CÍMKE: 'foci'

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár.

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Nem tudni, ki áll az akció mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

A le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Sze­mér­me­sen hall­gat­tak eddig a cso­dá­la­tos hír­ről, de most a le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el.

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el. A rend­őr­ség nem mon­dott sokat az ügy­ről.

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt.

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt, mert fo­ci­zás köz­ben ki­ment a térde. Rá­adá­sul most is a jobb lába sé­rült meg, ame­lyet két évvel ez­előtt már meg­mű­töt­tek.

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek, magas fi­ze­té­sek.

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nem tel­jes a fo­cista öröme.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet. Már négy vá­ros­ban van szobra.

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet. Már négy vá­ros­ban van szobra.

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek belga tu­laj­do­nosa.

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Az ügy­védje sze­rint jog­ta­la­nul.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

Meglepő edzéssel készülnek kéziseink

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő.

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

A szak­má­já­ban na­gyon el­is­mert.

Szak­má­já­ban az egyik leg­el­is­mer­tebb sze­mé­lyi­ség Spa­nyol­or­szág­ban. Nagy álma, hogy leg­alább egy es­tére az ágyába csá­bít­hass a Bar­ce­lona ászát.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eb is kel­lett hozzá.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is az áldozatok között

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc csa­pata, át­ment szak­kom­men­tá­torba.

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc fo­ci­csa­pata, át­ment fut­ball-szak­kom­men­tá­torba. A ki­lenc­sze­res arany­ér­mes el akarta mon­dani a vé­le­mé­nyét a Man­ches­ter Uni­ted­ről. El is mondta, nem akár­ho­gyan!

Ez a szexi szőke szépség a természet csodája

Ez a szexi szőke szépség a természet csodája

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható. A hölgy rá­adá­sul nagy fo­ci­ra­jongó, maga is rúgja a bőrt.

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható. A hölgy rá­adá­sul nagy fo­ci­ra­jongó, maga is rúgja a bőrt. Emel­lett sokat ko­sa­ra­zik és úszik is.

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Az Eb miatt kel­lett ha­lasz­tani, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság miatt kel­lett el­ha­lasz­tani a fon­tos ese­ményt, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Na­gyon szép gólt lőtt a szélső.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Melltartó nélkül sütkérezik a szépség

Melltartó nélkül szeret sütkérezni a vadító testű szépség

Sokan cse­rél­né­nek a Bar­ce­lona fo­cis­tá­já­val.

Sze­ren­csés hely­zet­ben érez­heti magát a Bar­ce­lona má­so­dik csa­pa­tá­hoz tar­tozó fut­bal­lista. Ha csak a ba­rát­nő­ket vesszük ala­pul, már helye le­hetne a fel­nőt­tek­nél is.

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

A szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

A ma­gyar bíró ve­zette a nem­zet­közi torna má­so­dik meccsét, de a szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub.

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub.

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta magán.

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta csak magán a bra­zil szép­ség, aki na­gyon örült annak, hogy a vá­lo­ga­tott le­győzte Ar­gen­tí­nát.

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

A hazai fut­ball­ve­zér kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

Megüthetett egy nőt a Fradi sztárjátékosa

Megüthetett egy nőt a Fradi sztárjátékosa

A csa­pat már szólt is neki, hogy ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék.

A csa­pat már szólt is neki, hogy ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék a klub­tól a fut­bal­lis­tát.

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán.

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán, pedig már addig is elég fe­szült volt a han­gu­lat. A görög szur­ko­lók az el­len­fél tör­té­nelmi tra­gé­di­á­ján gú­nyo­lód­tak.

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Most nem fél­tet­ték a füvet.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Gera meglepőt nyilatkozott

Gera a visszavonulásáról beszélt a győztes meccs után

A ka­pi­tány sze­rint az el­len­fél alat­to­mos volt.

Hiába a gól­gaz­dag siker, a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint el­ma­ra­dunk a vá­ra­ko­zá­sok­tól. Dzs­u­dzsák sze­rint az el­len­fél néha alat­to­mo­san ját­szott.

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Sze­rinte nem volt fair a német edző.

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt. Azóta nem is be­szél­tek egy­más­sal.

