CÍMKE: 'fidesz'

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

Brüs­szel to­vábbra is tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Gyurcsányék mindig csak elvettek a családoktól

Gyurcsányék mindig csak elvettek a családoktól

A Med­gyessy-, majd a Gyur­csány-kor­mány min­den csa­ládi ked­vez­ményt fel­szá­molt..

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

Hidvéghi elmondta, mit lép Brüsszelben a Fidesz

A Fi­desz dön­tése lesz, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban látja a leg­ha­té­ko­nyabb­nak po­li­ti­kája kép­vi­se­le­tét.

A Fi­desz dön­tése lesz, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban látja a leg­ha­té­ko­nyabb­nak po­li­ti­kája kép­vi­se­le­tét vagy más ke­re­tek kö­zött.

Megint Fidesz szavazókat gyalázott a momentumos

Megint Fidesz szavazókat gyalázott a momentumos

A Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jé­nek, a "szolíd csa­lád­apá­nak" újabb vál­lal­ha­tat­lan vé­le­mé­nye de­rült ki.

A Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­jé­nek újabb vál­lal­ha­tat­lan vé­le­mé­nye de­rült ki.

Jókorát hazudott az ellenzéki sajtó

Jókorát hazudott az ellenzéki sajtó

A bal­li­be­rá­lis sajtó azt ál­lí­totta, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban le­fo­koz­zák a fi­de­sze­se­ket és a Fi­desz eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lői nem tölt­het­nek be ve­zető po­zí­ciót a Nép­párt­ban.

A bal­li­be­rá­lis sajtó azt ál­lí­totta, hogy az Eu­ró­pai Nép­párt­ban le­fo­koz­zák a fi­de­sze­se­ket és a Fi­desz eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lői nem tölt­het­nek be ve­zető po­zí­ciót a Nép­párt­ban.

Európa büszke lehet Magyarországra

Európa büszke lehet Magyarországra

Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben .

A va­sár­napi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son elért ma­ga­sabb rész­vé­tel, több sza­va­zat, több man­dá­tum azt je­lenti, hogy Ma­gyar­or­szág­nak erő­sebb lesz a kép­vi­se­lete Brüsszel­ben.

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály a Fi­desz or­szág­já­rá­sán Új­pes­ten.

Otthonról is aláírható Orbán Viktor 7 pontja

Otthonról is aláírható Orbán Viktor 7 pontja

A Fi­desz hon­lap­ján is alá lehet írni Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját.

Mától a Fi­desz hon­lap­ján is alá lehet írni Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója pén­te­ken Bu­da­pes­ten.

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni vasárnap

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa.

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa - je­len­tette ki a na­gyob­bik kor­mány­párt kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, majd idézte a mi­nisz­ter­el­nök sza­vait.

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

Kocsis Máté: A hazai ellenzékre nem számíthatunk

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre - je­len­tette ki a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre - je­len­tette ki a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője Eger­ben.

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

Or­szá­gos tá­jé­koz­tató akció indul.

A Fi­desz or­szá­gos tá­jé­koz­tató ak­ciót indít Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyo­zá­sá­ról - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs kom­mu­ni­ká­ciós igaz­gató.

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Lehet még mé­lyebbre is süllyedni.

Az MSZP-s Ban­góné az utóbbi hó­na­pok­ban köz­té­vés "sze­rep­lé­sé­vel", vagy a ma­gyar he­lyes­írási sza­bá­lyok "is­me­re­té­vel" nyű­gözte le a né­ző­ket, ol­va­só­kat.

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs.

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs. A ter­vek sze­rint közel 220 vá­lasz­tási fó­ru­mot tar­ta­nak, ahol a Fi­desz több mint 60 ve­zető po­li­ti­kusa és EP kép­vi­se­lő­je­löltje lesz elő­adó.

20 mandátumot is szerezhet a Fidesz

20 mandátumot is szerezhet a Fidesz

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás két nagy vesz­tese az Eu­ró­pai Nép­párt és az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Pártja lehet - mondta Nagy Dá­niel, a Né­ző­pont In­té­zet ku­ta­tási igaz­ga­tója.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás két nagy vesz­tese az Eu­ró­pai Nép­párt és az Eu­ró­pai Szo­ci­a­lis­ták Pártja lehet - mondta Nagy Dá­niel, a Né­ző­pont In­té­zet ku­ta­tási igaz­ga­tója az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán. Az elemző kö­zölte: a fel­mé­ré­sek sze­rint nem sze­rez­nek majd elég man­dá­tu­mot ahhoz, hogy a nagy­ko­a­lí­ció kor­má­nyozni tud­jon.

