CÍMKE: 'fesztivál'

Magyar filmek Ázsia legrangosabb filmes fesztiválján!

Magyar filmek Ázsia legrangosabb filmes fesztiválján!

Szom­ba­ton kez­dő­dik a sang­haji nem­zet­közi film­fesz­ti­vál.

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző zenei irány­za­tot és prog­ra­mot.

FRISS HÍREK

A rendőröket is meglepte osztrák kollégáik hívása, ezt lopta egy magyar

A rendőröket is meglepte osztrák kollégáik hívása, ezt lopta egy magyar

A fi­a­tal férfi két bűn­tár­sá­val együtt bon­tott fel egy cso­ma­got.

A férfi bűn­tár­sa­i­val együtt bon­tott fel egy cso­ma­got, amit egy oszt­rák címre kel­lett volna ki­szál­lí­ta­niuk.

Újabb sztárok a SZIN-en

Újabb sztárok a SZIN-en

Négy új nem­zet­közi sztár­ral bővül a Sze­gedi Ifjú­sági Napok fel­ho­za­tala. Az idén 300 éves Nap­fény Vá­ro­sá­ban - a ko­ráb­ban be­je­len­tett nevek mel­lett - fel­lép Af­ro­jack, Na­ka­dia.

Négy új nem­zet­közi sztár­ral bővül a Sze­gedi Ifjú­sági Napok fel­ho­za­tala. Az idén 300 éves Nap­fény Vá­ro­sá­ban - a ko­ráb­ban be­je­len­tett nevek mel­lett - fel­lép Af­ro­jack, Na­ka­dia.

Fénykosztümbe öltözik a Bartók-negyed

Fénykosztümbe öltözik a Bartók-negyed

Ablak a Bar­tókra cím­mel in­gye­nes hely­tör­té­neti fesz­ti­vál­so­ro­zat várja az ér­dek­lő­dő­ket a fő­vá­ros XI. ke­rü­le­té­ben május 30-ától jú­nius 2-ig.

Ablak a Bar­tókra cím­mel in­gye­nes hely­tör­té­neti fesz­ti­vál­so­ro­zat várja az ér­dek­lő­dő­ket a fő­vá­ros XI. ke­rü­le­té­ben.

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Örült világ: Megvadult tinik támadtak rendőrökre

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek egy fesz­ti­vá­lon, ahol fi­a­ta­lok estek neki a ren­dez­vényt biz­to­sító ha­tó­ság tag­ja­i­nak.

Kóstoltad már a kenyérfagyit? Most Budapesten megteheted

Kóstoltad már a kenyérfagyit? Most Budapesten megteheted

Pap­rika- és a serc­lik­re­á­ci­ó­ik­kal fog­ják le­nyű­gözni a lá­to­ga­tó­kat a sztár­sé­fek.

Pap­rika- és a serc­lik­re­á­ci­ó­ik­kal fog­ják le­nyű­gözni a lá­to­ga­tó­kat a sztár­sé­fek csü­tör­tök­től va­sár­na­pig.

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

Szerda este kez­dő­dik a Nagy-Szín-Pad!, a VOLT Pro­duk­ció és a Pe­tőfi Rádió te­het­ség­mu­tató ver­se­nyé­nek 2019-es elő­dön­tője.

Vidéki színházak a fővárosban

Vidéki színházak a fővárosban

A fesz­ti­vál­nak az UP Új­pesti Ren­dez­vény­tér ad ott­hont.

40 éve nem ját­szott darab, életre kelt Gőgös Gúnár Ge­deon, Zárt füg­gö­nyök - ez várja a szín­ház­ra­jon­gó­kat ta­vas­szal.

Hatalmas bejelentés: megvannak a magyar zenei verseny döntősei!

Hatalmas bejelentés: megvannak a magyar zenei verseny döntősei!

A kö­zön­ség dönt arról, hogy ki jut fel a hazai fesz­ti­vá­lok nagy­szín­pa­da­ira.

