CÍMKE: 'foci'

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ka­to­nái Irak­ban.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás.

Kassai lett a bűnbak, ő tehet mindenről

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

An­ce­lotti nem bo­csá­tott meg honfi­tár­sunk­nak.

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére.

Min­denki el­jö­he­tett a kis Brad­ley te­me­té­sére, aki­nek mo­so­lya mil­li­ó­kat érin­tett meg.

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre.

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre. Ko­ráb­ban a fran­cia vá­lo­ga­tott alap­em­bere volt.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler öccse szer­ző­dést is kap­hat.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról.

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról: nem fu­kar­ko­dik a lát­vánnyal a skót kis­csa­pat. Itt­hon miért nincs ilyen a lab­da­rúgó NB I-ben?

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej.

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Átvert rajongók, egy csaló visszaél Dárdai Pál nevével!

Semmi köze sincs az ol­dal­hoz.

Majd­nem 24 ezren kö­ve­tik azt az ol­dalt, ami­hez semmi köze a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

A por­tu­gál tá­madó ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Ala­po­san el­ké­nyez­tette az idei sze­zon­ban Da­ni­el­lát a ked­venc csa­pata. Cse­rébe ő szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dik a férfi­ak­nak.

Ala­po­san el­ké­nyez­tette az idei sze­zon­ban Da­ni­el­lát a ked­venc csa­pata. Cse­rébe ő szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dik a férfi­ak­nak.

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Az Eb-re ké­szült a fi­a­tal védő.

Hét­főn szúr­ták ki az or­vo­sok, hogy va­lami nem stim­mel. A vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rát is el­hagyta gyor­san a védő.

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

Maró gúnnyal re­a­gál­tak a druk­ke­rek.

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Be­ke­mé­nyí­tet­tek az Emír­sé­gek­ben.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Durva: újságírót fojtogatott a Barcelona sztárfocistája

Durva: újságírót fojtogatott a Barcelona sztárfocistája

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos.

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos. A töb­biek nem hagy­ták, hogy el­va­dul­ja­nak a dol­gok.

Szexbotrány: nagy bajba kerülhet az új focicsillag

Szexbotrány: nagy bajba kerülhet az új focicsillag

A Real Mad­rid is csá­bítja a védőt.

A Real Mad­rid is csá­bítja a fi­a­tal védőt, akit egy 20 éves nő je­len­tett fel a rend­őr­sé­gen erő­sza­kos­sága miatt.

Szétzúzta a testét az öngyilkosjelölt drukker

Sokkoló, szétzúzta a testét az öngyilkosjelölt drukker

Örö­mé­ben má­szott szo­borra.

Örö­mé­ben kez­dett el egy szo­borra mászni, de le­esett róla, és sú­lyo­san meg­sé­rült. A men­tők nem adtak tá­jé­koz­ta­tást az ál­la­po­tá­ról.

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Azt hitte, hogy soha töb­bet nem játsz­hat, mi­u­tán bomba rob­bant a kö­ze­lé­ben. Mo­zogni sem tu­dott.

Azt hitte, hogy soha töb­bet nem játsz­hat, mi­u­tán bomba rob­bant a kö­ze­lé­ben. Nem hal­lott sem­mit, mo­zogni sem tu­dott.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Bundagyanú, egymillióért veszíthet a Real ellenfele

Bundagyanú, egymillióért veszíthet a Real Madrid ellenfele

A spa­nyol baj­noki cím múl­hat ezen.

A baj­noki cím sor­sá­ról dönt a spa­nyol sztár­csa­pat va­sár­napi meccse, az egyik já­té­kos szer­ző­dése dönt­het el min­dent.

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Most bi­zo­nyít­hat neki né­hány já­té­kos.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jú­ni­us­ban két meccset is az alap­em­be­rei nél­kül ját­szik. Kinek si­ke­rül ezt ki­hasz­nál­nia?

Félpucéran terpeszt ágyában a nagymellű fitneszmodell

Félpucéran terpeszt ágyában a nagymellű fitneszmodell

A lel­kes szur­ko­ló­lány kéjes pó­zokba vágta magát, így üzent ked­venc já­té­ko­sa­i­nak. Az öröme még na­gyobb lett a szom­bati döntő után.

A lel­kes szur­ko­ló­lány kéjes pó­zokba vágta magát, így üzent ked­venc já­té­ko­sa­i­nak. Az öröme még na­gyobb lett a szom­bati döntő után.

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz.

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Nem hagy­ják veszni a Forma-1-le­genda által meg­kez­dett ha­gyo­mányt. Te­vé­keny részt vál­lal a kis Schumi is.

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Da­i­ane egy bra­zil csa­pa­tért ra­jong.

Azt nem lehet mon­dani Da­i­ane-ra, hogy di­vat­szur­koló lenne. A szőke bom­bázó egyre nép­sze­rűbb, a képei alap­ján ez nem meg­lepő.

