CÍMKE: 'foci'

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Baleset érte Kállay-Saunders Andrást, megsérült a combizma

Fo­ci­zás köz­ben tör­tént a baj. Ki­de­rült, már nem elő­ször. A sztár most ko­moly re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rul.

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Ahogy mon­dani szo­kás, nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást.

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Nem csoda, hogy férfiak tíz­ez­rei bál­vá­nyoz­zák a for­más pop­sijú Je­ka­tye­ri­nát: dögös is, buja is, és imádja a focit...

A for­más pop­sijú Je­ka­tye­rina dögös is, buja is, és imádja a focit - hi­szen fut­ball­bí­ró­ként dol­go­zik.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Kiderült, ezért hagyta el Curtis váratlanul az országot

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Két és fél hét­tel az­után, hogy ki­jött a ka­mu­el­vo­nó­ról, máris össze­cso­ma­golt a rap­per...

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

A rap­per nem min­dig áll a hely­zet ma­gas­la­tán, de ha kell a szíve a he­lyén van.

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Disznóvágás, Hosszú Katinka, Tankcsapda és tűzijáték: a legjobb fotók a fociünnepről

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Tör­té­nelmi csúcs, 12 ezer­nél is töb­ben vol­tak a DAC új sta­di­on­já­ban.

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Cur­tis élet­ben tartja az em­lé­két.

Cur­tis igyek­szik élet­ben tar­tani ba­rátja em­lé­két és má­so­kat is erre biz­tat.

14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro a kór­házba szál­lí­tás után halt meg.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt. A szer­veit fel­aján­lot­ták a szü­lők.

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Ilyen még nem volt az évszázadban, erre büszkék a Fradinál

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Nem csak a csa­pat tel­je­sít jól idén a Fe­renc­vá­ros­nál, a druk­ke­rek is ki­tesz­nek ma­gu­kért.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar válogatottnak

Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk az Eb-se­lej­te­ző­kön. Mit szé­pít­sük, po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Zongora és tánc helyett a focit választotta a magyar lány. Nem bánta meg

Zongora és tánc helyett a focit választotta a magyar lány. Nem bánta meg

A 26 éves lányt vá­lasz­tot­ták 2018-ban a világ leg­jobb fo­cis­tája, pedig so­káig úgy tűnt, nem is spor­tol­hat.

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak, az Edzők Li­gá­já­nak a Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Borzasztó sérülés után lett hős a magyar kapus

Bor­dás Dá­niel tö­ké­le­tes mu­ta­tók­kal há­lálta meg az er­dé­lyi­ek­nek, hogy bíz­tak benne.

Óriási bravúr, magyar focisiker külföldön

Óriási bravúr, magyar focisiker külföldön

Az er­dé­lyi csa­pat tör­té­nelme egyik leg­na­gyobb si­ke­rét aratta.

Az er­dé­lyi csa­pat tör­té­nelme egyik leg­na­gyobb si­ke­rét aratta. Erre egész Ro­má­nia fel­kapta a fejét.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Itt a bizonyíték: Verekedésbe keveredett Curtis

Itt a bizonyíték: Verekedésbe keveredett Curtis

A rap­per meg­szál­lott szur­koló.

A rap­per köz­tu­dot­tan meg­szál­lott Új­pest-szur­koló, aki vé­re­sen ko­mo­lyan veszi a szur­ko­lást, nincs, aki meg­ren­dí­tené a hi­té­ben.

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy szom­szé­dunk ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe...

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy szom­szé­dunk ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe...

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral gyer­me­ke­i­vel, így test­kö­zel­ből lát­hatta az öröm­má­mort.

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral gyer­me­ke­i­vel, így test­kö­zel­ből lát­hatta az öröm­má­mort.

Meghívták a vb-re a barlangban rekedt gyerekeket

Meghívták a vb-re a barlangban rekedt gyerekeket

Ez na­gyon ked­ves gesz­tus, vi­szont a fi­ú­kat még nem si­ke­rült ki­men­teni.

Meg­hívta a FIFA el­nöke az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jére azt a 12 thai is­ko­lásfiút és az edző­jü­ket, akik a thai­földi bar­lang­ban re­ked­tek. Ez na­gyon ked­ves gesz­tus, vi­szont a fi­ú­kat még nem si­ke­rült ki­men­teni.