Hétfő reg­gel Lo­ben­wein Nor­bert, a Nagy-Szín-Pad! te­het­ség­mu­tató ver­seny ala­pí­tója a Pe­tőfi Rá­di­ó­ban je­len­tette be az idei dön­tő­sö­ket. Május 16-án este hár­man lép­nek szín­padra az Ak­vá­rium Klub­ban.

Óriási örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Óriási örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Két­sze­re­sen is in­do­kolt a szer­ve­zők idő­zí­tése. Ba­rá­tok, pá­lya­tár­sak, kol­lé­gák és per­sze a ver­seny­au­tók a kö­zép­pont­ban.

Két­sze­re­sen is in­do­kolt az idő­zí­tés. Ba­rá­tok, pá­lya­tár­sak, kol­lé­gák és per­sze a ver­seny­au­tók a kö­zép­pont­ban.

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára.

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára.

Jön az idei Gourmet Fesztivál

A paprika, a sercli és a sör az idei Gourmet Fesztivál slágertémái

A pap­­rika, a sercli és a sör az idei Go­ur­­met Fesz­­ti­­vál slá­­ger­­té­­mái.

Két­csil­la­gos bécsi séf, a ko­reai, az orosz és az albán konyha fe­ne­gye­re­kei és a leg­jobb olasz pezsgő is be­mu­tat­ko­zik a május 16-19. kö­zött a Mil­le­ná­ri­son.

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska! Apró, de mégis min­den fon­tos be­le­fér. Új fa­zo­nok­kal, di­va­tos szí­nek­kel, vál­to­za­tos stí­lus­ban ismét meg­ta­lá­lod a bol­tok pol­cain. Ebből az új trend­ből neked is kell egy!

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe.

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe egy ma­ri­hu­á­na­fesz­ti­vá­lon. Saját maga is ter­meszt kan­na­biszt.

A legnagyobb magyar macsó térdre kényszerítette a világ legjobbjait

A legnagyobb magyar macsó térdre kényszerítette a világ legjobbjait

Árpa At­tila az egyik sze­rep­lője Pozs­gai Zsolt új, díj­nyer­tes al­ko­tá­sá­nak.

Árpa At­tila az egyik sze­rep­lője Pozs­gai Zsolt új, díj­nyer­tes al­ko­tá­sá­nak.

Indul a sztáradat a Soundra!

Indul a sztáradat a Soundra!

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is.

Ér­kez­nek az első nevek a Ba­la­ton Sound fel­lé­pői közül is és a lis­tá­ból már most lát­szik, hogy Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja jö­vőre is a ma­xi­mu­mot nyújtja.

Egy színpadon Soma és a Kalifornia Egyetem professzora

Egy színpadon Soma Mamagésa és a Kalifornia Egyetem professzora

Ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vál lesz.

Idén is meg­ren­de­zik az ezo­te­ri­kus ka­rá­cso­nyi fesz­ti­vált, ahol a köz­ponti téma a tu­dat­alatti ha­talma lesz.

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tette be első elő­adóit az egyik leg­ran­go­sabb hazai ese­mé­nyünk.

Őrület: a legnagyobb szupersztár jön jövőre a Szigetre

Ez őrület: a legnagyobb szupersztár jön jövőre a Szigetre

Le­hullt a lepel.

Le­hullt a lepel, ki­de­rült, ki lesz a 2019-es Szi­get fesz­ti­vál egyik leg­job­ban várt fel­lé­pője. Jogos a lel­ke­se­dés.

Nagy bejelentés, sietnie kell annak, aki szeretne jegyet Ed Sheeran koncertjére

Nagy bejelentés, sietnie kell annak, aki szeretne jegyet Ed Sheeran koncertjére

A 2019-es Szi­get nyi­tó­nap­jára ok­tó­ber 25-én 10 órá­tól lehet je­gyet kapni.

A 2019-es Szi­get nyi­tó­nap­jára ok­tó­ber 25-én 10 órá­tól lehet je­gyet kapni.

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg.

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fo­kon az évek óta ki­emel­ke­dően nép­szerű, in­gye­nes Hal­fesz­ti­vált.

Ismét főszerepben a paprika!

Ismét főszerepben a paprika!

