CÍMKE: 'film'

Megtörte a csendet Schumacher apja, először beszél fia balesete óta

Megtörte a csendet Schumacher apja, először beszél fia balesete óta

A Schu­mi­ról szóló film ké­szí­tői adtak íze­lí­tőt a fi­áért ag­gódó apa nyi­lat­ko­za­tá­ból.

Óriási magyar siker Cannes-ban:
egy 13 éves fiú a legígéretesebb filmes!

Óriási magyar siker Cannes-ban: egy 13 éves fiú a legígéretesebb filmes!

Egy fi­a­tal ma­gyar fiú mo­bil­te­le­fon­já­val ké­szí­tett film­jé­vel díjat ka­pott!

Milliókat szívattak meg a Pikachu filmmel

Milliókat szívattak meg a Pikachu filmmel

Durva látni, hogy alig 24 óra le­for­gása alatt há­nyan akar­ták in­gyen, gya­kor­la­ti­lag lo­pott for­má­ban meg­nézni a le­gen­dás rajzfilm mo­zi­vál­to­za­tát.

Durva látni, hogy alig 24 óra le­for­gása alatt há­nyan akar­ták in­gyen, gya­kor­la­ti­lag lo­pott for­má­ban meg­nézni a le­gen­dás rajzfilm mo­zi­vál­to­za­tát.

Újra kiállítják Bujtor István álműkincsét

Újra kiállítják Bujtor István álműkincsét

1980-ban alig egy hónap alatt for­gatta le az első haza krimi-víg­já­té­kot, ami hi­he­tet­len si­kert ara­tott a ma­gyar és kül­földi mo­zik­ban.

1980-ban alig egy hónap alatt for­gatta le az első haza krimi-víg­já­té­kot, ami hi­he­tet­len si­kert ara­tott a ma­gyar és kül­földi mo­zik­ban.

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Hihetetlen de igaz: Zalatnay Cinire bízták a világ megmentését

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz az sze­repe, de iz­ga­tot­tan várja a jú­li­usra ter­ve­zett for­ga­tást.

Cini még nem tudja pon­to­san, mi lesz az sze­repe, de iz­ga­tot­tan várja a jú­li­usra ter­ve­zett for­ga­tást.

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Minden díjat elnyert az Aranyélet: Ónodi Eszter így nyilatkozott

Az Arany­élet min­dent vitt.

Az Arany­élet min­dent vitt, ta­rolt a díj­ki­osz­tón. Ónodi Esz­ter jog­gal lehet büszke az ala­kí­tá­sára.

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Filmet készítenek Szabó Győző drogproblémájáról

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kába kell vissza­csöp­pen­nie, ám csak a film­vász­non.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kába kell vissza­csöp­pen­nie, ám csak a film­vász­non.

Ezen az új magyar filmen ámul mindenki

Ezen az új magyar filmen ámul mindenki

A for­ga­tó­könyv nél­kül ké­szült filmre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak.

A for­ga­tó­könyv nél­kül ké­szült filmre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak.

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt. A her­cegné egy sza­bad szel­lemű szing­lit ala­kít benne.

Nem hiszed el, hogy kit vetett be a rendőrség

Nem hiszed el,
hogy kit vetett
be a rendőrség

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak.

Az idő­se­ket át­verő te­le­fon­hí­vá­sok ellen ke­mé­nyen fel­lé­pés a rend­őr­ség. Most egy fi­gye­lem­fel­hívó vi­deót is csi­nál­tak. A fő­sze­rep­lő­nek pedig egy hi­te­les nagy­ma­mát vá­lasz­tot­tak.

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

A Crys­tal Pa­lace-nál nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust, Ki­rály Gá­bort, aki három sze­zont töl­tött el a csa­pat­nál.

A Crys­tal Pa­lace-nál nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust, Ki­rály Gá­bort, aki három sze­zont töl­tött el a csa­pat­nál.

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Óriási magyar filmes siker született Zágrábban és Portóban

Zurbó Do­rottya Könnyű lec­kék című do­ku­men­tumfilmje két díjat is nyert a Zag­rebDox fesz­ti­vá­lon.