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Most írta alá az új szer­ző­dé­sét a por­tu­gál fo­cista, de sokan sze­ret­nék tudni, hogy hova iga­zol öt év múlva.

Most írta alá az új szer­ző­dé­sét a por­tu­gál fo­cista, de sokan sze­ret­nék tudni, hogy hova iga­zol öt év múlva. Ber­lin­ből min­den­esetre be­je­lent­kez­tek érte.

Meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Kamuprofil, meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült.

Na­gyon ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült a tá­madó, aki­vel a Fa­ce­boo­kon szó­ra­ko­zott va­laki.

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

A szö­vet­sé­get vi­szont di­csérte.

A Her­tha si­ker­edző­jét tu­dat­lan­ság­gal vá­dolta meg a fő­vá­rosi csa­pat első em­bere. A ma­gyar szö­vet­sé­get vi­szont meg­di­csérte.

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

A csa­pat gyen­gél­ke­dik a baj­nok­ság­ban, ezért a téli szü­net­ben több já­té­kost is ki­rúg­hat­nak majd a cím­vé­dő­től.

A csa­pat na­gyon gyen­gél­ke­dik a baj­nok­ság­ban, ezért a téli szü­net­ben több já­té­kost is ki­rúg­hat­nak majd a cím­védő együt­tes­től.

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

A csa­pa­tok évente bő 20 mil­lió fo­rin­tot for­dít­hat­nak a mun­ka­tár­saik kifi­ze­té­sére.

A csa­pa­tok évente bő 20 mil­lió fo­rin­tot for­dít­hat­nak a mun­ka­tár­sak kifi­ze­té­sére.

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel. Fon­tos a tükör el­he­lyez­ke­dése, a ki­lincs színe. Ezért utaz­nak több száz ki­lo­mé­tert a druk­ke­rek.

Gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Döbbenetesen gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Szimpla bosszú­vágy­ból ve­zé­relte.

Szimpla bosszú­vágy­ból ment be az el­len­fél pá­lyá­jára órák­kal a baj­noki meccs után, hogy elég­té­telt ve­gyen.

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

Na­gyon dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak a hét­végi baj­noki meccs után, a csa­pat ügy­ve­ze­tője most még nem akar be­szélni az eset­ről.

Na­gyon dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak a hét­végi baj­noki meccs után, a csa­pat ügy­ve­ze­tője most még nem akar be­szélni az eset­ről. A tré­ner­nek nem ez volt az első bal­héja.

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Büszkén mutogatja fedetlen melleit a sztárfocista párja

Kö­vette a ked­ve­sét a spa­nyol fő­vá­ros­ból Pá­rizsba, ahol le­esett az em­be­rek álla, ami­kor meg­lát­ták.

Kö­vette a ked­ve­sét a spa­nyol fő­vá­ros­ból Pá­rizsba, ahol le­esett az em­be­rek álla, ami­kor meg­lát­ták.

Visszatért Király Gábor, vele volt a barátja is

Visszatért Király Gábor, vele volt az egyik legjobb barátja is

Sé­rü­lés hát­rál­tatta eddig.

Sé­rü­lés miatt nem tu­dott a Ha­la­dás ka­pu­jába be­állni az utóbbi he­tek­ben, most már nincs távol attól, hogy újra be­vet­hes­sék éles meccsen.

A pályán mutogatta férfiasságát Ibrahimovic

A pályán mutogatta férfiasságát Ibrahimovic

Az el­len­fél szur­ko­ló­i­nak is be­szólt.

A vá­rosi ri­vá­lis vé­dő­jé­vel ke­ve­re­dett szó­vál­tásba a csa­tár, majd fél­re­ért­he­tet­len moz­du­la­to­kat tett. Az el­len­fél szur­ko­ló­i­nak is be­szólt.

Pisztoly is előkerült a drámába fulladó focimeccsen

Pisztoly is előkerült a drámába fulladó focimeccsen

A ven­dég­csa­pat ve­ze­tő­jét már a meccs előtt vár­ták a hu­li­gá­nok, aztán meg is ütöt­ték. A rend­őr­ség­nek is ki kel­lett men­nie a sta­di­on­hoz.