Szak­mai ren­dez­vé­nyen és fesz­ti­vá­lon "ün­ne­pel­ték" hazai zöld­sé­gün­ket!

Szak­mai ren­dez­vé­nyen és fesz­ti­vá­lon "ün­ne­pel­ték" a ked­venc hazai zöld­sé­gün­ket!

Dübörög a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Dübörög a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Már ne­gye­dik napja telt­há­zas ve­tí­té­sek­kel dü­bö­rög a 15. Ci­neFest

Már ne­gye­dik napja telt­há­zas ve­tí­té­sek­kel dü­bö­rög a 15. Ja­me­son Ci­neFest Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vál.

Koncertek, finomságok és más érdekes programok a CineFesten!

Koncertek, finomságok és más érdekes programok a CineFesten!

A Ja­me­son Ci­neFest idén is sok gasztro és zenei prog­ra­mot kínál.

A Ja­me­son Ci­neFest idén is sok gasztro és zenei prog­ra­mot kínál.

Hoppá, egyedül bulizta végig a nyarat Sebestyén Balázs felesége

Hoppá, egyedül bulizta végig a nyarat Sebestyén Balázs felesége

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a párja szinte az összes nagy, hazai nyári fesz­ti­vá­lon meg­for­dult.

Ez hihetetlen: Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Ez hihetetlen: Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Az idei fesz­ti­vál­sze­zon­nak ugyan még nincs tel­je­sen vége, de úgy tűnik, ilyen már nem lesz.

Budapestre jött az egykori szexszimbólum, mindenki őt várta

Budapestre jött az egykori szexszimbólum, mindenki őt várta

Dísz­ven­dé­ge­ként ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.

Ha­tal­mas volt a fel­haj­tás az időt­len szex­szim­bó­lum, Cla­u­dia Card­i­nale körül, aki a II. Bu­da­pesti Klasszi­kus Film Ma­ra­ton nem­zet­közi fesz­ti­vál dísz­ven­dé­ge­ként ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

A világ zenéi a Szigeten

A világ zenéi a Szigeten

A Vi­lág­ze­nei Szín­pad 2000 óta veszi ki a ré­szét a vi­lág­ze­nei moz­ga­lom­ból.

A Vi­lág­ze­nei Szín­pad 2000 óta veszi ki a ré­szét a vi­lág­ze­nei moz­ga­lom­ból.

Sokkot kaptak a fesztiválozók, amikor benyitottak a pottyantósba

Sokkot kaptak a fesztiválozók, amikor benyitottak a pottyantósba

Erre biz­tos nem szá­mí­tot­tak a bu­li­zók, ami­kor hir­te­len rájuk tört a szük­ség...

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén, most ismét min­den­kit meg­le­pett.

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén, most ismét min­den­kit meg­le­pett.

Hernan Cattaneo és Jan Blomqvist is imádja a Sun and Soda nappali bulisorozatot

Hernan Cattaneo és Jan Blomqvist is imádja a Sun and Soda nappali bulisorozatot

Oá­zissá ala­kult az Ak­vá­rium Klub, hi­bát­lan par­tit tol­tak a nap­fény­ben.

Jú­lius végén má­so­dik al­ka­lom­mal ala­kult zöld oá­zissá az Ak­vá­rium Klub te­ra­sza, a leg­újabb nap­pali bu­li­so­ro­zat­nak kö­szön­he­tően. Rá­adá­sul a foly­ta­tásra sem kell már sokat várni!

Retro láz a PLÁZSon

Retro láz a PLÁZSon

Az év leg­na­gyobb sza­bad­téri retro fesz­ti­vál­ját ígéri a Total Dance au­gusz­tus 11-én a sió­foki PLÁZSon olyan sztár­fel­lé­pők­kel, mint a Mr. Pres­ident, a Red­nex és a hazai él­vo­nal. Ki­váló par­ty­han­gu­lat vár­ható!

Az év leg­na­gyobb sza­bad­téri retro fesz­ti­vál­ját ígéri a Total Dance au­gusz­tus 11-én a sió­foki PLÁZSon olyan sztár­fel­lé­pők­kel, mint a Mr. Pres­ident, a Red­nex és a hazai él­vo­nal.