Ebbe csúnyán belebukhat Will Smith, kiakadtak a netezők

Ebbe csúnyán belebukhat Will Smith, kiakadtak a netezők

A szí­nész olyan sze­re­pet játsz­hat el, amely­hez sokak sze­rint egy­ál­ta­lán nem felel meg a kül­seje.

A szu­per­sztár olyan sze­re­pet játsz­hat el, amely­hez sokak sze­rint egy­ál­ta­lán nem felel meg a kül­seje. Pedig ját­szott ő már kék színű dzsint az Alad­din­ban, ré­sze­ges szu­per­hőst a Han­cock­ban, sőt, halat is szink­ro­ni­zált a Cá­pa­me­sé­ben...

Óriási magyar siker: hatalmas elismerést kapott a rendezőnő a rangos fesztiválon

Óriási magyar siker: hatalmas elismerést kapott a rendezőnő a rangos fesztiválon

Ki­vé­te­les el­is­me­rést ka­pott Mé­szá­ros Márta a ran­gos fesz­ti­vá­lon.

Ki­vé­te­les el­is­me­rést ka­pott Mé­szá­ros Márta a ran­gos fesz­ti­vá­lon.

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Átad­ták a BAFTA dí­ji­ait.

Átad­ták a Brit Film- és Te­le­ví­ziós Mű­vé­szeti Aka­dé­mia (BAFTA) dí­ji­ait teg­nap este Lon­don­ban a díj­ki­osztó gálán. Rami Malek lett a leg­jobb férfi fő­sze­replő.

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza.

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza, sőt egy­szerre több he­lyen is lát­hat­juk majd.

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

Nagy Feró rán­totta le a lep­let.

A pro­du­cer híres ba­rátja, a 73 éves Nagy Feró rán­totta le a lep­let az öt­let­ről.

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket egy­aránt szer­ződ­te­tett film­jébe.

Meglátta a lehetőségeket: ezeket köszönheti Andy Vajnának Hollywood

Meglátta a lehetőségeket: ezeket köszönheti Andy Vajnának Hollywood

Az Ame­ri­can Film Mar­ket mel­lett ő ala­pí­totta meg a Ca­rolcót.

Az Ame­ri­can Film Mar­ket mel­lett ő ala­pí­totta meg a Ca­rolcót.

Óriási mérföldkőhöz érkezett Dobó Kata élete, beszélt a boldogságáról!

Óriási mérföldkőhöz érkezett Dobó Kata élete, beszélt a boldogságáról!

A szí­nésznő első ren­de­zé­sét feb­ruár 14-től lát­hat­ják a mo­zik­ban a nézők, addig is, szá­mos ér­de­kes­sé­get el­árult a film­ről.

A legnagyobb magyar macsó térdre kényszerítette a világ legjobbjait

A legnagyobb magyar macsó térdre kényszerítette a világ legjobbjait

Árpa At­tila az egyik sze­rep­lője Pozs­gai Zsolt új al­ko­tá­sá­nak. A Meg­szál­lot­tak című film most újabb ran­gos díjat zse­belt be.

Ezt látnod kell: itt nézheted meg az Oscar-esélyes magyar kisfilmet

Ezt látnod kell: itt nézheted meg az Oscar-esélyes magyar kisfilmet

Os­várt And­rea játssza az egyik fő­sze­re­pet az al­ko­tás­ban.

Os­várt And­rea játssza az egyik fő­sze­re­pet az al­ko­tás­ban.

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Eddig totális tévedésben éltünk: durva dolog derült ki a népszerű filmről

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Té­ve­sen hit­tük eddig, hogy Az ördög Pra­dat visel film­ben ki is a fő­sze­replő.

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

A 19. szá­zad­ban ját­szódó th­ril­ler­ben egy szol­gáló és egy jó­módú úri­lány kö­zött bon­ta­ko­zik ki lesz­bi­kus sze­re­lem.

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

Nem erre a vá­laszra vár­tak.

A Solo-film bu­kása miatt egy másik na­gyon várt Star Wars fil­met már el se fog­nak ké­szí­teni.