A ven­dég­csa­pat ve­ze­tő­jét már a meccs előtt vár­ták a hu­li­gá­nok, aztán meg is ütöt­ték. A rend­őr­ség­nek is ki kel­lett men­nie a sta­di­on­hoz.

Megható! Végtagok nélküli kisfiú inspirálja a sportolókat

Megható! Végtagok nélküli kisfiú inspirálja a sportolókat

Úgy be­szél­tek róla, mint a leg­be­te­gebb gye­rek, akit va­laha lát­tak.

A dok­to­rok úgy be­szél­tek róla, mint a leg­be­te­gebb gye­rek, akit éle­tük­ben lát­tak. Fo­gya­té­kos­sága el­le­nére bol­do­gan éli a nap­jait.

Veszélybe sodorja a saját álmát Dárdai

Veszélybe sodorja a saját álmát Dárdai

A ber­lini csa­pat na­gyon jó szé­ri­á­ban van, a ma­gyar edző mégis koc­ká­za­tot vál­lal egy másik ver­seny­so­ro­zat­ban, amit már rég­óta sze­retne meg­nyerni.

A ber­lini csa­pat na­gyon jó szé­ri­á­ban van, a ma­gyar edző mégis koc­ká­za­tot vál­lal egy másik ver­seny­so­ro­zat­ban, amit már rég­óta sze­retne meg­nyerni.

A Barcelona színészein röhög a világ

A Barcelona pocsék színészein röhög a világ

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack.

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack. A Barca sztár­jai sem­mit nem bíz­tak a vé­let­lenre.

Kibuggyanó mellekkel támad a csodatini barátnője

Kibuggyanó mellekkel támad a csodatini barátnője

Van miért irigy­kedni a spa­nyolra.

Van miért irigy­kedni a Real Mad­rid fi­a­tal já­té­ko­sára, aki a pá­lyán és a pá­lyán kívül is ko­moly si­ke­re­ket köny­vel­he­tett el az utóbbi idő­ben.

A saját kapusa sem tudta elvenni Dárdaitól a győzelmet

A saját kapusa sem tudta elvenni Dárdaitól a győzelmet

A Her­tha fon­tos rang­adót nyert meg.

A Her­tha fon­tos rang­adót nyert meg hazai pá­lyán, Kle­in­heis­ler pedig meg­rúgta az első gól­ját a Bun­des­li­gá­ban. Sza­lai is pá­lyára lé­pett a Hoffen­heim­ben.

Magyar milliárdos fektet a Fradiba és Ronaldinhóba

Magyar milliárdos fektet a Fradiba és Ronaldinhóba

Nagy va­gyont szán a fo­ciba.

Gattyán György nagy va­gyont szán a fo­ciba. Most pél­dául a baj­noki cím­védő Fe­renc­vá­rost sze­melte ki ma­gá­nak.

Élő adásban jelentette be távozását a magyar fociedző

Élő adásban jelentette be távozását a magyar fociedző

Hét köz­ben ka­pott ul­ti­má­tu­mot a szak­em­ber és a csa­pata, biz­tossá vált, hogy nem tud­ják ezt tel­je­sí­teni.

Hét köz­ben ka­pott ul­ti­má­tu­mot a szak­em­ber és a csa­pata, biz­tossá vált, hogy nem tud­ják ezt tel­je­sí­teni.

Sokkoló - így írnak a magyar focistáról

Sokkoló - így írnak a magyar focistáról Angliában

Jóval töb­bet fi­zet­né­nek érte, mint 2008-ban.

Meg­lepő át­iga­zo­lási hírt le­beg­tet­tek meg a ko­rábbi di­ós­győri já­té­kos­sal kap­cso­lat­ban, aki vissza­tér­het a szi­get­or­szágba.

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Bejutottunk az új stadionba, furcsa dolgokat láttunk

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK.

Múlt héten avatta új ott­ho­nát az MTK, most be­jár­hat­tuk mi is min­den zegét-zugát. Mu­tat­juk!

Pataky Attila segít, tényleg ez hiányzott a magyar focinak?

Pataky Attila segít, tényleg ez hiányzott a magyar focinak?

Fut­ball­in­du­lót írt az Edda, a dal negy­ven ön­kor­mány­zati sport­egye­sü­let ké­ré­sére ké­szült el.