Igazi sztárparádé: egy hét múlva indul a FEZEN!

Igazi sztárparádé: egy hét múlva indul a FEZEN!

Ha­ma­ro­san nyit­nak a FEZEN kapui!

Egy hét múlva nyit­nak ki a FEZEN fesz­ti­vál kapui, hogy négy napon át több mint száz fel­lé­pő­vel szó­ra­koz­tas­sák kö­zön­sé­get.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna Zoéja két és fél éves.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Zoltán Erikának csülköt írt fel az orvos!

Zoltán Erikának csülköt írt fel az orvos!

Zol­tán Erika min­den bűn­tu­dat nél­kül eszik zsí­ros éte­le­ket

Zol­tán Erika min­den bűn­tu­dat nél­kül eszik - ter­mé­sze­te­sen mér­ték­kel - zsí­ros éte­le­ket, amely egy tel­jes élet­mód­vál­tás­nak kö­szön­hető.

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val, Zol­tán Eri­ká­val és Ni­ko­las-szal

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val és Zol­tán Eri­ká­val

Ezzel a módszerrel akarják orvosolni a nyári vérhiányt

Ezzel a módszerrel akarják orvosolni a nyári vérhiányt

Sa­já­tos meg­ol­dás a Vö­rös­ke­reszt­től...

Ahogy be­kö­szön­tött a nyári sze­zon, vé­sze­sen ala­csony szintre csök­kent a vér­adók száma. Sa­já­tos meg­ol­dást vá­lasz­tott a hi­ány­pót­lásra a Vö­rös­ke­reszt.

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Mind­két szí­nész rajt­hoz állt.

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Pit­bull­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Pit­bull­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit csü­tör­tö­kön a 25. Víz, Zene, Virág Fesz­ti­vál Tatán.

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit csü­tör­tö­kön a 25. Víz, Zene, Virág Fesz­ti­vál Tatán.

Zokogtak a rajongók: pánik tört ki a világhírű rapper koncertjén

Zokogtak a rajongók: pánik tört ki a világhírű rapper koncertjén

A 8 mér­föld sztárja sosem arról volt híres, hogy fi­nom­kodna a ze­né­jé­ben. Most vi­szont egy ki­csit túl­zásba esett.

100 fellépő, 200 program, 125 ezer ember: ez vár rád az idei EFOTT-on!

100 fellépő, 200 program, 125 ezer ember: ez vár rád az idei EFOTT-on!

A szer­ve­zők erő­sebb li­ne­up­pal ké­szül­nek, mint va­laha és 125.000 részt­ve­vőre szá­mí­ta­nak.

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

Most érkezett! Teherautó hajtott fesztiválozók közé

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó, ami be­le­gá­zolt a tö­megbe. Sok­koló rész­le­tek...

A sem­mi­ből buk­kant fel a te­her­autó, ami be­le­gá­zolt a tö­megbe. In­for­má­ciók sze­rint a te­her­autó a hol­land Pink­pop fesz­ti­vál kem­ping­jé­nek kö­ze­lé­ben oko­zott bal­ese­tet. A jármű to­vább haj­tott a hely­szín­ről, a belga Lim­burg tar­to­mány rend­őr­ségi köz­lése sze­rint a ha­tó­sá­gok még min­dig ke­re­sik a te­her­au­tót.

Rengeteg programmal várja érdeklődőit az idei Margó Irodalmi Fesztivál

Rengeteg programmal várja érdeklődőit az idei Margó Irodalmi Fesztivál

Ti­ze­negye­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Margó Iro­dalmi Fesz­ti­vált.

Ti­ze­negye­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a Margó Iro­dalmi Fesz­ti­vált.

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Megérkezett az első fotó, ez a gyönyörű tini halt meg a fesztiválon

Egy 18 éves lány és egy 20 éves fiú halt meg egy ang­liai fesz­ti­vá­lon is­me­ret­len ere­detű drog miatt.

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Dub FX is ritmust lép az idei EFOTT-on

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra.

