CÍMKE: 'fogyás'

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

FRISS HÍREK

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe...

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy nem csak el­ter­vezi, de meg is éri majd a pil­la­na­to­kat. Nem volt ez min­dig így!

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

Ezért nehezebb télen lefogyni. Mutatjuk, mit csinálj másként

A tél mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Nyá­ron min­dig könnyebb egész­sé­ge­sen ét­kezni és sokat mo­zogni: a me­leg­ben nem kí­ván­juk a nehéz éte­le­ket, rá­adá­sul a jó idő­ben szí­ve­seb­ben me­gyünk a sza­badba. A tél vi­szont mintha foly­ton aka­dá­lyo­kat gör­getne a fo­gyás út­jába. Meg­mu­tat­juk, mi ne­he­zíti a pá­lyát, és mit lehet tenni ezek­kel a ne­héz­sé­gek­kel.

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Anna Kurnyikova máris ledolgozta a szülés utáni fölösleget

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dás dol­gokra képes.

Bár már 16 éve nem profi spor­toló En­ri­que Ig­le­sias sze­relme, de a teste még min­dig cso­dákra képes.

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Ez igen, végre bevállalta: Tóth Vera megmutatta a hasát

Bátor lé­pésre szánta el magát.

Az éne­kesnő igen bátor lé­pésre szánta el magát, meg­mu­tatta fo­gyá­sá­nak ered­mé­nyét, amire tény­leg büszke lehet.

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Szinte hihetetlen, de igaz! Nyolc kilót fogyott egy hét alatt a színész!

Pel­ler Ká­roly azt is el­árulta, ho­gyan si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia ki­ló­i­tól ilyen rövid idő alatt

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

Betelt a pohár: fontos döntést hozott Tóth Vera

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja má­sok­nak sze­retne se­gí­teni. Úgy érzi, ez a kö­te­les­sége.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja má­sok­nak sze­retne se­gí­teni. Úgy érzi, ez a kö­te­les­sége.

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra, a pó­dium mel­lől szur­kolt a du­ett­part­ne­ré­nek.

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra.

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

De­cem­ber­ben esett át egy ope­rá­ción.

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Ca­ra­mel és sze­relme együtt küz­de­nek a plusz­ki­lók ellen.

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

A hí­res­ség régen küz­dött a súly­prob­lé­mák­kal.

A hí­res­ség régen küz­dött a súly­prob­lé­mák­kal, ma­nap­ság azon­ban igazi izom­pa­csir­tává gyúrta magát.

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

A magyar sztár feleségének bikinis fotójától felrobban a net

A magyar sztár feleségének bikinis fotójától felrobban a net

La­rion Zoé éppen ka­rá­csony előtt fe­jezte be a több hó­napja tartó di­é­tá­ját.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül, de el­árul­ták, az új évben sem áll­nak le a di­é­tá­val!

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Ki gon­dolná, hogy már 64 éves?

Ki gon­dolná, hogy a Neo­ton éne­kes­nője már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Kiderült, ezzel a férfival fogyott le drasztikusan Tóth Vera!

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt nem egye­dül kezdte el a fo­gyó­kú­rát, egy szá­mára fon­tos férfi se­gí­tett neki.

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott.

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta.

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben.

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

3 egyszerű trükktől fogyott 68 kilót ez a csinos anyuka

3 egyszerű trükktől fogyott 68 kilót ez a csinos anyuka

Egy ame­ri­kai anyuka so­káig kép­te­len volt csök­ken­teni több mint 136 kilós sú­lyát.

Te is küsz­ködsz a szü­lés utáni súly­fe­les­leg­gel? Egy ame­ri­kai anyuka so­káig kép­te­len volt csök­ken­teni több mint 136 kilós sú­lyát.

Ez a nő nem eszik büfékaját! Ez történt vele, mióta egészséget csomagol

Ez a nő nem eszik büfékaját! Ez történt vele, mióta egészséget csomagol

Ka­ló­ria­szá­mo­lás? Napi több­szöri test­súly-mérés? Egyi­ket se csi­nálja.

Ka­ló­ria­szá­mo­lás? Napi több­szöri test­súly-mérés? Egyi­ket se csi­nálja.