Balhé a pályán, pucérkodó szurkolólány tette tönkre a meccset

Balhé a pályán, pucérkodó szurkolólány tette tönkre a meccset

Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben, ami­kor be­fu­tott a gyepre?

Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben, ami­kor ha­tal­mas mel­leit ló­bálva be­fu­tott a gyepre?

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Va­sár­nap már szá­mít rá a csa­pata.

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Va­sár­nap már szá­mít rá a csa­pata.

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Nem tudni, ki áll az akció mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

A közös kép alap­ján az biz­tos, hogy él­vez­ték egy­más tár­sa­sá­gát.

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Élő adásban bukott le az élsportoló, hogy csalja nejét! - Videó

Élő adásban bukott le az élsportoló, hogy csalja a nejét! - Videó

Egy in­ter­jú­ban, nagy lel­ke­se­dé­sé­ben saját magát buk­tatta le a köz­ked­velt fo­cista.

Egy in­ter­jú­ban, nagy lel­ke­se­dé­sé­ben saját magát buk­tatta le a köz­ked­velt fo­cista.

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Cso­dá­la­tos hír!

Sze­mér­me­sen hall­gat­tak eddig a cso­dá­la­tos hír­ről, de most a le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Nem hagyja annyi­ban a dol­got.

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el. A rend­őr­ség nem mon­dott sokat az ügy­ről.

Árulkodó fotó, mit tettek télen a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Már négy vá­ros­ban van szobra.

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet. Már négy vá­ros­ban van szobra.

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek, magas fi­ze­té­sek.

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak. Tá­mo­gató híján csak érmet tehet zsebre a győz­tes.

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

Magyar klubot tömhet pénzzel a Red Bull

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Az ügy­védje sze­rint jog­ta­la­nul.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

Nagy álma, hogy leg­alább egy es­tére az ágyába csá­bít­hass a Bar­ce­lona ászát.

Szak­má­já­ban az egyik leg­el­is­mer­tebb sze­mé­lyi­ség Spa­nyol­or­szág­ban. Nagy álma, hogy leg­alább egy es­tére az ágyába csá­bít­hass a Bar­ce­lona ászát.

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc csa­pata, át­ment szak­kom­men­tá­torba.

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc fo­ci­csa­pata, át­ment fut­ball-szak­kom­men­tá­torba. A ki­lenc­sze­res arany­ér­mes el akarta mon­dani a vé­le­mé­nyét a Man­ches­ter Uni­ted­ről. El is mondta, nem akár­ho­gyan!

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

A szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie.

A ma­gyar bíró ve­zette a nem­zet­közi torna má­so­dik meccsét, de a szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eb is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

Ez a szexi szőke a természet csodája

Ez a szexi szőke szépség a természet csodája

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható.

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható. A hölgy rá­adá­sul nagy fo­ci­ra­jongó, maga is rúgja a bőrt. Emel­lett sokat ko­sa­ra­zik és úszik is. Meg­lepő, hogy ennyire tö­ké­le­tes?

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Az Eb miatt kel­lett ha­lasz­tani.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság miatt kel­lett el­ha­lasz­tani a fon­tos ese­ményt, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Melltartó nélkül szeret sütkérezni a vadító testű szépség

Melltartó nélkül szeret sütkérezni a vadító testű szépség

Sze­ren­csés hely­zet­ben érez­heti magát a Bar­ce­lona má­so­dik csa­pa­tá­hoz tar­tozó fut­bal­lista.

Sze­ren­csés hely­zet­ben érez­heti magát a Bar­ce­lona má­so­dik csa­pa­tá­hoz tar­tozó fut­bal­lista.

Súlyos vád, kirúgta a Fradi a focistáját

Megüthetett egy nőt a Fradi sztárjátékosa

Jova Le­vente ál­lí­tó­lag meg­ütött egy nőt.

A csa­pat már szólt is neki, hogy ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot.

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta magán.

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta csak magán a bra­zil szép­ség, aki na­gyon örült annak, hogy a vá­lo­ga­tott le­győzte Ar­gen­tí­nát.

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub.

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub. Pa­ti­nás csa­pa­tok is be­ke­rül­tek a vá­lo­ga­tásba.

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

Ré­góta jóban van­nak...

A két­gyer­me­kes anyuka el­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán.

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán, pedig már addig is elég fe­szült volt a han­gu­lat. A görög szur­ko­lók az el­len­fél tör­té­nelmi tra­gé­di­á­ján gú­nyo­lód­tak.

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Gera a visszavonulásáról beszélt a győztes meccs után

Gera a visszavonulásáról beszélt a győztes meccs után

A szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint el­ma­ra­dunk a vá­ra­ko­zá­sok­tól.

Hiába a gól­gaz­dag siker, a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint el­ma­ra­dunk a vá­ra­ko­zá­sok­tól.

