CÍMKE: 'fina'

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Ki­har­colta a for­ra­dalmi fej­lő­dést, de nem ki­zá­ró­lag ma­gá­nak, hanem min­den úszó­nak.

FRISS HÍREK

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat.

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka, a rajongók is örülhetnek

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Betelt a pohár: Hosszú Katinkáék perelnek!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta?

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta? Ta­valy még sen­kit nem za­vart a ka­rá­csony előtti ver­seny­döm­ping.

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is. A rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság ked­den kez­dő­dik.

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

A FINA ko­ráb­ban el­til­tás­sal fe­nye­gette azo­kat az úszó­kat, akik rajt­hoz áll­tak volna a pénz­dí­jas to­ri­nói ver­se­nyen.

A FINA ko­ráb­ban el­til­tás­sal fe­nye­gette azo­kat az úszó­kat, akik rajt­hoz áll­tak volna a pénz­dí­jas to­ri­nói ver­se­nyen.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ennek akár a több­szö­rö­sét is meg­adná azért, hogy az úszó Eu­rópa Baj­nok­sá­gon.

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők vissza­koz­tak.

Hiába volt min­den cir­kusz? Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők végül vissza­koz­tak.

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Azt egy­előre nem tudni, hogy med­dig jár­hat a fő­vá­ros­ban, ügy­védje, Bá­náti János sze­rint ugyanis még min­dig nem emel­ke­dett jog­erőre a ti­la­lom

Nyom­kö­ve­tő­vel a lábán ment a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­ség, a FINA szer­dai, bu­da­pesti ülé­sére Gyár­fás Tamás. Azt egy­előre nem tudni, hogy med­dig jár­hat a fő­vá­ros­ban, ügy­védje, Bá­náti János el­mon­dása sze­rint ugyanis még min­dig nem emel­ke­dett jog­erőre a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája által el­ren­delt lak­hely­el­ha­gyási ti­la­lom.

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Az ola­szok sze­rint az eti­kai kódex meg­sér­tése miatt ke­rül­het bajba az ame­ri­kai edző.

Az ola­szok sze­rint az eti­kai kódex meg­sér­tése miatt ke­rül­het bajba az ame­ri­kai edző.

Ez övön aluli volt a FINA-tól: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Ez övön aluli volt: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Mély­re­pü­lés­ben az úszó­sztár. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőn­ket le­kö­rözte a te­nisz­ben si­kert si­kerre hal­mozó Babos Tímea.

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát.

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Immár hivatalos, Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Amit eddig csak sej­tet­tünk, mára va­ló­ság lett. Idén meg a ma­gyar úszó lett a világ leg­jobbja, 2013 után ta­szí­tot­ták le a trón­ról.

Óriási siker volt a vizes vb, a FINA elnöke elragadtatva búcsúzott

Óriási siker volt a vizes vb, a FINA elnöke elragadtatva búcsúzott

Véget ért a Bu­da­pes­ten és Ba­la­ton­fü­re­den ren­de­zett vizes vi­lág­baj­nok­ság, de nem csak a spor­to­lókra le­he­tünk büsz­kék.

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

A profi szin­ten már nem ver­senyző spor­to­lók­nak nem csak a szint­idő­ket kell tel­je­sí­te­niük: még fi­zet­het­nek is.

A profi szin­ten már nem ver­senyző spor­to­lók­nak nem csak a szint­idő­ket kell tel­je­sí­te­niük: még fi­zet­het­nek is.

Botrány, Klapka György lánya kitálalt: A kukában landolt apám pénze!

Botrány, Klapka György lánya kitálalt: A kukában landolt apám pénze!

Az Arany­em­ber más­fél évvel ez­előtt úgy hitte, pa­rá­dés üz­le­tet kö­tött, végül azon­ban egy fil­lér sem ütötte az örö­kö­sök mar­kát.

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Parádés búcsú a vébétől, fotókon a lélegzetelállító show

Min­den idők leg­jobb vi­lág­baj­nok­sága méltó le­zá­rást ka­pott. A lát­vá­nyos mű­sor­ban 200 mű­vész vett részt.

Ismét kiborult Alekosz, durván beszólt a FINA versenyzőinek!