Fut­ball­in­du­lót írt az Edda, a dal negy­ven ön­kor­mány­zati sport­egye­sü­let ké­ré­sére ké­szült el. Hoz­zá­já­rul­ná­nak a ma­gyar foci fej­lő­dé­sé­hez.

Sokkoló fotók, így nézett ki a sztárcsapat gépe Budapesten

Sokkoló fotók, így nézett ki a sztárcsapat gépe Budapesten

Ang­li­ába tar­tott a török klub gépe, ami­kor egy madár csa­pó­dott neki az ab­lak­nak.

Ang­li­ába tar­tott a török klub gépe, ami­kor egy madár csa­pó­dott neki az ab­lak­nak.

Örömhír, mostantól gyakrabban láthatjuk Lázár Bencét a tévében

Örömhír, gyakrabban láthatjuk Lázár Bencét a tévében

Hosszú ideje har­col egy sú­lyos be­teg­ség­gel az Új­pest ko­rábbi já­té­kosa, kér­dé­sünkre egy orvos el­mondta, hogy minek kö­szön­hető, hogy mun­kába áll­ha­tott.

Szex helyett, tanácsok az MTK-nak

Szex helyett, tanácsok az MTK-nak

Ma­gya­ráz­kod­ha­tott a csa­pat a ha­tal­mas baki után.

Ma­gya­ráz­kod­ha­tott a csa­pat a ha­tal­mas baki után. Szub­jek­tív lis­tánk­ban össze­gyűj­töt­tük azo­kat a vi­de­ó­kat, ami­ket le­játsz­hat­ná­nak a ki­ve­tí­tőn.

Fantasztikus hír, ezért mosolyog Király Gábor

Fantasztikus hír, ezért mosolyog Király Gábor

A vá­lo­ga­tott re­kor­der kapus szep­tem­ber ele­jén sé­rült meg, azóta nem játsz­ha­tott. Most biz­tató hí­re­ket osz­tott meg a kö­ve­tő­i­vel.

A vá­lo­ga­tott re­kor­der kapus szep­tem­ber ele­jén sé­rült meg, azóta nem játsz­ha­tott. Most biz­tató hí­re­ket osz­tott meg a kö­ve­tő­i­vel.

Beszólt a bundázó focistának a magyar humorista

Beszólt a bundázó focistának a magyar humorista

A több ma­gyar csa­pat­ban is meg­for­duló fo­cista maga sem gon­dolta azt, hogy va­laha újra játsz­hat.

A több ma­gyar csa­pat­ban is meg­for­duló fo­cista maga sem gon­dolta azt, hogy va­laha újra lesz le­he­tő­sége ját­szani. Azt írja, hogy már meg is ke­res­ték.

Megvillant a rekorddöntögető Dárdai-csapat

Megvillant a rekorddöntögető Dárdai-csapat

A ber­lini klub újra a fel­le­gek­ben jár.

Két nye­ret­len meccs után tudta újra be­gyűj­teni a három pon­tot a ber­lini klub, és tapad az első he­lyen álló Bayern Mün­chenre. Sza­lai, Kle­in­heis­ler és Huszti is ját­szott.

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

A svájci vá­lo­ga­tott kulcs­já­té­kosa újra meg­vil­lan­totta fan­tasz­ti­kus tech­ni­kai tu­dá­sát, nem lesz őt egy­szerű meg­ál­lí­tani Bu­da­pes­ten sem.

A svájci vá­lo­ga­tott kulcs­já­té­kosa újra meg­vil­lan­totta fan­tasz­ti­kus tech­ni­kai tu­dá­sát, nem lesz őt egy­szerű meg­ál­lí­tani Bu­da­pes­ten sem.

Svájci kémünk jelentette: lenézhetik a magyar csapatot!

Svájci kémünk jelentette: lenézhetik a magyar csapatot!

A 80-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos el­árulta, hogy miben lehet bízni a kö­vet­kező vi­lág­baj­noki se­lej­tező-mér­kő­zé­sen.

A 80-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos el­árulta, hogy miben lehet bízni a kö­vet­kező vi­lág­baj­noki se­lej­tező-mér­kő­zé­sen. Ál­lí­tása sze­rint Fe­röer ellen sem a meccs­hi­ány volt a fő gond.