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Most írt alá újabb öt évre Mad­rid­ban.

Most írta alá az új szer­ző­dé­sét a por­tu­gál fo­cista, de sokan sze­ret­nék tudni, hogy hova iga­zol öt év múlva. Ber­lin­ből min­den­esetre be­je­lent­kez­tek érte.

Meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Kamuprofil, meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült.

Na­gyon ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült a tá­madó, aki­vel a Fa­ce­boo­kon szó­ra­ko­zott va­laki.

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

A szö­vet­sé­get vi­szont di­csérte.

A Her­tha si­ker­edző­jét tu­dat­lan­ság­gal vá­dolta meg a fő­vá­rosi csa­pat első em­bere. A ma­gyar szö­vet­sé­get vi­szont meg­di­csérte.

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

Dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak.

Na­gyon dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak a hét­végi baj­noki meccs után, a csa­pat ügy­ve­ze­tője most még nem akar be­szélni az eset­ről.

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt.

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt.

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

A csa­pat gyen­gél­ke­dik az NB I-ben.

A csa­pat na­gyon gyen­gél­ke­dik a baj­nok­ság­ban, ezért a téli szü­net­ben több já­té­kost is ki­rúg­hat­nak majd a cím­védő együt­tes­től.

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

Más csa­pa­tok is élnek a tá­mo­ga­tás­sal.

A csa­pa­tok évente bő 20 mil­lió fo­rin­tot for­dít­hat­nak kü­lön­böző po­zí­ci­ók­ban dol­gozó mun­ka­tár­sak kifi­ze­té­sére, ezt pedig ki is hasz­nál­ják.

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel.

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel. Fon­tos a tükör el­he­lyez­ke­dése, a ki­lincs színe.

Döbbenetesen gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Döbbenetesen gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Szimpla bosszú­vágy­ból ment be az el­len­fél pá­lyá­jára.

Szimpla bosszú­vágy­ból ment be az el­len­fél pá­lyá­jára órák­kal a baj­noki meccs után.

Pisztoly is előkerült a drámába fulladó focimeccsen

Pisztoly is előkerült a drámába fulladó focimeccsen

25 per­cig nem foly­ta­tó­dott a meccs.

A ven­dég­csa­pat ve­ze­tő­jét már a meccs előtt vár­ták a hu­li­gá­nok, aztán meg is ütöt­ték. A rend­őr­ség­nek is ki kel­lett men­nie a sta­di­on­hoz.

Visszatért Király Gábor, vele volt a barátja is

Visszatért Király Gábor, vele volt az egyik legjobb barátja is

Sé­rü­lés hát­rál­tatta eddig.

Sé­rü­lés miatt nem tu­dott a Ha­la­dás ka­pu­jába be­állni az utóbbi he­tek­ben, most már nincs távol attól, hogy újra be­vet­hes­sék éles meccsen.

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Kö­vette a ked­ve­sét a spa­nyol fő­vá­ros­ból Pá­rizsba, ahol le­esett az em­be­rek álla, ami­kor meg­lát­ták.

Kö­vette a ked­ve­sét a spa­nyol fő­vá­ros­ból Pá­rizsba, ahol le­esett az em­be­rek álla, ami­kor meg­lát­ták.

A pályán mutogatta férfiasságát Ibrahimovic

A pályán mutogatta férfiasságát Ibrahimovic

A vá­rosi ri­vá­lis vé­dő­jé­vel ke­ve­re­dett szó­vál­tásba a csa­tár, majd fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­to­kat tett.

A vá­rosi ri­vá­lis vé­dő­jé­vel ke­ve­re­dett szó­vál­tásba a csa­tár, majd fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­to­kat tett. Az el­len­fél szur­ko­ló­i­nak is be­szólt.

Veszélybe sodorja a saját álmát Dárdai

Veszélybe sodorja a saját álmát Dárdai

A ber­lini csa­pat na­gyon jó szé­ri­á­ban van.

A ber­lini csa­pat na­gyon jó szé­ri­á­ban van, a ma­gyar edző mégis koc­ká­za­tot vál­lal egy másik ver­seny­so­ro­zat­ban, amit már rég­óta sze­retne meg­nyerni.

A Barcelona színészein röhög a világ

A Barcelona pocsék színészein röhög a világ

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack.

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack. A Barca sztár­jai sem­mit nem bíz­tak a vé­let­lenre.

Megható! Végtagok nélküli kisfiú inspirálja a sportolókat

Megható! Végtagok nélküli kisfiú inspirálja a sportolókat

Úgy be­szél­tek róla, mint a leg­be­te­gebb gye­rek, akit va­laha lát­tak.

A dok­to­rok úgy be­szél­tek róla, mint a leg­be­te­gebb gye­rek, akit éle­tük­ben lát­tak. Fo­gya­té­kos­sága el­le­nére bol­do­gan éli a nap­jait.