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható.

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható. Nagy si­kere volt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­nak.

Hűha, mozifilmben tűnik fel Debreczeni Zita és férje

Hűha, mozifilmben tűnik fel Debreczeni Zita és férje

Gi­anni és Zita a hang­ju­kat adták a mo­zi­hoz, na­gyon él­vez­ték az új, és kü­lön­le­ges fel­ada­tot.

Gi­anni és Zita a hang­ju­kat adták a mo­zi­hoz, na­gyon él­vez­ték az új, és kü­lön­le­ges fel­ada­tot.

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Meg­lepő, mit árult el egy film­mo­gul.

Meg­lepő dol­got árult el egy hol­ly­woodi film­mo­gul a 9 éve el­hunyt pop­ki­rály­ról!

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

A leg­bát­rabb páros sze­rep­lője vi­deó­vá­gást tanul, sze­retne job­ban el­iga­zodni a fil­mek vi­lá­gá­ban.

A leg­bát­rabb páros sze­rep­lője vi­deó­vá­gást tanul, sze­retne job­ban el­iga­zodni a fil­mek vi­lá­gá­ban.

Dübörög a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Dübörög a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Már ne­gye­dik napja telt­há­zas ve­tí­té­sek­kel dü­bö­rög a Ci­neFest

Már ne­gye­dik napja telt­há­zas ve­tí­té­sek­kel dü­bö­rög a 15. Ci­neFest Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vál. Ma­gyar­or­szág egyik leg­ran­go­sabb film­fesz­ti­válja az erős kö­zön­ség- és szak­mai prog­ra­mok­nak kö­szön­he­tően egyre na­gyobb ér­dek­lő­désre tart szá­mot.

Budapestre jött az egykori szexszimbólum, mindenki őt várta

Budapestre jött az egykori szexszimbólum, mindenki őt várta

Dísz­ven­dé­ge­ként ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.

A II. Bu­da­pesti Klasszi­kus Film Ma­ra­ton nem­zet­közi fesz­ti­vál dísz­ven­dé­ge­ként ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.

Kulka János visszatért: ebben a filmben lehet látni őt

Kulka János visszatért: ebben a filmben lehet látni őt

A szín­pad­tól tel­je­sen vissza­vo­nul...

A szín­pad­tól tel­je­sen vissza­vo­nult szí­nész első fil­mes mun­ká­já­ban sem han­gi­lag, sem pedig fi­zi­ka­i­lag nincs jelen...

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger

Könnyfakasztó ajándékot kapott Arnold Schwarzenegger Budapesten

Ha­zánk­ban for­gat a vi­lág­sztár, aki­nek min­den nap van va­lami ked­ves­ség­ben része.

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Árpa At­tila imádja az ame­ri­kai-focit.

Árpa At­ti­lá­ról köz­tu­dott, hogy szen­ve­dé­lye­sen sze­reti az ame­ri­kai-focit. A kő­ke­mény sport­ágba akkor sze­re­tett bele, ami­kor San Fran­cis­có­ban járt 16 éve­sen.

Lebukott, lesifotó készült Budapesten a sármos világsztárról

Lebukott, lesifotó készült Budapesten a sármos világsztárról

Már har­mad­jára jár ná­lunk.

Már har­mad­jára jár a ma­gyar fő­vá­ros­ban a 32 éves brit szí­nész. Le is fo­tóz­ták őt egy budai ét­te­rem­ben.

Elképesztő filmötlet mentheti meg Lópici Gáspárt és családját

Elképesztő filmötlet mentheti meg Lópici Gáspárt és családját

Egé­szen sa­já­tos mód­ját vá­lasztja a pénz­ke­re­sés­nek a ki­la­kol­ta­tás szé­lére sod­ró­dott idős szí­nész. Mi lesz ebből?

Egé­szen sa­já­tos mód­ját vá­lasztja a pénz­ke­re­sés­nek a ki­la­kol­ta­tás szé­lére sod­ró­dott idős szí­nész. Mi lesz ebből?