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

Novák Katalin: A Fidesz Európa védelmében keres szövetségeseket

A Fi­desz azért dol­go­zik, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse.

A Fi­desz azért dol­go­zik majd, hogy a ma­gyar em­be­rek ér­de­keit ér­vé­nye­sítse az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába.

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Több mint 600 ezer tá­mo­gató alá­írást gyűj­tött össze eddig a Fi­desz az EP-kam­pány­ban - mondta Hid­véghi Ba­lázs.

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

Ujhelyi a házát mutogatja, a számlákat nem

Ujhelyi a házát mutogatja, a számlákat nem

A sze­gedi Fi­desz köz­le­mé­nye.

A sze­gedi Fi­desz el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja, hogy Uj­he­lyi Ist­ván napok óta buj­kál a bot­rá­nyos ház­fel­újí­tá­sá­nak ügyé­ben - írja köz­le­mé­nyé­ben a párt.

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy alá­írá­suk­kal tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­pon­tos ak­ció­ter­vét a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy alá­írá­suk­kal tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­pon­tos ak­ció­ter­vét a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

A Fidesz megkezdte uniós választási kampányát

Meg­tar­totta az eu­ró­pai uniós vá­lasz­tásra prog­ra­mot hir­dető gyű­lé­sét a Fi­desz. A bu­da­pesti Bálna adott he­lyet az ese­mény­nek. A fel­szó­la­lá­sok­ból idé­zünk.

Megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya, beszédet mond Orbán Viktor

Orbán Viktor beszédével megkezdődik a Fidesz európai parlamenti kampánya

A Par­la­menti sza­lon című ren­dez­vé­nyen be­szé­det mond Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Vél­he­tő­leg fo­galma sincs a brüsszeli bü­rok­ra­ták­nak, hogy kik­nek fi­zet­nek ha­vonta az ano­nim mig­ráns­kár­tyák­kal. Ezért a Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell.

A Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell arra: ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott szír ter­ro­ris­ta­ve­zér, Ha­szan F.

Ki vágta fel a tortát és kié volt az első szelet a FIDESZ születésnapján?

Ki vágta fel a tortát és kié volt az első szelet a FIDESZ születésnapján?

31. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte a ne­gyed­szer kor­mányt adó FIDESZ.

31. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte az or­szág­nak immár ne­gyed­szer mi­nisz­ter­el­nö­köt adó FIDESZ.

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Lehet, hogy színt val­lott, de az sem ki­zárt, hogy csak kö­pö­nye­get for­gat.

Az EPP "csúcs­je­löltje" egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment, ugyan­ak­kor össze­fo­gást ígért a bal­li­be­rá­lis pár­tok­kal.

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott.

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz. Ha ke­nyér­tö­résre ke­rült volna sor, a Nép­párt uniós vá­lasz­tási esé­lye a győ­ze­lemre a nul­lára csök­kent volna.

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság job­bi­kos el­nöke.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke a tes­tü­let keddi bu­da­pesti ülé­sét kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a ma már csak el­ne­ve­zé­sé­ben ke­resz­tény­de­mok­rata cso­port­ban.

A ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a ma már csak el­ne­ve­zé­sé­ben ke­resz­tény­de­mok­rata cso­por­to­su­lás­ban.

Egyre többen látják úgy, nincs értelme a Néppártban maradni a FIDESZ-nek

Egyre többen látják úgy, nincs értelme a Néppártban maradni a FIDESZ-nek

Miért is kel­lene ra­gasz­kodni egy az ere­deti ér­té­keit fel­adó za­va­ros párt­cso­port­hoz?

Orbán kemény beszéddel készül. Marad-e a FIDESZ Néppártban?

Orbán kemény beszéddel készül. Marad-e FIDESZ a Néppártban?

Az Eu­ró­pai Nép­párt ma sza­vaz­hat a Fi­desz ki­zá­rá­sá­ról vagy tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről.