Ismét kiborult Alekosz, durván beszólt a FINA versenyzőinek!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár ismét kri­ti­zá­lós ked­vé­ben volt, most egy ver­seny­sza­bályba kö­tött bele.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár ismét kri­ti­zá­lós ked­vé­ben volt, most egy ver­seny­sza­bályba kö­tött bele.

Nem hiszed el, mit adott volna a vízilabdameccsre szóló jegyekért egy férfi

Nem hiszed el, mit adott volna a vízilabdameccsre szóló jegyekért egy férfi

Péter és ba­rá­tai iga­zán sze­ren­csés­nek érez­het­ték ma­gu­kat szom­bat este.

Péter és ba­rá­tai iga­zán sze­ren­csés­nek érez­het­ték ma­gu­kat szom­bat este.

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

Meg­lepte az úszó­klasszi­so­kat.

Hajas László mes­ter­fod­rász és kis csa­pata nagy meg­le­pe­tést kel­tett az úszók szá­mára fenn­tar­tott pi­he­nő­ben.

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

Ko­moly dön­tést ho­zott.

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott. Azt is el­árulta, miért.

Ördög Nóra extrém helyen szurkolta végig a vízilabdadöntőt

Ördög Nóra extrém helyen szurkolta végig a vízilabdadöntőt

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője szom­bat este az Anna-bálon szó­ra­ko­zott fér­jé­vel, de a báli for­ga­tag­ban is sza­kí­tott rá időt, hogy szur­kol­jon.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője szom­bat este az Anna-bálon szó­ra­ko­zott fér­jé­vel, de a báli for­ga­tag­ban is sza­kí­tott rá időt, hogy szur­kol­jon a ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nak.

Istenes Lászlóval kötött fogadást Kovács Ákos!

Istenes Lászlóval kötött fogadást Kovács Ákos!

Az éne­kes tel­je­sen elé­ge­dett a vb szer­ve­zé­sé­vel, úgy gon­dolja, Bu­da­pest tö­ké­le­tes hely­színe a vi­lág­ver­seny­nek.

Az éne­kes tel­je­sen elé­ge­dett a vb szer­ve­zé­sé­vel, úgy gon­dolja, Bu­da­pest tö­ké­le­tes hely­színe a vi­lág­ver­seny­nek.

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

2009 óta dol­go­zik a ve­ze­tő­ség­ben.

A ma­gyar sport­dip­lo­mata 2009 óta dol­go­zik a FINA ve­ze­tő­sé­gé­ben.

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

Csap­ják neki a sze­let...

A nap­tár­dí­vára már a kül­földi spor­to­lók is felfi­gyel­tek! Csap­ják is neki a sze­let...

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

Kiakadt a magyarokra Ashton Kutcher!

Kiakadt a magyarokra Ashton Kutscher!

Ash­ton Kut­cher és párja, Mila Kunis hét­főn úgy dön­tött, ak­tí­van tölti együtt a sza­bad­nap­ját és ki­lá­to­gat­nak az úszó-vi­lág­baj­nok­ság egyik ese­mé­nyére a Duna Aré­nába. Baj lett.

Ash­ton Kut­cher és párja, Mila Kunis hét­főn úgy dön­tött, ak­tí­van tölti együtt a sza­bad­nap­ját és ki­lá­to­gat­nak az úszó-vi­lág­baj­nok­ság egyik ese­mé­nyére a Duna Aré­nába. Noha a ren­dez­vény nyil­vá­nos, és bárki ké­szít­het rajta ké­pe­ket, a hol­ly­woodi sztár­pár kor­lá­to­zá­so­kat sze­re­tett volna. Ugyanis baj lett be­lőle.

Kiszel Tünde lánya is fellépett a FINA megnyitón!

Kiszel Tünde lánya is fellépett a FINA megnyitón!

Itt a bi­zo­nyí­ték.

Hu­nyadi Do­na­tella is ott volt a fel­lé­pők kö­zött. Íme a bi­zo­nyí­ték!

De tényleg, hány aranyérmet nyerünk?

De tényleg, hány aranyérmet nyerünk?

A szur­ko­lók ré­szé­ről na­gyok az el­vá­rá­sok a ma­gyar csa­pat­tal szem­ben.

A szur­ko­lók ré­szé­ről na­gyok az el­vá­rá­sok a ma­gyar csa­pat­tal szem­ben. A Ri­post öt ara­nyat vár a mi­e­ink­től a vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon, Hosszú szál­lít­hatja az ér­me­ket.