Kőkemény aktfotó szivárgott ki a háromgyermekes sztáranyukáról

Kőkemény aktfotó szivárgott ki a háromgyermekes sztáranyukáról

Hűha, vajon mit szól­nak ehhez a nem min­den­napi fény­kép­hez a 3 Gol­den Globe-ra je­lölt szí­nésznő leg­lel­ke­sebb ra­jon­gói?

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Ebben a mozifilmben tér vissza sroke-ja után Kulka János

Ebben a mozifilmben tér vissza sroke-ja után Kulka János

A ra­jon­gók már na­gyon vár­ják, hogy újra lát­has­sák ked­ven­cü­ket, aki hosszú hó­na­pokra el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől.

A ra­jon­gók már na­gyon vár­ják, hogy újra lát­has­sák ked­ven­cü­ket...

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Ez nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Ag­gód­hat­nak ked­ven­cük ter­vei miatt a Real Mad­rid és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott szur­ko­lói. Ez a dön­tés nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Kiszivárgott az 51 éves sztáranyuka kőkemény szexjelenete

Kiszivárgott az 51 éves sztáranyuka kőkemény szexjelenete

Csak úgy iz­zott a le­vegő, ami­kor kol­lé­gá­já­val egy­más­nak estek.

Csak úgy iz­zott a le­vegő, ami­kor kol­lé­gá­já­val egy­más­nak estek.

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Kiderült, gyermekei ezért nem tudják feldolgozni Bajor Imre halálát

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia.

Ha­lál­ról és el­mú­lás­ról for­ga­tott fil­met Bajor Imre fia, ami­vel fel­tépte a fájó se­be­ket.

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Va­gány volt, híres lett.

Va­gány volt, híres lett. Ő az, akit min­denki ismer, olyas­mit mert, amit senki előtte, és aki min­dig egy lé­pés­sel a rend­őr­ség előtt járt.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Még min­dig nem zá­rult le a kis­lány rej­té­lyes ügye.

Még min­dig nem zá­rult le a kis­lány rej­té­lyes ügye. Most azon­ban ko­ro­na­ta­núk áll­nak ka­mera elé.

Meglepő fotók, ezt művelte Szentedrén Antonio Banderas

Meglepő fotók, ezt művelte Szentedrén Antonio Banderas

A Gé­ni­usz című so­ro­zat má­so­dik éva­dát rész­ben Szent­end­rén for­gat­ták, An­to­nio Ban­deras fő­sze­rep­lé­sé­vel.

A Gé­ni­usz című so­ro­zat má­so­dik éva­dát rész­ben Szent­end­rén for­gat­ták, An­to­nio Ban­deras fő­sze­rep­lé­sé­vel.

Kínos, világsztár előtt szégyenült meg Koltai Lajos!

Kínos, világsztár előtt szégyenült meg Koltai Lajos!

Fil­met akart ké­szí­teni.

Fil­met akart ké­szí­teni, ám a pro­du­cer az utolsó pil­la­nat­ban je­len­tette be, hogy nem si­ke­rült pénzt sze­rez­nie.

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

Ki­de­rül, me­lyi­kük a leg­jobb.

A Test­ről és lé­lek­ről mel­lett szá­mos más ki­váló film ver­seny­zik az arany szob­rocs­káért, hétfő haj­nal­ban ki­de­rül, me­lyi­kük a leg­jobb.

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Gyűjtést szerveznek a zebrán halálra gázolt magyar színész családjának

Tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét Tyson, akit két gyer­meke és fe­le­sége gyá­szol.

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Megszólalt az özvegy: Film készül Torgyán Józsefről!

Megszólalt az özvegy: Film készül Torgyán Józsefről!

Az öz­vegy el­árulta: ha­ma­ro­san el­ké­szül az a do­ku­men­tumfilm, mely férje éle­tét és mun­kás­sá­gát mu­tatja be.

Az öz­vegy el­árulta: ha­ma­ro­san el­ké­szül az a do­ku­men­tumfilm, mely férje éle­tét és mun­kás­sá­gát mu­tatja be.