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép a Néppártból

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép a Néppártból

A Fi­desz akkor tud az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, ha szer­dán nem csu­pán a párt ki­zá­rá­sára, de tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sére sem kerül sor.

A Fi­desz akkor tud az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, ha szer­dán nem csu­pán a párt ki­zá­rá­sára, de tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sére sem kerül sor - mondta az MTI-nek a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter, a párt al­el­nöke. "A Fi­desz és az or­szág mél­tó­sá­gá­ról is szó van".

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

Erre készül a Fidesz a szerdai néppárti közgyűlésen

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne.

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

Gulyás Gergely: Erős kereszténydemokrata Néppártot akarunk

Gulyás Gergely: Erős kereszténydemokrata Néppártot akarunk

A be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

A be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne a Fi­desz, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a kép­vi­selő.

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője, mi­u­tán az Echo TV rá nézve ter­helő ügy­védi do­ku­men­tu­mo­kat mu­ta­tott be - írja az Origo.hu.

Megint lelepleződött egy brüsszeli hazugság

Megint lelepleződött egy brüsszeli hazugság

Brüs­szel to­vábbi pénz­ügyi tá­mo­ga­tást nyúj­tana a mig­rán­sok in­teg­rá­lá­sá­hoz.

Brüs­szel to­vábbi pénz­ügyi tá­mo­ga­tást nyúj­tana a mig­rán­sok in­teg­rá­lá­sá­hoz. A most el­fo­ga­dott eu­ró­pai par­la­menti ha­tá­ro­zat a mig­rá­ciót tá­mo­gatja.

Mi magunk akarjuk megvédeni a határunkat, kérjük legalább a pénz felét

Mi magunk akarjuk megvédeni a határunkat, kérjük legalább a pénz felét

A brüsszeli bü­rok­rá­cia meg­bu­kott ha­tár­vé­de­lem­ből, a ha­tás­kö­rök­nek vissza kell ke­rül­niük az érin­tett tag­ál­la­mok­hoz.

Soros György a fő mozgatója a Fidesz elleni támadásnak

Soros György a fő mozgatója a Fidesz elleni támadásnak

A CEU ügye min­dent fe­lülír?

Meg­le­he­tő­sen fur­csa, hogy Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt EP-vá­lasz­tási csúcs­je­löltje mivel tá­madja a Fi­deszt, mi­lyen fel­té­te­lek tel­je­sí­té­sét várja a ma­gyar párt­tól.

A francia Republikánusok kiállnak a Fidesz mellett

A francia Republikánusok kiállnak a Fidesz mellett

Ezt mondta a fran­cia Re­pub­li­ká­nu­sok két ve­zető po­li­ti­kusa.

Ezt mondta a fran­cia Re­pub­li­ká­nu­sok el­nöke és a párt eu­ró­pai par­la­menti lis­ta­ve­ze­tője.

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól.

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól, a Fi­desz pedig min­den­ki­nek, így Manf­red We­ber­nek a vé­le­mé­nyét is meg­hall­gatja.

Deutsch Tamás szerint Manfred Webert "megmalmozzák"

Deutsch Tamás: Manfred Webert "megmalmozzák"

Erről be­szélt az ATV-ben.

Az Eu­ró­pai Nép­párt frak­ció­ve­ze­tője sze­rint ahhoz, hogy a Fi­desz tag­sága ne szűn­jön meg, három dol­got kell tel­je­sí­teni. Deutsch ezek­ről be­szélt az ATV-ben.

Megbukott Ujhelyi István pitiáner próbálkozása

Megbukott Ujhelyi István pitiáner próbálkozása

A szo­ci­a­lis­ták eu­ró­pai lis­ta­ve­ze­té­sé­ről le­csú­szó po­li­ti­kus Deutsch Tamás saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját akarta meg­za­varni.

A szo­ci­a­lis­ták eu­ró­pai lis­ta­ve­ze­té­sé­ről le­csú­szó po­li­ti­kus Deutsch Tamás saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját akarta meg­za­varni, de ebben meg­aka­dá­lyozta a ka­pu­csengő.

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

Orbán Viktor: A Fidesz elleni támadás célja az Európai Néppárt gyengítése

A bal­ol­dal­ról in­duló tá­ma­dás va­lódi célja az Eu­ró­pai Nép­párt gyen­gí­tése.