Csúnyán beleszállt Anglia a németekbe, ezt nem nyelik le könnyen

Csúnyán beleszállt Anglia a németekbe, ezt nem nyelik le könnyen

Leg­szebb öröm a kár­öröm, ezt már az an­go­lok is tud­ják.

Leg­szebb öröm a kár­öröm, ezt már az an­go­lok is tud­ják.

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

A lab­da­rú­gó­kat imád­ják a nők.

A kül­földi fo­ci­csa­pa­tok já­té­ko­sa­i­nak nép­sze­rű­sége felér egy rocksz­tá­ré­val. Így nem csoda, hogy ál­ta­lá­ban mo­dell, szép­ség­ki­rálynő, vagy szí­nésznő a párja.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia - Videó

Nem hiszel majd a szemednek, így focizik a magyar sztár kisfia - Videó

Rába Timi na­gyon büszke mind­há­rom gyer­me­kére.

Rába Timi na­gyon büszke mind­há­rom gyer­me­kére. Első há­zas­ságól szü­le­tett nagyfia si­ke­res a mun­ká­já­ban, ti­zenöt éves lánya, Nina egyre ke­re­set­tebb mo­dell. Most pedig az is ki­de­rült, hogy leg­ki­sebb gyer­meke ki­tű­nően fo­ci­zik.

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Brutálisan végzett volt barátnőjével a focista, 51 évre elítélték

Brutálisan végzett volt barátnőjével a focista, 51 évre elítélték

Agyon­lőtte egy­kori ked­ve­sét.

Ál­má­ban ölte meg egy­kori ked­ve­sét Riley Gaul. Nem tudta el­vi­selni, hogy el­hagy­ták.

Meghódítaná Spanyolországot a fiatal magyar focista

Meghódítaná Spanyolországot a fiatal magyar focista

Ba­lázs Ben­já­min Ró­bert három éve ját­szik Mal­lor­cán, most Mad­ridba köl­töz­het.

Foci VB a város közepén

Foci VB a város közepén

Kü­lön­le­ges szur­ko­lói zóna várja majd a fut­ball sze­rel­me­seit a bu­da­pesti Sza­bad­ság téren, a jú­ni­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ság ideje alatt.

Kü­lön­le­ges szur­ko­lói zóna várja majd a fut­ball sze­rel­me­seit a bu­da­pesti Sza­bad­ság téren, a jú­ni­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ság ideje alatt.

Magyar zászlót lopott a román. Megbüntették!

Magyar zászlót lopott a román. Megbüntették!

A Sepsi - Di­namo meccsen tör­tént.

Egy fel­dü­hö­dött bu­ka­resti szur­koló le­tépte a ke­rí­tésre rög­zí­tett ma­gyar zász­lót a Sepsi - Di­namo meccsen, Sep­si­szent­györ­gyön.

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Meg­kapta a ma­gáét a belga edzőt.

A ko­rábbi ka­pi­tány sze­rint jobb lett volna egy másik edzőt vá­lasz­tani a ma­gyar kis­padra.

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak.

Nem hiszed el, mit vett születendő kisfiának Kulcsár Edina párja

Nem hiszed el, mit vett születendő kisfiának Kulcsár Edina párja

A gyö­nyörű mo­dell feb­ruár 23-án je­len­tette be, hogy kis­ba­bát vár. Azóta az is ki­de­rült, kisfia lesz.

A gyö­nyörű mo­dell feb­ruár 23-án je­len­tette be, hogy kis­ba­bát vár. Azóta ki­de­rült az is, fia lesz.

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Meg­hívó csak a leg­gaz­da­gab­bak­nak! Gyors­kor­cso­lyá­zók­nak kö­szön­he­tően dől­het össze a nem­zet­közi kupák rend­szere.

Lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Fájdalmas döntés, lemondta a válogatottságot a szurkolók kedvence

Sne­ij­dert imád­ták a druk­ke­rek.

Az új hol­land ka­pi­tány már nem szá­mol Wes­ley Sne­ij­der já­té­ká­val. A vb-ezüst­ér­mes fo­cista el­fo­gadta a dön­tést.