Meghalt a magyar foci híres alakja

Meghalt a magyar foci híres alakja

Mind­össze 46 évet élt, a Fe­renc­vá­ros­ban és a Kis­pest-Hon­véd­ban is ját­szott a Deb­re­cen mel­lett. Volt egy el­ké­pesztő szo­kása a pá­lyán, te­me­té­sé­ről ké­sőbb in­téz­ked­nek.

Mind­össze 46 évet élt, a Fe­renc­vá­ros­ban és a Kis­pest-Hon­véd­ban is ját­szott a Deb­re­cen mel­lett. Volt egy el­ké­pesztő szo­kása a pá­lyán, te­me­té­sé­ről ké­sőbb in­téz­ked­nek.

Igazi legenda lépett Király Gábor nyomdokába

Igazi legenda lépett Király Gábor nyomdokába

A szűk elitbe a ma­gyar kapus is befér.

Az ola­szok vi­lág­baj­nok fut­bal­lis­tája most lé­pett abba a korba, amit nem sok me­zőny­já­té­kos szo­kott el­érni aktív pá­lya­fu­tása során. A szűk elitbe a ma­gyar kapus is befér.

Bocsánatot kért a nőktől a miskolci kupleráj madámja

Bocsánatot kért a nőktől a miskolci kupleráj madámja

Ő is oda­szúrt a vá­lo­ga­tott­nak.

Meg­me­ne­kült a ki­rú­gás­tól át­me­ne­ti­leg, így újra szi­por­ká­zott a ma­gyar lab­da­rú­gás egyik meg­mon­dó­em­bere. Ő is oda­szúrt Storck­nak és a vá­lo­ga­tott­nak.

Vetkőztek a kislányok, mégis marad a csapat edzője

Vetkőztek a kislányok, mégis marad a csapat edzője

Egyre na­gyobb a balhé Mis­kol­con.

Egyre na­gyobb a balhé Mis­kol­con, a ve­ze­tés vi­szont nem akar vál­toz­tatni. Kér­dés, hogy med­dig tart a tü­re­lem az utolsó he­lyen álló együt­tes­sel szem­ben.

Álmatlanul forgolódhat az ágyában Storck

Álmatlanul forgolódhat az ágyában Storck

Ko­moly gon­dok a vá­lo­ga­tott­ban.

Nya­kun­kon a sváj­ciak el­leni kri­ti­kus vb-se­lej­tező, de nem vár­hat­juk nyu­godt szív­vel a meccset. Hátul ko­mo­lyak le­het­nek a gon­dok, egy biz­tos pont azért van.

Véres stigma a fociban, megint begőzölt a csatár

Véres stigma a fociban, megint begőzölt a csatár

Nem elő­ször, és nem is utol­jára ját­szott a sport­sze­rű­ség ha­tá­rán mo­zogva a Bar­ce­lona klasszisa.

Nem elő­ször, és nem is utol­jára ját­szott a sport­sze­rű­ség ha­tá­rán mo­zogva a Bar­ce­lona klasszisa. Ő maga nem gon­dolja úgy, hogy durva lenne.

Szétesőben az évezred magyar focicsapata

Szétesőben az évezred magyar focicsapata

Egyre ke­ve­seb­ben nézik az el­múlt év­ti­ze­dek leg­jobb ma­gyar csa­pa­tát.

Egyre ke­ve­seb­ben kí­ván­csiak az el­múlt év­ti­ze­dek leg­ered­mé­nye­sebb ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pa­tára, a Deb­re­cenre. Dombi Tibor is in­kább tévén nézi a Lokit.

Robbantottak a focistadionban

Robbantottak a focistadionban, hatalmas volt a káosz

Lon­don­ban elég lát­vá­nyos tű­zi­já­té­kot ren­dez­tek.

Lon­don­ban elég lát­vá­nyos tű­zi­já­té­kot ren­dez­tek, a rob­ban­tás után óri­ási rum­lit hagy­tak maguk után a tet­te­sek.

