Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Azt hi­szed, ott­hon vagy a fil­mek vi­lá­gá­ban? És fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból?

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról...

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar meg­me­ne­kült!

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg.

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg. A film­ben fel­tű­nik ifj. Lo­son­czi Ottó és Német Zsa­nett U23-as Eu­rópa-baj­nok is.

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

Erre senki nem szá­mí­tott! A szí­nész egy éve ka­pott agyi in­fark­tust, és még fel sem épült, de már újra mun­kába áll!

Ezt kérdezte Nicole Kidman Gáspárfalvi Dorkától

Ezt kérdezte Nicole Kidman Gáspárfalvi Dorkától

Dorka iga­zán sok­ol­dalú te­het­ség, a szí­nész­ke­dé­sen kívül kasz­ka­dőr­kö­dik, és ar­tis­ta­kép­zőbe is jár.

Dorka iga­zán sok­ol­dalú te­het­ség, a szí­nész­ke­dé­sen kívül kasz­ka­dőr­kö­dik, és ar­tis­ta­kép­zőbe is jár.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni.

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek arról, mi zaj­lott a hát­tér­ben. Most azon­ban ki­de­rült, mik az igazi okok.

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek arról, mi zaj­lott a hát­tér­ben. Most azon­ban ki­de­rült, mik az igazi okok.

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Nem min­den­napi sze­rep­ben tér vissza a film­vá­szonra a gyö­nyörű sztár­anyuka!

Nem min­den­napi sze­rep­ben tér vissza a film­vá­szonra a gyö­nyörű sztár­anyuka!

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is!

Na­gyon rossz hír ér­ke­zett! Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is!

Hatalmas siker: Arat a Wellhello-film

Hatalmas siker: Arat a Wellhello-film

A bu­da­pesti dísz­be­mu­ta­tón is telt­ház volt.

A bu­da­pesti dísz­be­mu­ta­tón is telt­ház volt. Ha­zánk leg­is­mer­tebb sztár­jai is tisz­te­le­tü­ket tet­ték az ese­mé­nyen.

Döbbenet: így néznek ki az Igazából szerelem szereplői ma!

Döbbenet: így néznek ki az Igazából szerelem szereplői ma!

Né­hány sze­replő lát­tán nem fogsz hinni a sze­med­nek. El­ké­pesztő a vál­to­zás!

Né­hány sze­replő lát­tán nem fogsz hinni a sze­med­nek. El­ké­pesztő a vál­to­zás!

Íme, a nagy filmes kvíz: Felismered a filmeket egy képkockából?

Íme, a nagy filmes kvíz: Felismered a filmeket egy képkockából?

Vajon mennyire vagy a fil­mek mes­tere? Tesz­tünk­ből ki­de­rül!

Foly­ton a mo­zi­ban vagy a tévé előtt ülsz és csak úgy falod a fil­me­ket? De vajon mennyire vagy a fil­mek mes­tere? Tesz­tünk­ből ki­de­rül!

Bereczki Zoltán őszintén: Tartozom a lányomnak egy vallomással!

Bereczki Zoltán őszintén: Tartozom a lányomnak egy vallomással!

A szí­nész nem be­szélt pri­vát szfé­rá­já­ról, de most meg­törte a csen­det.

A szí­nész nem be­szélt pri­vát szfé­rá­já­ról, de most meg­törte a csen­det.

Becsületsértés: a Viszkist saját bűntársa perelheti

Becsületsértés: a Viszkist saját bűntársa perelheti

Pert in­dít­hat régi tet­tes­társa.

Pert in­dít­hat a pro­duk­ciós iroda és Amb­rus At­tila ellen a Visz­kis régi tet­tes­társa. Sze­rinte nem buk­tatta le a Visz­kist, ez rá­ga­lom. Amb­rus azon­ban mást gon­dol erről...

Új trónkövetelő a magyar filmiparban

Új trónkövetelő a magyar filmiparban

Még csak hu­szon­egy éves, de már a ten­ge­ren túlon is is­me­rik a nevét.

Még csak hu­szon­egy éves múlt, de már a ten­ge­ren túlon is is­me­rik a nevét Mar­tin­nak.A fi­a­tal ígé­re­tes te­het­ség­nek tűnik. Ez­út­tal leg­újabb ani­má­ciós film­jé­vel ara­tott si­ke­re­ket a hazai és a nem­zet­közi film­fesz­ti­vá­lo­kon.