A bal­ol­dal­ról in­duló tá­ma­dás va­lódi célja az Eu­ró­pai Nép­párt gyen­gí­tése.

Elutasítjuk a migránspárti terveket

Elutasítjuk a brüsszeli bevándorláspárti terveket

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket.

A Fi­desz-KDNP el­uta­sítja a brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ter­ve­ket - je­len­tette ki Ko­csis Máté az Or­szág­gyű­lés hét­főn kez­dődő ta­va­szi ülés­szaka előtt.

Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

Elfogadhatatlan bátorítani az antiszemitizmust

Köz­le­ményt adott ki a Fi­desz.

A na­gyob­bik kor­mány­párt köz­le­ményt adott ki a ho­lo­kauszt nem­zet­közi em­lék­napja al­kal­má­ból.

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz.

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz - je­len­tette ki Gu­lyás Ger­gely Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­töki bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján. Brüsszel­nek na­gyon nem tet­szik az igaz­ság...

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának a része

A brüsszeli ellenzéki akció Soros EP-kampányának része

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Brüsszel­ben együtt tün­tet a ma­gyar el­len­zék Ju­dith Sar­gen­ti­ni­vel, Soros György egyik leg­fon­to­sabb em­be­ré­vel.

Az ellenzéknek csak a politikai balhé fontos

Az ellenzéknek csak a politikai balhé fontos

Az el­len­zéki pár­tok ülés­sel foly­tat­ták a szí­nész­ke­dést.

A Fi­desz-frak­ció sze­rint az el­len­zéki pár­tok a csü­tör­tökre össze­hí­vott rend­kí­vüli ülés­sel foly­tat­ták a szí­nész­ke­dést: nekik nem Ma­gyar­or­szág ér­deke, csak a ha­ta­lom meg­szer­zése és a "pil­la­nat­nyi po­li­ti­kai balhé" a fon­tos.

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Szij­jártó Péter sze­rint még szil­vesz­teri tré­fá­nak is rossz, hogy Jun­c­ker akarja meg­mon­dani, mi a ke­resz­tény­de­mok­rá­cia.

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met.

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met a mi­nisz­ter­el­nök, párt­el­nök. A le­ve­lek ja­nuár kö­ze­péig min­den cím­zett­hez el­jut­nak, ilyen kül­de­ményt csak azok kap­nak, akik erre fel­ha­tal­ma­zást adtak

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból. Az oszt­rák kan­cel­lár a nem kor­mány­zati szer­ve­ze­te­ket pedig em­ber­csem­pé­szés­sel vá­dolta meg.

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Így áll 91,65 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság mel­lett az or­szá­gos lista.

Itt a FIDESZ örökös kampánydala: Hallgass a szívedre!

Itt a FIDESZ örökös kampánydala: Hallgass a szívedre!

Ez a réges-régi Ro­xette dal...

Ez a réges-régi Ro­xette dal rö­pí­tette be a ma­gyar po­li­ti­kába a Fi­a­tal De­mok­ra­ták Szö­vet­sé­gét. A lé­nyeg ugyanaz ma­radt: Hall­gass a szí­vedre, sza­vazz a ....

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

A vá­lasz­tá­sok előtti utolsó per­cek­ben egyre több is­mert ember vál­lalja nyil­vá­no­san is párt­ál­lá­sát. Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Ezért érdemes volt ennyit repülnie Hadházynak

Nem tisz­tázta lu­xus­hob­bi­ját.

Nem tisz­tázta, miből köl­tött lu­xus­hob­bi­jára, a ma­gán­re­pü­lő­gép-ve­ze­tésre az LMP társ­el­nöke. Had­házy Ákos 20 mil­lió fo­rin­tot re­pült el.

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

A Jobbik a legnagyobb korrupciós botrányban érintett

De an­ti­kor­rup­ciós cso­ma­got ígér­nek.

A Fi­desz sze­rint Vona Gábor és a Job­bik a leg­na­gyobb po­li­ti­kai kor­rup­ciós bot­rány­ban érin­tet­tek - így re­a­gált a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Százezrek nézték, lájkolták, osztották meg március 15-e örömét!

Százezrek nézték, lájkolták, osztották meg március 15-e örömét!

A di­gi­tá­lis tér­ben is a Fi­desz nyerte meg to­rony­ma­ga­san a nagy ver­senyt.

