vaz.

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni pél­dául az utób­bira sza­vaz. Az ano­re­xi­á­val vá­dolt szép­ség gon­dolt egy na­gyot, s ha már egye­sek nem ér­te­nek a szó­ból, talán fog­nak a fény­kép­ből. Vég­tére is, egy kép töb­bet mond ezer szó­nál!

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább edzeni kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ő szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, és ez ko­moly gon­dot oko­zott.

Me­gyeri Csilla párja az utóbbi idő­ben el­hagyta magát, a mű­sor­ve­zető azon­ban nem von­zó­dik a túl­sú­lyos férfi­ak­hoz.

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Napi 10 perc, és hasad feszes, formás, gyönyörű lesz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat, me­lyek­kel for­mába len­dül­hetsz!

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz.

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz. Már lát­szik is min­den­nek az ered­mé­nye.

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Az éne­kes több kilót akart le­adni.

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben!

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben!

Felismerhetetlenné fogyott az Oscar-díjas színésznő

Felismerhetetlenné fogyott az Oscar-díjas színésznő

Kathy Bates nem azért fel­is­mer­he­tet­len, mert már be­töl­tötte a 70-et, hanem a ren­ge­teg le­adott kiló miatt.

Kathy Bates nem azért fel­is­mer­he­tet­len, mert már be­töl­tötte a 70-et, hanem a ren­ge­teg le­adott kiló miatt.

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ezzel a zöld koktéllal őrült iramban olvadnak le a kilók

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél. Na­ponta csak 3 pohár és meg­in­dul a fo­gyás is!

Ennél job­bat nem ta­lálsz: el­ér­hető hoz­zá­va­lók­ból ké­szül és el­ké­pesz­tően ha­té­kony ez a fo­gyó­kú­rás kok­tél. Na­ponta csak 3 pohár és meg­in­dul a fo­gyás is! Rá­adá­sul mé­reg­te­le­ní­tésre is ki­váló!

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

Döbbenetes konyhai trükk a biztos fogyáshoz, tudományos áttörés

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, mi­lyen a kony­hád.

A fo­gyás­nál nem csak az szá­mít, mit eszel, hanem az is, ho­gyan tá­ro­lod az en­ni­va­lót.

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy hónap alatt a szí­nész, rá­adá­sul a gyors súly­vesz­tést nem akár­mi­nek kö­szön­heti.

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy hónap alatt a szí­nész, rá­adá­sul a gyors súly­vesz­tést nem akár­mi­nek kö­szön­heti.

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Ez az elalvás előtti ital 1 hónap alatt 4 kilótól szabadít meg!

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből.

Igyál egy po­hár­ral min­den este ebből a ke­ve­rék­ből. Na­gyon ha­tá­sos!

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Se­he­rezádé, aki be­vál­lalta, hogy köz­zé­te­szi egy­kori fo­tó­ját. Te vajon rá­is­mersz az egy­kori képen?

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Itt az új, 30 napos guggolás kihívás: Bámulatosan kerek lesz a popsid!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Napi 10 perc, mégis rend­kí­vül lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el!

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban.

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! Nem­csak a han­gu­la­tod lehet tőle sok­kal jobb, mint ál­ta­lá­ban, de eset­le­ges súly­prob­lé­mádra is cso­da­szer­ként hat.A világ szá­mos or­szá­gá­ban egyéb­ként nem ide­gen a reg­geli sa­lá­tá­zás gon­do­lata.

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult.

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult, tö­ké­le­tes össz­hangba ke­rült ön­ma­gá­val.

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Kemény diétába kezdett, éhezteti magát Laky Zsuzsi

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Férje, Dietz Guszti sze­rint egy­ál­ta­lán nincs erre szük­sége, hi­szen tö­ké­le­tes alakja van Zsu­zsi­nak.

Idd ezt a teát esténként, és leolvad rólad havi 5 kiló!

Idd ezt a teát a téli estéken, és meglátod, hogy olvad le rólad havi 5 kiló!

A tél hi­deg­ben min­den­ki­nek jól esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha fo­gyaszt is!

A téli hi­deg­ben min­den­ki­nek jól­esik egy-egy csé­sze meleg ital. Hát még akkor, ha a kü­lön­le­ges nedű fo­gyaszt is! Máris el­árul­juk neked a kü­lön­le­ges össze­te­vő­ket, s per­sze a fen­sé­ges ital el­ké­szí­té­sé­nek mód­ját is.

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt, ám ta­valy meg­elé­gelte ezt, és el­kez­dett egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni.

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Zsírgyilkos, újévi kihívás: 1 hónap alatt leolvad rólad a karácsonyi felesleg

Zsírgyilkos, újévi kihívás: 1 hónap alatt leolvad rólad a karácsonyi felesleg

Szu­per gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­sze­rűek, mégis ha­tá­so­sak!

Szu­per gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­sze­rűek, mégis rop­pant ha­tá­so­sak!

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját.

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját. Bri­anna annyira be­le­jött a fo­gyó­kú­rába, hogy végül közel 50 kilót adott le egyet­len év alatt, és még itt sem állt le! A foly­ta­tás pedig esz­mé­let­len, ezt nézd! Ga­ran­tál­tan meg fogsz döb­benni!

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt.

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt.

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László ál­lítja, új párja miatt vál­to­zott meg az élete, és úgy érzi magát, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig bra­vú­ros módon 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Szám­ta­lan pró­bál­ko­zás után, íme egy hasz­nos ötlet.

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Szám­ta­lan pró­bál­ko­zás után, íme egy hasz­nos ötlet, ami vég­le­ges meg­ol­dást kínál, hogy végre elérd ál­maid alak­ját. Hívd se­gít­sé­gül a ke­ze­i­det.