Egerszegi Krisztina nélkül nincs megnyitó, elindult a vébé

Egerszegi Krisztina nélkül nincs megnyitó, elindult a vébé

Az olim­pi­ák­hoz ha­son­lóan so­ra­koz­tak fel az or­szá­gok a vizes vé­bére. Ezt kö­ve­tően ün­nepi be­szé­de­ket hall­ha­tott a kö­zön­ség.

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház.

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház. Meg­in­dult az utolsó roham a je­gye­kért.

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

Meglepő ajánlatot tett Gyárfás Tamás

Szokatlan, meglepő ajánlatot tett Gyárfás Tamás

Nem min­den­napi tét: le­mond a FINA ma­gyar al­el­nöke, ha...

A vi­lág­ver­seny ren­de­zé­sén túl, nem min­den­napi tétje lesz a hét­fői, bu­da­pesti dön­tés­nek. Le­mond a FINA ma­gyar al­el­nöke, ha...

Meglepetés, máris kiosztották a vizes-vb első aranyérmeit

Meglepetés, máris kiosztották a világbajnokság első aranyérmeit

Örült is neki a FINA el­nöke.

A FINA el­nöke és ügy­ve­zető igaz­ga­tója már tudja, mi vár a leg­jobb spor­to­lókra Bu­da­pes­ten és Ba­la­ton­fü­re­den.

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét.

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra egyre ke­ve­sebb a titok.

Risztov Éva ott lesz a világbajnokságon

Risztov Éva ott lesz a világbajnokságon

So­káig úgy tűnt, olim­piai baj­nok klasszi­sunk nél­kül ren­de­zik a vizes vi­lág­baj­nok­sá­got. Azon­ban a szur­ko­lók leg­na­gyobb örö­mére Risz­tov vissza­tér.

So­káig úgy tűnt, olim­piai baj­nok klasszi­sunk nél­kül ren­de­zik a vizes vi­lág­baj­nok­sá­got. Azon­ban a szur­ko­lók leg­na­gyobb örö­mére Risz­tov vissza­tér.

Hosszú új csapatban harcol tovább

Hosszú Katinka új csapatban harcol tovább

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott.

Az olim­piai baj­nok úszó­nő­höz szá­mos sztár csat­la­ko­zott. Cél­juk, hogy együtt ér­vé­nye­sít­sék aka­ra­tu­kat.

Jobban jár azzal Katinka, ha itthon marad

Jobban jár azzal Katinka, ha Magyarországon marad

Ame­ri­ká­ban buta sza­bá­lyok vár­nák.

Czene At­tila sze­rint itt­hon na­gyobb sza­bad­sá­got élvez az Iron Lady, mint az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Hosszú Katinka fontos ígéretet kapott álma megvalósításához

Hosszú Katinka fontos ígéretet kapott álma megvalósításához

A ma­gyar úszók se­gít­sé­gére is szük­sége lehet ahhoz, hogy az új szer­ve­zete be­in­dul­jon. Egye­lőre nem tud­nak be­le­szólni a FINA dol­ga­iba.

A ma­gyar úszók se­gít­sé­gére is szük­sége lehet ahhoz, hogy az új szer­ve­zete be­in­dul­jon. Egye­lőre nem tud­nak be­le­szólni a FINA dol­ga­iba.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig Ma­gyar­or­szág, a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Masters vb: várják a jelentkezőket

Masters vb: várják a jelentkezőket

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre.

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre. Ha min­den jól megy, akkor a vi­lág­csúcs is össze­jö­het.

Emlékérem és tóátúszás a vébé jegyében

Emlékérem és tóátúszás a vébé jegyében

Már csak egy hónap van hátra a nagy ese­mé­nyig. A Vizes vi­lág­baj­nok­ságra a Ma­gyar Nem­zeti Bank is ké­szült.

Hosszú Katinka-levél: reagált a nemzetközi szövetség

Hosszú Katinka-levél: reagált az éles támadásra a nemzetközi szövetség

Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Az Iron Lady "had­üze­nete" után Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Cseh László garancia Budapesten a magyar éremre

Cseh László garancia a magyar éremre

Egyik ked­venc úszónk nyol­ca­dik vé­bé­jére ké­szül. Ahogy eddig min­dig is tette, Bu­da­pes­ten is do­bo­góra állat.