Végre sikerült lefogynia Mariah Carey-nek

Végre sikerült lefogynia Mariah Carey-nek

Ko­moly súly­prob­lé­mák­kal küz­dött.

Az éne­kesnő az el­múlt évek­ben ko­moly súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, de egy kis or­vosi se­gít­ség­gel végre újra bom­basz­ti­kus for­mába ke­rült.

Így verd át a tested, hogy gyorsabban fogyni kezdj

Így verd át a tested, hogy gyorsabban fogyni kezdj

Most el­árul­juk a trük­kö­ket.

Most el­árul­juk azo­kat a trük­kö­ket, ame­lyek­kel meg­hek­kel­he­ted a fo­gyá­so­dat! A hatás? Fel­gyor­sí­tod az anyag­cse­ré­det.

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá. A ne­he­zén túl van.

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

Rá sem lehet is­merni, kar­csú lett!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Liptai Claudia kétségbeesett felhívása: Segítsetek nekem!

Ez már tény­leg ar­cát­lan­ság, vissza­él­tek a mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, aki a Fa­ce­boo­kon cá­folta a hí­re­ket.

Elképesztő változáson ment keresztül Varga Miklós fia

Elképesztő változáson ment keresztül Varga Miklós fia

Varga Mik­lós fia ren­ge­te­get fo­gyott. Alig lehet rá­is­merni a most ti­zen­hat éves ka­maszra.

Varga Mik­lós fia ren­ge­te­get fo­gyott. Alig lehet rá­is­merni a most ti­zen­hat éves ka­maszra.

10 bomba tipp, hogy az ünnepek előtt megszabadulj a feleslegtől

10 bomba tipp, hogy az ünnepek előtt megszabadulj a feleslegtől

Jön­nek az ün­ne­pek, és velük együtt a hízás.

Jön­nek az ün­ne­pek, és velük együtt a hízás. De vajon tör­vény­szerű, hogy ez így le­gyen? Ho­gyan úsz­ha­tod meg az év eleji fo­gyó­kú­rát? Mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket.

Hűha, Tóth Vera már vékonyabb, mint a húga, Gabi?

Hűha, Tóth Vera már vékonyabb, mint a húga, Gabi?

Bom­ba­for­má­ban van­nak.

A két éne­kesnő bom­ba­for­má­ban ké­szül a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi idei szé­ri­á­jára.

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Scho­bert­ék­nak fon­tos a csa­lád.

Scho­bert Nor­bi­ék­nak a csa­lád a leg­fon­to­sabb, így min­den Alak­re­form tá­borba vi­szik ma­guk­kal gyer­me­ke­i­ket is. Ami­óta le­fo­gyott, a nagyi is uta­zik velük.

Tóth Vera szexi köntösben villantott, kibuggyant dús keble

Tóth Vera szexi köntösben villantott, kibuggyant dús keble

Ami­óta ötven ki­ló­tól meg­sza­ba­dult a gyö­nyörű éne­kesnő, egyre több fotót oszt meg ma­gá­ról.

Ami­óta le­fo­gyott az éne­kesnő, egyre több fotót oszt meg ma­gá­ról.

Nagy a baj? Brutálisan néz ki a világsztár

Nagy a baj? Brutálisan néz ki a világsztár

Egy­kor ő volt a világ talán leg­szebb nője, de mára...

Egy­kor ő volt a világ talán leg­szebb nője, de mára csak ár­nyéka ön­ma­gá­nak. Alig lehet 45 kiló!

Ez döbbenetes: Hét kilót fogyott Sarka Kata

Ez döbbenetes: Hét kilót fogyott Sarka Kata

Íme az ered­mény!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető túl van egy in­ten­zív di­é­tán, amely­nek ered­mé­nyét meg­mu­tatta kö­zös­ségi ol­da­lán.

Intim fotó: bugyi nélkül alszik a magyar szépségkirálynő

Intim fotó: bugyi nélkül alszik a magyar szépségkirálynő

Ko­rok­nyai Virág Kí­ná­ban van, ahol már na­gyon várja a vi­lág­ver­seny dön­tő­jét. Szebb­nél-szebb ru­hák­kal ké­szült.