Az auszt­rál ut­ca­ze­nész már szinte ha­za­jár Ma­gyar­or­szágra, de ra­jon­gói el is vár­ják ezt tőle.

Pápai Jocival váltotta valóra a gyermekek álmát az Őrangyalok Ligája

Pápai Jocival váltotta valóra a gyermekek álmát az Őrangyalok Ligája

Száz­öt­ven spe­ci­á­lis igé­nyű gyer­mek álmát tel­je­sí­tet­ték.

Száz­öt­ven spe­ci­á­lis igé­nyű gyer­mek álmát tel­je­sí­tette gyer­mek­nap al­kal­má­ból az Őran­gya­lok Li­gája a Jövő Uni­ója Ala­pít­vány­nak kö­szön­he­tően.

Elindult a 6. MOL Nagyon Balaton

Elindult a 6. MOL Nagyon Balaton

A Pün­kösdi nyi­tó­hét­vé­gé­vel el­raj­tol a 6. MOL Na­gyon Ba­la­ton, mely a Ba­la­ton Régió ese­mé­nyeit má­jus­tól-ok­tó­be­rig át­fogó prog­ram­döm­ping­gel várja idén a ven­dé­ge­ket.

A Pün­kösdi nyi­tó­hét­vé­gé­vel hi­va­ta­lo­san is el­raj­tol a 6. MOL Na­gyon Ba­la­ton, mely a Ba­la­ton Régió ese­mé­nyeit má­jus­tól-ok­tó­be­rig át­fogó, nagy­fesz­ti­vá­lo­kat, kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kat, kü­lön­le­ges gaszt­ro­ese­mé­nye­ket, vi­lág­sztá­ro­kat és több száz hazai ze­nészt fel­vo­nul­tató prog­ram­döm­ping­gel várja idén a több mint egy mil­lió tu­ris­tát.

Nemzetközi sztárdömping a Soundon

Nemzetközi sztárdömping a Soundon

Mint­egy 20 prog­ram­hely­szín­nel je­lent­ke­zik Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­válja, a Ba­la­ton Sound jú­lius 4-8 kö­zött.

Két újabb világsztár jön a zamárdi fesztiválra

Két újabb világsztár jön a zamárdi fesztiválra

El­ké­szült a vég­le­ges prog­ram, csá­bító.

El­ké­szült a 6. STRAND Fesz­ti­vál két nagy­szín­pa­dá­nak rész­le­tes prog­ramja. A nyi­tó­na­pon, a Pe­tőfi Zenei Díj gá­lá­ját kö­ve­tően a Pun­nany Mas­sif ad kon­cer­tet.

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete. Mon­­da­­nunk sem kell, nem til­­ta­­koz­­nak a férfiak...

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Már­cius 23. és 25. kö­zött ren­dez­ték meg az első ma­gyar­or­szági e-sport fesz­ti­vált a bu­da­pesti BOK-csar­nok­ban.

Hatalmas bejelentés: először lép fel hazánkban a világsztár

Hatalmas bejelentés: először lép fel hazánkban a világsztár

A vi­lág­szerte is­mert rap­per, Pit­bull jú­lius 28-án ad kon­cer­tet a szé­kes­fe­hér­vári Fezen Fesz­ti­vá­lon.

A vi­lág­szerte is­mert rap­per, Pit­bull jú­lius 28-án ad kon­cer­tet a szé­kes­fe­hér­vári Fezen Fesz­ti­vá­lon.

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Ha­tod­szorra indul út­jára idén a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően a TALENTOMÉTER könnyű­ze­nei te­het­ség­ku­tató.

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Fék­te­len fieszta a havon.

Fék­te­len fieszta a havon. Négy éve az olim­pi­ko­nok, most a bu­lizó fi­a­ta­lok sik­la­nak Szo­csi­ban. Vagy kü­lön­böző mas­ka­rákba öl­tözve, vagy fél­mez­te­le­nül.

Sztárok és játékok a budapesti e-sport-fesztiválon

Sztárok és játékok a budapesti e-sport-fesztiválon

Ha nem tudod mi az az e-sport, lá­to­gass ki hét­vé­gén a BOK Csar­nokba.