A di­gi­tá­lis tér­ben is a Fi­desz nyerte meg to­rony­ma­ga­san a már­cius ti­zen­ötö­di­kei ver­senyt.

Hadházy
menjen haza és csippelje a kutyákat

Hadházy menjen haza és csippelje a kutyákat

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök - így látja a FIDESZ.

Itt az ideje, hogy el­tűn­jön a köz­élet­ből, a nyug­dí­jas szom­széd­ját zak­lató LMP elnök. - így látja a FIDESZ.

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

Erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi vá­lasz­tás után.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után ak­ti­vi­zá­ló­dott a Fi­desz-KDNP sza­va­zó­tá­bora, erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok mind a tel­jes né­pes­ség, mind a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben.

Itt a Fidesz-KDNP országos listája

Itt a Fidesz-KDNP országos listája

A lis­tát a na­gyob­bik kor­mány­párt hon­lap­ján hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A Fi­desz-KDNP or­szá­gos lis­tá­ját a na­gyob­bik kor­mány­párt hon­lap­ján hoz­ták nyil­vá­nos­ságra szerda este.

A választók kitartanak a Fidesz mellett

A választók kitartanak a Fidesz mellett

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után sem vál­toz­tak a párt­pre­fe­ren­ciák, to­vábbra is ma­ga­biz­to­san vezet a kor­mány­párt, nem vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után sem vál­toz­tak a párt­pre­fe­ren­ciák, to­vábbra is ma­ga­biz­to­san vezet a kor­mány­párt, nem vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága.

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

A CDI a választásokon kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Bu­da­pes­ten ülé­se­zett a Ke­resz­tény­de­mok­rata In­ter­na­ci­o­nálé (CDI).

Magabiztosan várja a választásokat a Fidesz

Magabiztosan várja a választásokat a Fidesz

A kor­mány­zati mun­kát is ér­té­keli a Fi­desz és a KDNP Vi­seg­rá­don.

Az el­múlt nyolc év kor­mány­zati mun­ká­já­nak ér­té­ke­lése is sze­re­pel a Fi­desz és a KDNP or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak vi­seg­rádi ülé­sé­nek na­pi­rend­jén.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Brüsszel­ben tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat.

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

Kik próbálnák megzsarolni Magyarországot? És mi lenne a jutalom?

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén be­szélt.

A mi­nisz­ter­el­nök a Fi­desz frak­ció­ülé­sén úgy fo­gal­ma­zott, hogy kül­földi gaz­da­sági és po­li­ti­kai ér­dek­cso­por­tok Soros György ve­ze­té­sé­vel gyenge és zsa­rol­ható kor­mányt sze­ret­né­nek Ma­gyar­or­szá­gon.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

Ezt lépte a Fidesz-választmány a Soros-terv ellen

A Fi­desz or­szá­gos vá­laszt­má­nya ha­tá­ro­zat­ban uta­sítja el, hogy Ma­gyar­or­szá­got be­ván­dor­ló­or­szággá vál­toz­tas­sák.

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Soros-hálózat folytatja Magyarország elleni támadásait

A Fi­desz sze­rint a Soros-há­ló­zat 2018-ban ugyan­ott foly­tatja te­vé­keny­sé­gét, ahol ta­valy ab­ba­hagyta.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Brüsszel nem enged, csak azért is a kötelező kvótát erőlteti

Úgy hír­lik, a ne­heze most jön. Eu­rópa erős ál­la­mai csak azért is ke­resz­tül akar­ják eről­tetni az aka­ra­tu­kat.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

"Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat" - Gu­lyás Ger­gely.

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

Betenne a béremeléseknek, ha az ellenzék kerülne jövőre hatalomra

Betenne a béremeléseknek az ellenzék

A Fi­desz sze­rint, ha a jövő évi vá­lasz­tá­son az el­len­zék ke­rülne ha­ta­lomra, nem foly­ta­tódna a je­len­legi bér­eme­lési és adó­csök­ken­tési po­li­tika, he­lyette nö­vel­nék a ter­he­ket, ami­vel meg­állna a ke­re­se­tek emel­ke­dése.

Az ellenzék kisemmizné a családokat

Az ellenzék kisemmizné a családokat

Jö­vőre több pénz jut a csa­lá­dok­nak.