Depardieu: a franciák idióták, én már nem is vagyok francia

Depardieu: a franciák idióták, én már nem is vagyok francia

El­ment az esze a film­sztár­nak?

El­ment az esze? Újabb meg­döb­bentő nyi­lat­ko­zat­ban szidta saját ha­zá­ját a film­sztár. Pu­tyin orosz el­nö­köt vi­szont igaz em­ber­nek ne­vezte...

Új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja, a Jameson CineFest

Fókuszban a fiatal tehetségek: új szekcióval bővül Magyarország vezető filmfesztiválja

A Film­fesz­ti­vál új Ci­neNewWave szek­ci­ója a fi­a­tal ma­gyar te­het­sé­ge­ket ál­lítja a kö­zép­pontba.

Fotó a múltból! Így nézett ki 27 évvel ezelőtt Szinetár Dóra

Fotó a múltból! Így nézett ki 27 évvel ezelőtt Szinetár Dóra

A nép­szerű szí­nésznő saját maga osz­totta meg a fotót a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A nép­szerű szí­nésznő saját maga osz­totta meg a fotót a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ezt nézd meg! Durva videó a "Viszkisről"

Ezt nézd meg! Durva videó a "Viszkisről"

Az ered­mény­től maga az érin­tett, Amb­rus At­tila is meg­ret­tent.

A %RIPOST% kapta meg el­ső­ként Antal Nim­ród ren­de­zé­sé­nek werkfilm­jét, az ered­mény­től az érin­tett, Amb­rus At­tila is meg­ré­mült.

Mutatjuk A Viszkis legdurvább jelenetét

Mutatjuk A Viszkis legdurvább jelenetét

Fo­rog­nak az Amb­rus At­tila élete köré épí­tett mo­zifilm je­le­ne­tei.

Vá­ros­szerte fo­rog­nak az Amb­rus At­tila élete köré épí­tett mo­zifilm je­le­ne­tei, me­lyek nem szű­köl­köd­nek az ak­ci­ók­ban.

Különös videó szivárgott ki az 1969-es Holdraszállásról

Különös videó szivárgott ki az 1969-es Holdraszállásról

A mai napig ke­rül­nek elő el­tit­kolt fel­vé­te­lek, ame­lyek va­la­mi­lyen úton-módon ki­szi­vá­rog­nak...

A mai napig ke­rül­nek elő el­tit­kolt fel­vé­te­lek, ame­lyek va­la­mi­lyen úton-módon ki­szi­vá­rog­nak...

Ettől tuti neked is eleged lesz a Pokémonból!

Ettől tuti neked is eleged lesz a Pokémonból!

Ak­kora siker a Po­kémon Go, hogy máris ké­szül a film. A csap­ból is Pi­kachu fog folyni.

Ak­kora siker a Po­kémon Go, hogy le­csap­tak a jo­gokra, és máris ké­szül a film. A csap­ból is Pi­kachu fog folyni.

Újabb nemzetközi díjat zsebelt be Magyarország!

Újabb nemzetközi díjat zsebelt be Magyarország!

Hajdu Sza­bolcs filmje.

Hajdu Sza­bolcs filmje, az Ern­el­láék Far­ka­sék­nál című al­ko­tás nyerte a ver­seny­ka­te­gó­ria fő­dí­ját, a Kris­tály Gló­buszt az 51. nem­zet­közi film­fesz­ti­vá­lon.

Ezt nézheted a mozikban a héten!

Ezt nézheted a mozikban a héten!

Húsz év el­tel­té­vel ismét föl­dön­kí­vüli in­vá­zió fe­nye­geti a Föl­det.

Ismét föl­dön­kí­vüli in­vá­zió fe­nye­geti a Föl­det, egy ame­ri­kai lány meg­is­meri a di­vat­vi­lág sötét ol­da­lát, egy dán pedig ri­zi­kós pár­kap­cso­latba megy bele Pá­rizs­ban.

Cicciolina alkalmanként 25 milliót keres hatalmas melleivel

Cicciolina alkalmanként 25 milliót keres hatalmas melleivel

A por­nó­díva 65 éve­sen sem ülhet tét­le­nül. Nagy szük­sége van a pénzre.