Magyar színésznő parancsára kínozták meg Jennifer Lawrence-t

Magyar színésznő parancsára kínozták meg Jennifer Lawrence-t

Ha­ma­ro­san be­mu­tat­ják Jen­ni­fer Law­rence Vörös veréb című kémfilm­jét, ami­ben Pethő Kin­cső is sze­re­pel.

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt.

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét.

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben, ahol ér­de­kes je­le­ne­tek­ben tűn­nek fel, mindez pedig a Ha­lott Pénz klip­jé­ben is lát­ható.

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben, ahol ér­de­kes je­le­ne­tek­ben tűn­nek fel.

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Döbbenetes dolgokra bukkantak a hetven éves filmtekercseken

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban...

Sokan rég­óta azt gon­dol­ják, hogy nem va­gyunk egye­dül az uni­ver­zum­ban...

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Igazi baki­pa­rádé!

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél ki­csit. Ne­vess vele, rajta!

Megtudtuk, megdöbbentő dolog derült ki Enyedi Ildikóról

Megtudtuk, megdöbbentő dolog derült ki Enyedi Ildikóról

Ezt nem sokan tud­ták az Oscar-díjra je­lölt Test­ről és lé­lek­ről ren­de­ző­jé­ről.

Ezt nem sokan tud­ták az Oscar-díjra je­lölt Test­ről és lé­lek­ről ren­de­ző­jé­ről.

Ez lesz a felújításra váró Macskafogó sorsa

Ez lesz a felújításra váró Macskafogó sorsa

Át­ve­szi a Ma­gyar Nem­zeti Film­alap a Macs­ka­fogó fel­újí­tá­sá­nak be­fe­je­zé­sét. A gyűj­tést is foly­tat­ják, de más cé­lok­kal.

Át­ve­szi a Ma­gyar Nem­zeti Film­alap a Macs­ka­fogó fel­újí­tá­sá­nak be­fe­je­zé­sét. A gyűj­tést is foly­tat­ják, de más cé­lok­kal.

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

Sokkoló haditengerészeti videó szivárgott ki az idegenekről

A BBC hozta nyil­vá­nos­ságra a Pen­ta­gon egyik tit­kos ku­tató rész­le­gé­nek né­hány fel­vé­te­lét...

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk.

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk. A Test­ről és lé­lek­ről is ott lehet a 90. Oscar-díj-át­adón.

Felismered a legendás páros filmjeit egyetlen képkockából?

Felismered a legendás páros filmjeit egyetlen képkockából?

Min­d­annyian is­mer­jük Bud Spen­cer és Te­rence Hill film­jeit, leg­alábbis lát­tuk őket. De vajon kép­ben vagy mind­egyik­kel? Tesz­teld a tu­dá­so­dat!

Min­d­annyian is­mer­jük Bud Spen­cer és Te­rence Hill film­jeit, leg­alábbis lát­tuk őket. Ge­ne­rá­ciók nőt­tek fel raj­tuk, van­nak szö­ve­gek, ami­ket be­téve tu­dunk. De vajon kép­ben vagy mind­egyik­kel? Tesz­teld a tu­dá­so­dat!

Nem hiszed el, hol láthatjuk újra Stadler Józsefet

Nem hiszed el, hol láthatjuk újra Stadler Józsefet

No­vem­ber 21-e óta nincs köz­tünk a ka­lan­dos életű akasz­tói ju­hász. Azon­ban ha­ma­ro­san vissza­tér!

No­vem­ber 21-e óta nincs köz­tünk a ka­lan­dos életű akasz­tói ju­hász. Azon­ban ha­ma­ro­san vissza­tér!

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak.

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak A Visz­kis mo­zifilm dísz­be­mu­ta­tó­jára kedd este.

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Sok ér­de­kes dolog ki­tu­dó­dott...

Nem gon­dol­tuk volna, ho­gyan ve­szik fel a fil­mek­ben lát­ható szex­je­le­ne­te­ket. Sok ér­de­kes és fura dolog ki­tu­dó­dott, amik­ről eddig nem be­szél­tek...