Ko­rok­nyai Virág Kí­ná­ban van, ahol már na­gyon várja a a Miss World vi­lág­ver­seny dön­tő­jét.

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám to­vábbra sem volt elé­ge­dett ön­agá­val. Új mód­sze­ré­vel egy hét alatt három ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám to­vábbra sem volt elé­ge­dett ön­agá­val. Új mód­sze­ré­vel egy hét alatt három ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Komoly döntést hozott Kucsera Gábor. Mi lesz így a családjával?

Komoly döntést hozott Kucsera Gábor. Mi lesz így a családjával?

Végre le­telt a sztár­ka­ja­kos két­éves el­til­tása, így újra edzeni kez­dett.

Végre le­telt a sztár­ka­ja­kos két­éves el­til­tása, így újra edzeni kez­dett. A vi­lág­baj­nok spor­toló tisz­tá­ban van vele, hogy húsz ki­lo­gram­mot le kell adnia a vissza­té­rés­hez. Jövő feb­ru­á­rig adott ma­gá­nak időt arra, hogy ki­de­rül­jön le tud-e fogyni.

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

Megújult a diétás káposztaleves: Fogyás turbó sebességgel

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Nem vé­let­le­nül!

A ká­posz­ta­le­ves-diéta az egyik leg­nép­sze­rűbb fo­gyó­kú­rás mód­szer. Nem vé­let­le­nül, hi­szen drasz­ti­ku­san ala­csony szén­hid­rát­be­vi­tel mel­lett anyag­cse­rét fel­pör­gető zöld­sé­gek ké­pe­zik az ét­rend alap­ját. Az alap­re­cept most meg­újult, így még ha­té­ko­nyabb a fo­gyás! El­ké­szí­teni sem tart so­káig!

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

51 kilót fogyott ez a kétgyerekes anyuka, pedig csak egy dologról mondott le

A 23 éves auszt­rál édes­anya 128 ki­ló­ról in­dult.

Egyet­len étel­cso­port­ról mon­dott le, rá­adá­sul edző­te­rembe sem járt!

Elképesztő! Fitneszsztár lett a duci nőből! Ezreknek segít!

Elképesztő! Fitneszsztár lett a duci nőből! Ezreknek segít!

So­ka­kat ins­pi­rál a duci nő, aki meg­osztja az in­ter­ne­ten a küz­del­mét a plusz­ki­lók ellen.

So­ka­kat ins­pi­rál a duci nő, aki meg­osztja az in­ter­ne­ten a küz­del­mét a plusz­ki­lók ellen. Sarah úgy érzi, csak a tel­jes igaz­ság adhat erőt má­sok­nak is. Így ő tény­leg a va­ló­sá­got mu­tatja.

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár. Az éne­kesnő nem bán­kó­dik.

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár. Az éne­kesnő nem bán­kó­dik.

160 kilót fogyott, mégis kinevetik! Ezért!

160 kilót fogyott, mégis kinevetik! Ezért!

Példa lehet min­den­ki­nek, és még most is cél­tábla.

Ami­kor né­hány évvel ez­előtt be­szo­rult a dis­ney­landi for­gó­ka­puba, meg­érett benne a dön­tés: le kell fogy­nia. Az akkor 31 éves Jacqu­e­line Adan 230 kiló volt.

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

Rá sem lehet is­merni!

A roma show­man ki­seb­bik lánya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Hi­he­tet­len for­má­ban van! Rá sem lehet is­merni!

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált kép­pel el­adni.

Most látszik csak igazán mennyit fogyott Tóth Vera

Most látszik csak igazán, mennyit fogyott Tóth Vera

Tóth Vera ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, amit fo­tók­kal is bi­zo­nyít.

140 kilóról fogyott le a Séfek Séfe esélyese

140 kilóról fogyott le a Séfek Séfe esélyese

Robi kő­ke­mény aka­rat­tal vette fel a küz­del­met fölös ki­ló­i­val szem­ben.

Döbbenetes fogyás: 40 kilót dobott le a TV2 sztárja

Döbbenetes fogyás: 40 kilót dobott le a TV2 sztárja

A fe­kete csa­pat ver­seny­zője remek for­má­ban van, de ez ko­ránt sem volt min­dig így.