A por­nó­díva 65 éve­sen sem ülhet tét­le­nül. Nagy szük­sége van a pénzre, ugyanis gye­re­ké­nek apja nem se­gíti anya­gi­lag fiuk egye­temi ta­nul­má­nyait, és las­san saját öreg­ko­rára is gon­dol­nia kell.

Terrorveszély miatt tört ki pánik Johnny Depp filmjének premierjén!

Terrorveszély miatt tört ki pánik Johnny Depp filmjének premierjén!

Óri­ási ri­a­da­lom tört ki az Alice Tü­kör­or­szág­ban be­mu­ta­tó­ján.

Óri­ási ri­a­da­lom tört ki az Alice Tü­kör­or­szág­ban be­mu­ta­tó­ján.

Ezt nézheted a mozikban a héten

Ezt nézheted a mozikban a héten

Me­se­beli ször­nye­te­gek, fur­csa nyo­mo­zók, és a világ leg­hí­re­sebb fo­cis­tája.

Me­se­beli ször­nye­te­gek, egy fur­csa nyo­mo­zó­pá­ros, a világ leg­hí­re­sebb fo­cis­tája, négy nor­vég test­vér és sokan mások ver­se­nyez­nek a heti pre­mi­erfil­mek­ben a nézők ke­gye­i­ért.

Tetris: film készül a kultikus játékból!

Tetris: film készül a kultikus játékból!

Három ré­szes Tet­ris film adap­tá­ció ké­szül!

A vi­deo­já­té­kok egyik kor­szak­al­kotó kép­vi­se­lő­jé­ből a Tet­ris-ből fil­mes adap­tá­ció ké­szül. Rá­adá­sul azon­nal három egész estés film­mel ör­ven­dez­te­tik meg a nagy­ér­de­műt!

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Egé­szen el­ké­pesztő, mi­lyen áb­rá­zata van a ci­cá­nak, ami­kor egy fé­lel­me­tes hor­rorfil­met ve­tí­te­nek neki. Nézd meg a vi­deót!

Egé­szen el­ké­pesztő, mi­lyen áb­rá­zata van a ci­cá­nak, ami­kor egy fé­lel­me­tes hor­rorfil­met ve­tí­te­nek neki. Pu­pil­lája össze­szű­kül, fé­le­lem ül ki az ar­cára, s a végén el is szö­kik a kép­er­nyő elől. Nézd meg a vi­deót!

Ez is eljött! Nagy bejelentést tett Vujity Tvrtko!

Ez is eljött! Nagy bejelentést tett Vujity Tvrtko!

A TV2-től me­nesz­tett ri­por­ter végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. El­árulta, min dol­go­zott ennyit az el­múlt idő­szak­ban!

A TV2-től me­nesz­tett ri­por­ter végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére. El­árulta, min dol­go­zott ennyit az el­múlt idő­szak­ban!

Ezért változott meg teljesen a botrányairól elhíresült Miley Cyrus!

Ezért változott meg teljesen a botrányairól elhíresült Miley Cyrus!

Ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get ka­pott, ezért vál­toz­ta­tott stí­lu­sán.

Elképesztő felvétel került elő Kovács Katiról!

Elképesztő felvétel került elő Kovács Katiról!

Így még biz­to­san nem lát­tad őt.

A le­gen­dás éne­kesnő a het­ve­nes évek­ben egy nor­vég film­ben ka­pott fő­sze­re­pet, ami­ben Bu­da­pest lát­vá­nyos­sá­gait mu­tatja be a né­zők­nek.

Így ünnepelték az elsöprő sikert a Saul fia fiatal címszereplői!

Így ünnepelték az elsöprő sikert a Saul fia fiatal címszereplői!

Még most sem tér­nek ma­guk­hoz!

Le­nyű­gözte a fil­mes vi­lá­got a 88. Oscar-gálán Nemes Jeles László al­ko­tása, a ho­lo­kauszt­dráma a leg­jobb ide­gen nyelvű film ka­te­gó­ri­á­ban ara­tott di­a­dalt.

Minden idők legtöbb bevételét hozta egy nap alatt az új Star Wars-film

Minden idők legtöbb bevételét hozta egy nap alatt az új Star Wars-film

Min­den idők leg­na­gyobb első napi be­vé­te­lét pro­du­kálta 57 mil­lió dol­lár­ral az észak-ame­ri­kai mo­zik­ban.