Ezt idd lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 5 kiló olvad le rólad!

Ezt idd lefekvés előtt, és 1 hónap alatt 5 kiló olvad le rólad!

Ez az ital nem csak finom, de rend­kí­vül ha­tá­sos is.

Ez az ital nem csak finom, de rend­kí­vül ha­tá­sos is.

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Bella Hadid bi­ki­nis fo­tó­zásra ment, de a ra­jon­gó­kat ag­go­da­lom fogta el.

Bella Hadid bi­ki­nis fo­tó­zásra ment, csak­hogy a ra­jon­gó­kat a mo­dell kül­seje lát­tán ag­go­da­lom fogta el.

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Hazaengedték a kórházból: sokat fogyott Kálloy Molnár Péter

Ok­tó­ber­ben a szín­pa­don, elő­adás köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter.

Ok­tó­ber­ben az Ope­rett­szín­ház szín­pa­dán, a Lu­xem­burg grófja című ope­rett elő­adása köz­ben lett rosszul Kál­loy Mol­nár Péter. A szín­mű­vészt mentő szál­lí­totta kór­házba. Hogy mi tör­tént az azóta el­telt egy hónap alatt? Maga mesél róla.

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

Valóban a reggeli a legfontosabb étkezés? Íme, az igazság fehéren-feketén!

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése. Aki ki­hagyja, töb­bet eszik a nap fo­lya­mán, el­hí­zik, rá­adá­sul nem is tud kon­cent­rálni.

A leg­töb­ben úgy tud­juk, hogy a reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése. Aki ki­hagyja, töb­bet eszik a nap fo­lya­mán, el­hí­zik, rá­adá­sul nem is tud kon­cent­rálni a mun­ká­jára. De vajon va­ló­ban így van?

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Úgy néz ki, mint egy test­építő!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól Most négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is.

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta amely­ről az egyes fo­gá­so­kat össze­vá­lo­ga­tod. Tob­zódj a szí­nes zöld­sé­gek­ben!

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem súly­fe­les­le­gét.

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Ezt idd lefekvés előtt: 4 hét és eltűnik a hasi zsír!

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Min­dent megad, amire a tes­ted­nek szük­sége van, a ki­ló­kat pedig el­tün­teti.

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Itt a legújabb diéta, a 80/20: szupergyorsan tépi le rólad fölösleget

Ezzel a mód­szer­rel nincs jojó effek­tus.

Egé­szen új szem­szög­ből kö­ze­líti meg a fo­gyás kér­dé­sét, nem vé­let­len, hogy egyre több nő pró­bálja ki.

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

Óriási fordulat a diéta-szemléletben: Kiderült, hogy ez az oka az elhízásnak

A leg­több diéta, hogy szám­űzd a cuk­rot és a szén­hid­rá­to­kat. Egy ku­ta­tó­cso­port utá­na­járt, mi okozza a súly­gya­ra­po­dást.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje nem csak a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend.

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. De van még va­lami...

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Leolvadnak a kilók rólad, ha ezt iszod lefekvéskor: 2 hét alatt -4kg!

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­köt tud ez az ital. Nem is gon­dol­nád róla.

Vörös melltartóban mutatta meg magát Kasszás Erzsi

Vörös melltartóban mutatta meg magát Kasszás Erzsi

Ba­lázs And­rea le­adott 10 kilót...

Ba­lázs And­rea új sze­repe ked­véért le­adott 10 kilót, a szín­pa­don vörös fe­hér­ne­mű­ben mu­tatta meg magát...

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek.

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, döb­be­ne­te­sen le­fo­gyott Cseke Ka­tinka, akit a Po­zso­nyi Pik­ni­ken ka­pott len­cse­végre a Ri­post!

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Alig lehet ráismerni a magyar énekesnőre, mi történhetett vele?

Na­gyon le­fo­gyott Tar­ján Zsófia. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Annyira le­fo­gyott Tar­ján Zsófia, hogy szinte nem lehet rá­is­merni. A fi­a­tal éne­kesnő a kon­cert­jük pla­kát­ján va­dító vörös ru­há­ban mu­tat­ko­zik...

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio.

A gyo­mor­gyű­rű­nek és ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Ezzel a fűszerrel párosítsd a káposztát és berobban a zsírégetés

Hasz­náld bát­ran ezt a finom fű­szert a fo­gyás ked­véért!

Hasz­náld bát­ran ezt a finom fű­szert a fo­gyás ked­véért!

Durván lefogyott Cinthya Dictator!

Durván lefogyott Cinthya Dictator!

A csi­nos fo­tó­mű­vész az utóbbi idő­ben ren­ge­te­get vál­to­zott, rövid ha­já­val még vé­ko­nyabb­nak tűnik, mint ko­ráb­ban.

A csi­nos fo­tó­mű­vész az utóbbi idő­ben ren­ge­te­get vál­to­zott, rövid ha­já­val még vé­ko­nyabb­nak tűnik, mint ko­ráb­ban.

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

A női popsi eddig rejtett titka: Hihetetlen árulkodó már a forma is!

Tud­tad, hogy a fe­ne­ked nem­csak a szép­sé­ged miatt ér­de­kes? Fon­tos in­for­má­ci­ó­kat hor­doz­nak a dom­bo­ru­la­tok.

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Ezt nézd: Hihetetlenül lefogyott az Operett színésze

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Fa­ragó And­rás nehéz idő­sza­kon van túl, de sze­ren­csére ismét na­gyon jó for­má­ban van.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal.

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Kitálalt Jáksó László: ezért fogyott le

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Sokan arról sut­tog­tak, hogy sú­lyos be­teg­ség­gel küzd az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Durva fotó, brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.

Tar­ján Zsófia tu­da­to­san dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett! Lát­vá­nyos az ered­mény.