Jö­vőre még több pénz jut a csa­lá­dok ott­hon­te­rem­té­sére, a 2018-as költ­ség­ve­tés 226 mil­li­árd fo­rin­tot tar­tal­maz erre a célra.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Gyur­csány stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak, a DK-nak.

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

Rekordokat dönt a nemzeti konzultáció, hazudik az LMP

1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett.

Szán­dé­ko­san fer­díti el a nem­zeti kon­zul­tá­ció ered­mé­nyeit az LMP. Pén­te­kig 1 mil­lió 700 ezer kér­dőív ér­ke­zett vissza.

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

Meg­szá­mol­hat­juk Soros em­be­reit.

A Fi­desz te­le­fo­nos tá­jé­koz­tató kam­pányt indít a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ról és az Eu­ró­pai Par­la­ment mai sza­va­zá­sá­ról.

Határozati javaslatot nyújt be a Fidesz a kötelező kvóták elutasításáról

Határozati javaslatot nyújt be a Fidesz a kötelező kvóták elutasításáról

A Fi­desz-frak­ció el­uta­sítja a felső kor­lát nél­küli, kö­te­lező be­te­le­pí­tést.

A Fi­desz-frak­ció el­uta­sítja azt az Eu­ró­pai Par­la­menti ha­tá­ro­za­tot, amely felső kor­lát nél­küli, kö­te­lező be­te­le­pí­tést akar rá­kény­sze­rí­teni az Eu­ró­pai Unió min­den tag­ál­la­mára. Ez ügy­ben or­szág­gyű­lési ha­tá­ro­zati ja­vas­la­tot ter­jesz­te­nek elő még a héten.

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Mit csinál ez a Fidesz? Mindenki a fejét fogja

Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek. Ha ér­kez­nek egy­ál­ta­lán.

Ak­kora az el­len­zéki zűr­za­var, hogy már az is a Fi­desz­hez kö­ze­lít, aki­nek ez eddig eszébe sem ju­tott volna. Az el­len­zéki po­li­ti­kai pár­tok felől el­lent­mon­dá­sos, bi­zony­ta­lan­sá­got árasztó üze­ne­tek ér­kez­nek. Ha ér­kez­nek egy­ál­ta­lán.

A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

EPP frakcióvezetője: A Fidesz az Európai Néppárthoz tartozik

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan Orbán tel­je­sít­mé­nye.

Manf­red Weber sze­rint el­vi­tat­ha­tat­lan az a tel­je­sít­mény, amit Orbán Vik­tor a ha­zá­jáért és Eu­ró­páért tesz.

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Megkapják pénzüket a becsapott nyugdíjasok

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak a be­csa­pott em­be­rek kö­zött.

Nem­csak di­á­kok pén­zét tün­tette el a bal­ol­dali po­li­ti­kus bűn­szer­ve­zete. Nyug­dí­jas ál­do­za­tok is van­nak a be­csa­pott em­be­rek kö­zött.

Dögös fitneszmodell lett a Fidesz szóvivőjéből

Dögös fitneszmodell lett a Fidesz szóvivőjéből

Éve­ken át tá­jé­koz­tatta a saj­tót.

Jar­jabka Szil­via éve­ken át tá­jé­koz­tatta a saj­tót a kor­mány­párt­tal kap­cso­lat­ban. Ám mos­tan­ság már fa­lat­nyi bi­ki­nik­ben nyű­gözi le min­den­kit.

Felszólította a Fidesz Vona Gábort: Kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól

Felszólította a Fidesz Vona Gábort: Kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól

A po­li­ti­kus egy be­jegy­zé­sé­vel há­rom­mil­lió idős­ko­rút sér­tett meg.

A Fi­desz arra szó­lí­totta fel Vona Gá­bort, a Job­bik el­nö­két, hogy kér­jen bo­csá­na­tot a nyug­dí­ja­sok­tól, a kor­mány­párt sze­rint ugyanis a po­li­ti­kus egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­vel há­rom­mil­lió idős­ko­rút sér­tett meg.

Végleg lakat kerülhet októberben a befogadóállomás kapujára

Végleg lakat kerülhet októberben a befogadóállomás kapujára

Egy hónap múlva tel­je­sül a mi­nisz­ter­el­nöki ígé­ret, még nem tudni, hova szál­lít­ják a mig­rán­so­kat.