Remek hírt kapott Dárdai Pál, büszke lehet a fiára

Remek hírt kapott Dárdai Pál, büszke lehet a fiára

A ma­gyar edző kö­zépső fi­á­hoz ra­gasz­kod­nak a német vá­lo­ga­tott­nál. Pedig a szük­sé­ges pa­pír­jai sin­cse­nek meg.

A ma­gyar edző kö­zépső fi­á­hoz ra­gasz­kod­nak a német vá­lo­ga­tott­nál. Pedig a szük­sé­ges pa­pír­jai sin­cse­nek meg.

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Betelt a pohár, kirúgták a magyar fociedzőt

Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Mi­ri­uta László nem tudta be­jut­tatni csa­pa­tát a rá­ját­szásba. Szep­tem­ber óta dol­go­zott a klub­nál.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel? Sú­lyo­sabb a sé­rü­lése, mint ahogy ko­ráb­ban sej­tet­ték.

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel? Sú­lyo­sabb a mű­tétre váró Pari Saint-Ger­main fut­ball­klub csil­la­gá­nak sé­rü­lése, mint ahogy ko­ráb­ban sej­tet­ték. Sokan ag­gód­nak a mé­reg­drága lab­da­rúgó egész­sé­géért és druk­kol­nak a mi­előbbi fel­épü­lé­séért.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Rendőrök törtek rá az emberöléssel fenyegető sztárra

Rendőrök törtek rá az emberöléssel fenyegető sztárra

A Li­ver­pool egy­kori fut­bal­lis­tája em­ber­rab­lást is em­le­ge­tett. Egy sze­ne­gáli po­li­ti­kus is érin­tett a tör­té­net­ben.

A Li­ver­pool egy­kori fut­bal­lis­tája em­ber­rab­lást is em­le­ge­tett. Egy sze­ne­gáli po­li­ti­kus is érin­tett a tör­té­net­ben.

Dühbe gurult Ronaldo, az operatőr bánta

Dühbe gurult Ronaldo, az operatőr bánta - videó

Nem tet­szett a por­tu­gál fo­ci­csil­lag­nak, hogy őt mu­tatja a ka­mera.

Nem tet­szett a por­tu­gál fo­ci­csil­lag­nak, hogy őt mu­tat­ják a meccs he­lyett. Ezt kéz­je­lek­kel el is ma­gya­rázta.

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Botrány, Cristiano Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

Botrány, Cristiano Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

A vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ki­tartó volt, a vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie. Nem Ro­naldo az első, akit le kel­let ál­lí­tani.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

Hibázott Dzsudzsák, komoly árat fizetett érte

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

A leg­utóbbi meccsén nem lő­he­tett 11-est a ma­gyar sztár. Csa­pa­tá­val így is jól áll­nak a baj­nok­ság­ban.

Nem mindennapi fair play jelenet történt a focimeccsen! - videó

Nem mindennapi fair play jelenet történt a focimeccsen! - videó

Erről szól a sport!

Még a múlt hét­vé­gén, a török ifjú­sági li­gá­ban tör­tént a pél­da­ér­tékű ese­mény. Erről szól a sport!

Itt a vége: kirúgta edzőjét a magyar bajnokcsapat

Itt a vége: kirúgta edzőjét a magyar bajnokcsapat

Erik van der Meer nem húzta so­káig.

Erik van der Meer gyen­gén sze­re­pelt a Hon­véd­dal, nem is vár­tak a cse­ré­jé­vel ta­va­szig. Már az új edző is meg­van.

Ronaldo nem viccel, sokkolta a világot a Real-sztár

Ronaldo nem viccel, sokkolta a világot a Real-sztár

A por­tu­gál fo­cista az ötö­dik Arany­lab­dá­ját nyerte a héten, majd el­mondta, sen­kit sem lehet hozzá ha­son­lí­tani.

A por­tu­gál fo­cista az ötö­dik Arany­lab­dá­ját nyerte a héten, utána be­szélt arról, hogy sen­kit sem lehet hozzá ha­son­lí­tani.

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Ka­ro­lina Bo­jarra me­lett nem tu­dunk el­menni szó nél­kül...

Ka­ro­lina Bo­jarra me­lett nem tu­dunk el­menni szó nél­kül...