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

A nem­zet­közi fil­mes vi­lág­ban is jól is­mert ma­gyar szí­nésznő úgy érzi, nincs ke­res­ni­va­lója a hazai fil­me­sek kö­zött. Sze­rinte itt­hon őt nem tart­ják szí­nész­nő­nek.

A nem­zet­közi fil­mes vi­lág­ban is jól is­mert ma­gyar szí­nésznő úgy érzi, nincs ke­res­ni­va­lója a hazai fil­me­sek kö­zött.

Bejelentették: Oscar-díjra jelölték a Saul fiát!

Bejelentették: Oscar-díjra jelölték a Saul fiát!

Oscar-díjra je­löl­ték Nemes Jeles László film­jét, a Saul fiát. Ma­gyar al­ko­tás utol­jára 1989-ben szer­zett je­lö­lést a leg­jobb kül­földi film ka­te­gó­ri­á­já­ban.

Mosolyka több mint 3 milliót szedett össze filmjéhez

Mosolyka több mint 3 milliót szedett össze filmjéhez

Két hónap alatt jött össze a pénz.

Na­gyon úgy tűnik, hogy amibe be­le­vág, azt vég­hez is viszi. Két hónap alatt jött össze a pénz.

Szex után luxuskocsiban hányt Lady Gaga

Szex után luxuskocsiban hányt Lady Gaga

Az ame­ri­kai éne­kesnő hor­ror­so­ro­zat­ban de­bü­tál. Az Ame­ri­can Hor­ror Story for­ga­tása ele­inte meg­vi­selte a sztárt.

Az ame­ri­kai éne­kesnő hor­ror­so­ro­zat­ban de­bü­tál. Az Ame­ri­can Hor­ror Story for­ga­tása ele­inte meg­vi­selte a sztárt.

Filmben látott módon rabolt a 9 és 13 éves srác

Filmben látott módon rabolt a 9 és 13 éves srác

Egy idős nőt bot­tal ütöt­tek le.

Meg­néz­tek egy fil­met, majd el­in­dul­tak a fa­lu­ban ra­bolni. Egy idős nőt bot­tal ütöt­tek le, és el­vet­ték a pén­zét.

A legszexibb, esős filmjelenetek - tüzes vigasz a zord időre

A legszexibb, esős filmjelenetek - tüzes vigasz a zord időre

For­ró­sítsd fel magad szexi mo­zi­val!

For­ró­sítsd fel magad a zi­va­ta­ros na­po­kon ezek­kel a dögös és szexi je­le­ne­tek­kel.

Borattal cikizi a kazahokat a futballsztár - fotó

Borattal cikizi a kazahokat a futballsztár - fotó

A Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben meg­le­pe­tésre a kazah As­tana csa­pata is ér­de­kelt lesz. Azon­nal a híres mo­zifilm­mel, Bo­r­at­tal ci­kiz­ték őket.

A Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben meg­le­pe­tésre a kazah As­tana csa­pata is ér­de­kelt lesz. Azon­nal a híres mo­zifilm­mel, Bo­r­at­tal ci­kiz­ték őket. Lukas Po­dol­ski, a Ga­la­ta­sa­ray já­té­kosa a Twit­ter-ol­da­lán üzent a csa­pat­nak egy Borat-fo­tó­val.

Színésznek áll David Beckham

Színésznek áll David Beckham

Le­szer­ző­dött egy Hol­ly­woodi gi­ga­pro­duk­ci­ó­hoz.

Nem elég David Beck­ham­nek a nem­zet­közi di­va­ti­kon és a nyug­dí­jas sztár­fo­cista cím, ezért le­szer­ző­dött egy Hol­ly­woodi gi­ga­pro­duk­ci­ó­hoz.

Pénzbehajtó lesz a futballsztárból

Micsoda karrier! Pénzbehajtó lesz a futballsztárból

John Carew már a pá­lyán is mar­cona fi­gura volt.

John Carew már a pá­lyán is mar­cona fi­gura volt. Ez­út­tal a film­vász­non ka­ma­toz­tatja imi­dzsét.

5 szuper film anyák napjára

5 szuper film anyák napjára

Ko­ro­názd meg a kö­szön­tést egy közös film­né­zés­sel!

Olyan fil­me­ket aján­lunk, me­lyek iga­zán jó dön­té­sek, ha egy össze­ku­co­ro­dós mo­zi­zás­sal sze­retné meg­ko­ro­názni a kö­szön­tést.