Egyik ked­venc úszónk nyol­ca­dik vé­bé­jére ké­szül. Ahogy eddig min­dig is tette, Bu­da­pes­ten is do­bo­góra állat.

Rekordlétszám lehet a budapesti Masters-vébén

Rekordlétszám lehet a budapesti Masters-vébén

Akár min­den idők leg­több részt­ve­vő­jé­vel in­dul­hat au­gusz­tus 7-én a 17. FINA Mas­ters Vi­lág­baj­nok­ság.

Akár min­den idők leg­több részt­ve­vő­jé­vel in­dul­hat el napra pon­to­san két hónap múlva, au­gusz­tus 7-én a 17. FINA Mas­ters Vi­lág­baj­nok­ság.

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Hosszú Katinka-botrány: a kapitány szerint kilóg a lóláb

Sós Csaba nem ker­telt.

Sós Csaba nem ker­telt a fur­csa üggyel kap­cso­lat­ban. Sze­rinte egy­ér­telmű, miről vagy in­kább kiről szól a nem­zet­közi szö­vet­ség dön­tése.

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Őrült összeesküvés, Katinka lehet a nagy áldozat

Vele akar­tak ki­szúrni a dön­tés­ho­zók?

Még min­dig nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek úszó­klasszi­sunk körül, aki to­vábbra sem érti a szö­vet­ség dön­té­sét. Vele akar­tak ki­szúrni?

Jó hírt kapott Katinka, nem kell lemondania az aranyakról?

Jó hírt kapott Hosszú Katinka, mégsem kell lemondania az aranyakról?

Ki­áll­tak az olim­piai baj­nok mel­lett.

A honi úszó­szö­vet­ség, és a szö­vet­ségi ka­pi­tány is ki­állt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok mel­lett. Gyár­fás Tamás se­gít­sé­gére is szük­ség lehet.

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Ma­gyar cég a gyártó.

Ma­gyar cég által gyár­tott, ha­té­kony, kör­nye­zet­ba­rát és biz­ton­sá­gos víz­fer­tőt­le­nítő rend­szer te­le­pí­tése kez­dő­dik meg a kö­zel­jö­vő­ben a jú­lius 14-én in­duló 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ság fő hely­szí­néül szol­gáló Duna Aré­ná­ban.

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Megszakad Tusup szíve, elveszik Hosszú Katinka aranyait

Bot­rá­nyos dön­tés,fel­há­bo­ro­dott úszó­csil­la­gunk és edző-férje is. Nem ezt ér­de­mel­ték a mun­ká­juk­kal, a si­ke­re­ik­kel.

Bot­rá­nyos dön­tés szü­le­tett a szö­vet­ség­nél. Nem ezt ér­de­mel­ték a mun­ká­juk­kal, a si­ke­re­ik­kel.

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Ke­ve­sebb ver­senyt nyer­het.

Az Iron Lady igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-vb!

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-világbajnokság!

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot.

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot, de ennek a pénz­nek a nagy ré­szét amúgy is el­köl­töt­ték volna.

8 plusz 1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

8 +1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik.

Bu­da­pest, 2017. már­cius 22. -A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Újra felbukkant Gyárfás

Újra felbukkant Gyárfás. A magyar vb-ért dolgozik

A MÚSZ volt el­nöke sze­rint a vizes vb a bu­da­pesti olim­pi­á­nak is lö­kést ad.

A MÚSZ volt el­nöke sze­rint a vb a bu­da­pesti olim­pi­á­nak is nagy lö­kést ad.

Hosszú Katinka örömében elárulta, mi ad erőt neki

Hosszú Katinka örömében elárulta, mi ad erőt neki

Re­a­gált a világ leg­jobbja-címre.

Re­a­gált a meg­tisz­telő címre a bu­da­pesti FINA-gálán ki­tün­te­tett, de attól távol ma­radt ma­gyar úszó­zseni.

Hosszú Katinka ráadása: Másodszor is a világ legjobbja lett!

Hosszú Katinka ráadása: Másodszor is a világ legjobbja lett!

Akár­csak egy évvel ko­ráb­ban, úgy 2015-ben is Hosszú Ka­tinka ér­de­melte ki a világ leg­jobb női úszó­já­nak járó el­is­me­rést.