Rémálom Párizsban, bajba sodorta csapatát a magyar védő

Rémálom Párizsban, bajba sodorta csapatát a magyar védő

Nem lö­vünk na­gyon mellé, ha azt gon­dol­juk, nem ilyen be­mu­tat­ko­zást kép­zelt el ma­gá­nak Fran­cia­or­szág­ban.

Nem lö­vünk na­gyon mellé, ha azt gon­dol­juk, nem ilyen be­mu­tat­ko­zást kép­zelt el ma­gá­nak Fran­cia­or­szág­ban a vá­lo­ga­tott já­té­kos.

Méregdrága televízióval húzhatják le a bukott kapitányt

Méregdrága televízióval húzhatják le a bukott kapitányt

A szö­vet­ség nem fogta vissza magát, ami­kor a vá­lo­ga­tott ko­rábbi szak­ve­ze­tő­jé­nek a bün­te­té­sé­ről dön­tött.

A szö­vet­ség nem fogta vissza magát, ami­kor a vá­lo­ga­tott ko­rábbi szak­ve­ze­tő­jét meg­bün­tette.

Magyart követelnek az angol válogatottba

Magyar focistát követelnek az angol válogatottba

A kapus újabb hát­bor­zon­gató hibát kö­ve­tett el.

A kapus újabb hát­bor­zon­gató hibát kö­ve­tett el, ren­de­sen ki­gú­nyol­ták a szur­ko­lók. Per­sze olyan is volt, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálta őt.

Folytatódik a fociháború, Storck nem nyugodhat

Folytatódik a fociháború, Storck nem nyugodhat

Me­ga­lo­má­ni­á­val vá­dol­ják a ka­pi­tányt.

Me­ga­lo­má­ni­á­val vá­dol­ják a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát. Az ér­de­kes min­den­ben az, hogy ki tá­madta meg ezzel a ki­je­len­tés­sel a német edzőt.

Tragikus állapotok várják Dárdaiékat a szupercsapat ellen

Tragikus állapotok várják Dárdaiékat a szupercsapat ellen

A Her­tha to­vább írta a tör­té­nel­met hét­vé­gén, a hét­közi for­du­ló­ban meg­őriz­nék a ve­ret­len­sé­gü­ket.

A Her­tha to­vább írta a tör­té­nel­met hét­vé­gén, a hét­közi for­du­ló­ban meg­őriz­nék a ve­ret­len­sé­gü­ket. A hírek sze­rint po­csék kö­rül­mé­nyek vár­nak a já­té­ko­sokra.

Doll is tudja, kipukkant az Eb-csoda

Doll is tudja, kipukkant az Eb-csoda

A Fe­renc­vá­ros edzője sze­rint az el­vá­rá­so­kat a re­a­li­tás­hoz kel­lene iga­zí­tani. A német szak­em­ber meg­védte Bernd Storc­kot, de ki­csit oda is szúrt a vá­lo­ga­tott­nak.

A Fradi edzője sze­rint az el­vá­rá­so­kat a re­a­li­tás­hoz kel­lene iga­zí­tani. Storc­kot is meg­védte, de azért oda­szúrt a vá­lo­ga­tott­nak.

Halálos ágyán teljesült a fociszurkoló legfőbb álma

Megható búcsú, halálos ágyán teljesült a fociszurkoló legfőbb álma

Nagy har­cot ví­vott a be­teg­sé­gé­vel.

Az idős férfi nagy har­cot ví­vott a be­teg­sé­gé­vel, óri­ási él­mény­ben volt része a ha­lála előtt.

Mi történt Nikoliccsal? Ennek semmi előjele nem volt

Mi történt Nikoliccsal? Ennek semmi előjele nem volt

A tá­madó csa­pa­tát na­gyon el­ver­ték.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár klub­csa­pa­tát na­gyon el­ver­ték a Baj­no­kok Li­gája első kö­ré­ben.

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A kutya sem kíváncsi Dzsudzsák Balázsékra

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány kar­ri­erje nyá­ron vett újabb for­du­la­tot, most iz­ga­tot­tan várja az első tét­meccsét. Sok ember azért nem fogja nézni a meccse­i­ket.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány kar­ri­erje nyá­ron vett újabb for­du­la­tot, most iz­ga­tot­tan várja az első tét­meccsét. Sok ember azért nem fogja nézni a meccse­i­ket.