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Ő lett az Év újonca Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

Kiderült, hogyan gazdagodott meg Stadler József

Kiderült, hogyan gazdagodott meg Stadler József

Ál­lí­tása sze­rint egész éle­tén át el­kí­sérte a plusz­te­her, hogy si­ke­res ember lévén, fo­lya­ma­to­san az el­len­őr­zé­sén dol­goz­tak a ha­tó­sá­gok.

Ál­lí­tása sze­rint egész éle­tén át el­kí­sérte a plusz­te­her, hogy si­ke­res ember lévén, fo­lya­ma­to­san az el­len­őr­zé­sén dol­goz­tak a ha­tó­sá­gok. Va­ló­ban igaz, hogy ami­hez nyúlt, az arannyá vált a kezei alatt - ám ahhoz nem fér­het két­ség: mind­ezt csak úgy si­ke­rült el­ér­nie, hogy a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán tán­colt.

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

Fájdalmas döntés, lemondott a szövetségi kapitány

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vb-re nem si­ke­rült ki­jut­nia.

A ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon az elő­dön­tőig ve­zette csa­pa­tát Chris Co­le­man, de a vi­lág­baj­nok­ságra már nem si­ke­rült ki­jut­nia.

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Allah el­len­sé­gét lát­ják benne.

Ígé­re­tük sze­rint meg­ke­se­rí­tik az éle­tét a fran­cia le­gen­dá­nak. Li­onel Messi is a cél­ke­reszt­jükbe ke­rült.

Ronaldo nem bírt magával, fontos dolgot fecsegett ki

Ronaldo nem bírt magával, fontos dolgot fecsegett ki

A kis­lá­nya ne­vé­ről szü­le­tett dön­tés.

Élő vi­de­ó­ban je­len­tette be a por­tu­gál sztár­fo­cista, hogy mi­lyen nevet vá­lasz­tot­tak a kis­lá­nyá­nak.

Tönkrevert focicsapat vár a magyarokra, Ebből mi lesz?

Tönkrevert focicsapat vár a magyarokra

Spa­nyol­or­szág meg­mu­tatta, hogy mennyit ér keddi el­len­fe­lünk. Kér­dés, őket vajon le­győz­zük-e?

Spa­nyol­or­szág meg­mu­tatta, hogy mennyit ér keddi el­len­fe­lünk. Kér­dés, őket vajon le­győz­zük-e?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Ked­venc úszó­nőnk edzője ezt tény­leg ko­mo­lyan gon­dolja. Vajon be­válna Shane Tusup a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén?

Ked­venc úszó­nőnk edzője ezt tény­leg ko­mo­lyan gon­dolja. Vajon be­válna Shane Tusup a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén?

Eldőlt! Ő lett a válogatott új kapitánya

Eldőlt! Ő lett a válogatott új kapitánya

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

Spor­to­lás köz­ben esett baja.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek spor­to­lás köz­ben esett baja, le­het­sé­ges, hogy mű­teni kell őt.

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

A 9 éves Ernő szo­mo­rúan ért haza az is­ko­lá­ból, be­szélt az édes­any­já­val, majd ját­szani kez­dett.

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Azonnali lépés, kirúgták a válogatott német kapitányát

Me­nesz­tik a német Ch­ri­stoph Da­u­mot a román lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt­já­ról.

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pa­tot os­to­roz­tak vé­resre.

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ke­gyet­len ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Nagy az öröm a Greut­her Fürth csa­pa­tá­nál. Pin­tér Ádám­nak kis­lá­nya szü­le­tett egy bu­da­pesti ma­gán­kli­ni­kán.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a ka­ta­lán vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás.

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére.

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére, aki­nek mo­so­lya mil­li­ó­kat érin­tett meg.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler öccse szer­ző­dést is kap­hat.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Kassai lett a bűnbak, ő tehet mindenről

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

An­ce­lotti nem bo­csá­tott meg honfi­tár­sunk­nak.

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre.

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre. Ko­ráb­ban a fran­cia vá­lo­ga­tott alap­em­bere volt.

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés?

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról.

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról: nem fu­kar­ko­dik a lát­vánnyal a skót kis­csa­pat. Itt­hon miért nincs ilyen a lab­da­rúgó NB I-ben?

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.