Ha nem tudod mi az az e-sport, lá­to­gass ki hét­vé­gén a BOK Csar­nokba.

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Nem akarta vissza­fogni magát.

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott, hogy be­mu­tassa tánc­tu­dá­sát.

Miskolcon a sztárok is fánkot esznek!

Miskolcon a sztárok is fánkot esznek!

Vár rád a a Be­che­rovka Mis­kolci Far­sang!

Feb­ruár 2-4 kö­zött ismét höm­pölygő tömeg, finom il­la­tok, áru­sok, a szín­pa­dok­ról szóló zene tölti majd be Mis­kolc bel­vá­ro­sát.

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Ilyet még nem láttál - ezek a világ legőrültebb fesztiváljai

Össze­szed­tük a világ min­den pont­já­ról a leg­ext­ré­mebb fesz­ti­vá­lo­kat.

Cse­cse­mő­át­ug­rás, sajt­gör­ge­tés, iszap­fürdő, pa­ra­di­csom- vagy na­rancs­do­bá­lás, mez­te­len­ke­dés - és ezzel még nincs vége... össze­szed­tük a világ min­den pont­já­ról a leg­ext­ré­mebb fesz­ti­vá­lo­kat. Né­me­lyi­ken meg fogsz döb­benni!

Szörnyű tragédia: rászakadt a színpad a népszerű zenészre - videó

Szörnyű tragédia: rászakadt a színpad a népszerű zenészre - videó

So­káig küz­döt­tek a fi­a­tal DJ éle­té­ért, de a kór­ház­ban be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

So­káig küz­döt­tek a fi­a­tal DJ éle­té­ért, de a kór­ház­ban be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Rockfesztivál csak nőknek - ezt hozta a nemierőszak-hullám

Rockfesztivál csak nőknek - ezt hozta a nemierőszak-hullám

Eddig csak vicc­nek tűnt, de nem az!

Eddig csak vicc­nek tűnt, de jövő hét­től már árul­ják rá a je­gye­ket!

Élet ajándékozása a Lecsófesztiválon

Élet ajándékozása és "ajándékozott életek" a Szentesi Lecsófesztiválon

A Ro­tary több, mint 1,2 mil­lió tag­gal büsz­kél­ked­het vi­lág­szerte

Az egyik leg­na­gyobb ka­ri­ta­tív szer­ve­zet, a Ro­tary vi­lág­szerte im­má­ron több, mint 1,2 mil­lió tag­gal büsz­kél­ked­het.

Meglepő feladatra vállalkozott az ismert színésznő

Meglepő feladatra vállalkozott az ismert színésznő

Ez­út­tal nem sze­re­pet ját­szik, nem is éne­kel - egé­szen más­ról szól majd ez a nap.

Ez­út­tal ki­vé­te­le­sen nem sze­re­pet ját­szik, nem is éne­kel - egé­szen más­ról szól majd ez a hét­végi nap neki és a kö­zön­sé­gé­nek egy­aránt. Elő­adá­sok, film­ve­tí­tés és szá­mos más ér­de­kes prog­ram teszi kü­lön­le­gessé ezt az ad­venti va­sár­na­pot.

Milliárdokat nyúltak le a magyar fesztiválszervezők

Milliárdokat nyúltak le a magyar fesztiválszervezők

Három em­bert vá­dol­nak pénz­mo­sás­sal, akik a fesz­ti­vál­be­lé­pők­ből szár­mazó be­vé­tel egy ré­szét zsebre tet­ték.

Három em­bert vá­dol­nak pénz­mo­sás­sal, akik a fesz­ti­vál­be­lé­pők­ből szár­mazó be­vé­tel egy ré­szét zsebre tet­ték.

Korlátlan szexszel és ingyen alkohollal reklámozza magát a hedonista fesztivál

Őrült orgia a botrányos fesztiválon: Meztelen nők és szex mindenütt

El­ké­pesztő túl­je­lent­ke­zés vár­ható...

Itt a földi örö­mök fék­te­len haj­há­szása a cél. El­ké­pesztő a túl­je­lent­ke­zés!