Teljes a hírzárlat Törőcsik Mari egészségügyi állapota ügyében

Teljes a hírzárlat Törőcsik Mari állapota ügyében

A szí­nész­le­genda in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik tü­dő­gyul­la­dás­sal, és nem nyi­lat­koz­nak ál­la­po­tá­ról. Eköz­ben hét­főn be­mu­tat­ták utolsó film­jét.

Kalózfelvétel bizonyítja, hogy készül a Mamma Mia 2.

Kalózfelvétel bizonyítja, hogy gőzerővel készül
a Mamma Mia 2.

Les­sünk be a zenés for­ga­tásra!

2018 nya­rán kerül a ma­gyar mo­zikba is a nagy si­kerű ABBA-mu­si­cal foly­ta­tása. Ám már most be­les­he­tünk a ku­lisszák mögé...

Sokkoló hír a Szex és New York rajongók számára

Sokkoló hír a Szex és New York rajongók számára

Szo­morú be­je­len­tést tett a fő­sze­replő.

Szo­morú be­je­len­tést tett Sarah Jes­sica Par­ker, aki szinte őr­jöng a düh­től kol­lé­ga­nője miatt.

Kiszivárgott a titok: Budapestre jön forgatni Arnold Schwarzenegger!

Kiszivárgott a titok: Budapestre jön forgatni Arnold Schwarzenegger!

Egy ha­tal­mas öröm­hír ér­ke­zett a Ter­mi­ná­tor ra­jon­gói szá­mára! Ha­ma­ro­san ha­zánkba ér­ke­zik a for­ga­tó­cso­port!

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

Befejezte legújabb filmjét Nemes Jeles László!

Befejezte legújabb filmjét Nemes Jeles László!

A Sun­set for­ga­tása jú­nius 12-én kez­dő­dött és 53 napig tar­tott bu­da­pesti és vi­déki hely­szí­ne­ken.

A Sun­set for­ga­tása jú­nius 12-én kez­dő­dött és 53 napig tar­tott bu­da­pesti és vi­déki hely­szí­ne­ken.

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Ba­rá­tok és me­cé­ná­sok se­gí­tet­tek.

A szí­nész­nek ba­rá­tok és volt is­ko­la­tár­sak se­gí­tet­tek anya­gi­lag, ám a pén­zü­kért cse­rébe egy­előre nem lát­hat­nak pro­duk­tu­mot.

Belefeledkezett a bulizásba Stohl Luca: így még biztosan nem láttad

Belefeledkezett a bulizásba Stohl Luca

Stohl And­rás leg­idő­sebb lá­nyát a két hét múlva film­vá­szonra ke­rülő Pappa pia című zenés víg­já­ték­ban lát­hatja majd a kö­zön­ség.

50 millióval akart megpattanni a Viszkis rabló

50 millióval akart megpattanni a Viszkis rabló

A Visz­kis rabló néven el­hí­re­sült Amb­rus At­tila már látta az éle­té­ről ké­szült mozit, mely­nek az elő­ze­te­sen hét­főn járta be az in­ter­ne­tet.

A Visz­kis rabló néven el­hí­re­sült Amb­rus At­tila már látta az éle­té­ről ké­szült mozit, mely­nek az elő­ze­te­sen hét­főn járta be az in­ter­ne­tet. Ennek ap­ro­pó­ján exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak. El­árulta, éppen akkor kap­ták el, ami­kor el­ha­tá­rozta, jó útra tér.

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Az is­mert ma­gyar szí­nésznő el­ér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Az is­mert ma­gyar szí­nésznő el­ér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Ha­waii-on ké­szül a Ju­ras­sic Wordl foly­ta­tása, le­si­fo­tók is van­nak.

Más­fél év­ti­ze­des szám­űze­tés után, ta­valy­előtt tér­tek vissza a dinók a film­vá­szonra, és bár sokan vol­tak a szkep­ti­ku­sok, a Ju­ras­sic World ha­tal­mas siker lett. Itt a foly­ta­tás.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Film­slá­ge­rek a Mar­git­szi­ge­ten.

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met. Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a ba­rá­ta­id­dal, a csa­lád­dal, vagy a sze­rel­med­del a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met. Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.