Gasztrokaland Vecsésen

Gasztrokaland Vecsésen

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát?

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát, ká­posz­tás ré­test, ká­posz­tás ka­puc­nit, ká­posz­tás tész­tát...

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

Gasztro-ka­land­túra Ve­csé­sen!

A híres ve­csési ká­poszta vá­ro­sá­ban igazi gasztro-ka­land­túra várja hét­vé­gén az ér­dek­lő­dő­ket.

Jó hír a 3., a 4. és a 13. kerület lakóinak!

Jó hír a 3., a 4. és a 13. kerület lakóinak!

Mos­tan­tól ga­ran­tál­tan nem nyomja agyon a la­kó­kat a de­ci­bel!

Mos­tan­tól ga­ran­tál­tan nem nyomja agyon a la­kó­kat a de­ci­bel! Mu­tat­juk a szak­szerű éj­jeli hang­próba ered­mé­nyét - videó.

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Tragédiába torkollott a fesztivál, magyar áldozat is van

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire.

Fa dőlt a fesz­ti­vál részt­ve­vő­ire, több ember éle­tét vesz­tette és sokan meg is sé­rül­tek. Az ál­do­za­tok kö­zött ma­gyar is van.

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

Most érkezett: leállították a fesztivált, mert fa dőlt az emberekre

A fa több em­bert meg­se­be­sí­tett, de a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset­nek csak­nem egy tucat ha­lá­los ál­do­zata is van.

Máris színpadra lépett Pink a Szigeten

Máris színpadra lépett Pink a Szigeten

A 37 éne­kesnő máris meg­ér­ke­zett Bu­da­pestre! Pró­bá­val han­go­ló­dott a szerda esti szu­per­kon­certre! Te ott le­szel?

A 37 éne­kesnő máris meg­ér­ke­zett Bu­da­pestre! Pró­bá­val han­go­ló­dott a szerda esti szu­per­kon­certre! Te ott le­szel?

Elakad a szavunk: senki nem volt felkészülve arra, ami a fesztiválon történt!

Elakad a szavunk: senki nem volt felkészülve arra, ami a fesztiválon történt!

Va­ló­sá­gos cso­dá­nak le­het­tek szem­ta­núi a fesz­ti­vá­lo­zók.

Va­ló­sá­gos cso­dá­nak le­het­tek szem­ta­núi a fesz­ti­vá­lo­zók.

Négy kiskorú lányt erőszakoltak meg egy svédországi fesztiválon!

Négy kiskorú lányt erőszakoltak meg egy svédországi fesztiválon!

Alig egy hó­napja Svéd­or­szág leg­na­gyobb ren­dez­vé­nyén úgy dön­töt­tek, hogy jö­vőre azt már nem tart­ják meg.

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Feró egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val!

A Be­at­rice 71 éves front­em­bere egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val! A be­vál­la­lós éne­kes töb­bek kö­zött arról is őszin­tén val­lott la­punk­nak: nem veti meg az italt fel­lé­pés előtt!

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Kitört a pánik: rohanva menekültek a zenei fesztiválról

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Lán­gok csap­tak fel, az em­be­re­ket eva­ku­álni kel­lett.

Félmeztelenül mutogatják magukat új videóklipjükben a magyar énekesek

Félmeztelenül mutogatják magukat új videóklipjükben a magyar énekesek

Mun­kás­nak öl­töz­tek a Ke­le­men Ka­bát­ban tag­jai leg­újabb, A hónap dol­go­zója című daluk klip­jé­ben.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Egy fesztivál Zamárdiban, ahol együtt bulizhat az egész család

Egy fesztivál Zamárdiban, ahol együtt bulizhat az egész család

A hazai street food szféra leg­ki­emel­ke­dőbb alak­jai so­ra­koz­nak fel.

Az in­gye­nes Gasztro és Utcza Fesz­ti­vá­lon a hazai street food szféra leg­ki­emel­ke­dőbb alak­jai so­ra­koz­nak fel, és per­sze remek prog­ra­mok, kon­cer­tek vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket!